, parkingi. gm Dla terenu zubudbwy uslugnwoy Euhndowy mieszk-umow Jednomdzlnnej. oznaczonego nn rysunku

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", parkingi. gm Dla terenu zubudbwy uslugnwoy Euhndowy mieszk-umow Jednomdzlnnej. oznaczonego nn rysunku"

Transkrypt

1

2

3

4 ll) minimalną pochrlchnlę nowych dziulelr budowlnnych IOUO m1; Ml dopuszczenie wydzielania dzialek dłu lokallmcil sieci oraz innych urządzen lnfruslrllklury lecbrucznej dla krórych nie okreald się n rimalhej powrorzchhl dzialkr; IS] uhslugo korrlunlhncyjna nl lbn-uu IMN z prujekluwallych dmg publiccuych Aukulimwanych pom bbsurerrl planu b) lęlellu ZMN 7 ul. Jasna] zlokalimwmlej poza obszarem hlnnu gm Dla terenu zubudbwy uslugnwoy Euhndowy mieszk-umow Jednomdzlnnej. oznaczonego nn rysunku planu ymbolem IU/MN. uslnln sie nbslopująbe nasady kszlalmwaniaznbudowy nrnz wskażnlki zagospodarowania lerenu l) pńclllnczcnie podalnwowe. u] mbudnwn uslugnwa. w rym wolnosloynce budynkr uslugnwe w Iym handluwe bl mbuduvaa mleszknnrown ycdnnrodzinna w lynn budy nkl mieszkalne lednorurlzinne wulnusrojaee 2)prwzllaczellle uzupelniaiboe. budynki guspudarcze igurnze wolnbslnjnbe lub dnbudowzne do zabudowy plmznaizema nodyrawawego : rnbksy walną powlerwhmę sprzedazyw budynkach hnudlnwych mo rwa; zum leallzuql budynkow gospodaruych lgarazy bldsmnych uraz wykonanych znrernbryknwunyoh elememów helnnnwych 5) rnnksynulnu powierzchnie budynku gospndnmzegn lub garazu. nuhrrrnnlny wskaznik lnlcnsywnośc «budowy na dzialce blldowlunej- 001; 7) maksymalny usb. * inlensywnn zabudowy nndzrnlce budnwlnneyzoao. x) muhsymulnb.mwlelzchnlę budowy w srnsunku dn powicrzchnl dzlnlkl: 40%. <>) minimalny lui/lai powlvrzchnl lwww biuluglcmle czynnego w aloaunku du powierzchni dzialki bllduwlancj: 40% [G) dachy clwlb lub wlelmpadnwc o kąclc nachylenia głównych mlncl dachowych od 20 do 450 dla budynlro'w mieszkalnych ll ;dnchy plaskle lub jedno lub dwuspnduwe okucie nachyle budy nków usługowych. gospudumzych i gamy ll) nnblrsynnnlnn wysnkuśc' al budynkow mlcstalrlydl r uslugowych 90 ul. b] blldyhkb'w gospodarczych i gamzy 5.0 m l3l llozbe kondygnacji. glbwnych polaci dachowych do 30 dla budynków mieszkalnych luslugowych lnnhsynrnlnie :hundygnncie nadziemne. Zdopuśzczeuięm realrzu 'kondyunnuh podtlcmncj. h) budynków gospodarczychl gmnzy - l kondyguauja nadzremna IA) mlnnnulnb powlcnchlllę nnwycb dzialek budowlanych [000 m3 IS) dawal/czem! wydziulnnin dzialek dln Inkallzaql slecl ornz innych urządzen rnrraalruklury lcclllllcznej. dln krnrych nle określa się m ullncj po zchni dzinllrl. IG) nhsluge knmunlkncylną 7. projektuwłmyah (Img publicznych zlnknllznwnuych poza nbuarem planu _s ll. mn [Clanu ublldowy uslugbwej nzndcmnego na rysunku planu symbolem lu muuu się nasrepuyące zasad) bvralmwnnrn zabudowy ornz wskażnikl zagospodarowaniarereuu )p'wmawullc prrdaraworre znbudbwn usługowa. wlym obiehry budowlane leuznne mewadzcnlem dlla alnosci uslugowcy w lyrrl hnndlnwey; 2l przeznaczenie u rpelnluynce parkingi. ld mlm AMJ-3)(I)IMCJT-HXELĄAÓEFmZ/IDJB uclnrnlouy slrunn

5 xl mimmalny wskaznik mlomywnocci zabudowy na dzialoo budowlanej' 001; 4) maksymalny wskaznik illtensywnoścl zabudowy na dzialce budowlanej bo. ;) mak malna pnwlerzchnię zabudowy w smsunkn do pochrzchni działkl: 50% o) minimalny ud7la pnwrorzchm lcronn brologicznio czynnego wsmmllku do pcwlenchnl dzialki budowlaną 20% 7) dachy olashic lnb douspaclow o kąoic nachylcma glównych oolaoi duchowych do 25": sl maksymalną wysoko hndynhow i budnwll: ma ma liczb; hondygnach maksymalnie anndygnacje nadzicnmo. zklupuszczcnlcm malizacji kulldygnacjl obozicamoj. loidopusrczonm wydzlelnllla dllnlek dla lokullm klorych mc okreslil się mllllmalllq pnwlelmhni d sizal ora7 lnllydl urlądzen lnfmslmklury lechmcmq dla zlkl: l I7 obsługę komunikacyjna z ul Clechanuwsklejzlohahzowancy pom absulem planu Dla loronow zabudowy ugmdowcj w gospodarslwhuh rolnych. hodowlanych logodmczych oznaczonych na rysunku planu ymbołaml lkm ZKM nsmla SIę llaslępująue zasady kszranawania zabudov- y oraz wskaźlllkl zagospodnlcwunkl menu ) prawnawclllc pndslawowe* zabudowa zagrodowa. z>orzcznaczcmc uzllpchllalącc garaze»yolnoskoiacc hlb dobudowano do zabudowy prumncmmu podslanowogo 3) zakaz leallzucj'l garazy hlaszanyoh oraz wykonanych z prefabrykawanychclomonrow holonowyoh Ay muk<ymalnq powienchuię garazu - lon m1 57 minimalny wskaznik mlcnsywno Labuduw.ol oi maksymalny luka/nik rmcnsywnos'cl mbmduuy maksymalna powlel'zchnię zabudowy w <losllnku do pnwlermhni dzialki 25%; &) minimalny udzial powicrzclml lerelm blologicallb c7ynllcgo. 70%; el dachy dwn~ lnb wlelns pkl l. dowe o kącie llzlchylenla glownych polxcl duchowych od 30 do 45". z zaslrzafzonlcm lm dachy plashic lub iednn- lnh dwuspadoweo kacie nachylcnia glownych polac. duchowychdo 30" dla gamy l I) maksymalna vlysnkoś budynków' «mi. l27 Ilczbę kumlygnacjl budynków. mukoymulrlic z kondygnacja "adamlun z zaslrmzeniem pkl is. 13) hmn kondygnaql w garażach I kmldygnuqa nad7lcmlln. M) llopllb/ch'ml: wydzielana dzialek dla lokalizacji srocr oraz mnych urządzeń infrasaukcmy lochnlcurci. dla kturym nle oku-cla sic m.mmalnoj powucrzchnl dzialki IS) obslugę komna acyjną : drcgl na dzldlce nr cwid ozl zlokalizowaną poza obszarem plami 513. w zakresie smngólrlych walullków mguspodamwallla terenów oraz Oyaniczeń wich uzyrhowaniu wbm zukdzu 'mbudqu nslula się wnolcglosor 30 m od kmnny rowu melioracyjnego na dzialce nr ew I. zlakallzouunq poza ohszarom planu ml I!) zakaz zabudowy; z) nakaz rw rznęn 7leienl nhkle] :) nakaz zzlpewnlcuia dmtępll do rowu dla przeprawadmula robol zwrazanych z ulrzymywanicm wad. bul Wnuka->i: zosad modamlzoc.. mzbudowy ihudowy sy>l2mów komu kaql nsmla sio nakaz thtmmcmn na lemuie (I7ialkl lmdowlaaoj Hm nujmmcj 2 llllqsc po>loj0wych dla obslugi jednego lokaln mlcukamego Wliczając w lo mkjcca po>lojuwt w garazu ld EREKEA(AA " KDE-«'erxmraAh[xl-AJTZADĘE Uchnalnny ananas

6

7

8 mascowv PLAN ZAGOSPODAROWANIA FMESTRZENNEGO MIASTA GLINOJECK DLA DZIAŁEK NR EWID ) nas ORAZ CZĘSCI DZIAŁEK IIR Ew1n.ssz w Pomżonvcn w OBRĘEIE GLINOJECK mwmw ; u uwm ( 8KDG) '..~~ ' mzmmww.w Em_w _... KBG uznacununmłwgc EI... mmumm El. 11m- mmm nmnnnm... W..w wwa-mm:- _ E mwmw....u-ww www mwmwmw m m mmm m Mmm "' JĘ'Ś'J'JĘŻTW W i mamusiu-znam!mum x W.m... w mm mww mm:! ' Ewuemwlnmwmnvcn % oznaanxu 1 : 1ono x -su~mum r wurmmny=n lvzu I I I I I l )w....mm- u. 215 Mmm. mu.-.n- Mmmm nam mi«w ** om som a 1. u1. WWW W w 411. mm *SRF 10 m...

9 MIEISCCIWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTAGUNOJECK DLA DZIAŁEK NR EWID JISIIB 315/ nas Hu ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID $51181 POŁOŻONVCH w OBRĘEIE GLINOJEEK M KW-p.<m..u..w. I K.... s _.. wm mmwm HEEL"! * mmm I / _ Lanao _ /<~;/r / am 50m i'/ / _ lu // OBSZAR _.. _ x r! '!. / // ~ r ' :. " 'fm. ] ' : ' : ' 4 m. X ' ". " mf-» i ~ 1 (.r * " ' uu nu _ r I" '.... W.a W.... " E E -. m w m.. w.-...u. e.-.. roznym wtem-mw. uw«m. mumm mm. uwm Mamm- - mumuuwmm m _.. ~M / % E.MWWMMMM.. m W... Mrowcjgnvcx: ulnaczema ELEMENYOW m.. mumii ma mmc» «. w ma... nama-'u'.. mu mmm.).n.n. 5 -mmhmnwnkmmuilmmauumnmw Ilia-Mummm.

10 oauzzuehnmne (.: «..: $me E 5%; 6:2 #55 zum.czsu d_zm zz m_nwmno Va....no (..a zowąozza Ś % SE.- : 68..«S d_zm zz rwą-.no _owwuo N55 zim == :S: P E?; # Cla ;.Bumąmi Kuczox KEE:

11 Zaiączmk NI 4 do Uchwaly NI xv111/1 gmo 17 Rady Miejskiej w Ghimjccku 2 dnm 19 Wrwśnu 1017 r. Konin)/gu ę : Rady Miejskiej w Glinujccku n sposobie rnzpalrmnia uwag do prujukm miejscowegu plnnu ngmpndamwunix pn:!lnsnnegn Minta Glinojeck dla dzialek nr ewid. 315/17 315/18 315/ ; nniz mści dzialek iu ma 562. su pnlomnych w obrębie Glinnjcnk 1 Na podstawie an 20 mi usiawy z dnia 27 marca 2003 i plunuwumu.zagmpadmwumu przmmnnym ( m Miejska w Glinojeckuslwienlzam wiejski miejscowegn planu został wymmny do pubhcmegn wglądu wduiach od do ix ox Tnmin skladania uwag wyznaczono 110 dnia w wyznaczonym lennime niewnmiouo zadnych uwag w7wiązku 7czym nle uchodzi kmniecznośc' Mmmm u >puaub1e o rozpalrzenin uwag 1.1 maxswmmuinnni-winrunamn ") Śliwin]

12 ZakscmlkN. 5 do Uchwały Nr xvuw 39mm Rady Miejskie. w G...njeeku 7 dmx 29 wmn Rudy Miejskiej w Glinajefku () spamie na] wpisanych w pl...e inwcslyq'i : ukrcsu inl'mstr'uklu-y.ecnniunej klńrn nam. do udar. wlasnych gminy nna nuda. J. ich finlusomnla. zgndnic : prwpixami.. nnnnsner. puhljunych Na pnduawc an. 20 ML. nslawy zz7 mnmn zaw]. 13 planowumu lzugnrpodarowamu uznam/wm (Dz U z poz. mm Rada M.e.skn w Ghnmecku m7swygl co naswpujc..snmb renumql zapixanych w Name mwcstyqi 7 zakresu inl'mxmklury sum.-me.. zadania w zakresie mfmslnlklury.eennmmq prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa wkampetencj. km.»....ezy mzwój 5 e. wndnciągnwej manngi samcem. energetycznej. zgod e zmmjscowym plnnem mgnspudamwnniu przestrzennego mz... pndsmwxe mn...-'... ndlębnych zm.-.n... wzakresie gospodark. odpadnm. mnmwnne będa zgodnie..icjseowym plmcm mgnspodxmwanm przestrzenną.). zgodnle mgulammcm ulrzymxma «swśc.. porządku na [armię gmin) oraz na podstawnc przepisów odrebnych: zm pnvdahmę prlyjęm... mum...nunn akmlony'h wmiejscowym planie zagospadamwmua przenmnnego klum nnxezn dn mna.....nd gminy. stanu» będą [Ap planu wydatków na w.cłolcmic programy mweslycyjne: lwkrcsmvic.cnninow pnysląpscma i7akończcn'm reanmj..nd udaru..smnne bę e wedlug kqtcnów m...: przyjętych przy kumlnxowaniu planu wydatków na wieloxcunn» progmmy Inwestycyjne. Annwenyqe Aeahmwane mngą być Manowo wmleznuści nd wielkośc. środków puma.-lumen na mmama mknnu mfmslruklury w... nej okrcśxonycn w plame' : L.. dy Huansnwumn "w. es e.. : minal vnwcsmrów w fiuanmwmnu w ramach pmozumleń ochnrukterze cywilno - prawnym n... w fo...e pannemna mmm. prywatnego PPV! l)wydatk. 7 budzetu gminy: 37w=mmnumowamc nmmnq...nnnych mmm. samouadu wojewódzlwz. dex.'. i playa/ek. fulldu57y «nowych d )krcdyu'vw pożyczek banknwych. ennnyen środków «wnętr/nych śmdkmm zewnęlxznymi paplwz budze! gminy *W ramach m.n: ldbabbeam3xm1-4:'17-xxul-uaóbfd724dm Udmalml) Suan»

13 1.51 Uzasadnienie Proiekl miermwego p1arru zagospodarowamaprzestrzennegomlasla Gunnjeck dla działek nr ew maz czę ldzlalck 1 ew ppwzprrypn unblębk « zwany dalej manewr akm'rym wuchwale npracuwuny Zastal zgodme 7 nbswpąmq'ml pxmplsum1 mam z dma & " ; «amarzqdzle gminnym (Dz 11. z 2015 r poz 145 ze uniummu ~uslaw11 zr1rria 27 marca 20031: «plum/waniu rzugvrpvdumwanin przexlrzznnym (Dz.U z21117r. poz zwana pulą 11mm «maxw [ 11111a 27 kwietnia 2001 r Prawa achmny r'mdawrmr 1137 u z poz. 510 ze mamu) pnźdnermka 2003 r 11 ntlvslępniumu mfunmuy: Www :ngp ochron/r miziuh' ;pa/uczeńunu wacha/mu Srodawuka um: DDCEHECh addzralywania na śmdawlska (DL Uz pol rmzpnrmdlcnic Min'151ralnl'm51111k1ury siexpmu r. 11 rpnzwre wymaganego zakwxupmje'kmmiejvcawzgn planu :agm/mdnmwama przmlrzwmi'ga (Dz 11 Nr I64 poz 15117) Na pndvmwic Uchwab Nr www/21115 kady Mi mej wglmujecku : 21 paidzwrmkn mu. 11mm Nr xlv/i37/zo1s Rudy Miejsklc] 11 G1inajecku zmria 311 1' [opada zam. pumęlo czynnpścr zmmxuące do opracownnm prqekru m1qscnwego planu zagospodarowania plmsnzenncgo Mmstn Ghlmjeck dla dudek 111 & "115/17 JIS/IS JIS/IQ SiS/20 384/3 IAZZ/S UKE oraz. części dzialek nr ewxd puiuwnych w ubrębie Ghnujeu. mm smsem-( plan1.1_11::l umo iwienic realiunji zabudowy zgodm: zwnmskam1 zlomnym1 prmz m amm-11m (ihnmccka Na obszarze planu obowlązuje abecme miejswwy mgmpudnrowania przesmxnncgo m1a=ta Glumjeck uchwalony Uchwala Nr 1/ /07 Kady M1ejs1ue1 wgimojecku z dnia 21; czerwca 2007r sprawie pg.» [ mgumndamwwia "ch 1n1a<m Gumka Prmekl uwzględnm wym0g1 uwm: wan z 11mm» zdnia 27 marca 2011: p pmnummin 1 mgmpodarowaniu prusllzcnnym (D1 11' z r. poz 1073) a w xzczególnośm Wymngnma ludu przestrzennego» tym urbamsryk arcnirckrury «amr; «Irchilaklomcuvc krarapramwe 1 wymagania ochmny śmdnw1sk2 w tym guspndamwnmh i 1 ochrony gruntów mlnth ieśnych wymagana ochrony «mamrm kuimmwegn1zabylkówcmzdub1 kultury wspóbcmmej: wymagana ochmny mrpw mz bezpwczel'lslwa Iu1 z1 1 wam ekonummme pn unam; prawo Masności: potrzeby nbwnnuści 1 pulmcby bęprueńslua pxl'mwa: pubhcznego: m1cn1a a także pan-zeby wap mepełnasprawnych; polrmby w mkrum» ronu-uu mirastmknuy lechnlcmq. w snkgólnoścl slecl smrukupasmowych polu/;m mpcwmema ndpuw dniaj 11m~ aknścn wody na www zmparrzcnip [ndnnśd poprzez mpiay [Swann 11 pmjckme planu w tym przede wszy<1ki1u ustalenia $-14 mmm llwzg1ędnia 1 równiez pmmlale wympgr umarl: w an z ustawy zapewnicmc spoleczeńslwa w pm - nad m1c1<cpwym 11 1y1rr przy «rodków kmnurrrkuqr eleklmni ucj. uchownmc Jawna: przejrzysmęm pmccdur plunhlycznych p1arrem mgospodamwnnm przenmnncgo poprze: zachmvamc trybu spurządunin pmjckm planu. zgpąrric un 17usmwy wlym umnzhwmme 111 mmwmnm xxuwnosrmzimn )

14 aidnriama wmoakow przez osoby fizyczne lpmwnc oraz iodnouki organizacyjne nieposiadające osoaouosc. pianino Ponadio zgodiric zan ius. Jusiauy Ldma 27 innrca oplanowanm izagospodarowaniu przcsirzcnnynr ina u. z1ui7r pali i073) usiaiaioc pnaznaczsnis icrca... gmina wazy inicrcs puhiicay..niorcyy prywaino wiym zgiaszanc w posmci wmuńm'w iuwng. zmierując do ochrony sinnu zaguxpodumwania «cicho jak imuan o zakreoie Jego zagnspodamwama Imam pryoainy ipuaiiczny zosia. uwzgicdniony &Lcwgóinie paprzaz uwzględnieniedown:/«ji wniuoków. w nawinzainu do zapisów dn.] si ousiawy zdnia 27 marca ŻUU3r. oplanuwaniu imgospadamwaniu przesmcnnyni (Dz. u 120l7.. poz. mi) pchkl piano i..noziiwu realizację zabudowy mic57kaniawe] godowej iushlgawej oraz uwzgiędnia wymagania iadu przesmnncgo erckrywnc gospcdarowhnle przcsirzeinaoiaz waiory ckonom zno prmslrmmi pnplzczz Lszinlmwamc «nikon przzalrmmiych przy uwzględnieniu dann... rio min...aiizowanin vanspormdńunności ukiadu przcsirzenncgo proick. nic uprowadza nowych dróg pu znyc iokniizowairu ouci (nbmowy m.csmniowo. wsposoa uinoziiwiaiący inicszkaucorn.nakayrnainc uyhorzyuanio pubhcmego u anspor... zbiorowego jako podsiawowego ćmdka tramporm. pmjckt pianu zapewnia.iosięp do drog publlcznych pnwlązanych zuklmum dróg w gminie. ami-ych...oziiwy jus. lmnsporl puoiiczny. zapewniania rozwiązali] prwalrwnnych uiaiwiniacych p..ainieszmnie się pieszych. mwcrzysrow projekt nic wprowadza nowych dróg publicznych. dazanio do nianowania iiokaiizowaina nowej zabudowy na obszarach uw pelni wykszuaioonei zmina] struktura: funkujondlno-przeotrzenuej. w granicach ycdnosiki nszdnicmi Wlnlumlemu przepisów odrębnych w szcmgulnuś ponizaz uzupełnimiie.s.nicjac.j zahudo..y. proj.-ki planu umozliwia ioniizacyę zabudowy w gminach n.ias.a ijekl pinnu icsi zgodny zwyiuknini Anaiizy niduainos'ci Studium uwarunkowań ikiemnkńw zagospodnmuania przestrzennego miasta igminy Glinm'ęck oraz miejscowych planów zagospodaiawairia przestncnncgo". uchwxioncj Uchwa nr xvm/ mow Rady Micyskiej wgjinojccku zdnia 30 czerwca 20m. wspruwic iudinuaosci Sludium uwaruuknwdń ikieruahw zaguspudamwania prmalrbenucgo mmm igininy C. noycck oraz.n ejscuwych pianow ugnspodamwnnm przzsuzonacgo kiorn wykozaia konieczność uchwala kou-inych miejscowych pianow zagospodarowaniapnewknncgo woiyw na finanse p...iiczno wiyrn andzar ymm/v zimn! przedslnwiony w sporządzono. do pianii progvmnc skutków rinanaowych uchwaicnia pianu Przedstawione wpmgnozic finansnwej informaqc dowodu.. iz ubhwiiłei mumia...i cowogo planu zagospodarowania przesirzcnnago Wpiyine koi-zysii..c nii hudzc. gmin) Nieznucrinc wazne... mwnlez skutki goopudnnz» podjęlcj uchwały lj iiinoziiuianic ręniizacyi zabudowy na lamach doiychczns nicmgospndnmwnnythi Procedura sporządzaniu.. ojscowogo pianu przebiega... zgodnie zusiswa zdnia 27 marca zuusr. oplnnownniulzagnspcdmuwan przesluennym(dz. u zzui7r poz 10m. aurinisnz moon... na piśmie o przyuąpioniu do sponądunin m.cyscowcgo planu zagnspudamwnnia przeslizieiinegn odpowicduic ins.y.ucic iurgany Ma; 9 do yooo uzgadniania. opiniowania oraz zanna ii uhwwuuenlc oraz ogłoszenie w prasie.nieiscowcy Zgndnle z an 53 usiawy zdnn. 3 października 2008 r.. udomępniumu informacj o środowskn irogo ochmu' udz.aic społeczeństwa w ochronie środowcka oraz :: «snach oddziaływaniu nu ŚIDdUthO (DL U LŻOIh r [707 "H] 7c zmianami) Burmisln. Wyatąpi) mwmcl o uzgodnienie mkzesu istnpnia szczególnwości infomaqi mwanych w pmgnozle nddzinłyxmnla na srououisko projektu pianu Po mzpmrzemu wniosków iodpowiodz iuslylucji spormdmno pmiek. miejscuwego pionu wmz z prognozą oddziaiywania na środowisko. ericrdzona jednoczzśniu & usmicnia pianu nic naruszają uoiaień smdiu... uwarnnknuan ikicrunków zaguspndnmwania prmirzonnogo miana igminy Glinoicck zarowno.» zakręcie zaaudooy mleozkdniewci micśzkanimmziiśługawej usiugowai Jak izagrodowcy ohowiazuyacc llldlum uwunlnko ikicr..nkoo zagospodarowania przeslnmmega dopusuu prwznuzcnic pod zabudowę..y.y... zagiodowa pod warunaioin Lathowan lgodnośm 7uwamnkawamam pl'lęmi'lśnnymi. 7godme zkrńryml.cai.zacya zabuduwy zagmdowe].noziiwa Jesi również na gruntach onainizsui.»moso. produkcyjno dia roinuiwa ij gminach klas IVzV id NiexŁAN-S»De-4L37-xxei-oAbBFD714DJB marmuru anonaz

15 leępme pralek! mlcjscowcgo planu wraz zpmgnuzą oddziaływania na środowisko zosialy prwkmne Odpowvedmmon_zznnm i innylnqpm w celu u7godnicrlia lub zaopiniowania. Po otrzymaniu pozytywnych upinll i uzgodnicfl projekt planu wsial wylomny nn publicznego wglądu w dniuch w dniach od I? r do ! Termin smadimla uwag wyznaczona dn dnia ZUW r. w wyznaczonym terminu; nic wniesiunu zadnych uwag Podaumuwujqc milczy siwieldzlć. ze plnn miejscowy Jnsl Lgodny zpnliiqu prznsuznnną gminy i wlnśmwymi nnnwnmi oraz przepisami Amgólnymi nie pnznslnlnc w sprzecmnśc] 'Mcmsem publicznym. uwzględniając wymagania uthmny Środowlska. lwnrzy pmmnwę do realizacji celu w jakim wstal podjęly Spnrudnla' Syluin Kozmlekrlmpeklol ds lzndnwnimvn ugnspndamwaulx przestrzennego i inwealycji gminnych Id mmimmama-dc?73xmónnrn714mu Uchwnlum manna

16 Publikacje w Dzicnniku Urzęduwym Suonalzl 'M: M- um... a. mmm w. u. mm.. Mam Mmmm ww mmx- = Mm..-«m..w. m: mmv w; w w zu.. mwmw.. W =" """" 77 m t.. W.. WMMW mm Avm-mu w....&.. M. w...._. mww xw" m mw ME:."TĘĘTIJŁ z na I... SQL: FĄŻL ' ' W nmanmuunhuwnmw w mum/zen... w..... mm.. w... w ~ W www mmm n.. ma. w amm um... www h-mwwqwsum-n ME z...; mw W mmm uwmmm ~w ma. A. wu W...w mmm... w m;.-. gm/in w:; m.. ; LŻJJJ; ' L _._w-m m_._ _u.. w.... amwwmw... m ::VŚM.. "WM" mm.. mum ma w - Mmmm Mmmm uwm. mmm.). mm u.....w m ?: Mwmsnm mmr _~ _.M _ mw

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/44/15 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 14 maja 2015 r.

Kielce, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/44/15 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA. z dnia 14 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 1938 UCHWAŁA NR VI/44/15 RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany Nr 10 w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU. z dnia 29 września 2017 r.

Warszawa, dnia 16 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU. z dnia 29 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 listopada 2017 r. Poz. 10361 UCHWAŁA NR XVIII/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LESZNO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LESZNO. z dnia r. Projekt z dnia 21 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY LESZNO z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiono Radzie Gminy Przytyk projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiono Radzie Gminy Przytyk projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UZASADNIENIE Projekt planu miejscowego sporządzony został na podstawie Uchwały Nr.IX.52.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego i Podgajek Zachodni

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r.

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 lipca 2013 r. Poz. 3737 UCHWAŁA NR XXXIII/355/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany dotyczącej parametrów i wskaźników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/310/17 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/310/17 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 maja 2017 r. Poz. 4575 UCHWAŁA NR XXXIV/310/17 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie art. 27 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/192/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLI/192/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLI/192/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27,

Bardziej szczegółowo

2. 1.Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w treści uchwały oraz w części graficznej zmiany planu.

2. 1.Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w treści uchwały oraz w części graficznej zmiany planu. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia.. r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego RYMANÓW - ETAP I część 2 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2017 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla działek nr 61, 62, 63/4, 64, 70, 71, 72, 73, 74 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 września 2016 r. Poz. 4837 UCHWAŁA NR XXIII/173/2016 RADY GMINY CIASNA z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/115/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 maja 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIII/115/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 maja 2008r. UCHWAŁA Nr XXIII/115/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 maja 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen - nego obszaru położonego w obrębie wsi Dobromierz,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 września 2014 r. Poz. 4428 UCHWAŁA NR 549/LII/2014 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ROA /2019 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 9 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR ROA /2019 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 9 maja 2019 r. Projekt UCHWAŁA NR ROA.0006.35/2019 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych we wsi Piskorowice Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2013 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2013 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/276/2013 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato ᐗ剷 NR 360/LI/06 R DY MIEJSKIEJ ŚREMIE z dnia 2 czerwca 2006 r. ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐧ咷ᐗ剷żᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/523/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/523/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/523/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu, przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/199/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLI/199/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLI/199/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia...... r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2014 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 23 maja 2014 r.

Opole, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2014 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 23 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2014 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 7 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 7 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/647/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LX/647/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LX/647/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Łebno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 5 lutego 2019 r.

Poznań, dnia 12 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 5 lutego 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 lutego 2019 r. Poz. 1673 UCHWAŁA NR IV/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu II konsultacje społeczne

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu II konsultacje społeczne Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 28 września 2017 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/506/14 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 25 września 2014 roku

UCHWAŁA NR L/506/14 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 25 września 2014 roku UCHWAŁA NR L/506/14 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śląski Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU. z dnia 2 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU. z dnia 2 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice - Zawada. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/11 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 12 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/11 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 12 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/89/11 RADY GMINY GNIEZNO w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec działka nr 83/1 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...... r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 25 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR V/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 25 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR V/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefa w obrębie jednostek A1, A3, B1 i

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów ze zmianami oraz :

Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów ze zmianami oraz : UZASADNIENIE do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego RYMANÓW ZDRÓJ - ETAP I część 3 Zgodnie z polityką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 30 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 30 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 178/VIII/2019 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 178/VIII/2019 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR 178/VIII/2019 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/695/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr LI/695/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku Uchwała Nr LI/695/2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

- :!" # $%&' &() : & *+, &( -. % /0 ( 1 $+ #2 ( #2 ) !( # ;<= &( ) >- % ( &( $+ #&( #2 A &? -4

- :! # $%&' &() : & *+, &( -. % /0 ( 1 $+ #2 ( #2 ) !( # ;<= &( ) >- % ( &( $+ #&( #2 A &? -4 - :!" # $%&' &() : 1. 8 -& *+, &( -. % /0 ( 1 $+ #2 ( #2 ) 3 45 167-1.!( # ;- % ( &(- 17 #(?!@- 167 1 $+ &( #&( #2 A &? -2.!"7 # ;- % #&( #2 A &? -3.!( # ;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/417/2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenu działki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/186/16 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 27 października 2016 r.

Białystok, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/186/16 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 27 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 4388 UCHWAŁA NR XXVII/186/16 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 1 września 2016 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Łebieniec, Szczenurze i Steknica, gmina Wicko Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/739/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/739/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/739/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do uchwały Nr XL/344/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009r.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do uchwały Nr XL/344/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 do uchwały Nr XL/344/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/93/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/93/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/93/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagopsodarowania Przestrzennego m. Sandomierza,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia r. Projekt z dnia 21 listopada 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia... 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/58/99 RADY GMINY OBRYTE

UCHWAŁA Nr VII/58/99 RADY GMINY OBRYTE UCHWAŁA Nr VII/58/99 RADY GMINY OBRYTE z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte Na podstawie art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2013 RADY GMINY BOGORIA. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2013 RADY GMINY BOGORIA. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2013 RADY GMINY BOGORIA w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoki Duże Gm. Bogoria Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Julinek w Gminie Leszno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/1/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 4 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR V/1/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 4 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR V/1/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego Lubianka w Starachowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX / 254 / 2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 kwietnia 2008r.

Uchwała Nr XXX / 254 / 2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 kwietnia 2008r. Uchwała Nr XXX / 254 / 2008 z dnia 22 kwietnia 2008r. aktywizacji gospodarczej sektor Sady gmina. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG z dnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/205/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/205/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/205/2017 RADY GMINY LUBRZA w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia... 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Gutkowo. Na podstawie art. 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r.

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1134 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Gminy Purda z dnia

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Gminy Purda z dnia UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Gminy Purda z dnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klewki działki

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/191/2012 RADY GMINY IWANOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kraków, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/191/2012 RADY GMINY IWANOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 1068 UCHWAŁA NR XXIX/191/2012 RADY GMINY IWANOWICE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

USTALENIA ZMIANY PLANU

USTALENIA ZMIANY PLANU WÓJT GMINY BRZEŹNICA (WYŁOŻENIE DO WGLĄDU PUBLICZNEGO) ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (PRZEZNACZENIE TERENU POD LOKALIZACJĘ OBIEKTÓW USŁUG I RZEMIOSŁA W WYŹRALE DZIAŁKA NR 274/12)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

5) zmiany sposobu liczenia wysokości obiektów, bez zmiany parametrów. Wyeliminowano zapis o liczeniu od głównego wejścia do najwyższej kalenicy.

5) zmiany sposobu liczenia wysokości obiektów, bez zmiany parametrów. Wyeliminowano zapis o liczeniu od głównego wejścia do najwyższej kalenicy. Uzasadnienie do uchwały sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Sąspów w jego granicach administracyjnych 1. Podstawa podjęcia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/255/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 14 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/255/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 14 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/255/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Marcinowo obejmującego działkę

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 182/XXII/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin. z dnia 14 sierpnia 2001 roku

U C H W A Ł A Nr 182/XXII/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin. z dnia 14 sierpnia 2001 roku U C H W A Ł A Nr 182/XXII/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin dla działki Nr 59/3 położonej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/390/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Lublin, dnia 18 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/390/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 października 2013 r. Poz. 4187 UCHWAŁA NR XXXVI/390/13 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 19 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 19 marca 2019 r. UCHWAŁA NR VI/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/157/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/157/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/157/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Gajowej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/602/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/602/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/602/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/108/2011 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 10 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/108/2011 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 10 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/108/2011 RADY GMINY GNIEZNO w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne na działce o nr ewid. 70. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Gminy PUCK z dnia r.

UCHWAŁA Nr Rady Gminy PUCK z dnia r. UCHWAŁA Nr...2016 Rady Gminy PUCK z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy PUCK. Na podstawie art. 10, art 11, art 12 ust. 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/207/2016. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr XXII/207/2016. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 25 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr XXII/207/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Daszyńskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 27 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 27 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie Na podstawie art.3 ust.1, art.14,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1418/XLVI/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 1418/XLVI/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 1418/XLVI/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna teren śródmieścia etap

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/602/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009

Uchwała Nr LVII/602/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 Uchwała Nr LVII/602/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 13. Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2018 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2018 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami:

Bardziej szczegółowo

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - Miejska Jednostka Organizacyjna ZESPÓŁ SPECJALISTÓW z zakresu: architektury i urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, transportu i infrastruktury,

Bardziej szczegółowo