OFERTA FORM DOSKONALENIA

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA FORM DOSKONALENIA"

Transkrypt

1 POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Busko-Zdrój, 2019

2 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa 9, Kazimierza Wielka, tel

3 Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020. Nowy informator obejmuje propozycję warsztatów, szkoleń oraz kursów kierowanych do kadry kierowniczej, nauczycieli oraz osób niezwiązanych z oświatą. Zapewniamy profesjonalną i doświadczoną kadrę, efektywne metody pracy, przydatne dla uczestników materiały szkoleniowe, dobrze wyposażoną bazę lokalową. Proponowane przez nas formy doradztwa metodycznego i doskonalenia kadry pedagogicznej mają charakter otwarty. Mamy nadzieję, że oferta edukacyjna naszego Ośrodka spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem. Dyrektor PODiDN Jolanta Maślicha 3

4 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020: 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 4

5 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/ Szkolenia dla rad pedagogicznych Warsztaty Kursy kwalifikacyjne Studia podyplomowe Studia uzupełniające Kursy komputerowe Propozycje kursów doskonalących Propozycje warsztatów artystycznych Propozycje szkoleń dla rodziców Inne szkolenia Karta zgłoszeniowa

6 SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH I. Umiejętności dydaktyczne nauczyciela: 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 2. Diagnoza w planowaniu procesu edukacyjnego. 3. Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego. 4. Analiza i wykorzystanie wyników diagnozy przedszkolnej. 5. Indywidualizacja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. 6. Nowatorskie metody pracy w przedszkolu. 7. Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się. 8. Motywowanie uczniów do nauki i właściwego zachowania. 9. Nowoczesne metody aktywizujące w nauczaniu. 10. Rozwijanie dziecięcych pasji. 11. Rozwijanie twórczego myślenia u uczniów. 12. Praca z uczniem zdolnym. 13. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 14. Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego. 15. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu działań naprawczych i doskonalących. 16. Edukacyjna Wartość Dodana. 17. Trudności w nauce i sposoby ich rozwiązywania. 18. Ocenianie jako forma motywowania uczniów do nauki. 19. Pułapki i błędy w ocenianiu. 20. Zespołowa praca nauczycieli. 21. Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące w praktyce szkolnej. 22. Ocenianie kształtujące. 23. Metoda projektu jako narzędzie kształtowania kompetencji kluczowych. 24. Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie dydaktycznym. 25. Biblioterapia w teorii i praktyce. 26. Neurodydaktyka a proces rozwoju ucznia. 27. Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem z ryzykiem dysleksji. 6 szkolenia

7 II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: 1. Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły? 2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 3. Diagnoza na poziomie szkoły jako rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej model współpracy różnych instytucji. 5. Diagnoza gotowości szkolnej. 6. Wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. 7. Rola i zadania nauczyciela pracującego z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle obowiązujących przepisów. 8. Terapia pedagogiczna - zagadnienia praktyczne, propozycje zajęć. 9. Rola szkoły i nauczyciela w postępowaniu z dzieckiem uzdolnionym. 10. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 11. Zaburzenia komunikacji jako jedna z kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych. 12. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. 13. Rewalidacja w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. 14. Praca z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania. 15. Uzależnienie od Internetu. 16. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 17. Depresja wśród dzieci i młodzieży. 18. Rola mass mediów w kształtowaniu postaw młodego człowieka. 19. Uczeń z zaburzeniami lękowymi. 20. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami? 21. Uczeń z ADHD i zaburzeniami zachowania. szkolenia 7

8 22. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 23. Uczeń z zespołem FAS. 24. Uczeń z zespołem Aspergera oraz z autyzmem. 25. Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. 26. Profilaktyka depresji depresja jako choroba XXI wieku mity i rzeczywistość. 27. Zaburzenia odżywiania anoreksja i bulimia. 28. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. 29. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 30. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. 31. Psychologia konfliktów mediacje, negocjacje. 32. Aspekty psychologiczne w pracy z uczniami przejawiającymi zaburzone zachowania. 33. Doskonalenie edukacji włączającej w szkołach. 34. Zaburzenia uczenia się dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej. 35. Zaburzenia depresyjno-lękowe wśród dzieci i młodzieży. III. Umiejętności wychowawcze nauczyciela: 1. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 2. Jak uatrakcyjnić wywiadówkę szkolną? 3. Współpraca szkoły i rodziny w obszarze wychowania. 4. Nauczyciele, rodzice, uczniowie partnerzy w wychowaniu. 5. Trudne zachowania ucznia, trudne sytuacje w klasie. 6. Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? 7. Negatywne emocje u młodzieży jak sobie z nimi radzić? 8. Dyscyplina w klasie. 9. Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców. 10. Klasa jako środowisko motywujące uczniów do nauki, pracy. 8 szkolenia

9 11. Mediacje - jako sposób rozwiązywania konfliktów szkolnych. Mediacje rówieśnicze. 12. Jak efektywnie porozumiewać się z rodzicami? 13. Dopalacze i inne substancje psychoaktywne. 14. Wagary jak im przeciwdziałać? 15. Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych. 16. Internet a trudności w nauce. 17. Internet - zagrożenia dla uczniów. 18. Zapobieganie i reagowanie na cyberprzemoc. 19. Przemoc i zachowania agresywne w grupie rówieśniczej, sposoby przeciwdziałania. 20. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły. 21. Problemy wychowawcze jak je rozwiązywać i jak sobie z nimi radzić? 22. Formy i metody pozalekcyjnych zajęć wychowawczych. 23. Organizacja godzin wychowawczych. 24. Integracja klasy wspólne tworzenie wartości wychowawczych. 25. Umiejętności ułatwiające nawiązywanie kontaktów praca zespołowa. IV. Organizacja pracy szkoły/placówki: 1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania. 2. Tworzenie planu pracy szkoły. 3. Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego placówki. 4. Zasady i formy organizacji WDN w placówkach oświatowych. 5. Kompetencje rady pedagogicznej. 6. Zadania i obowiązki nauczyciela. 7. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym. 8. Prawo autorskie w praktyce szkolnej. 9. Prawa człowieka i prawa dziecka w praktyce szkolnej. 10. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podniesienia efektów kształcenia. szkolenia 9

10 11. Analiza i interpretacja danych statystycznych egzaminów zewnętrznych. 12. Ewaluacja wewnętrzna placówki oświatowej. 13. Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do podniesienia jakości pracy placówki oświatowej. 14. Zbieranie informacji zwrotnej jako sposób doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. 15. Doradztwo zawodowe w szkole - rola nauczyciela i wychowawcy. 16. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie - wybór - ewaluacja. 17. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 18. Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie? 19. Zmiany w prawie oświatowym. 20. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej. 21. Wolontariat w szkole. V. Wspieranie kompetencji zawodowych nauczyciela: 1. Umiejętności kluczowe w edukacji. 2. Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole. 3. Wspomaganie naturalnego procesu uczenia się. 4. Kompetencje interpersonalne nauczyciela. 5. Wiedza czy umiejętności - czego bardziej potrzebuje uczeń? 6. Etyka zawodu nauczyciela. 7. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów i rodziców. 8. Czynniki wpływające na profesjonalizm nauczyciela. 9. Wypalenie zawodowe nauczyciela. 10. Indywidualne umiejętności radzenia sobie ze stresem. 11. Eustres i dystres. Techniki relaksacyjne. 12. Dojrzała asertywna komunikacja interpersonalna. 13. Zdrowy styl życia. 14. Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach. 15. Praca z tablicą interaktywną. 16. Facebook jako narzędzie w edukacji. 10 szkolenia

11 17. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 18. Innowacje pedagogiczne i programy autorskie. 19. Umiejętność pracy w zespole. 20. Samoocena w pracy nauczyciela. 21. Sprawozdanie z pracy nauczyciela - przykłady działań. 22. Wybrane aspekty inteligencji emocjonalnej. 23. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 24. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. szkolenia 11

12 WARSZTATY: LISTOPAD Temat: Rozwijanie umiejętności pracy z klasą jako grupą społeczną. Prowadzący: Anna Śledzik, Agnieszka Kaszewska Termin: Listopad 2019 r. nauczycieli wszystkich typów szkół. rozwijanie kompetencji nauczyciela/wychowawcy w procesie integracji klasy; zapoznanie z procesami interpersonalnymi w grupie; przedstawienie celu zabawy w procesie integracji zespołu klasowego. rola nauczyciela w integracji zespołu klasowego; zabawa sposobem na poznanie siebie i innych; zapobieganie wykluczeniu z grupy; motywowanie uczniów do pracy i współpracy. Temat: Terapia ręki doskonalenie umiejętności grafomotorycznych. Prowadzący: Aneta Poniewierska Termin: Listopad 2019 r. 12 warsztaty listopad

13 nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, terapeutów, oligofrenopedagogów. pokazanie wpływu funkcjonowania ręki na umiejętności i zachowanie dziecka; doskonalenie umiejętności rozpoznawania zaburzeń ruchowych skutkujących problemami manualnymi i grafomotorycznymi; przedstawienie wybranych metod i technik wykorzystywanych w terapii ręki. etapy rozwoju chwytu; przyczyny niesprawności ręki; czynniki istotne podczas pracy stolikowej ; diagnoza sprawności motorycznych; ćwiczenia usprawniające małą motorykę; masaż ręki. Temat: Realizacja programu nauczania matematyki w klasie I czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus Termin: Listopad 2019 r. nauczycieli matematyki III etapu edukacyjnego. analiza stopnia realizacji podstawy programowej z matematyki wdrażanej od września 2019 roku; warsztaty listopad 13

14 wybór niezbędnych ćwiczeń i zadań pozwalających na realizację wymagań zapisanych w nowej podstawie programowej w kontekście zaleceń ujętych w warunkach i sposobie realizacji podstawy programowej. przypomnienie zapisów nowej podstawy programowej i analiza pod tym kątem wybranego programu nauczania; wybór niezbędnych ćwiczeń i zadań pozwalających na realizację celów zawartych w nowej podstawie programowej, objętych programem nauczania w klasie I. Temat: Kompetencje kluczowe w przedszkolu. Prowadzący: Lidia Soja Termin: Listopad 2019 r. nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. poznanie i charakterystyka kompetencji kluczowych; wspomaganie przedszkola w kształtowaniu kompetencji kluczowych dzieci. co to są kompetencje kluczowe? kompetencje kluczowe w podstawie programowej wychowania przedszkolnego; kompetencje kluczowe a osiągnięcia dzieci na koniec wychowania przedszkolnego; jak rozpoznać, że w przedszkolu rozwijane są kompetencje kluczowe; wspieranie dzieci w edukacji wczesnoszkolnej w rozwijaniu kompetencji. 14 warsztaty listopad

15 Temat: Analiza wyników i wniosków z egzaminu maturalnego oraz korzystania z nich w celu doskonalenia nauczycieli. Prowadzący: Teresa Wójcik Liczba godzin: 3 Termin: Listopad 2019 r. nauczycieli języka polskiego. analizowanie wyników ilościowych i jakościowych, danych statystycznych; omówienie stopnia trudności zadań. analiza raportu/sprawozdania CKE; omówienie komentarzy do zadań z czytania ze zrozumieniem; omówienie realizacji zadań otwartych w tym rozprawki argumentacyjnej i pracy z tekstem poetyckim. Temat: Techniki zwiększające efektywność uczenia się. Prowadzący: Renata Jankowska-Nowak Termin: Listopad 2019 r. nauczycieli, wychowawców, pedagogów wszystkich typów szkół. wsparcie nauczycieli we wspomaganiu uczniów w procesie efektywnego uczenia się; psychoedukacja w zakresie procesu uczenia się oraz zapamiętywania; pogłębienie wiedzy w zakresie efektywnych metod uczenia się. warsztaty listopad 15

16 poznanie zaawansowanych technik pamięciowych; indywidualne wzorce myślenia IWM; wykorzystanie cyklu Kolba w procesie uczenia się. GRUDZIEŃ Temat: Wybrane elementy coachingowe jako sposób na motywację do pracy nad sobą. Prowadzący: Anna Śledzik Termin: Grudzień 2019 r. wychowawców, pedagogów, zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. propagowanie modelu człowieka uczącego się przez całe życie; omówienie skuteczności realizacji osobistych celów; dostrzeganie różnych rozwiązań dla jednego celu. czym jest coaching i jego cele? definicje coachingu; cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny; kluczowe umiejętności coacha; wybrane metody i techniki stosowane w coachingu; model KOLBA; model GOW; coaching nauczycielski; przykłady ćwiczeń wspomagających. 16 warsztaty grudzień

17 Temat: Prowadzący: Miejsce: Praca zespołowa w szkole. Anna Kosela, Katarzyna Tometczak-Morus PODiDN Busko-Zdrój Termin: Grudzień 2019 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi pracy zespołowej w szkole w świetle obowiązujących aktów prawnych; zapoznanie z filozofią pracy zespołowej. praca zespołowa w szkole w świetle prawa; korzyści wynikające z pracy zespołowej; filozofia pracy zespołowej; niebezpieczeństwa pracy grupowej; sprawne komunikowanie się w zespole; metody rozwiązywania konfliktów w pracy zespołowej. STYCZEŃ Temat: Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki czytania i pisania. Prowadzący: Aneta Poniewierska Termin: Styczeń 2020 r. nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów. warsztaty styczeń 17

18 zapoznanie nauczycieli z ćwiczeniami rozwojowymi wspomagającymi naukę czytania i pisania; rozwijanie umiejętności planowania i realizowania ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki czytania i pisania. ćwiczenia funkcji słuchowych; ćwiczenia funkcji wzrokowych; ćwiczenia porządkowania linearnego; dobór narzędzi piśmienniczych; ćwiczenia pamięci; ćwiczenia lewopółkulowe; wczesna nauka czytania. Temat: Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w przedszkolu. Prowadzący: Lidia Soja Termin: Styczeń 2020 r. nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej. kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w przedszkolu; wspomaganie nauczycieli przedszkola w wychowaniu do wartości. rola przedszkola we współczesnej edukacji; wychowanie do wartości w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego; elementy składające się na postawę patriotyczną małego dziecka; 18 warsztaty styczeń

19 patriotyzm jako miłość do Ojczyzny kształtowanie postawy obywatelskiej; wokół pojęć: wychowanie, patriotyzm, wartości, moralność, prawo, ojczyzna, mała ojczyzna; kształtowanie postaw i wartości poprzez działanie w codziennej praktyce świadomość nauczyciela; projektowanie działań wokół pojęć wartości, patriotyzm. Temat: Mind Mapping metoda wpływająca na efektywność notowania oraz zapamiętywania. Prowadzący: Renata Jankowska-Nowak Termin: Styczeń 2020 r. nauczycieli, wychowawców, pedagogów wszystkich typów szkół. zaprezentowanie metody Mind Mapping; omówienie zasad tworzenia mapy myśli; przedstawienie zasad tworzenia mapy myśli w oparciu o wybrany temat. mapy myśli w świetle współczesnej neurodydaktyki; zasady sporządzania map myśli; technika tworzenia map myśli; mapy myśli tworzone przy użyciu komputera. LUTY Temat: Wychowanie do wartości a kształcenie postaw młodego człowieka. Prowadzący: Agnieszka Kaszewska, Anna Śledzik warsztaty luty 19

20 Termin: Luty 2020 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. wskazanie uniwersalnych wartości mających wpływ na kształtowanie życia i wychowania młodego człowieka; doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy o wartościach. przypomnienie definicji wartości; wartości w procesie wychowania wg Miltona Rokeach a; wartości w procesie wychowania wg Maxa Schelera; wartości w procesie wychowania wg Józefa Tischnera; hierarchia wartości wg Abrahama Maslowa; elementy procesu wychowania aksjologicznego; modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktyki pod względem wychowania do wartości; znaczenie rodziny, a wychowanie do wartości. Temat: Motywacja jako czynnik wpływający na rozbudzenie postaw twórczych. Prowadzący: Anna Kosela, Katarzyna Tometczak-Morus Miejsce: PODiDN Termin: Luty 2020 r. zainteresowanych nauczycieli II i III etapu edukacyjnego. inspirowanie uczestników do poszukiwania atrakcyjnych i efektywnych metod pracy; 20 warsztaty luty

21 dostarczenie propozycji form i metod pracy rozwijających kreatywność uczniów; uświadomienie roli motywacji w kreowaniu twórczych postaw uczniów; omówienie metod aktywizacji i motywacji uczniów zgodnych z zasadami pracy mózgu; doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli w zakresie stymulowania i aktywizowania uczniów oraz zachęcania ich do niezależnego, samodzielnego uczenia się; stworzenie forum wymiany doświadczeń nauczycieli. progresywistyczna rola nauczyciela w edukacji; motywacja jako czynnik wpływający na rozbudzenie postaw twórczych uczniów; zasady pracy mózgu i ich wpływ na procesy uczenia się ucznia; metody aktywizujące a kreatywność; interakcja - uczenie się w zespole; gry dydaktyczne; metoda doświadczalna. Temat: Dostosowania z języka polskiego w pracy z uczniem z orzeczeniem o niepełnosprawnościach sprzężonych. Prowadzący: Teresa Wójcik Liczba godzin: 3 Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju Termin: Luty 2020 r. nauczycieli języka polskiego pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. dostosowanie metod pracy dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; przykłady rozwiązań metodycznych na lekcjach. warsztaty luty 21

22 przykłady planów pracy z dostosowaniami; selekcja treści dla ucznia wg zapisów w orzeczeniu; wybór najtrafniejszych metod pracy. MARZEC Temat: Prowadzący: Miejsce: Sztuka autoprezentacji.* Jolanta Maślicha PODiDN Busko-Zdrój Termin: Marzec 2020 r. *- osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: nauczycieli kontraktowych odbywających ostatni rok stażu o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności w zakresie skutecznego prezentowania własnego dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną. warunki skutecznej prezentacji; struktura prezentacji; elementy komunikacji niewerbalnej: - język ciała; - zachowania parajęzykowe; - czynniki środowiskowe, otoczenie; zasady argumentacji; czynniki wpływające na pozytywny odbiór mówiącego. Temat: Przetwarzanie informacji i tworzenie wiedzy. Prowadzący: Agnieszka Kaszewska 22 warsztaty marzec

23 Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Marzec 2020 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. zapoznanie nauczycieli z zagadnieniami dotyczącymi edukacji informacyjnej uczniów; omówienie roli nauczyciela w celowym i selektywnym pozyskiwaniu wiedzy. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł; ocena wiarygodności informacji dostępnych w poszczególnych źródłach wiedzy; rola edukacji formalnej i nieformalnej w kształtowaniu kompetencji informacyjnych uczniów; zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z kształceniem się przez całe życie. Temat: Zastosowanie mediacji i negocjacji sposobem na konflikty rówieśnicze w szkole. Prowadzący: Anna Śledzik Termin: Marzec 2020 r. wychowawców, pedagogów, zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach konfliktowych; kształtowanie postawy asertywności; przezwyciężanie zachowań agresywnych; warsztaty marzec 23

24 kształtowanie prawidłowych, nieagresywnych kontaktów z otoczeniem. umiejętne rozwiązywanie konfliktów; znaczenie konfliktów dla relacji między ludźmi; mediacja jako sposób na pokojowe rozwiązanie konfliktu; mediacje czy negocjacje jako sposób na konflikt; rola wychowawcy w tworzeniu dobrej atmosfery w grupie. Temat: Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej. Prowadzący: Aneta Poniewierska Termin: Marzec 2020 r. oligofrenopedagogów. doskonalenie umiejętności planowania procesu terapeutycznego; zwiększenie wiedzy uczestników na temat wykorzystania metod terapeutycznych istotnych z punktu widzenia wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. planowanie procesu terapeutycznego; zasady prowadzenia terapii w pedagogice specjalnej; wybrane metody terapeutyczne w pedagogice specjalnej i ich praktyczne zastosowanie; wspomaganie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Temat: Geometria płaska w zadaniach maturalnych - przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki. Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus 24 warsztaty marzec

25 Miejsce: PODiDN Busko-Zdrój Termin: Marzec 2020 r. nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych. doskonalenie metod pracy z uczniem w zakresie rozwiązywania zadań z geometrii płaskiej w celu podniesienia poziomu rozwiązywalności wymienionych zadań na egzaminie maturalnym; wymiana doświadczeń między nauczycielami matematyki w zakresie skutecznego przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego. przykładowe zadania z planimetrii zbudowanie zestawu zadań powtórzeniowych na poziomie podstawowym; zadania geometryczne na poziomie rozszerzonym w kontekście wymagań podstawy programowej; doskonalenie umiejętności kategoryzacji błędów i umiejętności oceniania rozwiązań zadań maturalnych; omówienie zadań arkuszy próbnych matur przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Temat: Celowość i jakość prac domowych z języka polskiego. Prowadzący: Teresa Wójcik Liczba godzin: 3 Termin: Marzec 2020 r. nauczycieli języka polskiego. warsztaty marzec 25

26 krytyczne podejście do celowości i jakości zadawanych prac domowych; tworzenie prac domowych do lektur. rola i zróżnicowanie zadań domowych z języka polskiego; kompetencje kluczowe a praca domowa; jakość i ilość prac domowych z różnych przedmiotów - spojrzenie holistyczne. Temat: E-uzależnienie. Prowadzący: Renata Jankowska-Nowak Termin: Marzec 2020 r. nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół. zapoznanie uczestników szkolenia z symptomami uzależnień; wczesna interwencja w przypadku dziecka uzależnionego; kształcenie umiejętności wczesnego rozpoznawania w/w zaburzeń. różnicowanie zaburzeń; praca z dzieckiem uzależnionym; rozpoznawanie oraz wczesna interwencja w przypadku e-uzależnienia. Temat: Diagnoza gotowości szkolnej - wspomaganie dzieci w osiąganiu dojrzałości szkolnej. Prowadzący: Lidia Soja Termin: Marzec 2020 r. 26 warsztaty marzec

27 nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. doskonalenie umiejętności przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej oraz wykorzystania wyników w pracy dydaktycznej; aktualizacja warsztatu pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. podstawa programowa wychowania przedszkolnego a diagnoza gotowości szkolnej; planowanie procesu edukacyjnego w oparciu o przeprowadzoną diagnozę; wspomaganie dzieci 6-letnich w osiąganiu dojrzałości do podjęcia nauki w szkole; informacja dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (formularz MEN). KWIECIEŃ Temat: Formy uczenia się, rodzaje wiedzy i sposoby jej zdobywania. Prowadzący: Agnieszka Kaszewska, Anna Śledzik Termin: Kwiecień 2020 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. omówienie metod wspomagających proces efektywnego uczenia się; przedstawienie różnych stylów uczenia się; omówienie czynników wspomagających i utrudniających uczenie się. warsztaty kwiecień 27

28 pamięć i jej funkcjonowanie; techniki efektywnego uczenia się; style uczenia się; wykorzystanie technik pamięciowych w nauce. Temat: Choroby odzwierzęce zoonozy i ich czynniki etiologiczne. Prowadzący: Anna Kosela Termin: Kwiecień 2020 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. zapoznanie z przyczynami i skutkami zoonoz; przedstawienie działań profilaktycznych i sposobów terapii. ewolucja zoonoz; przyczyny i skutki zoonoz; charakterystyka zoonoz najczęściej występujących w Polsce; profilaktyka i terapia zoonoz. Temat: Praca metodą projektu w przedszkolu i szkole. Prowadzący: Aneta Poniewierska Termin: Kwiecień 2020 r. zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. 28 warsztaty kwiecień

29 poznanie podstawowych zasad związanych z organizacją procesu nauczania w formie projektu edukacyjnego; poszerzenie umiejętności planowania i stosowania metody projektów. metoda projektu założenia, cele, zalety; przeprowadzenie projektu etapy realizacji; etapy pracy metodą projektów omówienie etapów na wybranym przykładzie projektu; tworzenie projektów edukacyjnych warsztaty, omówienie przykładów; dokumentowanie działań podejmowanych przez uczniów w czasie realizacji projektu. Temat: Realizacja programu nauczania w klasach drugich czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus Termin: Kwiecień 2020 r. nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych. opracowanie planu pracy na lekcjach matematyki w klasach drugich szkół ponadpodstawowych; przygotowanie szczegółowych rozkładów materiału do klas drugich czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. analiza stopnia realizacji wybranego programu nauczania w klasach pierwszych; zaplanowanie pracy w klasach drugich czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum; warsztaty kwiecień 29

30 wypracowanie przykładowych rozkładów nauczania matematyki w klasach drugich na poziomie podstawowym i rozszerzonym z uwzględnieniem warunków i sposobu realizacji nowej podstawy programowej. MAJ Temat: Jak przygotować się do złożenia dokumentacji o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego?* Prowadzący: Jolanta Maślicha Termin: Maj 2020 r. *-osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa: nauczycieli mianowanych odbywających ostatni rok stażu o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności w zakresie dokumentowania dorobku zawodowego nauczycieli mianowanych. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; dokumentowanie działań z okresu stażu: opis i analiza; przygotowanie się do rozmowy z komisją egzaminacyjną. Temat: Stymulowanie inteligencji emocjonalnej uczniów. Ćwiczenia relaksacyjne. Prowadzący: Agnieszka Kaszewska, Anna Śledzik Termin: Maj 2020 r. 30 warsztaty maj

31 zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. zwrócenie uwagi na zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi; wspomaganie prawidłowego rozwoju, kształtowanie osobowości ucznia; nabywanie umiejętności wyciszenia się i relaksacji - ochrona układu nerwowego. zwiększenie samoświadomości na temat czynników wpływających na samopoczucie; ćwiczenie relaksacji poprzez kontrolę oddychania; rozwijanie koncentracji, zmniejszanie napięcia, wyciszanie; zapoznanie z techniką wizualizacyjną. Temat: Wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się cz. I. Prowadzący: Aneta Poniewierska Termin: Maj 2020 r. terapeutów, pedagogów, logopedów, zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. poszerzenie wiedzy dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się; poznanie sposobów rozpoznawania i wspomagania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; doskonalenie umiejętności dostosowywania warunków, metod, sposobów i form pracy. warsztaty maj 31

32 specyficzne trudności w uczeniu się definicje; teoretyczne podstawy dysleksji, dysortografii, dysgrafii; diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się; dostosowanie wymagań co to oznacza w praktyce? ryzyko dysleksji rozwojowej; jak usprawniać funkcje percepcyjno motoryczne? Temat: Prowadzący: Miejsce: Czy neurony lubią zmianę? wykorzystanie znajomości najnowszych teorii w procesie uczenia się. Renata Jankowska-Nowak PODiDN Busko-Zdrój Termin: Maj 2020 r. zainteresowanych nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół. zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi teoriami dotyczącymi procesu uczenia się; przekazanie wiedzy na temat usprawniania procesu uczenia się. czynniki wpływające na proces uczenia się, rozpoznawanie zasobów ucznia oraz stylów uczenia się; dobór metody pracy do możliwości ucznia; wskazanie związku określonych czynności ruchowych z nabywaniem konkretnych umiejętności psychofizycznych; wykorzystanie umiejętności notowania graficznego. Temat: Prowadzący: Rozwijanie zainteresowań matematycznych w przedszkolu z wykorzystaniem nietypowych pomocy. Soja Lidia 32 warsztaty maj

33 Termin: Maj 2020 r. nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. poznanie przykładów wykorzystania nietypowych pomocy wpływających na rozwijanie zainteresowań i efektywność nauczania matematyki; rozwijanie twórczego warsztatu pracy nauczycieli. podstawa programowa wychowania przedszkolnego a edukacja matematyczna; czynniki wpływające na edukację matematyczną uczniów; wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie zainteresowań oraz zdolności matematycznych; przykłady praktycznych rozwiązań. CZERWIEC Temat: Wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się cz. II. Prowadzący: Aneta Poniewierska Termin: Czerwiec 2020 r. terapeutów, pedagogów, logopedów, zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół. warsztaty czerwiec 33

34 poszerzenie wiedzy dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się; poznanie sposobów rozpoznawania i wspomagania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; doskonalenie umiejętności dostosowywania warunków, metod, sposobów i form pracy. specyficzne trudności w pisaniu; diagnoza trudności w pisaniu; jak ćwiczyć pisanie? specyficzne trudności w czytaniu; diagnoza trudności w czytaniu; jak ćwiczyć czytanie? specyficzne trudności w nauce matematyki; przykłady ćwiczeń usprawniających liczenie. Temat: Matura 2020 analiza zadań z arkuszy maturalnych. Prowadzący: Katarzyna Tometczak-Morus Termin: Czerwiec 2020 r. nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych. szczegółowa analiza zadań zawartych w arkuszach maturalnych z matematyki (maj 2020) w zakresie podstawowym i rozszerzonym pod kątem planowania pracy w klasach maturalnych w roku szkolnym 2020/2021; zapoznanie nauczycieli z wnioskami wynikającymi z pracy w zespołach egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki w sesji maj warsztaty czerwiec

35 rozwiązywanie zadań maturalnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość ich rozwiązywania wieloma sposobami; wyłonienie zadań typowych i problemowych oraz zaproponowanie zadań analogicznych do wykorzystania w pracy z uczniem na lekcji matematyki; propozycja organizacji pracy na lekcjach matematyki w klasach maturalnych w celu jak najlepszego przygotowania młodzieży do sprostania wymogom egzaminu maturalnego z matematyki. W razie potrzeby planowana ilość godzin na warsztaty może być zwiększona. KURSY KWALIFIKACYJNE Lp. Nazwa Liczba Cena godz. 1 Organizacja i zarządzanie oświatą zł STUDIA PODYPLOMOWE Lp. Nazwa Liczba Cena godz. 1 Oligofrenopedagogika edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością zł intelektualną. 2 Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna zł 3 Przygotowanie pedagogiczne zł 4 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zł 5 Pedagogika lecznicza zł 6 Integracja sensoryczna zł 7 Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i/lub zespołem Aspergera zł kursy kwalifikacyjne - studia podyplomowe 35

36 STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE Lp. Nazwa Cena 1 2 Oligofrenopedagogika edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. KURSY KOMPUTEROWE 1000 zł 1000 zł Lp. Nazwa kursu Liczba Cena godz. K1 Grafika komputerowa zł K2 Prezentacje multimedialne w dydaktyce zł K3 Projektowanie stron WWW zł K4 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy dydaktycznej i wychowawczej zł K5 Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela zł K6 Wykorzystanie pakietu OpenOffice w pracy nauczyciela zł K7 Podstawy programowania obiektowego Visual Basic zł K8 Obsługa tablicy interaktywnej zł CHARAKTERYSTYKA KURSÓW: K1 Grafika komputerowa. Adresat: nauczyciele, którzy posiadają umiejętności wykorzystania komputera w zakresie podstawowym. Tematyka zajęć: charakterystyka plików graficznych; możliwości zastosowań graficznych elementów w publikacjach; wykonywanie elementów graficznych; 36 studia uzupełniające - kursy komputerowe

37 wykonanie folderu reklamowego. K2 Prezentacje multimedialne w dydaktyce. Adresat: wszyscy nauczyciele. Tematyka zajęć: zasady pracy w programie Power Point; projektowanie pokazu, tworzenie slajdów; uatrakcyjnianie pokazu, przejścia slajdów, animacja niestandardowa; tworzenie prezentacji multimedialnych wspomagających proces dydaktyczny. K3 Projektowanie stron WWW. Adresat: nauczyciele, którzy posiadają umiejętności wykorzystania komputera w zakresie podstawowym. Tematyka zajęć: podstawy języka HTML; formatowanie tekstu i elementów graficznych; projektowanie własnego serwisu informacyjnego; wykonanie strony internetowej w ramach swojego przedmiotu, swoich zainteresowań. K4 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Adresat: wszyscy nauczyciele. Tematyka zajęć: dane i ich formatowanie w arkuszu; wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do podsumowań semestralnych i rocznych; interpretacja graficzna w arkuszu. K5 Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela. Adresat: wszyscy nauczyciele. Tematyka zajęć: podstawowe usługi Internetu; poczta elektroniczna; portale internetowe; wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji znalezionych w Internecie; kursy komputerowe 37

38 wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela. K6 Wykorzystanie pakietu OpenOffice w pracy nauczyciela (darmowy pakiet oprogramowania biurowego mający takie same funkcje jak w MS Office). Adresat: wszyscy nauczyciele (zalecane dla szkół jako alternatywne oprogramowanie). Tematyka zajęć: edytor tekstu; arkusz kalkulacyjny; program do prezentacji multimedialnych. K7 Podstawy programowania obiektowego Visual Basic. Adresat: wszyscy nauczyciele. Tematyka zajęć: języki programowania komputerów; tworzenie prostych programów w Visual Basic. K8 Obsługa tablicy interaktywnej. Adresat: wszyscy nauczyciele. Tematyka zajęć: przygotowanie tablicy interaktywnej do pracy; oprogramowanie tablicy interaktywnej; pisanie i wymazywanie notatek; menu programu; narzędzia tablicy interaktywnej; tworzenie prezentacji; eksport i import plików; praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej. PROPOZYCJE KURSÓW DOSKONALĄCYCH: Lp. Nazwa kursu Liczba Cena godz. 1 Podstawy programowania w Scratchu zł 2 Praca z uczniem zdolnym kurs e-learningowy zł 3 Kierownik wycieczek szkolnych zł 38 propozycje kursów doskonalących

39 4 Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży zł 5 Wychowawca wypoczynku zł 6 Drama jako forma ekspresji językowej, emocjonalnej i ruchowej zł 7 Teatr w szkole propozycja zajęć pozalekcyjnych zł 8 Tradycje i obrzędy naszego regionu zł 9 Tworzenie interaktywnych testów sprawdzających zł 10 Doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim zł 11 Metody i techniki nauczania języków obcych na etapie wczesnoszkolnym zł 12 Podstawy języka angielskiego zł 13 Umiejętność pracy w zespole zł 14 Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych kurs e-learningowy zł 15 Uczeń z zaburzonym zachowaniem - kurs e-learningowy zł 16 Dysortografia w szkole formy pracy pod kierunkiem nauczyciela zł 17 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej problemy i formy integracji zł 18 Uczeń z ADHD i zaburzeniami zachowania zł 19 Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi zł 20 Praca z uczniem agresywnym oraz z zaburzeniami metodą analizy indywidualnego przypadku zł 21 Terapia dzieci z zaburzeniami zachowania w oparciu o Program Incredible Years zł 22 Zastosowanie biblioterapii i technik relaksacyjnych w pracy nauczyciela zł 23 Stres jak go pokonać? 4 30 zł propozycje kursów doskonalących 39

40 24 Trening Umiejętności Wychowawczych dla nauczycieli zł 25 Wczesne wspomaganie rozwoju zł 26 Podstawowe ćwiczenia logopedyczne wspomagające rozwój mowy dzieci zł 27 Wspomaganie rozwoju uczniów w okresie adolescencji zł 28 Skuteczna komunikacja społeczna w szkole zł 29 Profesjonalny wychowawca zł 30 Promocja i budowanie wizerunku szkoły zł 31 Ocenianie pisemnych prac wg wymogów Matura zł 32 Zagadnienia językowe na egzaminie ustnym z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej zł 33 Trener mediacji rówieśniczej w szkole zł PROPOZYCJE WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH: Lp. Nazwa warsztatów Liczba Cena godz. 1 Zaczarowany świat filcu zł 2 Kwiaty z tkaniny na każdą okazję zł 3 Paper Roller. Kształtowanie form dekoracyjnych i użytkowych z gazetowych rurek drugie życie 3 30 zł papieru. 4 Kurs choreografii i sztuki użytkowej zł 5 Oprawa plastyczna imprez szkolnych z elementami papieroplastyki i bibułkarstwa zł 6 Oprawa muzyczna imprez szkolnych: apele, akademie, uroczystości zł 40 propozycje warsztatów artystycznych

41 7 Zabawy muzyczno-rytmiczne w edukacji elementarnej zł 8 Piosenka w edukacji elementarnej: rozszerzenie repertuaru; nauka gry na zł instrumentach klawiszowych. 9 Wiosenne śpiewanie i tańczenie zabawy muzyczno-ruchowe na wiosnę i lato zł 10 Tańce na każdą okazję nauka polskich tańców ludowych zł 11 Warsztaty tkackie: makramy, wyroby ze sznurka zł 12 Warsztaty sztuki wikliniarskiej: wiklina artystyczna i użytkowa zł 13 Warsztaty sztuki ludowej zł 14 Jak realizować fakultatywne zajęcia 20 artystyczne w gimnazjum malarstwo. (4x5 godz.) 100 zł 15 Jak realizować fakultatywne zajęcia 20 artystyczne w gimnazjum tkactwo, wiklina. (4x5 godz.) 100 zł 16 Przygotowywanie bożonarodzeniowych ozdób świątecznych z gliny zł 17 Przygotowywanie wielkanocnych ozdób świątecznych z gliny zł 18 Profil taneczny na lekcji wychowania fizycznego. 20 (5x4 godz.) 100 zł 19 Wybrane formy fitness. 20 (5x4 godz.) 100 zł 20 Metodyka nauczania wybranych tańców towarzyskich w zakresie podstawowym dla początkujących (walc angielski, quickstep, zł fokstrot, rumba, cha cha, jive). 21 Tańce integracyjne zł 22 Uczymy się tańczyć podstawowe kroki i figury tańców: walc angielski, walc wiedeński, cha cha, jive zł propozycje warsztatów artystycznych 41

42 PROPOZYCJE SZKOLEŃ DLA RODZICÓW: Lp. 1 Komunikacja w rodzinie. 2 Moje zasoby jako rodzica. 3 Rodzice są partnerami szkoły. Temat szkolenia 4 Działania wychowawcze rodziców- od pozytywnego wzmocnienia do konstruktywnej krytyki. 5 Samodzielność życiowa i szkolna ucznia. 6 Rola rodzica w motywowaniu ucznia do nauki. 7 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 8 Dokąd prowadzę swoje dziecko? - czyli zagrożenia współczesnego świata. 9 Rozwijanie umiejętności wychowawczych. 10 Każde dziecko ma swoje mocne strony. 11 Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych. 12 Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? 13 Konstruktywna krytyka w komunikacji z dzieckiem. 14 Jak mądrze kochać dziecko system kar i nagród. 15 Wychowanie dzieci z zaburzeniem więzi. 16 Jak radzić sobie z trudnym dzieckiem? 17 Pomoc i wsparcie dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej. 18 Wagary jak im przeciwdziałać? 19 Jak wychować szczęśliwe dziecko? zasady rodzicielstwa. 20 Wirtualne zagrożenia. 21 Odroczona dorosłość jak pomóc dziecku w usamodzielnianiu się? 22 Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności? 23 Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą. 24 Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. 42 propozycje szkoleń dla rodziców

43 25 Dziecko przewlekle chore w systemie oświaty. 26 Rola rodzica w pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej dla dziecka. 27 Zasady pracy z dzieckiem z ADHD. 28 Organizacja czasu wolnego dziecka. 29 Zasady zdrowego odżywiania dzieci. 30 Co to znaczy dobre wychowanie? zbiór zasad koniecznych w szkole. 31 Jak odczytywać wyniki egzaminów? kontekstowe rozumienie zagadnienia. 32 Rada Rodziców i jej miejsce w szkole. 33 Jak rozmawiać z dziećmi o używkach i leczeniu uzależnień? Uwaga! Wszystkie proponowane szkolenia mają charakter otwarty. INNE SZKOLENIA: 1. Szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami: Szkolenie okresowe 16 godzin; Cena: 80 zł 2. Szkolenia BHP dla nauczycieli: Szkolenie okresowe 8 godzin; Cena: 40 zł 3. Szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych: Szkolenie okresowe 8 godzin; Cena: 40 zł 4. Szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych: inne szkolenia 43

44 Szkolenie okresowe 8 godzin; Cena: 40 zł 5. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej: Liczba godzin 10; Cena: 50 zł 6. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej: Liczba godzin: 5; Cena: 25 zł Ceny kursów mogą ulec zmianie w zależności od liczebności grup. 44 inne szkolenia

45 KARTA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam udział w szkoleniu* pt.: PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI Nazwisko i imię uczestnika szkolenia Telefon kontaktowy Miejsce pracy DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY: WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY KOSZTY POKRYWA SAM UCZESTNIK... podpis uczestnika Adres zamieszkania Zobowiązuję się do dokonania opłaty za uczestnictwo w ww. szkoleniu na konto PODiDN w Busku-Zdroju w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym oddział w Busku-Zdroju nr na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji i nie zgłoszenia się na szkolenie zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia.... podpis uczestnika karta zgłoszeniowa 45

46 DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY/NOTY KSIĘGOWEJ: WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY KOSZTY POKRYWA ZAKŁAD PRACY ADRES ZAMIESZKANIA NIP NABYWCY ADRES NABYWCY ODBIORCA ADRES ODBIORCY Zobowiązujemy się do dokonania opłaty za uczestnictwo w ww. szkoleniu na konto PODiDN w Busku-Zdroju w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym oddział w Busku-Zdroju nr na podstawie faktury/noty księgowej wystawionej po szkoleniu. Rezygnacji można dokonać em lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji, nie wyznaczenia zastępstwa i nie zgłoszenia się na szkolenie zobowiązujemy się do pokrycia kosztów szkolenia. Oświadczamy, iż udział w szkoleniu zostanie w całości sfinansowany ze środków publicznych: TAK NIE. (podpis dyrektora lub innej osoby kierującej na szkolenie)... Nazwisko i imię udzielającego zgody Busko-Zdrój, data karta zgłoszeniowa

47 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: nazwisko i imię, miejsce pracy i stanowisko służbowe, telefon kontaktowy, gdy uczestnik/ osoba fizyczna jest płatnikiem: dane nabywcy, adres nabywcy/dane odbiorcy, adres odbiorcy, w celach związanych z uczestnictwem w formie doskonalenia zawodowego organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu realizacji przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju działań informacyjnych i promujących Ośrodek: na stronie internetowej Ośrodka na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w Buskim Kwartalniku Edukacyjnym w innych broszurach i ulotkach informacyjnych wydawanych przez Ośrodek w lokalnej prasie Zostałam/zostałem poinformowana/ny, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, iż administrator danych poinformował mnie, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolny momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. podpis osoby wyrażającej zgodę karta zgłoszeniowa 47

48 NOTATKI 48 notatki

ESKULAP OFERTA EDUKACYJNA ROK 2019/2020

ESKULAP OFERTA EDUKACYJNA ROK 2019/2020 AKREDYTOWANE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ESKULAP W KROTOSZYNIE OFERTA EDUKACYJNA ROK 2019/2020 63-700 Krotoszyn tel. /882-061-564 ul. Mickiewicza 11 /668-129-574 mail: e-sekretariat@centrumeskulap.eu

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 SEMESTR II Busko-Zdrój, 2018 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Edukacja. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli r.

Wrocławska Edukacja. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli r. Wrocławska Edukacja Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2019 r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) art. 70a W budżetach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z propozycją kursów i warsztatów oferowanych w ramach doskonalenia dla wszystkich zainteresowanych tematyką nauczycieli pragnących pogłębiać swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Katowice, 26 lipca 2019 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach

Katowice, 26 lipca 2019 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Katowice, 26 lipca 2019 r Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2019/2020 opracowane na podstawie 6 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej w roku szkolnym 2019/2020

Konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej w roku szkolnym 2019/2020 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia i i Doradztwa Metodycznego w 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, 503 734 405, fax: (42) 215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA. Form doskonalenia na rok szkolny 2018/2019 SEMESTR I

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA. Form doskonalenia na rok szkolny 2018/2019 SEMESTR I POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA Form doskonalenia na rok szkolny 2018/2019 SEMESTR I POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA

Bardziej szczegółowo

Ryzyko dysleksji. Problemy i wstępne diagnozowanie dziecko małe (3-4 lata)

Ryzyko dysleksji. Problemy i wstępne diagnozowanie dziecko małe (3-4 lata) Prelekcja Ryzyko dysleksji. Problemy i wstępne diagnozowanie dziecko małe (3-4 lata) Nauczyciele wychowania przedszkolnego grup 3-4 latki Cele Świadomość potrzeby wczesnego rozpoznawania ryzyka dysleksji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SEMESTR II Busko-Zdrój, 2017 Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę edukacyjną na

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej.

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej. Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz rodziców, nauczycieli i uczniów. Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2016/2017 Dla

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. na rok szkolny 2017/2018

Oferta szkoleń. na rok szkolny 2017/2018 Oferta szkoleń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 w Krakowie DLA UCZNIÓW indywidualne formy pomocy na rok szkolny 2017/2018 badania, diagnoza psychologiczno- pedagogiczna, opieka postdiagnostyczna,*

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku na rok szkolny 2017/2018 I. PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku na rok szkolny 2017/2018 I. PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Strona1 I. PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY L.p. Temat Forma zajęć Adresaci Cele Prowadzący zajęcia rozwijające umiejętność Angelina Paleń 1 Moje miejsce w grupie IV-VI SP współpracy w grupie radzenia

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI W JAŚLE tel OFERTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA I SEMESTR ROKU SZKO

POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI W JAŚLE tel OFERTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA I SEMESTR ROKU SZKO POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI W JAŚLE poen@poczta.onet.pl tel. 13 44 624 26 OFERTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA I SEMESTR ROKU SZKONEGO 2017/2018 FORMA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO TEMAT

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szanowni Państwo! Miło nam przekazać Państwu ofertę naszych usług w roku szkolnym 2015/2016. Zajmujemy się edukacją i wspieraniem rozwoju dzieci od urodzenia do ukończenia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Ryzyko dysleksji. Problemy i wstępne diagnozowanie dziecko małe (3-4 lata)

Ryzyko dysleksji. Problemy i wstępne diagnozowanie dziecko małe (3-4 lata) Prelekcja Ryzyko dysleksji. Problemy i wstępne diagnozowanie dziecko małe (3-4 lata) Nauczyciele wychowania przedszkolnego grup 3-4 latki Cele Świadomość potrzeby wczesnego rozpoznawania ryzyka dysleksji

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/20

Cele ogólne nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/20 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 1412.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) 2. Ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Efekty wynikające ze Standardów Kształcenia Nauczycieli

Efekty wynikające ze Standardów Kształcenia Nauczycieli Załącznik 3. Efekty wynikające ze Standardów Kształcenia Nauczycieli Symbol Opis efektu kształcenia Kod składnika opisu s-w-1 s-w-2 s-u-1 s-u-2 s-u-3 s-k-1 s-k-2 Wiedza: absolwent ma uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Diagnoza potrzeb szkoleniowych Diagnoza potrzeb szkoleniowych Poniżej znajduje się lista tematów w tabeli, która ułatwi wyznaczenie potrzeb szkoleniowych niezbędnych stworzenia wewnętrznego planu doskonalenia nauczycieli w Państwa placówce.

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 WE WŁOCŁAWKU

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 WE WŁOCŁAWKU PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2016/ W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 WE WŁOCŁAWKU Roczny plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli został opracowany na podstawie:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU 2017/18 (zmiana: )

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU 2017/18 (zmiana: ) Czas trwania zajęć: 5 godz. zajęć 9.00-13.10 7 godz. zajęć 9.00-15.00 HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU 2017/18 (zmiana: 17.04.2018) Data zajęć Kierunek studiów Tematyka zajęć Ilość godz.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU 2017/18 (stan na )

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU 2017/18 (stan na ) Czas trwania zajęć: 5 godz. zajęć 9.00-13.10 7 godz. zajęć 9.00-15.00 HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU 2017/18 (stan na 20.11.2017) Data zajęć Kierunek studiów Tematyka zajęć Ilość godz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie na rok szkolny

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie na rok szkolny PLAN PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie na rok szkolny 2018-2019 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. Diagnozowanie prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA na rok szkolny 2014/2015

OFERTA na rok szkolny 2014/2015 OFERTA na rok szkolny 2014/2015 GRUPOWE FORMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ PRZEDSZKOLA Lp. TEMATYKA CZAS PROWADZĄCA TRWANIA 1. Jak rodzice mogą wspomóc rozwój ruchowy i grafomotoryczny dziecka warsztaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych. od I do IV (wg hramonogramu)

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych. od I do IV (wg hramonogramu) OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych Lp. Tytuł zajęć Termin realizacji Max. Liczba osób (forma zamknięta/otwarta) 1. Widzę, słyszę, czuję WIEM terapia od I do IV 2018 Dzieci od 6 do 7 r.ż.

Bardziej szczegółowo

TEMATY SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ROK SZKOLNY 2018/2019 L.p Temat szkolenia Adresat Kod formy I. Dydaktyka i metodyka pracy

TEMATY SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ROK SZKOLNY 2018/2019 L.p Temat szkolenia Adresat Kod formy I. Dydaktyka i metodyka pracy Strona1 Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Wrocławska 183A, 59-220 Legnica, tel. 76 854 68 43 Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 SEMESTR II Busko-Zdrój, 2019 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: styczeń marzec 2019 r.

Harmonogram szkoleń: styczeń marzec 2019 r. Termin 17.01.2019 r. godz. 1 00-19 00 18.01.2019 r. godz.1 30-19 00 19.01.2019 r. godz. 9 00-17 30 19.01.2019 r. godz. 9 00 25.01.2019 r. 2.01.2019 r. godz.15 30-19 30 31.01.2019 r. godz. 1 00-18 30 01.02.2019

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 Planowanie oferty edukacyjnej Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 Zadania zawarte

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2018/2019

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2018/2019 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2018/2019 OGÓLNE 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Koncepcje pedagogiki porównawczej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Rychtalu

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Rychtalu Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Rychtalu Na rok szkolny 2016/2017 Podstawę prawną stanowią następujące dokumenty: 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącach październik-listopad 2016 roku

Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącach październik-listopad 2016 roku Wykaz form doskonalenia uruchamianych w miesiącach październik-listopad 2016 roku SIEĆ WSPÓŁPRACY LP. TYTUŁ FORMY TERMIN MIEJSCE SZKOLENIA GODZINA 1. FORUM BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH 25.10.2016 r. 11.00 W.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Lp. 1 2 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY dla ucznia realizującego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Elementy retoryki na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Elementy retoryki na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej Elementy retoryki na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej, zainteresowani nauczyciele 1. Elementy retoryki w rozumieniu retoryczno-kompozycyjnym.

Bardziej szczegółowo

PLAN ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2019/2020

PLAN ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2019/2020 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY ROK SZKOLNY 2019/2020 Dokumentowanie działań podjętych w ramach nadzoru pedagogicznego: raporty z ewaluacji (problemowej lub całościowej) protokoły

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017. Forma realizacji - szkolenie - konsultacje

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017. Forma realizacji - szkolenie - konsultacje 1 PCDNiPPP w Górze Propozycje Poradni PsychologicznoPedagogicznej na spotkania z nauczycielami, rodzicami i uczniami organizowane przez PCDN i PPP w Górze Oferta Poradni PsychologicznoPedagogicznej dla

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy 2013/2014

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy 2013/2014 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy 2013/2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Stefana Żeromskiego Plan WDN Publicznej

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

TEMATY SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018. L.p Temat szkolenia Adresat Kod formy I. Dydaktyka i metodyka pracy

TEMATY SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018. L.p Temat szkolenia Adresat Kod formy I. Dydaktyka i metodyka pracy I. Dydaktyka i metodyka pracy 1. Trening stosowania metod aktywizujących. RP/WŁ01/17-18 2. Retoryka jako narzędzie kultury i komunikacji.* RP/BS01/17-18 3. Motywacja a osiągnięcia edukacyjne dziecka. RP/IB01/17-18

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Sikorska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolicy Okres trwania stażu : 01. IX.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w szkole

Innowacyjność w szkole Innowacyjność w szkole Inspiracje w prawie oświatowym Izabela Suckiel 26 marca 2019 Przepisy prawa oświatowego obligują przedszkola, szkoły i placówki do podejmowania innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu

Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu Plan opracowano w oparciu o : 1. Podstawowe kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 kwietnia 2018 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.46.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 kwietnia 2018 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i przedszkolach

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Temat Osoby prowadzące 1 "Dokąd po " warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? I. Efekty Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Indywidualne style uczenia się, odkrywanie potencjału uczniów,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: kwiecień czerwiec 2019 r.

Harmonogram szkoleń: kwiecień czerwiec 2019 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 83 33-2-60, konsultanci 83-32-50-90, organizacja ów 83-32-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: kwiecień

Bardziej szczegółowo

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach przesyła Ofertę działań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie 78-200 Białogard, ul. Dworcowa 2 tel/fax (094)312 25-96, kom. 515

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 aktualizacja 08.12.2018 r. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 Data Kierunek studiów Tematyka zajęć 20.10.2018 (Autyzm) (oligo.)

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje

Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: I-III 2018 r. konferencje Odpła -tność Miejsce szkolenia Dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA. Form doskonalenia na rok szkolny 2017/2018 SEMESTR I

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA. Form doskonalenia na rok szkolny 2017/2018 SEMESTR I POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA Form doskonalenia na rok szkolny 2017/2018 SEMESTR I POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce Nr 16/2017 z dnia 15 września 2017 roku

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce Nr 16/2017 z dnia 15 września 2017 roku UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce Nr 16/2017 z dnia 15 września 2017 roku w przedmiocie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 Data Kierunek studiów Tematyka zajęć 20.10.2018 (Autyzm) (oligo.) Logopedia Tyflopedagogika

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo