Zakład Certyfikacji Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Certyfikacji Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI"

Transkrypt

1 Zakład Certyfikacji Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI Certyfikacja na znak bezpieczeństwa B certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor ICiMB dr Stanisław Traczyk Wydanie 2 Warszawa, r.

2 Strona 2 z 10 Spis treści I. Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie 1.2 Podstawy prawne 1.3 System certyfikacji 1.4 Dokumenty odniesienia w procesie certyfikacji 1.5 Definicje II Tryb postępowania w procesie certyfikacji 2.1 Wstępna informacja o trybie certyfikacji 2.2 Złożenie wniosku o certyfikację 2.3 Przegląd i rejestracja wniosku 2.4 Umowa o certyfikację 2.5 Badania wyrobów 2.6 Wybór zespołu auditującego 2.7 Ocena dokumentacji 2.8 Auditowanie 2.9 Raport z auditu 2.10 Ocena realizacji działań korygujących 2.11 Przegląd wyników procesu certyfikacji 2.12 Decyzja w procesie certyfikacji 2.13 Zawarcie umowy o nadzór 2.14 Przerwanie procesu certyfikacji III Nadzór 3.1 Zasady ogólne 3.2 Audit w nadzorze 3.3 Decyzje w procesie nadzoru Utrzymanie certyfikatu ograniczenie zakresu certyfikacji Zawieszenie certyfikatu Cofnięcie certyfikatu Rozszerzenie zakresu certyfikatu Przeniesienie certyfikacji oraz dokonywanie zmian w certyfikacie 3.4 Ponowna certyfikacja - przedłużenie IV Zasady posługiwania się dokumentami certyfikacyjnymi V Odwołania i skargi VI Opłaty za certyfikacje i nadzór VII Poufność VIII Publikacje IX Dokumenty związane

3 Strona 3 z 10 I INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Wprowadzenie Certyfikacja wyrobów na znak bezpieczeństwa B jest dobrowolna. Program certyfikacji zgodności wyrobów z Kryteriami Technicznymi prowadzony jest w oparciu o program opracowany przez Komitet ds. Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego w ramach Stowarzyszenia (którego członkiem jest ICiMB). Prowadzone procesy certyfikacji są w równym stopniu dostępne dla wszystkich organizacji niezależnie od wielkości i statusu prawnego. Wnioskującym może być producent, jego upoważniony przedstawiciel, importer. 1.2 Podstawy prawne Zasady prowadzenia przez Zakład Certyfikacji Sekcja Ceramiki i Szkła procesów certyfikacji i nadzoru nad wydanymi certyfikatami wynikają ze spełnienia wymagań określonych w następujących dokumentach: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności tekst jednolity (Dz. U. Z 2006 r. Nr 204 poz z późniejszymi zmianami + Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz.1834), Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby nr AC 008 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji 1.3 System certyfikacji stosowany w programie Proces certyfikacji prowadzony jest według modelu 5 w odniesieniu do postanowień przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu. Podstawowymi elementami tego systemu są: ocena zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi we właściwych Kryteriach Technicznych, na podstawie przeprowadzonych badań, ocena systemu ZKP lub warunków techniczno-produkcyjnych Dostawcy gwarantująca stabilność produkcji/importu dostarczanych wyrobów, nadzór w okresie ważności certyfikatu obejmujący okresowe audity systemu ZKP/stabilności produkcji/importu oraz badania i ocenę jakości próbek wyrobów pobranych u dostawcy i/lub z handlu 1.4 Dokumenty odniesienia w procesie certyfikacji Dokumentem odniesienia w procesie dobrowolnej certyfikacji jest niniejszy Program Certyfikacji oraz Kryteria Techniczne dla wyrobów wg załącznika Nr 1/PC Definicje Dokument kryterialny (specyfikacja techniczna) Kryteria Techniczne zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Certyfikat bezpieczeństwa Certyfikat bezpieczeństwa jest to dokument, który potwierdza, że wyrób używany zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. Zakładowa kontroli produkcji (ZKP) Stała wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta w celu osiągnięcia i stałego utrzymywania oraz udokumentowania zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną. II TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESIE CERTYFIKACJI 2.1 Wstępna informacja o trybie certyfikacji Dostawca zainteresowany procesem certyfikacji jest informowany o :

4 Strona 4 z 10 wymaganiach dotyczących złożenia wniosku dokumentacji, która powinna być dołączona do wniosku wymaganiach dotyczących wykonania badań Informacje dotyczące zasad certyfikacji oraz wymagane formularze są publikowane na stronie internetowej Złożenie wniosku o certyfikację Organizacja występująca o przeprowadzenie procesu certyfikacji składa do ICiMB wypełniony wniosek na formularzu, wg określonego przez Jednostkę Certyfikującą wzoru. Do wniosku powinny być dołączone wymagane załączniki (poz. II formularza). 2.3 Przegląd i rejestracja wniosku Przegląd wniosku dokonywany jest w terminie 14 dni roboczych od daty jego wpływu. Przegląd polega na formalnej i merytorycznej ocenie, tj. sprawdzeniu kompletności dokumentów i poprawności wypełnienia zgłoszenia oraz analizie zgłoszonego zakresu, w celu oceny możliwości przeprowadzenia przez JC certyfikacji. W przypadku braku załączników, błędnych lub niepełnych informacji prowadzone są uzgodnienia telefoniczne, a w uzasadnionych przypadkach zostaje sporządzony i przekazany Organizacji wykaz niezgodności. Brak uzupełnienia w uzgodnionym terminie, skutkuje odesłaniem wniosku bez dalszego rozpatrywania. Wniosek prawidłowo wypełniony i z kompletem załączników zostaje zarejestrowany w Ewidencji wniosków z datą wpływu. Rejestracja wniosku, który wymagał uzupełnienia następuje z datą usunięcia nieprawidłowości. Rejestracja wniosku jest podstawą do przygotowania umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji. 2.4 Umowa o certyfikację Po zarejestrowaniu wniosku, zostaje sporządzana umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Koszt ustalany jest na podstawie cennika obowiązującego w Zakładzie Certyfikacji. Umowa sporządzana jest w 2 egzemplarzach. Po podpisaniu przez Dyrektora ICiMB, umowa zostaje przesłana Dostawcy. Nie odesłanie podpisanej umowy w terminie 30 dni skutkuje przerwaniem procesu certyfikacji. 2.5 Badania wyrobów Badania wyrobów przeprowadzane są w akredytowanych laboratoriach badawczych, wskazanych przez jednostkę certyfikującą. Zakres badań określa Jednostka Certyfikująca w przekazywanym Wnioskodawcy dokumencie Zakres badań. W przypadku, gdy dostawca dysponuje wcześniej przeprowadzonymi badaniami, w zakresie wynikającym z postanowień stosowanego dokumentu odniesienia, wykonanymi w laboratoriach badawczych posiadających akredytację jednostek, znajdujących się na liście członków ILAC (lista -dostępna jest na stronie internetowej Jednostka Certyfikująca może uznać te wyniki, po sprawdzeniu zakresu akredytacji danego laboratorium. Jednostka Certyfikująca uznaje sprawozdania z badań wykonanych w okresie nie wcześniejszym niż okres 2 lat przed zgłoszeniem wyrobu do certyfikacji. Po otrzymaniu raportu z badań, przeprowadzona zostaje analiza wyników badań zamieszczonych w raporcie z badań i porównanie ich z wymaganiami dokumentu odniesienia. W przypadku negatywnych wyników badań proces certyfikacji zostaje przerwany. 2.6 Wybór zespołu audytującego Skład zespołu ustalany jest na podstawie wnioskowanego przez Dostawcę zakresu certyfikacji. W zależności od potrzeb, audit może być przeprowadzony jednoosobowo lub w zespole z udziałem ekspertów technicznych. Propozycja składu zespołu przekazywana jest Dostawcy w celu zaakceptowania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec konkretnego auditora lub eksperta.

5 Strona 5 z Ocena dokumentacji. Merytoryczna ocena dokumentacji systemu Dostawcy przeprowadzana jest przez auditorów w Jednostce Certyfikującej lub w siedzibie Dostawcy (w zależności od potrzeb wielkości organizacji, złożoności struktur). W przypadku istotnych zastrzeżeń do dokumentacji Jednostka przekazuje Dostawcy informację o uwagach oraz uzgadniany jest dalszy tryb postępowania. Po zaakceptowaniu dokumentacji, uzgadniany jest z Dostawcą termin auditu oraz przekazywany jest Plan auditu. 2.8 Auditowanie W uzgodnionym terminie zostaje przeprowadzony audit certyfikacyjny systemu Dostawcy. Tryb postępowania przy przeprowadzaniu auditu jest zgodny z postanowieniami normy PN- EN ISO Podczas auditu oceniane jest funkcjonowanie systemu jakości/ zakładowej kontroli produkcji Dostawcy oraz jego zgodność z wymaganiami właściwego dokumentu odniesienia. Wyniki auditu przedstawiane są w Raporcie z auditu. 2.9 Raport z auditu Raport przekazywany jest przez Jednostkę Certyfikującą do Dostawcy w terminie nieprzekraczającym 21 dni od daty zakończenia auditu lub od daty usunięcia ewentualnych niezgodności. Organizacja ma możliwość przedstawienia swoich uwag i zastrzeżeń do przebiegu auditu oraz do zapisów zawartych w raporcie. Nie dostarczenie przez Organizację swojego stanowiska w ciągu 14 dni od daty otrzymania traktowane jest jako brak zastrzeżeń Ocena realizacji działań korygujących W przypadku stwierdzenia podczas auditu przypadków niespełnienia wymagań zakwalifikowanych jako uwagi lub niezgodności, oceniana organizacja zobowiązana jest do przeprowadzenia działań korygujących, w terminie uzgodnionym z Jednostką Certyfikującą. Ocena wykonania działań korygujących i ich skuteczności może być przeprowadzona w formie przeglądu dowodów realizacji dostarczonych przez Organizację (dokumenty i zapisy) lub w formie dodatkowego auditu. Sposób oceny działań zależy od rodzaju niezgodności Przegląd wyników procesu certyfikacji Na podstawie kompletu materiałów dotyczących prowadzonego procesu certyfikacji, dokonywana jest ocena podsumowująca i formułowany wniosek w sprawie wyniku certyfikacji Decyzja w procesie certyfikacji Po dokonaniu oceny wyników procesu certyfikacji, podejmowana jest decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu. Decyzja o odmowie wydania certyfikatu przekazywana jest Klientowi na piśmie wraz z uzasadnieniem. Podstawą udzielenia/odmowy udzielenia certyfikacji jest pozytywna/negatywna: ocena systemu Dostawcy i wyrobu na podstawie zebranych materiałów: oceny dokumentacji systemowej, raportu z auditu - wniosku auditora, oceny wyników badań wyrobu, innych, dostępnych informacji z rynku oraz ew. opinii eksperta lub orzeczenia Komitetu Technicznego. Decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji podejmuje uprawniony pracownik nie uczestniczący w procesie oceny. Dokumentem potwierdzającym udzielenie certyfikacji jest certyfikat. Certyfikaty wydawane są na okres trzech lat. Okres ważności certyfikatu rozpoczyna się od daty podjęcia decyzji. Przekazanie certyfikatu Organizacji następuje po dokonaniu opłaty z tytułu certyfikacji.

6 Strona 6 z 10 W przypadku odmowy udzielenia certyfikacji, decyzja wraz z uzasadnieniem przekazywana jest Organizacji w formie pisemnej Zawarcie umowy o nadzór Po podjęciu decyzji o udzieleniu certyfikacji Jednostka Certyfikująca przesyła Dostawcy, Umowę o nadzór zawierającą: prawa i obowiązki obu stron, zasady powoływania się na certyfikację i stosowania dokumentów certyfikacyjnych, zasady sprawowania nadzoru nad certyfikowanym Dostawcą, oraz informację o opłatach za nadzór 2.14 Przerwanie procesu certyfikacji Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić: na życzenie Dostawcy, oraz w przypadku gdy Dostawca: nie spełni warunków wymienionych w umowie o przeprowadzenie certyfikacji, nie przekaże w wymaganym terminie dokumentów uzupełniających, niezbędnych do kontynuowania procesu, nie zapewni możliwości przeprowadzenia auditu w zakładzie. Dostawca informowany jest pisemnie o przerwaniu procesu certyfikacji. Przerwanie procesu certyfikacji skutkuje unieważnieniem rejestracji wniosku i anulowaniem umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Wznowienie procesu certyfikacyjnego wymaga ponownego złożenia nowego wniosku. Przerwanie procesu powoduje obciążenie Wnioskodawcy za prace wykonane do czasu przerwania procesu certyfikacji. III NADZÓR 3.1 Zasady ogólne. W okresie ważności certyfikatu JC sprawuje nadzór nad Dostawcą, który uzyskał ten dokument. Nadzór realizowany jest poprzez: audity kontrolne, monitorowanie działań Organizacji - sposób posługiwania się dokumentami certyfikacyjnymi deklaracje, publikacje, broszury, strona internetowa, itp., analizę informacji z rynku od innych stron zainteresowanych, weryfikację, w uzasadnionych przypadkach, prawidłowości działań systemu Organizacji na podstawie dostarczonych dokumentów lub zapisów, badania wyrobów ocenę wyników badań kontrolnych 3.2 Audit w nadzorze Okresowa ocena systemu Dostawcy w ramach nadzoru prowadzona jest według przyjętego w ZC harmonogramu. Zakres programu auditu w nadzorze obejmuje m.in.: przegląd działań podjętych w odniesieniu do niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzedniego auditu, przegląd postępowania z reklamacjami składanymi przez klientów Dostawcy, ciągły nadzór nad procesami, przegląd zmian oraz sposób dostosowania systemu, sprawdzenie stosowania dokumentów certyfikacyjnych - powoływanie się na certyfikację. W ramach nadzoru prowadzone są audity: planowane, dodatkowe, specjalne, w tym

7 Strona 7 z 10 interwencyjne (z krótkim terminem powiadamiania). Z przeprowadzonych auditów sporządzane są raporty Audity kontrolne planowane Audity planowane przeprowadzane są raz w roku. Pierwszy termin auditu w nadzorze wyznaczany jest na etapie podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji Audity dodatkowe przeprowadzane są w przypadku konieczności sprawdzenia sposobu usunięcia niezgodności stwierdzonych podczas auditów lub potwierdzenia skuteczności wdrożonych działań korekcyjnych i/lub korygujących Audity specjalne przeprowadza się w przypadku: rozszerzenia albo ograniczenia zakresu certyfikacji (dot. przypadku wniosku Dostawcy), przejęcia firmy i przeniesienia praw do certyfikacji, sprawdzenia prawidłowości wprowadzonych zmian w systemie Organizacji wynikających ze zmian wymagań Jednostki Certyfikującej (proceduralne, legislacyjne, normatywne, itp.,) Audity interwencyjne (z krótkim terminem powiadamiania) przeprowadzane są w przypadku: zbadania uzasadnionej skargi złożonej na certyfikowaną Organizację, zbadania zdolności systemu do dalszego spełniania wymagań stanowiących podstawę certyfikacji, po wprowadzeniu w Organizacji zmian obejmujących m.in. zmiany struktury organizacyjnej i zarządzania, miejsc działalności lub zmian w systemie lub procesach, weryfikacji działań warunkujących przywrócenie ważności po zawieszeniu. Zakres auditu oraz skład zespołu auditującego ustalany jest w zależności od zakresu obszaru poddanego ocenie. Audit interwencyjny nie wymaga uzyskania zgody ani ustalenia z Organizacją daty jego przeprowadzenia. W wyniku prowadzonego nadzoru certyfikacja może być utrzymana, ograniczona, zawieszona w części lub całości albo cofnięta. 3.3 Decyzje w procesie nadzoru Utrzymanie certyfikacji Podstawą do utrzymania certyfikatu są pozytywne wyniki auditu i pozytywne wyniki badań wyrobu, spełnienie warunków umowy o nadzór oraz dodatkowych informacji z rynku. Jeżeli podczas auditu stwierdzono niezgodności i/lub sformułowano uwagi, powinny być one skutecznie usunięte, w terminie uzgodnionym z Jednostką Certyfikującą. Termin wprowadzenia działań korygujących nie powinien przekraczać 2 miesięcy Ograniczenie zakresu certyfikacji Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić na podstawie zgłoszenia Dostawcy o czasowej rezygnacji z certyfikacji lub wyniku działań kontrolnych Jednostki. Ograniczenie zakresu certyfikacji potwierdzone jest wystawieniem nowego certyfikatu z datą wydania od dnia podjęcia decyzji o ograniczeniu certyfikatu dotychczasowego. Decyzja wraz z uzasadnieniem przekazywana jest Dostawcy w formie pisemnej Zawieszenie certyfikacji Zawieszenie może nastąpić w wyniku: zgłoszenia Dostawcy o czasowej rezygnacji z certyfikacji nie usunięcia w uzgodnionym terminie niezgodności stwierdzonych w czasie auditu nadzoru (planowanego lub specjalnego), niezgodności wskazujących, że Dostawca nie spełnia kryteriów certyfikacji uniemożliwienia przeprowadzenia działań w nadzorze z powodu m.in.: uniemożliwienia przeprowadzenia auditu, przerwy w produkcji, negatywnych wyników badań kontrolnych wyrobu,

8 Strona 8 z 10 nie dostarczenia w określonym terminie raportu z badań kontrolnych, naruszania przez Dostawcę zasad powoływania się na certyfikację, nie spełnienia zobowiązań finansowych wobec Jednostki Certyfikującej. Decyzja o zawieszeniu certyfikatu przekazywana jest w formie pisemnej, z podaniem jej uzasadnienia. Okres zawieszenia nie może przekroczyć 6 miesięcy. W przypadku zawieszenia certyfikacji z uwagi na modernizację zakładu lub brak produkcji wyrobów, termin może zostać przedłużony o 3 miesiące w trybie procedury odwoławczej. Zawieszając ważność certyfikacji Jednostka Certyfikująca określa warunki, na jakich może nastąpić przywrócenie ważności Cofnięcie certyfikacji Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w przypadku: wniosku Organizacji, lub nie spełnienia w ustalonym terminie warunków określonych przy zawieszeniu, lub konieczności wprowadzenia istotnych zmian w systemie jakości z powodu nieskuteczności systemu lub braku wdrożenia zmian w przypadku zmiany dokumentu normatywnego stanowiącego podstawę certyfikacji, lub nadużycia przez Dostawcę uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu. Decyzja o cofnięciu certyfikacji przekazywana jest w formie pisemnej z podaniem jej uzasadnienia. Dostawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji. Przy ponownym ubieganiu się Dostawcy o certyfikację, po cofnięciu, przeprowadzany jest pełny proces certyfikacji Rozszerzenie zakresu certyfikatu Rozszerzenie następuj na podstawie zgłoszenia Dostawcy i może dotyczyć nowej grupy asortymentowej wyrobu, nie objętych dotychczasową certyfikacją. Rozszerzenie wymaga złożenia wniosku z wszystkimi dodatkowymi informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia oceny. W zależności od zakresu zgłoszenia może być przeprowadzony audit specjalny. Działania auditowi dotyczące zgłoszonego rozszerzenia mogą być wykonane w powiązaniu z auditem w nadzorze. Rozszerzenie ma formę aneksu do certyfikatu, z terminem obowiązywania od daty wydania decyzji o rozszerzenie do końca ważności certyfikatu podstawowego Przeniesienie certyfikacji oraz dokonywanie zmian w certyfikacie. Przeniesienie certyfikacji może nastąpić w przypadku: zmiany nazwy i/lub adresu organizacji, dla którego wydano certyfikat zmiany statusu prawnego organizacji, dla której wydano certyfikat zmiany oznaczenia nazwy lub statusu wydania dokumentu normatywnego przywołanego w certyfikacie Zmiana nazwy wyrobu w certyfikacie może mieć miejsce w przypadku: zmiana nazwy wyrobu w dokumencie odniesienia wprowadzenia nazwy handlowej wyrobu zmiany nazwy handlowej wyrobu. Zmiana dokumentu odniesienia w certyfikacie może mieć miejsce w przypadku: zmiany oznaczenia, nazwy lub statusu wydania dokumentu normatywnego wprowadzenia zmiany do dokumentu normatywnego przywołanego w certyfikacie. Procesy te prowadzone są na pisemny wniosek organizacji. Zakres wymaganej dokumentacji ustalany jest przez Jednostkę Certyfikującą. 4. Ponowna certyfikacja - przedłużenie Przedłużenie certyfikacji następuje na wniosek Organizacji. Warunkiem podjęcia działań jest złożenie wniosku lub pisma (z informacją o wprowadzonych zmianach w systemie) w

9 Strona 9 z 10 terminie około 3 miesięcy przed upływem ważności poprzedniego certyfikatu. W celu podjęcia decyzji przedłużenia certyfikacji przeprowadzane są: audit ponownej oceny systemu Dostawcy, badania wyrobu i ocena wyników, z uwzględnieniem wyników nadzoru. W uzasadnionych przypadkach decyzja przedłużenia certyfikacji może być podjęta na podstawie wcześniejszych wyników działań kontrolnych w nadzorze, pod warunkiem zachowania sześciomiesięcznego okresu. W przypadku stwierdzenia niezgodności w czasie auditu ponownej oceny, wdrożenie działań korekcyjnych powinno nastąpić przed upływem ważności certyfikacji. Niespełnienie tego warunku skutkuje udzieleniem certyfikacji od daty podjęcia decyzji. 4.1 Zawarcie umowy o nadzór Po podjęciu decyzji o udzieleniu certyfikacji Jednostka Certyfikująca przesyła Dostawcy, stosownie do udzielonej certyfikacji Umowę o nadzór zawierającą: prawa i obowiązki obu stron, zasady powoływania się na certyfikację i stosowania dokumentów certyfikacyjnych, zasady sprawowania nadzoru nad certyfikowanym Dostawcą, oraz informację o opłatach za nadzór. IV ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ DOKUMENTAMI CERTFIKACYJNYMI Organizacja ma prawo podawać do publicznej wiadomości, że posiada certyfikat w zakresie udzielonej certyfikacji. Zasady posługiwania się dokumentami certyfikacyjnymi oraz zasady powoływania się na certyfikację przesyłane są Organizacji jako załącznik do umowy o nadzór. V ODWOŁANIA I SKARGI Dostawca ma prawo złożyć: odwołanie od każdej decyzji Jednostki Certyfikującej oraz pozostałych rozstrzygnięć dotyczących procesu certyfikacji lub nadzoru nad wydanym certyfikatem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzję podejmuje Dyrektor Instytutu, w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem opinii właściwego Komitetu skargę-reklamację dotyczącą działań JC w terminie 14 dni od daty powstania uzasadniających okoliczności sprawę rozpatruje i decyzję podejmuje Kierownik Zakładu Certyfikacji. Złożenie odwołania lub skargi-reklamacji nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko składającemu. Strony zainteresowane mogą składać skargi dotyczące działań Klientów Jednostki Certyfikującej. W procesie rozpatrywania skarg zachowana jest zasada poufności w odniesieniu do składającego skargę oraz przedmiotu skargi. VI OPŁATY ZA CERTYFIKACJĘ I NADZÓR. Opłaty ponoszone przez dostawców są kalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów. Koszty te obejmują: koszty poszczególnych etapów procesu certyfikacji koszty sprawowania nadzoru nad wydanym certyfikatem Wysokość opłat ustala się na podstawie Cennika obowiązującego w Zakładzie Certyfikacji. VII POUFNOŚĆ Jednostka Certyfikująca gwarantuje ochronę informacji uzyskanych podczas działań związanych z prowadzoną certyfikacją dotyczących wyrobów, stosowanego sytemu i funkcjonowania Organizacji. Informacje są ujawniane wyłącznie w przypadkach wymaganych przez prawo z jednoczesnym powiadomieniem Organizacji o treści przekazanych informacji oraz instytucjom, w tym PCA. Mogą być one także ujawnione stronie trzeciej na podstawie pisemnej zgody zainteresowanego.

10 Strona 10 z 10 VIII INFORMACJE UDOSTĘPNIONE PUBLICZNIE Na żądanie każdej ze stron zainteresowanych podawane są informacje dotyczące wydanych przez Jednostkę certyfikatów łącznie ze statusem danego certyfikatu. Jednostka Certyfikująca Sekcja Ceramiki i Szkła publikuje wykaz wydanych, zawieszonych i cofniętych certyfikatów w czasopiśmie Szkło i Ceramika. IX DOKUMENTY ZWIĄZANE Przewodnik PKN-ISO/IEC Guide 28:2006 Ocena zgodności. Wytyczne dotyczące systemu certyfikacji wyrobów przez stronę trzecią, Przewodnik PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu, PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów Da-06 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej Księga Jakości Procedury.

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Akredytowana AC 008

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;     Jednostka Akredytowana AC 008 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Akredytowana AC 008 PROGRAM OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-PP Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny rękawic na podstawie kryteriów oceny wyrobów pod względem komfortu dla rękawic o bardzo dobrych właściwościach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-BZ Certyfikacja opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-02 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z NORMĄ Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek,

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHNIZCJI BUDOWNICTW I GÓRNICTW SKLNEGO OŚRODEK CERTYFIKCJI DZIŁ CERTYFIKCJI SYSTEMÓW ZRZĄDZNI 02-673 WRSZW, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTK CERTYFIKUJĄC KREDYTOWN PRZEZ POLSKIE CENTRUM KREDYTCJI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 wydanie 7 Zarządzający dokumentacją: mgr inż. Aleksandra Rachwał Zatwierdził: dr inż. Eugeniusz Szczok Gliwice,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI Wydanie 23 2016-02-1911-15 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Ocena, nadzór i ponowna certyfikacja systemu zarządzania... 4 B.1. Ocena systemu

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA Procedura PS-01, Zalącznik nr 9, 10-04-2012 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834 Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834 wydanie 8 Zarządzający dokumentacją: mgr inż. Aleksandra Rachwał Zatwierdził: dr inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 PROGRAMY CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ Wydanie 12 z 13.06.2016 r. str. 1/14 Spis treści 0 Definicje 1 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel. ( 32 ) 258 05 72, 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA WYROBÓW

CERTYFIKACJA WYROBÓW Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 560-28-00; tel. (22) 663-43-24 CERTYFIKACJA WYROBÓW Informator dla Klienta NC - 01 Nr wydania 15 Data wydania marzec 2018 r. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą procesy spawania w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNP Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji DCZW

Program Certyfikacji DCZW Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel. ( 32 ) 258 05 72, 258 13 73 fax

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl,

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA WYROBÓW

CERTYFIKACJA WYROBÓW Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 560-28-00; tel. (22) 663-43-24 CERTYFIKACJA WYROBÓW Informator dla Klienta NC - 01 Nr wydania 16 Data wydania luty 2019 r. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH z wymaganiami EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo