ZARZĄDZENIE NR 169/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 21 lipca 2016 roku. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 169/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 21 lipca 2016 roku. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku"

Transkrypt

1 t ZARZĄDZENIE NR 169/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r., poz. 195) art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z 2013 r., poz. 1646, z 2015 r., poz. 1045, 1890), oraz Uchwały Nr XXXVII1/176/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hajnówka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje: 1-1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić informację, o której mowa w ust.1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. W g mgr Lucyn oktunowicz

2 Załącznik N r I do Zarządzenia N r 169/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 lipca 2016 roku W YKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 7. tego z tego: Dochody w tym: Dochody w tym: Dochody w tym: Dochody bieżące w tym: bieżące majątkowe majątkowe Doch Doch Dział Rozdział Ważnie jszc źródło ($ ) Nazwa Plan ogółem związane z Doch zw ze Doch związane realizacją szczególnymi z realizacją zadań zasadami zadań z zakresu wykonywa wykonania adm rządowej i nych na budżetu innych mocy jednostki zleconych jst porozumie wynikające z odrębnymi ń z odrębnych ustawami organami ustaw adm Dotacje i środki na finans wyd na reałiz. zad z udz śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Doch ze sprzedaży majątku W ykonanie Doch zw ze szczególnym i zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z. odrębnych ustaw Doch. zw iązane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami związane z realizacją zadań wykonywa nych na mocy porozumie ń z organami adm Dotacje i środki na finans wyd. Dotacje i środki na realiz zad z przeznaczone udz. śr art 5 na inwestycje ust. 1 pkt. 2 i 3 Doch ze sprzedaży majątku rządowej rządowej R O L N IC T W O I Ł O W IE C T W O , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowe) oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne Nl,(Nl ,181 0,(81 0,00 0, ,(81 0, (88),00 0, , ,77 0,(8) 0,00 0,00 0,(81 0,(8) 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,(8) 7 722, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, G O S P O D A R K A M IE S Z K A N IO W A , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( ,00 0,00 0,(81 0,( (81,(81 0,00 0,(8) 203 (88), , ,73 0,(8) 0,00 0, ,90 0,(81 0,(8) 1 152, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 513, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,( Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowy ch Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(8) 5 304, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(81

3 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczy stego nieruchomości ,00 0,00 0,00 0,00 e ,00 0, ,00 700,00 0, ^ 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700, Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 452,90 0,00 0,00 0,00 0,00 452,90 0,00 0,00 452, Działalność usługowa 5 (MN),IN) 5 (MM), 00 0,00 0, ,00 0,0(1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 5 (MMI,(Ml 5 000,00 0,00 0,00 5 (MMI,(Ml 0,0(1 0,00 0,00 0,00 0,0(1 0,0(1 0,00 0,00 0,(MI 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rządowej 720 INFORM ATYKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0(1 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( , ,42 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,0(1 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0,0(1 750 A D M IN IS T R A C J A P U B L IC Z N A , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 15 9(MI,(MI ,00 0, ,(Ml (>,<M) 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 9 2(M),(M) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0( Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0(1 4,65 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin 6 500,(NI 6 500,00 (),(M) 0,<M> 0,0(1 (),(MI 0,00 0,(M) 0, , ,58 (),(MI 0,00 0,00 0,(M) 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (),(M) 205,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(M) Pozostała działalność 2 (MMI,(Ml 2 (MMI, (Ml 0,0(1 0,0(1 0,0(1 0,00 0,00 0,00 0,00 765,60 765,60 0,0(1 0,0(1 0,00 0,0(1 0,00 0,00 0,0( Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(M) 765,60 765,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Urzędy naczelnych 75! organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,00 m 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzęd naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 554, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, NI 0,00 0,00 0,00 0,041 0, Dotacje celowe otrzymane / budżetu państwa na realizację zadań bieżących 7 554, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 466, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 4 466, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIW POŻAROW A , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,80 0, ,80 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,IMI 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,80 3 INNI,(HI 0,00 0.4MI 0, ,80 0, ,80 0.4NI Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków IX>tacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 5 093, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Srtodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych D O C H O D Y O D O S Ó B P R Y W A T N Y C H, O D O S Ó B ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, ,80 0, F I Z Y C Z N Y C H I O D IN N Y C H J E D N O S T E K N IE P O S IA D A J Ą C Y C H O S O B O W O Ś C I , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0.INI 0,(N» 0,00 0,00 638,80 638,80 0.4NI 0.1NI 0,IMI 0,00 0,00 0,(NI fl.ini 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,35 533,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłal 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,45 105,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,INI Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,(Ml ,INI 0,00 0.INI 0,00 0,INI 0,(NI 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0.INI 0,00 0.4NI 0.4NI

5 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0,00 m 0,00 0,00 0,00 0, , M ^» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ' 0320 Podatek rolny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek leśny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,15 206,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek rolny , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek leśny 5 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na spr/edaz alkoholu , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,65 945,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, R Ó Ż N E R O Z L IC Z E N IA , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ugólnej dla jednostek samorządu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część wy niw naw cza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 75814 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,60 906,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 w 0,00 0,00 0,00 0,00 906,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, O Ś W IA T A I W Y C H O W A N IE , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 0, , ,00 0, Szkoły podstawowe 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,10 894,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotac je celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ,(NI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane / budżetu państwa na 4 110, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 0,00 0,00 0,00 0,(NI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, X)tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , IMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0, , Realizacja zadań wy magających stosowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(MI 0,00 0,00 0,00 163,36 163,36 0,00 163,36 0,00 0,00 0,(N) 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,36 163,36 0,00 163,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, P O M O C S P O Ł E C Z N A , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ś wiadczenia w ych ow a w cze , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu l państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (zw iązkom gmin, zw iązkom powiatowo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki aa ubezpieczenia emery talne ,<M) ,(M) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0, ,(Ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-19,38-19,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane? budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (),(M) 2 633, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 24 (MM),IM) 24 (MM),IM) 0, ,00 0,00 0,00 0,(M) 0,IM) 0, ,(Ml ,(M) 0, ,(Ml O.IM) 0,(M) O.IM) 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 182 (MMI,(Ml 182 (MMI,(Ml II.IMI 0, (M) 0,00 0,(MI (),<MI 0,(MI 0,(M) 166 (MMI,(Ml 166 (MMI,(Ml O.IM) 0,00 0,(MI O.IM) O.IM) (l,(m) 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 261,00 261,00 A.tMI 261,00 0,00 O.IM) (),(M) 0,00 0,00 193,00 193,00 (),(MI 193,00 0,00 0,00 0,00 O.IM) O.IMI 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 261,00 261,00 0,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,IM) 193,00 193,00 0,00 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stale , ,00 0,00 0,00 0,0(1 0,00 0,00 0,00 0, ,(Ml ,0(1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Dotacje celowe otrz\mane z 2030 budżetu państwa na realizacji; własnych zadań ,00 0,00 0,00 m ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,91 0, , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane 2 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 41,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 151,00 151,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,54 41,54 0,00 41,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 000,00 % 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA W YCHOW AW CZA , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, POMOC M ATERIALNA DLA UCZNIÓW , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, G O S P O D A R K A K O M U N A L N A , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,60 0,00 0, , ,54 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0, , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,00 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,92 285,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie w łasnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,47 141,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na m finansowanie lub dofinansowanie kosztów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy 1wydatld związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 400,00 400,00 4IMUN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(NI 0,00 0,00 0,00 0.INI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(M) 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Śrtodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K U L T U R A O C H R O N A D Z IE D Z IC T W A N A R O D O W E G O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Puzostala działalność A, IN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,IM) , ,93 0,INI 0,IN> 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R A Z E W: , , , , , ,00 0, , , , , , ,52 0, , , , ,23 mgr LucMła-Smfcktanowicz

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 lipca 2016 roku W Y K O N A N IE W Y D A T K Ó W ZA I PÓ ŁROCZE 2016 ROKU Rodzaj zadania: Por. z AR Rodzaj Por. z

11 01008 M«kxac,e wodne 1500, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych e * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 1000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spółki wodna 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zzzz 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sanaacyjna w* , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,31 0, ,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałówi 8 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 199,00 199,00 0,00 199,00 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remołóowych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ""'ZZ?' , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0, ,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, mwestycyjne Budżetowych Wydatki pdnoatak ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmei na 2850 wpływówz podatku , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dt«^ , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0, ,69 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałówi wyposażenia 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,69 148,69 0,00 148,69 0,00 148,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna gaziwoda , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 226,23 226,23 0,00 226,23 0,00 226,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie ciepła 6 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,23 226,23 0,00 226,23 0,00 226,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ".r r r 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energs 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,52 0,00 0,52 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 5 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,71 225,71 0,00 225,71 0,00 225,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, mwestycyjne budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i lacznosc , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,81 0, ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0, , , , koka^ tor, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0, ,11 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wyposażenia 8 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0, ,11 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,73 0, ,73 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , zt,~ r , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0, ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4270 Zakup usług t amoniowych Zakupu** pozostałych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1* , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0, ,70 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,00 738,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Dtogi wawnatrzna , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0, ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagiodzanu 2 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ramontowych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0, ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,61 178,61 0,00 178,61 0,00 178,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Z**zr:r , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,61 178,61 0,00 178,61 0,00 178,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup a-w<g. 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,53 0, ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OłOtuchomoSctam , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0, ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup anatga 1000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0, ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, nwastycyjna ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ^ e , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0, , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0, , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzana , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0, ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,60 124,60 0,00 124,60 0,00 124,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wyposażana 3 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 24,60 0,00 24,60 0,00 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0, , , ,44 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w o ^ k a , ,00 0, , , ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0, , , ,38 0,00 11,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzsh 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,96 11,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

14 4700 Wiłby cywtlna, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 m J.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 0, ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, " ' u 9 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0, ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nbgrody 3 300, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0, ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 0, ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup umug 1 700, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, P, Z ^ , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0, , , ,24 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ROłna wydatki na flzycłnycb , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pt*:, 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZWupm-wWdw, 3 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0, ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup ustug 7 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0, ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rółne opłaty i , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ptacownfcćw niebedecycfi Wiłby cyw«n , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo pupiic/na i ocnrona przeć n*połaiowa , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,93 0, , , ,78 0, ,73 0,00 0, , ,00 0, E- poj^tpu- 1000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty jednostek tunduał całowy 1000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,93 0, , ,78 0, ,73 0,00 0, , ,00 0, wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,42 309,42 0,00 309,42 309,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody 1 800, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0, ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zt r r , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0, ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 0, ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, iamontowycb 1000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, łdtowotnych 2 400, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,00 566,00 0,00 566,00 0,00 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 połostałycb , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 0, ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

16 4260 Zakup an«g , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 r* ,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych Zakup usług Zdrowotnych 2 400, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 410,00 0,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, telekomunaacyinyc , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0, ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO*ZZ'* 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,00 173,00 0,00 173,00 0,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,15 267,15 0,00 267,15 0,00 267,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpnyna zakładowy fundusz , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 0, ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, e>wsstycy ne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, puj.t T.,1! , ,00 0, , ,00 50, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , ,43 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, (ednostki systemu , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzeń 3 306, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia pracownsiów , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zzzz 3 555, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zzzz 8 793, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, P^c, 1260, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,00 629,00 0,00 629,00 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, P' " W tó , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, terytorialnego od sinych jednostek , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przedszkolnego , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0, , , ,18 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pz Z L , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 0, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 0, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SM- kin , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, P«cy 6 235, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wyposażeń. 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 4280 Zdł owalnych 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 f 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 7,40 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 190,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,78 189,78 0,00 189,78 0,00 189,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O W I" , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , , ,40 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzę* , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzenie , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, E , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pracy , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpayna zakładowy lunduez , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0, ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0, ,70 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozoeralycn , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0, ,70 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, kratowe 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolona 4700 mecedecycti 5 986, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzę* 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 0, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r r , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pracy 1685, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,74 456,74 0,00 456,74 456,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakuć matenalowi 1000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Z«uc«w.g. 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zzzz 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozoetałycn 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 5,40 0,00 5,40 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakładowy fundusz 4 376, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 80150 spec alne rumu 1 metod pracy dla , ,00 0, , , , ,00 n 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 r, , , , , ,96 0,00 0, ,00 0, nrapumczrul , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, itr* , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzenie 3 888, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r Pracy 9 308, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0, , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,17 452,17 0,00 452,17 452,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ~ypo.az.ra , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 32,50 0,00 32,50 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i 1500, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energs 2 704, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,72 391,72 0,00 391,72 0,00 391,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 2 088, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,90 528,90 0,00 528,90 0,00 528,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, lełekomunaacyinyc 1 129, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,11 24,11 0,00 24,11 0,00 24,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpre, na zakładowy fundusz 2 880, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0, ,28 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0, ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0, ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochroni zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,84 840, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nagrody ogolnym wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ;r 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia 1000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wyposażeni , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych Oplata z tytułu lełekomuriaacyjnyr 1 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PW6; ~ 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,23 840, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prac, 1500, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 r* 1* , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nigrody , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup matomłowi 6 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pwoawyfli 3 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, niebodacych członkami korpuau 2 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, s r : , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0, ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup marenałon i 1000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup anerga 7 800, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,27 83,27 0,00 83,27 0,00 83,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZS ^ 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 0, ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0, , , ,98 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0, ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup uaług przoz 4330 WylonPMjood innycti jednoałek , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0, ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodzaty zastępczo 5 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup uaług pyzo z , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tołytonalnogo Zadania y, zakroaw przeć kudztarania 5 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 31,00 0,00 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z*x o m,r,r " 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostały' z 3 400, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 31,00 0,00 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cyodnoi WapiaianłO rodźmy , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia pracoum*0wr , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pmc, 570,00 570,00 0,00 570,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

21 #v , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0, , , ,34 0,00 347,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,84 347,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pfacowmfcow , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 0, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzenie , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 0, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczeń* ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Z*uę ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0, ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zdrowotnych 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,65 214,65 0,00 214,65 0,00 214,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oplata z tytułu Zakupu usług telekomuneacyjnyr 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,79 370,79 0,00 370,79 0,00 370,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podrożę służbowe ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 92,00 92,00 0,00 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ROZne opłaty i 1000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 37,00 0,00 37,00 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, aoqalnyctt 7 111, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 0, ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia mebedacych akizby cywanaj 1300, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i apeciakatyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, "tzsr , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki Polecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 854 Edukacyjna op-eke , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , r 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Styper«*aaia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,04 0,00 997,51 0,00 0, ,00 0, ZZ , , , , , ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,03 0,00 11,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r:rr 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,96 11,96 11,96 0,00 0,00 0,00 0,00 11,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynegrod zerua , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzenie 2 500, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 'iz : 8 000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pr»cy 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,93 455,93 455,93 455,93 455,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wyposażenia 2 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,50 485,50 485,50 485,50 0,00 485,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, "V " 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RÓZne opłaty i 3 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OOpnyn , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,45 820,45 820,45 820,45 0,00 820,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia mebedacych członkami korpusu łuzby cywsnej 1000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza ałmosłerycznego i , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0, ,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «0,00 Zwrot dotacji oraz platnołcl. w tym wykorzystanych 2910 wykorzystanych z , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0, ,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,84 0, ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałówi 3 600, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0, ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0, ,22 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0, ,66 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty l 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,33 29,33 0,00 29,33 0,00 29,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 90095 T T ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , f l o , , ,02 0,00 985,55 0,00 0, , ,00 0,00 JO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,55 985,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzenie , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ~Er , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 0, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pracy 8 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0, , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup matenałów t wyposażana , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0, ,42 0, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, medycznych i 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00 614,00 0,00 614,00 0,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozobak^n , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 0, ,71 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu tełekomuhsiar yjnyr 1000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pootora^uzoo^ 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różna opłaty i 3 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,44 855,44 0,00 855,44 0,00 855,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpayna zakładowy fundusz , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 0, ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, naoaoacycti 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywsnej 6050 iwaatycyina!adnoalak ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, arwestycyjne (adnonak ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, "ur,r ~ , ,00 0, ,00 600, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,98 0, ,98 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,34 7, w zakresie kultury 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotac a celowa z , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 stowarzyszeniom klub, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,34 7, Dotacja poematowa instytucji kultury , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, inwestycyjne budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 7,50 0, ,50 7,50 7,50

24

25 , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 f v 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 t ł ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 0, ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21lupuelug 2 156, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0, ,46 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0, ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Adme*atrac a , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Uizedy naczelnych cwgenów władzy pansfwcrwei , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy 7 554, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostał^ 6 670, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 884,00 884,00 0,00 884,00 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do rad wofewództw prezydentów miast 4 466, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 iwotewódzloe 3030 Itzycznycb 3105, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostatycti 1 331, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rożne optafy i 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0, , , ,87 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0, , , ,81 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia 8 752, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia 3 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,41 146,41 0,00 146,41 146,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0, ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup uakjg pozostałych 5 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,79 0, ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PodrOze służbowe 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pracowników członkami korpusu ałuzby cywilnej 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, alanentacyjneego , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0, , , ,17 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pz Z L , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wy nagrodzenie 1000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, J Z n , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PTK, 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,23 349,23 0,00 349,23 349,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ' 3 210, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,60 128,60 0,00 128,60 0,00 128,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup uakjg 3 490, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0, ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakupu uatug leiekomurukecy riyi 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,92 158,92 0,00 158,92 0,00 158,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz socjalnym 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia ~aead»cycn eluzby cywanej 1000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z o i Z Z Z n e , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 0, ,89 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ubezpieczenie , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 0, , ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ^T_ 261,00 261,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 256,00 0,00 0, ,00 0,00 192,88 192,88 0,00 3,78 3,78 0,00 0,00 189,10 0,00 0, ,00 0, ,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 189,10 0,00 0, , ,10 0, , pz Z L 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 3, ,78 3, (KI 0, ,00 151,00 0,00 151,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 41, ,54 41,

27 ,00 0,00 151,00 151,00 0,00 0,00 C ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,54 41,54 41,54 41,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,49 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYDATKI OGÓŁEM: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 0, , , ,50 Wójt J mgr Luc>/r^ W ^ oi<tunowicz

28 Dla jednostek sektora finansów publicznych L-P P o d m io t d o to w a n y C e lo w a p lan P o d m io to w a p lan DOTACJ E DOTACJE W y k o n a n ie za I p ó łro c z e ro ku i.p. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 169/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 lipca 2016 roku Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych N a zw a z a d a n ia lub p o d m io t C e lo w a p lan P o d m io to w a p lan W y k o n a n ie za I p ó łro c z e roku 1 Gminne Centrum Kultury w Dubinach 2 Gmina Miejska Hajnówka 0, , ,00 1 Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej ,00 0,00 0,00 2 Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 3 Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie 3 000,00 0, ,00 0, , ,92 0, , ,60 RAZEM , , ,00 RAZEM 3 000, , ,52 Dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy. Wójt' mgr Luc^a^moktunowicz

29 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 169/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 lipca 2016 roku Lp N azw a z a d a n ia in w e s ty c y jn e g o i je g o lo k a liz a c ja R ok W a rto ś ć W yd a tki w e d łu g sta n u na d zie ń r. Ś ro dki w y n ik a ją c e z p la n u na r. o g ó łe m w z ł K la s y fik a c ja budżetow a ro z p o c z ę c ia i ko s z to ry s o w a D zia ł zakończenia zadania R ozdział p a ra g ra f W y k o n a n ie w y d a tk ó w o g ó łe m p o n ie s io n y c h w e d łu g s ta n u na d z ie ń r. W y k o n a n ie w y d a tk ó w p o n ie s io n y c h w e d łu g s ta n u na d zie ń r. Ś ro d k i w ła s n e b u d ż e tu Ś ro dki b u d że t u p a ń s t w a Ś ro d ki fu n d u s z y Ś ro d k i W F O Ś ig W Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, 6059 Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka. 2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Orzeszkowie 3. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr B Nowosady - Dubińska Ferma ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 4. Przebudowa drogi gminnej nr B Skry plewo - dr woj. Nr Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn.nr geod.362/7 w Orzeszkowie , ,00 0,00 0,00 0,00 369,00 369,00 0,00 0,00 0,00 6. Instalacja wyspowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na obszarze Gminy Hajnówka ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów 8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 9. Zagospodarowanie terenu obok Gminnego Centrum Kultury w Dubinach 10. Modernizacja świetlicy wiejskiej w T ry wieży ,50 4,50 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0, Energetyka fotowoltaiczna dla infrastruktury edukacyjnej w Gminie Hajnówka 12. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Hajnówka (świetlice wiejskie) 13. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem 14. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Hajnówka dokumentacja projektowa 15. Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Nr B ul. Łąkowa w Dubinach- II etap; część ulicy Nowej w Dubinach, Borysówka - Olchowa Kładka - opracowanie dokumentacji projektowych. 16. Przebudowa drogi gminnej Pasieczniki Duże - Stępki 17. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i przebudowa drogi w miejscowości Sorocza Nóżka oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysówce i Olchowej Kładce 18. Dostawa i montaż zbiornika na gaz propan techniczny o pojemności I w Nowoberezowie 19. Zakup budynku po byłej zlewni mleka i adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych 20. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowokornino ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,00 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, ,80

31 2 1. Budowa dwóch altan w miejscowości Puciska ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0, ,80 RAZEM: Wójt mgr Lucyna mtunowicz

32 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 169/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 lipca 2016 roku W Y K O N A N IE PLA N U FIN A NSO W E G O D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W W Y O D R Ę B N IO N EG O RACHUNK U D O C H O D Ó W (art. 223 U STAW Y O FINANSACH PU B LIC ZN Y C H ) N A 2016 ROK LP Wyszcze gólnienie Stan środków obrotowych na początek roku 2016 Dochody Wydatki Stan środków obrotowych na koniec ogółem w tym: ogółem w tym: roku Dział 801 0, ,71 0,00 0, ,04 0,67 0, ,90 89, ,80 169,90 0,00 41, ,81 w tym: Rozdzi ał Rozdzi ał , ,71 0,00 0, ,04 0,67 0, ,90 89, ,80 169, , ,81 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wójt Gminy mgr Lucyna Smoktunowicz

33 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 169/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 iipca 2016 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Budżet gminy Hajnówka na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr XVI/57/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 roku był zrównoważony i wynosił po stronie: > dochodów kwotę ,00 zł > w yd atkó w kwotę ,00 zł Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy: > Nr XVI1/60/16 z dnia 15 stycznia 2016 roku; > Nr XVI11/66/16 z dnia 23 lutego 2016 roku; > Nr XX/83/16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku > Nr XXI/84/16 z dnia 31 maja 2016 roku; oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: > Nr 125/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku; > Nr z dnia 29 luty 2016 roku; > Nr 148/16 z dnia 31 marca 2016 roku; > Nr 153/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku; > Nr 158/16 z dnia 31 maja 2016 roku; > Nr 161/16 z dnia 8 czerwca 2016 roku; > Nr 165/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. budżet zamknął się po stronie: > dochodów kwotą ,00 zł > w ydatków kwotą ,00 zł W I półroczu 2016 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek które planowano do zaciągnięcia w 2016 roku w wysokości ,00 zł. Dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości ,00 zł. DOCHODY Dochody budżetu gminy w okresie I półrocza 2016 roku osiągnęły kwotę ,96 zł co stanowi 52,0% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypada na: > dochody bieżące ,65 zł, tj. 99,2 % dochodów ogółem; > dochody majątkowe ,31 zł, tj. 0,8% dochodów ogółem. DOCHODY BIEŻĄCE planowane na 2016 rok wynoszą ,00 zł, w I półroczu osiągnięto ,65 zł, tj. 53,0% planu. Na dochody podatkowe przypada ,30 z /, z tego na: > podatek rolny od osób prawnych ,00 zł, co stanowi 55,6 % planu rocznego (70 000,00 zł) oraz od osób fizycznych ,22 zł co stanowi 56,0 % planu rocznego ( ,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2016 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje ,26 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 2 494,89 zł; > podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych ,00 zł, co stanowi 47,7 % planu rocznego ( ,00 zł), a od osób fizycznych ,77 zł co stanowi 59,6 % planu rocznego ( ,00 zł). Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje ,00 zł, a od osób fizycznych ,12 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2 566,69 zł; > podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych ,00 zł, co stanowi 50,7 % planu rocznego ( ,00 zł), a od osób fizycznych ,22 zł co stanowi

34 90,3 % w stosunku do planu rocznego (5 500,00 zł.) W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 61,00 zł oraz nadpłata w kwocie 16,00 zł; > podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych zł, co stanowi 47,6 % planu rocznego (13 475,00 zł), a od osób fizycznych zł co stanowi 52,2% planu rocznego (31 937,00 zł); > podatek od spadków i darowizn - od osób fizycznych 5 760,00 zł, co stanowi 38,4 % planu rocznego (15 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy; > opłata skarbowa ,00 zł, co stanowi 26,6 % planu rocznego; > podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ,00 zł, a od osób fizycznych 600,00 zł. Zaległości stanowią kwotę 2,00 zł; Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy; > podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej - 533, 35 zł tj. 26,7% planu rocznego (2 000,00 zł). Ponadto zaległości stanowią kwotę 1 502,10 zł; > odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych ,41 zł; > wpływy z różnych opłat ,33 zł; Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2016 roku stanowią kwotę 0,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków ,94 zł, a skutki z tytułu decyzji wydanych dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1 304,86 zł. P o z o s ta łe d o c h o d y Osiągnięto w kwocie ,20 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: > wpływy za zajęcie pasa drogowego ,77 zł. Wystąpiły również zaległości w wysokości ,40 zł oraz nadpłaty w kwocie 127,14 zł; > wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie ,95 zł; > dochody z najmu i dzierżawy ,46 zł; > wpływy z usług ,32 zł > dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 4,65 zł; > wpływy z różnych dochodów ( w dziale - administracja publiczna) ,18 zł; > wpływy z różnych dochodów ( w dziale - oświata) ,43 zł; > wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) ,99 zł; > odsetki od środków na rachunku - 906,60 zł; > wpływy z różnych opłat - 232,00 zł; > odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne - 285,92 zł; > odszkodowanie za szkodę w Centrum Ekumeniczno - Etnograficznym ,93 zł. U d z ia ły g m in y w p o d a tk a c h s ta n o w ią c y c h d o c h ó d b u d ż e tu p a ń s tw a planowane na rok 2016 wynoszą ,00 zł, z czego w I półroczu wpłynęło ,65 zł, co stanowi 45,7%, w tym przypada na: > podatek dochodowy od osób prawnych - 945,65 zł (na plan ,00 zł); > podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł (na plan ,00 zł), co stanowi 46,1 %. Dochody te w całości są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. N a d o c h o d y w y k o n a n e z w ią z a n e z e s z c z e g ó ln y m i z a s a d a m i w y k o n a n ia b u d ż e tu je d n o s tk i w y n ik a ją c e z o d r ę b n y c h u s ta w przypada ,49 zł, co stanowi 60,6 % planu. Są to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W p ły w y z in n y c h o p ła t lo k a ln y c h p o b ie r a n y c h p r z e z je d n o s tk i s a m o r z ą d u te ry to ria ln e g o n a p o d s ta w ie o d r ę b n y c h u s ta w ,6 0 z ł - opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy; N a d o c h o d y w y k o n a n e z w ią z a n e z r e a liz a c ją z a d a ń z z a k r e s u a d m in is tr a c ji rz ą d o w e j i in n y c h z le c o n y c h je d n o s tk o m s a m o r z ą d u te r y to ria ln e g o o d r ę b n y m i u s ta w a m i przypada ,52 zł co stanowi 73,8% planu, z czego na: > realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

35 pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez aminy w wysokości ,62 zł; > realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ,54 zł, tj. 41,1 % planu, w tym na: o świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł, tj. 41,9 % planu; o składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł, tj. 40,5 % planu; o zryczałtowane dodatki energetyczne dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania - 193,00 zł; o pozostała działalność - 41,54 zł; o świadczenia wychowawcze ,00 zł; > realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł; > wybory uzupełniające do rady gminy ,00 zł; > na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania ,36 zł; > realizację zadań z zakresu administracji publicznej ,00 zł. N a d o c h o d y w y k o n a n e z w ią z a n e z r e a liz a c ją z a d a ń w ła s n y c h b ie ż ą c y c h w ra m a c h d o ta c ji c e lo w y c h o tr z y m y w a n y c h z b u d ż e tu p a ń s tw a przypada ,00 zł, z tego na : > realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 zł; > realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego ,00 zł; > sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 zł; > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł; > zasiłki stałe ,00 zł; > sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej ,00 zł; > sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym ,00 zł; > pomoc materialną dla uczniów ,00 zł. Ś ro d k i n a d o fin a n s o w y w a n ie w ła s n y c h z a d a ń b ie ż ą c y c h p o z y s k iw a n e z in n y c h ź r ó d e ł b ie ż ą c y c h ,89 zł, w tym : > w zakresie zrealizowanego zadania Wdrażanie usług informatycznych dla ludności ,42 zł > dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej dla OSP Mochnate 3 000,00 zł; > środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 141,47 zł. S u b w e n c je Wpływy subwencji w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą ,00 zł, co stanowi 58,5 % planu ( ,00 zł), w tym przypada na: > część oświatową subwencji ogólnej ,00 zł, tj. 61,2% planu ( ,00 zł) > część wyrównawczą ,00 zł, tj. 50,0 % planu. II. DOCHODY MAJĄTKOWE planowane na 2016 rok wynoszą ,00 zł, w I półroczu osiągnięto ,31 zł, tj. 15,9 % planu. Zrealizowane w i półroczu 2016 roku dochody dotyczyły: > wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych ,23 zł; > wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 700,00 zł; > dotacja z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2015 roku Wdrażanie usług informatycznych dla ludności ,74 zł;

36 > dotacja za zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2015 roku pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Starym Berezowie w kwocie ,54 zł; > środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu do OSP Nowokornino ,80 zł. WYDATKI Ogólne wydatki gminy w I półroczu 2016 roku osiągnęły kwotę ,11 zł, co stanowi 47,8 % planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na: > wydatki bieżące samorządowe (własne) ,21 zł, tj. 77,3% wydatków wykonanych ogółem oraz 51,6% planu; > wydatki bieżące zlecone gminie ,56 zł, tj. 21,6 % wydatków wykonanych ogółem; > wydatki inwestycyjne własne ,34 zł, tj. 1,1 % wydatków wykonanych ogółem. /. W y d a tk i b ie ż ą c e s a m o r z ą d o w e w ła s n e planowane na rok 2016 wynoszą ,00 zł. W I półroczu wydatkowano ,21 zł, co stanowi 51,6% planu. W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek. II. W y d a tk i b ie ż ą c e w z a k r e s ie z a d a ń z le c o n y c h g m in ie planowane na rok 2016 wynoszą ,00 zł, z tego wydatkowano ,56 zł, co stanowi 47,6% planu. Zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków. III. W y d a tk i in w e s ty c y jn e \J\I I półroczu 2016 roku wynosiły ,34 zł, co stanowi 8,8% planu rocznego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły przygotowywania niezbędnych dokumentacji do przebudowy dróg gminnych na terenie gminy ,00 zł, zakupu budynku po byłej zlewni mleka w Dubiczach Osocznych ,84 zł, zakupu sprzętu specjalistycznego do OSP w Nowokorninie ,00 zł oraz zakupu i montażu zbiornika na gaz propan - butan w Nowoberezowie ,00 zł. Wydatki na inne zadania - 7,50 zł. PRZYCHODY I ROZCHODY Stan długu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił ,98 zł, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono ,00 zł, w tym: ,00 zł kredytu i ,00 zł pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił ,98 zł, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe: > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,51 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,49 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny - Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda - Hajnówka; Bielszczyzna - Hajnówka; Puciska - Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne - Chytra; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,38 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu

37 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,00 zł na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach; > kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie ,00 zł na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,57 zł ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo; > pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie ,03 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo; > kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich ,00 zł. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Dochody w I półroczu 2016 roku w Zespole Szkół w Dubinach wyniosły ,71 zł i składały się z: > wpłat uczniów i nauczycieli na obiady ,12 zł > wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu ,00 zł > wpłat za wynajem pomieszczeń ,00 zł > odsetek od środków na rachunku bankowym - 0,59 zł; Natomiast wydatki w wysokości ,90 zł poniesione zostały na: > zakup środków żywności ,80zł > zakup środków czystości, itp. - 89,00 zł > koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za blankiety czekowe - 41,20 zł > zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 169,90 zł Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,81 zł. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Ogółem stan zobowiązań: ,98 zł; Ogółem stan należności: ,11 zł. Instytucie kultury: G m in n e C e n tru m K u ltu r y w D u b in a c h : Należności stanowią kwotę 1 972,33 zł i jest to stan środków na rachunku bankowym. Jednostki budżetowe: 1) Urząd G m in y H a jn ó w k a :

38 > Należności stanowią kwotę ,34 zł z czego: o środki na rachunku bankowym stanowią kwotę ,62 zł. zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 2 000,00 zł, o należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 6 578,00 zł, o należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu dostaw towarów i usług kwotę 1 200,00 zł, o należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę ,38 zł, o należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę ,48 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę ,08 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego ,40 zł, o należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 1 504,10 zł, o pozostałe należności powstałe z tytułu podatków od gospodarstw domowych stanowią kwotę ,56 zł, z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę ,00 zł, z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę ,00 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 325,20 zł. > Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę ,98 zł. 2) G m in n y O ś ro d e k P o m o c y S p o łe c z n e j w H a jn ó w c e : należności stanowią kwotę ,27 zł z czego: > środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 3 808,57 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 1 000,00 zł, > należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę ,70 zł, z czego kwota ,44 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 7 958,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych. 3) Z e s p ó ł S z k ó ł w D u b in a c h : należności stanowią kwotę ,96 zł z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę ,96 zł. zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł. 4) S z k o ła P o d s ta w o w a w N o w o k o r n in ie : należności stanowią kwotę 605,54 zł z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 405,54 zł. zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł, CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2016 rok prezentuje poniższa tabela. LP W yszczególnienie Plan na dzień r. B udżet po zm ianach stan r. W ykonanie za I półrocze 2016 r. % w yko nania I D o c h o d y o g ó łe m , , ,9 6 52,0 A Dochody bieżące, w tym: , , ,65 53,0 1. dochody z tytułu udziału we , , ,00 46,1 wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2. dochody z tytułu udziału we , ,00 945,65 4,73 wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3. podatki i opłaty , , ,38 52,3 4. z subwencji ogólnej , , ,00 58,5 5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , ,41 58,2

39 B Dochody majątkowe, w tym: , , ,31 15,9 1. ze sprzedaży majątku , , ,23 2,2 2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , ,08 34,1 II W y d a tk i o g ó łe m , , ,11 4 7,8 A Wydatki bieżące, w tym: , , ,77 50,7 1 wynagrodzenia, pochodne od , , ,57 54,3 wynagrodzeń, w tym: zw iązane z fu n kcjo n o w a n ie m , , ,35 53,7 o rg an ów js t 2 odsetki od kredytów, pożyczek, , , ,02 16,2 obligacji 3 wydatki wynikające z limitów , , wydatków na przedsięwzięcia 4 poręczenia i gwarancje B Wydatki majątkowe, w tym: , , ,34 7,8 w ydatki w ynika ją ce z lim itó w , , ,34 3,0 w ydatków na p rz e d s ię w z ię c ia III W y n ik b u d ż e tu (I-II) ,8 5 0 IV F in a n s o w a n ie d e fic y tu lu b p rz e z n a c z e n ie n a d w y ż k i (V -V I) V P rz y c h o d y , , ,1 7 10,0 1 kredyty i pożyczki, w tym: , , krótko te rm ino w e nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki ,17 0 V I R o z c h o d y , , ,0 0 54,1 1 spłaty kredytów i pożyczek , , ,00 54,1 VII Ł ą c z n a k w o ta d łu g u , , ,98 8 3,7 V III IX X XI XII C Dochody: Ł ą c z n a k w o ta s p ła t (s p ła ta k re d y tó w i p o ż y c z e k, w y k u p o b lig a c ji w ra z z n a le ż n y m i o d s e tk a m i i w y p ła ta m i z ty tu łu p o trą c e ń ) W s k a ź n ik z a d łu ż e n ia d o d o c h o d ó w o g ó łe m ( łą c z n a k w o ta s p ła t / d o c h o d y o g ó łe m ) R e la c ja z ró w n o w a ż e n ia w y d a tk ó w b ie ż ą c y c h (d o c h o d y b ie ż ą c e - w y d a tk i b ie ż ą c e ) W s k a ź n ik p la n o w a n e j łą c z n e j k w o ty s p ła ty z o b o w ią z a ń (w y d a tk i b ie ż ą c e z ty tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji + w y d a tk i na o b s łu g ę d łu g u + s p ła ty ra t k a p ita ło w y c h p o ż y c z e k i k re d y tó w /d o c h o d y o g ó łe m ) D o p u s z c z a ln y w s k a ź n ik s p ła ty z o b o w ią z a ń o b lic z o n y w o p a rc iu o ś r e d n ią z 3 p o p rz e d n ic h la t In fo rm a c ja o s p e łn ie n iu w s k a ź n ik a s p ła ty z o b o w ią z a ń (X I < = X II) , , , ,6 8,0 2 % 6,4 3 6, , , , ,2 8,0 2 % 6,4 3 6, ,1 4 % 9,9 7 9,9 7 0 TAK TAK TAK 0 W 2016 roku nastąpił wzrost dochodów budżetowych. W stosunku do I półrocza 2015 roku dochody bieżące wzrosły o kwotę ,43 zł, w tym: dochody własne wzrosły o kwotę ,43 zł, dochody na zadania zlecone tj. dotacje celowe na świadczenia

40 wychowawcze stanowią kwotę ,00 zł. Wzrost w kwocie ogólnej dochodów własnych odnotowany został z uwagi na większe wpływy podatku leśnego od osób prawnych. Ponadto mniejsze wpływy wystąpiły w podatku rolnym. Wydatki: Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2016 roku stanowią kwotę ,57 zł co stanowi 54,3% planu. W stosunku do I półrocza 2015 roku spadły o kwotę ,80 zł. Wydatki bieżące na plan ,00 zł zrealizowano w wysokości ,77 zł co stanowi 50,7% planu i w stosunku do wykonania za I półrocze 2015 roku zwiększyły się o kwotę ,65 zł, w tym: wydatki zlecone na świadczenia wychowawcze ,26 zł. Wydatki majątkowe na plan ,00 zł zrealizowano w kwocie ,34 zł co stanowi 7,8%. Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie ,77 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty ,65 zł. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie zakupywano i nie objęto akcji i udziałów oraz nie wnoszono udziałów do spółek prawa handlowego. Przychody: W I półroczu 2016 roku nie zaciągnięto kredytów długoterminowych. Rozchody: Stan długu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił ,98 zł, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono ,00 zł, w tym: ,00 zł kredytu i ,00 zł pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił ,98 zł, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe: Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) - 6,43% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat - 9,97% Kwota wykazana jako dług na koniec I półrocza 2016 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Na dzień 30 czerwca 2016 r. dług stanowi kwotę ,98 zł. Przebieg realizacji przedsięwzięć i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedstawiały się następująco: Wydatki majątkowe: w I półroczu 2016 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych z uwagi na brak pozyskanych środków z zewnątrz. Przebieg realizacji programów, projektów i zadań pozostałych kształtuje się następująco: wydatki majątkowe: > prowadzone są uzgodnienia co do dofinansowania z Funduszu Leśnego: następujących zadań: o droga Nowosady - Dubińska Ferma, planowana wartość nakładów 937,7 tys. zł planowany udział Lasów Państwowych 400,0 tys. zł; o droga Skryplewo, planowana wartość nakładów 876,7 tys. zł, planowany udział Lasów Państwowych 400,0 tys. zł; o droga Sorocza Nóżka, planowana wartość nakładów 800,00 tys. zł, planowany udział Lasów Państwowych 400,0 tys. zł;

41 > w zakresie pozostałych zadań czynione są starania o pozyskanie środków z innych źródeł. Realizacja umów w roku budżetowym i w latach następnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok przebiega bieżąco nie tworząc zobowiązań w zakresie objętym umowami INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 r. GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DUBINACH ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE 1 Dotacje budżetowe , ,00 2 Prowizje, odsetki bankowe 5 000,00 10,62 3 Pozostałe przychody 0,00 0,00 4 Darowizna Fundacji Banku Zachodniego WBK SA 0, ,00 R a z e m : , ,6 2 ZESTAWIENIE KOSZTÓW L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE 1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00, 83,69 2 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone 1 000,00 75,07 do wynagrodzeń 3 Wynagrodzenia pracowników , ,41 Wynagrodzenia bezosobowe , ,10 4 Pochodne od wynagrodzeń , ,99 5 Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 6 Zakup energii , ,16 7 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 8 Zakup usług pozostałych , ,96 9 Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, ,80 10 Różne opłaty i składki 3 000, ,20 11 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 6 000, ,69 Socjalnych 12 Szkolenia pracowników 500,00 120,00 13 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4 000, ,39 książek 14 Zakup usług zdrowotnych 500,00 80,00 15 Podatek od nieruchomości , ,00 16 Podróże krajowe służbowe 600,00 489,19 R a zem : , ,2 0 ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE NALEŻNOŚCI 1 Papiery wartościowe 0,0 0 2 Pożyczki 0,0 0

42 3 G otów ka i depozyty 0,00 4 N ależności w ym a g a ln e 0,00 5 P ozostałe n ależn ości 0,00 R a ze m 0,00 ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE ZOBOWIĄZANIA Ogółem W tym wymagalne 1 Papiery wartościowe 0,00 0,00 2 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 3 Przyjęte depozyty 1 972,33 0,00 4 Wymagalne zobowiązania 0,00 0,00 R a zem ,3 3 0,0 0 Gminne Centrum Kultury w Dubinach jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Gminy Hajnówka z dniem 01 czerwca 2015 r., powstałą z połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Działa na podstawie Statutu, nadanego Uchwałą NR IN//13/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Do podstawowych zadań Centrum należy organizowanie działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Hajnówka. Działalność w roku 2016 prowadzona była zgodnie z zadaniami określonymi w statucie instytucji i obejmowała: > organizowanie imprez kulturalnych; > współpracę w zakresie upowszechniania kultury z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i innymi instytucjami; > opiekę nad amatorskim zespołem artystycznym; > organizowanie wyjazdów zespołu; > wspieranie twórców rodzimych; > organizowanie warsztatów dla dorosłych i dzieci; > opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do świetlic; > gromadzenie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Przy Gminnym Centrum Kultury w Dubinach działa zespół Żawaranki, Koło Gospodyń Wiejskich, które promują Gminę Hajnówkę oraz Pracownia Orange. W Gminnym Centrum Kultury zatrudniony był instruktor muzyki oraz tańca w ramach umowy zlecenia oraz 7 pracowników w ramach umowy o pracę. Świetlice Gminnego Centrum Kultury: Gminne Centrum Kultury w 2016 roku nadzorowało 15 świetlic wiejskich, znajdujących się w następujących miejscowościach: Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Lipiny, Kotówka, Mochante, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Pasieczniki Duże, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Orzeszkowo oraz zabezpieczało środki finansowe na utrzymanie w/w obiektów, ponosiło koszty związane z opłatą za: energię elektryczną, wodę, wywóz

43 nieczystości, zakup opału, środków czystości, remontów i napraw wynikającymi z całorocznego użytkowania obiektów. Działalność kulturalno - oświatowa: > zorganizowano Wieczór Kolęd, w którym uczestniczyły następujący wykonawcy: Wesołe Nutki z Orzeszkowa, Zespół Dzwonki z HDK, kwintet Dołgij Wieczer, zespoły kolędnicze z Zespołu Szkół w Dubinach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Zespół Czyżowianie i Żawaranki oraz Jan Szymaniuk. > zespół Żawaranki reprezentował Gminę Hajnówkę w Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną, > w GCK w Dubinach odbywały się zajęcia taneczne dla dzieci(zakończone w kwietniu 2016 r.) i dorosłych, jednocześnie podczas zajęć dla dorosłych dzieci uczestniczyły w zajęciach w bibliotecznych lub warsztatach plastycznych > od lutego do czerwca 2016 r. odbywały się zajęcia taneczne dla dorosłych w świetlicy w Nowoberezowie > zorganizowano ferie w GCK, w ramach których odbywały się warsztaty plastyczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z grami planszowymi, na zakończenie odbył się bal przebierańców z nagrodami, > w ramach cyklicznych spotkań seniorek w GCK w Dubinach, były wykonywane kwiaty ze wstążki, szydełkowe koszyczki, dekoracyjne drzewka, malowanie na szkle, > w ramach zajęć cyklicznych z dziećmi w świetlicach wiejskich: Nowosady, Nowoberezowo, Chytra, Mochnate, Stare Berezowo, Dubiny były wykonywane kartki z okazji Dnia Babci, Dziadka, Walentynki, 8 marca, prowadzono warsztaty wielkanocne, wykonywano ozdoby z papieru kolorowego, malowano odlewy gipsowe, > z okazji 8 marca w świetlicy w Nowosadach zorganizowano koncert z udziałem duetu Mania i Wania, oraz zespołu Żawaranki i Julity Kiczkajło > z okazji powitania wiosny w świetlicy w Nowosadach zorganizowano ognisko wraz z paleniem Marzanny, > w świetlicy w Mochnatem zorganizowano spotkanie z ks. prot. dr Jerzy Kulik na temat znaczenia postu, > od stycznia 2016 r. w Pracowni Orange dzieci nadal mogą korzystać z interaktywnego kursu języka angielskiego FunEnglish w bibliotece > 15 maja gościliśmy Polskę Światłoczułą wraz z aktorką Gabrielą Muskałą, w ramach wizyty mieszkańcy mogli bezpłatnie obejrzeć film Moje córki krowy, porozmawiać z aktorką oraz wziąć udział w warsztatach malowania światłem, > w czerwcu, w ramach współpracy z Fundacją Orange i Towarzystwem Inicjatyw Twórczych gościliśmy animatora Panią Justynę Wielgus, która poprowadziła bezpłatne warsztaty w Szkole Podstawowej w Nowokorninie (udział wzięły wszystkie dzieci) oraz w GCK w Dubinach uczestniczyły cztery klasy z Zespołu Szkół w Dubinach, > zorganizowano warsztaty z Panią Justyną Wielgus w świetlicy w Lipinach, uczestnikami byli członkowie Stowarzyszenia Krynica, > pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Dubinach uczestniczyli w Pikniku Szkolnym zorganizowanym przez Zespół Szkół w Dubinach oraz festynie z okazji 50 - lecia OSP w Nowokorninie (malowanie twarzy, wykonywanie zwierząt z balonów, tatuaże) > współorganizowaliśmy festyn z okazji 50 - lecia OSP w Nowokorninie, > współorganizowaliśmy uroczystość 50 lecia pożycia małżeńskiego, > uczestniczyliśmy w organizacji dwudniowych spotkań pt. Wioski tematyczne wspólnie z Fundacja FIRE > 29 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu Tu mieszkam, tu zmieniam, w ramach, którego powstał plac zabaw, tablice informacyjne oraz quest. W ramach Gminnego Centrum Kultury prowadzona była działalność biblioteczna. Do podstawowych zadań należało gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów,

44 prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa. Ponadto prowadzono katalog alfabetyczny, rzeczowy i działowy dla literatury pięknej, natomiast katalog literatury dla dzieci prowadzono alfabetycznie i tytułowo. Na dzień 30 czerwca 2016 r. księgozbiór liczył woluminów. W pierwszym półroczu roku przybyło ogółem 347 książek, w tym: > z zakupu (ze środków samorządowych)- 238 woluminów; > przekazane jako dary woluminów.. Księgozbiór został wzbogacony o pozycje z zakresu literatury popularnonaukowej, dziecięcej i młodzieżowej, beletrystyki dla czytelnika dorosłego oraz lektury szkolne. Stan księgozbioru na 30 czerwca 2016 r. wynosił woluminów: > literatura piękna dla dorosłych woluminów; > literatura piękna dla dzieci woluminów; > literatura inna woluminów. Czytelnictwo i wypożyczenia Na dzień 30 czerwca 2016 r. zarejestrowano w zakresie działalności bibliotecznej 153 czytelników, w tym: według wieku: > do 5 lat - 5 czytelników, > 6-12 lat - 25 czytelników, > lat - 11 czytelników, > lat- 7 czytelników, > lat - 17 czytelników, > lat- 51 czytelników, > lat- 27 czytelników, > powyżej 60 la t-10 czytelników. według zajęcia: > osoby uczące się (uczniowie i studenci) - 48, > osoby pracujące - 60, > pozostali (w tym renciści, emeryci, bezrobotni i dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym) -45. Dopływ nowości wydawniczych do działalności bibliotecznej spowodował, że w pierwszym półroczu 2016 r. wypożyczenia przedstawiają się następująco: > wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych- 3014, > wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci- 1246, > wypożyczenia literatury innej Gminne Centrum Kultury w ramach działalności bibliotekarskiej w ciągu pierwszego półrocza 2016 roku odwiedziło 920 osób w tym: > odwiedziny w czytelni osób, > udostępnionych woluminów - 40, > liczba osób korzystających z internetu - 210, > liczba udzielonych informacji - 63, > udostępnionych czasopism bieżących - 30.

45 Gminne Centrum Kultury brało udział w konkursie bibliotecznym organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wydawnictwo Widnokrąg pt. Skąd się wzięły małpy w internecie, jako jedna ze 100 bibliotek w kraju. W ramach konkursu otrzymaliśmy książkę wraz ze scenariuszami niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć w GCK. Po raz pierwszy brano udział w ogólnopolskiej akcji Noc w Bibliotece, która w tym roku odbyła się 4 czerwca 2016r. W ramach akcji otrzymaliśmy bezpłatnie plakaty, zakładki do książek, książkę Basia i wolność oraz grę karcianą. Dodatkowo w czasie akcji mogliśmy się połączyć on-line z Biblioteką Narodową w Warszawie, gdzie można uczestniczyć w spotkaniu ze znanymi pisarzami. Dodatkowo w ramach akcji otrzymaliśmy możliwość wyświetlenia filmu Magiczne drzewo" Andrzeja Maleszki. Projekcja filmu odbyła się 7 czerwca 2016 roku, w której uczestniczyło około 100 dzieci z Zespołu Szkół w Dubinach oraz Szkoły Podstawowej w Nowokorninie. Stoisko biblioteczne było również obecne na festynie z okazji 50 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie. Wykonanie planu finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r. Zaplanowana w budżecie gminy dotacja na utrzymanie GCK w 2016 roku wynosi ,00 zł, wykonanie na dzień r ,00 zł. Ponadto otrzymano darowiznę z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A w kwocie ,00 zł oraz odsetki bankowe 10,62 zł. Łącznie przychody stanowiły kwotę ,62 zł. Poniesione koszty przeznaczone były między innymi na: > wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia ,51 zł > pochodne od wynagrodzeń ,32 zł > zakup pozostałych materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności instytucji ,55 zł w tym: materiały na remont świetlicy w Dubinach ,86 zł materiały na Remont świetlicy Czyżyki i Trywieża ,56 zł wkład własny do projektu Wioska Małego Osocznika (plac zabaw) ,00zł piec wolnostojący do świetlicy w Nowoberezowie ,50 zł węgiel orzech ,89 zł > energia elektryczna ,10 zł > rozmowy telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet ,80 zł > zakup usług pozostałych (opłaty: za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, wywóz nieczystości stałych) ,96 zł > zakup pomocy naukowych, książek ,39 zł > odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,69 zł > podróże służbowe krajowe - 489,19 zł > nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 83,69 zł > nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń- 75,07 zł > różne opłaty i składki ,20 zł > podatek od nieruchomości ,00 zł > szkolenia pracowników - 120,00 zł > zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł > zrealizowany został projekt Utworzenie Wioski Małego Osocznika w Dubinach sfinansowanego ze środków Programu Tu mieszkam tu zmieniam Fundacji Banku WBK Grupa Santander kwota ,00 zł.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 211 924,46 210217,93 01095 Pozostała działalność 277 924,46 210217,93 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dochody budżetu gminy na 2015 rok Dochody budżetu gminy na 2015 rok w złotych Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2015 Dochody bieżące w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp Dochody majątkowe w tym dochody

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dochody bieżące Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1 Dz. Rozdz. 010 01010 01095 0750 2010 400 500 600 40002 50095 60016 0830 0920 0690 Strona 1 DOCHODY Arkusz1 Określenie klasyfikacji Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00

750 Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-04-2015 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - dochodów przed po 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 2 00 4 02001 Gospodarka leśna 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/15 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 63/15 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 63/15 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 188 465,47 188 037,34 01095 Pozostała działalność 188465,47 188037,34 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do 010 01010 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do 400,00 0,00 0,0 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 84,41 8,4 84,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 272 600,00 262

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia...

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 960 777,00 4 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 50 4 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , , Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2017 z 17.08.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 743 085,16 782 442,58 44,9 767 442,58 15 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 roku m r r Lp. Dział Rozdział Tresc Plan Wykonanie % wykonania planu 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 384 699,18

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2016 % Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2017 rok

Dochody budżetu na 2017 rok Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 197 240,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

ZAŁ NR NR 1 UCHWAŁA NR XXIV/188/2016 DOCHODY 2017 R

ZAŁ NR NR 1 UCHWAŁA NR XXIV/188/2016 DOCHODY 2017 R ZAŁ NR NR 1 UCHWAŁA NR XXIV/188/2016 DOCHODY 2017 R w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 00 01095 Pozostała działalność 2 00 Wpływy z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Dział Rozdział Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 71035

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/16 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 15 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/16 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 15 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/16 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2015 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00

750 Administracja publiczna , ,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, ,00 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28-01-2015 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - dochodów przed po 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 027 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 520 50 50 520

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia...

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 70005 750 Administracja publiczna 110 868,00 75011 75023 0470 0490 0750 bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo