STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI. 1. Wstęp

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI. 1. Wstęp"

Transkrypt

1 Rapor tt dottyczący s ttanu san iittarnego wód ii urządzeń wykorzys ttywanych do zaopa ttrzen iia lludnościi w wodę w wojjewództtw iie ku jjawsko --pomorskiim w roku 2011 BB yy dd gg oo ss zz cc zz,,, m aa rr zz ee cc rr.

2 STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 1. Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą monitoring kontrolny i przeglądowy, pobierając próbki wody do badań laboratoryjnych, z ustalonych miejsc poboru i na podstawie otrzymanych wyników badań dokonują oceny jej przydatności do spożycia przez ludzi. Jednak to głównie producenci wody muszą prowadzić wewnętrzną kontrolę jej jakości, z częstotliwością uzgodnioną z właściwymi inspektorami sanitarnymi, bowiem zobowiązani są zapewnić wszystkim swoim odbiorcom wodę bezpieczną dla zdrowia i o właściwych parametrach. Współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi ulega systematycznej poprawie. Wykonywanie badań w ramach opracowanych i zaakceptowanych przez powiatowych inspektorów sanitarnych harmonogramów w większości było zadawalające. Wszyscy przedsiębiorcy sporządzili również wewnętrzne procedury postępowania w przypadkach przekroczeń dopuszczalnych norm parametrów mających bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi. Badania jakości wody do spożycia na nadzorowanym terenie wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej (7) oraz inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań, zatwierdzone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. W 2011r. w województwie kujawsko-pomorskim zgodę na wykonywanie takich badań otrzymało 12 laboratoriów zewnętrznych. Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności w województwie kujawskopomorskim jest uzyskiwana z dwóch rodzajów ujęć: wody podziemnej oraz wody powierzchniowej, przy czym zdecydowaną większość spośród wszystkich ujęć w regionie stanowią ujęcia podziemne. Wodą z ujęć powierzchniowych są zasilane 2 wodociągi: dla miasta Bydgoszczy i Torunia. W ewidencji stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa w roku 2011 znajdowało się 444 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym 112 urządzeń produkujących poniżej 100m 3 wody na dobę, 289 produkujących od 100 do 1.000m 3 wody na dobę, 38 od do m 3 wody na dobę oraz 5 od do m 3 wody na dobę. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące jakości wody do spożycia przez ludzi, nie obejmują w pełni swym zakresem wszystkich podmiotów, które zajmują się dystrybucją wody. Są wśród nich również takie, które produkują wodę nie tylko na potrzeby własne, ale też sprzedają ją innym odbiorcom. W 2011r. stacje sanitarno-epidemiologiczne objęły ewidencją 55 takich podmiotów. Były to między innymi: szpitale, zakłady zajmujące się wytwarzaniem lub przetwarzaniem żywności, a także spółki eksploatujące wodociągi np. po dawnych zakładach rolnych. Strona 2 / 16

3 Liczba urządzeń według ewidencji za rok 2011 w tym skontrolowanych Liczba urządzeń dostarczających wodę odpowiadająca wymaganiom nie odpowiadająca wymaganiom Załącznika nr 1 ogółem nie odpowiadająca wymaganiom Załącznika nr 2 ogółem nie odpowiadająca wymaganiom Załącznika nr 3 ogółem ogółem w tym pod względem bakteriologicznym Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (w tys.) w powiecie odpowiadającą wymaganiom nie odpowiadającej wymaganiom A. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wodociągi o produkcji [m 3 /d] B. Inne podmioty zaopatrujące w wodę < ,936 3, ,109 47, ,671 12, ,915 0 > ,311 0 C. Studnie publiczne Zaopatrzenie ludności w wodę Podstawowymi urządzeniami zaopatrzenia ludności miast i wsi w wodę przeznaczoną do spożycia są wodociągi publiczne. W 2011r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, realizując bieżący nadzór sanitarny nad tymi obiektami, skontrolowały na terenie województwa 440 urządzeń wodociągowych, co stanowi 99,1% wszystkich urządzeń ujętych w ewidencji. Skontrolowano również 41 innych podmiotów zaopatrujących w wodę, czyli 74,5% objętych ewidencją. W omawianym okresie w województwie odnotowano dalszą poprawę ilościowego zaopatrzenia ludności w wodę, wynikającą głównie z rozbudowy już istniejących sieci wodociągowych o prawie 180 km oraz podłączenia do nich nowych miejscowości i osad na terenie województwa (ok przyłączy). Dokonywano również wymiany sieci z rur stalowych i żeliwnych na rury z PE i PVC. W roku 2011 w regionie nie odnotowano deficytu wody wynikającego ze spadku wydajności studni. W skali województwa najwyższy odsetek urządzeń do zaopatrzenia ludności w wodę stanowią wodociągi o produkcji od 100 do 1.000m 3 /dobę 65,1% i wodociągi o produkcji mniejszej niż 100m 3 /dobę 25,2%. Wodociągi o większej produkcji stanowią zdecydowanie mniejszy udział procentowy i tak urządzenia o produkcji od do m 3 /dobę to 8,6%, a najmniejszy tj. 1,1% produkujące od do m 3 /dobę. Strona 3 / 16

4 Odsetek wodociągów o danej produkcji dobowej [m 3 /dobę] zaopatrujących mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego 8,6% 1,1% 65,1% 25,2% < Wodociągi o znacznej produkcji (powyżej m 3 /dobę) mają największy udział w zaopatrzeniu w wodę mieszkańców miast. W ewidencji pozostaje, podobnie jak w latach poprzednich 5 wodociągów. Zaopatrują one największe miasta regionu Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz oraz Inowrocław, dostarczając wodę ok. 845,915 tys. mieszkańcom. Ujmują one wody podziemne i w części powierzchniowe (ujęcia na rzece Brdzie dla wodociągu w Bydgoszczy i na rzece Drwęcy dla wodociągu w Toruniu). Wodociągi o produkcji od do m 3 /dobę spełniają natomiast najważniejszą rolę w zaopatrzeniu w wodę ludność małych i średnich miast oraz większych miejscowości na terenach wiejskich. Dostarczają one wodę 430,671 tys. mieszkańców. Ich stan liczbowy w stosunku do ubiegłego roku (40) nieznacznie uległ zmianie i wynosi obecnie 38, bowiem z grupy tej zdjęto 2 wodociągi publiczne: Więcbork w powiecie sępoleńskim i Głodowo w powiecie lipnowskim, które zmniejszyły swoją dobową produkcję wody. Trzecią grupę wodociągów, a zarazem najliczniejszą 289 tj. 65,1% wszystkich znajdujących się w ewidencji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, stanowią wodociągi o produkcji od m 3 /dobę. W 2011r. skontrolowano wszystkie obiekty tej grupy. Z wody dostarczanej przez te wodociągi korzystało 658,483 tys. mieszkańców województwa. Najwięcej tych wodociągów znajduje się na terenie powiatów: żnińskiego (26), inowrocławskiego, nakielskiego i świeckiego (po 24), a najmniej takich urządzeń posiadają powiaty: golubsko-dobrzyński (6), aleksandrowski i wąbrzeski po 7. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011r. zewidencjonowano 112 wodociągów o produkcji mniejszej niż 100m 3 /dobę, w stosunku do 2010 roku (114) ich liczba uległa zmniejszeniu o 2 urządzenia (8 obiektów ubyło, a 6 przybyło). Część z nich ujęto bowiem w grupie inne podmioty zaopatrujące w wodę, a część zdjęto z ewidencji, z uwagi na podłączenie ich do większych jednostek lub wyłączenie z eksploatacji. Najczęściej spowodowane to było złą jakością wody, gdyż wodociągi te zasilane były często z płytkich ujęć, narażonych na przenikanie zanieczyszczeń. Strona 4 / 16

5 22,1% Odsetek ludności województwa kujawsko-pomorskiego zaopatrywanej przez wodociągi o danej produkcji dobowej [m 3 /dobę] 42,3% 2,7% 32,9% < Z wody wodociągowej korzystało ogółem 2001,979 tys. (96,7%) mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Wodę dobrą, spełniającą wymogi sanitarne dostarczało 93,6% (w 2010r. 85,9%) skontrolowanych wodociągów, zaopatrując w nią 96,9% mieszkańców województwa (w 2010r. 91,3%). W porównaniu z rokiem ubiegłym odsetek ten wzrósł o 5,6%. Woda nie spełniająca wymagań określonych w przepisach prawnych dostarczana była przez 6,4% (w 2010r. w 14,1%) skontrolowanych (440) wodociągów i zaopatrywała 3,1% ludności (63,348 tys.) w 2010r. 8,7%. Jednakże z uwagi na charakter stwierdzonych przekroczeń, woda ta dopuszczona była do spożycia warunkowo lub na zasadzie czasowego odstępstwa. Strona 5 / 16

6 Odsetek skontrolowanych urządzeń dostarczających wodę w latach ,8% 15,6% 17,0% 13,0% 14,1% 6,4% 86,2% 84,4% 83,0% 87,0% 85,9% 93,6% odpowiadająca nieodpowiadająca Odsetek ludności zaopatrywanej w wodę w latach ,9% 8,5% 12,0% 7,0% 8,7% 3,1% 92,1% 91,5% 88,0% 93,0% 91,3% 96,9% odpowiadająca nieodpowiadająca Strona 6 / 16

7 Procentowy udział ludności zaopatrywanej w wodę dobrej jakości przez poszczególne grupy wodociągów kształtował się następująco: do m 3 /dobę wynosił 100% do m 3 /dobę wynosił 97,2% 100 do 1.000m 3 /dobę wynosił 92,8% < 100m 3 /dobę wynosił 93,1%. Jak wynika z powyższych danych wodę dobrej jakości produkują przede wszystkim największe wodociągi, nieco gorzej przedstawia się jakość wody produkowana przez mniejsze urządzenia wodociągowe. Przyczyn takiego stanu należy upatrywać w większych możliwościach finansowych dużych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zapewnieniu przez nie fachowej obsługi oraz właściwej eksploatacji urządzeń, a także stosowaniu bardziej zaawansowanych procesów uzdatniania wody. Liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego zaopatrywanej przez wodociągi o danej produkcji dobowej w wodę odpowiadającą i nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym. Liczba ludności [tys.] ,2% 2,8% ,9% 0 < Produkcja dobowa wody [m 3 /d] Liczba ludności zaopatrywana w wodę nieodpowiadającą wymaganiom Liczba ludności zaopatrywana w wodę odpowiadającą wymaganiom Analizując zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie poszczególnych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego należy zauważyć, że z wody dobrej jakości w 100% korzystali mieszkańcy powiatów brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, tucholskiego, świeckiego i wąbrzeskiego Najwyższy odsetek ludności zaopatrywanej w wodę kwestionowaną pod względem sanitarnym odnotowano w powiatach: aleksandrowskim (27%), lipnowskim (18,7%), mogileńskim (13,7%) i radziejowskim (11%). Strona 7 / 16

8 Odsetek mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, korzystających z wody odpowiadającej i nieodpowiadającej wymaganiom sanitarnym. 3. Analiza przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do konsumpcji i używania w gospodarstwie domowym nie może zawierać organizmów chorobotwórczych przenoszonych drogą wodną, a zwłaszcza mikroorganizmów bytujących zwykle w odchodach ludzkich i zwierząt stałocieplnych, które wskazują na obecność w niej zanieczyszczeń typu kałowego (Escherichia coli, Enterokoki). Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody niesie bowiem za sobą poważne konsekwencje zdrowotne, dlatego tak istotne znaczenie ma kontrola jakości wody w tym zakresie. Dopuszczalne wartości wskaźników mikrobiologicznych zostały określone w załączniku Nr 1A i Nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W celu dokonania oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w tym zakresie wykonano badań dla tych parametrów, z czego 172 (2,3%) była kwestionowana (w ,9%). W większości były to sporadyczne przekroczenia, które nie wpływały na negatywną Strona 8 / 16

9 ocenę końcową, jednakże wskazywały na nieodpowiednio prowadzone procesy uzdatniania wody, jej wtórne zanieczyszczenie po uzdatnieniu lub inne przyczyny, wpływające na jej skażenie mikrobiologiczne. W większości były to okresowe przekroczenia, które nie wpływały na negatywną ocenę końcową, jednakże wskazywały na nieodpowiednio prowadzone procesy uzdatniania wody, wtórne zanieczyszczenia po jej uzdatnianiu lub inne przyczyny, wpływające na jej skażenie mikrobiologiczne. 2,3% 97,7% liczba analiz bez przekroczeń odsetek analiz z przekroczeniami W przypadku potwierdzonego badaniami kontrolnymi przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników mikrobiologicznych, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni stwierdzali brak przydatności wody do spożycia lub jej warunkową przydatność i zobowiązywali właścicieli urządzeń wodociągowych do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jej do obowiązujących norm w tym zakresie. W trakcie roku sprawozdawczego analizy pobranych próbek wody wykazały takie przekroczenia w 13 wodociągach, co skutkowało natychmiastowym wydaniem decyzji o braku lub warunkowej przydatności wody do spożycia. Odbiorcy informowani byli o tym fakcie niezwłocznie, a przypadkach koniecznych zapewniano im zastępcze źródła zaopatrzenia w wodę. W zaistniałych sytuacjach kryzysowych Państwowa Inspekcja Sanitarna współpracowała ściśle z jednostkami samorządowymi oraz podmiotami zarządzającymi urządzeniami wodociągowymi. Parametry mikrobiologiczne z załącznika Nr 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do liczby przeprowadzonych analiz i odsetka przekroczeń przedstawiono na poniższym wykresie. Strona 9 / 16

10 W 2011r. spośród wszystkich badań mikrobiologicznych organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły badań w kierunku stwierdzenia obecności w wodzie Escherichia coli oraz 542 w kierunku Enterokoków. Liczba przekroczeń pierwszego wskaźnika stanowiła 0,2% przeprowadzonych badań wody, natomiast w drugim przypadku odsetek ten wynosił 3,8%. W roku 2010 odsetek przekroczeń dla obu tych wskaźników wynosił odpowiednio 1,03% i 1,20%. Liczba przekroczeń wybranych wskaźników mikrobiologicznych w poszczególnych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Powiat Enterokoki Escherichia coli brodnicki 1 0 inowrocławski 1 3 lipnowski 1 2 mogileński 1 0 nakielski 4 0 sępoleński 1 0 świecki 3 0 żniński 2 1 bydgoski 3 0 grudziądzki 2 0 toruński 1 0 włocławski 1 0 Strona 10 / 16

11 4. Analiza przekroczeń parametrów fizykochemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi Zanieczyszczenia chemiczne na ogół nie powodują ostrych skutków zdrowotnych, są sytuowane niżej w hierarchii aniżeli mikrobiologiczne, których skutki są nagłe i rozległe. Problemy związane z zawartymi w wodzie przeznaczonej do spożycia związkami chemicznymi wynikają głównie z ich zdolności do wywoływania niepożądanych skutków zdrowotnych po dłuższym okresie spożywania zanieczyszczonej wody, bowiem tylko nieliczne z nich powodują ostre problemy zdrowotne. Mogą one natomiast wpływać na jej wygląd, zapach, czy smak, a na tej podstawie najczęściej konsument ocenia jakość wody. Służą też do określenia prawidłowości prowadzenia procesów uzdatniania i dystrybucji wody. Podstawowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda zostały określone w załączniku Nr 2, a dodatkowe wymagania fizykochemiczne i organoleptyczne w załączniku Nr 3B cytowanego wyżej rozporządzenia. W załączniku Nr 2 rozporządzenia określone są najwyższe dopuszczalne stężenia parametrów chemicznych o istotnym znaczeniu bezpieczeństwa wody dla zdrowia konsumentów. W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia któregokolwiek z tych parametrów, podmioty produkujące wodę mogą wystąpić do organów Państwowej Strona 11 / 16

12 Inspekcji Sanitarnej o wyrażenie zgody na udzielenie odstępstwa na przekroczony parametr chemiczny, pod warunkiem, iż przekroczenie to nie będzie stanowić potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, a podmiot przedstawi plan działań naprawczych. W 2011r. udzielono dwóch odstępstw na przekroczenie parametrów chemicznych, z tego jedno na okres miesiąca i dotyczyło to wodociągu publicznego w Łochowie gmina Białe Błota w powiecie bydgoskim, gdzie stwierdzono ponadnormatywne zawartości Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu. Natomiast drugie odstępstwo dotyczyło stężenia boru w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego w Chełmcach gmina Kruszwica w powicie inowrocławskim. Dla porównania w 2010r. nie udzielono żadnego odstępstwa na przekroczenie jakiegokolwiek parametru chemicznego z tego załącznika. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody do spożycia w br. obserwowano, podobnie jak w roku ubiegłym, pojedyncze przypadki przekroczenia wartości parametrów takich jak: chlorki, ogólny węgiel organiczny, siarczany, sód nie potwierdzone jednak dalszymi badaniami. Wobec czego, nie miały one istotnego wpływu na ogólną ocenę przydatności wody do spożycia. Żelazo i mangan to nadal najbardziej uciążliwe parametry wód podziemnych. Wprawdzie monitoring kontrolny (zał. Nr 5 rozporządzenia) nie obejmuje tych parametrów, nie zwalnia to jednak przedsiębiorców od ich stałego monitorowania w ramach kontroli wewnętrznej oraz utrzymywania ich na dopuszczalnym poziomie. Przy czym badania tych parametrów w monitoringu kontrolnym uwzględnia się wszędzie tam, gdzie stwierdzano obecność tych zanieczyszczeń często lub przez dłuższy okres czasu. W załączniku Nr 3B do rozporządzenia określone są dodatkowe wymagania fizykochemiczne i organoleptyczne, które nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie człowieka. Jednakże z uwagi na możliwość ich negatywnego wpływu przy dłuższym czasie ekspozycji powinny być stale monitorowane. W roku sprawozdawczym spośród skontrolowanych i przebadanych urządzeń wodociągowych 28 (6,4%) dostarczało swoim odbiorcom wodę warunkowo dopuszczoną do spożycia z uwagi na ponadnormatywne przekroczeni parametrów obowiązujących w tym załączniku, w 2010r było ich 61 (13,9%). Podobnie jak w roku ubiegłym, są to głównie wodociągi (27), których produkcja dobowa wody kształtuje się do 1.000m 3 /dobę. Najwyższy odsetek tych urządzeń odnotowano w powiatach: lipnowskim (25%), bydgoskim (13,6%), inowrocławskim (12%) Najczęściej stwierdzono w nich przekroczenia 3 parametrów: manganu, mętności i żelaza. Liczba przekroczeń wybranych wskaźników fizykochemicznych w poszczególnych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Powiat Mangan Mętność Żelazo aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński Strona 12 / 16

13 Powiat Mangan Mętność Żelazo tucholski wąbrzeski włocławski żniński Strona 13 / 16

14 W poniższej tabeli przedstawiono liczbę przekroczeń wartości normatywnych dla wybranych parametrów z załącznika Nr 2 i Nr 3B w roku 2011 na obszarze województwa. Nazwa badanego parametru Liczba badań Liczba przekroczeń Procentowa ilość prób z przekroczeniami Mangan ,53% Mętność ,52% Żelazo ,16% Utlenialność nadmanganianowa ,78% Ogólny węgiel organiczny ,09% Chlor wolny ,24% Barwa ,63% Amonowy jon ,14% Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu ,98% Sód ,83% Siarczany ,41% Chlorki ,40% Bor ,22% Smak ,07% W roku 2011 najwięcej przekroczeń odnotowano w odniesieniu do manganu, którego dopuszczalne wartości zostały przekroczone w 10,53% (w 2010r. - 12,61%) wykonanych analiz, w zakresie parametrów mętności 8,52% (w 2010r. - 8,72%), a żelaza 6,19% (w 2010r. - 5,76%). Liczba przekroczeń tych parametrów rosła wraz ze zmniejszającą się dobową produkcją wody oraz wahaniami jej ciśnienia w sieci wodociągowej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że obecność w wodzie manganu i żelaza wpływa niekorzystnie na jej właściwości organoleptyczne, takie jak między innymi barwa co stanowi istotny problem eksploatacyjny, bowiem ich związki mogą powodować powstawanie osadów w systemach wodociągowych. Natomiast wysoka mętność chroni mikroorganizmy występujące w wodzie przed działaniem dezynfekcyjnym i może pobudzić wzrost bakterii, dlatego utrzymanie jej na niskim poziomie ma ważne znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym. Stwierdzane najczęściej przekroczenia związków manganu wahały się w granicach od 51 do 600 µg/l, natomiast żelaza w granicach od 201 do 1637 µg/l. Najwyższą liczbę przekroczeń manganu stwierdzono w powiatach: lipnowskim, toruńskim bydgoskim, grudziądzkim, a w powiatach golubsko-dobrzyńskim i tucholskim nie odnotowano przekroczeń tego parametru. Natomiast w przypadku mętności największą w powiatach: inowrocławskim, toruńskim, bydgoskim, mogileńskim, nakielskim i tucholskim, a najmniejszą w powiatach chełmińskim i wąbrzeskim. Żelaza największą w powiatach: bydgoskim, grudziądzkim, radziejowskim i toruńskim, a najmniejszą w powiatach: chełmińskim, włocławskim, wąbrzeskim i żnińskim. Z przeprowadzonych w 2011r. analiz laboratoryjnych wynika, że w mniejszym stopniu jakość wody była niezadowalająca, z uwagi na zmienioną barwę (1,63%). Jest to parametr ściśle związany z obecnością w wodzie żelaza, manganu i innych metali, które są naturalnymi składnikami wody. Barwa wody zależy też od produktów korozji, a także może być ubocznym wynikiem uzdatniania wody, czy też efektem jej zanieczyszczenia przez ścieki przemysłowe. Zdecydowanej poprawie uległa jakość wody na terenie powiatu rypińskiego, bowiem odsetek mieszkańców korzystających z dobrej wody wzrósł o 56,8% w porównaniu z rokiem 2010 (40,8%), tym samym jedynie 2,4% mieszkańców korzystało z wody niespełniającej obowiązujących wymagań. Fakt ten wynikał ze zmiany w zapisie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odnośnie barwy wody. W świetle poprzedniej regulacji parametr ten był ściśle normowany, a obecnie podstawą kwestionowania barwy wody jest nieakceptowalność przez Strona 14 / 16

15 jej odbiorców. Z uwagi na brak zastrzeżeń konsumentów, woda wodociągu rypińskiego, posiadająca z natury zmienioną barwę, została uznana za przydatną do spożycia. W ciągu roku sprawozdawczego dodatkowo, lecz w mniejszym zakresie notowano przekroczenia dopuszczalnych norm zawartości amonowego jonu, utlenialności nadmanganianowej oraz sodu. Z powyższych względów wodę dopuszczono do spożycia warunkowo, poprzedzając to decyzjami oraz oceną wielkości ryzyka dla zdrowia ludzi. 5. Analiza badań ciepłej wody na obecność pałeczek Legionella sp. W związku z zagrożeniami, jakie niesie za sobą występowanie bakterii Legionella w wodzie przeznaczonej do spożycia i użytkowanej do celów higienicznych, wykonano badania kontrolne na obecność pałeczek Legionella w ciepłej wodzie w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej i budynkach zamieszkania zbiorowego. W 2011 roku badaniami tymi objęto ogółem 49 obiektów pobierając w nich 183 próbki do badań laboratoryjnych i po ich przeprowadzeniu zakwestionowano 43,7% z nich. Po przeanalizowaniu stopnia skolonizowania przez pałeczki Legionella sp. instalacji ciepłej wody w wielu przypadkach, na właścicieli obiektów nakładano obowiązek podjęcia działań naprawczych, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia powodowanego obecnością tej bakterii w wodzie. Badania na obecność Legionella sp. w latach Strona 15 / 16

16 6. Podsumowanie 1. W 2011r. w województwie kujawsko-pomorskim nadzorem sanitarnym, podobnie jak w roku ubiegłym, objęto 444 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 55 innych podmiotów zaopatrujących w wodę oraz 17 studni. 2. Z wody wodociągowej korzystało ogółem 2001,979 tys. (96,7%) mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Sukcesywna rozbudowa sieci rozdzielczej wodociągów, zwłaszcza na terenach wiejskich, zwiększa dostępność ludzi na tym terenie do wody wodociągowej spełniającej wymogi sanitarne dla wody przeznaczonej do spożycia. 3. Wodę dobrej jakości dostarczało 93,6% skontrolowanych wodociągów, zaopatrując w nią około 96,9% odbiorców (1.938,631 tys.), pozostała część odbiorców tj. 3,1% (63,348 tys.) otrzymywała wodę niespełniającą wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych. 4. Przyczyną nieodpowiedniej jakości wody produkowanej przez wodociągi był odbiegający od wymagań skład fizykochemiczny, a w szczególności ponadnormatywne wartości takich parametrów, jak: mangan, mętność, żelazo rzadziej barwa, a w dwóch przypadku trichloroetenu i tetrachloroetenu oraz bor. 5. W roku 2011 na skontrolowanych 42 innych podmiotów zaopatrujących mieszkańców województwa w wodę, jej jakość nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym w 8 przypadkach. 6. Z przeprowadzonych w 2011r. badań ciepłej wody w szpitalach i budynkach zamieszkania zbiorowego na obecność pałeczek Legionella sp., wynikało, że odsetek (43,7%) przekroczeń dopuszczalnej liczby bakterii w skontrolowanych obiektach był nieco wyższy niż w roku Opracowali: Danuta Konieczka Paweł Redmer Strona 16 / 16

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI 1. Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spoŝycia stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2016 rok. Na terenie Gminy Trzyciąż działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

JAKOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA II. JAKOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA 1. Wprowadzenie Państwowa Inspekcja Sanitarna na terenie woj. świętokrzyskiego prowadzi nadzór nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 1. Liczba urządzeń wodociągowych zewidencjonowanych w 2015 r.

Wykres nr 1. Liczba urządzeń wodociągowych zewidencjonowanych w 2015 r. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 388 urządzeń wodociągowych (2 więcej, niż w roku

Bardziej szczegółowo

BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS

BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS BRAK PRZYDATNOŚCI A WARUNKOWA PRZYDATNOŚĆ Należy rozróżnić dwa obszary zapewnienia bezpieczeństwa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: normy

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ Podstawowe akty prawne w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie MIASTO JAWORZNO Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 92500 Zaopatrzenie w wodę zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m 3 /d: woda

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-1/16 Limanowa, dnia Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Zakresy wykonywanych badan próbek kontrolnych.

Tabela 1 Zakresy wykonywanych badan próbek kontrolnych. Ocena jakości wody produkowanej w 2017 roku przez wodociąg sieciowy zarządzany przez Zakład Gospodarki Komunalnej 111, 55-003 Ratowice Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dokonał rocznej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 16.02.2016 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2015, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wodę reguluje

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2014 rok. Teren Gminy Trzyciąż zaopatrywany był w 2014 roku w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-6/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na dzień 01.01.2018 r. 0 Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE... 5 Wstęp... 6 Rozdział II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki bakteriologiczne

Wskaźniki bakteriologiczne Nakło nad Notecią, 25.03.2019r. Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ NHK.071.4.2019 Limanowa, dnia Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2018. Na podstawie 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

RUDA ŚLĄSKA. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej

RUDA ŚLĄSKA. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej RUDA ŚLĄSKA Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 137 Zaopatrzenie w wodę ilość rozprowadzanej wody: ok. 18 88 m 3 /d Dystrybutor wody przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu POWIAT ŻYWIECKI Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 82540 Zaopatrzenie w wodę ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m 3 /d: ok. 11903. Woda do

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r.

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r. W powiecie białostockim ziemskim mieszkały 139643 osoby. W 2010 r. nadzorowano 65 wodociągów, w tym 59 publicznych i 6 lokalnych o charakterze publicznym. Ponadto część mieszkańców omawianego powiatu otrzymywała

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie MIASTO JAWORZNO Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 92000 Zaopatrzenie w wodę zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m 3 /d: woda

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY MIETKÓW W 2018 ROKU

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY MIETKÓW W 2018 ROKU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY MIETKÓW W 2018 ROKU Wrocław, 28 lutego 2019 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-05/19 Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r.

NHK-430-M-05/19 Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-05/19 Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r. Sz. Pan Cezary Stawarz Wójt Gminy Trzciana 32-733 Trzciana 302 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu POWIAT ŻYWIECKI Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 85230 Zaopatrzenie w wodę ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m 3 /d: ok. 12076. Z urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-1/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

10000-100000 m 3 /dobę 18 urządzeń zaopatrujących 2449292 osób, > 100000 m 3 /dobę 1 urządzenie zaopatrujące 290000 osób.

10000-100000 m 3 /dobę 18 urządzeń zaopatrujących 2449292 osób, > 100000 m 3 /dobę 1 urządzenie zaopatrujące 290000 osób. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Warunki i zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ NHK.071.2.2019 Limanowa, dnia Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2018. Na podstawie 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-13/18 Bochnia, dnia 26 stycznia 2018r.

NHK-430-M-13/18 Bochnia, dnia 26 stycznia 2018r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-13/18 Bochnia, dnia 26 stycznia 2018r. Sz. Pan Robert Roj Wójt Gminy Łapanów 32-740 Łapanów Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu POWIAT RACIBORSKI Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 108616 Zaopatrzenie w wodę ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m 3 /d: ok. 13583.

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2016 rok. Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności

Bardziej szczegółowo

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54)

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie. N.HK 072/8/.../18 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Burmistrz Miasta Lipna Plac

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54)

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl N.HK 072-9/.../16 Lipno, dnia. Wójt Gminy Wielgie

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY CZERNICA W 2018 ROKU

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY CZERNICA W 2018 ROKU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY CZERNICA W 2018 ROKU Wrocław, 04 lutego 2019 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/13/GF/16 Starogard Gdański, dnia 27.01.2016r. Wójt Gminy Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo Obszarowa ocena jakości wody za 2015

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach MIASTO KATOWICE Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 306826 Zaopatrzenie w wodę zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m 3 /d: woda

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r.

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Urządzenia wodociągowe w województwie mazowieckim zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych, tylko cztery ujęcia wód powierzchniowych są wykorzystywane do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-9/16 Limanowa, dnia Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne:

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

MIASTO KATOWICE. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach MIASTO KATOWICE Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: około 303314 Zaopatrzenie w wodę: ilość wody rozprowadzanej na terenie miasta Katowice wynosi

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.

MIASTO KATOWICE. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach. MIASTO KATOWICE Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: 305995 Zaopatrzenie w wodę: ilość wody rozprowadzanej na terenie miasta Katowice wynosi około

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 10.02.2016r. SE.I/ 4110/51/GF/16 Wójt Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo Obszarowa ocena jakości wody

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-07/19 Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r.

NHK-430-M-07/19 Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-07/19 Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r. Sz. Pani Małgorzata Więckowska Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz 32-720 Nowy Wiśnicz Obszarowa ocena

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-26/18 Bochnia, dnia 06 luty 2018r.

NHK-430-M-26/18 Bochnia, dnia 06 luty 2018r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-26/18 Bochnia, dnia 06 luty 2018r. Sz. Pan Józef Nowak Wójt Gminy Trzciana 32-733 Trzciana Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2011 roku.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2011 roku. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2 roku. Warunki i zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa ustawa z dnia 7 czerwca 2r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Bolesław za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Bolesław za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Bolesław za 2016 rok. Na terenie Gminy Bolesław działalność w zakresie zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-10/19 Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r.

NHK-430-M-10/19 Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-10/19 Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r. Sz. Pan Wojciech Wrona Wójt Gminy Żegocina 32-731 Żegocina Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA SKOCZÓW

MIASTO I GMINA SKOCZÓW MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). Ponadto

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach MIASTO KATOWICE Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 306826 Zaopatrzenie w wodę zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m 3 /d: woda

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

MIASTO KATOWICE. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach MIASTO KATOWICE Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: około 301800 mieszkańców miasta Katowice. Zaopatrzenie w wodę: ilość wody rozprowadzanej na terenie

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-5/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r.

NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. Sz. Pan Jerzy Błoniarz Wójt Gminy Żegocina 32-731 Żegocina Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wspierające elementy Planów Bezpieczeństwa Wody Anna Kamińska Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA 1. Wstęp Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie: ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Na terenie Miasta Bukowno działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-27/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r.

NHK-430-M-27/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-27/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. Sz. Pan Józef Nowak Wójt Gminy Trzciana 32-733 Trzciana Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-12/18 Bochnia, dnia 26 stycznia 2018r.

NHK-430-M-12/18 Bochnia, dnia 26 stycznia 2018r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-12/18, dnia 26 stycznia 2018r. Sz. Pan Marek Bzdek Wójt Gminy ul. Kazimierza Wielkiego 26 32-700 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r.

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/18, dnia 03 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miasta od 02 stycznia

Bardziej szczegółowo