Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Barbara Wierzbowska mgr Zdzisława Koźmin Opracowanie redakcyjne: mgr Jarosław Orczykowski Konsultacja: dr Elżbieta Sałata Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 343[01].Z2.05 Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik administracji 343[01]. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Finanse jednostki gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Źródła analizy ekonomiczno-finansowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Analiza sprawozdań finansowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 38 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o analizie ekonomicznej, technicznej, instytucjonalnej, marketingowej, finansowej, bilansu, pionowej i poziomej, rachunku zysków i strat, wyniku finansowego, dynamiki. Poradnik zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział, 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Rozdział 4 zawiera również: - wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, - pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, - ćwiczenia, - sprawdzian postępów. 4. Sprawdzian osiągnięć, który sprawdzi Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego testu jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: Rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych, której treści teraz poznasz, jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z procesem przeprowadzania analizy ekonomiczno-finansowej. 3

5 343[01].Z2 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych 343[01].Z2.01 Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.02 Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.03 Gromadzenie danych statystycznych i ich wykorzystywanie w procesach decyzyjnych 343[01].Z2.04 Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i budżetowych 343[01].Z2.05 Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Rodzaje analiz ekonomiczo- -finansowych, powinieneś umieć: posługiwać się pojęciami dotyczącymi bilansu, posługiwać się pojęciami dotyczącymi aktywów i pasywów, posługiwać się pojęciami dotyczącymi ewidencjonowania majątku trwałego, obrotowego, określać zdarzenia dotyczące powstawania: zobowiązań, należności, posługiwać się pojęciami dotyczącymi kapitałów przedsiębiorstwa, posługiwać się pojęcia dotyczącymi form ewidencji gospodarczych, posługiwać się pojęciami dotyczącymi form ewidencji księgowych, rozróżniać formy prowadzonej działalności. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić cele analizy ekonomiczno-finansowej i jej rolę w zarządzaniu, przedstawić zakres, techniki i podstawowe obszary analizy, określić źródła informacji analizy ekonomiczno-finansowej, wskazać materiały źródłowe analizy, dokonać właściwego doboru źródeł informacji, przekształcić sprawozdanie finansowe dla potrzeb analizy, przeprowadzić analizę wstępną bilansu i rachunku zysków i strat, ocenić prawidłowość struktury majątkowej i kapitałowej, obliczyć i zinterpretować wskaźniki analizy finansowej, obliczyć i zinterpretować wskaźniki służące ocenie sprawności działania przedsiębiorstwa, przeprowadzić ocenę wyniku finansowego przedsiębiorstwa, obliczyć i zinterpretować wskaźniki rynku kapitałowego, skorygować wyniki analizy o wskaźnik inflacji, ocenić wpływ struktury kapitałów na zyskowność firmy i ryzyko prowadzonej działalności, określić zasady opłacalności inwestycji, ocenić efektywność ekonomiczną nakładów inwestycyjnych, dokonać analizy stopnia wykonania budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dokonać analizy struktury wydatków i dochodów jednostek i zakładów budżetowych, ocenić stopień realizacji planu finansowego zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych Materiał nauczania Analiza ekonomiczna Analiza ekonomiczna, oprócz zagadnień typowo finansowych, obejmuje cały obszar działalności gospodarczej np.: zakupy, magazynowanie, usługi, handel, transport, marketing, ekonomika branży. Podczas przeprowadzania analizy ekonomicznej szczególną uwagę należy zwrócić na badanie otoczenia przedsiębiorstwa w zakresie: 1. Konkurencji wśród producentów oraz powiązań występujących między firmami współpracującymi. 2. Źródeł zaopatrzenia: analiza dostawców, warunków płatności, możliwości uzyskania kredytu kupieckiego, analiza realizacji dostaw częstotliwość, wielkość jednej dostawy, kosztów transportu. 3. Kierunków sprzedaży: analiza odbiorów pod kątem sprzedaży, warunki płatności (zaliczka, gotówka, przelew), możliwości zbytu produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. 4. Występowanie produktów zastępczych lub podobnych. Sposoby osiągnięcia przewagi nad konkurencją: 1. Obniżenie ceny sprzedaży w stosunku do ceny występującej w konkurencyjnych przedsiębiorstwach poprzez obniżenie kosztów produkcji: wzrost produkcji koszty stałe jednostkowe maleją, wprowadzenie tańszych technologii oszczędność surowców, energii, racjonalizacja systemów zarządzania wyeliminowanie zbędnych kosztów, reorganizacja sprzedaży zmniejszenie kosztów sprzedaży. 2. Produkcja wyrobów wyróżniających się na rynku, które za swą wyjątkowość są preferowane przez klientów, mimo wyższych cen sprzedaży. 3. Reklama i promocja wyrobów. Analiza techniczna Analiza techniczna obejmuje: 1. Ocenę stanu technicznego majątku firmy stopnia jego zużycia. 2. Stosowane technologie źródła ich pochodzenia (własne, krajowe, zagraniczne). 3. Określenie potrzeb w zakresie zastosowania nowych rozwiązań. 4. Ustalenie niezbędnych zakupów sprzętu, maszyn i urządzeń: nowe, używane. 5. Określenie źródeł zakupu majątku: kraj, import. 6. Ustalenie sposobu finansowania zakupu majątku: udział środków własnych, pożyczka, 7

9 kredyt, leasing finansowy. 7. Ocena przygotowania i przebiegu inwestycji. 8. Źródła zaopatrzenia w materiału do produkcji. 9. Charakterystyka produkowanych wyrobów. 10. Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej i możliwości ich zwiększenia. 11. Kontrola jakości produkcji. Analiza instytucjonalna 1. Analiza formy prawnej firmy. 2. Aktualna struktura organizacyjna i planowane kierunki jej zmian. 3. Kompetencje i fachowość kadry kierowniczej. 4. Prowadzenie polityki kadrowej i szkoleniowej. Analiza marketingowa 1. Rodzaj branży, jej ocena. 2. Promocja i reklama wyrobów. 3. Ocena zagrożenia ze strony konkurencji. 4. Wypłacalność odbiorców. 5. Możliwość sprzedaży wyrobów. 6. Preferencje, przyzwyczajenia, zamożność odbiorców. Analiza finansowa 1. Analiza zmian struktury i dynamiki aktywów i pasywów bilansu. 2. Ocena poziomu i struktury przychodów i kosztów. 3. Struktura i kształtowanie się wyniku finansowego. 4. Analiza wybranych wskaźników techniczno-ekonomicznych: analiza rentowności, analiza płynności, analiza rotacji należności, zapasów i zobowiązań, analiza wypłacalności Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 1. Jakie są rodzaje analiz? 2. Czego dotyczy analiza ekonomiczna? 3. Czego dotyczy analiza techniczna? 4. Czego dotyczy analiza instytucjonalna? 5. Czego dotyczy analiza marketingowa? 6. Czego dotyczy analiza finansowa? 8

10 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Określ cele analizy ekonomicznej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z rodzajem analiz ekonomiczno-finansowych, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) określić sposoby przewagi nad konkurencją, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 5) dokonać oceny poprawności. Wyposażenie stanowiska pracy: przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Określ cele analizy finansowej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z rodzajem analiz ekonomiczno-finansowych, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) określić zadania analizy finansowej, 4) zaprezentować pracę na forum grupy, 5) dokonać oceny poprawności. Wyposażenie stanowiska pracy: przybory do pisania, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) scharakteryzować analizę ekonomiczną? 2) scharakteryzować analizę techniczną? 3) scharakteryzować analizę instytucjonalną? 4) scharakteryzować analizę marketingową? 5) scharakteryzować analizę finansową? 9

11 4.2. Finanse jednostki gospodarczej Materiał nauczania Zarządzanie finansami Finansami jednostki gospodarczej są określone zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej. Zadaniem kierownictwa jest stworzenie jednostce gospodarczej szans uzyskiwania najkorzystniejszych wyników gospodarczych celowi temu służy zarządzanie finansami. Polega ono na sterowaniu pozyskiwaniem źródeł finansowania jednostki gospodarczej oraz lokowaniu ich w składniki majątkowe w sposób pozwalający na realizację strategicznego celu, jakim jest maksymalizacja korzyści przypadających udziałowcom (właścicielom), którzy ulokowali w niej swoje kapitały w sposób trwały. Korzyści udziałowców występują w formie: wypłacanych im dywidend, tj. częściowego lub całego przeznaczonego na ten cel zysku osiągniętego przez jednostkę gospodarczą, wzrostu bieżącej wartości posiadanych udziałów (akcji) firmy, jeżeli wzrost ten następuje w skali wyższej od inflacji. Istotą zarządzania finansami jest sterowanie przepływami pieniężnymi, a cel zarządzania finansami sprowadza się do zapewnienia jednostce gospodarczej bieżącej płynności i wypłacalności, a w okresach dłuższych do wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa (jednostki gospodarczej). W zarządzaniu finansami ważna jest interakcja (zależność, relacja) między kapitałem a majątkiem, co oznacza synchronizację i optymalizację finansów w funkcji wybranego celu. Są nią bądź decyzje inwestycyjne (zmiana struktury aktywów), bądź finansowe (zmiana struktury pasywów). Przy podejmowaniu decyzji finansowych, stanowiących istotne ogniwo w procesie zarządzania, uwzględnione muszą być uwarunkowania zewnętrzne, do których zalicza się najczęściej: koniunkturę gospodarczą, inflację, politykę finansową i monetarną państwa, interwencjonizm państwowy. Najważniejszą rolę w sferze zarządzania finansami odgrywa planowanie finansowe, które obejmuje następujące zasadnicze problemy, stanowiące zadania w zarządzaniu finansami: określenie wielkości zapotrzebowania na środki finansowe, konieczne do realizacji programu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, określenie najkorzystniejszych sposobów pozyskiwania kapitału ze źródeł zewnętrznych (nowa emisja akcji lub obligacji, zaciągnięcie kredytów długoterminowych, negocjowanie kredytów kupieckich), wyznaczenie najkorzystniejszego kształtowania się wielkości i struktury majątku niezbędnego do prowadzenia działalności operacyjnej, sformułowanie sposobów postępowania, umożliwiających osiągnięcie najkorzystniejszej relacji między przychodami finansowymi a kosztami ich uzyskania oraz wyznaczenie optymalnego wyniku finansowego i nadwyżki finansowej, zaprogramowaniu przyszłych działań i decyzji niezbędnych do sprawnej realizacji rzeczywistego planu. 10

12 Plan finansowania powinien obejmować następujące elementy: preliminarz obrotów gotówkowych (zwanych też kasowym), który służy jako narzędzie świadomego sterowania płynnością finansową przedsiębiorstwa (przewidywane wpływy i wydatki w określonym czasie, sposoby pokrycia niedoborów, wykorzystanie nadwyżek), preliminarz zysków i strat, wyników finansowych, planowany bilans majątkowy, zawierający planowaną wielkość i strukturę majątku oraz źródeł jego finansowania, preliminarz przepływów pieniężnych, obrazujący zestawienie przewidywanego przyrostu źródeł finansowania w odpowiednim przekroju oraz określenie kierunków ich przeznaczania. Strategia finansowania aktywów Z istoty ujęcia bilansowego wynika, że zwiększenie majątku wiąże się nierozłącznie z zaangażowaniem dodatkowych źródeł finansowania, a jego zmniejszenie z likwidacją źródeł już istniejących. Jeżeli więc intencją kierownictwa jednostki gospodarczej jest przekształcenie struktury aktywów, na przykład przez zakup maszyn, to jednocześnie przekształceniu ulega struktura pasywów, gdyż zakupy te muszą być z czegoś finansowane. Prowadzi to do wniosku, że efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa musi polegać na jednoczesnym oddziaływaniu na majątek oraz kapitał. Nie można koncentrować się na aktywach i pomijać sposób i koszt ich finansowania. Skuteczne zarządzanie może zapewnić jedynie podejście kompleksowe, przy czym pod uwagę muszą być brane również czynniki zewnętrzne, mające charakter przeważnie ograniczający. Całokształt dalekosiężnych celów może przybrać formę określonej strategii. Strategia finansowania stanowi zbiór zasad zarządzania majątkiem, w których w sposób uporządkowany określa się, jaka powinna być struktura majątku i źródeł jego finansowania, aby mogły zostać osiągnięte wyznaczone cele. Podział aktywów na dwa główne składniki majątek obrotowy i majątek trwały sprawia, że każdemu z nich powinna odpowiadać inna strategia finansowania, stanowiąca odzwierciedlenie istniejących między nimi różnic. Majątek obrotowy w porównaniu do majątku trwałego: odtwarza się zwykle wielokrotnie w ciągu roku obrotowego, tym samym w odróżnieniu od majątku trwałego ma charakter krótkoterminowy; jest bardziej zróżnicowany, gdyż składa się z szeregu należnych elementów, które mają różną postać (zapasy, należności, środki pieniężne, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu) oraz pełnią odrębną rolę w poszczególnych fazach cyklu produkcyjnego. Zarządzanie nimi polega na ich dostosowaniu do różnych zadań, jakie w każdej z tych faz muszą być spełnione; można go w stosunkowo krótkim czasie (bez większych strat) zamienić na środki pieniężne lub też przekształcić na dowolny inny składnik majątku obrotowego, na przykład środki pieniężne na zapasy materiałów i surowców; majątek obrotowy w sposób ukryty oddziałuje na zysk, gdyż jego składniki są przedmiotem decyzji podejmowanych w różnych działach przedsiębiorstwa. Pochodną tego jest konieczność łagodzenia sprzecznych tendencji w zarządzaniu tym majątkiem. Na przykład kierownik zaopatrzenia będzie dążył do zwiększenia zapasów materiałów i surowców, z kolei kierownik finansowy chciałby zmniejszyć środki zgromadzone w zapasach. Zaangażowanie kapitałów w majątku trwałym powoduje ich zamrożenie na dłuższy okres. Stąd też wartość majątku trwałego netto powinna znajdować pokrycie w kapitale stałym, na który składają się kapitał własny i długoterminowe zobowiązania. Zależność tę określa się często złotą regułą bilansową. Interpretując tę regułę inaczej, można powiedzieć, 11

13 że utrzymanie równowagi finansowej przedsiębiorstwa wymaga, by wartość majątku trwałego była pokryta w pełni stabilnymi źródłami finansowania, jakimi są kapitały własne i kredyty długoterminowe. Ważne jest też zachowanie właściwych proporcji między kapitałami własnymi a długoterminowymi zobowiązaniami. W odróżnieniu od majątku trwałego, którego wielkość przedsiębiorstwa jest dość stabilna i ulega istotniejszym zmianom dopiero w przypadku większych inwestycji, majątek obrotowy ulega okresowym wahaniom. Mimo tego, można w nim wyodrębnić pewną część, która powtarza się z okresu na okres (część stała). Z podziału majątku obrotowego na część stałą i część zmienną wiążą się strategie jego finansowania: pełne pokrycie kapitałem stałym, pełne pokrycie kapitałem krótkoterminowym, pokrycie kapitałem stałym oraz krótkoterminowym. W przypadku pierwszym przedsiębiorstwo posiada ustabilizowaną sytuacje finansową. Zasoby pieniężne nie są absorbowane do spłaty zobowiązań bieżących. Nadwyżki środków pieniężnych mogą być lokowane na odsetki. Trzeba jednak pamiętać, że kredyty długoterminowe kosztują strategia ta wpływa na obniżenie wyniku finansowego. Z kolei strategia druga jest wysoce ryzykowna, wymaga nieustannego refinansowania kredytów i może rodzić trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań. Najczęściej prowadzona jest przez wykorzystanie do tego celu kredytu kupieckiego. Za dostatecznie bezpieczną z punktu widzenia ryzyka finansowego uważa się strategię trzecią, o ile zachowane są właściwe proporcje między kapitałem stałym a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Teoria finansowania nie jest w stanie ustalić uniwersalnej (receptury) na optymalną strukturę kapitału (źródeł finansowania majątku aktywów) albowiem każde przedsiębiorstwo charakteryzuje się inną specyfiką działania. Niemniej jednak przy jej kształtowaniu niezbędne jest: ustalenie maksymalnego poziomu zadłużenia długoterminowego i krótkoterminowego w stosunku do majątku (aktywów), ustalenia minimum kapitałów własnych, których zaangażowanie w działalności przedsiębiorstwa jest niezbędne (ich udział powinien oscylować w granicach 50% wartości majątku), konfrontowanie optymalnej struktury kapitałów z rzeczywistą i odpowiednie korygowanie polityki kredytowej, ustalenie granicy zadłużenia, przekroczenie której zagraża dalszej egzystencji przedsiębiorstwa i prowadzi do obniżenia zyskowności. Praktyka dostarcza wielu przykładów, że nieprzestrzeganie tych zasad prowadzi do upadłości przedsiębiorstwa. Nie jest też łatwo ukształtować optymalną strukturę kapitału, rodzi się ona w wyniku wielu decyzji podejmowanych na bieżąco, często w sytuacjach wyboru między jedną a drugą koniecznością. Strategia finansowania majątku obrotowego Specyfika majątku obrotowego wymaga odmiennego sposobu zarządzania nim niż majątkiem trwałym. Z uwagi na to, iż majątek obrotowy nie może być rozpatrywany w oderwaniu od źródeł jego finansowania, w literaturze przedmiotu używa się terminu kapitał obrotowy brutto czyli rozpatrywanie majątku obrotowego w kontekście źródeł finansowania. Kapitał ten jest pojęciem szerszym niż kapitał obrotowy netto, który stanowi różnicę między kapitałem majątku obrotowego a zobowiązaniami krótkoterminowymi (bieżącymi). Celowe jest, aby całokształt problematyki finansowania majątku obrotowego przybrał formę określonej strategii kształtowania kapitału obrotowego brutto. Poprawne 12

14 sformułowanie strategii kształtowania kapitału obrotowego brutto powinno odpowiadać na podstawowe pytania, jakie rodzi zarządzanie tym kapitałem, a mianowicie: jakie cele chce zrealizować kierownictwo poprzez ukształtowanie określonej struktury kapitału obrotowego brutto, jaka powinna być struktura kapitału obrotowego brutto, aby cele te zostały efektywnie osiągnięte, w jaki sposób porównywać alternatywne strategie kształtowania kapitału. Całkowita strategia kapitału obrotowego brutto składa się ze strategii kształtowania majątku obrotowego (jego wielkości i struktury) oraz strategii kształtowania źródeł jego finansowania (wielkość i struktura). Każda z tych strategii może być albo agresywna, a więc oferować duży zysk, ale i wysokie związane z tym ryzyko, albo konserwatywna, a więc dążyć do niskiego zysku, ale i małego ryzyka. Całkowitą strategię kształtowania kapitału obrotowego brutto można scharakteryzować za pomocą czterech wskaźników: płynność majątku obrotowego, poziomu majątku obrotowego, płynności zobowiązań bieżących, poziomu zobowiązań bieżących. Wskaźnik płynności majątku obrotowego informuje, jaki jest udział środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (bez udziałów lub akcji do zbycia) w majątku obrotowym wskaźnik ten ma postać: środki pieniężne + papiery wartościowe przeznaczone do obrotu majątek obrotowy Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym łatwiej jest przedsiębiorstwu regulować wymagalne zobowiązania. Jak wiadomo spieniężenie należności i zapasów jest czasochłonne, a niekiedy może być wręcz niemożliwe. Wysoka wartość wskazuje na konserwatywny charakter strategii kształtowania struktury majątku obrotowego, niska zaś na agresywny charakter tej strategii. Wskaźnik poziomu majątku obrotowego opiera się na założeniu, że zyskowność tego majątku wyznacza udział wartości majątku trwałego w aktywach. Zaspokojenie zapotrzebowania odbiorców na wyroby, towary i usługi zależy, bowiem od konkurencyjności produktów, towarów i świadczonych usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, uwarunkowanej m.in. nowoczesnością majątku trwałego (maszyn, urządzeń, sieci handlowej) oraz posiadanym prze firmę potencjałem, znaków towarowych itp. Wskaźnik poziomu majątku obrotowego określa wzór: majątek obrotowy aktywa ogółem Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym bardziej konserwatywny charakter ma strategia kształtowania wielkości majątku obrotowego. Z kolei im jest niższy, w tym większym stopniu ma ona charakter agresywny. Wskaźnik płynności zobowiązań bieżących, a więc o terminie spłaty krótszym niż rok, informuje, jakie jest pokrycie tych zobowiązań środkami pieniężnymi i papierami wartościowymi przeznaczonymi do obrotu i przyjmuje wartość: środki pieniężna + papiery wartościowe przeznaczone do obrotu zobowiązania bieżące Im wskaźnik ten jest wyższy, tym lepiej zabezpieczona jest spłata krótkoterminowych zobowiązań strategia kształtowania źródeł finansowania majątku obrotowego ma charakter 13

15 konserwatywny. Wysoka wartość tego wskaźnika ogranicza w pewnym stopniu zyskowność majątku obrotowego, gdyż część dostępnego kapitału finansuje płynne środki przynoszące minimalny dochód. Niski poziom wskaźnika płynności zobowiązań oznacza agresywny charakter strategii finansowania tego majątku. Wskaźnik poziomu zobowiązań bieżących ma postać: zobowiązania bieżące aktywa ogółem Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym bardziej agresywny charakter ma strategia finansowania majątku obrotowego. Im jest on niższy, tym bardziej konserwatywna jest strategia. Zarządzanie majątkiem obrotowym Zarządzanie majątkiem obrotowym obejmuje decyzje wpływające na jego wielkość i strukturę. Istotne znaczenie ma przy tym określenie i kształtowanie długości cyklu, w jakim aktywa obrotowe przekształcane są z formy materialnej i prawnej w postać gotówkową. Sposób zarządzania majątkiem obrotowym powinien uwzględniać różne właściwości jego elementów, a przede wszystkim stopień jego płynności. W szczególności jest on zróżnicowany w stosunku do zasobów gotówki, należności i zapasów. Zarządzanie gotówką powinno mieć przede wszystkim na uwadze maksymalizowanie środków pieniężnych wyznaczających możliwości nabywcze przedsiębiorstwa, które powinny zaspokajać optymalne, a nie minimalne potrzeby. Bieżące zarządzanie zasobami gotówkowymi powinno zmierzać do: przyspieszenia dyspozycyjności wpływów gotówkowych przez skracanie czasu ich obiegu, regulowania zobowiązań w terminie, ale bez wyprzedzenia w stosunku do końcowej daty ich płatności, lokowania przejściowych nadwyżek środków pieniężnych w sposób zapewniający odpowiednie korzyści, pozyskiwania najtańszych źródeł finansowania przejściowych niedoborów gotówki. Zarządzanie należnościami powinno sprowadzać się przede wszystkim do: ustalania warunków udzielania kredytów handlowych (kupieckich) w stosunku do odbiorców, stosowania właściwej polityki inkasa należności i kontroli jego prawidłowego przebiegu. Przyśpieszenie spływu należności najczęściej wpływa na ograniczenie wykorzystania obcych kapitałów. Formami przyśpieszenia mogą być: udzielanie kredytu odbiorcom w formie wekslowej, uzyskanie kredytu bankowego pod zastaw należności, cesja należności, odsprzedaż należności. Zarządzanie zapasami powinno sprowadzać się do sterowania nimi względem określonego wzorca, w praktyce niezbędne jest określenie: bieżącego stanu zapasów, normatywy zapasów, odchyleń (analiza przyczyn), działań modyfikujących odchylenia. Sterowanie zapasami odbywa się na dwóch poziomach: w zakresie zapasów, w ujęciu asortymentowym. 14

16 Z finansowego punktu widzenia istotne znaczenie ma podział zapasów w zależności od funkcji spełnianych w przedsiębiorstwie: bieżące, konieczne do zapewnienia ciągłości produkcji i sprzedaży, sezonowe, przekraczające bieżące potrzeby, gromadzone przed okresami wzmożonego zapotrzebowania, nadmierne, tj. przekraczające uzasadnione ekonomicznie potrzeby w zakresie zapasów bieżących i sezonowych, zbędne, które nie mogą być w ogóle wykorzystane w przedsiębiorstwie, np. na skutek zmian profilu produkcji i powinny być zakwalifikowane lub odsprzedane w celu uniknięcia dalszych kosztów utrzymania. Próg rentowności Przychody ze sprzedaży i koszty stanowią dwa główne człony określające wielkość zysku. Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo mogą mieć charakter kosztów stałych (względnie stałych) i kosztów zmiennych. Koszty zmienne wzrastają wraz ze wzrostem produkcji, koszty stałe pozostają na niezmienionym poziomie, są one ponoszone w podobnej wysokości nawet, jeśli produkcja znacznie wzrasta. Wartość przychodów ze sprzedaży jest iloczynem ilości sprzedanych wyrobów i ich ceny jednostkowej. Im jest więcej sprzedanych wyrobów, tym wyższe są przychody ze sprzedaży, a także im wyższe są ceny za sprzedawane wyroby, tym przychody ze sprzedaży są większe. Rozpoczęcie działalności produkcyjnej wiąże się nierozerwalnie z oceną opłacalności produkcji, która powinna przynieść przedsiębiorstwu wymierną korzyść w postaci zwrotu zainwestowanego w tę produkcję kapitału. W związku z tym przy uruchamianiu nowej produkcji konieczne staje się przeprowadzenie wstępnej analizy, pozwalającej na określenie minimalnego poziomu produkowanych wyrobów (usług), poniżej którego działalność nie przynosi zysków. W tym celu stosuje się m.in. analizę progu rentowności, uznawanej w teorii finansów za podstawę kryterium wstępnej decyzji o rozpoczęciu lub zaniechaniu produkcji. Dopiero osiągnięcie takiej wielkości produkcji, która zapewni pokrycie wszystkich związanych z nią kosztów, pozwala na przyjęcie danego projektu i stanowi podstawę dalszej jego ekonomiczno-finansowej oceny. Próg rentowności jest to wielkość lub wartość produkcji (sprzedaży), przy której wynik finansowy jest równy zero. Produkcja poniżej tego progu jest deficytowa (przynosi straty), a powyżej zyskowna. Analiza progu rentowności (ang. Break-even poin-bep) jest przeprowadzana w celu wyznaczenia punktu równowagi w ujęciu wartościowym lub ilościowym, w którym przychody ze sprzedaży zrównają się z kosztami produkcji sprzedanej, co można przedstawić za pomocą wzoru: przychody ze sprzedaży = koszty stałe + koszty zmienne Próg rentowności można wyznaczyć na dwa sposoby: metodą graficzną, metodą matematyczną. Graficzna metoda wyznaczania progu rentowności (oznaczono jako BEP) została przedstawiona na poniższym rysunku. 15

17 wartość sprzedaży koszty całkowite BEP koszty zmienne koszty stałe koszty całkowite 0 BEP wielkość sprzedaży Rys. 1. Graficzna metoda wyznaczania progu rentowności [opracowanie własne]. Matematyczna metoda wyznaczania progu rentowności (dla produkcji jednoasortymentowej) sprowadza się do zastosowania odpowiednich formuł algebraicznych wyznaczających próg rentowności w ujęciu ilościowym i wartościowym. Formuły te są następujące: dla progu rentowności w ujęciu ilościowym: BEP = KS cj - jkz dla progu rentowności w ujęciu wartościowym: BEP = KS cj - jkz x cj Występujące we wzorach oznaczenia zostały określone poniżej: BEP próg rentowności, KS koszty stałe, Cj cena jednostkowa wyrobu, Jkz jednostkowe koszty zmienne. Analiza progu rentowności powinna odpowiadać na dwa podstawowe pytania, a mianowicie: Czy przygotowywane uruchomienie produkcji jest możliwe do realizacji z finansowego punktu widzenia? Czy zaplanowana produkcja jest zyskowna, a jeżeli nie, to co należy zmienić w celu poprawy rentowności sprzedaży? Metoda wyznaczania progu rentowności, zwanego niekiedy punktem krytycznym lub punktem granicznym, oparta jest na przyjęciu następujących założeń: wszystkie obliczenia w analizie progu rentowności przeprowadza się przy założeniu wykorzystania pełnych zdolności produkcyjnych, wielkość produkcji jest równa wielkości sprzedaży, przychody ze sprzedaży są wprost proporcjonalne do ponoszonych kosztów produkcji, koszty stałe są niezależne od wielkości produkcji. jednostkowe koszty zmienne są stałe, a całkowite koszty zmienne są proporcjonalne do sprzedaży, jednostkowe ceny sprzedaży są stałe. 16

18 Dźwignia finansowa Przedsiębiorstwa w czasie prowadzenia działalności gospodarczej korzystają zarówno z kapitału własnego, jak i obcego (kredyt, pożyczki, zobowiązania). Dążą przy tym do takiego ich stosunku, który zapewnia osiągnięcia maksymalnej rentowności (zyskowności) kapitału własnego, przy nieprzekroczeniu dopuszczalnego stopnia ryzyka wynikającego z zadłużenia przedsiębiorstwa. Struktura kapitału ma ewidentny wpływ na wygospodarowany zysk netto. Istotną rolę odgrywają tu kapitały obce, zwłaszcza długoterminowe, z którymi wiąże się konieczność ponoszenia odsetek zaliczanych do kosztów finansowania. Korzystanie z kapitału obcego wiąże się z zadłużeniem przedsiębiorstwa. Mówienie o umiarkowanym bądź nadmiernym zadłużeniu powinno być rozpatrywane w kontekście zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu, tzn. do pokrycia kosztów związanych z zadłużeniem przedsiębiorstwa. W przypadku posiadania przez przedsiębiorstwo takiej zdolności można mówić o efekcie tzw. dźwigni finansowej. Efekt dźwigni finansowej wyrażany jest często w postaci różnicy pomiędzy zyskownością kapitałów własnych i skorygowaną zyskownością ogółu majątku, co jest przedstawione za pomocą następującego wzoru: zysk netto wsk. dźwigni finansowej - kapitały własne zysk netto + odsetki od kapit. obcego majątek ogółem Jak z powyższego wzoru wynika dźwignia finansowa może przyjmować następujące wartości: dodatnią, co jest zjawiskiem korzystnym dla przedsiębiorstwa, jednak uzależnione jest to od dwóch podstawowych warunków: po pierwsze, dodatni efekt dźwigni finansowej występuje dopiero wówczas, gdy zyskowność całkowitego kapitału jest wyższa od stopy oprocentowania kapitału obcego, drugim warunkiem jest zachowanie właściwej struktury kapitału, zbyt wysoki udział kapitału obcego w kapitale przedsiębiorstwa może spowodować nadmierny koszt użycia tego kapitału. Można powiedzieć, że dźwignia finansowa to po prostu dodatkowa korzyść przejawiająca się w podniesieniu rentowności kapitału własnego, uzyskana przez przedsiębiorstwo w rezultacie efektywnego wykorzystania kapitałów obcych. Dodatni wpływ wykorzystania kapitałów własnych odczuwalny jest wówczas, gdy oprocentowanie obcych kapitałów (kredytów, pożyczek oraz ewentualnie zobowiązań) jest niższe od zyskowności ogółu majątku wyrażonej w procentach. zerową taką wartość dźwignia finansowa przyjmuje wówczas, gdy całość majątku przedsiębiorstwa pokryta jest kapitałami własnymi, nie korzystając w ogóle z kapitałów obcych. W tej sytuacji zyskowność kapitałów własnych jest równa skorygowanej zyskowności ogółu majątku. ujemną, oznacza to, że korzystamy z kapitałów obcych, ale oprocentowanie ich jest wyższe od zyskowności ogółu majątku. W tej sytuacji należałoby rozważyć celowość korzystania z kapitałów obcych. 17

19 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 1. Jakie elementy powinien obejmować plan finansowy? 2. Co to jest złota reguła bilansowa? 3. Za pomocą jakich wskaźników można scharakteryzować strategie kształtowania kapitału obrotowego? 4. Zdefiniuj wskaźnik płynności majątku obrotowego? 5. Zdefiniuj wskaźnik poziomu majątku obrotowego? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Scharakteryzuj strategię finansowania majątku obrotowego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z finansami jednostki gospodarczej, 2) scharakteryzować strategię finansowania majątku obrotowego, 3) zaprezentować pracę na forum grupy, 4) dokonać oceny. Wyposażenie stanowiska pracy: przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Scharakteryzuj strategię finansowania aktywów. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z finansami jednostki gospodarczej, 2) scharakteryzować strategię finansowania aktywów, 3) zaprezentować pracę na forum grupy, 4) dokonać oceny. Wyposażenie stanowiska pracy: przybory dopisania, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić, czego dotyczy zarządzanie finansami przedsiębiorstwa? 2) scharakteryzować strategię finansowania aktywów? 3) scharakteryzować strategię finansowania majątku obrotowego? 4) ocenić zarządzanie majątkiem obrotowym? 5) ocenić próg rentowności? 18

20 4.3. Źródła analizy ekonomiczno-finansowej Materiał nauczania Sprawozdania finansowe Do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późn. zm. zobowiązane są: osoby prawne krajowe i zagraniczne, osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w zł EURO. Sprawozdania finansowe jednostki sporządzane są w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe mogą być wykazane w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeśli nie zniekształca to obrazu jednostki. Sprawozdanie finansowe sporządza się za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Rok obrotowy nie zawsze musi być zgodny z rokiem kalendarzowym dotyczy to osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Wzory sprawozdań zawarte są w załączniku do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z: 1. bilansu, 2. rachunku zysków i strat: w wariancie kalkulacyjnym, w wariancie porównawczym. 3. informacji dodatkowej obejmującej: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe jednostek podlegających corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta obejmuje dodatkowo: 1. rachunek przepływów pieniężnych: według wariantu bezpośredniego, według wariantu pośredniego. 2. zestawienia zmian w kapitale własnym. Do sprawozdania finansowego jednostki dołącza się sprawozdanie z działalności. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw państwowych, spółek z ograniczona odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni, towarzystw ubezpieczeniowych wzajemnych. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane: ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeśli wynika to z potrzeb lub specyfikacji jednostki, w formie uproszczonej z pominięciem pozycji określonych cyframi arabskimi i małymi literami. W przypadku, gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i w roku poprzedzającym, pozycje te przy sporządzaniu sprawozdania można pominąć. Badaniu i ogłaszaniu podlegają sprawozdania finansowe: 1) banków, 2) zakładów ubezpieczeniowych, 3) funduszy powierniczych, inwestycyjnych, emerytalnych, 4) spółek akcyjnych, 19

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY TRZYDNIK DUŻY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY TRZYDNIK DUŻY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY TRZYDNIK DUŻY ZA 2014 ROK Trzydnik Duży, maj 2015 rok ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 05 maja 2015 r. w s p r a w i e : sprawozdania finansowego gminy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Celem każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku jest osiągniecie zysku. Konieczność wypracowania zysku zmusza przedsiębiorstwa do starań o wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania RACHUNKOWOŚĆ Marta Cyganik dyrektor Działu Usług Księgowych we Wrocławiu, Baker Tilly Poland Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania W życiu większości księgowych jesień to nie tylko czas szarlotki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Bilans firmy turystycznej*

Bilans firmy turystycznej* Bilans firmy turystycznej* Marcin Kowalewski Wykład * Wykład został przygotowany w oparciu o B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania ODDK Gdańsk 2004 Bilans to dwustronne zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo