KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka"

Transkrypt

1 WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY Praca dyplomowa licencjacka Ja niżej podpisany oświadczam, że składana przeze mnie praca dyplomowa pt. KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY została przygotowana samodzielnie i nie narusza praw autorskich innych osób. W pracy wykorzystałem publikowane materiały i nie ujawniłem informacji poufnych.... data czytelny podpis Promotor: mgr J. Skorus Akceptuję pracę. /podpis promotora/ Sucha Beskidzka 2009 Sławomir Banaś Nr albumu

2 Specjalność: Komunikacja Społeczna OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożona przeze mnie praca dyplomowa na stopień licencjata pt. KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY została przygotowana samodzielnie. Równocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U r. nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Ponadto niniejsza praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie była wcześniej przedmiotem innych procedur urzędowych związanych z uzyskaniem dyplomów lub tytułów zawodowych uczelni wyższej.. /podpis czytelny autora pracy/ 2

3 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY Składam serdeczne podziękowania mojemu promotorowi za poświęcony czas, podzielenie wiedzą, ważne wskazówki i korekty, które ułatwiły mi napisanie pracy, a przez to uzyskanie pełnego wyższego wykształcenia. SPIS TREŚCI 3

4 WSTĘP...4 KULTURA MASOWA POCZĄTEK I ROZWÓJ KULTURY MASOWEJ Termin cultura Rozwój kultury masowej CECHY KULTURY MASOWEJ ASPEKT OBRAZKOWY KULTURY POPULARNEJ...13 REKLAMA ROZWÓJ REKLAMY FUNKCJE I CELE REKLAMY KOMUNIKAT REKLAMOWY ODDZIAŁYWANIE REKLAMY Potrzeby konsumenta Czynniki dodatkowe...21 KOMIKS POWSTANIE I ROZWÓJ KOMIKSU NAJPOPULARNIEJSZE GATUNKI KOMIKSU NARRACJA I OBRAZ W KOMIKSIE...31 HISTORYJKA OBRAZKOWA TWORZYWO IKONICZNE HISTORYJKI OBRAZKOWEJ Pasek i Plansza Dymki i Język komiksu PRZYKŁADOWE REKLAMY KOMIKSOWE Komiksowa kampania Heyah Red Bull M&M Ѕ...49 WNIOSKI...51 BIBLIOGRAFIA...52 SPIS ILUSTRACJI:...53 STRESZCZENIE...54 SUMMARY IN ENGLISH...55 WSTĘP 4

5 Współczesny świat jest pełen reklam, które mają ogromny wpływ na jego spostrzeganie. W każdym miejscu i o każdej porze przyciągają naszą uwagę, prezentując produkty i usługi, które pomogą w życiu codziennym lub pozwolą wyróżnić się wśród innych. Swoją formą i przekazywaną treścią często zaskakują odbiorcę, wprawiają go w zakłopotanie lub po prostu bawią. Nie mniej jednak są ważnym wyznacznikiem obecnego stylu życia każdego człowieka, niezależnie od płci, wieku i pochodzenia. Wykorzystanie komiksu w procesie tworzenia reklamy daje jej twórcą wiele możliwości ukrytych w samym języku formy komiksowej. Autorzy reklam przy pomocą zaledwie jednego rysunku (kadru) mogą w sposób czytelny przekazać określony komunikat, który oszczędny w formie potrafi być bardzo złożony w treści. Przekaz o takiej konstrukcji jest szybciej dostrzegany i zapamiętywany przez odbiorców, co jest bardzo użyteczne przy promocji produktów. Idealnie nadaje się do umieszczenia na afiszach i billboardach, a świadczy o tym ich prostota przekazu. Reklamy tworzone w takiej technice są uważane za mniej natrętne i bardziej atrakcyjne od innych, a ich główną zaletą jest możliwość dowolnego manipulowania postaciami. Nie należy jednak rozumieć, że reklama korzystająca z komiksu jako nośnika jest skuteczniejsza od tradycyjnego spotu telewizyjnego. Każda z tych form przekazu posiada, bowiem swoje indywidualne cechy. Głównym celem pracy było ukazanie wpływu komiksu na współczesną reklamę. Tworzenie takich reklam nie wymaga wysokich nakładów finansowych, a posługiwanie się animacją ma zastosowanie nie tylko w reklamach produktów dla dzieci. Tego typu przekazy nadają się również do reklamowania produktów codziennego użytku i usług. Dążąc do przybliżenia tematu, starałem się scharakteryzować pokrótce historię kultury masowej oraz reklamy. Przedstawiłem również związki, które zachodzą pomiędzy tekstem i obrazem w historyjkach komiksowych. Praca została podzielona na c z t e r y rozdziały. Rozdział p i e r w s z y poświęcony jest kulturze masowej we współczesnym świecie. Prezentowane w tym rozdziale materiały ukazują nam proces powstania i rozwoju kultury masowej oraz jej ogromny wpływ na społeczeństwo. Treść rozdziału d r u g i e g o stanowi omówienie podstawowych celów działalności reklamowej. W rozdziale tym czytelnik ma możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat historii reklamy, jej głównym funkcji oraz oddziaływaniu na odbiorców. Rozdział t r z e c i stworzony został w celu przybliżenia historii komiksu, jego najpopularniejszych gatunków oraz wykazaniu współzależności między narracją i obrazem w tym środku przekazu. Połączenie, bowiem reklamy z komiksem daje wiele możliwości. 5

6 C z w a r t y rozdział stanowi dogłębna charakterystyka spotów reklamowych emitowanych w polskiej telewizji, opierająca swój przekaz o techniki komiksu.za przykład posłużyły mi reklamy sieci telefonii komórkowej Heyah, napoju energetyzującego Red Bull oraz cukierków firmy M&M s. Podczas pracy nad tematem: Komiks jako forma reklamy, posłużyłem się 20 pozycjami bibliograficznymi, wśród których znalazły się pozycje książkowe oraz strony internetowe wraz z ilustracjami. Do najbardziej istotnych pozycji opisujących kulturę masową oraz jej cechy, które wyróżniają ją na tle innych kultur jest książka A Kłoskowskiej oraz publikacja D. Strinatiego. Podczas przedstawienia celów reklam i ich funkcji w współczesnym świecie przydatne okazały się opracowania R. Nowickiego oraz J. Bralczyka, a także informacje uzyskane z pozycji P.H. Lewińskiego. Przy ukazywaniu głównych cech komiksu, jego historii i najpopularniejszych gatunków posłużyłem się książkami J. Szyłaka i K.T. Toeplitza. Jako autor niniejszej pracy, chciałbym serdecznie podziękować mojemu promotorowi mgr Jackowi Skorusowi, który udzielając ważnych informacji oraz poświęcając swój cenny czas, w znacznym stopniu przyczyniły się do powstania tejże pracy. Sławomir Banaś ROZDZIAŁ I KULTURA MASOWA 6

7 1.1. Początek i rozwój kultury masowej Dyskutując o komiksie i przesłaniach kulturowych, jakie niesie współczesna tego typu twórczość, należałoby w pierwszej kolejności wyjaśnić definicję kultury masowej oraz przedstawić jej ogromny wpływ na społeczeństwo. Większość teoretyków zajmujących się badaniem komiksów, zalicza tę formę sztuki do kultury masowej, uważanej raczej za kulturę tandetną, nastawioną na rozrywkę, niż jakiś głębszy przekaz. Szersze przedstawienie aspektów kultury masowej jako czynnika nieodzownego w współczesnym społeczeństwie jest istotnym punktem tego rozdziału. Ważne również jest przedstawienie warunków panujących na świecie, które przyczyniły się jej powstania, szybkiego rozkwitu i rozprzestrzeniania się na tak ogromną skalę Termin cultura Pierwotnie termin cultura1 wiązał się z uprawą roli, bądź hodowlą zwierząt i oznaczał przekształcanie naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej użyteczny i przydatny człowiekowi. Współcześnie pojęcie to stało się na tyle obszernym terminem, że doczekało się wielu wariantów definicji, zróżnicowanych w zależności od obszarów działalności człowieka. Oto przegląd podstawowych analiz tej teorii: Kultura jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań 2. Uczeni podczas analizy właśnie tych zachowań ludzi ich wspólnych interakcji oraz wytworów tych zachowań podzielili kulturę na wiele kategorii. Ze względu na różny typ publiki, jej odmienny rodzaj nawyków oraz sposób, w jaki spędzają wolny czas doprowadzono do zróżnicowania w kulturze i wyodrębnienia przez badaczy różnych jej poziomów. Obecnie kultura masowa obejmuje bardzo wiele dziedzin życia codziennego i rozważać ją można m. in. wśród zagadnień związanych z szkolnictwem i oświatą, wszystkimi dziedzinami sztuki, które przyciągają szerszą publiczność, sportem, tańcem, ruchem turystycznym, czy nawet motoryzacją. Tworzona jest by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i co za tym idzie: nastawiona jest na zysk i zwykłą komercję termin kultura A. K ł o s k o w s k a, Kultura masowa, PWN, Warszawa 1980, s. 40 7

8 Opierając się o książkę Dominica Strinati można powiedzieć, że: kultura masowa jest kulturą popularną tworzoną przez masową technikę przemysłową i sprzedawaną dla zysku masowej publiczności konsumentów. Jest to kultura komercyjna, produkowana masowo dla masowego rynku. 3 Zdaniem Dominica Strinati społeczeństwo, które pochłania taką kulturę staje się podatne na manipulację i wpływ reklamy. Uznaje się nią za leniwą, mało samodzielną, nastawioną na konsumpcję i oporną na intelektualne wyzwanie. Kultura masowa zaczęła obejmować coraz większe kręgi społeczeństwa, co przyczyniło się do zanikania kultury ludowej, która była pewnym kontrastem dla kultury wyższej - kultury elitarnej. Od dawna istnienie obydwóch tych kultur pozwalało na zaspokajanie potrzeb odmiennej publiczności. Kultura ludowa powstawała z naturalnych doświadczeń i długowiekowych zwyczajów określonych grup. Praktykowana była w zamkniętych społeczeństwach. Obecnie ten rodzaj kultury opanowywany jest przez kulturę popularną. Folklor wessany został w masową kulturę, a jej naturalność zastąpiona została przez komercje i sztuczność Rozwój kultury masowej Ciekawą rzeczą jest sposób, w jaki możliwe było rozwinięcie się kultury popularnej oraz jej rozprzestrzenienie się w dzisiejszym świecie. Wprawdzie kultura ta rozwijała się w latach 30 XX w., głównie dzięki nowym środkom technicznym, to jej źródła sięgają znacznie dawniejszych czasów. Koniec wieku XVIII to okres, który zapoczątkował zmiany w staroświeckim pojmowaniu kultury. Pierwszym wydarzeniem, które odmieniło współczesne społeczeństwo, była z pewnością Wielka Rewolucja Francuska4. Od tego momentu historii zaobserwowano ciągłe narastanie się procesów demokratyzacji. A co za tym szło, coraz powszechniejszy stawał się pogląd, iż każdy powinien mieć równe prawo do wiedzy, jak i do jej zrozumienia. Ważnym aspektem, który w ogromnej mierze przyczynił się do popularyzacji wartości kulturowych, była z pewnością powszechna edukacja. Dzięki nauczaniu pisania i czytania zwiększył się popyt na literaturę i słowo pisane. Dawało to możliwość dotarcia do szerszej grupy społeczeństwa, przekazu informacji w sposób jasny i łatwo przyswajalny. Do drugiej grupy procesów, który oprócz rozwoju demokracji, dawał możliwość zaistnienia kultury w szerokim świecie, był szybki rozwój miast oraz industrializacja, która w 3 D. S t r i n a t i, Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998, s.22 Wielka Rewolucja Francuska - okres w historii Francji ( ), w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów. Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie przez lud Paryża twierdzy Bastylia 14 lipca 1789 roku 4 8

9 głównej mierze przyczyniła się do podziałów w kulturze. Prócz nowych technik przekazu informacji i rozpowszechniania kultury, rewolucja przemysłowa sprawiła, iż wzrosło zapotrzebowanie na siłę roboczą. Do wielkich miast zaczęły masowo przybywać całe rodziny, które porzucały swój codzienny tryb życia. Wspaniałym przykładem są tutaj Stany Zjednoczone, na obszary, których wspólnie z rozwojem gospodarki napłynęły wielomilionowe masy emigrantów. Ludność ta pochodziła głównie ze wsi i po przyjeździe poddani zostali procesom, które wcześniej nie miały na nich wpływu. Trud odnalezienia się wśród nowego społeczeństwa sprawił, że owe masy szukały czegoś, co mogłoby w jakiś sposób zastąpić im wcześniejsze wartości kulturowe. Napływające tłumy ludzi miały zazwyczaj niskie wykształcenie, a wielogodzinny tryb pracy sprawiał, że rozwinęły się w kulturze treści, które dostosowane zostały do ich możliwości rozumowych. Znaczącym przejawem życia w mieście stało się również rozluźnienie więzi społecznych. Ludność żyjące wcześniej w zamkniętym, małym środowisku społecznym, które oparte w głównej mierze było na wzajemnych relacjach, teraz stała się, odosobniona. Wśród społeczności zaczął panować wzajemny dystans i obojętność. Osobiste relacje międzyludzkie stały się bardzo anonimowe, co prowadziło do wyobcowania i zagubienia jednostek. Interakcje przybrały charakter powierzchowny, ograniczając się zazwyczaj tylko do procedur ściśle powiązanych z odgrywaną w społeczeństwie rolą. Ważną rolę tym okresie zajęły masowe środki komunikacji. Wyjaśniały one, bowiem zasady egzystowania w nowym środowisku, ukazywały ideały należne do naśladowania oraz pozwalały lepiej zrozumieć nieznane otoczenie. Wraz z rozwojem przemysłu męczący, wielogodzinny dzień pracy zaczął zmniejszać się. Społeczeństwo miało więcej wolnego czasu, które mogłoby w jakiś sposób wypełnić i uatrakcyjnić. W tym momencie nastąpił rozwój kultury masowej, która w szybkim tempie zaczęła być wchłaniana przez społeczeństwo. Dawniej kontakt z kulturą był zarezerwowany tylko dla osób, które nie pracowały najemnie. Posiadały odpowiednią ilość wolnego czasu oraz warunki finansowe. Obecnie na takie relacje może pozwolić sobie każdy. Praktycznie wszyscy, oprócz nauki i pracy posiadają jakieś zamiłowania, uprawiają sport czy podróżują. Kultura masowa pozwala nam wypełnić czas wolny, a treści, do jakich nas zachęca są łatwo przyswajalne i nie wymagają dużego zaangażowania Cechy kultury masowej Istnieje wiele definicji kultury masowej, każda opisuje inną jej cechę i wartości, jednak większość z nich wyróżnia zbiór elementów, które w odpowiedni sposób 9

10 wyodrębniają ten typ kultury od kultury wyższej (elitarnej). A. Kłoskowska przyjęła za takie elementy dwa kryteria: standaryzacji i ilości. W myśl kryterium ilości możemy przyjąć zarówno ilość potencjalnych odbiorców danego dzieła jak i jego liczbę rozpowszechnianych kopii. Lecz obydwa te założenia w odpowiedni sposób rozróżniają dzisiejsze produkcje kulturowe od tych tradycyjnie pojmowanych.. Już w antycznym Rzymie ważną rolę odgrywały święta, wydarzenia religijne czy igrzyska, które gromadziły szeroką widownię na swoje areny. W porównaniu jednak do dzisiejszej publiczności masowej, było to raczej zjawisko o krótkim działaniu i o mniejszej liczbie uczestników. Natomiast, jeśli chodzi kopie danego dzieła to w zamierzchłych czasach artysta tworzył jedno dzieło, które było adresowane do nielicznego grona ludzi znających się na sztuce. Obecnie dzięki użyciu techniki powielania każdy, kto posiada radio, telewizor czy komputer może dotrzeć i zapoznać się z produktami kultury masowej. Związane jest to z kolejną ważną właściwością kultury masowej, mianowicie z jej dostępnością. Dzięki łatwemu dostępowi do różnego rodzaju mediów możemy w ogóle mówić o kulturze masowej. W dawnych czasach, aby ujrzeć spektakl w teatrze bądź wysłuchać operowych arii, należało udać się w odpowiednie miejsce, gdzie o określonej godzinie gromadziła się widownia. Sztuka nie była, więc dostępna dla zwykłego człowieka. Obecnie publiczność masowa dzięki wielkim możliwością mediów, bez najmniejszego problemu i bez opuszczania domu może poznawać te same rzeczy. Produkcja masowa posiada również swoje wady. Tworzenie wielkiej liczby dzieł ma wpływ na jej jakość. Gusta szerokiej publiczności muszą być w jak największej mierze zaspokojone. Ogromna liczba produktów, jakie masowa kultura tworzy obniża jej koszta, ale niesie to ze sobą również skłonność do stałego zmniejszania swoich walorów. W konsekwencji tego staje się nijaka i w rzeczywistości nie zadowala niczyich potrzeb. Dzięki małym kosztom produktów masowych mamy możliwość by pozwolił sobie na nie praktycznie każdy. Tymczasem na czerpanie wartości z kultury wyższej może sobie pozwolić tylko nieliczne grono odbiorców. Wiążę się o w głównej mierze z wysokimi kosztami jej produkcji. Nie każdy, bowiem może sobie pozwolić na zakup dobrej książki czy pójście do teatru. Jednak bez najmniejszego problemu znajdujemy środki na kupno kolorowych czasopism czy obejrzenie serialu w telewizji. Komercja stała się w ówczesnym świecie nierozłącznym elementem kultury masowej. Obecna jest wszędzie: od telewizji, poprzez czasopisma aż po radio i Internet. Artysta, który dawniej poprzez sztukę wyrażał siebie, swoje myśli i uczucia, dzisiaj musi podporządkować się surowym prawom rynku. Zmuszony jest do sprostania oczekiwaniom masowej 10

11 publiczności oraz producenta, od którego często zależy ostatnie słowo. Monopolizacja i standaryzacja współczesnych mediów nie pozostawia wiele miejsca na wyrażanie swojej osobowości. Obecne produkcje nastawione są tylko na potencjalny zysk. I jest to w głównej mierze kryterium, które przesądza czy dane dzieło zostanie przedstawione szerszej publiczności. Reklamowanie dzieł inteligentnych i zmuszających do przemyśleń, współcześnie nie należy do częstych zjawisk Dzisiaj, aby dane dzieło zaliczyć do grona wielkich oblicza się miarę wysprzedanych jego egzemplarzy. Jeżeli nawet film czy książka nie ma podstaw by zaliczyć się do prawdziwych dzieł sztuki, to odpowiednie promowanie w mediach sprawi, że odniesie sukces. Fakt ten jest obecnie bardzo dobrze znany i dotyczy każdej sfery kultury popularnej. Użytkowanie wytworów kultury masowej nie pozostawia w naszej pamięci jakiegoś większego piętna. Są jednorazowe i krótkotrwałe w użytkowaniu. Inaczej natomiast jest z dziełami kultury wyższej, które zmuszają nas do przemyśleń i oceny ich walorów estetyki. Wypełnienie wolnego czasu i zapewnienie rozrywki to główne cele kultury masowej. Aby temu sprostać, nie ma potrzeby tworzyć dzieł o ambitnej treści i wyjątkowej fabule. Dlatego do kreowania większości produkcji we współczesnym świecie powielane są sprawdzone wzory i zawarte skorygowane elementy. Najczęściej wyposażone są w treści, które mają zwrócić uwagę widza, dostarczać emocji na co dzień oraz przykuć uwagę jak najszerszej widowni. Dlatego obecna kultura masowa jest w tak ogromnej mierze przepełniona scenami seksu i przemocy. Nie ma tu miejsca na kształtowanie współczucia, pomocy czy bezinteresowności. Bohater kultury masowej musi być piękny, silny i bogaty. Często też kocha szaleńczo i bez opamiętania. Na całym świeci produkcje kultury masowej poddawane są zabiegom standaryzacji. Wynikiem tego jest zanikanie dzieł oryginalnych i wyróżniających się wśród innych. Tworzone są natomiast dzieła o podobnej treści i kształcie. Ograniczają się jedynie do kilku podstawowych kwestii. Współczesna kultura masowa sprawiła, że wszyscy czują, przeżywają i doświadczają tych samych potrzeb. Każdy ma podobny sposób na spędzanie swojego wolnego czasu i za pomocą podobnych rozrywek dąży w tym celu. Większość używa do tego komputera bądź telewizji. Jednak masowa produkcja nie ograniczyła się do jednego kraju czy odrębnego społeczeństwa. Identyczne filmy czy książki są sprzedawane w takich samych ilościach, jednakowo w Azji, Ameryce czy Europie, co prowadzi do zanikania podziałów klasowych. Niezależnie od pochodzenia czy wykształcenia wchłaniamy jednakową dla każdego kulturę. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj telewizja. W krótkim odstępie czasu możemy zaczerpnąć informacji z różnych zakątków świata. Obejrzeć najnowsze kolekcje mody czy tragiczne wypadki, które 11

12 pochłonęły dziesiątki ofiar. Informacje te przyswajamy w sposób łatwy i zrozumiały często nie rozumiejąc złożoności danego problemu. Ludzka tragedia i śmierć nie wywiera na nas już większego wrażenia. Ogromna liczba materiałów prasowych i telewizyjnych, na które natrafiamy z każdym dniem powoduje u nas objaw znieczulenia i obojętności. Zjawisko to, które dotknęło całą kulturę masową zwane jest homogenizacją. Określenie to zostało zaczerpnięte z procesu spożywczego, które polega na wytwarzaniu się jednolitej mieszaniny z niemieszających się ze sobą w warunkach normalnych składników 5. Porównywalne zjawisko ma miejsce w kulturze masowej. Analizując homogenizację ze względu na zawartości przekazów upowszechnianych przez kulturę masową, możemy wyróżnić trzy typy: 1) homogenizacje upraszczającą -związaną z ingerencją w dzieło 2)homogenizacje immanentną dokonywaną przez samego autora 3) homogenizacje przez zestawienie, czyli mechaniczną6 W pierwszym typie homogenizacji mamy do czynienia z wprowadzeniem do dzieła uznanego za trudne uproszczeń, aby możliwe było zrozumienie tego przekazu przez tę publiczność, której brakuje odpowiednich cech, by dany przekaz zrozumieć bez odpowiednio wprowadzonych modyfikacji. W tym przypadku nie robi tego autor, lecz interpretator. Cechą drugiego typu homogenizacji jest umieszczenie w twórczości przez autora, takich detali kultury niższego i wyższego rzędu, które sprostają wymaganiom jak najobszerniejszej liczby odbiorców. Są to jednak dzieła wyraźnie zaliczane do kultury wyższej. Najlepszym przykładem tutaj będzie produkcja kinowa. Wprawdzie znaczna część filmów nastawionych jest na masową widownię, to jednak powstają filmy o poważnych problemach społecznych, które, mimo iż nie posiadają efektów specjalnych zasługują na miano dzieł sztuki. Są to przekazy poważne i wspaniałe pod względem artystycznym. Proces ten jest obserwowany również w muzyce, w której już nie tylko wysoko ceni się melodię klasyczną, lecz coraz częściej dostrzega się to zjawisko w jazzie czy muzyce rockowej. Również komiks nie przeszedł koło tego faktu obojętny. W ogromnej liczbie komiksowej tandety znaleźć można również produkt, którego autor zyskał poważnie krytyków. Dzięki nacechowaniu wieloma odniesieniami do sztuki i powiązaniom z mitologią, dzieło tego typu byłoby przez normalnego czytelnika błędnie odczytane lud niezrozumiałe. Najbardziej upowszechnionym zjawiskiem w współczesnym świeci jest ostatni typ homogenizacji, czyli mechaniczna. Jego główną zaletą jest przeniesienie wielkich dzieł w nienaruszonej formie do masowych środków informacyjnych. W sposób ten osiąga się 5 6 termin Homogenizacja, A. K ł o s k o w s k a, Op. cit., s

13 wymieszanie kultury masowej z kulturą wyższego poziomu, co sprawia, że liczne masy społeczeństw mogą zaznajomić się z wielkimi dziełami światowej sztuki, muzyki i literatury. Homogenizacja mechaniczna jest powszechna w radiu i telewizji, która chce dotrzeć do jak najliczniejszego grona odbiorców Aspekt obrazkowy kultury popularnej Współcześnie o formie i zasięgu kultury masowej decydują środki, jakimi zostały przekazane. Prasa, telewizja, film, radio i powstały w ostatnich czasach Internet na stałe zdominowały życie i kształtują obraz dzisiejszego społeczeństwa. Mają one charakter ogólno dostępny i bez nich rozwój kultury masowej nie byłby możliwy. Istotną cechą tych środków jest ich wizualna postać. Właściwie tylko radio nie opiera swojego działania na obrazie. Pozostałe cztery media bazują na odczuciach wzrokowych jako najłatwiej odbieranym elemencie informacji. Komunikat przekazywany w formie obrazu jest bardziej uniwersalny i zrozumiały przez każdą osobę. W dzisiejszej kulturze obraz ma olbrzymi wpływ na nasze otoczenie i zachowanie. Mass media za pomocą różnych reklam, składających się w głównej mierze z obrazów, uświadamiają nam, w jaki sposób mamy żyć i jakie poglądy wyznawać. Informują, co jest modne i kształtują nasze marzenia. Potencjał obrazu dostrzegli również dzisiejsi twórcy kultury popularnej. Tworzone przez nich przekazy stanowczo przekładają spektakularność nad treść. Połowa XIX w. była okresem, w którym zaczęło się stopniowe zastępowanie słowa pisanego przez obraz. Billboardy, plakaty, aż w końcu różnego rodzaju zdjęcia stopniowo wypierały komunikat językowy. Także gazety nie oparły się temu procesowi. Dawniej jako nośniki wartości intelektualnych kształtowały język. Dziś jest w nich pełno różnego rodzaju tabelek, wykresów, mapek i kolorowych zdjęć. Dylemat ten sięgnął nie tylko, tak zwanych szmatławców nastawionych głównie na sensację, lecz i poważne opiniotwórcze dzienniki. Te z kolei, aby ratować się przed finansowym bankructwem zmuszone są umieszczać na swoich łamach reklamy. Kultura masowa dotarła już wszędzie. Nie oparła się temu zjawisku również edukacja gdzie coraz częściej zastępuje się słowo pisane zwykłym obrazem. Obecnie mało, który uczeń sięga po lekturę. Prościej jest im oglądnąć film. Również w samych szkołach zaczęto wykorzystywać pomoce wizualne by w łatwiejszy sposób dotrzeć do uczniów. Młode pokolenie wychowane na kolorowych czasopismach, filmach z efektami specjalnymi i wszędobylskich reklamach lepiej pochłania wiedzę przedstawioną w ten sposób. 13

14 Największe ograniczenie treści i słowa możemy zobaczyć w reklamie, która w większości przypadków składa się tylko z sloganu. Zdaniem Jerzego Bralczyka reklama to przede wszystkim slogan. To się zapamiętuje i do tego sprowadza się wszelkie myślenie o tym, co dla tekstu reklamowego najbardziej charakterystyczne. 7 Obraz reklamowy ukazujący ideał szczęśliwej rodziny, piękne kobiety czy wysportowanych mężczyzn każe nam wierzyć, że sprzedawany produkt również doprowadzi nasze życie do tak samo pięknego i idealnego. Często nie ma w tym nic z prawdy, lecz dzisiejsza społeczność omamiona tymi pięknymi obrazami w takie obietnice wierzy. Obraz jest znany od zarania dziejów. Rysunek jest przecież o wiele starszy niż pierwsze pismo. Dzięki swojej prostocie i uniwersalności wykorzystywany jest w każdej dziedzinie życia. Jest zrozumiały przez każdego, bez względu na wykształcenie i status społeczny. Przeszedł długą drogę ewolucji i obecnie zdominował mass media. ROZDZIAŁ II REKLAMA 7 J. B r a l c z y k, Język na sprzedaż, GWP, Gdańsk 2004, s. 124s. 14

15 2.1 Rozwój reklamy Reklama jest nieodzownym elementem współczesności. Nie sposób wyobrazić sobie bez niej dzisiejszego świata, gospodarki i mediów, a także życia codziennego. W idealny sposób prezentuje potrzeby, pragnienia i dylematy współczesnego społeczeństwa. Reklama przeniknęła do każdej sfery szycia, w tym również do branży związanej z komiksem. Jako część kultury współczesnej, na bieżąco aktualizuje swoje przekazy i dostosowuje je do zmieniających sie warunków kulturowych, mimo iż posługuje się mocno zakorzenionymi archetypami, symbolami i wzorami postaw. Głównym zadaniem reklamy jest informowanie oraz przekonywanie odbiorcy, że prezentowany towar jest najlepszy. Reklama służy także do budowy pozytywnego wizerunku firmy lub usługi. W tym celu posługuje się wszystkimi środkami znanymi w masowym przekazie informacji, które w doskonały sposób dostosowuje do swoich potrzeb. Etymologii słowa reklama należy szukać w łacińskim źródłosłowie, gdzie czasownik reclamare oznacza hałasowanie, robienie wrzawy. Desygnatowi omawianego słowa zdaje się bardziej odpowiadać łacińskie divulgo, co oznacza rozgłaszać, rozpowszechniać, czy też propago rozkrzewiać, rozszerzać niż reclamo, którego cechy definicyjne bardziej niż w desygnacie słowa reklama odnaleźć można w desygnacie słowa reklamacja. Odpowiedniejszy znaczeniowo w odniesieniu do omawianego zjawiska wydaje się też być anglojęzyczny termin advertising oznaczający skierowanie uwagi na określony produkt8. Z etymologicznym znaczeniem słowa reklama związana jest jej pierwsza rola. Za pierwsze reklamy uważa się nawoływania starożytnych zapowiadaczy na jarmarkach i targowiskach. W następnej kolejności pojawiły się pierwsze szyldy reklamowe, które były znakiem rozpoznawczym producenta. Szyldy były charakterystyczne dla danych wytwórców, np. beczka oznaczała karczmarza, but - szewca. Pierwsze afisze reklamowe pojawiły się w starożytnym Rzymie. Były one malowane na murach czarną bądź czerwoną farbą. Ich głównym zadaniem było publikowanie ogłoszeń urzędowych, lecz z czasem zamieszczano na nich również ogłoszenia prywatne. Problemem była jednak ogromna liczba osób, które ni umiały czytać. W średniowieczu reklamą posługiwali się głównie rzemieślnicy. Była ich znakiem firmowym. Każdy z cechów rzemieślniczych posiadał swój własny symbol wywieszony nad domem. Symbol wykonywany był z metalu i przytwierdzony prostopadle do ściany by być jak najlepiej zauważalnym. 8 A. B e n e d i k t, Reklama jako proces komunikacji, Astrum, Wrocław 2002, s

16 Za moment przełomowy w historii reklamy uważa się wynalezienie druku przez Johna Gutenberga w 1441 roku. Od tego czasu nastąpił gwałtowny rozwój reklamy drukowanej. W 1450 roku zaczęły pojawiać się pierwsze drukowane ulotki, reklamujące książkę Leopolda Laubera, a w 1612 roku w Paryżu powstało pierwsze pismo, w którym ukazywały się wyłącznie ogłoszenia. Wiek XVII i XVIII to okres intensywnego rozwoju dwóch form reklamy. Pierwsza, w której wykorzystywano symbole wizualne, druga, która przybrała kształt reklamy drukowanej. Ogromny wpływ na taki obrót sytuacji miało szkolnictwo. Dzięki powszechnej nauce wzrosła liczba osób umiejących czytać. Upowszechniła się prasa, a jednocześnie zmniejszyła się rola szyldów reklamowych. Rozwój społeczny i gospodarczy w XIX wieku przyczynił się do gwałtownego rozwoju reklamy prasowej. Początkowo zmianom tym uległy tylko specjalne pisma ogłoszeniowe, potem również polityczne i społeczne. W drugiej połowie XIX wieku pojawiły się pierwsze agencje reklamowe. Ich specjalnością były wyłącznie ogłoszenia prasowe. Bardzo szybko zmieniły one jednak charakter. Ogłoszenia zaczęły nabierać przyjemniejszego wyglądu, zaczęto używać obrazków, a później również fotografii. Proste i ogólnikowe ogłoszenia zamieniły się w typowe reklamy, które zachęcały do zakupu danego produktu. W okresie rozwoju reklamy drukowanej nastąpił także rozwój typowej reklamy bezpośredniej, która w początkowej fazie związana była z eksponowaniem produktów w ich miejscach sprzedaży. Od wieków, kupcy dążyli do możliwości zaprezentowania swoich towarów w jak najatrakcyjniejszych miejscach. Centra miast, miejsca blisko kościołów i zamków, od zawsze przyciągały kupców, gdzie w specjalnie przygotowanych stoiskach zachęcali do kupna towarów i usług. Bardzo często korzystali oni ze straganów wyposażonych w daszek i ścianki boczne. Umożliwiało to ochronę towarów, a także kupujących, przed wpływem warunków atmosferycznych. W miare czasu, stragany te zamieniały się w sklepy. Popularne stawały się również specjalne budowle przeznaczone dla kupców, gdzie na piętrach tych budowli znajdowały się pomieszczenia mieszkalne. Dobrym przykładem są tutaj Sukiennice w Krakowie. Wzrastająca liczba sklepów, zmusiła kupców do przywiązywania większej uwagi w sprawie uatrakcyjnienia wnętrza sklepu oraz wystroju witryny sklepowej. Szeroka konkurencja oraz możliwość zakupu towarów w innym miejscu mobilizowała sprzedających do poszerzenie swojego asortymentu usług. Koniec wieku XIX i wiek XX to czasy, które przy pomocy środków masowego przekazu, zrewolucjonizowały reklamę. Spotkać ja można wszędzie, w radiu, prasie, telewizji, a także w Internecie. W 1898 roku ukazano pierwszy spot reklamowy. Prezentował on proszek do prania. W 1921 roku, w Stanach Zjednoczonych miała miejsce pierwsza emisja 16

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na Iza Dzień kl. I a Reklama (z łac. reclamo, reclamare) informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li Spis treści Wprowadzenie /li Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13 Rozdział l Co jest, a co nie jest reklamą? / 15 Konkurs to nie reklama / 15 Pi-ar nie sprzedaje produktu / 16 Sponsoring, czyli

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski Piotr Lewandowski Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich kreatywny wywiad dziennikarski Copyright by Piotr Lewandowski & e-bookowo Projekt okładki: Piotr Lewandowski ISBN 978-83-7859-561-8

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl

Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Pojęcie i cechy kultury masowej Wzory socjokulturowe cielesności i sprawności fizycznej Wzory lansowane przez mass media a wzory realizowane Kultura masowa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cen psychologicznych

Kształtowanie cen psychologicznych Kształtowanie cen psychologicznych Buła Paulina Radzka Monika Woźniak Arkadiusz Zarządzanie rok 3, semestr 6 Cena wartość przedmiotu (produktu lub usługi) transakcji rynkowej zgodna z oczekiwaniami kupującego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji KONSUMENT I RYNEK partnerstwo czy konflikt interesów? Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji dr Jerzy Małkowski Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Warszawa, 14

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

Europejski system opisu kształcenia językowego

Europejski system opisu kształcenia językowego Europejski system opisu kształcenia językowego Opis poziomów Poziom językowy A1 - Poziom początkowy Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny

Bardziej szczegółowo

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych Prasa, podział prasy i gatunków prasowych rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych znaków na papierze; według Prawa Prasowego

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zagadnienie Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów.

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zagadnienie Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów. styczeń 2015 Zagadnienia do egzaminu licencjackiego BIBLIOTEKOZNAWSTWO L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów. Typy bibliotek - w historycznym

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. Aleksander Puszkin Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie.

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

Stosunek Polaków do reklamy

Stosunek Polaków do reklamy 1 Stosunek Polaków do reklamy Rzeczowo o reklamie Celem reklamy jest przekazywanie informacji o produktach i rozwiązaniach ułatwiających nam życie. Dzięki reklamie można dowiedzieć się co, po co i za ile

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ. wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z POZYCJI PROJEKTANTA FORM PRZEMYSŁOWYCH - PROJEKTANTA OPAKOWAŃ wykład ilustrowany dr Mieczysław Piróg WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Wzornictwo przemysłowe zrodziło się w związku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania plakatów outdoorowych

Zasady projektowania plakatów outdoorowych Zasady projektowania plakatów outdoorowych Dlaczego projektowanie plakatu jest ważne Wyzwania dla kreacji Przekazać pożądane treści za pomocą przekazu, z którym odbiorca ma kontakt przeciętnie przez ok.

Bardziej szczegółowo

ZŁAP KONTAKT reklama to sztuka nawiązywania relacji

ZŁAP KONTAKT reklama to sztuka nawiązywania relacji ZŁAP KONTAKT reklama to sztuka nawiązywania relacji PIXELAGESTUDIO.COM 13 lat doświadczenia - choć jako samodzielna firma istniejemy całkiem od niedawna. Zapraszam do zapoznania się z częścią moich prac

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Oświata polska znajduje się w dobie daleko idących przekształceń. Uwolniony rynek usług edukacyjnych, nasilona konkurencja, niż demograficzny, zmiany w sferze finansowania

Bardziej szczegółowo

Model planowania marketingowego

Model planowania marketingowego Wprowadzenie Model planowania marketingowego 1. Gromadzenie informacji 6. Pomiar wyników Budowanie świadomości 7. Reklama i promocja 8. Tradycyjne środki przekazu 9. Public relations 10. Marketing interaktywny

Bardziej szczegółowo

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ

1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ Władysław Kobyliński Podstawy współczesnego zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Łódź - Warszawa 2004 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 1. ŹRÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA ZWIERZĘTA z różnych stron ŚWIATA PROJEKT Projekt Nie znikaj poświęcony jest zagadnieniu bioróżnorodności. Choć słowo bioróżnorodność jest stosunkowo młode, to robi obecnie prawdziwą karierę. Niestety przyczyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Metody sprzedaży. dr Beata Bajcar

Metody sprzedaży. dr Beata Bajcar Metody sprzedaży dr Beata Bajcar Metody sprzedaży Wykład 1 Literatura Solomon, M.R. (2006) Zachowania i zwyczaje konsumentów, Gliwice: Wydawnictwo Helion. Antonides, G., Van Raaij, W.F. (2003). Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Potrzeby i motywy konsumentów

Wykład 5. Potrzeby i motywy konsumentów Metody sprzedaży Wykład 5 Potrzeby i motywy konsumentów Potrzeby i motywacja Ludzie kupują po to, by zaspokoić swoje różnorakie potrzeby MOTYW to wewnętrzna siła, która ukierunkowuje zachowanie na te czynności,

Bardziej szczegółowo

Opinie o polskim filmie

Opinie o polskim filmie Opinie o polskim filmie Wyniki badania dla SFP przeprowadzonego przez CBOS na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski od 15 roku życia w dniach 26 sierpnia 2 września 2009 Ile razy w ostatnich dwóch

Bardziej szczegółowo

1 Wokół pisania. Rozmowy z autorami Sylwia Pikula

1 Wokół pisania. Rozmowy z autorami Sylwia Pikula 1 Spis treści 2 Spis treści Nota o Autorze......5 W pisaniu nie wracam do przeszłości Rozmowa z Markiem Czuku......6 Świat bez telewizji jest możliwy Rozmowa z ks. Krzysztofem Łuszczkiem.... 10 Zapowiada

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Dzieje reklam y 9. Reklama na świecie 11. Trzy ery reklamy 12 Era przedmarketingowa 12 Era informacji masowej 12 Era badań 13

Dzieje reklam y 9. Reklama na świecie 11. Trzy ery reklamy 12 Era przedmarketingowa 12 Era informacji masowej 12 Era badań 13 Dzieje reklam y 9 Reklama na świecie 11 Trzy ery reklamy 12 Era przedmarketingowa 12 Era informacji masowej 12 Era badań 13 Starożytność: glos ludzki, tabliczki, m alowidła 13 Średniowiecze: godła, siguis,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów.

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów. Komunikacja Komunikacja to przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy. Maksimum zgodności pomiędzy komunikatem nadawcy a interpretacją przekazu przez odbiorcę stanowi o sukcesie komunikacji. Bez zakłóceń

Bardziej szczegółowo

Internauci a kultura obrazków. Warszawa, 24. lipca 2008

Internauci a kultura obrazków. Warszawa, 24. lipca 2008 Internauci a kultura obrazków Warszawa, 24. lipca 2008 źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/the_medium_is_the_message Nie możemy rozpatrywać komunikacji w oderwaniu od medium, które ją przekazuje. Medium

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako system więzi społecznych i emocjonalnych.

Rodzina jako system więzi społecznych i emocjonalnych. Rodzina jako system więzi społecznych i emocjonalnych. Rodzina jest interpersonalnym systemem stosunków wewnątrz grupowych lub systemem społecznym. Te stosunki tworzone są przez więzi społeczne i emocjonalne.

Bardziej szczegółowo

5/19/2015 PODSTAWOWE DEFINICJE TEORIE MEDIÓW ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

5/19/2015 PODSTAWOWE DEFINICJE TEORIE MEDIÓW ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU dr Agnieszka Kacprzak PODSTAWOWE DEFINICJE ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU formy komunikacji, które mają za zadanie dotrzeć do masowego odbiorcy (np. telewizja, gazety, czasopisma, radio,

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY CZYTANIE W znaczeniu psychofizycznym: techniczne rozpoznawanie znaków. W znaczeniu psychologicznym: zapoznanie się z treścią, rozumienie myśli zawartych w tekście

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW Opakowania są najlepszą promocją owoców i warzyw oraz kluczem do efektywnej sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych. W procesie sprzedaży owoce i warzywa tworzą

Bardziej szczegółowo

Skonsumowane społeczeństwo konsumpcjonizm i konsumpcja jako ważny aspekt w życiu każdego człowieka

Skonsumowane społeczeństwo konsumpcjonizm i konsumpcja jako ważny aspekt w życiu każdego człowieka Aleksandra Mijalska Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno Socjologiczny aleksandra.mijalska@gmail.com Skonsumowane społeczeństwo konsumpcjonizm i konsumpcja jako ważny aspekt w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie Twój Salon Kosmetyczny na Twój doradca w internecie Czy prowadzisz już fanpage na Facebook Swojego salonu? TAK NIE Sprawdź na kolejnych slajdach czy wszystkie elementy są przez ciebie dobrze przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Marketing i reklama

1. Marketing i reklama 1. Marketing i reklama Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna rodzaje marketingu stosowanego w Internecie, zna rodzaje reklamy internetowej, wie jak wykonać prosty element reklamy internetowej.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jak przekonywać innych do swoich racji? Dr Witold Szumowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 3 listopada 2014r. Plan dzisiejszych zajęć Istota przekonywania Wywieranie

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA WSTĘP W Internecie można kupić praktycznie wszystko - książki, płyty z muzyką i filmami, bilety lotnicze i wycieczki zagraniczne, także

Bardziej szczegółowo

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Dlaczego radio? W roku 2014 na reklamodawcy z branży telekomunikacyjnej na reklamę w radio wydali blisko 150 mln złotych. Trzech największych reklamodawców to Orange,

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

-- prowadzi i dokumentuje działania związane z aktywnością kulturalną i samokształceniem

-- prowadzi i dokumentuje działania związane z aktywnością kulturalną i samokształceniem KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2 Z PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE (opracowane w oparciu o aktualną podstawę programową MEN oraz program nauczania i podręcznik Wydawnictwa Polskiego w Wołominie Wiedza

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka PYTANIE O INNOWACYJNOŚĆ Pytanie o innowacyjność jest pytaniem o warunki powstawania innowacji oraz ich upowszechnienia. Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze. Klasa I. Wymagania przedmiotowo-programowe

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze. Klasa I. Wymagania przedmiotowo-programowe Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze Klasa I Skala ocen celujący bardzo dobry Wymagania przedmiotowo-programowe - wykazuje zaangażowanie w realizację projektów związanych

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Witamy Państwa Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Wraz z Dyrekcją i nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim realizujemy projekt Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.0 dla początkujących PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język niemiecki Klasa......... Rok

Bardziej szczegółowo

Psychologia zachowao konsumenckich. Zajęcia 1 08.04.2010

Psychologia zachowao konsumenckich. Zajęcia 1 08.04.2010 Psychologia zachowao konsumenckich Zajęcia 1 08.04.2010 Zaliczenie Obecnośd obowiązkowa Prezentacja na wybrany temat w gr. 2,3 -osobowych Praca dot. wieloaspektowego modelu postaw Kolokwium na ostatnich

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 3. Dlaczego poprzez profesjonalny PR łatwo kreować wizerunek organizacji?

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Czytam prasę Czytelnictwo prasy w wersji cyfrowej w ciągu ostatniego miesiąca =

Bardziej szczegółowo

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy:

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: Wykład nr 2 W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: a) polszczyznę ogólną (zwaną literacką); b)polszczyznę gwarową (gwary ludowe). Jest to podział dokonany ze względu na zasięg

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Reklama na ekologicznych torbach na pieczywo i produkty farmaceutyczne

Reklama na ekologicznych torbach na pieczywo i produkty farmaceutyczne Reklama na ekologicznych torbach na pieczywo i produkty farmaceutyczne www.mydej.pl Szanowni Państwo rozpoczynając działalność w kręgach reklamy, poszukiwaliśmy nowych, innowacyjnych metod, które oferując

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Projekt 18.02.2014 USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Mając na względzie potrzebę ochrony książki jako dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej i stałej dostępności na terytorium kraju, zapewnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Projekt 18.02.2014 USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Mając na względzie potrzebę ochrony książki jako dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej i stałej dostępności na terytorium kraju, zapewnienie

Bardziej szczegółowo