KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka"

Transkrypt

1 WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY Praca dyplomowa licencjacka Ja niżej podpisany oświadczam, że składana przeze mnie praca dyplomowa pt. KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY została przygotowana samodzielnie i nie narusza praw autorskich innych osób. W pracy wykorzystałem publikowane materiały i nie ujawniłem informacji poufnych.... data czytelny podpis Promotor: mgr J. Skorus Akceptuję pracę. /podpis promotora/ Sucha Beskidzka 2009 Sławomir Banaś Nr albumu

2 Specjalność: Komunikacja Społeczna OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożona przeze mnie praca dyplomowa na stopień licencjata pt. KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY została przygotowana samodzielnie. Równocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U r. nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Ponadto niniejsza praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób nielegalny i nie była wcześniej przedmiotem innych procedur urzędowych związanych z uzyskaniem dyplomów lub tytułów zawodowych uczelni wyższej.. /podpis czytelny autora pracy/ 2

3 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY Składam serdeczne podziękowania mojemu promotorowi za poświęcony czas, podzielenie wiedzą, ważne wskazówki i korekty, które ułatwiły mi napisanie pracy, a przez to uzyskanie pełnego wyższego wykształcenia. SPIS TREŚCI 3

4 WSTĘP...4 KULTURA MASOWA POCZĄTEK I ROZWÓJ KULTURY MASOWEJ Termin cultura Rozwój kultury masowej CECHY KULTURY MASOWEJ ASPEKT OBRAZKOWY KULTURY POPULARNEJ...13 REKLAMA ROZWÓJ REKLAMY FUNKCJE I CELE REKLAMY KOMUNIKAT REKLAMOWY ODDZIAŁYWANIE REKLAMY Potrzeby konsumenta Czynniki dodatkowe...21 KOMIKS POWSTANIE I ROZWÓJ KOMIKSU NAJPOPULARNIEJSZE GATUNKI KOMIKSU NARRACJA I OBRAZ W KOMIKSIE...31 HISTORYJKA OBRAZKOWA TWORZYWO IKONICZNE HISTORYJKI OBRAZKOWEJ Pasek i Plansza Dymki i Język komiksu PRZYKŁADOWE REKLAMY KOMIKSOWE Komiksowa kampania Heyah Red Bull M&M Ѕ...49 WNIOSKI...51 BIBLIOGRAFIA...52 SPIS ILUSTRACJI:...53 STRESZCZENIE...54 SUMMARY IN ENGLISH...55 WSTĘP 4

5 Współczesny świat jest pełen reklam, które mają ogromny wpływ na jego spostrzeganie. W każdym miejscu i o każdej porze przyciągają naszą uwagę, prezentując produkty i usługi, które pomogą w życiu codziennym lub pozwolą wyróżnić się wśród innych. Swoją formą i przekazywaną treścią często zaskakują odbiorcę, wprawiają go w zakłopotanie lub po prostu bawią. Nie mniej jednak są ważnym wyznacznikiem obecnego stylu życia każdego człowieka, niezależnie od płci, wieku i pochodzenia. Wykorzystanie komiksu w procesie tworzenia reklamy daje jej twórcą wiele możliwości ukrytych w samym języku formy komiksowej. Autorzy reklam przy pomocą zaledwie jednego rysunku (kadru) mogą w sposób czytelny przekazać określony komunikat, który oszczędny w formie potrafi być bardzo złożony w treści. Przekaz o takiej konstrukcji jest szybciej dostrzegany i zapamiętywany przez odbiorców, co jest bardzo użyteczne przy promocji produktów. Idealnie nadaje się do umieszczenia na afiszach i billboardach, a świadczy o tym ich prostota przekazu. Reklamy tworzone w takiej technice są uważane za mniej natrętne i bardziej atrakcyjne od innych, a ich główną zaletą jest możliwość dowolnego manipulowania postaciami. Nie należy jednak rozumieć, że reklama korzystająca z komiksu jako nośnika jest skuteczniejsza od tradycyjnego spotu telewizyjnego. Każda z tych form przekazu posiada, bowiem swoje indywidualne cechy. Głównym celem pracy było ukazanie wpływu komiksu na współczesną reklamę. Tworzenie takich reklam nie wymaga wysokich nakładów finansowych, a posługiwanie się animacją ma zastosowanie nie tylko w reklamach produktów dla dzieci. Tego typu przekazy nadają się również do reklamowania produktów codziennego użytku i usług. Dążąc do przybliżenia tematu, starałem się scharakteryzować pokrótce historię kultury masowej oraz reklamy. Przedstawiłem również związki, które zachodzą pomiędzy tekstem i obrazem w historyjkach komiksowych. Praca została podzielona na c z t e r y rozdziały. Rozdział p i e r w s z y poświęcony jest kulturze masowej we współczesnym świecie. Prezentowane w tym rozdziale materiały ukazują nam proces powstania i rozwoju kultury masowej oraz jej ogromny wpływ na społeczeństwo. Treść rozdziału d r u g i e g o stanowi omówienie podstawowych celów działalności reklamowej. W rozdziale tym czytelnik ma możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat historii reklamy, jej głównym funkcji oraz oddziaływaniu na odbiorców. Rozdział t r z e c i stworzony został w celu przybliżenia historii komiksu, jego najpopularniejszych gatunków oraz wykazaniu współzależności między narracją i obrazem w tym środku przekazu. Połączenie, bowiem reklamy z komiksem daje wiele możliwości. 5

6 C z w a r t y rozdział stanowi dogłębna charakterystyka spotów reklamowych emitowanych w polskiej telewizji, opierająca swój przekaz o techniki komiksu.za przykład posłużyły mi reklamy sieci telefonii komórkowej Heyah, napoju energetyzującego Red Bull oraz cukierków firmy M&M s. Podczas pracy nad tematem: Komiks jako forma reklamy, posłużyłem się 20 pozycjami bibliograficznymi, wśród których znalazły się pozycje książkowe oraz strony internetowe wraz z ilustracjami. Do najbardziej istotnych pozycji opisujących kulturę masową oraz jej cechy, które wyróżniają ją na tle innych kultur jest książka A Kłoskowskiej oraz publikacja D. Strinatiego. Podczas przedstawienia celów reklam i ich funkcji w współczesnym świecie przydatne okazały się opracowania R. Nowickiego oraz J. Bralczyka, a także informacje uzyskane z pozycji P.H. Lewińskiego. Przy ukazywaniu głównych cech komiksu, jego historii i najpopularniejszych gatunków posłużyłem się książkami J. Szyłaka i K.T. Toeplitza. Jako autor niniejszej pracy, chciałbym serdecznie podziękować mojemu promotorowi mgr Jackowi Skorusowi, który udzielając ważnych informacji oraz poświęcając swój cenny czas, w znacznym stopniu przyczyniły się do powstania tejże pracy. Sławomir Banaś ROZDZIAŁ I KULTURA MASOWA 6

7 1.1. Początek i rozwój kultury masowej Dyskutując o komiksie i przesłaniach kulturowych, jakie niesie współczesna tego typu twórczość, należałoby w pierwszej kolejności wyjaśnić definicję kultury masowej oraz przedstawić jej ogromny wpływ na społeczeństwo. Większość teoretyków zajmujących się badaniem komiksów, zalicza tę formę sztuki do kultury masowej, uważanej raczej za kulturę tandetną, nastawioną na rozrywkę, niż jakiś głębszy przekaz. Szersze przedstawienie aspektów kultury masowej jako czynnika nieodzownego w współczesnym społeczeństwie jest istotnym punktem tego rozdziału. Ważne również jest przedstawienie warunków panujących na świecie, które przyczyniły się jej powstania, szybkiego rozkwitu i rozprzestrzeniania się na tak ogromną skalę Termin cultura Pierwotnie termin cultura1 wiązał się z uprawą roli, bądź hodowlą zwierząt i oznaczał przekształcanie naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej użyteczny i przydatny człowiekowi. Współcześnie pojęcie to stało się na tyle obszernym terminem, że doczekało się wielu wariantów definicji, zróżnicowanych w zależności od obszarów działalności człowieka. Oto przegląd podstawowych analiz tej teorii: Kultura jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań 2. Uczeni podczas analizy właśnie tych zachowań ludzi ich wspólnych interakcji oraz wytworów tych zachowań podzielili kulturę na wiele kategorii. Ze względu na różny typ publiki, jej odmienny rodzaj nawyków oraz sposób, w jaki spędzają wolny czas doprowadzono do zróżnicowania w kulturze i wyodrębnienia przez badaczy różnych jej poziomów. Obecnie kultura masowa obejmuje bardzo wiele dziedzin życia codziennego i rozważać ją można m. in. wśród zagadnień związanych z szkolnictwem i oświatą, wszystkimi dziedzinami sztuki, które przyciągają szerszą publiczność, sportem, tańcem, ruchem turystycznym, czy nawet motoryzacją. Tworzona jest by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i co za tym idzie: nastawiona jest na zysk i zwykłą komercję termin kultura A. K ł o s k o w s k a, Kultura masowa, PWN, Warszawa 1980, s. 40 7

8 Opierając się o książkę Dominica Strinati można powiedzieć, że: kultura masowa jest kulturą popularną tworzoną przez masową technikę przemysłową i sprzedawaną dla zysku masowej publiczności konsumentów. Jest to kultura komercyjna, produkowana masowo dla masowego rynku. 3 Zdaniem Dominica Strinati społeczeństwo, które pochłania taką kulturę staje się podatne na manipulację i wpływ reklamy. Uznaje się nią za leniwą, mało samodzielną, nastawioną na konsumpcję i oporną na intelektualne wyzwanie. Kultura masowa zaczęła obejmować coraz większe kręgi społeczeństwa, co przyczyniło się do zanikania kultury ludowej, która była pewnym kontrastem dla kultury wyższej - kultury elitarnej. Od dawna istnienie obydwóch tych kultur pozwalało na zaspokajanie potrzeb odmiennej publiczności. Kultura ludowa powstawała z naturalnych doświadczeń i długowiekowych zwyczajów określonych grup. Praktykowana była w zamkniętych społeczeństwach. Obecnie ten rodzaj kultury opanowywany jest przez kulturę popularną. Folklor wessany został w masową kulturę, a jej naturalność zastąpiona została przez komercje i sztuczność Rozwój kultury masowej Ciekawą rzeczą jest sposób, w jaki możliwe było rozwinięcie się kultury popularnej oraz jej rozprzestrzenienie się w dzisiejszym świecie. Wprawdzie kultura ta rozwijała się w latach 30 XX w., głównie dzięki nowym środkom technicznym, to jej źródła sięgają znacznie dawniejszych czasów. Koniec wieku XVIII to okres, który zapoczątkował zmiany w staroświeckim pojmowaniu kultury. Pierwszym wydarzeniem, które odmieniło współczesne społeczeństwo, była z pewnością Wielka Rewolucja Francuska4. Od tego momentu historii zaobserwowano ciągłe narastanie się procesów demokratyzacji. A co za tym szło, coraz powszechniejszy stawał się pogląd, iż każdy powinien mieć równe prawo do wiedzy, jak i do jej zrozumienia. Ważnym aspektem, który w ogromnej mierze przyczynił się do popularyzacji wartości kulturowych, była z pewnością powszechna edukacja. Dzięki nauczaniu pisania i czytania zwiększył się popyt na literaturę i słowo pisane. Dawało to możliwość dotarcia do szerszej grupy społeczeństwa, przekazu informacji w sposób jasny i łatwo przyswajalny. Do drugiej grupy procesów, który oprócz rozwoju demokracji, dawał możliwość zaistnienia kultury w szerokim świecie, był szybki rozwój miast oraz industrializacja, która w 3 D. S t r i n a t i, Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998, s.22 Wielka Rewolucja Francuska - okres w historii Francji ( ), w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów. Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie przez lud Paryża twierdzy Bastylia 14 lipca 1789 roku 4 8

9 głównej mierze przyczyniła się do podziałów w kulturze. Prócz nowych technik przekazu informacji i rozpowszechniania kultury, rewolucja przemysłowa sprawiła, iż wzrosło zapotrzebowanie na siłę roboczą. Do wielkich miast zaczęły masowo przybywać całe rodziny, które porzucały swój codzienny tryb życia. Wspaniałym przykładem są tutaj Stany Zjednoczone, na obszary, których wspólnie z rozwojem gospodarki napłynęły wielomilionowe masy emigrantów. Ludność ta pochodziła głównie ze wsi i po przyjeździe poddani zostali procesom, które wcześniej nie miały na nich wpływu. Trud odnalezienia się wśród nowego społeczeństwa sprawił, że owe masy szukały czegoś, co mogłoby w jakiś sposób zastąpić im wcześniejsze wartości kulturowe. Napływające tłumy ludzi miały zazwyczaj niskie wykształcenie, a wielogodzinny tryb pracy sprawiał, że rozwinęły się w kulturze treści, które dostosowane zostały do ich możliwości rozumowych. Znaczącym przejawem życia w mieście stało się również rozluźnienie więzi społecznych. Ludność żyjące wcześniej w zamkniętym, małym środowisku społecznym, które oparte w głównej mierze było na wzajemnych relacjach, teraz stała się, odosobniona. Wśród społeczności zaczął panować wzajemny dystans i obojętność. Osobiste relacje międzyludzkie stały się bardzo anonimowe, co prowadziło do wyobcowania i zagubienia jednostek. Interakcje przybrały charakter powierzchowny, ograniczając się zazwyczaj tylko do procedur ściśle powiązanych z odgrywaną w społeczeństwie rolą. Ważną rolę tym okresie zajęły masowe środki komunikacji. Wyjaśniały one, bowiem zasady egzystowania w nowym środowisku, ukazywały ideały należne do naśladowania oraz pozwalały lepiej zrozumieć nieznane otoczenie. Wraz z rozwojem przemysłu męczący, wielogodzinny dzień pracy zaczął zmniejszać się. Społeczeństwo miało więcej wolnego czasu, które mogłoby w jakiś sposób wypełnić i uatrakcyjnić. W tym momencie nastąpił rozwój kultury masowej, która w szybkim tempie zaczęła być wchłaniana przez społeczeństwo. Dawniej kontakt z kulturą był zarezerwowany tylko dla osób, które nie pracowały najemnie. Posiadały odpowiednią ilość wolnego czasu oraz warunki finansowe. Obecnie na takie relacje może pozwolić sobie każdy. Praktycznie wszyscy, oprócz nauki i pracy posiadają jakieś zamiłowania, uprawiają sport czy podróżują. Kultura masowa pozwala nam wypełnić czas wolny, a treści, do jakich nas zachęca są łatwo przyswajalne i nie wymagają dużego zaangażowania Cechy kultury masowej Istnieje wiele definicji kultury masowej, każda opisuje inną jej cechę i wartości, jednak większość z nich wyróżnia zbiór elementów, które w odpowiedni sposób 9

10 wyodrębniają ten typ kultury od kultury wyższej (elitarnej). A. Kłoskowska przyjęła za takie elementy dwa kryteria: standaryzacji i ilości. W myśl kryterium ilości możemy przyjąć zarówno ilość potencjalnych odbiorców danego dzieła jak i jego liczbę rozpowszechnianych kopii. Lecz obydwa te założenia w odpowiedni sposób rozróżniają dzisiejsze produkcje kulturowe od tych tradycyjnie pojmowanych.. Już w antycznym Rzymie ważną rolę odgrywały święta, wydarzenia religijne czy igrzyska, które gromadziły szeroką widownię na swoje areny. W porównaniu jednak do dzisiejszej publiczności masowej, było to raczej zjawisko o krótkim działaniu i o mniejszej liczbie uczestników. Natomiast, jeśli chodzi kopie danego dzieła to w zamierzchłych czasach artysta tworzył jedno dzieło, które było adresowane do nielicznego grona ludzi znających się na sztuce. Obecnie dzięki użyciu techniki powielania każdy, kto posiada radio, telewizor czy komputer może dotrzeć i zapoznać się z produktami kultury masowej. Związane jest to z kolejną ważną właściwością kultury masowej, mianowicie z jej dostępnością. Dzięki łatwemu dostępowi do różnego rodzaju mediów możemy w ogóle mówić o kulturze masowej. W dawnych czasach, aby ujrzeć spektakl w teatrze bądź wysłuchać operowych arii, należało udać się w odpowiednie miejsce, gdzie o określonej godzinie gromadziła się widownia. Sztuka nie była, więc dostępna dla zwykłego człowieka. Obecnie publiczność masowa dzięki wielkim możliwością mediów, bez najmniejszego problemu i bez opuszczania domu może poznawać te same rzeczy. Produkcja masowa posiada również swoje wady. Tworzenie wielkiej liczby dzieł ma wpływ na jej jakość. Gusta szerokiej publiczności muszą być w jak największej mierze zaspokojone. Ogromna liczba produktów, jakie masowa kultura tworzy obniża jej koszta, ale niesie to ze sobą również skłonność do stałego zmniejszania swoich walorów. W konsekwencji tego staje się nijaka i w rzeczywistości nie zadowala niczyich potrzeb. Dzięki małym kosztom produktów masowych mamy możliwość by pozwolił sobie na nie praktycznie każdy. Tymczasem na czerpanie wartości z kultury wyższej może sobie pozwolić tylko nieliczne grono odbiorców. Wiążę się o w głównej mierze z wysokimi kosztami jej produkcji. Nie każdy, bowiem może sobie pozwolić na zakup dobrej książki czy pójście do teatru. Jednak bez najmniejszego problemu znajdujemy środki na kupno kolorowych czasopism czy obejrzenie serialu w telewizji. Komercja stała się w ówczesnym świecie nierozłącznym elementem kultury masowej. Obecna jest wszędzie: od telewizji, poprzez czasopisma aż po radio i Internet. Artysta, który dawniej poprzez sztukę wyrażał siebie, swoje myśli i uczucia, dzisiaj musi podporządkować się surowym prawom rynku. Zmuszony jest do sprostania oczekiwaniom masowej 10

11 publiczności oraz producenta, od którego często zależy ostatnie słowo. Monopolizacja i standaryzacja współczesnych mediów nie pozostawia wiele miejsca na wyrażanie swojej osobowości. Obecne produkcje nastawione są tylko na potencjalny zysk. I jest to w głównej mierze kryterium, które przesądza czy dane dzieło zostanie przedstawione szerszej publiczności. Reklamowanie dzieł inteligentnych i zmuszających do przemyśleń, współcześnie nie należy do częstych zjawisk Dzisiaj, aby dane dzieło zaliczyć do grona wielkich oblicza się miarę wysprzedanych jego egzemplarzy. Jeżeli nawet film czy książka nie ma podstaw by zaliczyć się do prawdziwych dzieł sztuki, to odpowiednie promowanie w mediach sprawi, że odniesie sukces. Fakt ten jest obecnie bardzo dobrze znany i dotyczy każdej sfery kultury popularnej. Użytkowanie wytworów kultury masowej nie pozostawia w naszej pamięci jakiegoś większego piętna. Są jednorazowe i krótkotrwałe w użytkowaniu. Inaczej natomiast jest z dziełami kultury wyższej, które zmuszają nas do przemyśleń i oceny ich walorów estetyki. Wypełnienie wolnego czasu i zapewnienie rozrywki to główne cele kultury masowej. Aby temu sprostać, nie ma potrzeby tworzyć dzieł o ambitnej treści i wyjątkowej fabule. Dlatego do kreowania większości produkcji we współczesnym świecie powielane są sprawdzone wzory i zawarte skorygowane elementy. Najczęściej wyposażone są w treści, które mają zwrócić uwagę widza, dostarczać emocji na co dzień oraz przykuć uwagę jak najszerszej widowni. Dlatego obecna kultura masowa jest w tak ogromnej mierze przepełniona scenami seksu i przemocy. Nie ma tu miejsca na kształtowanie współczucia, pomocy czy bezinteresowności. Bohater kultury masowej musi być piękny, silny i bogaty. Często też kocha szaleńczo i bez opamiętania. Na całym świeci produkcje kultury masowej poddawane są zabiegom standaryzacji. Wynikiem tego jest zanikanie dzieł oryginalnych i wyróżniających się wśród innych. Tworzone są natomiast dzieła o podobnej treści i kształcie. Ograniczają się jedynie do kilku podstawowych kwestii. Współczesna kultura masowa sprawiła, że wszyscy czują, przeżywają i doświadczają tych samych potrzeb. Każdy ma podobny sposób na spędzanie swojego wolnego czasu i za pomocą podobnych rozrywek dąży w tym celu. Większość używa do tego komputera bądź telewizji. Jednak masowa produkcja nie ograniczyła się do jednego kraju czy odrębnego społeczeństwa. Identyczne filmy czy książki są sprzedawane w takich samych ilościach, jednakowo w Azji, Ameryce czy Europie, co prowadzi do zanikania podziałów klasowych. Niezależnie od pochodzenia czy wykształcenia wchłaniamy jednakową dla każdego kulturę. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj telewizja. W krótkim odstępie czasu możemy zaczerpnąć informacji z różnych zakątków świata. Obejrzeć najnowsze kolekcje mody czy tragiczne wypadki, które 11

12 pochłonęły dziesiątki ofiar. Informacje te przyswajamy w sposób łatwy i zrozumiały często nie rozumiejąc złożoności danego problemu. Ludzka tragedia i śmierć nie wywiera na nas już większego wrażenia. Ogromna liczba materiałów prasowych i telewizyjnych, na które natrafiamy z każdym dniem powoduje u nas objaw znieczulenia i obojętności. Zjawisko to, które dotknęło całą kulturę masową zwane jest homogenizacją. Określenie to zostało zaczerpnięte z procesu spożywczego, które polega na wytwarzaniu się jednolitej mieszaniny z niemieszających się ze sobą w warunkach normalnych składników 5. Porównywalne zjawisko ma miejsce w kulturze masowej. Analizując homogenizację ze względu na zawartości przekazów upowszechnianych przez kulturę masową, możemy wyróżnić trzy typy: 1) homogenizacje upraszczającą -związaną z ingerencją w dzieło 2)homogenizacje immanentną dokonywaną przez samego autora 3) homogenizacje przez zestawienie, czyli mechaniczną6 W pierwszym typie homogenizacji mamy do czynienia z wprowadzeniem do dzieła uznanego za trudne uproszczeń, aby możliwe było zrozumienie tego przekazu przez tę publiczność, której brakuje odpowiednich cech, by dany przekaz zrozumieć bez odpowiednio wprowadzonych modyfikacji. W tym przypadku nie robi tego autor, lecz interpretator. Cechą drugiego typu homogenizacji jest umieszczenie w twórczości przez autora, takich detali kultury niższego i wyższego rzędu, które sprostają wymaganiom jak najobszerniejszej liczby odbiorców. Są to jednak dzieła wyraźnie zaliczane do kultury wyższej. Najlepszym przykładem tutaj będzie produkcja kinowa. Wprawdzie znaczna część filmów nastawionych jest na masową widownię, to jednak powstają filmy o poważnych problemach społecznych, które, mimo iż nie posiadają efektów specjalnych zasługują na miano dzieł sztuki. Są to przekazy poważne i wspaniałe pod względem artystycznym. Proces ten jest obserwowany również w muzyce, w której już nie tylko wysoko ceni się melodię klasyczną, lecz coraz częściej dostrzega się to zjawisko w jazzie czy muzyce rockowej. Również komiks nie przeszedł koło tego faktu obojętny. W ogromnej liczbie komiksowej tandety znaleźć można również produkt, którego autor zyskał poważnie krytyków. Dzięki nacechowaniu wieloma odniesieniami do sztuki i powiązaniom z mitologią, dzieło tego typu byłoby przez normalnego czytelnika błędnie odczytane lud niezrozumiałe. Najbardziej upowszechnionym zjawiskiem w współczesnym świeci jest ostatni typ homogenizacji, czyli mechaniczna. Jego główną zaletą jest przeniesienie wielkich dzieł w nienaruszonej formie do masowych środków informacyjnych. W sposób ten osiąga się 5 6 termin Homogenizacja, A. K ł o s k o w s k a, Op. cit., s

13 wymieszanie kultury masowej z kulturą wyższego poziomu, co sprawia, że liczne masy społeczeństw mogą zaznajomić się z wielkimi dziełami światowej sztuki, muzyki i literatury. Homogenizacja mechaniczna jest powszechna w radiu i telewizji, która chce dotrzeć do jak najliczniejszego grona odbiorców Aspekt obrazkowy kultury popularnej Współcześnie o formie i zasięgu kultury masowej decydują środki, jakimi zostały przekazane. Prasa, telewizja, film, radio i powstały w ostatnich czasach Internet na stałe zdominowały życie i kształtują obraz dzisiejszego społeczeństwa. Mają one charakter ogólno dostępny i bez nich rozwój kultury masowej nie byłby możliwy. Istotną cechą tych środków jest ich wizualna postać. Właściwie tylko radio nie opiera swojego działania na obrazie. Pozostałe cztery media bazują na odczuciach wzrokowych jako najłatwiej odbieranym elemencie informacji. Komunikat przekazywany w formie obrazu jest bardziej uniwersalny i zrozumiały przez każdą osobę. W dzisiejszej kulturze obraz ma olbrzymi wpływ na nasze otoczenie i zachowanie. Mass media za pomocą różnych reklam, składających się w głównej mierze z obrazów, uświadamiają nam, w jaki sposób mamy żyć i jakie poglądy wyznawać. Informują, co jest modne i kształtują nasze marzenia. Potencjał obrazu dostrzegli również dzisiejsi twórcy kultury popularnej. Tworzone przez nich przekazy stanowczo przekładają spektakularność nad treść. Połowa XIX w. była okresem, w którym zaczęło się stopniowe zastępowanie słowa pisanego przez obraz. Billboardy, plakaty, aż w końcu różnego rodzaju zdjęcia stopniowo wypierały komunikat językowy. Także gazety nie oparły się temu procesowi. Dawniej jako nośniki wartości intelektualnych kształtowały język. Dziś jest w nich pełno różnego rodzaju tabelek, wykresów, mapek i kolorowych zdjęć. Dylemat ten sięgnął nie tylko, tak zwanych szmatławców nastawionych głównie na sensację, lecz i poważne opiniotwórcze dzienniki. Te z kolei, aby ratować się przed finansowym bankructwem zmuszone są umieszczać na swoich łamach reklamy. Kultura masowa dotarła już wszędzie. Nie oparła się temu zjawisku również edukacja gdzie coraz częściej zastępuje się słowo pisane zwykłym obrazem. Obecnie mało, który uczeń sięga po lekturę. Prościej jest im oglądnąć film. Również w samych szkołach zaczęto wykorzystywać pomoce wizualne by w łatwiejszy sposób dotrzeć do uczniów. Młode pokolenie wychowane na kolorowych czasopismach, filmach z efektami specjalnymi i wszędobylskich reklamach lepiej pochłania wiedzę przedstawioną w ten sposób. 13

14 Największe ograniczenie treści i słowa możemy zobaczyć w reklamie, która w większości przypadków składa się tylko z sloganu. Zdaniem Jerzego Bralczyka reklama to przede wszystkim slogan. To się zapamiętuje i do tego sprowadza się wszelkie myślenie o tym, co dla tekstu reklamowego najbardziej charakterystyczne. 7 Obraz reklamowy ukazujący ideał szczęśliwej rodziny, piękne kobiety czy wysportowanych mężczyzn każe nam wierzyć, że sprzedawany produkt również doprowadzi nasze życie do tak samo pięknego i idealnego. Często nie ma w tym nic z prawdy, lecz dzisiejsza społeczność omamiona tymi pięknymi obrazami w takie obietnice wierzy. Obraz jest znany od zarania dziejów. Rysunek jest przecież o wiele starszy niż pierwsze pismo. Dzięki swojej prostocie i uniwersalności wykorzystywany jest w każdej dziedzinie życia. Jest zrozumiały przez każdego, bez względu na wykształcenie i status społeczny. Przeszedł długą drogę ewolucji i obecnie zdominował mass media. ROZDZIAŁ II REKLAMA 7 J. B r a l c z y k, Język na sprzedaż, GWP, Gdańsk 2004, s. 124s. 14

15 2.1 Rozwój reklamy Reklama jest nieodzownym elementem współczesności. Nie sposób wyobrazić sobie bez niej dzisiejszego świata, gospodarki i mediów, a także życia codziennego. W idealny sposób prezentuje potrzeby, pragnienia i dylematy współczesnego społeczeństwa. Reklama przeniknęła do każdej sfery szycia, w tym również do branży związanej z komiksem. Jako część kultury współczesnej, na bieżąco aktualizuje swoje przekazy i dostosowuje je do zmieniających sie warunków kulturowych, mimo iż posługuje się mocno zakorzenionymi archetypami, symbolami i wzorami postaw. Głównym zadaniem reklamy jest informowanie oraz przekonywanie odbiorcy, że prezentowany towar jest najlepszy. Reklama służy także do budowy pozytywnego wizerunku firmy lub usługi. W tym celu posługuje się wszystkimi środkami znanymi w masowym przekazie informacji, które w doskonały sposób dostosowuje do swoich potrzeb. Etymologii słowa reklama należy szukać w łacińskim źródłosłowie, gdzie czasownik reclamare oznacza hałasowanie, robienie wrzawy. Desygnatowi omawianego słowa zdaje się bardziej odpowiadać łacińskie divulgo, co oznacza rozgłaszać, rozpowszechniać, czy też propago rozkrzewiać, rozszerzać niż reclamo, którego cechy definicyjne bardziej niż w desygnacie słowa reklama odnaleźć można w desygnacie słowa reklamacja. Odpowiedniejszy znaczeniowo w odniesieniu do omawianego zjawiska wydaje się też być anglojęzyczny termin advertising oznaczający skierowanie uwagi na określony produkt8. Z etymologicznym znaczeniem słowa reklama związana jest jej pierwsza rola. Za pierwsze reklamy uważa się nawoływania starożytnych zapowiadaczy na jarmarkach i targowiskach. W następnej kolejności pojawiły się pierwsze szyldy reklamowe, które były znakiem rozpoznawczym producenta. Szyldy były charakterystyczne dla danych wytwórców, np. beczka oznaczała karczmarza, but - szewca. Pierwsze afisze reklamowe pojawiły się w starożytnym Rzymie. Były one malowane na murach czarną bądź czerwoną farbą. Ich głównym zadaniem było publikowanie ogłoszeń urzędowych, lecz z czasem zamieszczano na nich również ogłoszenia prywatne. Problemem była jednak ogromna liczba osób, które ni umiały czytać. W średniowieczu reklamą posługiwali się głównie rzemieślnicy. Była ich znakiem firmowym. Każdy z cechów rzemieślniczych posiadał swój własny symbol wywieszony nad domem. Symbol wykonywany był z metalu i przytwierdzony prostopadle do ściany by być jak najlepiej zauważalnym. 8 A. B e n e d i k t, Reklama jako proces komunikacji, Astrum, Wrocław 2002, s

16 Za moment przełomowy w historii reklamy uważa się wynalezienie druku przez Johna Gutenberga w 1441 roku. Od tego czasu nastąpił gwałtowny rozwój reklamy drukowanej. W 1450 roku zaczęły pojawiać się pierwsze drukowane ulotki, reklamujące książkę Leopolda Laubera, a w 1612 roku w Paryżu powstało pierwsze pismo, w którym ukazywały się wyłącznie ogłoszenia. Wiek XVII i XVIII to okres intensywnego rozwoju dwóch form reklamy. Pierwsza, w której wykorzystywano symbole wizualne, druga, która przybrała kształt reklamy drukowanej. Ogromny wpływ na taki obrót sytuacji miało szkolnictwo. Dzięki powszechnej nauce wzrosła liczba osób umiejących czytać. Upowszechniła się prasa, a jednocześnie zmniejszyła się rola szyldów reklamowych. Rozwój społeczny i gospodarczy w XIX wieku przyczynił się do gwałtownego rozwoju reklamy prasowej. Początkowo zmianom tym uległy tylko specjalne pisma ogłoszeniowe, potem również polityczne i społeczne. W drugiej połowie XIX wieku pojawiły się pierwsze agencje reklamowe. Ich specjalnością były wyłącznie ogłoszenia prasowe. Bardzo szybko zmieniły one jednak charakter. Ogłoszenia zaczęły nabierać przyjemniejszego wyglądu, zaczęto używać obrazków, a później również fotografii. Proste i ogólnikowe ogłoszenia zamieniły się w typowe reklamy, które zachęcały do zakupu danego produktu. W okresie rozwoju reklamy drukowanej nastąpił także rozwój typowej reklamy bezpośredniej, która w początkowej fazie związana była z eksponowaniem produktów w ich miejscach sprzedaży. Od wieków, kupcy dążyli do możliwości zaprezentowania swoich towarów w jak najatrakcyjniejszych miejscach. Centra miast, miejsca blisko kościołów i zamków, od zawsze przyciągały kupców, gdzie w specjalnie przygotowanych stoiskach zachęcali do kupna towarów i usług. Bardzo często korzystali oni ze straganów wyposażonych w daszek i ścianki boczne. Umożliwiało to ochronę towarów, a także kupujących, przed wpływem warunków atmosferycznych. W miare czasu, stragany te zamieniały się w sklepy. Popularne stawały się również specjalne budowle przeznaczone dla kupców, gdzie na piętrach tych budowli znajdowały się pomieszczenia mieszkalne. Dobrym przykładem są tutaj Sukiennice w Krakowie. Wzrastająca liczba sklepów, zmusiła kupców do przywiązywania większej uwagi w sprawie uatrakcyjnienia wnętrza sklepu oraz wystroju witryny sklepowej. Szeroka konkurencja oraz możliwość zakupu towarów w innym miejscu mobilizowała sprzedających do poszerzenie swojego asortymentu usług. Koniec wieku XIX i wiek XX to czasy, które przy pomocy środków masowego przekazu, zrewolucjonizowały reklamę. Spotkać ja można wszędzie, w radiu, prasie, telewizji, a także w Internecie. W 1898 roku ukazano pierwszy spot reklamowy. Prezentował on proszek do prania. W 1921 roku, w Stanach Zjednoczonych miała miejsce pierwsza emisja 16

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych.

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych. AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Kierunek: Pedagogika II o Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna Nr albumu: 61878 PATRYCJA RADZIWOLSKA Reklama społeczna jako

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA DARIUSZ BROSZ KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY NA PRZYKŁADZIE LOKALU EXTRA PEWEX Praca teoretyczna zrealizowana pod

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Małgorzata Osowska Nr albumu: 263102 Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Analiza treści plakatów poświęconych zjawisku przemocy Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Spis treści Plan promocji Marki Łódzkie Energetyczne Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne" Autorzy: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Pod redakcją: Dr Ewy Kochańskiej Łódź 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK

Redakcja: Leszek Plak. Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by Wydawnictwo Placet 2012 WYDANIE EBOOK Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki

Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Joanna Michalik Nr albumu: 12557 Wykorzystanie technologii informatycznych w turystyce w XXI wieku Praca magisterska Na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo