KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU"

Transkrypt

1 KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU część 1 - UWARUNKOWANIA Skład zespołu: Małgorzata Kędziora (MPU) Magdalena Kostencka Burek (MPU) Mirosława Pabel (MPU) Olga Susicka Banasiak (MPU) Współpraca Agnieszka Jakubowska (MKZ) Joanna Czech (MKZ) Krystian Spychała (ZDM) Katarzyna Andrzejewska (WUIA) Tadeusz Jurga Jerzy Plejer (PINB) Dariusz Patalas (PINB)

2 WSTĘP 1. Podstawa opracowania: polecenie Prezydenta m. Poznania - protokół nr 165/V/45/2009 z narady Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu r., w sprawie opracowania koncepcji polityki reklamowej na Obszarze Staromiejskim 2. Zakres opracowania Koncepcja obejmuje Obszar Staromiejski ograniczony ulicami: Solną, Wolnica, Stawną, Garbary, Zieloną, Podgórną, Alejami Marcinkowskiego i Placem Bernardyńskim

3 WSTĘP

4 WSTĘP 3. Celem opracowania jest: 1) ujednolicenie polityki reklamowej na Obszarze Staromiejskim poprzez określenie definicji oraz zasad dla urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych w zakresie: a) lokalizacji w przestrzeni; b) formy i rodzajów materiałów; 2) otwarcie dyskusji społecznej na temat ładu przestrzennego w mieście. 4. Koncepcja polityki reklamowej sporządzona została przez zespół MPU w składzie: Małgorzata Kędziora, Magdalena Kostencka Burek, Mirosława Pabel, Olga Susicka-Banasiak, przy współpracy: 1) Agnieszki Jakubowskiej, Joanny Czech z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków: 2) Katarzyny Andrzejewskiej, Tadeusza Jurgi z Wydziału Urbanistyki i Architektury; 3) Krystiana Spychały z Zarządu Dróg Miejskich; 4) Jerzego Plejera, Dariusza Patalasa z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 5. Adresat opracowania jednostki miejskie, inwestorzy, mieszkańcy.

5 6. Koncepcja Polityki Reklamowej składa się z: 1) części tekstowej: a) Uwarunkowania: - analiza stanu istniejącego. - ocena stanu istniejącego. - podsumowanie i wnioski b) Katalogu Dobrych Praktyk: - zasady ogólne - wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp 2) części graficznej ilustrującej Uwarunkowania i Katalog Dobrych Praktyk.

6 KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU UWARUNKOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA

7 UWARUNKOWANIA: ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM sporządzona została w oparciu o: 1) dokumenty planistyczne 2) formy ochrony konserwatorskiej 3) akty prawne 4) wizje w terenie, wizualną ocenę przestrzeni, dokumentację fotograficzną 5) rozwiązania i dokumenty określające zasady Polityki Reklamowej w innych miastach 6) rozprawę doktorską Anny Vonhausen Wpływ reklamy zewnętrznej na ład przestrzenny miasta na przykładzie Poznania, Politechnika Poznańska, 2008 r.

8 UWARUNKOWANIA: ANALIZA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH STUDIUM - WYTYCZNE OGÓLNE DLA CAŁEGO MIASTA Urządzenia reklamowe i informacyjne należy lokalizować w taki sposób, aby swoją formą, wielkością, kolorystyką nie zniekształcały istniejących układów przestrzennych (ich wnętrz, sekwencji widokowych, panoram itp.) oraz architektury budynków Wprowadza się zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, chyba że Miejski Konserwator Zabytków postanowi inaczej

9 UWARUNKOWANIA: ANALIZA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH STUDIUM - WYTYCZNE DLA STREFY A - CENTRUM o Zakazuje się lokalizowania urządzeń reklamowych, za wyjątkiem słupów reklamowych

10 UWARUNKOWANIA: ANALIZA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCY MPZP OBSZAR STAROMIEJSKI W POZNANIU Zakazuje się lokalizacji: wszelkich tablic i urządzeń reklamowych i informacyjnych z wyjątkiem przewidzianych pozostałymi ustaleniami planu Dopuszcza się lokalizację: urządzeń oraz tablic reklamowych i informacyjnych dopuszczonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej szyldów firm i instytucji zawieszanych na budynkach w których te firmy i instytucje mają swoje siedziby

11 UWARUNKOWANIA: ANALIZA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCY MPZP OBSZAR STAROMIEJSKI W POZNANIU Wygląd i sytuowanie szyldów: szyldy firm i instytucji których lokale są usytuowane w części frontowej parterów budynków mogą być mocowane wyłącznie na ścianach budynków lub w oknach wystawowych na wysokości parteru i mogą zawierać wyłącznie logo i nazwę firmy, imiona i nazwiska właścicieli, krótką informację nt. przedmiotu usługi,oraz godziny otwarcia;szczegółowe przepisy dotyczące wyglądu i rozmieszczenia szyldów określi odrębna uchwała Rady Miejskiej szyldy firm i instytucji których lokale są usytuowane poza częścią frontową parterów budynków i powyżej parterów budynków mogą być mocowane wyłącznie: na ścianach budynków, przy wejściach do ich siedzib, przy wejściach do budynków mieszczących te firmy i instytucje lub, jeśli to niemożliwe, w bezpośrednim sąsiedztwie ich siedzib;szczegółowe przepisy dotyczące wyglądu i rozmieszczenia szyldów określi odrębna uchwała Rady Miejskiej szyldy nie mogą zasłaniać detali architektonicznych budynku i nie mogą mieć formy neonów

12 UWARUNKOWANIA: ANALIZA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE I SPORZĄDZANE MPZP NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM Sporządzane mpzp: 1. C1b Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej 2. C1a - Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej 3. Cu - W rejonie ulic Wroniecka Mokra Żydowska Kramarska 4. Cr - Plac Wielkopolski 5. C1c - Archiwum Państwowe 6. Cy - Rejon ul. Dominikańska-Szewska 7. Cł - Stary Rynek i ul Wroclawska 8. Cx - Stary Rynek-Szkolna Obowiązujące mpzp: 1. Cd - Mpzp u zbiegu ul. Szkolnej i Paderewskiego 2. Cm - Plac Kolegiacki ulica Wodna 3. Cs - Szkolna-Kozia-Wrocławska 4. Cz - ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych

13 UWARUNKOWANIA: ANALIZA FORM OCHRONY KONSERWATORSKIEJ Zespół urbanistyczno architektoniczny miasta lokacyjnego w obrębie murów miejskich, wraz z budynkami użyteczności publicznej, sakralnymi oraz kamienicami (Nr A225) Ochrona pomnika historii Poznań historyczny zespół miasta (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2008r.)

14 UWARUNKOWANIA: ANALIZA AKTÓW PRAWA Uchwały Rady Miasta Poznania Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Ustawy m.in.: o drogach publicznych, o ochronie zabytków, Kodeks Cywilny, Prawo budowlane, Rozporządzenia do ustaw (np.: Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych, w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, w sprawie Symboli Narodowych)

15 UWARUNKOWANIA: ANALIZA ROZWIĄZAŃ I DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH ZASADY POLITYKI REKLAMOWEJ W INNYCH MIASTACH KRAKÓW PARK KULTUROWY SPORZĄDZONY DLA OBSZARU OBJĘTEGO PARKIEM KULTUROWYM MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WARSZAWA ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH WSKAZAŃ UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W w-wie NA NIERUCHOMOSCIACH I INNYCH OBIEKTACH WCHODZĄCYCH W SKLAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, KTÓRYMI GOSPODARUJE PREZYDENT MIASTA WARSZAWY ŁÓDŹ ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH WSKAZAŃ UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W ŁODZI NA NIERUCHOMOSCIACH I INNYCH OBIEKTACH WCHODZĄCYCH W SKLAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, KTÓRYMI GOSPODARUJE PREZYDENT MIASTA DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Z KRAKOWA, WARSZAWY, LONDYNU BAWARII

16 UWARUNKOWANIA: ANALIZA DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna oraz analizy: a) charakterystycznych miejsc lokalizacji szyldów, tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych, b) formy, kształtu, kolorystyki istniejących szyldów, tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych, c) powiązań szyldów, tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych z funkcją budynku lub terenu.

17 UWARUNKOWANIA: ANALIZA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI ANNY VONHAUSEN WPŁYW REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ ŁAD PRZESTRZENNY MIASTA NA PRZYKŁADZIE POZNANIA, POLITECHNIKA POZNAŃSKA, 2008 r.

18 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 3) W zakresie aktów prawnych: a) brak jest skutecznych przepisów określających kompleksowe zasady lokalizowania i egzekwowania przepisów prawa w zakresie polityki reklamowej; b) powołanie Parku Kulturowego: wymaga równoległego sporządzenia mpzp i planu ochrony oraz powołania Jednostki nadzorującej, reguluje m.in. zasady polityki reklamowej lokalizacji nośników informacji w ściśle określonych terminach i sposób ich egzekwowania, umożliwia opracowanie katalogu rekomendowanych rozwiązań, jako integralnego załącznika, zawierającego ustalenia dotyczące estetyki, reguluje zasady polityki reklamowej dla wszystkich nieruchomości położonych w granicach podjęcia uchwały, niezależnie od form własności, służy praktycznej realizacji celów ochrony parku kulturowego zarówno w odniesieniu do zasobów krajobrazu objętego ochroną (zagospodarowania terenu), jak i do działań i procesów tam zachodzących (zarządzania parkiem), określa ramy dla programu zarządzania parkiem. c) sporządzenie mpzp: reguluje zasady polityki reklamowej dla wszystkich nieruchomości położonych w granicach podjęcia uchwały, niezależnie od form własności, w zakresie dopuszczonym ustawą, nie może obejmować zasad pozaplanistycznych, takich jak: pojęcia estetyczne, terminów realizacji, załącznika w formie katalogu rekomendowanych przykładów, umożliwia realizację ustaleń dopiero z inicjatywy inwestora,

19 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 1) W zakresie dokumentów planistycznych: a) Ustalenia studium odnoszą się w ogólnej formie do problematyki reklamowej w skali całego miasta b) W obowiązującym mpzp Obszar Staromiejski określenie wyglądu i sposobu sytuowania tablic informacyjnych oraz szyldów, przewidywano do realizacji odrębną uchwałą Rady Miasta Poznania. Ustawodawstwo uniemożliwia wprowadzanie zapisów uszczegółowiających do obowiązującego mpzp Obszar Staromiejski w formie jaką ten plan przewiduje, czyli odrębnej uchwały Rady Miasta; c) Ustalenia miejscowych planów obowiązujących i sporządzanych zawierają definicje i uszczegółowienia określane indywidualnie dla poszczególnych terenów. 2) Formy ochrony konserwatorskiej powołane na mpzp Obszar Staromiejski nie określają zasad estetyki i parametrów szyldów, tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych;

20 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 3) W zakresie aktów prawnych cd: d) ustanowienie Zarządzenia: reguluje zasady polityki reklamowej jedynie dla nieruchomości i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent, uniemożliwia wprowadzenie spójnych zasad polityki reklamowej dla całego obszaru i wszystkich podmiotów w granicach objętych zarządzeniem, poprzez nierówne traktowanie podmiotów może powodować dysonanse przestrzenne w miejscach styku terenów uregulowanych zarządzeniem i terenów, których to zarządzenie nie dotyczy, nie może określać terminów realizacji. 4) Ocena rozwiązań i dokumentów określające zasady Polityki Reklamowej w innych miastach: a) Park Kulturowy w Krakowie : Jest dokumentem, zwięzłym i czytelnym zarówno dla specjalistów, jak i dla społeczeństwa, tak zwanych grup interesu, właścicieli i użytkowników terenu oraz dla decydentów przedstawicieli władz samorządowych i służb państwowych. Przygotowanie projektu parku kulturowego oraz projektu mpzp trwało 5 lat; Właściciele, zarządcy nieruchomości, użytkownicy obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni położonych na terenie Parku, zobowiązani są do dostosowania się do przepisów w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego. Skuteczność działania ustalonych zasad, będzie można ocenić w II połowie 2012 r. b) Zarządzenia na przykładzie W-wy i Łodzi działają wyłącznie na ograniczonym obszarze w odniesieniu do nieruchomości miejskich i zarządzanych przez te miasta.

21 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 5) Ocena na podstawie wizji w terenie i wizualnej oceny przestrzeni: a) nieład przestrzenny wynika z samowolnej lokalizacji, formy i jakości nośników informacji na terenie Obszaru Staromiejskiego, b) negatywne przykłady dotyczą: przypadków lokalizowania, niezgodnie z obowiązującymi ustaleniami mpzp Obszar Staromiejski : w tym: urządzeń reklamowych i szyldów zawierających informacje reklamowe, oraz urządzeń reklamowych z wykorzystaniem samochodów, przyczep, rowerów, motorów i innych ruchomych elementów, różnej wielkości i proporcji szyldów, niskiej jakości nośników, niejednorodności formy i wyglądu w ramach jednej elewacji, przypadkowego sytuowania, natłoku, chaosu nośników informacji, różnorodnego oznaczenia obiektów, np. aptek; c) pozytywne przykłady dotyczą lokalizacji szyldów, tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych : na przeważającej części budynków stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto Poznań, na obiektach: użyteczności publicznej oraz zlokalizowanych w pierzejach Starego Rynku.

22 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM MPZP W TYM ZAWIERAJĄCE INFORMACJE REKLAMOWE pozytywne negatywne

23 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM MPZP pozytywne negatywne

24 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM MPZP W TYM REKLAMA OKAZJONALNA pozytywne negatywne

25 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WIELKOŚCI I PROPORCJE SZYLDÓW pozytywne negatywne

26 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NISKA JAKOŚĆ NOŚNIKÓW pozytywne negatywne

27 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NIEJEDNORODNOŚĆ W RAMACH JEDNEJ ELEWACJI pozytywne negatywne

28 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO PRZYPADKOWE SYTUOWANIE pozytywne negatywne

29 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NISKA JAKOŚĆ NOŚNIKÓW pow. szyldu mierzona po obrysie 0,7 m2 pozytywne negatywne

30 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NATŁOK CHAOS pozytywne negatywne

31 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO RÓŻNORODNE OZNACZENIA OBIEKTÓW, NP. APTEK, pozytywne negatywne

32 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO negatywne

33 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 5) Ocena na podstawie wizji w terenie i wizualnej oceny przestrzeni (cd): e) szyldy najczęściej sytuowane są przy wejściu do budynku, na ścianie między drzwiami a oknem, przestrzeń ta umożliwia lokalizowanie szyldów o wielkości boku około 45 cm,

34 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 5) Ocena na podstawie wizji w terenie i wizualnej oceny przestrzeni (cd): d) przyjazny odbiór przestrzeni występuje w miejscach, gdzie ilość, proporcje i materiał nośników nie zakłócają charakteru kamieniczek staromiejskich,

35 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 5) Ocena na podstawie wizji w terenie i wizualnej oceny przestrzeni (cd): f) proporcja i poszanowanie detali architektonicznych zachowane zostały na budynkach, na których poza szyldami sytuowanymi przy wejściu do budynku, występują dodatkowo nie więcej niż jeden lub dwa szyldy w formie odrębnych liter;

36 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 5) Ocena na podstawie wizji w terenie i wizualnej oceny przestrzeni (cd): g) występują szyldy, w szczególności szyldy umieszczane prostopadle do ściany budynku, które w skali pojedynczego budynku można ocenić pozytywnie pod względem proporcji, estetyki i materiału. Natomiast w zestawieniu z szyldami występującymi w sąsiedztwie, wykonanymi z innych materiałów, sprawiają wrażenie nieładu i przeładowania, ponieważ czytane są z perspektywy całej ulicy. Wrażenie to można zmienić, jeśli będzie zachowana duża jednorodność szyldów prostopadłych na całym terenie. Poddano ocenie materiały, z których wykonane są szyldy prostopadłe. Oceniono, że najkorzystniej w klimat staromiejski wpisują się szyldy ażurowe metalowe, które nie konkurują z szyldami równoległymi na poszczególnych budynkach i odbierane są jako jednorodne w skali całego Obszaru,

37 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 5) Ocena na podstawie wizji w terenie i wizualnej oceny przestrzeni (cd): h) złą praktyką jest naklejanie plakatów oraz ulotek w oknach. Prowadzi to często do zakrywania części konstrukcyjnych skrzydeł okiennych, takich jak szpros, ślemię. Ma to szczególnie znaczenie na terenie Obszaru Staromiejskiego, gdzie okna często mają umocowanie historyczne i są elementem ochrony konserwatorskiej całego budynku,

38 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO POZYTYWNA NEGATYWNA

39 UWARUNKOWANIA: PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1) przeprowadzone analizy przestrzeni Obszaru Staromiejskiego dowodzą konieczności pilnego uregulowania i ujednolicenia zasad POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM dla wszystkich jednostek miejskich; 2) niezależnie od wyboru formy dokumentu określającego zasady POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM, należy stworzyć podstawy merytoryczne określające spójne zasady lokalizacji, parametrów i estetyki, urządzeń reklamowych, szyldów, tablic informacyjnych oraz słupów ogłoszeniowych, w tym do miejscowych planach sporządzanych na Obszarze Staromiejskim; 3) pozytywne przykłady jako wzorce zasad lokalizacji nośników informacji, będą stanowić materiał wyjściowy do działań naprawczych oraz uszczegółowienia na Obszarze Staromiejskim; 4) proponuje się wypracowanie zasad w formie Katalogu Dobrych Praktyk stanowiącego element POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM. 5) Proponuje się wdrażanie zasad Polityki Reklamowej na Obszarze Staromiejskim w Poznaniu poprzez powołanie międzywydziałowego zespołu ds. POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU, w zakresie: a) monitoringu; b) odstępstw; c) aktualizacji.

40 WZORCE

41 WZORCE

42 WZORCE

43 WZORCE

44 WZORCE

45 WZORCE

46 0,8m 0,7m 0,7m WZORCE

47 WZORCE 0,6m

48 WZORCE

49 WZORCE

50 WZORCE 0,25m

51 WZORCE Obliczenia dla 2% na pojedynczej elewacji

52 WZORCE

53 WZORCE pow. szyldu mierzona po obrysie 0,7 m2

54 WZORCE

55 WZORCE

56 WZORCE

57 KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU część 2 - WZORCE Skład zespołu: Małgorzata Kędziora (MPU) Magdalena Kostencka Burek (MPU) Mirosława Pabel (MPU) Olga Susicka Banasiak (MPU) Współpraca Agnieszka Jakubowska (MKZ) Joanna Czech (MKZ) Krystian Spychała (ZDM) Katarzyna Andrzejewska (WUIA) Tadeusz Jurga Jerzy Plejer (PINB) Dariusz Patalas (PINB)

58 WZORCE

59 WZORCE

60 WZORCE

61 WZORCE

62 WZORCE

63 WZORCE

64 0,8m 0,7m 0,7m WZORCE

65 WZORCE 0,6m

66 WZORCE

67 WZORCE

68 WZORCE 0,25m

69 WZORCE Obliczenia dla 2% na pojedynczej elewacji

70 WZORCE

71 WZORCE pow. szyldu mierzona po obrysie 0,7 m2

72 WZORCE

73 WZORCE

74 WZORCE

75 KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU część 3 - WYTYCZNE Skład zespołu: Małgorzata Kędziora (MPU) Magdalena Kostencka Burek (MPU) Mirosława Pabel (MPU) Olga Susicka Banasiak (MPU) Współpraca Agnieszka Jakubowska (MKZ) Joanna Czech (MKZ) Krystian Spychała (ZDM) Katarzyna Andrzejewska (WUIA) Tadeusz Jurga Jerzy Plejer (PINB) Dariusz Patalas (PINB)

76 KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU KATALOG DOBRYCH PRAKTYK CZĘŚĆ GRAFICZNA

77 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Zasady ogólne 1) zawiera generalne zasady lokalizacji nośników informacji, tzn. urządzeń reklamowych, szyldów, tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych na terenie ograniczonym ulicami: Solną, Wolnica, Stawną, Garbary, Zieloną, Podgórną, Alejami Marcinkowskiego i Placem Bernardyńskim; Dopuszczalne odstępstwa w części tekstowej od: 1) zastosowanych definicji nośników informacji, które mogą uzyskać brzmienie dostosowane do wymogów dokumentów, w których będą stosowane przez jednostki miejskie, 2) zasad lokalizacji, formy lub materiału nośników informacji, w szczególnych przypadkach.

78 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Na Obszarze Staromiejskim, na terenach dróg, placów, skwerów, parków, urządzenia reklamowe na czas trwania imprezy mogą być: 1) lokalizowane na czas wydarzenia artystyczno - rozrywkowego: wystawy, pokazu, imprez takich jak: jarmark Świętojański, imprezy kulturalne, Noc Muzeów, Festiwal Malta oraz podczas uroczystości religijnych, na okres nie dłuższy niż 60 dni; 2) lokalizowane jako wolno stojące lub umieszczane wyłącznie na urządzeniach okazjonalnych, takich jak: kioski, pawilony, przekrycia namiotowe, powłoki pneumatyczne, sceny, trybuny oraz samodzielne ażurowe konstrukcje. Określone w katalogu generalne zasady lokalizacji nośników informacji nie wykluczają możliwości lokalizowania na Obszarze Staromiejskim, elementów ustanowionego przez Miasto Systemu Informacji Miejskiej.

79 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU URZĄDZENIE REKLAMOWE nośnik informacji w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami; SZYLD oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności TABLICA INFORMACYJNA element informacji turystycznej, przyrodniczej, porządkowej, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustanowionym przez gminę, w tym systemem informacji miejskiej, oznaczeniem urządzeń technicznych lub symboli narodowych. SŁUP OGŁOSZENIOWY

80 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp URZĄDZENIE REKLAMOWE należy przez to rozumieć nośnik informacji w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami; Ustala się: 1) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem pkt 2, 2) dopuszczenie lokalizacji urządzeń reklamowych: a) w wiatach przystankowych, b) stanowiących ofertę gastronomiczną, sytuowaną przy wejściu do lokalu gastronomicznego, w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 0,5 m 2, z wyłączeniem podświetlanych kasetonów, c) stanowiących znak identyfikujący aptekę, w formie równoramiennego krzyża o powierzchni nie większej niż 0,5 m 2, w formie podświetlanych kasetonów lub neonów d) na czas trwania imprezy, na terenach dróg, placów, skwerów, parków, z wyłączeniem podświetlanych kasetonów, billboardów i tablic wielkoformatowych: - jako wolno stojące, - umieszczane na urządzeniach okazjonalnych, e) na czas trwania wystawy, na obiektach muzealnych, w formie gabloty, plakatów, lub przed budynkiem jako wolno stojące, z wyłączeniem billboardów i tablic wielkoformatowych.

81 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp a) w wiatach przystankowych

82 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp b) stanowiących ofertę gastronomiczną, sytuowaną przy wejściu do lokalu gastronomicznego, w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 0,5 m 2

83 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp c) stanowiących znak identyfikujący aptekę, w formie równoramiennego krzyża o powierzchni nie większej niż 0,5 m 2, w formie podświetlanych kasetonów lub neonów

84 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp d) na czas trwania imprezy, na terenach dróg, placów, skwerów, parków, z wyłączeniem podświetlanych kasetonów, billboardów i tablic wielkoformatowych: - jako wolno stojące, - umieszczane na urządzeniach okazjonalnych,

85 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp e) na czas trwania wystawy, na obiektach muzealnych, w formie gabloty, plakatów, lub przed budynkiem jako wolno stojące, z wyłączeniem billboardów i tablic wielkoformatowych.

86 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp SZYLD należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności ; Ustala się: 1) zakaz lokalizacji szyldów: a) z wykorzystaniem: - ekranów plazmowych lub typu LED, - podświetlanych kasetonów lub wyświetlanych ruchomych obrazów, b) w oknach, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. e, c) przesłaniających otwory okienne i drzwiowe oraz detale architektoniczne. 2) dopuszczenia lokalizacji szyldów : a) na budynkach, w miejscu lokalizacji siedziby lub miejsc wykonywania działalności przez jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców; b) na straganach, lambrekinach markiz usytuowanych w poziomie parteru oraz elementach wyposażenia ogródków sezonowych.

87 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp 3) szyldy: a) zawierające nie więcej niż: logo, nazwę firmy, dane kontaktowe takie jak: imiona, nazwiska, adres, nr telefonu, fax, , strona www, godziny otwarcia;

88 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp b) sytuowane równolegle do ściany budynku w formie tablic szklanych, metalowych lub drewnianych: jednorodne dla całego budynku w zakresie materiału i formatu, przy wejściu do budynku między parapetem okna parteru a górną krawędzią drzwi, o wielkości szyldu nie większej niż 0,2 m 2

89 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp c) sytuowane równolegle do ściany budynku w formie metalowych, kamiennych lub szklanych odrębnych liter lub znaków: tworzących wyłącznie jeden napis, sytuowany w obrębie jednej kondygnacji, o łącznej powierzchni zajmowanego pola nie większej niż 2% powierzchni elewacji, na której będzie umieszczony,

90 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp d) sytuowane prostopadle do ściany budynku: w formie metalowych, ażurowych elementów, z dopuszczeniem części pełnej o powierzchni nie większej niż 50%, o powierzchni nie większej niż 0,7 m 2 mierzonej po obrysie zewnętrznym, na wysokości od 2,50 m do 4,0 m nad poziomem terenu i w odległości od siebie nie mniejszej niż 2,0 m, na tej samej wysokości w obrębie budynku, wysunięte na odległość nie większa niż 0,7 m od ściany budynku na której jest usytuowany, 4,0 m 2,5 m 4,0 m 2,5 m

91 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU d) sytuowane w oknach w formie neonów tworzących odrębne litery lub znaki, o powierzchni nie większej niż 25% powierzchni okna,

92 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp

93 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - SZYLD PROPOZYCJE LOKALIZACJI STARY RYNEK c) c) b) e) c) b)

94 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - SZYLD PROPOZYCJE LOKALIZACJI STARY RYNEK c) c) c) e) b) b) e)

95 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - SZYLD PROPOZYCJE LOKALIZACJI STARY RYNEK e) d) c) c) b) b)

96 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - SZYLD PROPOZYCJE LOKALIZACJI STARY RYNEK c) c) e) d) b) e) b)

97 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - SZYLD PROPOZYCJE LOKALIZACJI STARY RYNEK d) b) b) c) e) c) b)

98 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - SZYLD PROPOZYCJE LOKALIZACJI STARY RYNEK c) c) b) c) e) b) e)

99 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp e) sytuowane na lambrekinach markiz, parasoli lub zadaszeń, na straganach w formie jednego napisu, f) sytuowane na elementach wyposażenia ogródków sezonowych innych niż wymienione w lit. e, o wielkości boku pojedynczego szyldu nie większej niż 0,2 m.

100 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp Tablica informacyjna należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej, porządkowej, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustanowionym przez gminę, w tym systemem informacji miejskiej, oznaczeniem urządzeń technicznych lub symboli narodowych; Ustala się: 1) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych: a) z wykorzystaniem: - ekranów plazmowych lub typu LED, - podświetlanych kasetonów lub wyświetlanych ruchomych obrazów, b) w oknach lub w miejscach przesłaniających otwory okienne i drzwiowe oraz detale architektoniczne; 2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych: a) na budynkach, b) na ogrodzeniach, c) na terenach zieleni.

101 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp 2) tablice informacyjne: a) sytuowane równolegle do ściany budynku lub na ogrodzeniu, w formie pełnych elementów szklanych, metalowych lub drewnianych, o wielkości boku pojedynczej tablicy nie większej niż 0,2 m 2, b) sytuowane jako wolno stojące na terenach zieleni.

102 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp SŁUP OGŁOSZENIOWY Ustala się: 1) zakaz lokalizacji słupów ogłoszeniowych z wykorzystaniem: a) ekranów plazmowych lub typu LED, b) podświetlanych kasetonów lub wyświetlanych ruchomych obrazów, 2) dopuszczenie lokalizacji słupów ogłoszeniowych na terenach dróg, placów, skwerów, parków, : a) o wysokości nie większej niż 4,5 m, b) o proporcji podstawy do wysokości jak 1:3, c) jako obiektu budowlanego składającego się z trzech wyodrębnionych części: cokołu, części ekspozycyjnej i zwieńczenia, z dopuszczeniem zakończenia słupa detalem np. zegarem.

103 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp WYSOKOŚĆ DO 4,5 m

104 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU WYSOKOŚĆ DO 4,5 m

105 PROPOZYCJA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

106 PROPOZYCJA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

107

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 21 maja 2013 roku Projekt Ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Ogólna koncepcja Systemu Informacji Miejskiej. dla miasta Bydgoszczy.

Ogólna koncepcja Systemu Informacji Miejskiej. dla miasta Bydgoszczy. Ogólna koncepcja Systemu Informacji Miejskiej dla miasta Bydgoszczy. Wstęp. 1. Informacja kierunkowa dla pieszych i kierowców. Informacja skierowana do pieszych. 1.1.1. Tablice z nazwami ulic. 1.1.2. Tablice

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. CZĘŚĆ 1 Projekt

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W OPRACOWANIACH PLANISTYCZNYCH

INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W OPRACOWANIACH PLANISTYCZNYCH INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W OPRACOWANIACH PLANISTYCZNYCH INWESTYCJE TELEKOMUNIKACYJNE W USTAWIE O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM Art. 1 ust. 2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony.

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Materiały instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2014 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR 988/LV/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo