KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU"

Transkrypt

1 KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU część 1 - UWARUNKOWANIA Skład zespołu: Małgorzata Kędziora (MPU) Magdalena Kostencka Burek (MPU) Mirosława Pabel (MPU) Olga Susicka Banasiak (MPU) Współpraca Agnieszka Jakubowska (MKZ) Joanna Czech (MKZ) Krystian Spychała (ZDM) Katarzyna Andrzejewska (WUIA) Tadeusz Jurga Jerzy Plejer (PINB) Dariusz Patalas (PINB)

2 WSTĘP 1. Podstawa opracowania: polecenie Prezydenta m. Poznania - protokół nr 165/V/45/2009 z narady Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu r., w sprawie opracowania koncepcji polityki reklamowej na Obszarze Staromiejskim 2. Zakres opracowania Koncepcja obejmuje Obszar Staromiejski ograniczony ulicami: Solną, Wolnica, Stawną, Garbary, Zieloną, Podgórną, Alejami Marcinkowskiego i Placem Bernardyńskim

3 WSTĘP

4 WSTĘP 3. Celem opracowania jest: 1) ujednolicenie polityki reklamowej na Obszarze Staromiejskim poprzez określenie definicji oraz zasad dla urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych w zakresie: a) lokalizacji w przestrzeni; b) formy i rodzajów materiałów; 2) otwarcie dyskusji społecznej na temat ładu przestrzennego w mieście. 4. Koncepcja polityki reklamowej sporządzona została przez zespół MPU w składzie: Małgorzata Kędziora, Magdalena Kostencka Burek, Mirosława Pabel, Olga Susicka-Banasiak, przy współpracy: 1) Agnieszki Jakubowskiej, Joanny Czech z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków: 2) Katarzyny Andrzejewskiej, Tadeusza Jurgi z Wydziału Urbanistyki i Architektury; 3) Krystiana Spychały z Zarządu Dróg Miejskich; 4) Jerzego Plejera, Dariusza Patalasa z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 5. Adresat opracowania jednostki miejskie, inwestorzy, mieszkańcy.

5 6. Koncepcja Polityki Reklamowej składa się z: 1) części tekstowej: a) Uwarunkowania: - analiza stanu istniejącego. - ocena stanu istniejącego. - podsumowanie i wnioski b) Katalogu Dobrych Praktyk: - zasady ogólne - wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp 2) części graficznej ilustrującej Uwarunkowania i Katalog Dobrych Praktyk.

6 KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU UWARUNKOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA

7 UWARUNKOWANIA: ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM sporządzona została w oparciu o: 1) dokumenty planistyczne 2) formy ochrony konserwatorskiej 3) akty prawne 4) wizje w terenie, wizualną ocenę przestrzeni, dokumentację fotograficzną 5) rozwiązania i dokumenty określające zasady Polityki Reklamowej w innych miastach 6) rozprawę doktorską Anny Vonhausen Wpływ reklamy zewnętrznej na ład przestrzenny miasta na przykładzie Poznania, Politechnika Poznańska, 2008 r.

8 UWARUNKOWANIA: ANALIZA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH STUDIUM - WYTYCZNE OGÓLNE DLA CAŁEGO MIASTA Urządzenia reklamowe i informacyjne należy lokalizować w taki sposób, aby swoją formą, wielkością, kolorystyką nie zniekształcały istniejących układów przestrzennych (ich wnętrz, sekwencji widokowych, panoram itp.) oraz architektury budynków Wprowadza się zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, chyba że Miejski Konserwator Zabytków postanowi inaczej

9 UWARUNKOWANIA: ANALIZA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH STUDIUM - WYTYCZNE DLA STREFY A - CENTRUM o Zakazuje się lokalizowania urządzeń reklamowych, za wyjątkiem słupów reklamowych

10 UWARUNKOWANIA: ANALIZA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCY MPZP OBSZAR STAROMIEJSKI W POZNANIU Zakazuje się lokalizacji: wszelkich tablic i urządzeń reklamowych i informacyjnych z wyjątkiem przewidzianych pozostałymi ustaleniami planu Dopuszcza się lokalizację: urządzeń oraz tablic reklamowych i informacyjnych dopuszczonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej szyldów firm i instytucji zawieszanych na budynkach w których te firmy i instytucje mają swoje siedziby

11 UWARUNKOWANIA: ANALIZA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCY MPZP OBSZAR STAROMIEJSKI W POZNANIU Wygląd i sytuowanie szyldów: szyldy firm i instytucji których lokale są usytuowane w części frontowej parterów budynków mogą być mocowane wyłącznie na ścianach budynków lub w oknach wystawowych na wysokości parteru i mogą zawierać wyłącznie logo i nazwę firmy, imiona i nazwiska właścicieli, krótką informację nt. przedmiotu usługi,oraz godziny otwarcia;szczegółowe przepisy dotyczące wyglądu i rozmieszczenia szyldów określi odrębna uchwała Rady Miejskiej szyldy firm i instytucji których lokale są usytuowane poza częścią frontową parterów budynków i powyżej parterów budynków mogą być mocowane wyłącznie: na ścianach budynków, przy wejściach do ich siedzib, przy wejściach do budynków mieszczących te firmy i instytucje lub, jeśli to niemożliwe, w bezpośrednim sąsiedztwie ich siedzib;szczegółowe przepisy dotyczące wyglądu i rozmieszczenia szyldów określi odrębna uchwała Rady Miejskiej szyldy nie mogą zasłaniać detali architektonicznych budynku i nie mogą mieć formy neonów

12 UWARUNKOWANIA: ANALIZA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE I SPORZĄDZANE MPZP NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM Sporządzane mpzp: 1. C1b Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej 2. C1a - Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej 3. Cu - W rejonie ulic Wroniecka Mokra Żydowska Kramarska 4. Cr - Plac Wielkopolski 5. C1c - Archiwum Państwowe 6. Cy - Rejon ul. Dominikańska-Szewska 7. Cł - Stary Rynek i ul Wroclawska 8. Cx - Stary Rynek-Szkolna Obowiązujące mpzp: 1. Cd - Mpzp u zbiegu ul. Szkolnej i Paderewskiego 2. Cm - Plac Kolegiacki ulica Wodna 3. Cs - Szkolna-Kozia-Wrocławska 4. Cz - ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych

13 UWARUNKOWANIA: ANALIZA FORM OCHRONY KONSERWATORSKIEJ Zespół urbanistyczno architektoniczny miasta lokacyjnego w obrębie murów miejskich, wraz z budynkami użyteczności publicznej, sakralnymi oraz kamienicami (Nr A225) Ochrona pomnika historii Poznań historyczny zespół miasta (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2008r.)

14 UWARUNKOWANIA: ANALIZA AKTÓW PRAWA Uchwały Rady Miasta Poznania Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Ustawy m.in.: o drogach publicznych, o ochronie zabytków, Kodeks Cywilny, Prawo budowlane, Rozporządzenia do ustaw (np.: Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych, w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, w sprawie Symboli Narodowych)

15 UWARUNKOWANIA: ANALIZA ROZWIĄZAŃ I DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH ZASADY POLITYKI REKLAMOWEJ W INNYCH MIASTACH KRAKÓW PARK KULTUROWY SPORZĄDZONY DLA OBSZARU OBJĘTEGO PARKIEM KULTUROWYM MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WARSZAWA ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH WSKAZAŃ UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W w-wie NA NIERUCHOMOSCIACH I INNYCH OBIEKTACH WCHODZĄCYCH W SKLAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, KTÓRYMI GOSPODARUJE PREZYDENT MIASTA WARSZAWY ŁÓDŹ ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH WSKAZAŃ UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W ŁODZI NA NIERUCHOMOSCIACH I INNYCH OBIEKTACH WCHODZĄCYCH W SKLAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, KTÓRYMI GOSPODARUJE PREZYDENT MIASTA DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Z KRAKOWA, WARSZAWY, LONDYNU BAWARII

16 UWARUNKOWANIA: ANALIZA DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna oraz analizy: a) charakterystycznych miejsc lokalizacji szyldów, tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych, b) formy, kształtu, kolorystyki istniejących szyldów, tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych, c) powiązań szyldów, tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych z funkcją budynku lub terenu.

17 UWARUNKOWANIA: ANALIZA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI ANNY VONHAUSEN WPŁYW REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ ŁAD PRZESTRZENNY MIASTA NA PRZYKŁADZIE POZNANIA, POLITECHNIKA POZNAŃSKA, 2008 r.

18 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 3) W zakresie aktów prawnych: a) brak jest skutecznych przepisów określających kompleksowe zasady lokalizowania i egzekwowania przepisów prawa w zakresie polityki reklamowej; b) powołanie Parku Kulturowego: wymaga równoległego sporządzenia mpzp i planu ochrony oraz powołania Jednostki nadzorującej, reguluje m.in. zasady polityki reklamowej lokalizacji nośników informacji w ściśle określonych terminach i sposób ich egzekwowania, umożliwia opracowanie katalogu rekomendowanych rozwiązań, jako integralnego załącznika, zawierającego ustalenia dotyczące estetyki, reguluje zasady polityki reklamowej dla wszystkich nieruchomości położonych w granicach podjęcia uchwały, niezależnie od form własności, służy praktycznej realizacji celów ochrony parku kulturowego zarówno w odniesieniu do zasobów krajobrazu objętego ochroną (zagospodarowania terenu), jak i do działań i procesów tam zachodzących (zarządzania parkiem), określa ramy dla programu zarządzania parkiem. c) sporządzenie mpzp: reguluje zasady polityki reklamowej dla wszystkich nieruchomości położonych w granicach podjęcia uchwały, niezależnie od form własności, w zakresie dopuszczonym ustawą, nie może obejmować zasad pozaplanistycznych, takich jak: pojęcia estetyczne, terminów realizacji, załącznika w formie katalogu rekomendowanych przykładów, umożliwia realizację ustaleń dopiero z inicjatywy inwestora,

19 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 1) W zakresie dokumentów planistycznych: a) Ustalenia studium odnoszą się w ogólnej formie do problematyki reklamowej w skali całego miasta b) W obowiązującym mpzp Obszar Staromiejski określenie wyglądu i sposobu sytuowania tablic informacyjnych oraz szyldów, przewidywano do realizacji odrębną uchwałą Rady Miasta Poznania. Ustawodawstwo uniemożliwia wprowadzanie zapisów uszczegółowiających do obowiązującego mpzp Obszar Staromiejski w formie jaką ten plan przewiduje, czyli odrębnej uchwały Rady Miasta; c) Ustalenia miejscowych planów obowiązujących i sporządzanych zawierają definicje i uszczegółowienia określane indywidualnie dla poszczególnych terenów. 2) Formy ochrony konserwatorskiej powołane na mpzp Obszar Staromiejski nie określają zasad estetyki i parametrów szyldów, tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych;

20 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 3) W zakresie aktów prawnych cd: d) ustanowienie Zarządzenia: reguluje zasady polityki reklamowej jedynie dla nieruchomości i innych obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent, uniemożliwia wprowadzenie spójnych zasad polityki reklamowej dla całego obszaru i wszystkich podmiotów w granicach objętych zarządzeniem, poprzez nierówne traktowanie podmiotów może powodować dysonanse przestrzenne w miejscach styku terenów uregulowanych zarządzeniem i terenów, których to zarządzenie nie dotyczy, nie może określać terminów realizacji. 4) Ocena rozwiązań i dokumentów określające zasady Polityki Reklamowej w innych miastach: a) Park Kulturowy w Krakowie : Jest dokumentem, zwięzłym i czytelnym zarówno dla specjalistów, jak i dla społeczeństwa, tak zwanych grup interesu, właścicieli i użytkowników terenu oraz dla decydentów przedstawicieli władz samorządowych i służb państwowych. Przygotowanie projektu parku kulturowego oraz projektu mpzp trwało 5 lat; Właściciele, zarządcy nieruchomości, użytkownicy obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni położonych na terenie Parku, zobowiązani są do dostosowania się do przepisów w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego. Skuteczność działania ustalonych zasad, będzie można ocenić w II połowie 2012 r. b) Zarządzenia na przykładzie W-wy i Łodzi działają wyłącznie na ograniczonym obszarze w odniesieniu do nieruchomości miejskich i zarządzanych przez te miasta.

21 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 5) Ocena na podstawie wizji w terenie i wizualnej oceny przestrzeni: a) nieład przestrzenny wynika z samowolnej lokalizacji, formy i jakości nośników informacji na terenie Obszaru Staromiejskiego, b) negatywne przykłady dotyczą: przypadków lokalizowania, niezgodnie z obowiązującymi ustaleniami mpzp Obszar Staromiejski : w tym: urządzeń reklamowych i szyldów zawierających informacje reklamowe, oraz urządzeń reklamowych z wykorzystaniem samochodów, przyczep, rowerów, motorów i innych ruchomych elementów, różnej wielkości i proporcji szyldów, niskiej jakości nośników, niejednorodności formy i wyglądu w ramach jednej elewacji, przypadkowego sytuowania, natłoku, chaosu nośników informacji, różnorodnego oznaczenia obiektów, np. aptek; c) pozytywne przykłady dotyczą lokalizacji szyldów, tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych : na przeważającej części budynków stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto Poznań, na obiektach: użyteczności publicznej oraz zlokalizowanych w pierzejach Starego Rynku.

22 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM MPZP W TYM ZAWIERAJĄCE INFORMACJE REKLAMOWE pozytywne negatywne

23 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM MPZP pozytywne negatywne

24 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM MPZP W TYM REKLAMA OKAZJONALNA pozytywne negatywne

25 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO WIELKOŚCI I PROPORCJE SZYLDÓW pozytywne negatywne

26 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NISKA JAKOŚĆ NOŚNIKÓW pozytywne negatywne

27 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NIEJEDNORODNOŚĆ W RAMACH JEDNEJ ELEWACJI pozytywne negatywne

28 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO PRZYPADKOWE SYTUOWANIE pozytywne negatywne

29 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NISKA JAKOŚĆ NOŚNIKÓW pow. szyldu mierzona po obrysie 0,7 m2 pozytywne negatywne

30 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO NATŁOK CHAOS pozytywne negatywne

31 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO RÓŻNORODNE OZNACZENIA OBIEKTÓW, NP. APTEK, pozytywne negatywne

32 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO negatywne

33 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 5) Ocena na podstawie wizji w terenie i wizualnej oceny przestrzeni (cd): e) szyldy najczęściej sytuowane są przy wejściu do budynku, na ścianie między drzwiami a oknem, przestrzeń ta umożliwia lokalizowanie szyldów o wielkości boku około 45 cm,

34 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 5) Ocena na podstawie wizji w terenie i wizualnej oceny przestrzeni (cd): d) przyjazny odbiór przestrzeni występuje w miejscach, gdzie ilość, proporcje i materiał nośników nie zakłócają charakteru kamieniczek staromiejskich,

35 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 5) Ocena na podstawie wizji w terenie i wizualnej oceny przestrzeni (cd): f) proporcja i poszanowanie detali architektonicznych zachowane zostały na budynkach, na których poza szyldami sytuowanymi przy wejściu do budynku, występują dodatkowo nie więcej niż jeden lub dwa szyldy w formie odrębnych liter;

36 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 5) Ocena na podstawie wizji w terenie i wizualnej oceny przestrzeni (cd): g) występują szyldy, w szczególności szyldy umieszczane prostopadle do ściany budynku, które w skali pojedynczego budynku można ocenić pozytywnie pod względem proporcji, estetyki i materiału. Natomiast w zestawieniu z szyldami występującymi w sąsiedztwie, wykonanymi z innych materiałów, sprawiają wrażenie nieładu i przeładowania, ponieważ czytane są z perspektywy całej ulicy. Wrażenie to można zmienić, jeśli będzie zachowana duża jednorodność szyldów prostopadłych na całym terenie. Poddano ocenie materiały, z których wykonane są szyldy prostopadłe. Oceniono, że najkorzystniej w klimat staromiejski wpisują się szyldy ażurowe metalowe, które nie konkurują z szyldami równoległymi na poszczególnych budynkach i odbierane są jako jednorodne w skali całego Obszaru,

37 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 5) Ocena na podstawie wizji w terenie i wizualnej oceny przestrzeni (cd): h) złą praktyką jest naklejanie plakatów oraz ulotek w oknach. Prowadzi to często do zakrywania części konstrukcyjnych skrzydeł okiennych, takich jak szpros, ślemię. Ma to szczególnie znaczenie na terenie Obszaru Staromiejskiego, gdzie okna często mają umocowanie historyczne i są elementem ochrony konserwatorskiej całego budynku,

38 UWARUNKOWANIA: OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO POZYTYWNA NEGATYWNA

39 UWARUNKOWANIA: PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1) przeprowadzone analizy przestrzeni Obszaru Staromiejskiego dowodzą konieczności pilnego uregulowania i ujednolicenia zasad POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM dla wszystkich jednostek miejskich; 2) niezależnie od wyboru formy dokumentu określającego zasady POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM, należy stworzyć podstawy merytoryczne określające spójne zasady lokalizacji, parametrów i estetyki, urządzeń reklamowych, szyldów, tablic informacyjnych oraz słupów ogłoszeniowych, w tym do miejscowych planach sporządzanych na Obszarze Staromiejskim; 3) pozytywne przykłady jako wzorce zasad lokalizacji nośników informacji, będą stanowić materiał wyjściowy do działań naprawczych oraz uszczegółowienia na Obszarze Staromiejskim; 4) proponuje się wypracowanie zasad w formie Katalogu Dobrych Praktyk stanowiącego element POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM. 5) Proponuje się wdrażanie zasad Polityki Reklamowej na Obszarze Staromiejskim w Poznaniu poprzez powołanie międzywydziałowego zespołu ds. POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU, w zakresie: a) monitoringu; b) odstępstw; c) aktualizacji.

40 WZORCE

41 WZORCE

42 WZORCE

43 WZORCE

44 WZORCE

45 WZORCE

46 0,8m 0,7m 0,7m WZORCE

47 WZORCE 0,6m

48 WZORCE

49 WZORCE

50 WZORCE 0,25m

51 WZORCE Obliczenia dla 2% na pojedynczej elewacji

52 WZORCE

53 WZORCE pow. szyldu mierzona po obrysie 0,7 m2

54 WZORCE

55 WZORCE

56 WZORCE

57 KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU część 2 - WZORCE Skład zespołu: Małgorzata Kędziora (MPU) Magdalena Kostencka Burek (MPU) Mirosława Pabel (MPU) Olga Susicka Banasiak (MPU) Współpraca Agnieszka Jakubowska (MKZ) Joanna Czech (MKZ) Krystian Spychała (ZDM) Katarzyna Andrzejewska (WUIA) Tadeusz Jurga Jerzy Plejer (PINB) Dariusz Patalas (PINB)

58 WZORCE

59 WZORCE

60 WZORCE

61 WZORCE

62 WZORCE

63 WZORCE

64 0,8m 0,7m 0,7m WZORCE

65 WZORCE 0,6m

66 WZORCE

67 WZORCE

68 WZORCE 0,25m

69 WZORCE Obliczenia dla 2% na pojedynczej elewacji

70 WZORCE

71 WZORCE pow. szyldu mierzona po obrysie 0,7 m2

72 WZORCE

73 WZORCE

74 WZORCE

75 KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU część 3 - WYTYCZNE Skład zespołu: Małgorzata Kędziora (MPU) Magdalena Kostencka Burek (MPU) Mirosława Pabel (MPU) Olga Susicka Banasiak (MPU) Współpraca Agnieszka Jakubowska (MKZ) Joanna Czech (MKZ) Krystian Spychała (ZDM) Katarzyna Andrzejewska (WUIA) Tadeusz Jurga Jerzy Plejer (PINB) Dariusz Patalas (PINB)

76 KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU KATALOG DOBRYCH PRAKTYK CZĘŚĆ GRAFICZNA

77 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Zasady ogólne 1) zawiera generalne zasady lokalizacji nośników informacji, tzn. urządzeń reklamowych, szyldów, tablic informacyjnych i słupów ogłoszeniowych na terenie ograniczonym ulicami: Solną, Wolnica, Stawną, Garbary, Zieloną, Podgórną, Alejami Marcinkowskiego i Placem Bernardyńskim; Dopuszczalne odstępstwa w części tekstowej od: 1) zastosowanych definicji nośników informacji, które mogą uzyskać brzmienie dostosowane do wymogów dokumentów, w których będą stosowane przez jednostki miejskie, 2) zasad lokalizacji, formy lub materiału nośników informacji, w szczególnych przypadkach.

78 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Na Obszarze Staromiejskim, na terenach dróg, placów, skwerów, parków, urządzenia reklamowe na czas trwania imprezy mogą być: 1) lokalizowane na czas wydarzenia artystyczno - rozrywkowego: wystawy, pokazu, imprez takich jak: jarmark Świętojański, imprezy kulturalne, Noc Muzeów, Festiwal Malta oraz podczas uroczystości religijnych, na okres nie dłuższy niż 60 dni; 2) lokalizowane jako wolno stojące lub umieszczane wyłącznie na urządzeniach okazjonalnych, takich jak: kioski, pawilony, przekrycia namiotowe, powłoki pneumatyczne, sceny, trybuny oraz samodzielne ażurowe konstrukcje. Określone w katalogu generalne zasady lokalizacji nośników informacji nie wykluczają możliwości lokalizowania na Obszarze Staromiejskim, elementów ustanowionego przez Miasto Systemu Informacji Miejskiej.

79 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU URZĄDZENIE REKLAMOWE nośnik informacji w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami; SZYLD oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności TABLICA INFORMACYJNA element informacji turystycznej, przyrodniczej, porządkowej, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustanowionym przez gminę, w tym systemem informacji miejskiej, oznaczeniem urządzeń technicznych lub symboli narodowych. SŁUP OGŁOSZENIOWY

80 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp URZĄDZENIE REKLAMOWE należy przez to rozumieć nośnik informacji w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami; Ustala się: 1) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem pkt 2, 2) dopuszczenie lokalizacji urządzeń reklamowych: a) w wiatach przystankowych, b) stanowiących ofertę gastronomiczną, sytuowaną przy wejściu do lokalu gastronomicznego, w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 0,5 m 2, z wyłączeniem podświetlanych kasetonów, c) stanowiących znak identyfikujący aptekę, w formie równoramiennego krzyża o powierzchni nie większej niż 0,5 m 2, w formie podświetlanych kasetonów lub neonów d) na czas trwania imprezy, na terenach dróg, placów, skwerów, parków, z wyłączeniem podświetlanych kasetonów, billboardów i tablic wielkoformatowych: - jako wolno stojące, - umieszczane na urządzeniach okazjonalnych, e) na czas trwania wystawy, na obiektach muzealnych, w formie gabloty, plakatów, lub przed budynkiem jako wolno stojące, z wyłączeniem billboardów i tablic wielkoformatowych.

81 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp a) w wiatach przystankowych

82 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp b) stanowiących ofertę gastronomiczną, sytuowaną przy wejściu do lokalu gastronomicznego, w formie gabloty o powierzchni nie większej niż 0,5 m 2

83 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp c) stanowiących znak identyfikujący aptekę, w formie równoramiennego krzyża o powierzchni nie większej niż 0,5 m 2, w formie podświetlanych kasetonów lub neonów

84 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp d) na czas trwania imprezy, na terenach dróg, placów, skwerów, parków, z wyłączeniem podświetlanych kasetonów, billboardów i tablic wielkoformatowych: - jako wolno stojące, - umieszczane na urządzeniach okazjonalnych,

85 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp e) na czas trwania wystawy, na obiektach muzealnych, w formie gabloty, plakatów, lub przed budynkiem jako wolno stojące, z wyłączeniem billboardów i tablic wielkoformatowych.

86 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp SZYLD należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności ; Ustala się: 1) zakaz lokalizacji szyldów: a) z wykorzystaniem: - ekranów plazmowych lub typu LED, - podświetlanych kasetonów lub wyświetlanych ruchomych obrazów, b) w oknach, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. e, c) przesłaniających otwory okienne i drzwiowe oraz detale architektoniczne. 2) dopuszczenia lokalizacji szyldów : a) na budynkach, w miejscu lokalizacji siedziby lub miejsc wykonywania działalności przez jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców; b) na straganach, lambrekinach markiz usytuowanych w poziomie parteru oraz elementach wyposażenia ogródków sezonowych.

87 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp 3) szyldy: a) zawierające nie więcej niż: logo, nazwę firmy, dane kontaktowe takie jak: imiona, nazwiska, adres, nr telefonu, fax, , strona www, godziny otwarcia;

88 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp b) sytuowane równolegle do ściany budynku w formie tablic szklanych, metalowych lub drewnianych: jednorodne dla całego budynku w zakresie materiału i formatu, przy wejściu do budynku między parapetem okna parteru a górną krawędzią drzwi, o wielkości szyldu nie większej niż 0,2 m 2

89 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp c) sytuowane równolegle do ściany budynku w formie metalowych, kamiennych lub szklanych odrębnych liter lub znaków: tworzących wyłącznie jeden napis, sytuowany w obrębie jednej kondygnacji, o łącznej powierzchni zajmowanego pola nie większej niż 2% powierzchni elewacji, na której będzie umieszczony,

90 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp d) sytuowane prostopadle do ściany budynku: w formie metalowych, ażurowych elementów, z dopuszczeniem części pełnej o powierzchni nie większej niż 50%, o powierzchni nie większej niż 0,7 m 2 mierzonej po obrysie zewnętrznym, na wysokości od 2,50 m do 4,0 m nad poziomem terenu i w odległości od siebie nie mniejszej niż 2,0 m, na tej samej wysokości w obrębie budynku, wysunięte na odległość nie większa niż 0,7 m od ściany budynku na której jest usytuowany, 4,0 m 2,5 m 4,0 m 2,5 m

91 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU d) sytuowane w oknach w formie neonów tworzących odrębne litery lub znaki, o powierzchni nie większej niż 25% powierzchni okna,

92 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp

93 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - SZYLD PROPOZYCJE LOKALIZACJI STARY RYNEK c) c) b) e) c) b)

94 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - SZYLD PROPOZYCJE LOKALIZACJI STARY RYNEK c) c) c) e) b) b) e)

95 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - SZYLD PROPOZYCJE LOKALIZACJI STARY RYNEK e) d) c) c) b) b)

96 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - SZYLD PROPOZYCJE LOKALIZACJI STARY RYNEK c) c) e) d) b) e) b)

97 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - SZYLD PROPOZYCJE LOKALIZACJI STARY RYNEK d) b) b) c) e) c) b)

98 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK - SZYLD PROPOZYCJE LOKALIZACJI STARY RYNEK c) c) b) c) e) b) e)

99 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp e) sytuowane na lambrekinach markiz, parasoli lub zadaszeń, na straganach w formie jednego napisu, f) sytuowane na elementach wyposażenia ogródków sezonowych innych niż wymienione w lit. e, o wielkości boku pojedynczego szyldu nie większej niż 0,2 m.

100 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp Tablica informacyjna należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej, porządkowej, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustanowionym przez gminę, w tym systemem informacji miejskiej, oznaczeniem urządzeń technicznych lub symboli narodowych; Ustala się: 1) zakaz lokalizacji tablic informacyjnych: a) z wykorzystaniem: - ekranów plazmowych lub typu LED, - podświetlanych kasetonów lub wyświetlanych ruchomych obrazów, b) w oknach lub w miejscach przesłaniających otwory okienne i drzwiowe oraz detale architektoniczne; 2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych: a) na budynkach, b) na ogrodzeniach, c) na terenach zieleni.

101 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp 2) tablice informacyjne: a) sytuowane równolegle do ściany budynku lub na ogrodzeniu, w formie pełnych elementów szklanych, metalowych lub drewnianych, o wielkości boku pojedynczej tablicy nie większej niż 0,2 m 2, b) sytuowane jako wolno stojące na terenach zieleni.

102 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp SŁUP OGŁOSZENIOWY Ustala się: 1) zakaz lokalizacji słupów ogłoszeniowych z wykorzystaniem: a) ekranów plazmowych lub typu LED, b) podświetlanych kasetonów lub wyświetlanych ruchomych obrazów, 2) dopuszczenie lokalizacji słupów ogłoszeniowych na terenach dróg, placów, skwerów, parków, : a) o wysokości nie większej niż 4,5 m, b) o proporcji podstawy do wysokości jak 1:3, c) jako obiektu budowlanego składającego się z trzech wyodrębnionych części: cokołu, części ekspozycyjnej i zwieńczenia, z dopuszczeniem zakończenia słupa detalem np. zegarem.

103 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp WYSOKOŚĆ DO 4,5 m

104 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Wytyczne do zasad lokalizacji nośników informacji, w tym dla mpzp KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU WYSOKOŚĆ DO 4,5 m

105 PROPOZYCJA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

106 PROPOZYCJA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

107

KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU

KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU marzec 2013r. KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU WSTĘP 1. Podstawa opracowania: polecenie Prezydenta m. Poznania - protokół nr 165/V/45/2009 z narady Prezydenta z zastępcami

Bardziej szczegółowo

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Krajobrazy miejskie w politykach publicznych: Francja / Polska PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Jerzy Zbiegień Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie Strefy, obszary i układy podlegające ochronie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie zasad umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE szyld rodzaj informacji wizualnej, o stałej treści, zawierającej nazwę podmiotu prowadzącego działalność, umieszczonej w miejscu, w którym działalność

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania reklam w Mieście Bydgoszczy

Zasady projektowania reklam w Mieście Bydgoszczy Zasady projektowania reklam w Mieście Bydgoszczy Opracowane przez Zespół ds. Wizerunku Miasta Bydgoszczy, pod kierownictwem Plastyka Miejskiego Jacka Piątka SPIS TREŚCI I. Definicja reklamy. Cechy dobrego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r.

Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r. Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r. w sprawie określenia zasad organizowania w sezonie letnim ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2) nośnik reklamy - przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem;

2) nośnik reklamy - przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem; Zasady lokalizacji, wykonywania i ekspozycji nośników reklam oraz instalowania urządzeń technicznych na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia Podstawa prawna: zarządzenie nr 378 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie istniejących nośników reklamowych na przestrzeń publiczną Częstochowy

Oddziaływanie istniejących nośników reklamowych na przestrzeń publiczną Częstochowy Oddziaływanie istniejących nośników reklamowych na przestrzeń publiczną Częstochowy W toku prac nad uchwałą reklamową przeprowadzono analizę istniejącego stanu przestrzeni publicznej Częstochowy w kontekście

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W PRZESTRZENI MIASTA BYDGOSZCZY

ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W PRZESTRZENI MIASTA BYDGOSZCZY ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W PRZESTRZENI MIASTA BYDGOSZCZY Strona -1 z 6- OGÓLNE ZASADY I WYTYCZNE LOKALIZACJI REKLAM I SZYLDÓW ORAZ ELEMENTÓW INFORMACJI WIZUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola

Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 8 lutego 2016 r. Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016 UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016 Koncepcja wdrożenia zasad czerwiec 2016 Spis treści 1 Spis treści I. Zasady legalność zakazy II. Formy reklamy definicje: szyldy, reklamy wolno stojące, reklamy

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA Rady Miasta Ciechanów z dnia..

U C H W A ŁA Rady Miasta Ciechanów z dnia.. U C H W A ŁA Rady Miasta Ciechanów z dnia.. ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 października 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego

Poznań, 13 października 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia mpzp Poznań, 13 października 2016 r. Zespół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4780/08 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 4780/08 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 4780/08 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenia nr: 4863/05 z dnia 7 marca 2005r. oraz 7645/06 z dnia 28 marca 2006r. Prezydenta Wrocławia w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

GP-0151/961/2007 Zarządzenie nr 961/2007

GP-0151/961/2007 Zarządzenie nr 961/2007 GP-0151/961/2007 Zarządzenie nr 961/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 listopada 2007 w sprawie określenia szczegółowych wskazań umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 104/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 104/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad lokalizacji nośników reklamy oraz informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej, obowiązujące na nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

REKLAMY OGRODZENIA MAŁA ARCHITEKTURA

REKLAMY OGRODZENIA MAŁA ARCHITEKTURA ANALIZA PROBLEMATYKI, PROPOZYCJE REGULACJI W UCHWALE KRAJOBRAZOWEJ DLA OLSZTYNA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I BUDOWNICTWA, UM OLSZTYNA, LIPIEC 2016 PLAN PREZENTACJI: I. TŁO LEGISLACYJNE II. PROBLEMATYKA UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 145 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 145 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 145 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad lokalizacji nośników reklamy oraz informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej, obowiązujące na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA. Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA. Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 września 2009r. URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Solina 18 czerwca 2015 KONWENCJA KRAJOBRAZOWA RADY EUROPY KRAJOBRAZ JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM DOBROBYTU

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE A REKLAMA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

PRAWO BUDOWLANE A REKLAMA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Kinga Religa PLAN PREZENTACJI Prawo budowlane a reklama w przestrzeni miejskiej Nośniki reklamowe na fasadach budynków mieszkalnych tablica, szyld, banner, mural, siatka, billboard Ergonomia reklamy zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 123/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 września 2009r. URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie zasad użytkowania i ochrony

Bardziej szczegółowo

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r.

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Zmiany przepisów w budownictwie Kodeks urbanistyczno budowlany Wiesław Bocheńczyk Zadanie nowej normy prawnej w budownictwie,,kodeks urbanistyczno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku

Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za pasa dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat przeprowadzonej ankiety dot. reklam w Krakowie.

Informacja na temat przeprowadzonej ankiety dot. reklam w Krakowie. Informacja na temat przeprowadzonej ankiety dot. reklam w Krakowie. Niniejsza ankieta powstała w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXV/1547/10 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

UCHWAŁA NR CXV/1547/10 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. UCHWAŁA NR CXV/1547/10 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 93 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 93 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Modelowy szyld oraz powołania Komisji Konkursowej. Na podstawie 18 pkt 8 oraz 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 251 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 23 maja 2013 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 251 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 23 maja 2013 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/ 251 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów tabliczek z numerami domów oraz nazw ulic.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów tabliczek z numerami domów oraz nazw ulic. Projekt z dnia 22 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE w sprawie określenia wzorów tabliczek z numerami domów oraz nazw ulic. Na podstawie art 18 ust. 1 i art 40

Bardziej szczegółowo

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina.

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014 Akcja pilotażowa Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. I. Problematyka akcji pilotażowej. - akcja pilotażowa dotyczyła wspólnego z interesariuszami opracowania

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennymw planie miejscowym

Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennymw planie miejscowym Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennymw planie miejscowym Inwestycje telekomunikacyjne, a ład przestrzenny praktyczne wskazania dla dokumentów planistycznych Gdańsk, 12.04.2011

Bardziej szczegółowo

Reklamy świetlne. Opracowanie: Łukasz Szpot, Radosław Sitek

Reklamy świetlne. Opracowanie: Łukasz Szpot, Radosław Sitek Reklamy świetlne Opracowanie: Łukasz Szpot, Radosław Sitek Definicja reklamy 2 Reklama jest to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOLA z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOLA z dnia projekt z dnia 18 października 2016 r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOLA z dnia w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Bardziej szczegółowo

GP-0151/4017/2009 ZARZĄDZENIE NR 4017/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 grudnia 2009 r.

GP-0151/4017/2009 ZARZĄDZENIE NR 4017/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 grudnia 2009 r. GP-0151/4017/2009 ZARZĄDZENIE NR 4017/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udostępniania, na okres do lat 3, części powierzchni budynków wchodzących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11379

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11379 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11379 UCHWAŁA Nr XXXIV/459/2013 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Stary Rynek i ulica Wrocławska w Poznaniu i stopnia zgodności

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Senat,

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Uchwała Nr Rady Miejskiej w Tczewie z dnia w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 26 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY IŁAWA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008r.

Uchwała nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008r. Uchwała nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008r. Druk Nr B/212/08 w sprawie ustalenia opłat i zasad umieszczania róŝnych form reklam, szyldów oraz tablic informacyjnych na obiektach

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KRAKOWA Biuro Planowania Przestrzennego Pracownia Branżowa

URZĄD MIASTA KRAKOWA Biuro Planowania Przestrzennego Pracownia Branżowa URZĄD MIASTA KRAKOWA Biuro Planowania Przestrzennego Pracownia Branżowa MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU REJON CMENTARZA PODGÓRSKIEGO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANEKS KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2003 terenu usług publicznych miejskich komunalnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3349/V/09 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 2 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3349/V/09 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 2 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 3349/V/09 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad umieszczania urządzeń reklamowych, informacji wizualnej oraz innych elementów małej architektury kształtujących

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. Tarnów, grudzień 2012 r. ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7291 UCHWAŁA NR LIX/1661/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 20 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7291 UCHWAŁA NR LIX/1661/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 20 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7291 UCHWAŁA NR LIX/1661/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Oławie Ul. 3 Maja 30, Oława tel ,

Urząd Miejski w Oławie Ul. 3 Maja 30, Oława tel , ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO PODSTAWA PRAWNA: Art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami), Uchwała Nr XXI/162/04 Rady Miejskiej w Oławie z 25

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. (druk nr 857)

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. (druk nr 857) Warszawa, dnia 7 kwietnia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 857) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 20 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Fort IX i Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Fort IX i Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Fort IX i Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte Etap: II konsultacje społeczne Poznań, 25 czerwca 2013 r. Skład zespołu: Elżbieta Janus - projektant

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/87/08. Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2008 r.

Uchwała Nr XX/87/08. Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2008 r. Uchwała Nr XX/87/08. Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenów położonych we wsi Krzeszów i Lipienica

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała Nr IX / 94 / 07 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 05 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A Centrum Karpacza, obejmującej tereny

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/860/14 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/860/14 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2014 r. Poz. 1742 UCHWAŁA NR XLI/860/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69, w rejonie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09. Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce.

Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09. Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09 Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. I. Teza opinii wiatrowych. Brak jest odrębnych przepisów

Bardziej szczegółowo

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY październik 2015 cel i zakres audytu cel zakres identyfikacja krajobrazów występujących na całym obszarze województwa określenie ich cech charakterystycznych ocena

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14.

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. 1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2) określenia zasad i sposobów kontroli umieszczonych reklam, zainstalowanych nośników reklam i informacji oraz ich usuwania;

REGULAMIN. 2) określenia zasad i sposobów kontroli umieszczonych reklam, zainstalowanych nośników reklam i informacji oraz ich usuwania; REGULAMIN dotyczący warunków umieszczania reklam, tablic informacyjnych, szyldów oraz innych form reklamy i informacji w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Niniejszy regulamin ustalony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN umieszczania reklam i szyldów oraz instalowania nośników reklam i informacji w zasobach Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

REGULAMIN umieszczania reklam i szyldów oraz instalowania nośników reklam i informacji w zasobach Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej REGULAMIN umieszczania reklam i szyldów oraz instalowania nośników reklam i informacji w zasobach Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. Postanowienia ogólne II. Definicje III. Zasady umieszczania i kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE Uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Redy obejmującego obszar położony w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48)

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48) CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA ul. Bracka 1, 31-005 Kraków tel. (+48) 12 616 6002 fax (+48) 12 616 6001 e-mail: coi@um.krakow.pl MINIPRZEWODNIK INWESTORA Informacje wg stanu na dzień 30.10.2015 r. MIEJSCOWE

Bardziej szczegółowo

REKLAMA ZEWNĘTRZNA. Poznań, 11 lutego 201 r.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA. Poznań, 11 lutego 201 r. REKLAMA ZEWNĘTRZNA Poznań, 11 lutego 201 r. Definicja nośnika reklamowego Definicja wg Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, przyjęta zgodnie z art.4 pkt.23 Ustawy o drogach publicznych Nośnik reklamy

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik do Uchwały nr CXVI/1226/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA JAROSLAWIA z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA JAROSLAWIA z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach OA.0050.6.2016 ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA JAROSLAWIA z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki".

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE. z dnia.2016r. UCHWAŁA NR RADY GMINY PILCHOWICE z dnia.2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 7/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 0 listopada 0 Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 0-08 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... Projekt maj 2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/1025/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR LIII/1025/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR LIII/1025/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA. z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA. z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT II WYŁOŻENIE w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem MW2 ustala się:

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem MW2 ustala się: 16. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem MW1 ustala się: 1) Przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 2) Przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające):

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

NADBUDOWY MIESZKALNE Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW

NADBUDOWY MIESZKALNE Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW NADBUDOWY MIESZKALNE Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW PRZYKŁAD NADBUDOWY MIESZKALNEJ - DOM WCZASOWY POBIEROWO Ceny działek w gminie Rewal, podobnie ja w innych rejonach nadmorskich są bardzo wysokie Sprzedano

Bardziej szczegółowo