Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach 1914 1989"

Transkrypt

1 SEPZ-I AP. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zmianami). Zarządzenie Nr 73/13 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach w roku szkolnym 2013/2014. ZASADY OGÓLNE 1 Konkurs organizowany jest przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty. Współorganizatorem konkursu jest Fundacja Armii Krajowej w Londynie. Konkurs jest konkursem tematycznym. 2 Konkurs przeprowadza Ogólnopolska Komisja Konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Cele konkursu: 1) poznawanie jednostkowych losów i przybliżenie uczestnikom dramatycznych wydarzeń z najnowszej historii Polski; 2) przywrócenie naszej pamięci osób nieznanych, mało znanych bądź zapomnianych, które ze względu na swoją biografię i wyznawane wartości mogą się stać kimś znaczącym w kształtowaniu postaw uczniów i budowaniu ich tożsamości; 3) inicjowanie poszukiwania źródeł historycznych i możliwość przedstawienia efektów tych poszukiwań; 4) kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych takich jak: wolność, pluralizm, tolerancja, patriotyzm; 5) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

2 4 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów: 1) klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski; 2) szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych; 3) szkół polonijnych i punktów nauczania języka polskiego spoza granic kraju - szkół sobotnich działających przy polskich stowarzyszeniach, parafiach itp. 2. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: 1) szkoły podstawowe; 2) gimnazja; 3) szkoły ponadgimnazjalne; 4) szkoły spoza granic kraju (o których mowa w 4 ust.1 pkt 2 i 3) 3. Konkurs organizowany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim. 4. Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu określa załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) indywidualnej pracy, która powinna: 1) być zatytułowana w sposób inny niż konkurs; 2) mieć twórczy charakter; 3) opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, dzienniki, listy, dokumenty również rodzinne, zdjęcia, zebrane relacje) i poprzez te źródła opisywać losy Polaków w okresie ; 4) zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych; 5) nie przekraczać 20 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka 12, Times New Roman); podana liczba stron dotyczy tylko tekstu (bez załączników); 6) zawierać metryczkę, zgodnie z wzorem (załącznik nr 4 do Regulaminu). 2. Przygotowana praca może mieć formę biografii, eseju, opowiadania, wywiadu itp. Można ją wzbogacić o zdjęcia, dokumenty itp. 3. Prace napisane przez zespoły autorskie, zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu W każdej z kategorii konkursu zostaną wyłonieni laureaci i finaliści. 2. Laureaci i finaliści konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty ważne na terenie całego kraju. 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane m.in. przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i Fundację Armii Krajowej w Londynie. 7 Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie (zakładka konkursy tematyczne) oraz na stronie internetowej właściwego Kuratorium Oświaty w odniesieniu do uczestników konkursu z danego województwa. PRZEBIEG KONKURSU Przebieg konkursu dla uczniów szkół spoza granic kraju jest określony w 11 Regulaminu. Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

3 8 1. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez: 1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego zgodnie z wzorem (załącznik nr 3 do Regulaminu) i przesłanie go do komisji wojewódzkiej - siedziba wskazana przez właściwego kuratora oświaty; 2) lub wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie (zakładka konkursy tematyczne). 2. Etap szkolny przeprowadzany jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzi co najmniej jeden nauczyciel historii i nauczyciel języka polskiego. 3. Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) indywidualną pracę, o której mowa w Pracę przedkłada szkolnej komisji (wydruk w formacie A-4 i zapis elektroniczny na płycie CD w formacie Word). 5. Komisja szkolna wyłania nie więcej niż pięć prac, które uzyskały największą liczbę punktów. Decyzja komisji jest ostateczna. 6. Komisja szkolna przesyła do komisji wojewódzkiej - siedziba wskazana przez właściwego kuratora oświaty - wyłonione prace wraz z protokołem z przebiegu eliminacji szkolnych, zgodnie z wzorem (załącznik nr 5 do Regulaminu). 7. Komisja szkolna prowadzi dokumentację konkursu i zabezpiecza prace uczniów do 31 sierpnia 2014 r Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza wojewódzka komisja konkursowa powołana przez właściwego kuratora oświaty. 2. Komisja wojewódzka publikuje na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty listę uczestników etapu wojewódzkiego z danego województwa sporządzoną na podstawie danych ze szkolnych komisji konkursowych. 3. Komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac wyłania w każdej z kategorii nie więcej niż trzy, które uzyskały największą liczbę punktów. Decyzja komisji jest ostateczna. 4. Komisja wojewódzka publikuje listę zwycięzców etapu wojewódzkiego na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty. 5. Komisja wojewódzka przesyła: 1) wyłonione prace wraz z protokołem z przebiegu eliminacji wojewódzkich, zgodnie z wzorem (załącznik nr 6 do Regulaminu) do komisji ogólnopolskiej siedziba Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu ( Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52); 2) wersję elektroniczną protokołu do Przewodniczącej Komisji Ogólnopolskiej ( ) 6. Komisja wojewódzka może zorganizować uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu. 7. Komisja wojewódzka prowadzi dokumentację konkursu i zabezpiecza prace uczniów do 31 sierpnia 2014 r Etap ogólnopolski organizuje i przeprowadza ogólnopolska komisja konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

4 2. Komisja ogólnopolska na podstawie danych z wojewódzkich komisji konkursowych publikuje na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie (zakładka konkursy tematyczne) listę finalistów, tj. uczestników etapu ogólnopolskiego. 3. Etap ogólnopolski zostanie przeprowadzony w dniu 7 czerwca 2014 r. w Krakowie. 4. Uczestnik etapu ogólnopolskiego: 1) mając do dyspozycji 10 minut, ustnie prezentuje swoją pracę - uzasadnia wybór tematu i przedstawia: wnioski, sposób zbierania i opracowania materiału źródłowego, wykorzystaną literaturę; 2) odpowiada na pytania dotyczące jego pracy. 5. Przedmiotem oceny komisji są prezentacja i udzielone przez uczestnika odpowiedzi. Wypowiedź oceniana jest wg kryteriów stanowiących załącznik nr 7 do Regulaminu. 6. Komisja ogólnopolska wyłania w kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne nie więcej niż dziesięciu laureatów konkursu, którzy w postępowaniu na etapie ogólnopolskim uzyskali największą liczbę punktów. 7. Decyzja komisji jest ostateczna. 8. Komisja ogólnopolska publikuje listę laureatów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie 9. Komisja ogólnopolska organizuje w Krakowie uroczyste zakończenie konkursu w dniu przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego, tj. 7 czerwca 2014 r. 10. Małopolski Kurator Oświaty pokrywa koszty noclegu uczestników i ich opiekunów w Krakowie z 6 na 7 czerwca 2014 r. 11. Komisja ogólnopolska prowadzi dokumentację konkursu i zabezpiecza prace uczniów do 31 sierpnia 2014 r Przebieg konkursu dla uczniów szkół poza granicami kraju. 2. Szkoły poza granicami kraju: szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych; szkoły polonijne i punkty nauczania języka polskiego - szkoły sobotnie działające przy polskich stowarzyszeniach, parafiach itp. zgłaszają swój udział w konkursie poprzez: 1) wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie (zakładka konkursy tematyczne); 2) lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego zgodnie z wzorem (załącznik nr 3 do Regulaminu) i przesłanie go na adres 3. Udział w konkursie mogą zgłosić również rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 4. Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) indywidualną pracę, o której mowa w 5 i przedkłada ją szkolnej komisji (wydruk w formacie A-4 i zapis elektroniczny na płycie CD w formacie Word). 5. W przypadku szkół sobotnich pracę można przesłać bezpośrednio do Kuratorium Oświaty w Krakowie. 6. Komisja szkolna wyłania nie więcej niż pięć prac, które uzyskały największą liczbę punktów i przesyła je wraz z protokołem z przebiegu eliminacji szkolnych, zgodnie z wzorem (załącznik nr 5 do Regulaminu) do Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu ( Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52). 7. Praca ucznia oceniana jest przez komisję wojewódzką i ogólnopolską według kryteriów podanych w 12 pkt 3 Regulaminu. Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

5 8. Ustala się, że zadania komisji wojewódzkiej dla szkół poza granicami kraju pełni Komisja Wojewódzka w Krakowie, powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 9. Komisja wojewódzka ogłasza na stronie internetowej (zakładka konkursy tematyczne) listę uczestników ze szkół poza granicami kraju. Lista ta jest listą autorów nadesłanych prac. 10. Komisja wojewódzka wyłania finalistów tj. uczniów, których prace uzyskały co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania i publikuje listę finalistów na stronie internetowej (zakładka konkursy tematyczne). 11. Decyzja komisji jest ostateczna. 12. Komisja wojewódzka przesyła wyłonione prace wraz z protokołem z przebiegu eliminacji wojewódzkich, zgodnie z wzorem (załącznik nr 6 do Regulaminu) do komisji ogólnopolskiej siedziba Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu ( Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52). 13. Komisja ogólnopolska wyłania nie więcej niż 10 laureatów, tj. uczniów, których prace uzyskały największą liczbę punktów w postępowaniu ogólnopolskim. 14. Decyzja komisji jest ostateczna. 15. Komisja ogólnopolska publikuje listę laureatów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie 12 Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac. 1) W etapie szkolnym praca ucznia jest oceniana przez nauczycieli szkoły. 2) W etapie wojewódzkim praca ucznia jest oceniana niezależnie od siebie przez dwóch członków komisji wojewódzkiej. 3) Praca ucznia oceniana jest w skali (0 6) według następujących kryteriów: a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-6); b) umiejętność dokonania analizy, syntezy i oceny (0-6); c) posługiwanie się materiałem rzeczowym i źródłowym (0-6); d) twórcze podejście do tematu, oryginalność pomysłu (0-6); e) kompozycja wypowiedzi i poprawność językowa (0-6). 4) W etapie ogólnopolskim wypowiedź ucznia oceniana jest przez członków komisji ogólnopolskiej wg kryteriów stanowiących załącznik nr 6 do Regulaminu. Nie dotyczy uczniów szkół poza granicami kraju Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom. 2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub w całości - z zachowaniem praw autorskich. 3. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: Praca została przygotowana i wykorzystana w ogólnopolskim konkursie tematycznym Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 4. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej: oraz na stronie internetowej właściwego Kuratorium Oświaty. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu. 3. Szczegółowych informacji udziela: Anna Pawlikowska-Wójcicka st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie tel.: 18 / Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Harmonogram Konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski Lp. Zadanie Termin 1. Zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie. do 29 listopada 2013 r. 2. Przedłożenie przez uczestnika konkursu swojej pracy komisji szkolnej do 3 marca 2014 r. 3. Wyłonienie przez komisję szkolną nie więcej niż 5 prac, które uzyskały największą liczbę punktów. 4. Przesłanie do danej komisji wojewódzkiej protokołu z eliminacji szkolnych wraz z wyłonionymi pracami uczniów. 5. Opublikowanie na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty listy uczestników etapu wojewódzkiego z danego województwa sporządzonej na podstawie danych ze szkolnych komisji konkursowych. 6. Wyłonienie przez komisję wojewódzką spośród nadesłanych prac w każdej z kategorii nie więcej niż 3, które uzyskały największą liczbę punktów. 7. Przesłanie: - wyłonionych prac wraz z protokołem z przebiegu eliminacji wojewódzkich do komisji ogólnopolskiej (siedziba Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52) - wersji elektronicznej protokołu do Przewodniczącej Komisji Ogólnopolskiej 8. Opublikowanie na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty listy zwycięzców etapu wojewódzkiego 9. Opublikowanie przez komisję ogólnopolską na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie (zakładka konkursy tematyczne) listy finalistów, tj. uczestników etapu ogólnopolskiego sporządzonej na podstawie danych z wojewódzkich komisji konkursowych do 19 marca 2014 r. do 19 marca 2014 r. do 2 kwietnia 2014 r. do 9 maja 2014 r. do 9 maja 2014 r. do 9 maja 2014 r. do 20 maja 2014 r. 10. Etap ogólnopolski eliminacje ustne w Krakowie 7 czerwca 2014 r. 11. Uroczyste zakończenie konkursu w Krakowie 7 czerwca 2014 r. 12. Opublikowanie listy laureatów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie do 13 czerwca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu Harmonogram Konkursu dla uczniów szkół spoza granic kraju Lp. Zadanie Termin 1. Zgłoszenie przez szkołę lub rodziców (prawnych opiekunów) do 29 listopada 2013 r. udziału w konkursie. 2. Przedłożenie przez uczestnika konkursu swojej pracy komisji szkolnej. W przypadku szkół sobotnich pracę można przesłać bezpośrednio do Kuratorium Oświaty w Krakowie. 3. Wyłonienie przez komisję szkolną nie więcej niż 5 prac, które uzyskały największą liczbę punktów. 4.. Przesłanie do siedziby Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu ( Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52) protokołu z eliminacji szkolnych wraz z pracami uczniów. 5. Opublikowanie przez Komisję Wojewódzką w Krakowie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie (zakładka konkursy tematyczne) listy uczestników ze szkół poza granicami kraju. Lista ta jest listą autorów nadesłanych prac. 6. Wyłonienie przez Komisję Wojewódzką w Krakowie finalistów, tj. uczniów, których prace uzyskały co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania i opublikowanie listy finalistów na stronie internetowej (zakładka konkursy tematyczne). 7. Przesłanie wyłonionych prac wraz z protokołem z przebiegu eliminacji wojewódzkich do komisji ogólnopolskiej. 8. Wyłonienie przez komisję ogólnopolską nie więcej niż dziesięciu laureatów, tj. uczniów których prace uzyskały największą liczbę punktów w postępowaniu ogólnopolskim. do 3 marca 2014 r. do 19 marca 2014 r. do 19 marca 2014 r. do 2 kwietnia 2014 r. do 9 maja 2014 r. do 9 maja 2014 r. do 7 czerwca 2014 r. 9. Uroczyste zakończenie konkursu w Krakowie. 7 czerwca 2014 r. 10. Opublikowanie listy laureatów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie do 13 czerwca 2014 r. Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

9 Załącznik nr 3 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIA V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wypełniając poniższy formularz proszę zwrócić uwagę na odrębne zgłaszanie każdej ze szkół wchodzącej w skład zespołu szkół. Nazwa kategorii konkursu: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoły spoza granic Polski (proszę podkreślić właściwe) Województwo Nazwa i numer szkoły Adres szkoły Telefon szkoły (z kierunkowym) szkoły Imię i nazwisko dyrektora szkoły Imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu Kontakt do koordynatora (telefon, ) Akceptuję Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach TAK Oświadczenie Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu w celach promocyjnych i informacyjnych Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.. (podpis koordynatora) (podpis dyrektora szkoły) Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

10 Załącznik nr 4 do Regulaminu M E T R Y C Z K A P R A C Y Kategoria pracy: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła spoza granic Polski proszę podkreślić właściwe Tytuł pracy: Województwo... /Państwo w przypadku szkół spoza granic Polski... Imię i nazwisko autora pracy oraz telefon kontaktowy lub ( ): Nazwa szkoły, adres, telefon, klasa: Data i miejsce urodzenia autora pracy (dane potrzebne do zaświadczeń): Imię i nazwisko opiekuna naukowego: Telefon kontaktowy lub ( ) do opiekuna naukowego: Forma pracy: (np. biografia, esej, opowiadanie, wywiad itp.) Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) w bazie danych Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich... (miejscowość, data, podpis autora pracy jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodziców/opiekunów) Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

11 Załącznik nr 5 do Regulaminu pieczątka szkoły miejscowość, data Protokół z etapu szkolnego V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pełna nazwa szkoły:... Telefon:... Adres:... Województwo:... Powiat:... Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych:... Uczniowie, których prace uzyskały największą liczbę punktów: Lp. Nazwisko ucznia Imię ucznia Klasa Liczba uzyskanych punktów wg kryteriów 12 Regulaminu: a b c d e Suma punktów Imię i nazwisko opiekuna naukowego Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: Podpisy członków Komisji Konkursowej: Przewodniczący... Członkowie: Dyrektor szkoły... Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

12 Załącznik nr 6 do Regulaminu pieczątka Kuratorium Oświaty miejscowość, data Protokół z etapu wojewódzkiego V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kategoria: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły spoza granic Polski proszę podkreślić właściwe Kuratorium Oświaty w... Telefon:... Adres:... Województwo:... Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach wojewódzkich:... Uczniowie, których prace uzyskały największą liczbę punktów: Lp. Nazwisko ucznia Imię ucznia Nazwa i adres szkoły Liczba uzyskanych punktów wg kryteriów 12 Regulaminu: a b c d e Suma punktów Imię i nazwisko opiekuna naukowego Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: Proszę o podanie imion i nazwisk uczestników i ich opiekunów, którym należy zarezerwować nocleg w Krakowie z 6 na 7 czerwca 2014 r. Podpisy członków Komisji Konkursowej: Przewodniczący... Członkowie: Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

13 Załącznik nr 7 do Regulaminu KRYTERIA I SKALA OCENY W ETAPIE OGÓLNOPOLSKIM Nie dotyczy uczniów szkół spoza granic Polski, ponieważ nie biorą udziału w eliminacjach ustnych Ustna prezentacja swojej pracy przez uczestnika konkursu (nie przewiduje się korzystania z prezentacji multimedialnych) OBSZAR OCENY Punktacja Uzyskana liczba punktów Uzasadnienie wyboru tematu 0-2 Przedstawienie swojej pracy poprawność interpretacji faktów: (0-3) umiejętność dokonania analizy, syntezy i oceny ( wypowiedź spójna, trafnie dobrany materiał, odpowiednia argumentacja): (0-5) samodzielność przemyśleń: (0-2) poprawne posługiwanie się terminologią historyczną: (0-2) Przedstawienie sposobu zbierania i wykorzystania materiału źródłowego Suma punktów: 17 Odpowiedź uczestnika na pytania dotyczące jego pracy konkursowej Pytanie nr 1... Pytanie nr Suma punktów: 6 Łączna liczba punktów: 23 Kuratorium Oświaty w Krakowie Kraków, ul. Basztowa 22 tel.:12/ , fax

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce NP. 5563.38-1.2012.AP REGULAMIN KONKURSU Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2014.AP Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dzieje Nowej Huty i Solidarności w latach 1980-1989

Dzieje Nowej Huty i Solidarności w latach 1980-1989 REGULAMIN KONKURSU Dzieje Nowej Huty i Solidarności w latach 1980-1989 organizowanego z okazji 30. rocznicy powstania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność I. Zasady ogólne. 1. Konkurs Dzieje

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego. w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego. w roku szkolnym 2012/2013 NP.5563.4.20.2012.AP Losy Bliskich i losy Dalekich Ŝycie Polaków w latach 1914 1989. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego Losy Bliskich i losy Dalekich Ŝycie Polaków w latach 1914 1989 w roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu Historycznego na najlepszą prezentację multimedialną lub film 70 rocznica zakończenia II wojny światowej rok szkolny 2015/2016 I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Proszę wypełnić formularz czytelnie, dużymi, drukowanymi literami. Formularz Zgłoszeniowy: Strona 1 z 2 9. ZWROT PRACY KONKURSOWEJ: (proszę zaznaczyć puste pole znakiem X oraz złożyć podpis jeżeli praca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku III edycja konkursu Tarnów pełen blasku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy udziału w III edycji konkursu Tarnów pełen blasku. Domy, balkony, sklepy, firmy, biura, szkoły i przedszkola tarnowianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków.

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA I. Postanowienia Ogólne: 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z J

REGULAMIN KONKURSU Z J REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAŁA MATURA I. Założenia ogólne 1. Organizatorzy. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu, 2. Regulamin szczegółowy konkursu języka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. Woda = Życie. Postanowienia wstępne

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. Woda = Życie. Postanowienia wstępne Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. Woda = Życie Postanowienia wstępne 1 1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. Woda = Życie zwanego dalej Konkursem, jest Zarząd Powiatu w Busku

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii I. Obszary umiejętności sprawdzane na kaŝdym etapie Konkursu 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń: 1) interpretuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty Regulamin Historycznego Konkursu Fotograficznego Ślady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE 1 Organizator konkursu Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodnicząca: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Krzysztof Podsiadło Grzegorz Rogaczewski Hanna Skowrońska Tomasz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach 1914 1989

Regulamin VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach 1914 1989 SEPZ-I.5563.2.1.2014.AP. Regulamin VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Stężyca zwany dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora - na tablicy ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach 1914 1989

Regulamin VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach 1914 1989 Załącznik do zarządzenia Nr 26/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015 r. Regulamin VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach 1914 1989 dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY DO SZKOLY FILIALNEJ W PIECZONOGACH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY DO SZKOLY FILIALNEJ W PIECZONOGACH REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OLEŚNICY DO SZKOLY FILIALNEJ W PIECZONOGACH ORAZ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE FILIALNEJ W PIECZONOGACH

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru do Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie na rok szkolny 2014/15

Zasady naboru do Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie na rok szkolny 2014/15 Podstawa prawna: Zasady naboru do Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie na rok szkolny 2014/15 1. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014r w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej z biologii dla III etapu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2012/2013 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

z a p r a s z a j ą uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie na komiks nt. Mistrzostw Europy w piłce noŝnej w 2012 r.

z a p r a s z a j ą uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie na komiks nt. Mistrzostw Europy w piłce noŝnej w 2012 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim z a p r a s z a j ą uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie na komiks nt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JĘZYK ANGIELSKI W MEANDRACH TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

REGULAMIN KONKURSU JĘZYK ANGIELSKI W MEANDRACH TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ REGULAMIN KONKURSU JĘZYK ANGIELSKI W MEANDRACH TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I. Postanowienia ogólne: 1. konkurs ma na celu propagowanie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN organizacji konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2010/2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Postawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4. im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4. im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4 im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY Zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu żywieckiego, bielskiego i miasta Bielsko - Biała do udziału w konkursie historyczno-literackim ŻOŁNIERZE WYKLĘCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Dobre Praktyki BHP, zwany dalej Konkursem jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W trakcie trwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU REGULAMIN REKRUTACJI DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie : Klub Małego Smyka

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie : Klub Małego Smyka Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie : Klub Małego Smyka Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie pn. Klub Małego Smyka (zwanym dalej Projektem ), realizowanym przez Gminę Gostynin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo