RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej"

Transkrypt

1 1 RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej I etap badania na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, marzec 2012

2 Spis treści Wprowadzenie Metodologia Podsumowanie wyników badania Wyniki badania Spis wykresów: Spis tabel:

3 Wprowadzenie Badanie Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej realizowane jest przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem badania jest monitorowanie stopnia przygotowania obywateli do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej oraz ocena wpływu prowadzonej w mediach kampanii informacyjnej na stan wiedzy polskiego społeczeostwa na temat procesu cyfryzacji. Na podstawie wyników uzyskanych w badaniu zarekomendowane zostaną skuteczne metody dotarcia do poszczególnych grup społecznych ze względu na rodzaj narzędzi promocyjnych oraz formę przekazu. 1. Metodologia Badanie realizowane zostało w ramach badania typu Omnibus. Omnibus jest cyklicznym badaniem sondażowym prowadzonym na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku lat (około osób na dzieo ). Formuła badania omnibusowego przewiduje możliwośd włączenia do kwestionariusza obok standardowych pytao metryczkowych zestawów pytao pochodzących od różnych zleceniodawców. Metoda Badanie realizowane jest metodą CAPI. Wywiady CAPI (kwestionariusz na laptopie) w badaniu omnibus realizowane są techniką bezpośredniego wywiadu ankieterskiego w domach respondentów. Ankieter odczytuje pytania wyświetlające się na monitorze laptopa, zaznacza odpowiedzi wskazane przez respondenta (pytania zamknięte) lub zapisuje treśd wypowiedzi respondenta (pytania otwarte). Istnieje możliwośd prezentowania materiałów wspomagających takich jak karty odpowiedzi lub pliki multimedialne. Charakterystyka próby Badanie typu Omnibus realizowane jest na 1000 osobowej losowej próbie reprezentatywnej dla ogółu ludności Polski w wieku lat. Próba ma charakter imienny i jest dobierana z operatu PESEL prowadzonego przez Departament Rejestrów Paostwowych b. MSWiA. Poszczególne osoby dobiera się metodą losowania systematycznego w ramach wyróżnionych 3

4 warstw. Warstwowanie uwzględnia wielkośd miejscowości, województwo, a także płed i wiek dobieranych osób. 2. Podsumowanie wyników badania Blisko 85% ludzi wie, o planowanym zastąpieniu w telewizji naziemnej, sygnału analogowego sygnałem cyfrowym, tzn. o procesie cyfryzacji telewizji. Częściej dotyczy to osób młodszych i lepiej wykształconych, chod także wśród najstarszych i posiadających jedynie podstawowe wykształcenie wiedza o cyfryzacji przekracza 70%. W gronie osób odbierających telewizję za pomocą sieci naziemnej, a więc będących naturalnymi adresatami nowej oferty cyfrowej, świadomośd wprowadzenia sygnału cyfrowego wynosi 81,2%. Wyniki badania ukazują nieco mniejszą świadomośd wprowadzenia cyfryzacji telewizji naziemnej oraz niższą znajomośd kampanii promocyjno informacyjnej w grupie osób zagrożonych wykluczeniem, na którą składają się osoby starsze, o niższym poziomie dochodów, mieszkaocy wsi, osoby o niższym wykształceniu. Jednak należy podkreślid, że w zdecydowanej większości kwestii opinie osób z omawianej grupy nie różnią się istotnie statystycznie od wyników uzyskiwanych ogółem, dla całej próby. Najczęstszym źródłem informacji na temat cyfryzacji jest telewizja (94,4%), ale jedynie 5,6% potrafi podad dokładną datę ostatecznego wprowadzenia zmian, a 13,5% wskazad ją z dokładnością do roku kalendarzowego. 1/3 respondentów uważa, że ich wiedza na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce jest na średnim poziomie, 16% osób oceniło swoją wiedzę jako zupełnie niewystarczającą. Blisko 3/4 respondentów wie, że aby odbierad naziemną telewizję cyfrową należy posiadad dekoder lub telewizor odbierający sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Równocześnie 22,1% nie wie jakie działania należy podjąd, aby móc odbierad naziemną telewizję cyfrową. Wśród osób, które odbierają telewizję za pośrednictwem sieci naziemnej, 19,3% deklaruje, że ich telewizor jest przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej, 60,8% wie, że tak nie jest, natomiast 19,9% nie wie czy ich odbiornik jest do odbioru sygnału cyfrowego przystosowany. 4

5 Tylko 25,7% osób nie potrzebuje dodatkowych informacji na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej. Pozostali chcieliby przede wszystkim wiedzied, jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne niezbędne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 42,4% respondentów wybrało tę odpowiedź. Szczególnie istotna jest też sprawa ewentualnych kosztów, które trzeba będzie ponieśd przy przechodzeniu na odbiór cyfrowy taką wiedzę chciałoby mied 37,2% osób. Posiadacze telewizji naziemnej częściej są zainteresowani kwestią techniczną sposobu instalacji dekodera 36% wskazao. Można uznad, że na preferencję odnośnie sposobu komunikowania o procesie cyfryzacji składają się dwa komplementarne czynniki: naturalne, nieangażujące i ogólnodostępne medium, jakim jest telewizja oraz względna trwałośd informacji, jaką gwarantują media drukowane. Prowadzona w telewizji kampania informacyjna na temat procesu cyfryzacji, związanego z procesem przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej zauważona została przez zdecydowaną większośd dorosłych Polaków znajomośd wspomagana wyniosła 81%. Spośród sześciu reklam nadawanych w telewizji najczęściej zapamiętane zostały dwie Telenowela (54,5%) oraz Telesfor (50,7%). Najrzadziej pamiętane były Studio TV (15,2%) oraz Babcia Lodzia (8,2%). Kampania informacyjna istotnie rzadziej zauważona została przez osoby najstarsze w wieku 60 lat i więcej. W grupie tej żadnego spotu reklamowego nie widziało 29,1% respondentów. Podobna sytuacja dotyczy mieszkaoców wsi. Żadnego spotu reklamowego nie widziało 23,1% osób z tej klasy wielkości miejscowości zamieszkania. Wśród posiadaczy telewizji naziemnej również więcej niż ogółem, bo 23,5% nie widziało żadnego spotu promocyjno informacyjnego. 44,3% ocenia przekaz kampanii jako przystępny i zrozumiały (suma ocen całkowicie się zgadzam i raczej się zgadzam ), 37,5% respondentów nie ma opinii na temat kampanii informacyjnej o procesie cyfryzacji telewizyjnej. Tylko 6,7% osób wskazało, że w ich opinii kampania nie jest przystępna i zrozumiała. Podobnie zróżnicowane wyniki otrzymano dla pytania czy kampania zawiera wszystkie niezbędne informacje o procesie cyfryzacji telewizji. 38,9% (suma odpowiedzi całkowicie się zgadzam oraz raczej się zgadzam ) uważa, że dzięki kampanii uzyskali wszelkie potrzebne 5

6 informacje na temat procesu cyfryzacji w Polsce. 38,1% respondentów nie ma zdania na temat zakresu informacji zawartych w kampanii, natomiast 7,5% w ogóle nie zgadza się z opinią, że kampania zawiera wszystkie niezbędne informacje. 83,6% respondentów nie spotkało się z żadnymi nieuczciwymi formami praktyk dotyczącymi procesu cyfryzacji, typu nieuczciwi sprzedawcy lub akwizytorzy namawiający do kupna odbiorników satelitarnych i podpisywania umów abonamentowych. Z takimi działaniami natomiast spotkało się blisko 11,9% osób, a 4,5% nie potrafiło zaklasyfikowad czy działania z którymi się spotkali były nieuczciwe czy prawidłowe. 3. Wyniki badania Posiadanie odbiornika telewizyjnego w gospodarstwie domowym deklaruje 97,5% respondentów, co oznacza, że prawie w każdym, polskim domu znajduje się odbiornik TV. Na posiadanie odbiornika telewizyjnego nie mają wpływu zmienne demograficzne typu płed/wiek czy miejsce zamieszkania Wykres 1. Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym znajduje się odbiornik telewizyjny? [P1] 2,2% 0,3% Tak Nie Odmowa odpowiedzi podstawa: wszyscy respondenci, ,5% 6

7 Sposoby odbierania telewizji rozkładają się względnie równomiernie pomiędzy sieci kablowe, anteny satelitarne oraz sied naziemną. Wykres 2. W jaki sposób w Pana(i) gospodarstwie domowym odbierana jest telewizja? [P2] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30,7% za pośrednictwem sieci kablowej 38,8% za pośrednictwem anteny satelitarnej 29,2% za pośrednictwem sieci naziemnej podstawa: wszyscy respondenci, 1041 Sposób odbioru telewizji w gospodarstwie domowym ma związek z regionem zamieszkania. Za pośrednictwem sieci naziemnej istotnie częściej telewizja jest odbierana na południu Polski w regionie Południowo-Zachodnim przez 38,1% osób, natomiast w regionie Południowym przez 36,2%. Dla przypomnienia, ogółem w Polsce z sieci naziemnej korzysta 29,2% osób. Istotnie rzadziej z sieci naziemnej korzystają mieszkaocy regionu Północno- Zachodniego, wśród których najczęstszym i istotnie częstszym niż w pozostałych regionach sposobem odbioru telewizji jest odbiór za pomocą sieci kablowej (41,5%). Dla porównania ogółem w Polsce z sieci kablowej korzysta 30,7% osób. W przypadku odbioru telewizji za pomocą anteny satelitarnej dominuje region Wschodni korzysta z niej 48,3% mieszkaoców (ogółem w Polsce 38,8%). Tabela 1 W jaki sposób w Pana(i) gospodarstwie domowym odbierana jest telewizja? [P2] za pośrednictwem sieci kablowej za pośrednictwem anteny satelitarnej za pośrednictwem sieci naziemnej wszyscy respondenci ,7% 38,8% 29,2% Region NUTS Centralny ,0% 36,7% 25,0% Południowy ,3% 34,4% 36,2%* Wschodni ,4%* 48,3%* 28,0% Północno-Zachodni ,5%* 36,4% 20,8%* Południowo-Zachodni ,6%* 44,2% 38,1%* Północny ,5% 35,7% 29,3% 7

8 Częstośd odbioru telewizji za pomocą sieci kablowej, naziemnej lub satelity różni się także w zależności od wielkości miejscowości. Sied naziemna oraz antena satelitarna istotnie częściej obecna jest na wsiach - korzysta z nich, odpowiednio, 38,2% oraz 48,3% mieszkaoców. Z kolei sied kablowa istotnie częściej występuje w średnich (51,4%) oraz dużych miastach (57,9%). Tabela 2 W jaki sposób w Pana(i) gospodarstwie domowym odbierana jest telewizja? [P2] za pośrednictwem sieci kablowej za pośrednictwem anteny satelitarnej za pośrednictwem sieci naziemnej wszyscy respondenci ,7% 38,8% 29,2% Wielkośd miejscowości zamieszkania wieś ,7%* 48,3%* 38,2%* miasta do 100 tys ,1% 40,5% 24,6%* miasta tys ,4%* 22,6%* 28,1% miasta ponad 500 tys ,9%* 27,2%* 14,7%* Zdecydowana większośd polskiego społeczeostwa słyszała o zastąpieniu w Polsce, w telewizji naziemnej, sygnału analogowego sygnałem cyfrowym (84,6%). Istotnie częściej o procesie cyfryzacji słyszeli mężczyźni (87,9%). Wykres 3. Czy słyszał(a) Pan(i) o zastąpieniu w Polsce, w telewizji naziemnej, sygnału analogowego sygnałem cyfrowym, tzn. procesie cyfryzacji telewizji [P3] 2,9% 12,5% Tak Nie 84,6% Nie wiem/trudno powiedzied podstawa: wszyscy respondenci, 1041 Wśród odbiorców naziemnego sygnału telewizyjnego obserwujemy istotnie statystycznie większy odsetek osób nie zdających sobie sprawy z planowanego wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej. Wynik ten (16,3%) ilustruje koniecznośd skoncentrowania się w komunikacji na tej grupie telewidzów, zwłaszcza że to oni są w dużym stopniu adresatami 8

9 nowej oferty. Trzeba równocześnie pamiętad, że aktualnie osiągnięty poziom świadomości procesu cyfryzacji również w omawianej grupie jest wysoki 81,2%. Tabela 3. Świadomośd wprowadzenia procesu cyfryzacji [P3] Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzied wszyscy respondenci ,6% 12,5% 2,9% użytkownicy sieci naziemnej ,2% 16,3%* 2,5% Można zauważyd, że wraz z poziomem wykształcenia wzrasta odsetek respondentów, którzy słyszeli o wprowadzeniu procesu cyfryzacji. Wśród osób z wykształceniem podstawowym odsetek osób, które słyszały o wprowadzeniu procesu cyfryzacji jest istotnie statystycznie niższy i wynosi 72,1%; natomiast wśród osób z wyższym wykształceniem aż 94,1% słyszało o zastąpieniu sygnału analogowego sygnałem cyfrowym. Tabela 4. Świadomośd wprowadzenia procesu cyfryzacji a wykształcenie respondenta [P3] Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzied wszyscy respondenci ,6% 12,5 2,9 Wykształcenie respondenta podstawowe ,1%* 24,9% 3,1% zasadnicze zawodowe ,7% 12,5% 4,8% średnie ,2%* 8,2%* 1,5% wyższe ,1%* 4,9% 0,9% Istotnie częściej o procesie cyfryzacji słyszały osoby młode w grupie wiekowej lat odsetek wyniósł blisko 90%. Wraz z wiekiem spada odsetek osób, które słyszały o planowanych zmianach w odbiorze telewizji. Istotnie rzadziej osoby starsze (60 lat i więcej) wskazywały, że słyszały o procesie cyfryzacji 70,6% wskazao. Tabela 5. Świadomośd wprowadzenia procesu cyfryzacji a wiek respondenta [P3] Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzied wszyscy respondenci ,6% 12,5 2,9 Wiek respondenta lata ,2% 13,1% 1,7% lat ,5%* 7,4%* 3,1% lat ,0% 10,2% 2,7% 60 lub więcej ,6%* 25,3% 4,1% 9

10 Z telewizji Od znajomych \ rodziny Z Internetu Z radia Z prasy Z Innego źródła informacji W kościele Osoby, które odpowiedziały, że słyszały o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce zostały zapytane o źródło, z którego pozyskały informacje na temat tego procesu. 94,4% respondentów wskazało, że o procesie cyfryzacji dowiedziało się z telewizji. Inne źródła informacji otrzymały znacząco mniej wskazao- 13,8% respondentów dowiedziało się od znajomych, 8,1% z Internetu, 7,8% z radia. Zmienne demograficzne nie mają wpływu na wyniki dotyczące źródła informacji o procesie cyfryzacji. Wykres 4. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P4] 100% 94,4% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 13,8% 8,1% 7,8% 10% 6,3% 0,1% 0,6% 0% podstawa: respondenci, którzy słyszeli o procesie cyfryzacji, 881 Źródła informacji o cyfryzacji telewizji naziemnej nie wydają się zależed od faktu posiadania takiego czy innego dostępu do sygnału telewizyjnego. Tabela 6. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P4] wszyscy respondenci, którzy słyszeli o procesie cyfryzacji użytkownicy sieci naziemnej, którzy słyszeli o procesie cyfryzacji ,4% 13,8% 8,1% 7,8% 6,3% 0,6% 0,1% ,8% 13,1% 9,2% 7,0% 4,5% 0,4% 0,0% Tylko 5,3% respondentów wskazało poprawną datę całkowitego przejścia na nadawanie sygnału cyfrowego w telewizji naziemnej w Polsce (tj. miesiąc i rok), natomiast 13,5% 10

11 respondentów wiedziało, że proces cyfryzacji zakooczy się w roku Może to sugerowad, że owszem istnieje w społeczeostwie wiedza, że cyfryzacja jest wprowadzana, ale nie ma na temat tego procesu dokładnych informacji. Na wiedzę o ostatecznym terminie całkowitego przejścia na sygnał cyfrowy nie mają wpływu zmienne demograficzne. Wykres 5. Czy zna Pan(i) ostateczny termin (miesiąc i rok) całkowitego przejścia na nadawanie sygnału cyfrowego w telewizji naziemnej w Polsce? [P5a] 5,3% Tak Nie 94,7% podstawa: wszyscy respondenci; 1041 Okazuje się, że nieco większy odsetek użytkowników sieci naziemnej niż wszystkich respondentów posiada informację o ostatecznym terminie całkowitego przejścia na nadawanie sygnału cyfrowego. Wynik ten może świadczyd o tym, że reprezentanci tej grupy częściej zapamiętali informację o dacie jako istotną ze swojego punktu widzenia. Tabela 7. Czy zna Pan(i) ostateczny termin (miesiąc i rok) całkowitego przejścia na nadawanie sygnału cyfrowego w telewizji naziemnej w Polsce? [P5a] tak, znam termin: lipiec 2013r. nie znam dokładnego terminu wszyscy respondenci ,3% 94,7% użytkownicy sieci naziemnej 304 8,4% 91,6%* 1/3 respondentów uważa, że ich wiedza na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce jest na średnim poziomie. 16% osób oceniło swoją wiedzę jako zupełnie niewystarczającą. 11,5% respondentów natomiast oceniło swoją wiedzę jako w pełni wystarczającą. Istotnie częściej mężczyźni (13,9%) oraz osoby w wieku lat (15,9%) wskazywali, że ich wiedza na temat procesu cyfryzacji jest wystarczająca (13,9%). 11

12 Wykres 6. Jak ocenia Pan(i) stan swojej wiedzy na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P6] 11,5% 5,4% 16,0% Zupełnie niewystarczająca 2 15,2% 19,3% 3 4 W pełni wystarczająca 32,6% podstawa: respondenci, którzy słyszeli o procesie cyfryzacji; 881 Samoocena stanu wiedzy na temat procesu cyfryzacji telewizji nie zależy od rodzaju dostępu do sygnału telewizyjnego. Nie należy więc obawiad się, jakoby użytkownicy sieci naziemnej byli generalnie gorzej poinformowani. Tabela 8. Jak ocenia Pan(i) stan swojej wiedzy na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P6] zupełnie niewystarczająca (1) w pełni wystarczająca (5) nie wiem \ trudno powiedzied respondenci, którzy słyszeli o procesie cyfryzacji użytkownicy sieci naziemnej, którzy słyszeli o procesie cyfryzacji ,0% 19,3% 32,6% 15,2% 11,5% 5,4% ,1% 18,9% 32,6% 15,4% 11,3% 5,8% Blisko 3/4 respondentów wie, że aby odbierad naziemną telewizję cyfrową należy posiadad dekoder lub telewizor odbierający sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Równocześnie 22,1% nie wie jakie działania należy podjąd, aby móc odbierad naziemną telewizję cyfrową do tej grupy osób powinna dotrzed kampania informująca na temat cyfryzacji oraz niezbędnych działao. 12

13 Wykres 7. Co, Pana(i) zdaniem, należy zrobid, aby odbierad naziemną telewizję cyfrową? [P7] 0,7% 2,8% 22,1% Posiadad dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej lub telewizor odbierający sygnał naziemnej telewizji cyfrowej Posiadad umowę z operatorem sieci kablowej /satelitarnej Inna odpowiedź 74,3% Nie wiem / trudno powiedzied podstawa: wszyscy respondenci; 1041 Prawidłową odpowiedź na pytanie o warunki techniczne, jakie są wymagane do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej podaje blisko ¾ użytkowników sieci naziemnej, co sprawia, że wynik ten jest w zupełności zbieżny z uzyskanym w skali całej próby. Tabela 9. Co, Pana(i) zdaniem, należy zrobid, aby odbierad naziemną telewizję cyfrową? [P7] Posiadad dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej lub telewizor odbierający sygnał naziemnej telewizji cyfrowej (obsługujący format MPEG4) Posiadad umowę z operatorem sieci kablowej /satelitarnej Inna odpowiedź Nie wiem / trudno powiedzied wszyscy respondenci ,3% 2,8% 0,7% 22,1% użytkownicy sieci naziemnej ,4% 3,2% 0,3% 22,1% Wśród osób, które odbierają telewizję za pośrednictwem sieci naziemnej, 19,3% deklaruje, że ich telewizor jest przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej, 60,8% wie, że tak nie jest, natomiast 19,9% nie wie czy ich odbiornik jest do odbioru sygnału cyfrowego przystosowany. Przy tym mężczyźni są stosunkowo lepiej, niż kobiety zorientowani w możliwościach swoich telewizorów i tylko 14,4% nie wie, czy ma sprzęt przystosowany do telewizji cyfrowej. 13

14 Wykres 8. Czy telewizor w Pana(i) gospodarstwie domowym jest przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej? [P8] 19,9% 19,3% Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzied 60,8% podstawa: respondenci, którzy posiadają odbiornik telewizyjny i odbierają telewizję za pomocą sygnału naziemnego Wśród osób, które odbierają telewizję za pośrednictwem sieci naziemnej i wiedzą, że ich telewizor jest przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej (ta grupa stanowi 5,1% populacji) 37,2% ma dekoder, natomiast w przypadku 43,2% telewizory obsługują format MPEG4. Wykres 9. W jaki sposób telewizor znajdujący się w Pana(i) gospodarstwie domowym odbiera sygnał telewizji cyfrowej? *P9+ 4,1% 15,5% 37,2% Telewizor jest podłączony do dekodera pozwalającego na odbiór telewizji cyfrowej Telewizor obsługuje format MPEG4 Inna odpowiedź 43,2% Nie wiem \ trudno powiedzied podstawa: respondenci, którzy odbierają telewizję za pośrednictwem sieci naziemnej i posiadają telewizor przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej; 53 14

15 Tylko 25,7% osób nie potrzebuje dodatkowych informacji na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej. Pozostali chcieliby przede wszystkim wiedzied, jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne niezbędne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 42,4% respondentów wybrało tę odpowiedź. Szczególnie istotna jest też sprawa ewentualnych kosztów, które trzeba będzie ponieśd przy przechodzeniu na odbiór cyfrowy taką wiedzę chciałoby mied 37,2% osób. Pozostałe z przedstawianych respondentom informacji okazują się ważne w podobnym stopniu na poziomie od 25 do 30%. Stosunkowo niewielkie (15,4%) jest zainteresowanie zagrożeniem związanym z możliwością pojawienia się nieuczciwych praktyk przy sprzedaży dekoderów. Prawdopodobnie związane jest to z faktem, że koniecznośd zakupu dekodera nie dotyczy wszystkich. Wykres 10. Jakie informacje chciał(a)by Pan(i) otrzymad na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P10] Jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Jakie koszty muszę ewentualnie ponieśd w związku z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej, 42,4% 37,2% Jak prawidłowo zainstalowad dekoder do telewizora 29,4% Kiedy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie w moim miejscu zamieszkania Do kiedy należy przystosowad posiadany telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Zalety i możliwości wynikające z wprowadzenia telewizji cyfrowej Gdzie można kupid dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z zakupem dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji 28,9% 26,7% 24,7% 24,7% 15,4% 25,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% podstawa: wszyscy respondenci; 1041 Użytkownicy sieci naziemnej mają potrzeby informacyjne, dotyczące procesu cyfryzacji podobne do ogółu badanych. Jedynie problem prawidłowego instalowania dekodera zajmuje ich istotnie bardziej 36% chciałoby pozyskad taką informację, przy 29,4% ogółem. 15

16 Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji Jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Jakie koszty muszę ewentualnie ponieśd w związku z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej, Jak prawidłowo zainstalowad dekoder do telewizora Kiedy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie w moim miejscu zamieszkania Do kiedy należy przystosowad posiadany telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Zalety I możliwości wynikające z wprowadzenia telewizji cyfrowej Gdzie można kupid dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z zakupem dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji Jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Jakie koszty muszę ewentualnie ponieśd w związku z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej, Jak prawidłowo zainstalowad dekoder do telewizora Kiedy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie w moim miejscu zamieszkania Do kiedy należy przystosowad posiadany telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Zalety I możliwości wynikające z wprowadzenia telewizji cyfrowej Gdzie można kupid dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z zakupem dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Tabela 10. Jakie informacje chciał(a)by Pan(i) otrzymad na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P10] wszyscy respondenci użytkownicy sieci naziemnej ,7% 42,4% 37,2% 29,4% 28,9% 26,7% 24,7% 24,7% 15,4% ,4% 41,6% 39,3% 36,0%* 29,5% 27,1% 23,2% 28,0% 15,3% Osoby starsze, powyżej 60-tego roku życia podchodzą z dystansem do tematu cyfryzacji telewizji. Są stosunkowo najmniej zainteresowane informacją, kiedy odbiór telewizji cyfrowej będzie możliwy w ich domu odpowiedź tę wskazało 21,6% respondentów z tej grupy wiekowej, przy średniej 28,9%. Starsi ludzie oczekują też w mniejszym, niż młodzi stopniu informacji o korzyściach wynikających z wprowadzenia telewizji cyfrowej (17,9% przy 24,7% ogółem). Tabela 11. Jakie informacje chciał(a)by Pan(i) otrzymad na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P10] N = wszyscy respondenci ,7% 42,4% 37,2% 29,4% 28,9% 26,7% 24,7% 24,7% 15,4% Wiek respondenta lata ,6% 41,2% 38,4% 29,2% 30,3% 32,0% 27,2% 22,2% 14,9% lat ,7% 42,8% 39,4% 32,0% 31,1% 26,1% 28,2% 27,1% 17,3% lat ,5% 43,7% 35,4% 28,5% 29,9% 26,1% 23,9% 25,8% 14,8% 60 lub więcej ,2% 40,5% 36,0% 26,8% 21,6%* 23,8% 17,9%* 20,8% 13,8% 16

17 Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji Jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Jakie koszty muszę ewentualnie ponieśd w związku z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej, Jak prawidłowo zainstalowad dekoder do telewizora Kiedy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie w moim miejscu zamieszkania Do kiedy należy przystosowad posiadany telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Zalety I możliwości wynikające z wprowadzenia telewizji cyfrowej Gdzie można kupid dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z zakupem dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Osoby deklarujące niższe dochody w mniejszym stopniu obawiają się nieuczciwych praktyk przy sprzedaży dekoderów (w grupie dochodów zł jest to tylko 10,8% przy przeciętnej dla ogółu wartości 15,4%). W mniejszym też stopniu są zainteresowane korzyściami płynącymi z faktu przejścia na telewizję cyfrową (19,2% przy średniej 24,7%). Z kolei osoby o najwyższych dochodach, powyżej 4000 zł, w mniejszym stopniu interesują się informacjami o tym, jak prawidłowo przeprowadzid instalację dekodera (24,7% w porównaniu do 29,4% ogółem) oraz tym, jakie odbiorniki spełniają wymagania techniczne do odbioru telewizji cyfrowej (odpowiednio 37,3% i 42,4%). Tabela 12 Jakie informacje chciał(a)by Pan(i) otrzymad na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P10] wszyscy respondenci ,7% 42,4% 37,2% 29,4% 28,9% 26,7% 24,7% 24,7% 15,4% Dochód netto gospodarstwa do 1800 zł ,3% 42,2% 40,4% 31,0% 25,8% 27,2% 22,9% 25,8% 11,8% zł ,3% 43,9% 36,6% 29,4% 28,4% 25,3% 19,2%* 23,9% 10,8%* zł ,8%* 46,4% 37,3% 33,1% 32,3% 30,2% 26,4% 27,1% 20,7%* ,1% 37,3%* 35,5% 24,7%* 28,6% 24,8% 30,9%* 22,6% 18,2% W regionie Północnym najwięcej, bo aż 40,8% osób nie potrzebuje już informacji na temat cyfryzacji telewizji naziemnej. Jest to jednocześnie jedyny region, w którym problem potencjalnych kosztów, jakie trzeba będzie ponieśd przy przejściu na telewizję cyfrową jest ważniejszy od wszystkich pozostałych. Mieszkaocy regionu Centralnego w największym stopniu oczekują jeszcze różnego rodzaju informacji na temat cyfryzacji i tylko 18,6% z nich nie ma takiej potrzeby. Jak w większości pozostałych regionów, interesują ich najbardziej dwa tematy które odbiorniki przystosowane są do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (46,3%) i jakie mogą byd koszty związane z cyfryzacją (43,7%). Ten ostatni temat ma tu istotnie większe znaczenie niż średnio 17

18 Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji Jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Jakie koszty muszę ewentualnie ponieśd w związku z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej, Jak prawidłowo zainstalowad dekoder do telewizora Kiedy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie w moim miejscu zamieszkania Do kiedy należy przystosowad posiadany telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Zalety I możliwości wynikające z wprowadzenia telewizji cyfrowej Gdzie można kupid dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z zakupem dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w badanej populacji. Istotnie częściej, niż pozostali, mieszkaocy regionu Centralnego chcieliby też wiedzied, do kiedy należy przystosowad telewizor do odbioru telewizji cyfrowej (36,2% w porównaniu do 26,7% ogółem), jak prawidłowo zainstalowad dekoder (37,8% do 29,4% średnio) oraz jakie są zalety telewizji cyfrowej (odpowiednio 32,8% i 24,7%). Generalnie są tematem cyfryzacji szczególnie zainteresowani, a tylko niewiele ustępują im w tym mieszkaocy regionu południowo zachodniego. Wydaje się, że akurat w regionach o stosunkowo wyższej stopie życia temat budzi duże zainteresowanie. Tabela 13. Jakie informacje chciał(a)by Pan(i) otrzymad na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P10] N = wszyscy respondenci ,7% 42,4% 37,2% 29,4% 28,9% 26,7% 24,7% 24,7% 15,4% Region NUTS Centralny ,6%* 46,3% 43,7%* 37,8%* 30,8% 36,2%* 32,8%* 26,7% 16,6% Południowy ,6% 37,2% 24,2%* 24,7% 26,4% 22,8% 16,8%* 20,3% 14,7% Wschodni ,8% 50,5%* 43,8%* 28,2% 35,3%* 26,5% 23,7% 26,7% 21,4% Północno- Zachodni Południowo- Zachodni ,6% 45,1% 40,5% 31,2% 29,8% 22,6% 25,2% 22,3% 8,9% ,8% 47,1% 41,4% 37,5%* 28,0% 27,0% 27,4% 34,3% 18,8% Północny ,8%* 29,0%* 32,6% 18,2%* 21,7%* 23,9% 23,6% 21,7% 12,5% Na wsi, szczególnie duża jest potrzeba wiedzy na temat prawidłowej instalacji dekoderów (32,9% w porównaniu do 29,4% ogółem). Z kolei mieszkaocy dużych miast są generalnie tematem cyfryzacji bardziej zainteresowani i większośd tematów chcieliby zgłębid częściej, niż pozostali. Chcą wiedzied przede wszystkim jakie telewizory spełniają wymagania techniczne (55,1%) i jakie są koszty związane z cyfryzacją (50,7%). 18

19 Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji Jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Jakie koszty muszę ewentualnie ponieśd w związku z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej, Jak prawidłowo zainstalowad dekoder do telewizora Kiedy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie w moim miejscu zamieszkania Do kiedy należy przystosowad posiadany telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Zalety I możliwości wynikające z wprowadzenia telewizji cyfrowej Gdzie można kupid dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z zakupem dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Tabela 14. Jakie informacje chciał(a)by Pan(i) otrzymad na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P10] N = wszyscy respondenci ,7% 42,4% 37,2% 29,4% 28,9% 26,7% 24,7% 24,7% 15,4% Wielkośd miejscowości zamieszkania wieś ,8% 43,7% 35,4% 32,9%* 32,3% 25,5% 22,5% 25,1% 16,5% miasta do 100 tys. miasta tys. miasta ponad 500 tys ,4% 38,9% 40,3% 26,7% 28,2% 28,5% 26,0% 24,8% 15,7% ,3%* 37,8% 26,5%* 20,5%* 19,2%* 16,2%* 15,0%* 21,7% 9,1% ,7% 55,1%* 50,7%* 38,5%* 33,9% 41,7%* 43,2%* 27,3% 20,5% Za najdogodniejszą metodą pozyskiwania informacji o procesie cyfryzacji uznawane są kampanie informacyjne w telewizji. Jest to o tyle naturalny wynik, że z jednej strony kanał komunikacji wpisuje się w zasadniczy cel i temat komunikatu a z drugiej gwarantuje największy zasięg i przez to skuteczne rozpowszechnianie informacji. Warto odnotowad, że kampania prowadzona z wykorzystaniem Internetu uplasowała się dopiero na czwartym miejscu pod względem tego, na ile jest to preferowany sposób przekazywania informacji o procesie cyfryzacji. Byd może badani uznają, że dla korzystających z Internetu informacje o cyfryzacji są oczywiste i stąd byłyby to komunikaty nie licujące z tym medium. Ponad 23% zainteresowanych o cyfryzacji telewizji naziemnej chciałoby otrzymad drukowane informacje na ten temat: w postaci ulotek czy artykułów prasowych. Może to świadczyd o potrzebie zachowania komunikatu, by móc do niego powrócid w wymagającym tego momencie. Nieznaczne odsetki badanych uznały, że chciałyby otrzymywad informację o procesie cyfryzacji na drodze specjalnie organizowanych spotkao informacyjnych (5,5%), w formie reklamy zewnętrznej (4,9%) czy poprzez telefoniczną infolinię (4,0%). Wszystkie te formy informacji można uznad z jednej strony za ulotne, z drugiej zaś niektóre wymagają dodatkowego zaangażowania ze strony odbiorcy, np. konieczności brania udziału w spotkaniu. 19

20 Można więc uznad, że na preferencję odnośnie sposobu komunikowania o procesie cyfryzacji składają się dwa komplementarne czynniki: naturalne, nieangażujące i ogólnodostępne medium jakim jest telewizja oraz względna trwałośd informacji, jaką gwarantują media drukowane. Wykres 11. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) otrzymywad informacje o procesie cyfryzacji? [P11] Poprzez kampanię informacyjną w telewizji 80,4% Ulotki Poprzez artykuły w prasie Przez Internet Poprzez kampanię informacyjną w radiu Ogłoszenia / broszury w instytucjach publicznych, w komunikacji masowej Spotkania informacyjne Reklama zewnętrzna - plakaty \ billboardy Poprzez telefoniczną infolinię Trudno powiedzied Inne 23,2% 23,1% 18,1% 15,9% 14,0% 5,5% 4,9% 4,0% 2,5% 0,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% podstawa: respondenci zainteresowani informacjami o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce; 774 Użytkownicy sieci naziemnej nie mają specyficznych oczekiwao jeśli chodzi o sposób informowania społeczeostwa o procesie cyfryzacji. Podobnie jak wśród ogółu badanych najchętniej takie informacje otrzymywaliby za pośrednictwem telewizji oraz w formie trwałych materiałów drukowanych ulotek i artykułów w prasie. 20

21 Poprzez kampanię informacyjną w telewizji Ulotki Poprzez artykuły w prasie Przez Internet Poprzez kampanię informacyjną w radiu Ogłoszenia / broszury w instytucjach publicznych, w komunikacji masowej Spotkania informacyjne Reklama zewnętrzna - plakaty \ billboardy Poprzez telefoniczną infolinię Poprzez kampanię informacyjną w telewizji Ulotki Poprzez artykuły w prasie Przez Internet Poprzez kampanię informacyjną w radiu Ogłoszenia / broszury w instytucjach publicznych, w komunikacji masowej Spotkania informacyjne Reklama zewnętrzna - plakaty \ billboardy Poprzez telefoniczną infolinię Tabela 15. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) otrzymywad informacje o procesie cyfryzacji? [P11] wszyscy respondenci zainteresowani informacjami o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce użytkownicy sieci naziemnej zainteresowani informacjami o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce ,4% 23,2% 23,1% 18,1% 15,9% 14,0% 5,5% 4,9% 4,0% ,3% 19,1% 20,9% 15,2% 12,5% 14,5% 8,6% 6,7% 5,3% Zgodnie z intuicją, młodsze osoby istotnie statystycznie częściej chciałyby znaleźd informacje o cyfryzacji w Internecie (26%), jednak trzeba zauważyd, że nawet w tym gronie zdecydowana większośd preferuje telewizyjną kampanię informacyjną (82%), a także informację w prasie (27%). Jedynie wśród najmłodszych respondentów Internet jako preferowane źródło informacji wyprzedza prasę i ulotki. Tabela 16. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) otrzymywad informacje o procesie cyfryzacji? [P11] respondenci zainteresowani informacjami o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce ,4% 23,2% 23,1% 18,1% 15,9% 14,0% 5,5% 4,9% 4,0% Wiek respondenta lata ,8% 21,2% 19,3% 34,4% 10,2% 9,5% 5,6% 0,9% 3,8% lat ,1% 27,0% 24,1% 26,0%* 17,7% 14,3% 4,6% 5,6% 5,6% lat ,5% 22,2% 23,4% 9,4%* 17,8% 14,6% 5,6% 6,6% 3,5% 60 lub więcej ,6% 20,6% 25,0% 5,0% 14,6% 17,4% 6,5% 4,6% 2,3% Odnotowano pewne różnice odnośnie preferowanych sposobów otrzymywania informacji o cyfryzacji w różnych regionach kraju. Chod telewizja jest tutaj niekwestionowanym liderem, 21

22 Poprzez kampanię informacyjną w telewizji Ulotki Poprzez artykuły w prasie Przez Internet Poprzez kampanię informacyjną w radiu Ogłoszenia / broszury w instytucjach publicznych, w komunikacji masowej Spotkania informacyjne Reklama zewnętrzna - plakaty \ billboardy Poprzez telefoniczną infolinię to jednak istotnie statystycznie rzadziej (73,3%) wskazywana była w regionie południowym. Również niższe wskazania odnotowała tam większośd innych kanałów informacyjnych, co może świadczyd o nieco mniejszej gotowości badanych z tej części Polski do otrzymywania informacji o cyfryzacji. W regionie centralnym częściej wymieniano zarówno ulotki (29,7%) jak i informację w prasie (31,8%) co pokazuje, że osoby z tego regionu szczególnie cenią dostęp do informacji w trwałej, papierowej formie. Tabela 17. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) otrzymywad informacje o procesie cyfryzacji? [P11] respondenci zainteresowani informacjami o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce ,4% 23,2% 23,1% 18,1% 15,9% 14,0% 5,5% 4,9% 4,0% Region NUTS Centralny ,7% 29,7%* 31,8%* 21,6% 18,0% 20,2% 3,8% 6,4% 5,8% Południowy ,3%* 16,8%* 21,9% 15,7% 15,2% 11,7% 5,6% 6,1% 4,6% Wschodni ,3% 23,6% 15,7%* 21,2% 15,4% 14,5% 8,0% 3,0% 3,2% Północno-Zachodni ,7% 26,8% 25,2% 15,8% 15,7% 14,9% 6,3% 0,8% 0,0% Południowo-Zachodni 87 92,9%* 15,6% 13,9% 13,0% 8,5% 5,4% 6,8% 9,5% 5,6% Północny 92 87,4% 23,0% 26,1% 19,0% 20,8% 12,7% 2,1% 4,8% 4,6% Preferencje odnośnie kanałów komunikacji na temat cyfryzacji są nieco zróżnicowane wśród mieszkaoców różnej klasy wielkości miejscowości. Co zrozumiałe, mieszkaocy wsi istotnie statystycznie rzadziej oczekują informacji na ulotkach (18,4%), ze względu na małą powszechnośd tej formy przekazu w ich miejscowościach. Ulotki natomiast wydają się szczególnie pożądane w miastach do 100 tysięcy mieszkaoców, tam informacje z ich wykorzystaniem chciałoby otrzymywad 27,8% badanych, tj. dwukrotnie więcej niż przez Internet, który w tej klasie wielkości miejscowości został wskazany przez 13,9% respondentów, co jest wartością istotnie statystycznie niższą niż ogółem, na poziomie całego kraju. 22

23 Poprzez kampanię informacyjną w telewizji Ulotki Poprzez artykuły w prasie Przez Internet Poprzez kampanię informacyjną w radiu Ogłoszenia / broszury w instytucjach publicznych, w komunikacji masowej Spotkania informacyjne Reklama zewnętrzna - plakaty \ billboardy Poprzez telefoniczną infolinię Tabela 18. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) otrzymywad informacje o procesie cyfryzacji? [P11] respondenci zainteresowani informacjami o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce ,4% 23,2% 23,1% 18,1% 15,9% 14,0% 5,5% 4,9% 4,0% Region NUTS wieś ,6% 18,4%* 19,8% 16,8% 15,2% 13,2% 8,4% 1,8% 5,6% miasta do 100 tys ,8% 27,8%* 22,7% 13,9%* 15,8% 11,2% 2,9% 6,3% 3,1% miasta tys ,7% 23,5% 15,8% 19,9% 11,3% 15,5% 3,5% 7,4% 2,6% miasta ponad 500 tys ,1% 25,2% 43,8% 31,2% 23,5% 22,5% 5,4% 7,8% 2,6% Prowadzona w telewizji kampania informacyjna na temat procesu cyfryzacji, związanego z procesem przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej zauważona została przez zdecydowaną większośd dorosłych Polaków znajomośd wspomagana wyniosła 81%. Spośród sześciu reklam nadawanych w telewizji najczęściej zapamiętane zostały dwie Telenowela (54,5%) oraz Telesfor (50,7%). Najrzadziej pamiętane były Studio TV (15,2%) oraz Babcia Lodzia (8,2%), co należy uznad za zrozumiałe biorąc pod uwagę, że te 2 audycje emitowane są od lutego 2012 r., natomiast pozostałe od połowy 2011 r. Wykres 12. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54,5% 50,7% 40,4% 37,7% 15,2% 8,2% Telenowela Telesfor Stare kino Słodowy Studio TV Babcia Lodzia 19,0% żadna z pokazanych podstawa: wszyscy respondenci;

24 Telenowela Telesfor Stare kino Słodowy Studio TV Babcia Lodzia żadna z pokazanych Telenowela Telesfor Stare kino Słodowy Studio TV Babcia Lodzia żadna z pokazanych Do użytkowników sieci naziemnej istotnie słabiej dotarła telewizyjna kampania informacyjna. 23,5% z tej grupy nie zetknęło się w ogóle z kampanią. Użytkownicy ci istotnie rzadziej widzieli najpopularniejszą reklamę Telenowela (49,6% w porównaniu do 54,5% ogółem), a także Studio TV (10% do 15,2%). Tabela 19. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P12+ wszyscy respondenci ,5% 50,7% 40,4% 37,7% 15,2% 8,2% 19,0% użytkownicy sieci naziemnej ,6%* 48,5% 38,3% 35,7% 10,0%* 7,5% 23,5%* Wprawdzie w przypadku zauważalności jakiegokolwiek spotu telewizyjnego nie różni się ona istotnie w zależności od płci, to w odniesieniu do wybranych reklam taki związek istnieje. Spośród badanych spotów reklamowych dwa z nich istotnie częściej zapamiętane zostały przez kobiety. Do spotów tych należy Telenowela, której znajomośd wśród kobiet wyniosła 58,8%, a dla mężczyzn 50,% oraz Studio TV pamiętany przez 18,4% kobiet i 11,7% mężczyzn. W przypadku pozostałych spotów nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zauważalności reklam w zależności od płci. Tabela 20. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P12+ wszyscy respondenci ,5% 50,7% 40,4% 37,7% 15,2% 8,2% 19,0% Płed respondenta mężczyzna ,0%* 51,2% 41,3% 39,7% 11,7%* 8,4% 20,9% kobieta ,8%* 50,1% 39,6% 35,8% 18,4%* 8,0% 17,2% Analiza wyników pokazuje również istnienie związku pomiędzy poziomem znajomości reklam telewizyjnych a wiekiem badanych. Kampania informacyjna istotnie rzadziej zauważona została przez osoby najstarsze w wieku 60 lat i więcej. W grupie tej żadnego spotu reklamowego nie widziało 29,1% respondentów. Z kolei najmłodsi Polacy (w wieku lata) stanowią grupę, która istotnie częściej niż przeciętnie zapamiętała jakikolwiek spot 24

25 Telenowela Telesfor Stare kino Słodowy Studio TV Babcia Lodzia żadna z pokazanych Telenowela Telesfor Stare kino Słodowy Studio TV Babcia Lodzia żadna z pokazanych reklamowy. W grupie tej tylko 11,3% badanych nie rozpoznało żadnej spośród zaprezentowanych reklam. Opisane powyżej tendencje, dotyczące istotnie większej znajomości kampanii wśród najmłodszych i istotnie mniejszej wśród najstarszych najsilniej zarysowują się w przypadku reklamy Telenowela (widzianej przez 67,5% osób poniżej 25 roku życia i 44,7% najstarszych) oraz spotu Telesfor zapamiętanego przez 63,6% najmłodszych i 38,9% osób w wieku 60+. Tabela 21. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P12+ wszyscy respondenci ,5% 50,7% 40,4% 37,7% 15,2% 8,2% 19,0% Wiek respondenta lata ,5%* 63,6%* 42,1% 45,6%* 12,9% 9,9% 11,3%* lat ,6% 53,0% 40,7% 38,4% 13,4% 8,7% 16,7% lat ,0% 47,9% 42,1% 34,8% 17,5% 7,6% 19,9% 60 lub więcej ,7%* 38,9%* 34,7% 34,3% 15,6% 6,9% 29,1%* Poziom znajomości telewizyjnej kampanii informacyjnej dotyczącej procesu cyfryzacji ma również związek z sytuacją społeczno-zawodową Polaków. Kampania ta istotnie rzadziej niż przeciętnie zauważana była przez emerytów/rencistów (żadnego spotu nie zapamiętało 28,1% z nich), co współgra z odnotowaną powyżej zależnością dotyczącą niższego niż przeciętnie poziomu znajomości kampanii wśród osób najstarszych. Tabela 22. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P12+ wszyscy respondenci ,5% 50,7% 40,4% 37,7% 15,2% 8,2% 19,0% Aktualna sytuacja zawodowa respondenta ma stałą pracę ,0% 55,7%* 42,8% 39,3% 14,1% 8,4% 16,2%* pracuje dorywczo 59 50,9% 43,8% 40,1% 42,5% 9,3% 10,2% 23,0% bezrobotny 88 53,7% 52,8% 40,0% 39,7% 19,2% 11,5% 15,2% emeryt/rencista ,3% 37,1%* 36,5% 31,2%* 19,0% 7,5% 28,1%* uczeo/student 65 69,9%* 62,4% 43,3% 37,0% 9,2% 8,2% 9,3% zajmuje się domem 48 61,4% 47,2% 38,4% 40,3% 12,3% 4,3% 21,4% urlop wychowawczy 5 64,9% 83,3% 18,3% 63,3% 19,9% 0,0% 16,7% nie pracuje z innych powodów 11 32,8% 24,9% 7,1% 25,7% 33,7% 0,0% 36,2% 25

26 Telenowela Telesfor Stare kino Słodowy Studio TV Babcia Lodzia żadna z pokazanych Kampania informacyjna rzadziej niż przeciętnie zapamiętana została przez mieszkaoców wsi. Żadnego spotu reklamowego nie widziało 23,1% osób z tej klasy wielkości miejscowości zamieszkania. Tabela 23. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P12+ wszyscy respondenci ,5% 50,7% 40,4% 37,7% 15,2% 8,2% 19,0% Klasa wielkości miejscowości zamieszkania wieś ,3%* 52,1% 37,9% 32,5%* 12,9% 8,0% 23,1%* miasta do 100 tys ,3%* 48,8% 43,1% 39,2% 19,8%* 7,9% 14,7%* miasta tys ,1% 48,3% 40,5% 44,8%* 17,0% 11,2% 18,5% miasta ponad 500 tys ,2% 54,8% 40,8% 39,3% 7,0% 5,4% 19,0% 37,5% respondentów nie ma opinii na temat kampanii informacyjnej o procesie cyfryzacji telewizyjnej. 44,3% ocenia przekaz kampanii jako przystępny i zrozumiały (suma ocen całkowicie się zgadzam i raczej się zgadzam ). Tylko 6,7% osób wskazało, że w ich opinii kampania nie jest przystępna i zrozumiała. Wykres 13. Opinia: Kampania w sposób przystępny i zrozumiały tłumaczy proces cyfryzacji telewizji *P13+ całkowicie się zgadzam 15,7% w ogóle się nie zgadzam raczej się nie 6,7% zgadzam 11,5% raczej się zgadzam 28,6% ani się zgadzam ani nie zgadzam 37,5% podstawa: respondenci, którzy widzieli reklamę telewizyjną z kampanią dotyczącą procesu cyfryzacji;

27 Istotnie rzadziej osoby starsze (w wieku 60+) oceniały przekaz kampanii jako zrozumiały i przystępny (33,6%) co może oznaczad, że do tej grupy osób powinny byd przygotowane specjalnie dobrane materiały informacyjne. Tabela 24. Opinia: Kampania w sposób przystępny i zrozumiały tłumaczy proces cyfryzacji telewizji *P13+ suma odpowiedzi: raczej się zgadzam i całkowicie się zgadzam respondenci, którzy widzieli reklamę telewizyjną z kampanią dotyczącą procesu cyfryzacji Wiek respondenta ,3% lata ,6% lat ,7% lat ,7% 60 lub więcej ,6%* Respondenci, których dochód netto gospodarstwa wynosi do 1800 zł istotnie rzadziej zgadzali się z opinią, że kampania zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat procesu cyfryzacji telewizji. Tabela 25. Opinia: Kampania w sposób przystępny i zrozumiały tłumaczy proces cyfryzacji telewizji *P13+ suma odpowiedzi: raczej się zgadzam i całkowicie się zgadzam respondenci, którzy widzieli reklamę telewizyjną z kampanią dotyczącą procesu cyfryzacji Dochód netto gospodarstwa ,3% do 1800 zł ,6%* zł ,1% zł ,1% zł ,1% Podobnie zróżnicowane wyniki otrzymano dla pytania czy kampania zawiera wszystkie niezbędne informacje o procesie cyfryzacji telewizji. 38,9% (suma odpowiedzi całkowicie się zgadzam oraz raczej się zgadzam ) uważa, że dzięki kampanii uzyskali wszelkie potrzebne informacje na temat procesu cyfryzacji w Polsce. 38,1% respondentów nie ma zdania na temat zakresu informacji zawartych w kampanii, natomiast 7,5% w ogóle nie zgadza się z opinią, że kampania zawiera wszystkie niezbędne informacje. 27

28 Wykres 14. Opinia: Kampania zawiera wszystkie niezbędne dla mnie informacje o procesie cyfryzacji telewizji [P13] raczej się zgadzam 24,8% całkowicie się zgadzam 14,1% w ogóle się nie zgadzam 7,5% raczej się nie zgadzam 15,6% ani się zgadzam ani nie zgadzam 38,1% podstawa: respondenci, którzy widzieli reklamę telewizyjną z kampanią dotyczącą procesu cyfryzacji; 843 Istotnie rzadziej osoby w wieku 60+ zgadzały się z opinią, że kampania zawiera wszystkie potrzebne informacje na temat procesu cyfryzacji telewizji w Polsce co może sugerowad, że kampania nie jest zrozumiała dla tej grupy wiekowej lub ze względu na zaawansowany rozwój technologiczny niezbędne są dodatkowe informacje, które umożliwią osobom starszym swobodne przejście przez proces cyfryzacji. Tabela 26. Opinia: Kampania zawiera wszystkie niezbędne dla mnie informacje o procesie cyfryzacji telewizji [P13] suma odpowiedzi: raczej się zgadzam i całkowicie się zgadzam respondenci, którzy widzieli reklamę telewizyjną z kampanią dotyczącą procesu cyfryzacji Wiek respondenta ,9% lata ,0% lat ,4% lat ,2% 60 lub więcej ,5%* 83,6% respondentów nie spotkało się z żadnymi nieuczciwymi formami praktyk dotyczącymi procesu cyfryzacji typu nieuczciwi sprzedawcy lub akwizytorzy namawiający do kupna odbiorników satelitarnych I podpisywania umów abonamentowych. Z takimi działaniami natomiast spotkało się blisko 11,9% osób, a 4,5% nie potrafiło zaklasyfikowad czy działania z którymi się spotkali były nieuczciwe czy prawidłowe. 28

29 Ocena przystępności i zrozumiałości kampanii nie zależy od sposobu odbierania sygnału telewizyjnego. Podobnie jeśli chodzi o zakres kampanii, tj. przekonanie, że zawiera ona niezbędne informacje o procesie cyfryzacji. Wymienione opinie o kampanii wyraża odpowiednio 47,5% i 39% użytkowników sieci naziemnej (suma odpowiedzi raczej się zgadzam i całkowicie się zgadzam). Wykres 15. Czy osobiście spotkał(a) się Pan(i)z nieuczciwymi akwizytorami i sprzedawcami namawiającymi do kupna odbiorników satelitarnych i podpisywania umów abonamentowych - rzekomo niezbędnych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej? *P14+ trudno powiedzied 4,5% Tak 11,9% Nie 83,6% podstawa: wszyscy respondenci;

Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne

Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, październik 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej Raport TNS Polska dla Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Spis treści 1 Informacje o badaniu 4 2 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 1 RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej III etap badania na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, sierpień 2013 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Warszawa, Kwiecień 2012 Spis treści O P I S B A D A N I A 3 W N I O S K I 7 W Y N I K I 10 Z A Ł Ą C Z N I K : K W

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 78/2016 ISSN 2353-5822 PIT-y 2015 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 12/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Departament Programowy Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku ANALIZA

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r.

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r. BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2010 r. WARSZAWA 2010 Analiza została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Pentor,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej. Lipiec Sierpień 2004

Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej. Lipiec Sierpień 2004 Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej Lipiec Sierpień 2004 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie...8 Zauważalność kampanii i zapamiętanie przekazu reklamowego...12 Zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 08 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Cele badania i metodologia

Cele badania i metodologia Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych część 2 Pomiar: czerwiec i lipiec 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW Prezentacja opracowana

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Badanie przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Badanie przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Badanie przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym R A P O R T Z B A D A N I A J A K O Ś C I O W E G O 1 Metodologia 2 Metodologia Badanie przeprowadzone zostało przy wykorzystaniu techniki

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 1 RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej II etap badania na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie telefonów komórkowych

Postrzeganie telefonów komórkowych Postrzeganie telefonów komórkowych prezentacja przygotowana dla Warszawa, lipiec 2006 O BADANIU Cel badania: Próba: Metoda badania: Realizacja badania: 4-10 lipca 2006 Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. (na podstawie badania Radio Track, SMG/KRC Millward Brown)

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. (na podstawie badania Radio Track, SMG/KRC Millward Brown) BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY ANALIZA DANYCH RADIOMETRYCZNYCH POD KĄTEM MODELU SŁUCHANIA RADIA Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH (na podstawie badania Radio

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce Analiza zjawiska z perspektywy dorosłej populacji Polski

PRZEMOC W RODZINIE Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce Analiza zjawiska z perspektywy dorosłej populacji Polski PRZEMOC W RODZINIE Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce Analiza zjawiska z perspektywy dorosłej populacji Polski Millward Brown SMG/KRC Listopad 2011 Informacje o badaniu Tematyka:

Bardziej szczegółowo

Naziemna Telewizja Cyfrowa w październiku i listopadzie (dostęp, oglądalność) analiza

Naziemna Telewizja Cyfrowa w październiku i listopadzie (dostęp, oglądalność) analiza Naziemna Telewizja Cyfrowa w październiku i listopadzie (dostęp, oglądalność) analiza (na podstawie danych Nielsen Audience Measurement od 1 października do 11 listopada 2012 r.) DEPARTAMENT MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2)

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 14 lutego 2013 r. Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) DOKUMENT TEMATYCZNY SKUPIAJĄCY SIĘ NA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN NR 52/2015 MATERIALNY WYMIAR ŻYCIA POLAKÓW

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN NR 52/2015 MATERIALNY WYMIAR ŻYCIA POLAKÓW Warszawa, kwiecień 2015 SSN 2353-5822 NR 52/2015 MATERALNY WYMAR ŻYCA POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r.

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r. Wpływ statusu OPP na działalność organizacji r. Metodologia Badanie przeprowadzone zostało w kwietniu 2010 roku przez firmę PBS DGA, na reprezentatywnej próbie 400 podmiotów, które posiadały status Organizacji

Bardziej szczegółowo

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 R A P O R T Z B A D A N I A I L O Ś C I O W E G O D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 Badanie przeprowadzone zostało dla firmy SMEbusiness.pl przez instytut MillwardBrown w listopadzie 2014r. Badanie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2016 ROKU

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2016 ROKU RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2016 ROKU DEPARTAMENT MONITORINGU Analiza i opracowanie Justyna Reisner WARSZAWA 2016 Wskaźniki wykorzystywane w analizie Prezentowana analiza została przeprowadzona z

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Widownia audycji informacyjnych oraz publicystycznych w programach TVP 1, TVP 2, Polsat, TVN w październiku i listopadzie 2011

Widownia audycji informacyjnych oraz publicystycznych w programach TVP 1, TVP 2, Polsat, TVN w październiku i listopadzie 2011 Widownia audycji informacyjnych oraz publicystycznych w programach TVP 1, TVP 2, Polsat, TVN w październiku i listopadzie 2011 Analiza i opracowanie Justyna Reisner DEPARTAMENT MONITORINGU Celem analizy

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu IMAS International Wrocław Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu Wrocław, październik 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31 imas@imas.pl, www.imas.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania.

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w wybranych krajach UE* Portugalia Włochy Węgry Średnia UE 58% 42% 61% 39% 65% 35% 24% Holandia Szwecja Dania 76% 12% 10% 7% 88% 90% 93% Pijący Abstynenci *źródło: dane z badania Eurobarometr

Bardziej szczegółowo

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Raport z analizy danych

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Raport z analizy danych Wpływ statusu OPP na działalność organizacji Raport z analizy danych Justyna Ratajczak Jarosław Chojecki Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Motywy uzyskania statusu OPP i korzyści z jego przyjęcia...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 80/2015 KORZYSTANIE Z RELIGIJNYCH STRON I PORTALI INTERNETOWYCH

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 80/2015 KORZYSTANIE Z RELIGIJNYCH STRON I PORTALI INTERNETOWYCH Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 80/2015 KORZYSTANIE Z RELIGIJNYCH STRON I PORTALI INTERNETOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2013 odsetek osób słuchających radia Dane o wskaźnikach słuchalności

Bardziej szczegółowo

, , PIRAMIDY FINANSOWE - ODBIÓR SPOŁECZNY I SKALA ZJAWISKA WARSZAWA, MAJ 97

, , PIRAMIDY FINANSOWE - ODBIÓR SPOŁECZNY I SKALA ZJAWISKA WARSZAWA, MAJ 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Efektywność prasy branżowej

Efektywność prasy branżowej Efektywność prasy branżowej Raport z badania TNS Polska Efektywność Raport powstał mediów na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. w ul. gospodarstwach Metalowa 5, 60-118 rolnych Poznań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne?

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? IMAS International Wrocław Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? Wrocław, listopad 2006 Sprawdziliśmy jak Polacy postrzegają zmiany w zachowaniu kobiet pod względem agresywności, czym wyraża

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA Prezentacja wyników Badania Założycielskiego

KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA Prezentacja wyników Badania Założycielskiego KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA Prezentacja wyników Badania Założycielskiego 1 Jak często i w jakim celu czytamy? Jak często czyta Pan(i): aby być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami 40% 30%

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 158/2015 ISSN 2353-5822 Oczekiwania dochodowe Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej w zakresie gazu z łupków. Zrealizowano w ramach Kampanii informacyjnej i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu ziemnego z formacji łupkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Narodowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK TELEWIZYJNY W II KWARTALE 2016 ROKU

RYNEK TELEWIZYJNY W II KWARTALE 2016 ROKU RYNEK TELEWIZYJNY W II KWARTALE 2016 ROKU Analiza i opracowanie Justyna Reisner DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2016 Wskaźniki wykorzystywane w analizie Prezentowana analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie NR 98/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie NR 98/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 98/2015 ISSN 2353-5822 Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do badań: "Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska."

Komentarz do badań: Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska. Komentarz do badań: "Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska." Opracowanie: Natalia Hatalska, http://hatalska.com Gdańsk, styczeń 2012 1. EFEKTYWNE PLANOWANIE

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) 1 Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość 2 Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz, Anna Dyjas-Pokorska, Jakub Skoczek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo