RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej"

Transkrypt

1 1 RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej I etap badania na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, marzec 2012

2 Spis treści Wprowadzenie Metodologia Podsumowanie wyników badania Wyniki badania Spis wykresów: Spis tabel:

3 Wprowadzenie Badanie Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej realizowane jest przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem badania jest monitorowanie stopnia przygotowania obywateli do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej oraz ocena wpływu prowadzonej w mediach kampanii informacyjnej na stan wiedzy polskiego społeczeostwa na temat procesu cyfryzacji. Na podstawie wyników uzyskanych w badaniu zarekomendowane zostaną skuteczne metody dotarcia do poszczególnych grup społecznych ze względu na rodzaj narzędzi promocyjnych oraz formę przekazu. 1. Metodologia Badanie realizowane zostało w ramach badania typu Omnibus. Omnibus jest cyklicznym badaniem sondażowym prowadzonym na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku lat (około osób na dzieo ). Formuła badania omnibusowego przewiduje możliwośd włączenia do kwestionariusza obok standardowych pytao metryczkowych zestawów pytao pochodzących od różnych zleceniodawców. Metoda Badanie realizowane jest metodą CAPI. Wywiady CAPI (kwestionariusz na laptopie) w badaniu omnibus realizowane są techniką bezpośredniego wywiadu ankieterskiego w domach respondentów. Ankieter odczytuje pytania wyświetlające się na monitorze laptopa, zaznacza odpowiedzi wskazane przez respondenta (pytania zamknięte) lub zapisuje treśd wypowiedzi respondenta (pytania otwarte). Istnieje możliwośd prezentowania materiałów wspomagających takich jak karty odpowiedzi lub pliki multimedialne. Charakterystyka próby Badanie typu Omnibus realizowane jest na 1000 osobowej losowej próbie reprezentatywnej dla ogółu ludności Polski w wieku lat. Próba ma charakter imienny i jest dobierana z operatu PESEL prowadzonego przez Departament Rejestrów Paostwowych b. MSWiA. Poszczególne osoby dobiera się metodą losowania systematycznego w ramach wyróżnionych 3

4 warstw. Warstwowanie uwzględnia wielkośd miejscowości, województwo, a także płed i wiek dobieranych osób. 2. Podsumowanie wyników badania Blisko 85% ludzi wie, o planowanym zastąpieniu w telewizji naziemnej, sygnału analogowego sygnałem cyfrowym, tzn. o procesie cyfryzacji telewizji. Częściej dotyczy to osób młodszych i lepiej wykształconych, chod także wśród najstarszych i posiadających jedynie podstawowe wykształcenie wiedza o cyfryzacji przekracza 70%. W gronie osób odbierających telewizję za pomocą sieci naziemnej, a więc będących naturalnymi adresatami nowej oferty cyfrowej, świadomośd wprowadzenia sygnału cyfrowego wynosi 81,2%. Wyniki badania ukazują nieco mniejszą świadomośd wprowadzenia cyfryzacji telewizji naziemnej oraz niższą znajomośd kampanii promocyjno informacyjnej w grupie osób zagrożonych wykluczeniem, na którą składają się osoby starsze, o niższym poziomie dochodów, mieszkaocy wsi, osoby o niższym wykształceniu. Jednak należy podkreślid, że w zdecydowanej większości kwestii opinie osób z omawianej grupy nie różnią się istotnie statystycznie od wyników uzyskiwanych ogółem, dla całej próby. Najczęstszym źródłem informacji na temat cyfryzacji jest telewizja (94,4%), ale jedynie 5,6% potrafi podad dokładną datę ostatecznego wprowadzenia zmian, a 13,5% wskazad ją z dokładnością do roku kalendarzowego. 1/3 respondentów uważa, że ich wiedza na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce jest na średnim poziomie, 16% osób oceniło swoją wiedzę jako zupełnie niewystarczającą. Blisko 3/4 respondentów wie, że aby odbierad naziemną telewizję cyfrową należy posiadad dekoder lub telewizor odbierający sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Równocześnie 22,1% nie wie jakie działania należy podjąd, aby móc odbierad naziemną telewizję cyfrową. Wśród osób, które odbierają telewizję za pośrednictwem sieci naziemnej, 19,3% deklaruje, że ich telewizor jest przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej, 60,8% wie, że tak nie jest, natomiast 19,9% nie wie czy ich odbiornik jest do odbioru sygnału cyfrowego przystosowany. 4

5 Tylko 25,7% osób nie potrzebuje dodatkowych informacji na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej. Pozostali chcieliby przede wszystkim wiedzied, jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne niezbędne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 42,4% respondentów wybrało tę odpowiedź. Szczególnie istotna jest też sprawa ewentualnych kosztów, które trzeba będzie ponieśd przy przechodzeniu na odbiór cyfrowy taką wiedzę chciałoby mied 37,2% osób. Posiadacze telewizji naziemnej częściej są zainteresowani kwestią techniczną sposobu instalacji dekodera 36% wskazao. Można uznad, że na preferencję odnośnie sposobu komunikowania o procesie cyfryzacji składają się dwa komplementarne czynniki: naturalne, nieangażujące i ogólnodostępne medium, jakim jest telewizja oraz względna trwałośd informacji, jaką gwarantują media drukowane. Prowadzona w telewizji kampania informacyjna na temat procesu cyfryzacji, związanego z procesem przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej zauważona została przez zdecydowaną większośd dorosłych Polaków znajomośd wspomagana wyniosła 81%. Spośród sześciu reklam nadawanych w telewizji najczęściej zapamiętane zostały dwie Telenowela (54,5%) oraz Telesfor (50,7%). Najrzadziej pamiętane były Studio TV (15,2%) oraz Babcia Lodzia (8,2%). Kampania informacyjna istotnie rzadziej zauważona została przez osoby najstarsze w wieku 60 lat i więcej. W grupie tej żadnego spotu reklamowego nie widziało 29,1% respondentów. Podobna sytuacja dotyczy mieszkaoców wsi. Żadnego spotu reklamowego nie widziało 23,1% osób z tej klasy wielkości miejscowości zamieszkania. Wśród posiadaczy telewizji naziemnej również więcej niż ogółem, bo 23,5% nie widziało żadnego spotu promocyjno informacyjnego. 44,3% ocenia przekaz kampanii jako przystępny i zrozumiały (suma ocen całkowicie się zgadzam i raczej się zgadzam ), 37,5% respondentów nie ma opinii na temat kampanii informacyjnej o procesie cyfryzacji telewizyjnej. Tylko 6,7% osób wskazało, że w ich opinii kampania nie jest przystępna i zrozumiała. Podobnie zróżnicowane wyniki otrzymano dla pytania czy kampania zawiera wszystkie niezbędne informacje o procesie cyfryzacji telewizji. 38,9% (suma odpowiedzi całkowicie się zgadzam oraz raczej się zgadzam ) uważa, że dzięki kampanii uzyskali wszelkie potrzebne 5

6 informacje na temat procesu cyfryzacji w Polsce. 38,1% respondentów nie ma zdania na temat zakresu informacji zawartych w kampanii, natomiast 7,5% w ogóle nie zgadza się z opinią, że kampania zawiera wszystkie niezbędne informacje. 83,6% respondentów nie spotkało się z żadnymi nieuczciwymi formami praktyk dotyczącymi procesu cyfryzacji, typu nieuczciwi sprzedawcy lub akwizytorzy namawiający do kupna odbiorników satelitarnych i podpisywania umów abonamentowych. Z takimi działaniami natomiast spotkało się blisko 11,9% osób, a 4,5% nie potrafiło zaklasyfikowad czy działania z którymi się spotkali były nieuczciwe czy prawidłowe. 3. Wyniki badania Posiadanie odbiornika telewizyjnego w gospodarstwie domowym deklaruje 97,5% respondentów, co oznacza, że prawie w każdym, polskim domu znajduje się odbiornik TV. Na posiadanie odbiornika telewizyjnego nie mają wpływu zmienne demograficzne typu płed/wiek czy miejsce zamieszkania Wykres 1. Czy w Pana(i) gospodarstwie domowym znajduje się odbiornik telewizyjny? [P1] 2,2% 0,3% Tak Nie Odmowa odpowiedzi podstawa: wszyscy respondenci, ,5% 6

7 Sposoby odbierania telewizji rozkładają się względnie równomiernie pomiędzy sieci kablowe, anteny satelitarne oraz sied naziemną. Wykres 2. W jaki sposób w Pana(i) gospodarstwie domowym odbierana jest telewizja? [P2] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30,7% za pośrednictwem sieci kablowej 38,8% za pośrednictwem anteny satelitarnej 29,2% za pośrednictwem sieci naziemnej podstawa: wszyscy respondenci, 1041 Sposób odbioru telewizji w gospodarstwie domowym ma związek z regionem zamieszkania. Za pośrednictwem sieci naziemnej istotnie częściej telewizja jest odbierana na południu Polski w regionie Południowo-Zachodnim przez 38,1% osób, natomiast w regionie Południowym przez 36,2%. Dla przypomnienia, ogółem w Polsce z sieci naziemnej korzysta 29,2% osób. Istotnie rzadziej z sieci naziemnej korzystają mieszkaocy regionu Północno- Zachodniego, wśród których najczęstszym i istotnie częstszym niż w pozostałych regionach sposobem odbioru telewizji jest odbiór za pomocą sieci kablowej (41,5%). Dla porównania ogółem w Polsce z sieci kablowej korzysta 30,7% osób. W przypadku odbioru telewizji za pomocą anteny satelitarnej dominuje region Wschodni korzysta z niej 48,3% mieszkaoców (ogółem w Polsce 38,8%). Tabela 1 W jaki sposób w Pana(i) gospodarstwie domowym odbierana jest telewizja? [P2] za pośrednictwem sieci kablowej za pośrednictwem anteny satelitarnej za pośrednictwem sieci naziemnej wszyscy respondenci ,7% 38,8% 29,2% Region NUTS Centralny ,0% 36,7% 25,0% Południowy ,3% 34,4% 36,2%* Wschodni ,4%* 48,3%* 28,0% Północno-Zachodni ,5%* 36,4% 20,8%* Południowo-Zachodni ,6%* 44,2% 38,1%* Północny ,5% 35,7% 29,3% 7

8 Częstośd odbioru telewizji za pomocą sieci kablowej, naziemnej lub satelity różni się także w zależności od wielkości miejscowości. Sied naziemna oraz antena satelitarna istotnie częściej obecna jest na wsiach - korzysta z nich, odpowiednio, 38,2% oraz 48,3% mieszkaoców. Z kolei sied kablowa istotnie częściej występuje w średnich (51,4%) oraz dużych miastach (57,9%). Tabela 2 W jaki sposób w Pana(i) gospodarstwie domowym odbierana jest telewizja? [P2] za pośrednictwem sieci kablowej za pośrednictwem anteny satelitarnej za pośrednictwem sieci naziemnej wszyscy respondenci ,7% 38,8% 29,2% Wielkośd miejscowości zamieszkania wieś ,7%* 48,3%* 38,2%* miasta do 100 tys ,1% 40,5% 24,6%* miasta tys ,4%* 22,6%* 28,1% miasta ponad 500 tys ,9%* 27,2%* 14,7%* Zdecydowana większośd polskiego społeczeostwa słyszała o zastąpieniu w Polsce, w telewizji naziemnej, sygnału analogowego sygnałem cyfrowym (84,6%). Istotnie częściej o procesie cyfryzacji słyszeli mężczyźni (87,9%). Wykres 3. Czy słyszał(a) Pan(i) o zastąpieniu w Polsce, w telewizji naziemnej, sygnału analogowego sygnałem cyfrowym, tzn. procesie cyfryzacji telewizji [P3] 2,9% 12,5% Tak Nie 84,6% Nie wiem/trudno powiedzied podstawa: wszyscy respondenci, 1041 Wśród odbiorców naziemnego sygnału telewizyjnego obserwujemy istotnie statystycznie większy odsetek osób nie zdających sobie sprawy z planowanego wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej. Wynik ten (16,3%) ilustruje koniecznośd skoncentrowania się w komunikacji na tej grupie telewidzów, zwłaszcza że to oni są w dużym stopniu adresatami 8

9 nowej oferty. Trzeba równocześnie pamiętad, że aktualnie osiągnięty poziom świadomości procesu cyfryzacji również w omawianej grupie jest wysoki 81,2%. Tabela 3. Świadomośd wprowadzenia procesu cyfryzacji [P3] Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzied wszyscy respondenci ,6% 12,5% 2,9% użytkownicy sieci naziemnej ,2% 16,3%* 2,5% Można zauważyd, że wraz z poziomem wykształcenia wzrasta odsetek respondentów, którzy słyszeli o wprowadzeniu procesu cyfryzacji. Wśród osób z wykształceniem podstawowym odsetek osób, które słyszały o wprowadzeniu procesu cyfryzacji jest istotnie statystycznie niższy i wynosi 72,1%; natomiast wśród osób z wyższym wykształceniem aż 94,1% słyszało o zastąpieniu sygnału analogowego sygnałem cyfrowym. Tabela 4. Świadomośd wprowadzenia procesu cyfryzacji a wykształcenie respondenta [P3] Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzied wszyscy respondenci ,6% 12,5 2,9 Wykształcenie respondenta podstawowe ,1%* 24,9% 3,1% zasadnicze zawodowe ,7% 12,5% 4,8% średnie ,2%* 8,2%* 1,5% wyższe ,1%* 4,9% 0,9% Istotnie częściej o procesie cyfryzacji słyszały osoby młode w grupie wiekowej lat odsetek wyniósł blisko 90%. Wraz z wiekiem spada odsetek osób, które słyszały o planowanych zmianach w odbiorze telewizji. Istotnie rzadziej osoby starsze (60 lat i więcej) wskazywały, że słyszały o procesie cyfryzacji 70,6% wskazao. Tabela 5. Świadomośd wprowadzenia procesu cyfryzacji a wiek respondenta [P3] Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzied wszyscy respondenci ,6% 12,5 2,9 Wiek respondenta lata ,2% 13,1% 1,7% lat ,5%* 7,4%* 3,1% lat ,0% 10,2% 2,7% 60 lub więcej ,6%* 25,3% 4,1% 9

10 Z telewizji Od znajomych \ rodziny Z Internetu Z radia Z prasy Z Innego źródła informacji W kościele Osoby, które odpowiedziały, że słyszały o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce zostały zapytane o źródło, z którego pozyskały informacje na temat tego procesu. 94,4% respondentów wskazało, że o procesie cyfryzacji dowiedziało się z telewizji. Inne źródła informacji otrzymały znacząco mniej wskazao- 13,8% respondentów dowiedziało się od znajomych, 8,1% z Internetu, 7,8% z radia. Zmienne demograficzne nie mają wpływu na wyniki dotyczące źródła informacji o procesie cyfryzacji. Wykres 4. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P4] 100% 94,4% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 13,8% 8,1% 7,8% 10% 6,3% 0,1% 0,6% 0% podstawa: respondenci, którzy słyszeli o procesie cyfryzacji, 881 Źródła informacji o cyfryzacji telewizji naziemnej nie wydają się zależed od faktu posiadania takiego czy innego dostępu do sygnału telewizyjnego. Tabela 6. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P4] wszyscy respondenci, którzy słyszeli o procesie cyfryzacji użytkownicy sieci naziemnej, którzy słyszeli o procesie cyfryzacji ,4% 13,8% 8,1% 7,8% 6,3% 0,6% 0,1% ,8% 13,1% 9,2% 7,0% 4,5% 0,4% 0,0% Tylko 5,3% respondentów wskazało poprawną datę całkowitego przejścia na nadawanie sygnału cyfrowego w telewizji naziemnej w Polsce (tj. miesiąc i rok), natomiast 13,5% 10

11 respondentów wiedziało, że proces cyfryzacji zakooczy się w roku Może to sugerowad, że owszem istnieje w społeczeostwie wiedza, że cyfryzacja jest wprowadzana, ale nie ma na temat tego procesu dokładnych informacji. Na wiedzę o ostatecznym terminie całkowitego przejścia na sygnał cyfrowy nie mają wpływu zmienne demograficzne. Wykres 5. Czy zna Pan(i) ostateczny termin (miesiąc i rok) całkowitego przejścia na nadawanie sygnału cyfrowego w telewizji naziemnej w Polsce? [P5a] 5,3% Tak Nie 94,7% podstawa: wszyscy respondenci; 1041 Okazuje się, że nieco większy odsetek użytkowników sieci naziemnej niż wszystkich respondentów posiada informację o ostatecznym terminie całkowitego przejścia na nadawanie sygnału cyfrowego. Wynik ten może świadczyd o tym, że reprezentanci tej grupy częściej zapamiętali informację o dacie jako istotną ze swojego punktu widzenia. Tabela 7. Czy zna Pan(i) ostateczny termin (miesiąc i rok) całkowitego przejścia na nadawanie sygnału cyfrowego w telewizji naziemnej w Polsce? [P5a] tak, znam termin: lipiec 2013r. nie znam dokładnego terminu wszyscy respondenci ,3% 94,7% użytkownicy sieci naziemnej 304 8,4% 91,6%* 1/3 respondentów uważa, że ich wiedza na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce jest na średnim poziomie. 16% osób oceniło swoją wiedzę jako zupełnie niewystarczającą. 11,5% respondentów natomiast oceniło swoją wiedzę jako w pełni wystarczającą. Istotnie częściej mężczyźni (13,9%) oraz osoby w wieku lat (15,9%) wskazywali, że ich wiedza na temat procesu cyfryzacji jest wystarczająca (13,9%). 11

12 Wykres 6. Jak ocenia Pan(i) stan swojej wiedzy na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P6] 11,5% 5,4% 16,0% Zupełnie niewystarczająca 2 15,2% 19,3% 3 4 W pełni wystarczająca 32,6% podstawa: respondenci, którzy słyszeli o procesie cyfryzacji; 881 Samoocena stanu wiedzy na temat procesu cyfryzacji telewizji nie zależy od rodzaju dostępu do sygnału telewizyjnego. Nie należy więc obawiad się, jakoby użytkownicy sieci naziemnej byli generalnie gorzej poinformowani. Tabela 8. Jak ocenia Pan(i) stan swojej wiedzy na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P6] zupełnie niewystarczająca (1) w pełni wystarczająca (5) nie wiem \ trudno powiedzied respondenci, którzy słyszeli o procesie cyfryzacji użytkownicy sieci naziemnej, którzy słyszeli o procesie cyfryzacji ,0% 19,3% 32,6% 15,2% 11,5% 5,4% ,1% 18,9% 32,6% 15,4% 11,3% 5,8% Blisko 3/4 respondentów wie, że aby odbierad naziemną telewizję cyfrową należy posiadad dekoder lub telewizor odbierający sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Równocześnie 22,1% nie wie jakie działania należy podjąd, aby móc odbierad naziemną telewizję cyfrową do tej grupy osób powinna dotrzed kampania informująca na temat cyfryzacji oraz niezbędnych działao. 12

13 Wykres 7. Co, Pana(i) zdaniem, należy zrobid, aby odbierad naziemną telewizję cyfrową? [P7] 0,7% 2,8% 22,1% Posiadad dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej lub telewizor odbierający sygnał naziemnej telewizji cyfrowej Posiadad umowę z operatorem sieci kablowej /satelitarnej Inna odpowiedź 74,3% Nie wiem / trudno powiedzied podstawa: wszyscy respondenci; 1041 Prawidłową odpowiedź na pytanie o warunki techniczne, jakie są wymagane do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej podaje blisko ¾ użytkowników sieci naziemnej, co sprawia, że wynik ten jest w zupełności zbieżny z uzyskanym w skali całej próby. Tabela 9. Co, Pana(i) zdaniem, należy zrobid, aby odbierad naziemną telewizję cyfrową? [P7] Posiadad dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej lub telewizor odbierający sygnał naziemnej telewizji cyfrowej (obsługujący format MPEG4) Posiadad umowę z operatorem sieci kablowej /satelitarnej Inna odpowiedź Nie wiem / trudno powiedzied wszyscy respondenci ,3% 2,8% 0,7% 22,1% użytkownicy sieci naziemnej ,4% 3,2% 0,3% 22,1% Wśród osób, które odbierają telewizję za pośrednictwem sieci naziemnej, 19,3% deklaruje, że ich telewizor jest przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej, 60,8% wie, że tak nie jest, natomiast 19,9% nie wie czy ich odbiornik jest do odbioru sygnału cyfrowego przystosowany. Przy tym mężczyźni są stosunkowo lepiej, niż kobiety zorientowani w możliwościach swoich telewizorów i tylko 14,4% nie wie, czy ma sprzęt przystosowany do telewizji cyfrowej. 13

14 Wykres 8. Czy telewizor w Pana(i) gospodarstwie domowym jest przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej? [P8] 19,9% 19,3% Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzied 60,8% podstawa: respondenci, którzy posiadają odbiornik telewizyjny i odbierają telewizję za pomocą sygnału naziemnego Wśród osób, które odbierają telewizję za pośrednictwem sieci naziemnej i wiedzą, że ich telewizor jest przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej (ta grupa stanowi 5,1% populacji) 37,2% ma dekoder, natomiast w przypadku 43,2% telewizory obsługują format MPEG4. Wykres 9. W jaki sposób telewizor znajdujący się w Pana(i) gospodarstwie domowym odbiera sygnał telewizji cyfrowej? *P9+ 4,1% 15,5% 37,2% Telewizor jest podłączony do dekodera pozwalającego na odbiór telewizji cyfrowej Telewizor obsługuje format MPEG4 Inna odpowiedź 43,2% Nie wiem \ trudno powiedzied podstawa: respondenci, którzy odbierają telewizję za pośrednictwem sieci naziemnej i posiadają telewizor przystosowany do odbioru sygnału telewizji cyfrowej; 53 14

15 Tylko 25,7% osób nie potrzebuje dodatkowych informacji na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej. Pozostali chcieliby przede wszystkim wiedzied, jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne niezbędne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 42,4% respondentów wybrało tę odpowiedź. Szczególnie istotna jest też sprawa ewentualnych kosztów, które trzeba będzie ponieśd przy przechodzeniu na odbiór cyfrowy taką wiedzę chciałoby mied 37,2% osób. Pozostałe z przedstawianych respondentom informacji okazują się ważne w podobnym stopniu na poziomie od 25 do 30%. Stosunkowo niewielkie (15,4%) jest zainteresowanie zagrożeniem związanym z możliwością pojawienia się nieuczciwych praktyk przy sprzedaży dekoderów. Prawdopodobnie związane jest to z faktem, że koniecznośd zakupu dekodera nie dotyczy wszystkich. Wykres 10. Jakie informacje chciał(a)by Pan(i) otrzymad na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P10] Jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Jakie koszty muszę ewentualnie ponieśd w związku z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej, 42,4% 37,2% Jak prawidłowo zainstalowad dekoder do telewizora 29,4% Kiedy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie w moim miejscu zamieszkania Do kiedy należy przystosowad posiadany telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Zalety i możliwości wynikające z wprowadzenia telewizji cyfrowej Gdzie można kupid dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z zakupem dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji 28,9% 26,7% 24,7% 24,7% 15,4% 25,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% podstawa: wszyscy respondenci; 1041 Użytkownicy sieci naziemnej mają potrzeby informacyjne, dotyczące procesu cyfryzacji podobne do ogółu badanych. Jedynie problem prawidłowego instalowania dekodera zajmuje ich istotnie bardziej 36% chciałoby pozyskad taką informację, przy 29,4% ogółem. 15

16 Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji Jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Jakie koszty muszę ewentualnie ponieśd w związku z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej, Jak prawidłowo zainstalowad dekoder do telewizora Kiedy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie w moim miejscu zamieszkania Do kiedy należy przystosowad posiadany telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Zalety I możliwości wynikające z wprowadzenia telewizji cyfrowej Gdzie można kupid dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z zakupem dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji Jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Jakie koszty muszę ewentualnie ponieśd w związku z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej, Jak prawidłowo zainstalowad dekoder do telewizora Kiedy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie w moim miejscu zamieszkania Do kiedy należy przystosowad posiadany telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Zalety I możliwości wynikające z wprowadzenia telewizji cyfrowej Gdzie można kupid dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z zakupem dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Tabela 10. Jakie informacje chciał(a)by Pan(i) otrzymad na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P10] wszyscy respondenci użytkownicy sieci naziemnej ,7% 42,4% 37,2% 29,4% 28,9% 26,7% 24,7% 24,7% 15,4% ,4% 41,6% 39,3% 36,0%* 29,5% 27,1% 23,2% 28,0% 15,3% Osoby starsze, powyżej 60-tego roku życia podchodzą z dystansem do tematu cyfryzacji telewizji. Są stosunkowo najmniej zainteresowane informacją, kiedy odbiór telewizji cyfrowej będzie możliwy w ich domu odpowiedź tę wskazało 21,6% respondentów z tej grupy wiekowej, przy średniej 28,9%. Starsi ludzie oczekują też w mniejszym, niż młodzi stopniu informacji o korzyściach wynikających z wprowadzenia telewizji cyfrowej (17,9% przy 24,7% ogółem). Tabela 11. Jakie informacje chciał(a)by Pan(i) otrzymad na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P10] N = wszyscy respondenci ,7% 42,4% 37,2% 29,4% 28,9% 26,7% 24,7% 24,7% 15,4% Wiek respondenta lata ,6% 41,2% 38,4% 29,2% 30,3% 32,0% 27,2% 22,2% 14,9% lat ,7% 42,8% 39,4% 32,0% 31,1% 26,1% 28,2% 27,1% 17,3% lat ,5% 43,7% 35,4% 28,5% 29,9% 26,1% 23,9% 25,8% 14,8% 60 lub więcej ,2% 40,5% 36,0% 26,8% 21,6%* 23,8% 17,9%* 20,8% 13,8% 16

17 Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji Jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Jakie koszty muszę ewentualnie ponieśd w związku z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej, Jak prawidłowo zainstalowad dekoder do telewizora Kiedy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie w moim miejscu zamieszkania Do kiedy należy przystosowad posiadany telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Zalety I możliwości wynikające z wprowadzenia telewizji cyfrowej Gdzie można kupid dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z zakupem dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Osoby deklarujące niższe dochody w mniejszym stopniu obawiają się nieuczciwych praktyk przy sprzedaży dekoderów (w grupie dochodów zł jest to tylko 10,8% przy przeciętnej dla ogółu wartości 15,4%). W mniejszym też stopniu są zainteresowane korzyściami płynącymi z faktu przejścia na telewizję cyfrową (19,2% przy średniej 24,7%). Z kolei osoby o najwyższych dochodach, powyżej 4000 zł, w mniejszym stopniu interesują się informacjami o tym, jak prawidłowo przeprowadzid instalację dekodera (24,7% w porównaniu do 29,4% ogółem) oraz tym, jakie odbiorniki spełniają wymagania techniczne do odbioru telewizji cyfrowej (odpowiednio 37,3% i 42,4%). Tabela 12 Jakie informacje chciał(a)by Pan(i) otrzymad na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P10] wszyscy respondenci ,7% 42,4% 37,2% 29,4% 28,9% 26,7% 24,7% 24,7% 15,4% Dochód netto gospodarstwa do 1800 zł ,3% 42,2% 40,4% 31,0% 25,8% 27,2% 22,9% 25,8% 11,8% zł ,3% 43,9% 36,6% 29,4% 28,4% 25,3% 19,2%* 23,9% 10,8%* zł ,8%* 46,4% 37,3% 33,1% 32,3% 30,2% 26,4% 27,1% 20,7%* ,1% 37,3%* 35,5% 24,7%* 28,6% 24,8% 30,9%* 22,6% 18,2% W regionie Północnym najwięcej, bo aż 40,8% osób nie potrzebuje już informacji na temat cyfryzacji telewizji naziemnej. Jest to jednocześnie jedyny region, w którym problem potencjalnych kosztów, jakie trzeba będzie ponieśd przy przejściu na telewizję cyfrową jest ważniejszy od wszystkich pozostałych. Mieszkaocy regionu Centralnego w największym stopniu oczekują jeszcze różnego rodzaju informacji na temat cyfryzacji i tylko 18,6% z nich nie ma takiej potrzeby. Jak w większości pozostałych regionów, interesują ich najbardziej dwa tematy które odbiorniki przystosowane są do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (46,3%) i jakie mogą byd koszty związane z cyfryzacją (43,7%). Ten ostatni temat ma tu istotnie większe znaczenie niż średnio 17

18 Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji Jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Jakie koszty muszę ewentualnie ponieśd w związku z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej, Jak prawidłowo zainstalowad dekoder do telewizora Kiedy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie w moim miejscu zamieszkania Do kiedy należy przystosowad posiadany telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Zalety I możliwości wynikające z wprowadzenia telewizji cyfrowej Gdzie można kupid dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z zakupem dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w badanej populacji. Istotnie częściej, niż pozostali, mieszkaocy regionu Centralnego chcieliby też wiedzied, do kiedy należy przystosowad telewizor do odbioru telewizji cyfrowej (36,2% w porównaniu do 26,7% ogółem), jak prawidłowo zainstalowad dekoder (37,8% do 29,4% średnio) oraz jakie są zalety telewizji cyfrowej (odpowiednio 32,8% i 24,7%). Generalnie są tematem cyfryzacji szczególnie zainteresowani, a tylko niewiele ustępują im w tym mieszkaocy regionu południowo zachodniego. Wydaje się, że akurat w regionach o stosunkowo wyższej stopie życia temat budzi duże zainteresowanie. Tabela 13. Jakie informacje chciał(a)by Pan(i) otrzymad na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P10] N = wszyscy respondenci ,7% 42,4% 37,2% 29,4% 28,9% 26,7% 24,7% 24,7% 15,4% Region NUTS Centralny ,6%* 46,3% 43,7%* 37,8%* 30,8% 36,2%* 32,8%* 26,7% 16,6% Południowy ,6% 37,2% 24,2%* 24,7% 26,4% 22,8% 16,8%* 20,3% 14,7% Wschodni ,8% 50,5%* 43,8%* 28,2% 35,3%* 26,5% 23,7% 26,7% 21,4% Północno- Zachodni Południowo- Zachodni ,6% 45,1% 40,5% 31,2% 29,8% 22,6% 25,2% 22,3% 8,9% ,8% 47,1% 41,4% 37,5%* 28,0% 27,0% 27,4% 34,3% 18,8% Północny ,8%* 29,0%* 32,6% 18,2%* 21,7%* 23,9% 23,6% 21,7% 12,5% Na wsi, szczególnie duża jest potrzeba wiedzy na temat prawidłowej instalacji dekoderów (32,9% w porównaniu do 29,4% ogółem). Z kolei mieszkaocy dużych miast są generalnie tematem cyfryzacji bardziej zainteresowani i większośd tematów chcieliby zgłębid częściej, niż pozostali. Chcą wiedzied przede wszystkim jakie telewizory spełniają wymagania techniczne (55,1%) i jakie są koszty związane z cyfryzacją (50,7%). 18

19 Nie potrzebuję żadnych informacji o cyfryzacji naziemnej telewizji Jakie odbiorniki telewizyjne spełniają wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Jakie koszty muszę ewentualnie ponieśd w związku z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej, Jak prawidłowo zainstalowad dekoder do telewizora Kiedy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej możliwy będzie w moim miejscu zamieszkania Do kiedy należy przystosowad posiadany telewizor do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Zalety I możliwości wynikające z wprowadzenia telewizji cyfrowej Gdzie można kupid dekoder do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej Informacje o nieuczciwych praktykach związanych z zakupem dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Tabela 14. Jakie informacje chciał(a)by Pan(i) otrzymad na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce? [P10] N = wszyscy respondenci ,7% 42,4% 37,2% 29,4% 28,9% 26,7% 24,7% 24,7% 15,4% Wielkośd miejscowości zamieszkania wieś ,8% 43,7% 35,4% 32,9%* 32,3% 25,5% 22,5% 25,1% 16,5% miasta do 100 tys. miasta tys. miasta ponad 500 tys ,4% 38,9% 40,3% 26,7% 28,2% 28,5% 26,0% 24,8% 15,7% ,3%* 37,8% 26,5%* 20,5%* 19,2%* 16,2%* 15,0%* 21,7% 9,1% ,7% 55,1%* 50,7%* 38,5%* 33,9% 41,7%* 43,2%* 27,3% 20,5% Za najdogodniejszą metodą pozyskiwania informacji o procesie cyfryzacji uznawane są kampanie informacyjne w telewizji. Jest to o tyle naturalny wynik, że z jednej strony kanał komunikacji wpisuje się w zasadniczy cel i temat komunikatu a z drugiej gwarantuje największy zasięg i przez to skuteczne rozpowszechnianie informacji. Warto odnotowad, że kampania prowadzona z wykorzystaniem Internetu uplasowała się dopiero na czwartym miejscu pod względem tego, na ile jest to preferowany sposób przekazywania informacji o procesie cyfryzacji. Byd może badani uznają, że dla korzystających z Internetu informacje o cyfryzacji są oczywiste i stąd byłyby to komunikaty nie licujące z tym medium. Ponad 23% zainteresowanych o cyfryzacji telewizji naziemnej chciałoby otrzymad drukowane informacje na ten temat: w postaci ulotek czy artykułów prasowych. Może to świadczyd o potrzebie zachowania komunikatu, by móc do niego powrócid w wymagającym tego momencie. Nieznaczne odsetki badanych uznały, że chciałyby otrzymywad informację o procesie cyfryzacji na drodze specjalnie organizowanych spotkao informacyjnych (5,5%), w formie reklamy zewnętrznej (4,9%) czy poprzez telefoniczną infolinię (4,0%). Wszystkie te formy informacji można uznad z jednej strony za ulotne, z drugiej zaś niektóre wymagają dodatkowego zaangażowania ze strony odbiorcy, np. konieczności brania udziału w spotkaniu. 19

20 Można więc uznad, że na preferencję odnośnie sposobu komunikowania o procesie cyfryzacji składają się dwa komplementarne czynniki: naturalne, nieangażujące i ogólnodostępne medium jakim jest telewizja oraz względna trwałośd informacji, jaką gwarantują media drukowane. Wykres 11. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) otrzymywad informacje o procesie cyfryzacji? [P11] Poprzez kampanię informacyjną w telewizji 80,4% Ulotki Poprzez artykuły w prasie Przez Internet Poprzez kampanię informacyjną w radiu Ogłoszenia / broszury w instytucjach publicznych, w komunikacji masowej Spotkania informacyjne Reklama zewnętrzna - plakaty \ billboardy Poprzez telefoniczną infolinię Trudno powiedzied Inne 23,2% 23,1% 18,1% 15,9% 14,0% 5,5% 4,9% 4,0% 2,5% 0,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% podstawa: respondenci zainteresowani informacjami o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce; 774 Użytkownicy sieci naziemnej nie mają specyficznych oczekiwao jeśli chodzi o sposób informowania społeczeostwa o procesie cyfryzacji. Podobnie jak wśród ogółu badanych najchętniej takie informacje otrzymywaliby za pośrednictwem telewizji oraz w formie trwałych materiałów drukowanych ulotek i artykułów w prasie. 20

21 Poprzez kampanię informacyjną w telewizji Ulotki Poprzez artykuły w prasie Przez Internet Poprzez kampanię informacyjną w radiu Ogłoszenia / broszury w instytucjach publicznych, w komunikacji masowej Spotkania informacyjne Reklama zewnętrzna - plakaty \ billboardy Poprzez telefoniczną infolinię Poprzez kampanię informacyjną w telewizji Ulotki Poprzez artykuły w prasie Przez Internet Poprzez kampanię informacyjną w radiu Ogłoszenia / broszury w instytucjach publicznych, w komunikacji masowej Spotkania informacyjne Reklama zewnętrzna - plakaty \ billboardy Poprzez telefoniczną infolinię Tabela 15. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) otrzymywad informacje o procesie cyfryzacji? [P11] wszyscy respondenci zainteresowani informacjami o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce użytkownicy sieci naziemnej zainteresowani informacjami o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce ,4% 23,2% 23,1% 18,1% 15,9% 14,0% 5,5% 4,9% 4,0% ,3% 19,1% 20,9% 15,2% 12,5% 14,5% 8,6% 6,7% 5,3% Zgodnie z intuicją, młodsze osoby istotnie statystycznie częściej chciałyby znaleźd informacje o cyfryzacji w Internecie (26%), jednak trzeba zauważyd, że nawet w tym gronie zdecydowana większośd preferuje telewizyjną kampanię informacyjną (82%), a także informację w prasie (27%). Jedynie wśród najmłodszych respondentów Internet jako preferowane źródło informacji wyprzedza prasę i ulotki. Tabela 16. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) otrzymywad informacje o procesie cyfryzacji? [P11] respondenci zainteresowani informacjami o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce ,4% 23,2% 23,1% 18,1% 15,9% 14,0% 5,5% 4,9% 4,0% Wiek respondenta lata ,8% 21,2% 19,3% 34,4% 10,2% 9,5% 5,6% 0,9% 3,8% lat ,1% 27,0% 24,1% 26,0%* 17,7% 14,3% 4,6% 5,6% 5,6% lat ,5% 22,2% 23,4% 9,4%* 17,8% 14,6% 5,6% 6,6% 3,5% 60 lub więcej ,6% 20,6% 25,0% 5,0% 14,6% 17,4% 6,5% 4,6% 2,3% Odnotowano pewne różnice odnośnie preferowanych sposobów otrzymywania informacji o cyfryzacji w różnych regionach kraju. Chod telewizja jest tutaj niekwestionowanym liderem, 21

22 Poprzez kampanię informacyjną w telewizji Ulotki Poprzez artykuły w prasie Przez Internet Poprzez kampanię informacyjną w radiu Ogłoszenia / broszury w instytucjach publicznych, w komunikacji masowej Spotkania informacyjne Reklama zewnętrzna - plakaty \ billboardy Poprzez telefoniczną infolinię to jednak istotnie statystycznie rzadziej (73,3%) wskazywana była w regionie południowym. Również niższe wskazania odnotowała tam większośd innych kanałów informacyjnych, co może świadczyd o nieco mniejszej gotowości badanych z tej części Polski do otrzymywania informacji o cyfryzacji. W regionie centralnym częściej wymieniano zarówno ulotki (29,7%) jak i informację w prasie (31,8%) co pokazuje, że osoby z tego regionu szczególnie cenią dostęp do informacji w trwałej, papierowej formie. Tabela 17. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) otrzymywad informacje o procesie cyfryzacji? [P11] respondenci zainteresowani informacjami o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce ,4% 23,2% 23,1% 18,1% 15,9% 14,0% 5,5% 4,9% 4,0% Region NUTS Centralny ,7% 29,7%* 31,8%* 21,6% 18,0% 20,2% 3,8% 6,4% 5,8% Południowy ,3%* 16,8%* 21,9% 15,7% 15,2% 11,7% 5,6% 6,1% 4,6% Wschodni ,3% 23,6% 15,7%* 21,2% 15,4% 14,5% 8,0% 3,0% 3,2% Północno-Zachodni ,7% 26,8% 25,2% 15,8% 15,7% 14,9% 6,3% 0,8% 0,0% Południowo-Zachodni 87 92,9%* 15,6% 13,9% 13,0% 8,5% 5,4% 6,8% 9,5% 5,6% Północny 92 87,4% 23,0% 26,1% 19,0% 20,8% 12,7% 2,1% 4,8% 4,6% Preferencje odnośnie kanałów komunikacji na temat cyfryzacji są nieco zróżnicowane wśród mieszkaoców różnej klasy wielkości miejscowości. Co zrozumiałe, mieszkaocy wsi istotnie statystycznie rzadziej oczekują informacji na ulotkach (18,4%), ze względu na małą powszechnośd tej formy przekazu w ich miejscowościach. Ulotki natomiast wydają się szczególnie pożądane w miastach do 100 tysięcy mieszkaoców, tam informacje z ich wykorzystaniem chciałoby otrzymywad 27,8% badanych, tj. dwukrotnie więcej niż przez Internet, który w tej klasie wielkości miejscowości został wskazany przez 13,9% respondentów, co jest wartością istotnie statystycznie niższą niż ogółem, na poziomie całego kraju. 22

23 Poprzez kampanię informacyjną w telewizji Ulotki Poprzez artykuły w prasie Przez Internet Poprzez kampanię informacyjną w radiu Ogłoszenia / broszury w instytucjach publicznych, w komunikacji masowej Spotkania informacyjne Reklama zewnętrzna - plakaty \ billboardy Poprzez telefoniczną infolinię Tabela 18. W jaki sposób chciał(a)by Pan(i) otrzymywad informacje o procesie cyfryzacji? [P11] respondenci zainteresowani informacjami o cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce ,4% 23,2% 23,1% 18,1% 15,9% 14,0% 5,5% 4,9% 4,0% Region NUTS wieś ,6% 18,4%* 19,8% 16,8% 15,2% 13,2% 8,4% 1,8% 5,6% miasta do 100 tys ,8% 27,8%* 22,7% 13,9%* 15,8% 11,2% 2,9% 6,3% 3,1% miasta tys ,7% 23,5% 15,8% 19,9% 11,3% 15,5% 3,5% 7,4% 2,6% miasta ponad 500 tys ,1% 25,2% 43,8% 31,2% 23,5% 22,5% 5,4% 7,8% 2,6% Prowadzona w telewizji kampania informacyjna na temat procesu cyfryzacji, związanego z procesem przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej zauważona została przez zdecydowaną większośd dorosłych Polaków znajomośd wspomagana wyniosła 81%. Spośród sześciu reklam nadawanych w telewizji najczęściej zapamiętane zostały dwie Telenowela (54,5%) oraz Telesfor (50,7%). Najrzadziej pamiętane były Studio TV (15,2%) oraz Babcia Lodzia (8,2%), co należy uznad za zrozumiałe biorąc pod uwagę, że te 2 audycje emitowane są od lutego 2012 r., natomiast pozostałe od połowy 2011 r. Wykres 12. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54,5% 50,7% 40,4% 37,7% 15,2% 8,2% Telenowela Telesfor Stare kino Słodowy Studio TV Babcia Lodzia 19,0% żadna z pokazanych podstawa: wszyscy respondenci;

24 Telenowela Telesfor Stare kino Słodowy Studio TV Babcia Lodzia żadna z pokazanych Telenowela Telesfor Stare kino Słodowy Studio TV Babcia Lodzia żadna z pokazanych Do użytkowników sieci naziemnej istotnie słabiej dotarła telewizyjna kampania informacyjna. 23,5% z tej grupy nie zetknęło się w ogóle z kampanią. Użytkownicy ci istotnie rzadziej widzieli najpopularniejszą reklamę Telenowela (49,6% w porównaniu do 54,5% ogółem), a także Studio TV (10% do 15,2%). Tabela 19. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P12+ wszyscy respondenci ,5% 50,7% 40,4% 37,7% 15,2% 8,2% 19,0% użytkownicy sieci naziemnej ,6%* 48,5% 38,3% 35,7% 10,0%* 7,5% 23,5%* Wprawdzie w przypadku zauważalności jakiegokolwiek spotu telewizyjnego nie różni się ona istotnie w zależności od płci, to w odniesieniu do wybranych reklam taki związek istnieje. Spośród badanych spotów reklamowych dwa z nich istotnie częściej zapamiętane zostały przez kobiety. Do spotów tych należy Telenowela, której znajomośd wśród kobiet wyniosła 58,8%, a dla mężczyzn 50,% oraz Studio TV pamiętany przez 18,4% kobiet i 11,7% mężczyzn. W przypadku pozostałych spotów nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zauważalności reklam w zależności od płci. Tabela 20. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P12+ wszyscy respondenci ,5% 50,7% 40,4% 37,7% 15,2% 8,2% 19,0% Płed respondenta mężczyzna ,0%* 51,2% 41,3% 39,7% 11,7%* 8,4% 20,9% kobieta ,8%* 50,1% 39,6% 35,8% 18,4%* 8,0% 17,2% Analiza wyników pokazuje również istnienie związku pomiędzy poziomem znajomości reklam telewizyjnych a wiekiem badanych. Kampania informacyjna istotnie rzadziej zauważona została przez osoby najstarsze w wieku 60 lat i więcej. W grupie tej żadnego spotu reklamowego nie widziało 29,1% respondentów. Z kolei najmłodsi Polacy (w wieku lata) stanowią grupę, która istotnie częściej niż przeciętnie zapamiętała jakikolwiek spot 24

25 Telenowela Telesfor Stare kino Słodowy Studio TV Babcia Lodzia żadna z pokazanych Telenowela Telesfor Stare kino Słodowy Studio TV Babcia Lodzia żadna z pokazanych reklamowy. W grupie tej tylko 11,3% badanych nie rozpoznało żadnej spośród zaprezentowanych reklam. Opisane powyżej tendencje, dotyczące istotnie większej znajomości kampanii wśród najmłodszych i istotnie mniejszej wśród najstarszych najsilniej zarysowują się w przypadku reklamy Telenowela (widzianej przez 67,5% osób poniżej 25 roku życia i 44,7% najstarszych) oraz spotu Telesfor zapamiętanego przez 63,6% najmłodszych i 38,9% osób w wieku 60+. Tabela 21. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P12+ wszyscy respondenci ,5% 50,7% 40,4% 37,7% 15,2% 8,2% 19,0% Wiek respondenta lata ,5%* 63,6%* 42,1% 45,6%* 12,9% 9,9% 11,3%* lat ,6% 53,0% 40,7% 38,4% 13,4% 8,7% 16,7% lat ,0% 47,9% 42,1% 34,8% 17,5% 7,6% 19,9% 60 lub więcej ,7%* 38,9%* 34,7% 34,3% 15,6% 6,9% 29,1%* Poziom znajomości telewizyjnej kampanii informacyjnej dotyczącej procesu cyfryzacji ma również związek z sytuacją społeczno-zawodową Polaków. Kampania ta istotnie rzadziej niż przeciętnie zauważana była przez emerytów/rencistów (żadnego spotu nie zapamiętało 28,1% z nich), co współgra z odnotowaną powyżej zależnością dotyczącą niższego niż przeciętnie poziomu znajomości kampanii wśród osób najstarszych. Tabela 22. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P12+ wszyscy respondenci ,5% 50,7% 40,4% 37,7% 15,2% 8,2% 19,0% Aktualna sytuacja zawodowa respondenta ma stałą pracę ,0% 55,7%* 42,8% 39,3% 14,1% 8,4% 16,2%* pracuje dorywczo 59 50,9% 43,8% 40,1% 42,5% 9,3% 10,2% 23,0% bezrobotny 88 53,7% 52,8% 40,0% 39,7% 19,2% 11,5% 15,2% emeryt/rencista ,3% 37,1%* 36,5% 31,2%* 19,0% 7,5% 28,1%* uczeo/student 65 69,9%* 62,4% 43,3% 37,0% 9,2% 8,2% 9,3% zajmuje się domem 48 61,4% 47,2% 38,4% 40,3% 12,3% 4,3% 21,4% urlop wychowawczy 5 64,9% 83,3% 18,3% 63,3% 19,9% 0,0% 16,7% nie pracuje z innych powodów 11 32,8% 24,9% 7,1% 25,7% 33,7% 0,0% 36,2% 25

26 Telenowela Telesfor Stare kino Słodowy Studio TV Babcia Lodzia żadna z pokazanych Kampania informacyjna rzadziej niż przeciętnie zapamiętana została przez mieszkaoców wsi. Żadnego spotu reklamowego nie widziało 23,1% osób z tej klasy wielkości miejscowości zamieszkania. Tabela 23. Które z reklam telewizyjnych Pan(i) widział(a)? *P12+ wszyscy respondenci ,5% 50,7% 40,4% 37,7% 15,2% 8,2% 19,0% Klasa wielkości miejscowości zamieszkania wieś ,3%* 52,1% 37,9% 32,5%* 12,9% 8,0% 23,1%* miasta do 100 tys ,3%* 48,8% 43,1% 39,2% 19,8%* 7,9% 14,7%* miasta tys ,1% 48,3% 40,5% 44,8%* 17,0% 11,2% 18,5% miasta ponad 500 tys ,2% 54,8% 40,8% 39,3% 7,0% 5,4% 19,0% 37,5% respondentów nie ma opinii na temat kampanii informacyjnej o procesie cyfryzacji telewizyjnej. 44,3% ocenia przekaz kampanii jako przystępny i zrozumiały (suma ocen całkowicie się zgadzam i raczej się zgadzam ). Tylko 6,7% osób wskazało, że w ich opinii kampania nie jest przystępna i zrozumiała. Wykres 13. Opinia: Kampania w sposób przystępny i zrozumiały tłumaczy proces cyfryzacji telewizji *P13+ całkowicie się zgadzam 15,7% w ogóle się nie zgadzam raczej się nie 6,7% zgadzam 11,5% raczej się zgadzam 28,6% ani się zgadzam ani nie zgadzam 37,5% podstawa: respondenci, którzy widzieli reklamę telewizyjną z kampanią dotyczącą procesu cyfryzacji;

27 Istotnie rzadziej osoby starsze (w wieku 60+) oceniały przekaz kampanii jako zrozumiały i przystępny (33,6%) co może oznaczad, że do tej grupy osób powinny byd przygotowane specjalnie dobrane materiały informacyjne. Tabela 24. Opinia: Kampania w sposób przystępny i zrozumiały tłumaczy proces cyfryzacji telewizji *P13+ suma odpowiedzi: raczej się zgadzam i całkowicie się zgadzam respondenci, którzy widzieli reklamę telewizyjną z kampanią dotyczącą procesu cyfryzacji Wiek respondenta ,3% lata ,6% lat ,7% lat ,7% 60 lub więcej ,6%* Respondenci, których dochód netto gospodarstwa wynosi do 1800 zł istotnie rzadziej zgadzali się z opinią, że kampania zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat procesu cyfryzacji telewizji. Tabela 25. Opinia: Kampania w sposób przystępny i zrozumiały tłumaczy proces cyfryzacji telewizji *P13+ suma odpowiedzi: raczej się zgadzam i całkowicie się zgadzam respondenci, którzy widzieli reklamę telewizyjną z kampanią dotyczącą procesu cyfryzacji Dochód netto gospodarstwa ,3% do 1800 zł ,6%* zł ,1% zł ,1% zł ,1% Podobnie zróżnicowane wyniki otrzymano dla pytania czy kampania zawiera wszystkie niezbędne informacje o procesie cyfryzacji telewizji. 38,9% (suma odpowiedzi całkowicie się zgadzam oraz raczej się zgadzam ) uważa, że dzięki kampanii uzyskali wszelkie potrzebne informacje na temat procesu cyfryzacji w Polsce. 38,1% respondentów nie ma zdania na temat zakresu informacji zawartych w kampanii, natomiast 7,5% w ogóle nie zgadza się z opinią, że kampania zawiera wszystkie niezbędne informacje. 27

28 Wykres 14. Opinia: Kampania zawiera wszystkie niezbędne dla mnie informacje o procesie cyfryzacji telewizji [P13] raczej się zgadzam 24,8% całkowicie się zgadzam 14,1% w ogóle się nie zgadzam 7,5% raczej się nie zgadzam 15,6% ani się zgadzam ani nie zgadzam 38,1% podstawa: respondenci, którzy widzieli reklamę telewizyjną z kampanią dotyczącą procesu cyfryzacji; 843 Istotnie rzadziej osoby w wieku 60+ zgadzały się z opinią, że kampania zawiera wszystkie potrzebne informacje na temat procesu cyfryzacji telewizji w Polsce co może sugerowad, że kampania nie jest zrozumiała dla tej grupy wiekowej lub ze względu na zaawansowany rozwój technologiczny niezbędne są dodatkowe informacje, które umożliwią osobom starszym swobodne przejście przez proces cyfryzacji. Tabela 26. Opinia: Kampania zawiera wszystkie niezbędne dla mnie informacje o procesie cyfryzacji telewizji [P13] suma odpowiedzi: raczej się zgadzam i całkowicie się zgadzam respondenci, którzy widzieli reklamę telewizyjną z kampanią dotyczącą procesu cyfryzacji Wiek respondenta ,9% lata ,0% lat ,4% lat ,2% 60 lub więcej ,5%* 83,6% respondentów nie spotkało się z żadnymi nieuczciwymi formami praktyk dotyczącymi procesu cyfryzacji typu nieuczciwi sprzedawcy lub akwizytorzy namawiający do kupna odbiorników satelitarnych I podpisywania umów abonamentowych. Z takimi działaniami natomiast spotkało się blisko 11,9% osób, a 4,5% nie potrafiło zaklasyfikowad czy działania z którymi się spotkali były nieuczciwe czy prawidłowe. 28

29 Ocena przystępności i zrozumiałości kampanii nie zależy od sposobu odbierania sygnału telewizyjnego. Podobnie jeśli chodzi o zakres kampanii, tj. przekonanie, że zawiera ona niezbędne informacje o procesie cyfryzacji. Wymienione opinie o kampanii wyraża odpowiednio 47,5% i 39% użytkowników sieci naziemnej (suma odpowiedzi raczej się zgadzam i całkowicie się zgadzam). Wykres 15. Czy osobiście spotkał(a) się Pan(i)z nieuczciwymi akwizytorami i sprzedawcami namawiającymi do kupna odbiorników satelitarnych i podpisywania umów abonamentowych - rzekomo niezbędnych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej? *P14+ trudno powiedzied 4,5% Tak 11,9% Nie 83,6% podstawa: wszyscy respondenci;

Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług

Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, marzec 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Wnioski... 5 2. Rekomendacje... 11 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Warszawa, 20 maja 2011 NOTA METODOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego

Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego Instytut

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-9/12/LP Warszawa, dn. 2 maja 2013 r. DECYZJA NR DDK-2/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art. 24

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług

Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, marzec 2012 1 Wprowadzenie Badanie Wizerunku Krajowego Systemu Usług realizowane

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści Spis treści Badania ilościowe... 5 Wprowadzenie... 5 Metodologia badania... 5 Ogólne informacje o ankietowanych... 6 Potrzeby związane ze szkołą i systemem nauczania... 7 Oczekiwania wobec szkoły... 19

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka Ul. Salwatorska 5/8 30-109 Kraków www.miedzyuszami.

Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka Ul. Salwatorska 5/8 30-109 Kraków www.miedzyuszami. 1 Copyright by: Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, Kraków 2014 Copyright by: Bartosz Kosiński Far Beyond Business, Kraków 2014 ISBN 978-83-63278-30-4 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Raport z badania klientów instytucjonalnych Warszawa, listopad 2013r. Zawartość raportu Nr slajdu Podstawowe informacje o badaniu 5 Najważniejsze wyniki

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4 NOWE warszawski rynek pracy okladka:layout 1 2009-05-07 21:15 Page 2 Niniejszy Raport zawiera szczegółowe omówienie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC, współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu z badania

Streszczenie raportu z badania Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, listopad 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CATI): CO ZYSKUJEMY, CO TRACIMY?

WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CATI): CO ZYSKUJEMY, CO TRACIMY? ASK, 1999, nr 8, strony 51-66 Copyright by ASK, ISSN 1234-9224 Paweł B. Sztabiński WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CATI): CO ZYSKUJEMY, CO TRACIMY? Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem

Bardziej szczegółowo

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Konsorcjum: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Grupy IQS Sp. z o.o. Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Wyniki badania ilościowego Warszawa, listopad 2014 Cytowanie,

Bardziej szczegółowo

POWROTY Z MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI

POWROTY Z MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI POWROTY Z MIGRACJI ZAGRANICZNYCH DO MAŁOPOLSKI SKALA ZJAWISKA, CHARAKTERYSTYKA ORAZ POTENCJAŁ POWRACAJĄCYCH 1 Realizatorzy projektu pragną serdecznie podziękowad wszystkim podmiotom i osobom, które swoim

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych

Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych Wrocław, Październik 2011 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Charakterystyka badao...3 2.1 Założenia metodologiczne...3 2.2 Zasady doboru próby...4

Bardziej szczegółowo