Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Andrzej Kobylec mgr Teresa Jerzykowska-Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr Krystyna Kielan mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec 341[03]. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Istota planowania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady i metody planowania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Plan gospodarczy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Biznesplan Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Analiza działalności ekonomicznej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 52 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o planowaniu i analizie działalności handlowej. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, niezbędne treści teoretyczne do opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu jednostki modułowej, pytania sprawdzające, które umożliwią ocenę przygotowania do wykonania ćwiczeń, potwierdzających nabycie umiejętności, ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, który pomoże Ci ocenić poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań, który pozwoli ocenić poziom nabytych umiejętności w procesie kształcenia jednostki. W materiale nauczania przedstawione zostały treści, które umożliwią zrozumienie zagadnień dotyczących planowania i analizy działalności handlowej. Materiał zawarty w poradniku jest dość obszerny. Dlatego konieczne jest przed przystąpieniem do rozwiązywania ćwiczeń, sprawdzenie wiadomości poprzez odpowiedzi na pytania sprawdzające. Natomiast sprawdzian postępów umożliwi zorientowanie się, czy dobrze zrozumiałeś i opanowałeś przedstawione zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Jeżeli stwierdzisz, że przedstawiony materiał zrozumiałeś i opanowałeś w sposób wystarczający, to możesz przystąpić do rozwiązywania sprawdzianu osiągnięć. Składa się on z zestawu zadań testowych oraz instrukcji, w jaki sposób należy wykonać polecenia. Do sprawdzianu dołączona jest karta odpowiedzi na której zaznaczysz odpowiedzi. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 341[03].Z5 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 341[03].Z5.01 Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.02 Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.04 Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu finansów i rachunkowości, wymieniać podstawowe składniki majątku przedsiębiorstwa, sporządzać bilans przedsiębiorstwa handlowego, sporządzać i analizować sprawozdania finansowe, rozliczać koszty w czasie, obliczać strukturę i wskaźniki poziomu kosztów, ustalać wynik finansowy małego przedsiębiorstwa handlowego, obliczać obciążenia z tytułu wyniku finansowego wobec budżetu, ewidencjonować obciążenia z tytułu wyniku finansowego. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: sklasyfikować i scharakteryzować plany, określić zasady planowania, scharakteryzować metody planowania, określić tryb opracowania planu działalności gospodarczej, sporządzić uproszczony plan rzeczowy i finansowy, przeprowadzić uproszczoną analizę ekonomiczną. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Istota planowania Materiał nauczania Istota planowania Do tego samego celu można dotrzeć różnymi drogami. Prowadzący działalność gospodarczą wyznaczają cele swej działalności oraz sposoby i metody ich osiągania, inaczej mówiąc planują. Plan łączy więc wszystkie zamierzenia związane z działalnością gospodarczą w jedną całość po to, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat w konkretnej sytuacji ekonomicznej. Istota planowania polega na: formułowaniu celów (co należy robić?), określaniu czasu, w którym cele mają być realizowane (kiedy?), określaniu sposobów działania, aby osiągnąć cele (gdzie to wykonywać? kto ma to wykonywać? czym to wykonywać? jak? ile? i za ile?). Jeśli plan jest właściwie skonstruowany, to mamy możliwość porównania ze sobą zasobów jakimi dysponuje jednostka gospodarcza: maszyny, urządzenia (technikę), używaną technologię (organizację), kwalifikacje kadry pracowniczej z celem, jaki chcemy osiągnąć, np. wyborem asortymentu towarów, przy sprzedaży których osiąga się najwyższy zysk. W literaturze można znaleźć różne kryteria na podstawie, których można ocenić jakość planu. Wydaje się jednak, że opracowane przez prof. T. Kotarbińskiego cechy dobrego planu są aktualne do dzisiaj: Dobry plan to taki, który jest: celowy, a więc doprowadzający do wyznaczonego celu, wykonalny, czyli możliwy do zrealizowania, niesprzeczny, tzn. czynność następna wynika z wcześniejszej, operatywny, tj. łatwy w zrozumieniu i w opanowaniu jego treści, racjonalny, tzn. oparty na rzetelnej wiedzy, elastyczny, czyli dopuszczający do zmian w trakcie realizacji, optymalnie szczegółowy, tj. ani zbyt szczegółowy, ani zbyt ogólny, odpowiednio długodystansowy, obejmujący najdłuższy przedział czasu, terminowy, a więc wyznaczający datę, po której jest nieważny, kompletny, tzn. obejmujący całość zadania i wszystkie istotne elementy składowe. 1 1 Źródło: Piasecki B. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Łódź 1999, s 165 7

9 Rodzaje planów Planowanie odgrywa istotną rolę w procesie podejmowania decyzji co do wyboru zadań i środków do ich realizacji. Bardzo ważne jest również określenie przedmiotu planowania, który ma wymiar: rzeczowy, personalny i przestrzenny. Każdy z tych wymiarów może być rozpatrywany w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym. W ramach planowania należy uwzględnić różne zależności i tendencje. Przy planowaniu należy uwzględnić uwarunkowania zewnętrzne, np. rozwój technologiczny i techniczny, rozwój konkurencji, warunki społecznoekonomiczne i polityczne, stan gospodarki, rozwój rynków zaopatrzenia i zbytu. Zastosowanie tych kryteriów umożliwia wyodrębnienie różnych rodzajów planów w przedsiębiorstwie handlowym. Tabela 1. Rodzaje planów [opracowanie własne na podstawie [6]] Kryteria planowania Rodzaje planów Faza rozwoju przedsiębiorstwa plan założenia przedsiębiorstwa, plan rozruchu, plan wzrostu, plan fazy dojrzałej, plan fazy schyłkowej, plan likwidacji firmy Horyzont planowania planowanie strategiczne (długi okres nawet do 15 lat)), planowanie taktyczne (średni okres czasu 4-6 lat), planowanie operacyjne (krótki okres do roku) Aspekty przestrzenne plany lokalne, plany regionalne, plany narodowe, plany międzynarodowe Aspekty monetarne plan płynności finansowej, plan wyników, plan zysku, plan kosztów, plan cen Funkcje występujące w przedsiębiorstwie plan zakupu towarów, plan sprzedaży towarów, plan personalny, plan finansowy, plan badań i rozwoju 8

10 Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i jako takie dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: planowanie strategiczne, które określa cele i kierunki działania przedsiębiorstwa handlowego w długim okresie (do 15 lat), planowanie operacyjne, które określa działania przedsiębiorstwa handlowego w krótkim okresie (do jednego roku). Planowanie strategiczne składa się z kilku etapów: a) etap pierwszy ustalana jest misja firmy, która jest podstawą do sformułowania strategii działania na rynku. Aby misja firmy została ustalona, musi być przeprowadzona analiza otoczenia firmy, która dotyczy: makrootoczenia brane są pod uwagę następujące czynniki: demograficzny (np. zmiany rozkładu ludności według wieku), ekonomiczny (np. poziom dochodów realnych, poziom i struktura wydatków gospodarstw domowych), kulturowy (np. troska o zdrowie i bezpieczeństwo ekologiczne), prawny (np. przepisy regulujące poziom podatków, czas działalności), społeczno-polityczny (np. programy gospodarcze poszczególnych partii), technologiczny (np. elektroniczny system sprzedaży), mikrootoczenia brane są pod uwagę elementy takie, jak: konsumenci, dostawcy, konkurenci, b) etap drugi ustalane są cele i zadania zgodne z kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa handlowego (należy określić, co firma powinna zrobić w branym pod uwagę czasie). Ogólnie cele te dotyczą czterech grup zagadnień: cele marketingowe związane ze sprzedażą, udziałem firmy w rynku, sposobami komunikacji itp., cele prestiżowe ściśle wynikają z misji firmy, dotyczą planowanych inwestycji, zadań związanych z wyróżnieniem firmy handlowej spośród konkurentów, cele finansowe związane z osiąganym zyskiem, a także stopą zwrotu inwestycji, cele organizacyjne dotyczą głównie płynności zatrudnienia i kwalifikacji siły roboczej, c) etap trzeci ustalane są strategie umożliwiające osiąganie określonych celów, polega to na opracowaniu wariantów strategii przydatnych w osiąganiu tych celów. Tabela 2. Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych [opracowanie własne na podstawie [7]] Lp. Główne grupy strategii planowania Rodzaje strategii planowania Charakterystyka 1 OGÓLNE WZROSTU polega na szybkim dostosowywaniu Strategia penetracji opiera się na niezmienności oferowanych towarów i zakresu obsługiwanych konsumentów do Strategia rozwoju rynku oferuje aktualny 9

11 Lp. Główne grupy strategii planowania SZCEGÓŁOWE Rodzaje strategii planowania zachodzących zmian, przez zmianę oferty i zakresu usług INTEGRACJI 10 Charakterystyka asortyment nowym klientom Strategia rozwoju asortymentu polega na rozszerzeniu oferty towarów Strategia zróżnicowania polega na wprowadzeniu nowych towarów na nowe rynki Realizowana jest przez producentów, którzy tworzą własną sieć handlową lub przez przedsiębiorstwa handlowe, które nabywają zakłady produkcyjne SELEKTYWNE Polega na koncentrowaniu się organizacji handlowych na określonych rynkach konsumenckich lub wybranych segmentach konsumentów docelowych PRODUKTYWNE (efektywne) SEGMENTACJI TOWARU I ASORTYMENTU CEN I MARŻ KOMUNIKACJI (PROMOCJI) OBSŁUGI KLIENTÓW Mają na celu uzyskanie lepszych wyników w działalności gospodarczej, przy niezmienionych zasobach czynników wytwórczych. Często wykorzystuje się w tych strategiach, działania zmierzające do zwiększenia rotacji towarów oraz zmniejszenia ponoszonych kosztów Strategia niezróżnicowania oferta i instrumenty marketingowe są takie same dla całego rynku Strategia zróżnicowania zróżnicowanie oferty i instrumentów marketingowych dla różnych segmentów rynku Strategia koncentracji dostosowanie ofert i stosowanych instrumentów marketingowych do jednego segmentu Polega na wyborze najwłaściwszych produktów i oferowaniu ich w taki sposób, aby zaspokoić jak najlepiej potrzeby konsumentów Musi nawiązywać do ogólnej strategii działania przedsiębiorstwa handlowego Opiera się na właściwym, w istniejącej sytuacji rynkowej i przy określonym zakresie działań przedsiębiorstwa, wykorzystaniu instrumentów promocji (reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży, publicity) Dotyczy zakresu i jakości usług, które są oferowane konsumentowi LOKALIZACJI Stosowana jest okazjonalnie i wiąże się z reguły z procesem inwestycyjnym Efektem planowania strategicznego jest zbiór rozmaitych strategii dotyczących wszystkich dziedzin działalności przedsiębiorstwa handlowego.

12 Plan strategiczny przedsiębiorstwa handlowego jest dokumentem: a) poufnym: ma chronić własne pomysły przed wykorzystaniem przez innych, ma utrzymać planowaną przewagę konkurencyjną, ma za zadanie zaskoczyć potencjalnych konkurentów, b) wyznaczającym kierunki działań na najbliższe 5 15 lat, c) uwzględniającym szczegółową analizę otoczenia, w jakim będzie przebiegać proces działalności gospodarczej. Planowanie operacyjne (operatywne, bieżące, wykonawcze) Plany operacyjne skoncentrowane są na węższym zakresie spraw, obejmują krótki czas, wyznaczają bezpośrednio zadania dla wykonawców. Planowanie operacyjne często nazywane jest planowaniem bieżącym lub wykonawczym. Tabela 3. Rodzaje planów operacyjnych [2, s. 217] Plan jednorazowy Przygotowany do realizacji działań, które zapewne w przyszłości nie będą powtarzane. Program Projekt Plan ciągły Wytyczne polityki Standardowa procedura działania Przepisy regulaminy i Jednorazowy plan dla szerszego zestawu działań. Plan jednorazowy o węższym zakresie i mniejszej złożoności niż program. Plan trwale obowiązujący, opracowany dla działań, które powtarzają się regularnie w pewnym okresie. Plan ciągły, który określa ogólną reakcję organizacji na pewien problem lub sytuację. Plan ciągły określający kroki, jakie należy podjąć w określonych okolicznościach. Plany ciągłe opisujące dokładnie sposób wykonania określonych czynności Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Na czym polega istota planowania? 2. Jakie uwarunkowania zewnętrzne należy uwzględnić przy planowaniu działalności handlowej? 3. Jaki rodzaj planu wybierzesz dla rocznego czasu działania firmy? 4. Jakie rodzaje planów ze względu na funkcje występują w przedsiębiorstwie? 5. Z jakich etapów składa się planowanie strategiczne? 6. Jakie są najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwie handlowym? 7. Jakie są rodzaje planów operacyjnych (bieżących)? 11

13 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Aby rozpocząć działalność gospodarczą sam pomysł nie wystarczy, trzeba sporządzić plan. Odpowiedz na pytania: 1. Co chcesz robić? 2. Kiedy chcesz to zrealizować (podaj czas)? 3. Jakie działania podejmiesz, aby zrealizować cel? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zastanowić się i wypisać na kartce wszystkie pomysły, jakie przyjdą Ci do głowy na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, 2) wybrać jeden z pomysłów i zastanowić się, w jakim czasie mógłbyś go zrealizować, 3) wypisać na kartce wszystkie działania, jakie musiałbyś podjąć w związku z realizacją tego pomysłu. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika Ćwiczenie 2 Wykorzystując pomysł na działalność gospodarczą z ćwiczenia 1, sporządź harmonogram działań na okres 6 miesięcy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować wszystkie działania jakie musiałbyś podjąć w związku z realizacją pomysłu na wybrany rodzaj działalności gospodarczej, 2) przyporządkować im ramy czasowe, 3) sporządzić plan w kolejności zdarzeń (pierwszy miesiąc, drugi miesiąc,, szósty miesiąc). Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika Ćwiczenie 3 Wykorzystując pomysł na działalność gospodarczą strategiczny (10 lat). Odpowiedz na pytania: (ćwiczenie 1, 2) sporządź plan 1. Jakie potrzeby będzie zaspokajać oferowany asortyment towarów? 2. Jakim wymaganiom estetycznym, jakościowym, cenowym powinny odpowiadać towary? 12

14 3. Jaką pozycję rynkową przedsiębiorstwo handlowe zamierza osiągnąć (zasięg geograficzny, udział sprzedaży przedsiębiorstwa w ogólnych obrotach rynku)? 4. W jakim kierunku powinien iść rozwój przedsiębiorstwa? 5. Jakie będą źródła finansowania procesu uruchamiania działalności gospodarczej i późniejszej działalności przedsiębiorstwa? 6. Jaki poziom zysku przedsiębiorstwo zamierza osiągać i w jaki sposób zysk ten będzie wykorzystywany? 7. W jaki sposób przedsiębiorstwo będzie realizować oczekiwania swoich współpracowników (np. poziom zarobków, karier pracowniczych, dokształcania)? 8. Kto będzie klientem przedsiębiorstwa? 9. Kto będzie dostawcą towarów? 10. Kto będzie konkurentem przedsiębiorstwa? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odpowiedzieć pisemnie na pytania, 2) opracować plan strategiczny, podając: misję przedsiębiorstwa, cele i zadania (marketingowe, prestiżowe, finansowe, organizacyjne), strategie jakie zastosujesz, aby osiągnąć cele. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) definiować pojęcie planowania? 2) wymienić uwarunkowania zewnętrzne, jakie trzeba uwzględnić przy planowaniu działalności handlowej? 3) wymienić i scharakteryzować rodzaje planów? 4) sporządzić roczny plan sprzedaży? 5) zaprojektować plan zatrudnienia sprzedawców? 6) scharakteryzować etapy planowania strategicznego? 7) wymienić najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych? 8) wymienić rodzaje planów operacyjnych (bieżących)? 13

15 4.2. Zasady i metody planowania Materiał nauczania Zasady planowania Zasady planowania wytyczają normy i reguły postępowania w tworzeniu planów oraz ich realizacji. Zróżnicowanie zasad planowania wynika między innymi z: rodzaju działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa handlowe, przemysłowe, usługowe), wielkości przedsiębiorstwa, zasięgu oddziaływania przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej, czasu planowania. Tabela 4. Zasady planowania [opracowanie własne na podstawie [1]] Zasady planowania Cechy charakterystyczne Zasada realności planu zadania zawarte w planie powinny być możliwe do wykonania w istniejących warunkach (np. plan będzie nierealny, jeżeli nie uwzględniono istniejącej dużej konkurencji i zbyt optymistycznie planuje się wzrost sprzedaży towarów) Zasada wariantowych rozwiązań (zasada alternatywnych rozwiązań) opracowuje się różne warianty planu, inaczej mówiąc, dochodzi się do celu różnymi drogami (zasada ta nabiera dużego znaczenia przy zmianach na rynku, np. zmiana cen i taryf celnych wymusza zmianę wariantu planu) Zasada koncentracji posiadane środki koncentrowane są na tych zadaniach, które najszybciej pozwalają osiągnąć spodziewane rezultaty Zasada gospodarności (zasada racjonalnego gospodarowania) ma zastosowanie do określania: celów, zadań i doboru środków potrzebnych do ich wykonania, ustalany jest najlepszy w danych warunkach wynik działalności przy określonym zużyciu środków niezbędnych do ich realizacji, uzyskanie określonych efektów kosztem najniższych nakładów związanych z ich wykonaniem Zasada elastyczności planowania dostosowuje się opracowany plan do zmieniających się okoliczności (np. wynikających ze zmiany zasad oprocentowania kredytów) Zasada podstawowego ogniwa najczęściej tę zasadę stosuje się w planowaniu strategicznym, polega ona na określeniu w planie 14

16 najważniejszych zadań decydujących o wynikach działania jednostki gospodarczej i zapewnieniu przede wszystkim środków na ich wykonanie Metody planowania Metody planowania (techniki planowania) są to sposoby ustalania wielkości i wskaźników zawartych w planach. Nie ma jednej uniwersalnej metody planowania. Metodę planowania wybiera się między innymi w zależności od: rodzaju planu, zagadnień objętych planem, branży i wielkości jednostki gospodarczej. Tabela 5. Metody planowania [opracowanie własne na podstawie [1] i [ 7]] Metody planowania Cechy charakterystyczne Metoda bilansowa polega na zestawieniu w postaci bilansu przyszłego zapotrzebowania na towary i niezbędne środki lub działań w celu zrównoważenia tego zapotrzebowania oraz podjęciu koniecznych decyzji planistycznych w celu zrównoważenia porównywalnych wielkości. Metoda ta zapewnia powiązanie wszystkich procesów gospodarczych oraz przyczynia się do wykrycia rezerw lub ustalenia niedoborów. Znajduje ona zastosowanie na różnych szczeblach planowania, w różnych okresach oraz w stosunku do różnych wielkości planistycznych. Metodą bilansową można ustalać np. zapotrzebowanie i źródła jego pokrycia w odniesieniu do zasobów pracy, towarów, zdolności przewozowej Metoda proporcji metoda ekstrapolacji, polega na przyjęciu dotychczasowego trendu w rozwoju danej wielkości i zastosowaniu wskaźnika wyrażającego natężenie tego trendu w okresach planowanych, metoda proporcji stałych opiera się na założeniu, że dotychczasowy stosunek między dwiema wielkościami planistycznymi nie ulegnie zmianie i współczynnik obrazujący tę relację stosowany jest w obliczeniach do okresu planowanego, np. współczynnik przewozowości Metoda simpleks (matematyczna metoda planowania) służy do poszukiwania rozwiązania optymalnego dla określonych wielkości planowych, a więc na przykład takiej sprzedaży towarów, która daje największy zysk Metoda sieciowa pozwala zorganizować czynności w ten sposób, aby nakład czasu i środków był jak najmniejszy. Wspólną cechą wszystkich odmian metody analizy sieciowej jest graficzna technika przedstawiania planowanych przedsięwzięć w postaci sieci powiązań (wykresu zależności poszczególnych czynności) Analiza SWOT często wykorzystywana w planowaniu strategicznym, określa się na jej podstawie silne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz możliwości i zagrożenia, zarówno dla własnego przedsiębiorstwa, jak i konkurencji 15

17 Analiza cyklu życia produktów służy do badania wielkości i dynamiki osiąganych obrotów i na tej podstawie planowania asortymentu towarów Analiza portfolio za jej pomocą dokonuje się oceny struktury asortymentowej produktów danego przedsiębiorstwa i ją planuje Metoda określenia luki strategicznej Metoda określenia docelowej pozycji rynkowej polega na identyfikacji odchylenia miedzy rzeczywistym a planowanym poziomem rozwoju przedsiębiorstwa, inaczej mówiąc, na analizie niewykorzystanych szans określane są z reguły dwa różne cele: a) dążenie do zajęcia dominującej pozycji na rynku, osiągnięcie przewodnictwa rynkowego, b) opanowanie nisz rynkowych Organizacja planowania Przedsiębiorstwo podejmuje decyzje dotyczące opracowania planów w zakresie ich: rodzaju, zakresu, okresu obowiązywania, szczegółowości. Prawidłowa organizacja prac planistycznych polega głównie na ustaleniu: podstawy sporządzenia planu, czyli rozeznania popytu na towary stanowiące istotę jej działalności. Zapotrzebowanie to wymaga konfrontacji z możliwościami obrotu firmy sporządzającej plan; kolejności wykonywania poszczególnych czynności planistycznych, możemy wyróżnić dwa etapy: prace przygotowawcze do opracowania planu i właściwe sporządzenie planu; zespołów lub komórek opracowujących plany. Stosuje się dwa rodzaje koordynacji planu: wewnętrzną i zewnętrzną. Koordynacja wewnętrzna polega na podejmowaniu różnego rodzaju działań w celu utrzymania wewnętrznej zgodności i spójności planów cząstkowych oraz kolejności ich sporządzania. Powinna zostać wyznaczona osoba lub komórka organizacyjna odpowiedzialna za koordynację planu. Koordynacja zewnętrzna polega na skonfrontowaniu planu z ustaleniami zapadającymi poza przedsiębiorstwem i normami ogólnie obowiązującymi, np. stawki oprocentowania kredytów, wysokość podatków; wyboru narzędzi i technik planistycznych. Controlling Kontrola jako ostatnia funkcja zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie) ma bardzo ścisłe związki z planowaniem. We współczesnym zarządzaniu często występuje termin controlling. Interpretowany jest jako zintegrowany system planowania i kontroli. Zadania controllingu: funkcja planowania: a) opracowanie planów cząstkowych, b) uzgodnienie planów, c) ustalenie standardów. funkcja kontroli: a) uzyskanie informacji o rzeczywistości, b) analiza odchyleń, c) działania korygujące. 16

18 Pojęcie controllingu oznacza więc nie tylko kontrolę, badanie czy rewizję, co sugeruje brzmienie tego sformułowania, lecz ma dużo szersze znaczenie. Controlling obejmuje całość zagadnień składających się na planowanie, nadzorowanie i kontrolę działalności gospodarczej oraz na zasilanie informacyjne przedsiębiorstwa. Związek koordynacyjnej roli controllingu z samym procesem planowania wyraża się na przykład w łączeniu planowania taktycznego z operatywnym i wykrywaniu oraz eliminowaniu zauważonych rozbieżności w tym zakresie, wiązaniu planów odcinkowych w jedną całość i usuwaniu sprzeczności, jakie tu mogą wystąpić. Rola koordynacyjna w planowaniu polega również na zharmonizowaniu planowania rzeczowego z finansowym oraz kontroli wykonywania planów Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Z czego wynika zróżnicowanie zasad planowania? 2. Przy zastosowaniu której z zasad planowania opracowuje się różne warianty planu? 3. Którą zasadę planowania zastosujesz w przypadku dużych zmian na rynku? 4. Którą z zasad planowania zastosujesz, jeśli chcesz osiągnąć zysk w wysokości 14 tys. zł? 5. Która z metod planowania wykorzystywana jest do planowania asortymentu towarów? 6. Która z metod planowania wykorzystuje graficzną technikę przedstawiania planowanych przedsięwzięć? 7. Na czy polega prawidłowa organizacja prac planistycznych? 8. Z jakich funkcji planowania i kontroli wynikają zadania controllingu? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę. Zasady planowania Zasada realności planu Cechy charakterystyczne Zasada koncentracji opracowuje się różne warianty planu, inaczej mówiąc, dochodzi się do celu różnymi drogami (zasada ta nabiera dużego znaczenia przy zmianach na rynku, np. zmiana cen i taryf celnych wymusza zmianę wariantu planu) ma zastosowanie do określania: celów, zadań i doboru środków potrzebnych do ich wykonania, 17

19 Zasada podstawowego ogniwa ustalany jest najlepszy w danych warunkach wynik działalności przy określonym zużyciu środków niezbędnych do ich realizacji, uzyskanie określonych efektów kosztem najniższych nakładów związanych z ich wykonaniem dostosowuje się opracowany plan do zmieniających się okoliczności (np. wynikających ze zmiany zasad oprocentowania kredytów) Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wpisać w brakujące pola w tabeli: nazwę zasady planowania lub charakterystykę zasady planowania. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika Ćwiczenie 2 Uzupełnij tabelę. Metody planowania Metoda bilansowa Cechy charakterystyczne Analiza SWOT służy do poszukiwania rozwiązania optymalnego dla określonych wielkości planowanych, a więc na przykład takiej sprzedaży towarów, która daje największy zysk. pozwala zorganizować czynności w ten sposób, aby nakład czasu i środków był jak najmniejszy. Wspólną cechą wszystkich odmian metody analizy sieciowej jest graficzna technika przedstawiania planowanych przedsięwzięć w postaci sieci powiązań (wykresu zależności poszczególnych czynności). służy do badania wielkości i dynamiki osiąganych obrotów i na tej podstawie planowania asortymentu towarów. 18

20 Metoda określenia luki strategicznej Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wpisać w brakujące pola tabeli: nazwę metody planowania lub cechy charakterystyczne dla podanej metody planowania Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić i scharakteryzować zasady planowania? 2) podać, z czego wynika zróżnicowanie zasad planowania? 3) wskazać zasadę planowania, przy stosowaniu której opracowuje się różne warianty planu? 4) wskazać metodę planowania wykorzystywaną do planowania asortymentu towarów? 5) wskazać, która z metod planowania wykorzystuje graficzną technikę przedstawiania planowanych przedsięwzięć? 6) wyjaśnić, na czym polega prawidłowa organizacja prac planistycznych? 7) podać, z jakich funkcji planów i kontroli wynikają zadania controllingu? 19

21 4.3. Plan gospodarczy Materiał nauczania Układ planu gospodarczego Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności powinno być poprzedzone opracowaniem planu działalności gospodarczej. Planem gospodarczym przedsiębiorstwa nazywamy program działania określający, w jaki sposób osiągnąć założone cele. Składają się na niego plany cząstkowe obejmujące: zadania i cel działalności (plan działalności handlowej), baza techniczna (majątek trwały plan inwestycji), środki zapewniające realizację zadań (towary plan zakupów, pracownicy i ich wynagrodzenia plan zatrudnienia i płac), koszty działalności i finanse (plan kosztów, plan finansowy źródła finansowania oraz wynik finansowy). Plan gospodarczy składa się z dwóch podstawowych części, które są ściśle ze sobą powiązane: 1. Plan rzeczowy (techniczny) obejmuje wielkości planowane w jednostkach fizycznych (ilościowych) i jednostkach pieniężnych (wartościowych), np.: wielkość sprzedaży, wielkość zakupów, liczba zatrudnionych pracowników i ich wynagrodzenie. 2. Plan finansowy (ekonomiczny) obejmuje koszty oraz wynik finansowy. Planowanie rzeczowe W przedsiębiorstwach handlowych planowanie zadań gospodarczych polega na ustaleniu planowanej wielkości zakupu i sprzedaży towarów. Podstawą określenia tych wielkości jest ocena rynku. Badając rynek, należy ustalić, czy istnieje zapotrzebowanie na dany towar. Następnym krokiem jest charakterystyka klienta zainteresowanego nabyciem towaru, można tego dokonać poprzez segmentację klientów i ich pogłębioną charakterystykę. Bardzo ważny jest sposób dotarcia do klienta. Często związana jest z tym konieczność uwzględnienia w prognozowanych wydatkach kosztów reklamy. Badając rynek, należy także ocenić, czy i ilu konkurentów znajduje się na nim. Oszacowanie wydatków, które należy ponieść, aby możliwa była realizacja zadań przedsiębiorstwa handlowego, dotyczy: asortymentu towarów, zapasów towarów, zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, majątku i kapitałów. Asortyment towarowy Asortyment towarowy to celowo dobrany zestaw towarów, znajdujących się w punkcie sprzedaży, dostosowany do zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb konsumentów. 20

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH DZIAŁ PROGRAMU NAUCZANIA Zarządzanie w przedsiębiorstwie Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa handlowego Proces kierowania (zarządzania)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

Ponadpodstawowy. Charakteryzuje poszczególne rodzaje rachunków bankowych

Ponadpodstawowy. Charakteryzuje poszczególne rodzaje rachunków bankowych EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAM: 23 02/T-5, SP/MEN/1998.02.24 KLASA 4 TE1, 4 TE2 ROK SZKOLNY 2011/2012 ALEKSANDRA WOŁOSZYK L.p. Nazwa jednostki dydaktycznej Podstawowy Poziom wymagań Ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12)

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) Data i miejsce wpłynięcia wniosku Nr wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek /8.1.2/DRR/2013

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG)

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: Działalność gospodarcza w. PDG(1)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . (imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy) KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Krótki opis działalności Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR) BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt Zielone światło dla

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI C Y K L P L A N O W A N I A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV 1 Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym ZARZĄD Przygotowa procesu planowania: terminy,

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu DAIP BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY SPIS TREŚCI 1. ŻYCIORYS ZAWODOWY.....2 2. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 3 3. PLAN MARKETINGOWY...4 3.1 Opis produktu/usługi...4 3.2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego W ykorzystanie sprawozdań finansowych materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 1 Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Start do biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN.

Projekt Start do biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN. Załącznik 4 BIZNESPLAN Projekt Start do biznesu Łódź 2014 Strona 1 z 17 A. UCZESTNIK PROJEKTU A.1. Dane osobowe Imię Nazwisko PESEL Stan cywilny Data i miejsce urodzenia Seria i numer dokumentu tożsamości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 BIZNESPLAN (WZÓR) NR WNIOSKU: (wypełnia personel Projektu)

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja BIZNES PLAN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja BIZNES PLAN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego nr... /2010 BIZNES PLAN Imię

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Biznesplan dla Uczestników/czek projektu Fabryka Biznesu w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo