Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Andrzej Kobylec mgr Teresa Jerzykowska-Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr Krystyna Kielan mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec 341[03]. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Istota planowania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady i metody planowania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Plan gospodarczy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Biznesplan Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Analiza działalności ekonomicznej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 52 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o planowaniu i analizie działalności handlowej. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, niezbędne treści teoretyczne do opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu jednostki modułowej, pytania sprawdzające, które umożliwią ocenę przygotowania do wykonania ćwiczeń, potwierdzających nabycie umiejętności, ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, który pomoże Ci ocenić poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań, który pozwoli ocenić poziom nabytych umiejętności w procesie kształcenia jednostki. W materiale nauczania przedstawione zostały treści, które umożliwią zrozumienie zagadnień dotyczących planowania i analizy działalności handlowej. Materiał zawarty w poradniku jest dość obszerny. Dlatego konieczne jest przed przystąpieniem do rozwiązywania ćwiczeń, sprawdzenie wiadomości poprzez odpowiedzi na pytania sprawdzające. Natomiast sprawdzian postępów umożliwi zorientowanie się, czy dobrze zrozumiałeś i opanowałeś przedstawione zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Jeżeli stwierdzisz, że przedstawiony materiał zrozumiałeś i opanowałeś w sposób wystarczający, to możesz przystąpić do rozwiązywania sprawdzianu osiągnięć. Składa się on z zestawu zadań testowych oraz instrukcji, w jaki sposób należy wykonać polecenia. Do sprawdzianu dołączona jest karta odpowiedzi na której zaznaczysz odpowiedzi. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 341[03].Z5 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 341[03].Z5.01 Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.02 Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.04 Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu finansów i rachunkowości, wymieniać podstawowe składniki majątku przedsiębiorstwa, sporządzać bilans przedsiębiorstwa handlowego, sporządzać i analizować sprawozdania finansowe, rozliczać koszty w czasie, obliczać strukturę i wskaźniki poziomu kosztów, ustalać wynik finansowy małego przedsiębiorstwa handlowego, obliczać obciążenia z tytułu wyniku finansowego wobec budżetu, ewidencjonować obciążenia z tytułu wyniku finansowego. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: sklasyfikować i scharakteryzować plany, określić zasady planowania, scharakteryzować metody planowania, określić tryb opracowania planu działalności gospodarczej, sporządzić uproszczony plan rzeczowy i finansowy, przeprowadzić uproszczoną analizę ekonomiczną. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Istota planowania Materiał nauczania Istota planowania Do tego samego celu można dotrzeć różnymi drogami. Prowadzący działalność gospodarczą wyznaczają cele swej działalności oraz sposoby i metody ich osiągania, inaczej mówiąc planują. Plan łączy więc wszystkie zamierzenia związane z działalnością gospodarczą w jedną całość po to, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat w konkretnej sytuacji ekonomicznej. Istota planowania polega na: formułowaniu celów (co należy robić?), określaniu czasu, w którym cele mają być realizowane (kiedy?), określaniu sposobów działania, aby osiągnąć cele (gdzie to wykonywać? kto ma to wykonywać? czym to wykonywać? jak? ile? i za ile?). Jeśli plan jest właściwie skonstruowany, to mamy możliwość porównania ze sobą zasobów jakimi dysponuje jednostka gospodarcza: maszyny, urządzenia (technikę), używaną technologię (organizację), kwalifikacje kadry pracowniczej z celem, jaki chcemy osiągnąć, np. wyborem asortymentu towarów, przy sprzedaży których osiąga się najwyższy zysk. W literaturze można znaleźć różne kryteria na podstawie, których można ocenić jakość planu. Wydaje się jednak, że opracowane przez prof. T. Kotarbińskiego cechy dobrego planu są aktualne do dzisiaj: Dobry plan to taki, który jest: celowy, a więc doprowadzający do wyznaczonego celu, wykonalny, czyli możliwy do zrealizowania, niesprzeczny, tzn. czynność następna wynika z wcześniejszej, operatywny, tj. łatwy w zrozumieniu i w opanowaniu jego treści, racjonalny, tzn. oparty na rzetelnej wiedzy, elastyczny, czyli dopuszczający do zmian w trakcie realizacji, optymalnie szczegółowy, tj. ani zbyt szczegółowy, ani zbyt ogólny, odpowiednio długodystansowy, obejmujący najdłuższy przedział czasu, terminowy, a więc wyznaczający datę, po której jest nieważny, kompletny, tzn. obejmujący całość zadania i wszystkie istotne elementy składowe. 1 1 Źródło: Piasecki B. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Łódź 1999, s 165 7

9 Rodzaje planów Planowanie odgrywa istotną rolę w procesie podejmowania decyzji co do wyboru zadań i środków do ich realizacji. Bardzo ważne jest również określenie przedmiotu planowania, który ma wymiar: rzeczowy, personalny i przestrzenny. Każdy z tych wymiarów może być rozpatrywany w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym. W ramach planowania należy uwzględnić różne zależności i tendencje. Przy planowaniu należy uwzględnić uwarunkowania zewnętrzne, np. rozwój technologiczny i techniczny, rozwój konkurencji, warunki społecznoekonomiczne i polityczne, stan gospodarki, rozwój rynków zaopatrzenia i zbytu. Zastosowanie tych kryteriów umożliwia wyodrębnienie różnych rodzajów planów w przedsiębiorstwie handlowym. Tabela 1. Rodzaje planów [opracowanie własne na podstawie [6]] Kryteria planowania Rodzaje planów Faza rozwoju przedsiębiorstwa plan założenia przedsiębiorstwa, plan rozruchu, plan wzrostu, plan fazy dojrzałej, plan fazy schyłkowej, plan likwidacji firmy Horyzont planowania planowanie strategiczne (długi okres nawet do 15 lat)), planowanie taktyczne (średni okres czasu 4-6 lat), planowanie operacyjne (krótki okres do roku) Aspekty przestrzenne plany lokalne, plany regionalne, plany narodowe, plany międzynarodowe Aspekty monetarne plan płynności finansowej, plan wyników, plan zysku, plan kosztów, plan cen Funkcje występujące w przedsiębiorstwie plan zakupu towarów, plan sprzedaży towarów, plan personalny, plan finansowy, plan badań i rozwoju 8

10 Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i jako takie dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: planowanie strategiczne, które określa cele i kierunki działania przedsiębiorstwa handlowego w długim okresie (do 15 lat), planowanie operacyjne, które określa działania przedsiębiorstwa handlowego w krótkim okresie (do jednego roku). Planowanie strategiczne składa się z kilku etapów: a) etap pierwszy ustalana jest misja firmy, która jest podstawą do sformułowania strategii działania na rynku. Aby misja firmy została ustalona, musi być przeprowadzona analiza otoczenia firmy, która dotyczy: makrootoczenia brane są pod uwagę następujące czynniki: demograficzny (np. zmiany rozkładu ludności według wieku), ekonomiczny (np. poziom dochodów realnych, poziom i struktura wydatków gospodarstw domowych), kulturowy (np. troska o zdrowie i bezpieczeństwo ekologiczne), prawny (np. przepisy regulujące poziom podatków, czas działalności), społeczno-polityczny (np. programy gospodarcze poszczególnych partii), technologiczny (np. elektroniczny system sprzedaży), mikrootoczenia brane są pod uwagę elementy takie, jak: konsumenci, dostawcy, konkurenci, b) etap drugi ustalane są cele i zadania zgodne z kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa handlowego (należy określić, co firma powinna zrobić w branym pod uwagę czasie). Ogólnie cele te dotyczą czterech grup zagadnień: cele marketingowe związane ze sprzedażą, udziałem firmy w rynku, sposobami komunikacji itp., cele prestiżowe ściśle wynikają z misji firmy, dotyczą planowanych inwestycji, zadań związanych z wyróżnieniem firmy handlowej spośród konkurentów, cele finansowe związane z osiąganym zyskiem, a także stopą zwrotu inwestycji, cele organizacyjne dotyczą głównie płynności zatrudnienia i kwalifikacji siły roboczej, c) etap trzeci ustalane są strategie umożliwiające osiąganie określonych celów, polega to na opracowaniu wariantów strategii przydatnych w osiąganiu tych celów. Tabela 2. Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych [opracowanie własne na podstawie [7]] Lp. Główne grupy strategii planowania Rodzaje strategii planowania Charakterystyka 1 OGÓLNE WZROSTU polega na szybkim dostosowywaniu Strategia penetracji opiera się na niezmienności oferowanych towarów i zakresu obsługiwanych konsumentów do Strategia rozwoju rynku oferuje aktualny 9

11 Lp. Główne grupy strategii planowania SZCEGÓŁOWE Rodzaje strategii planowania zachodzących zmian, przez zmianę oferty i zakresu usług INTEGRACJI 10 Charakterystyka asortyment nowym klientom Strategia rozwoju asortymentu polega na rozszerzeniu oferty towarów Strategia zróżnicowania polega na wprowadzeniu nowych towarów na nowe rynki Realizowana jest przez producentów, którzy tworzą własną sieć handlową lub przez przedsiębiorstwa handlowe, które nabywają zakłady produkcyjne SELEKTYWNE Polega na koncentrowaniu się organizacji handlowych na określonych rynkach konsumenckich lub wybranych segmentach konsumentów docelowych PRODUKTYWNE (efektywne) SEGMENTACJI TOWARU I ASORTYMENTU CEN I MARŻ KOMUNIKACJI (PROMOCJI) OBSŁUGI KLIENTÓW Mają na celu uzyskanie lepszych wyników w działalności gospodarczej, przy niezmienionych zasobach czynników wytwórczych. Często wykorzystuje się w tych strategiach, działania zmierzające do zwiększenia rotacji towarów oraz zmniejszenia ponoszonych kosztów Strategia niezróżnicowania oferta i instrumenty marketingowe są takie same dla całego rynku Strategia zróżnicowania zróżnicowanie oferty i instrumentów marketingowych dla różnych segmentów rynku Strategia koncentracji dostosowanie ofert i stosowanych instrumentów marketingowych do jednego segmentu Polega na wyborze najwłaściwszych produktów i oferowaniu ich w taki sposób, aby zaspokoić jak najlepiej potrzeby konsumentów Musi nawiązywać do ogólnej strategii działania przedsiębiorstwa handlowego Opiera się na właściwym, w istniejącej sytuacji rynkowej i przy określonym zakresie działań przedsiębiorstwa, wykorzystaniu instrumentów promocji (reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży, publicity) Dotyczy zakresu i jakości usług, które są oferowane konsumentowi LOKALIZACJI Stosowana jest okazjonalnie i wiąże się z reguły z procesem inwestycyjnym Efektem planowania strategicznego jest zbiór rozmaitych strategii dotyczących wszystkich dziedzin działalności przedsiębiorstwa handlowego.

12 Plan strategiczny przedsiębiorstwa handlowego jest dokumentem: a) poufnym: ma chronić własne pomysły przed wykorzystaniem przez innych, ma utrzymać planowaną przewagę konkurencyjną, ma za zadanie zaskoczyć potencjalnych konkurentów, b) wyznaczającym kierunki działań na najbliższe 5 15 lat, c) uwzględniającym szczegółową analizę otoczenia, w jakim będzie przebiegać proces działalności gospodarczej. Planowanie operacyjne (operatywne, bieżące, wykonawcze) Plany operacyjne skoncentrowane są na węższym zakresie spraw, obejmują krótki czas, wyznaczają bezpośrednio zadania dla wykonawców. Planowanie operacyjne często nazywane jest planowaniem bieżącym lub wykonawczym. Tabela 3. Rodzaje planów operacyjnych [2, s. 217] Plan jednorazowy Przygotowany do realizacji działań, które zapewne w przyszłości nie będą powtarzane. Program Projekt Plan ciągły Wytyczne polityki Standardowa procedura działania Przepisy regulaminy i Jednorazowy plan dla szerszego zestawu działań. Plan jednorazowy o węższym zakresie i mniejszej złożoności niż program. Plan trwale obowiązujący, opracowany dla działań, które powtarzają się regularnie w pewnym okresie. Plan ciągły, który określa ogólną reakcję organizacji na pewien problem lub sytuację. Plan ciągły określający kroki, jakie należy podjąć w określonych okolicznościach. Plany ciągłe opisujące dokładnie sposób wykonania określonych czynności Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Na czym polega istota planowania? 2. Jakie uwarunkowania zewnętrzne należy uwzględnić przy planowaniu działalności handlowej? 3. Jaki rodzaj planu wybierzesz dla rocznego czasu działania firmy? 4. Jakie rodzaje planów ze względu na funkcje występują w przedsiębiorstwie? 5. Z jakich etapów składa się planowanie strategiczne? 6. Jakie są najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwie handlowym? 7. Jakie są rodzaje planów operacyjnych (bieżących)? 11

13 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Aby rozpocząć działalność gospodarczą sam pomysł nie wystarczy, trzeba sporządzić plan. Odpowiedz na pytania: 1. Co chcesz robić? 2. Kiedy chcesz to zrealizować (podaj czas)? 3. Jakie działania podejmiesz, aby zrealizować cel? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zastanowić się i wypisać na kartce wszystkie pomysły, jakie przyjdą Ci do głowy na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, 2) wybrać jeden z pomysłów i zastanowić się, w jakim czasie mógłbyś go zrealizować, 3) wypisać na kartce wszystkie działania, jakie musiałbyś podjąć w związku z realizacją tego pomysłu. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika Ćwiczenie 2 Wykorzystując pomysł na działalność gospodarczą z ćwiczenia 1, sporządź harmonogram działań na okres 6 miesięcy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować wszystkie działania jakie musiałbyś podjąć w związku z realizacją pomysłu na wybrany rodzaj działalności gospodarczej, 2) przyporządkować im ramy czasowe, 3) sporządzić plan w kolejności zdarzeń (pierwszy miesiąc, drugi miesiąc,, szósty miesiąc). Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika Ćwiczenie 3 Wykorzystując pomysł na działalność gospodarczą strategiczny (10 lat). Odpowiedz na pytania: (ćwiczenie 1, 2) sporządź plan 1. Jakie potrzeby będzie zaspokajać oferowany asortyment towarów? 2. Jakim wymaganiom estetycznym, jakościowym, cenowym powinny odpowiadać towary? 12

14 3. Jaką pozycję rynkową przedsiębiorstwo handlowe zamierza osiągnąć (zasięg geograficzny, udział sprzedaży przedsiębiorstwa w ogólnych obrotach rynku)? 4. W jakim kierunku powinien iść rozwój przedsiębiorstwa? 5. Jakie będą źródła finansowania procesu uruchamiania działalności gospodarczej i późniejszej działalności przedsiębiorstwa? 6. Jaki poziom zysku przedsiębiorstwo zamierza osiągać i w jaki sposób zysk ten będzie wykorzystywany? 7. W jaki sposób przedsiębiorstwo będzie realizować oczekiwania swoich współpracowników (np. poziom zarobków, karier pracowniczych, dokształcania)? 8. Kto będzie klientem przedsiębiorstwa? 9. Kto będzie dostawcą towarów? 10. Kto będzie konkurentem przedsiębiorstwa? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odpowiedzieć pisemnie na pytania, 2) opracować plan strategiczny, podając: misję przedsiębiorstwa, cele i zadania (marketingowe, prestiżowe, finansowe, organizacyjne), strategie jakie zastosujesz, aby osiągnąć cele. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) definiować pojęcie planowania? 2) wymienić uwarunkowania zewnętrzne, jakie trzeba uwzględnić przy planowaniu działalności handlowej? 3) wymienić i scharakteryzować rodzaje planów? 4) sporządzić roczny plan sprzedaży? 5) zaprojektować plan zatrudnienia sprzedawców? 6) scharakteryzować etapy planowania strategicznego? 7) wymienić najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych? 8) wymienić rodzaje planów operacyjnych (bieżących)? 13

15 4.2. Zasady i metody planowania Materiał nauczania Zasady planowania Zasady planowania wytyczają normy i reguły postępowania w tworzeniu planów oraz ich realizacji. Zróżnicowanie zasad planowania wynika między innymi z: rodzaju działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa handlowe, przemysłowe, usługowe), wielkości przedsiębiorstwa, zasięgu oddziaływania przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej, czasu planowania. Tabela 4. Zasady planowania [opracowanie własne na podstawie [1]] Zasady planowania Cechy charakterystyczne Zasada realności planu zadania zawarte w planie powinny być możliwe do wykonania w istniejących warunkach (np. plan będzie nierealny, jeżeli nie uwzględniono istniejącej dużej konkurencji i zbyt optymistycznie planuje się wzrost sprzedaży towarów) Zasada wariantowych rozwiązań (zasada alternatywnych rozwiązań) opracowuje się różne warianty planu, inaczej mówiąc, dochodzi się do celu różnymi drogami (zasada ta nabiera dużego znaczenia przy zmianach na rynku, np. zmiana cen i taryf celnych wymusza zmianę wariantu planu) Zasada koncentracji posiadane środki koncentrowane są na tych zadaniach, które najszybciej pozwalają osiągnąć spodziewane rezultaty Zasada gospodarności (zasada racjonalnego gospodarowania) ma zastosowanie do określania: celów, zadań i doboru środków potrzebnych do ich wykonania, ustalany jest najlepszy w danych warunkach wynik działalności przy określonym zużyciu środków niezbędnych do ich realizacji, uzyskanie określonych efektów kosztem najniższych nakładów związanych z ich wykonaniem Zasada elastyczności planowania dostosowuje się opracowany plan do zmieniających się okoliczności (np. wynikających ze zmiany zasad oprocentowania kredytów) Zasada podstawowego ogniwa najczęściej tę zasadę stosuje się w planowaniu strategicznym, polega ona na określeniu w planie 14

16 najważniejszych zadań decydujących o wynikach działania jednostki gospodarczej i zapewnieniu przede wszystkim środków na ich wykonanie Metody planowania Metody planowania (techniki planowania) są to sposoby ustalania wielkości i wskaźników zawartych w planach. Nie ma jednej uniwersalnej metody planowania. Metodę planowania wybiera się między innymi w zależności od: rodzaju planu, zagadnień objętych planem, branży i wielkości jednostki gospodarczej. Tabela 5. Metody planowania [opracowanie własne na podstawie [1] i [ 7]] Metody planowania Cechy charakterystyczne Metoda bilansowa polega na zestawieniu w postaci bilansu przyszłego zapotrzebowania na towary i niezbędne środki lub działań w celu zrównoważenia tego zapotrzebowania oraz podjęciu koniecznych decyzji planistycznych w celu zrównoważenia porównywalnych wielkości. Metoda ta zapewnia powiązanie wszystkich procesów gospodarczych oraz przyczynia się do wykrycia rezerw lub ustalenia niedoborów. Znajduje ona zastosowanie na różnych szczeblach planowania, w różnych okresach oraz w stosunku do różnych wielkości planistycznych. Metodą bilansową można ustalać np. zapotrzebowanie i źródła jego pokrycia w odniesieniu do zasobów pracy, towarów, zdolności przewozowej Metoda proporcji metoda ekstrapolacji, polega na przyjęciu dotychczasowego trendu w rozwoju danej wielkości i zastosowaniu wskaźnika wyrażającego natężenie tego trendu w okresach planowanych, metoda proporcji stałych opiera się na założeniu, że dotychczasowy stosunek między dwiema wielkościami planistycznymi nie ulegnie zmianie i współczynnik obrazujący tę relację stosowany jest w obliczeniach do okresu planowanego, np. współczynnik przewozowości Metoda simpleks (matematyczna metoda planowania) służy do poszukiwania rozwiązania optymalnego dla określonych wielkości planowych, a więc na przykład takiej sprzedaży towarów, która daje największy zysk Metoda sieciowa pozwala zorganizować czynności w ten sposób, aby nakład czasu i środków był jak najmniejszy. Wspólną cechą wszystkich odmian metody analizy sieciowej jest graficzna technika przedstawiania planowanych przedsięwzięć w postaci sieci powiązań (wykresu zależności poszczególnych czynności) Analiza SWOT często wykorzystywana w planowaniu strategicznym, określa się na jej podstawie silne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz możliwości i zagrożenia, zarówno dla własnego przedsiębiorstwa, jak i konkurencji 15

17 Analiza cyklu życia produktów służy do badania wielkości i dynamiki osiąganych obrotów i na tej podstawie planowania asortymentu towarów Analiza portfolio za jej pomocą dokonuje się oceny struktury asortymentowej produktów danego przedsiębiorstwa i ją planuje Metoda określenia luki strategicznej Metoda określenia docelowej pozycji rynkowej polega na identyfikacji odchylenia miedzy rzeczywistym a planowanym poziomem rozwoju przedsiębiorstwa, inaczej mówiąc, na analizie niewykorzystanych szans określane są z reguły dwa różne cele: a) dążenie do zajęcia dominującej pozycji na rynku, osiągnięcie przewodnictwa rynkowego, b) opanowanie nisz rynkowych Organizacja planowania Przedsiębiorstwo podejmuje decyzje dotyczące opracowania planów w zakresie ich: rodzaju, zakresu, okresu obowiązywania, szczegółowości. Prawidłowa organizacja prac planistycznych polega głównie na ustaleniu: podstawy sporządzenia planu, czyli rozeznania popytu na towary stanowiące istotę jej działalności. Zapotrzebowanie to wymaga konfrontacji z możliwościami obrotu firmy sporządzającej plan; kolejności wykonywania poszczególnych czynności planistycznych, możemy wyróżnić dwa etapy: prace przygotowawcze do opracowania planu i właściwe sporządzenie planu; zespołów lub komórek opracowujących plany. Stosuje się dwa rodzaje koordynacji planu: wewnętrzną i zewnętrzną. Koordynacja wewnętrzna polega na podejmowaniu różnego rodzaju działań w celu utrzymania wewnętrznej zgodności i spójności planów cząstkowych oraz kolejności ich sporządzania. Powinna zostać wyznaczona osoba lub komórka organizacyjna odpowiedzialna za koordynację planu. Koordynacja zewnętrzna polega na skonfrontowaniu planu z ustaleniami zapadającymi poza przedsiębiorstwem i normami ogólnie obowiązującymi, np. stawki oprocentowania kredytów, wysokość podatków; wyboru narzędzi i technik planistycznych. Controlling Kontrola jako ostatnia funkcja zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie) ma bardzo ścisłe związki z planowaniem. We współczesnym zarządzaniu często występuje termin controlling. Interpretowany jest jako zintegrowany system planowania i kontroli. Zadania controllingu: funkcja planowania: a) opracowanie planów cząstkowych, b) uzgodnienie planów, c) ustalenie standardów. funkcja kontroli: a) uzyskanie informacji o rzeczywistości, b) analiza odchyleń, c) działania korygujące. 16

18 Pojęcie controllingu oznacza więc nie tylko kontrolę, badanie czy rewizję, co sugeruje brzmienie tego sformułowania, lecz ma dużo szersze znaczenie. Controlling obejmuje całość zagadnień składających się na planowanie, nadzorowanie i kontrolę działalności gospodarczej oraz na zasilanie informacyjne przedsiębiorstwa. Związek koordynacyjnej roli controllingu z samym procesem planowania wyraża się na przykład w łączeniu planowania taktycznego z operatywnym i wykrywaniu oraz eliminowaniu zauważonych rozbieżności w tym zakresie, wiązaniu planów odcinkowych w jedną całość i usuwaniu sprzeczności, jakie tu mogą wystąpić. Rola koordynacyjna w planowaniu polega również na zharmonizowaniu planowania rzeczowego z finansowym oraz kontroli wykonywania planów Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Z czego wynika zróżnicowanie zasad planowania? 2. Przy zastosowaniu której z zasad planowania opracowuje się różne warianty planu? 3. Którą zasadę planowania zastosujesz w przypadku dużych zmian na rynku? 4. Którą z zasad planowania zastosujesz, jeśli chcesz osiągnąć zysk w wysokości 14 tys. zł? 5. Która z metod planowania wykorzystywana jest do planowania asortymentu towarów? 6. Która z metod planowania wykorzystuje graficzną technikę przedstawiania planowanych przedsięwzięć? 7. Na czy polega prawidłowa organizacja prac planistycznych? 8. Z jakich funkcji planowania i kontroli wynikają zadania controllingu? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę. Zasady planowania Zasada realności planu Cechy charakterystyczne Zasada koncentracji opracowuje się różne warianty planu, inaczej mówiąc, dochodzi się do celu różnymi drogami (zasada ta nabiera dużego znaczenia przy zmianach na rynku, np. zmiana cen i taryf celnych wymusza zmianę wariantu planu) ma zastosowanie do określania: celów, zadań i doboru środków potrzebnych do ich wykonania, 17

19 Zasada podstawowego ogniwa ustalany jest najlepszy w danych warunkach wynik działalności przy określonym zużyciu środków niezbędnych do ich realizacji, uzyskanie określonych efektów kosztem najniższych nakładów związanych z ich wykonaniem dostosowuje się opracowany plan do zmieniających się okoliczności (np. wynikających ze zmiany zasad oprocentowania kredytów) Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wpisać w brakujące pola w tabeli: nazwę zasady planowania lub charakterystykę zasady planowania. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika Ćwiczenie 2 Uzupełnij tabelę. Metody planowania Metoda bilansowa Cechy charakterystyczne Analiza SWOT służy do poszukiwania rozwiązania optymalnego dla określonych wielkości planowanych, a więc na przykład takiej sprzedaży towarów, która daje największy zysk. pozwala zorganizować czynności w ten sposób, aby nakład czasu i środków był jak najmniejszy. Wspólną cechą wszystkich odmian metody analizy sieciowej jest graficzna technika przedstawiania planowanych przedsięwzięć w postaci sieci powiązań (wykresu zależności poszczególnych czynności). służy do badania wielkości i dynamiki osiąganych obrotów i na tej podstawie planowania asortymentu towarów. 18

20 Metoda określenia luki strategicznej Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wpisać w brakujące pola tabeli: nazwę metody planowania lub cechy charakterystyczne dla podanej metody planowania Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z punktu 6 poradnika Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić i scharakteryzować zasady planowania? 2) podać, z czego wynika zróżnicowanie zasad planowania? 3) wskazać zasadę planowania, przy stosowaniu której opracowuje się różne warianty planu? 4) wskazać metodę planowania wykorzystywaną do planowania asortymentu towarów? 5) wskazać, która z metod planowania wykorzystuje graficzną technikę przedstawiania planowanych przedsięwzięć? 6) wyjaśnić, na czym polega prawidłowa organizacja prac planistycznych? 7) podać, z jakich funkcji planów i kontroli wynikają zadania controllingu? 19

21 4.3. Plan gospodarczy Materiał nauczania Układ planu gospodarczego Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności powinno być poprzedzone opracowaniem planu działalności gospodarczej. Planem gospodarczym przedsiębiorstwa nazywamy program działania określający, w jaki sposób osiągnąć założone cele. Składają się na niego plany cząstkowe obejmujące: zadania i cel działalności (plan działalności handlowej), baza techniczna (majątek trwały plan inwestycji), środki zapewniające realizację zadań (towary plan zakupów, pracownicy i ich wynagrodzenia plan zatrudnienia i płac), koszty działalności i finanse (plan kosztów, plan finansowy źródła finansowania oraz wynik finansowy). Plan gospodarczy składa się z dwóch podstawowych części, które są ściśle ze sobą powiązane: 1. Plan rzeczowy (techniczny) obejmuje wielkości planowane w jednostkach fizycznych (ilościowych) i jednostkach pieniężnych (wartościowych), np.: wielkość sprzedaży, wielkość zakupów, liczba zatrudnionych pracowników i ich wynagrodzenie. 2. Plan finansowy (ekonomiczny) obejmuje koszty oraz wynik finansowy. Planowanie rzeczowe W przedsiębiorstwach handlowych planowanie zadań gospodarczych polega na ustaleniu planowanej wielkości zakupu i sprzedaży towarów. Podstawą określenia tych wielkości jest ocena rynku. Badając rynek, należy ustalić, czy istnieje zapotrzebowanie na dany towar. Następnym krokiem jest charakterystyka klienta zainteresowanego nabyciem towaru, można tego dokonać poprzez segmentację klientów i ich pogłębioną charakterystykę. Bardzo ważny jest sposób dotarcia do klienta. Często związana jest z tym konieczność uwzględnienia w prognozowanych wydatkach kosztów reklamy. Badając rynek, należy także ocenić, czy i ilu konkurentów znajduje się na nim. Oszacowanie wydatków, które należy ponieść, aby możliwa była realizacja zadań przedsiębiorstwa handlowego, dotyczy: asortymentu towarów, zapasów towarów, zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, majątku i kapitałów. Asortyment towarowy Asortyment towarowy to celowo dobrany zestaw towarów, znajdujących się w punkcie sprzedaży, dostosowany do zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb konsumentów. 20

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kajer Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, listopad 2012 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN W ZARYSIE

BIZNESPLAN W ZARYSIE BIZNESPLAN W ZARYSIE PORADNIK DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Biznesplan w zarysie Poradnik

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo