Racjonalna gospodarka mocą i energią elektryczną (J. Paska)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Racjonalna gospodarka mocą i energią elektryczną (J. Paska)"

Transkrypt

1 Racjonalna gopodaa mocą i enegią eletyczną (J. aa. Bilan mocy czynnej w EE Talica. Bilan mocy czynnej KE w dniu maymalnego zapotzeowania w 00. [MW] ładnii ilanu Moc oiągalna eletowni ajowych Z tego: Jedn. wytwócze centalnie dyp. (JWCD Nie JWCD (njwcd Zawodowe Zawodowe Eletownie wiatowe Eletownie inne odnawialne Eletownie pzemyłowe Moc dypozycyjna eletowni ajowych Z tego: JWCD njwcd Z tego: JWCD njwcd Ociążenie eletowni ajowych 6 tycznia 3543, 565,0 399,0 695,0 968, 649,5 595,8 598,6 5,3 68,9 8498,5 76,9 033,9 449,0 6735,6 6358,7 0303, 9437,8 865,4 6055,5 Uyti na wauni pacy ieci 80,0 Rezewa mocy w njwcd 680, Rezewa mocy w JWCD dotępna dla O 79,7 aldo wymiany z zaganicą -936,5 Koety poou mocy 6,7 Zapotzeowanie na moc Zapotzeowanie poyte Zapotzeowanie nomalne (pzy 50 Hz i napięciu znamionowym 54, 5448,9 oycie zmieniającego ię w czaie zapotzeowania na moc i enegię eletyczną wymaga ciągłego dotoowania dotaw ze źódeł ajowych i impotu (epotu. Towazyzy temu ilanowanie, mające na celu wypzedzające pzygotowanie poceu i natępczą ocenę waunów, w jaich poce ten pzeiegał. zczególną uwagę poświęca ię ilanom dla chaateytycznych oeów zapotzeowania, np.: na moc w oeach wytępowania jego najwięzych lu najmniejzych watości, a enegii w oeach doowych, tygodniowych, mieięcznych, watalnych, ocznych. W ilanach mocy eletycznej poównywane ą, dla oeślonej chwili, zapotzeowanie na moc i moc dypozycyjna źódeł. Jao moc dypozycyjną ozumie ię maymalną moc źódła, tóa może yć oddana w oeślonym czaie pzy uwzględnieniu wzytich ównoczenych technicznych waunów eploatacji. Watość mocy dypozycyjnej oeśla ię na podtawie nominalnej watości mocy oiągalnej, tóa jet maymalną mocą, jaą eletownia (ądź eletociepłownia może oiągać w poó ciągły pzy doym tanie uządzeń w waunach nomalnej pacy. Moc dypozycyjna może yć: ówna mocy oiągalnej, mniejza o uyti mocy w danym czaie lu więza o dopuzczalne ótotwałe pzeciążenia uządzeń ponad moc oiągalną.. Bilane enegii Enegia zailająca odioców nie jet na ogół jednoodna i może yć dotaczona w potaci: węgla, ou, paliw płynnych, gazu, ciepła oaz enegii eletycznej. U odiocy jet ona zamieniana na pacę użyteczną a częściowo tacona w poceie ozdziału pomiędzy odionii i podcza pzetwazania w odioniach. Znajomość tutuy enegii dotaczanej i zużywanej jet podtawą oceny jej gopodaowania pzez odiocę. tutuę zużycia enegii wyznacza ię za pomocą ilanu enegetycznego. Częścią tego ilanu jet ilan enegii eletycznej. Ze względu zczegółowość opacowywania, ilane mogą yć pzedtawione w potaci yntetycznej lu analitycznej. otać yntetyczna ilanu tanowi opi ogólny, w tóym w części ozchodowej oeśla ię podtawową tutuę zużycia enegii eletycznej. Można zetawiać ilane yntetyczne etopetywne, ieżące i pepetywiczne. Talica. Elementy ilanu ieżącego yntetycznego dla załadu pzemyłowego ładowe ilanu zychód [W h] Rozchód [W h] [%]. oano z EE. oano z włanych źódeł Razem 00. Zużycie na poducję Wydział n w tym: - podtawowe potzey technologiczne (odiocy iłowi Wydział n w tym: - podtawowe potzey technologiczne (odiocy iłowi Wydział n w tym: - podtawowe potzey technologiczne (odiocy iłowi Razem V. Zużycie pzez odionii niepoducyjne V. Zużycie pzez odioców zewnętznych V. taty w ieci ozdzielczej Bilan; azem V V V 00 - pola w tóe należy wtawić watości liczowe

2 Racjonalna gopodaa mocą i enegią eletyczną (J. aa 3. Oddziaływanie na feę popytową mocy i enegii eletycznej W oecnych waunach w olce można planować pzyzłe poywanie ociążeń w EE w poó eonomiczny, dotoowany do gopodai ynowej. Nowym podejściem do planowania ozwoju etoa paliw i enegii jet planowanie zintegowane (R - ntegated Reouce lanning, tóe zotało ozwinięte w latach 80-tych w U. Tatuje ono łącznie tonę popytową i podażową enegii, co w efecie pozwala na planowanie według zaady najmniejzych oztów połecznych. Dla ealizacji planowania zintegowanego onieczne jet itnienie technicznych możliwości zamyania ilanu nośniów enegii zaówno popzez zwięzanie ich poducji, ja i zmniejzanie (lu zmianę zapotzeowania na nie. To dugie może yć oiągnięte dzięi ztałtowaniu zapotzeowania na enegię, znanemu pod zawężającym mianem zaządzania (teowania popytem - DM (Demand ide Management. DM jet to poce uczetnictwa odioców w egulacji ociążenia czyli teowanie popytem enegii (zmiana ilości i/lu czau zapotzeowania. Kztałtowanie popytu na enegię, zaządzanie popytem (DM Demand ide Management jet to działalność polegająca na planowaniu, ocenie, wdażaniu i ontolowaniu pzedięwzięć mających na celu wpływanie na użytowanie enegii (eletycznej, ta ay uzyać pożądane uti w potaci jej efetywniejzego wyozytania i/lu zmiany zywej ociążenia (zwyle doowego, ez pogozenia jaości uług. Zaoy (ezewy popytowe (Demand-ide Reouce - możliwy do wyozytania potencjał oniżenia zużycia enegii dla zapoojenia potze na oeślone uługi enegetyczne (enegię użyteczną. tanowią one potencjał zwięzenia podaży uług enegetycznych ez zwięzania poducji nośniów enegii. Uuchomienie tych zaoów wymaga pecjalnych działań, wyzwalających mechanizmy ozczędzania i ztałtowania doowego pzeiegu ociążenia. otencjał techniczny DM (Technical DM otential - wyoość zaoów popytowych, ozacowana pzy założeniu, że ażdy zaup nowego pzętu, wymiana, udowa nowego oietu, ędą związane z wyoem uządzenia lu technologii o najwyżzej z dotępnych na ynu pawności enegetycznej. otencjał eonomiczny DM (Economic DM otential - wyoość zaoów popytowych, ozacowana pzy uwzględnieniu jedynie tych opcji DM, tóe pomyślnie pzezły tet oztu zaozczędzonej enegii (mocy, tj. tych o ozcie niżzym od odpowiedniego oztu uniniętego. otencjał oiągalny (ynowy DM (chievale DM otential - wyoość zaoów popytowych, ozacowana z uwzględnieniem możliwości wpowadzenia pogamów DM w onetnych ealiach technicznych, eonomicznych i połecznych. ogam (pojet DM - zepół celowych działań, zwyle inicjowanych i ponoowanych pzez pzedięiotwo enegetyczne mających na celu ztałtowanie chaateytyi ociążenia i wywołanie pożądanych zmian zapotzeowania na moc i enegię eletyczną. Kozty uninięte (voided Cot - ozty jaich uninęli wytwócy i dotawcy enegii dzięi zatoowaniu DM. Kozty te oeślają zatem watość pogamów DM dla wytwóców i dotawców. Jednotowy ozt uninięty (pzypadający na jednotę zaozczędzonej mocy lu enegii maleje, pzy założeniu że pogamy DM ównoważą w piewzej olejności najadziej oztowne zdolności wytwócze. zedięiotwa eletoenegetyczne mają mieć zagwaantowaną utawowo możliwość zeompenowania w cenie enegii eletycznej naładów ponieionych w związu z wpowadzaniem pogamów DM. Utawa awo enegetyczne z 0 wietnia 997. zawiea uegulowanie powyżzego zagadnienia (at 45 ut. w poó natępujący: Tayfy dla paliw gazowych, enegii eletycznej i ciepła mogą uwzględniać ozty wpółfinanowania pzez pzedięiotwa enegetyczne pzedięwzięć i uług zmiezających do zmniejzenia zużycia paliw i enegii u odioców, tanowiących eonomicznie uzaadnienie uninięcia udowy nowych źódeł enegii i ieci". DM dotyczy tylo taiej działalności pzedięiotw enegetycznych, tóa powoduje zmiany zywej ociążenia. Zmiany te muzą pzynoić ozyści zaówno pzedięiotwu eletoenegetycznemu, ja i odiocom finalnym enegii eletycznej. awidłowo zdefiniowane pogamy pzedięiotw eletoenegetycznych dotyczące DM mogą oejmować: teowanie pooem mocy, nowe ieuni użytowania enegii eletycznej, acjonalizację użytowania enegii eletycznej, wpowadzanie nowych ytemów tayfowych. ogamy DM mogą yć zoientowane na ealizację natępujących celów: Ocinanie zczytów Wypełnianie dolin zeuwanie ociążenia tategiczne zwięzanie ociążenia tategiczne ozczędzanie Elatyczne ztałtowanie zywej ociążenia

3 Racjonalna gopodaa mocą i enegią eletyczną (J. aa 4. Gopodaa mocą i enegią ieną W eletotechnice, pzy zatoowaniu metody ymolicznej, moc iena jet częścią uojoną iloczynu wetoa napięcia i pzężonego wetoa pądu. Moc iena i enegia iena ą chaateytyczne wyłącznie dla zjawi w owodach pądu pzemiennego i nie mogą yć zamienione na pacę mechaniczną. Moc i enegia iena pzepływa jedynie między źódłem i odioniiem pądu pzemiennego niejao pzelewa ię między źódłem a odioniiem. olem mocy ienej naiea znaczenia waz z ozwojem ytemu eletoenegetycznego. oczątowo w małych, oddzielnych uładach eletoenegetycznych moc mogła ię ezanie pzelewać między źódłem a odioniiem. Oecnie to pzelewanie pociąga za oą zyt poważne uti y mogło yć leceważone i pozotawione amemu oie. Nowoczene geneatoy uduje ię na watości wpółczynnia mocy 0,85 0,9 a nawet 0,95 i dlatego, żąda ię od odioców (głównie pzemyłowych, ay poieali enegię eletyczną z ieci pzy odpowiednio wyoich wpółczynniach mocy coϕ. U Re zeiegi inuoidalne ( U U coϕ, Q m( U λ coϕ, inϕ Q tgϕ coϕ jq U inϕ λ zeiegi odztałcone (nieinuoidalne Q D0 gdzie : γ Q i 0 D i o γ coϕ,coϕ - moc czynna, Q moc iena, moc pozona, D o moc dytoji (odztałcenia, λ - wpółczynni mocy 5. Optymalny poziom ompenacji mocy ienej Optymalny poziom ompenacji mocy ienej w uładzie eletoenegetycznym jet oeślony pzez watość tat mocy i enegii wute zwięzonego poou mocy ienej inducyjnej. Oganiczając poó mocy ienej inducyjnej z eletowni, pzyczyniamy ię do lepzego wyozytania mocy zaintalowanej eletowni oaz do zmniejzenia tat mocy i enegii na dodze pzepływu enegii od źódła do puntu jej zużycia. Dlatego wychodząc z yteium minimum tat w uładzie, dochodzimy do wniou, że należy ompenować do wpółczynnia mocy coϕ. Jednaże itnieje eonomiczna watość wpółczynnia mocy, do tóej opłaca ię ompenować ze względu na nałady inwetycyjne i eploatacyjne uządzeń ompenujących. Opieamy ię na założeniu, że ozt oczny zailania załadu pzemyłowego enegią eletyczną po ompenacji mui yć niżzy aniżeli pzed ompenacją. Kozt oczny zaupu enegii eletycznej pzed ompenacją można wyazić wzoem: K δ δ ( coϕ gdzie: zczytowe ociążenie pozone załadu pzemyłowego pzed ompenacją [V ]; ociążenie zczytowe załadu mocą czynną [W]; coϕ coinu ąta pzeunięcia fazowego Q 3

4 Racjonalna gopodaa mocą i enegią eletyczną (J. aa pzed ompenacją; enegia oczna załadu [W h/a]; δ, opłaty tayfowe za moc i enegię załadu [zł/(v a], [zł/(w h]. Kozt oczny zaupu enegii eletycznej po ompenacji: K δ ϕ coϕ tg (, n gdzie: tgϕ tangen ąta pzeunięcia fazowego po ompenacji, n jednotowy ozt uządzenia ompenacyjnego [zł/va], e wpółczynni tałych oztów ocznych ompenatoa. W ównaniu ( pominięto ozty tat uządzeń ompenujących. Watość wpółczynnia mocy coϕ ędzie ówna watości optymalnej coϕ e, jeżeli óżnica oztów ocznych K K K oiągnie najwięzą watość. Twozymy więc wyażenie: K e ( δ n coϕ coϕ o pzeztałceniach otzymamy optymalną watość na coϕ coϕ e. Jet ona ówna: co ( n e ϕ e (4 δ Ze wzou (4 wynia, że watość wpółczynnia mocy, do tóej opłaca ię ompenować, zależy wyłącznie od oztu jednotowego uządzenia ompenującego, wpółczynnia tałych oztów ocznych i opłaty za moc pozoną w zczycie zapotzeowania. nalizując wyażenie (4 zauważamy, że coϕ e 0 dla: n ( e onadto coϕ e dąży do, gdy watość wyażenia co fi 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 0, e g g δ lu n δ. e ( e dąży do zea. δ n ( (3 To otatnie jet możliwe pzy adzo małych watościach oztu jednotowego uządzeń ompenujących lu adzo wyoich opłatach za moc w zczycie zapotzeowania. Na y. pzedtawiono zależność coϕ e f( n Jeżeli założyć jednotowy ozt mocy w zczycie zapotzeowania ówny 00 zł/(v a, natomiat wpółczynni tałych oztów ocznych e 0,5 0,5, to ganiczna watość oztu jednotowego uządzenia ompenującego wynieie zł/va. W zeczywitości ozt jednotowy tego uządzenia ztałtuje ię w pzedziale zł/va (w tym zaeie mocy ompenujących ompenatoy ą ooło 50% dożze od ondenatoów, a więc dużo niżej od watości ganicznej. Wye coϕ e f( n pzypomina woim pzeiegiem wye ołowy, pzy czym patyczny zae zmienności coϕ e f( n leży na adzo niewielim odcinu tego owodu dla watości coϕ e liich jedności. Ganiczny pułap ompenacji wpółczynnia mocy jet zędu 0,95 (tgϕ 0,387. Wytępujące w ozwiązaniach tayfowych watości tzw. umownego wpółczynnia tgϕ 0,4 i tgϕ 0, odpowiadają watościom coϕ 0,98477 i coϕ 0,98058 (punty B i C na y.. Badzo częto nie ompenujemy mocy ienej do watości coϕ e, lecz do watości niżzej np. do coϕ. Wtedy moc uządzenia ompenującego: Q tg ϕ (5 zy poównaniu eonomicznym dwóch uządzeń ompenujących najlepiej toować natępującą zależność. Mianowicie opłaca ię toować uządzenie ompenujące, gdy pełniony jet waune: p p (6 n ( (, n, zł/va Ry.. Zależność optymalnego (gopodaczego wpółczynnia mocy coϕ e od oztu jednotowego uządzenia ompenującego n (wye wyonano dla: 00 zł/(v a i e 0,5: - e n e δ f δ pzy czym:, C B g n δ ; B tgϕ 0,4; C - tgϕ 0, e 8760 h 4

5 Racjonalna gopodaa mocą i enegią eletyczną (J. aa gdzie: n, n jednotowe nałady inwetycyjne uządzeń ompenujących i [zł/va]; p, p jednotowe taty mocy czynnej uządzeń ompenujących i [W/va]; δ jednotowy ozt mocy [zł/(w a]; jednotowy ozt enegii eletycznej [zł/(w h]; f oczny topień zatudnienia uządzenia ompenującego; h f 8760 cza uchu uządzenia ompenującego. Należy podeślić, że intalowanie uządzenia ompenującego jet celowe wtedy, jeżeli taty jednotowe mocy czynnej p tego uządzenia ą mniejze od enegetycznego ównoważnia mocy ienej e, oeślonego dla miejca intalowania uządzenia ompenującego w ieci ozdzielczej. zyład. Oeślić optymalny wpółczynni mocy dla załadu pzemyłowego, jeżeli ozt jednotowy ateii ondenatoów wynoi n 00 zł/va, twałość ateii N 0 lat, a wpółczynni tałych oztów ocznych ateii wynoi e 0,05. onadto do oliczeń założyć: p 0,5; δ 78 zł/(v a. Oliczenia: Do ozwiązania ozytamy ze wzou (4. Rata apitałowa (wpółczynni ozzezonej epoducji dla N 0,5 0,5 0 i p 0,5 wynoi: 0,. 0,5 Wtawiając powyżze watości do wzou (4 otzymamy: ( 0, 0,05 00 coϕ e 0, tgϕ e 0, zyład. Dla danych wyjściowych ja w popzednim pzyładzie oeślić optymalny wpółczynni mocy pzy założeniu, że uządzenie ompenujące ma jednotowe taty mocy czynnej p 0,005 W/va. Tayfowa opłata za enegię 0,8 zł/(w h. Cza załączenia uządzenia do ieci h 4000 h/a. Oliczenia: zy wpowadzeniu tat uządzenia ompenującego, wzó (3 pzyjmie potać: K ' f coϕ n e co δ ϕ 8760 δ h ,8 ( p, gdzie: δ 798 zł/(w a Dla powyżzych danych otzymamy: coϕ e n ( e p δ ( 0, 0, , , tgϕ e 0, zyład 3 W załadzie pzemyłowym znajduje ię zdemontowany geneato, tóy może pacować jao ompenato ynchoniczny o mocy Q 400 va. Rozpatzyć celowość wyozytania tego geneatoa jao ompenatoa, jeżeli jego poó mocy czynnej wynoi p 0,05 W/va. oównać ompenato ynchoniczny z ateią ondenatoów o tej amej mocy i danych: n 00 zł/va; ( ce 0,5; p 0,005 W/va. Cza uchu uządzenia ompenującego wynoi: h 5000 h/a. nne dane: δ 00 zł/(w a; 0, zł/(w h oaz ozty utzymania ompenatoa ynchonicznego w uchu n e 0 zł/(va a. Oliczenia: Kozytamy z zależności (6. Na podtawie pzyjętych założeń 0, gdyż ompenato ynchoniczny ię zamotyzował. Wtedy wzó, tóy połuży do poównania ou waiantów pzyjmie potać: p ( p n ce n ce Dla powyżzych danych otzymamy: , 00 zł/(w a Lewa tona nieówności wynieie: 0 0, zł/(va a zaś pawa tona nieówności jet ówna: 00 0,5 0, ,5 zł/(va a Z poównania watości dla ou ton nieówności wynia, że intalowanie ateii ondenatoów jet ozytniejze. Kozty oczne w ou pzypadach ędą jednaowe, jeżeli jednotowe taty mocy czynnej w ompenatoze ynchonicznym wynioą: p 0,0095 W/va Ten pzypade może zachodzić dla ompenatoa ynchonicznego o więzej mocy. 5

POLITYKA DYWIDENDY. Podstawowy dylemat: ile zysku przeznaczyć na dywidendy, a ile zatrzymać w firmie i przeznaczyć na potrzeby jej dalszego rozwoju?

POLITYKA DYWIDENDY. Podstawowy dylemat: ile zysku przeznaczyć na dywidendy, a ile zatrzymać w firmie i przeznaczyć na potrzeby jej dalszego rozwoju? POLITYKA DYWIDENDY Treść wyładu politya dywidendy jao element trategii formy wypłaty dywidendy teorie polityi politya dywidendowa polich półe Polityę dywidendą oreśla ię jao decyzje roztrzygające o tym,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZETWARZANIA ENERGII DLA MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH Z GENERATORAMI PRACUJĄCYMI ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ

OPTYMALIZACJA PRZETWARZANIA ENERGII DLA MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH Z GENERATORAMI PRACUJĄCYMI ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ Zezyty oblemowe Mazyny Elektyczne N 9/ Daiuz Bokowki, Tomaz Węgiel olitechnika Kakowka OTYMALZACJA RZETWARZANA ENERG DLA MAŁYC ELEKTROWN WODNYC Z GENERATORAM RACUJĄCYM ZE ZMENNĄ RĘDKOŚCĄ OBROTOWĄ ENERGY

Bardziej szczegółowo

LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU STAŁEGO

LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU STAŁEGO oitechnia Białostoca Wydział Eetyczny Kateda Eetotechnii Teoetycznej i Metoogii nstucja do zajęć aboatoyjnych Tytuł ćwiczenia LNA RZEYŁOWA RĄD TAŁEGO Nume ćwiczenia E Auto: mg inŝ. Łuasz Zaniewsi Białysto

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE

PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE I, II, III pędkość komiczna www.iwiedza.net Obecnie, żyjąc w XXI wieku, wydaje ię nomalne, że człowiek potafi polecieć w komo, opuścić Ziemię oaz wylądować na Kiężycu. Poza

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Elżbieta Niewiedział, Ryzard Niewiedział Wyżza Szkoła Kadr Menedżerkich w Koninie WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Strezczenie: W referacie przedtawiono

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Sterowanie rzeczywistym serwomechanizmem z modułem przemieszczenia liniowego

LABORATORIUM. Sterowanie rzeczywistym serwomechanizmem z modułem przemieszczenia liniowego PRz, 1, Żabińi Tomaz LABORATORIUM Steowanie zeczywitym ewomechanizmem z modułem zemiezczenia liniowego 1. Na odtawie ztałtu odowiedzi oowych uładu, oeśl ty teowania (ądowy, naięciowy) ewomechanizmu oaz

Bardziej szczegółowo

00507 Praca i energia D

00507 Praca i energia D 00507 Paca i enegia D Dane oobowe właściciela akuza 00507 Paca i enegia D Paca i moc mechaniczna. Enegia mechaniczna i jej kładniki. Zaada zachowania enegii mechanicznej. Zdezenia dokonale pęŝyte. ktualizacja

Bardziej szczegółowo

Kształty żłobków stojana

Kształty żłobków stojana Kztałty żłobów tojana Kztałty żłobów winia: a), b), c) lati olewane Al. ) - i) lati lutowane z pętów Cu Wymiay żłoba oplowego Kąt zbieżności ściane żłoba: Śenica mniejza: = π + h )in in ( b Śenica więza:

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU OD TEMPERATURY

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU OD TEMPERATURY Ć w i c z e n i e 30 BADANIE ZALEŻNOŚCI PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU OD EMPERAURY 30.1 Wtęp teoretyczny 30.1.1. Prędkość dźwięku. Do bardzo rozpowzechnionych proceów makrokopowych należą ruchy określone wpólną nazwą

Bardziej szczegółowo

Formularze statystyczne

Formularze statystyczne Fomulaze statystyczne pogam badań statystycznych statystyi publicznej Spotanie z pacowniami PUP ejestującymi osoby bezobotne. Spotanie pzygotowane w amach pojetu Ryne Pacy pod Lupą II Podstawa pawna USTAWA

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ASYMETRII SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY

WPŁYW ASYMETRII SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 73 Boniław Dak, Piot Zientek, Roman Nietój, Andzej Boboń Politechnika Śląka, Gliwice Józef Kwak, Zabzańkie Zakłady Mechaniczne, Zabze Jan Maek Lipińki, Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POITEHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki ABORATORIUM PODSTAW EEKTROTEHNIKI, EEKTRONIKI I MIERNITWA ĆWIZENIE 7 Pojemność złącza p-n POJĘIA I MODEE potzebne do zozumienia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 3: Oddziaływania

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 3: Oddziaływania KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne kontrukcje talowe Część 3: Oddziaływania Wielokondygnacyjne kontrukcje talowe Część 3: Oddziaływania 3 - ii PRZEDMOWA Niniejza publikacja tanowi trzecią

Bardziej szczegółowo

Maksymalny błąd oszacowania prędkości pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami

Maksymalny błąd oszacowania prędkości pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami BIULETYN WAT VOL LV, NR 3, 2006 Makymalny błąd ozacowania prędkości pojazdów uczetniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami BOLESŁAW PANKIEWICZ, STANISŁAW WAŚKO* Wojkowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

2. Metody wyznaczania współczynnika k oparte na próbach pompowania.

2. Metody wyznaczania współczynnika k oparte na próbach pompowania. 260 czynnik, mogący być określony pecjalnym przyrządem Zunker'a przyczem jet on zależny od średnicy ziarn, mianowicie: gdzie O jet umą powierzchni w gramie gruntu wyrażoną w cm 2.. Wartość u dla pewnych

Bardziej szczegółowo

Szlachcic na zagrodzie

Szlachcic na zagrodzie Szlachcic na zagrodzie wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości 25 lekcje do dypozycji wychowawcy minut Cel ćwiczenia Zapoznanie uczniów z obowiązkami przediębiorcy wobec pracowników, a także z

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Praca i energia. x jest. x i W Y K Ł A D 5. 6-1 Praca i energia kinetyczna. Ruch jednowymiarowy pod działaniem stałych sił.

Praca i energia. x jest. x i W Y K Ł A D 5. 6-1 Praca i energia kinetyczna. Ruch jednowymiarowy pod działaniem stałych sił. ykład z fzyk. Pot Pomykewcz 40 Y K Ł A D 5 Pa enega. Pa enega odgywają waŝną olę zaówno w fzyce jak w codzennym Ŝycu. fzyce ła wykonuje konketną pacę, jeŝel dzała ona na pzedmot ma kładową wzdłuŝ pzemezczena

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE. Stanisław Zając*, Dariusz Kusz"

OPTYMALNE WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE. Stanisław Zając*, Dariusz Kusz ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 97, z. 3, 010 OPTYMALNE WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Staniław Zając*, Dariuz Kuz" 'Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obzarów Wiejkich Pańtwowej Wyżzej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie wykonawcze

Streszczenie wykonawcze KONCECJA FUNKCJONOANIA REGIONALNEGO ZINTEGROANEGO SYSTEMU RATONICTA OJEÓDZTA OMORSKIEGO Strezczenie wykonawcze Zleceniodawca: Samorząd ojewództwa omorkiego ul. Okopowa 2/27 80-80 Gdańk tel.: 058 32 68

Bardziej szczegółowo

Mikrosilniki synchroniczne

Mikrosilniki synchroniczne Mikoilniki ynchoniczne Specyfika eoii: R >0 z uwagi na ounkowo dużą waość ezyancji ojana nie wolno jej pomijać w analizie zjawik mikomazyny ynchonicznej. Zwykle wykozyywane ą óżne odzaje momeny ynchonicznego:

Bardziej szczegółowo

9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ

9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ Część 2 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 1 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 9.1. ZLEŻOŚCI PODSTWOWE Przyjmiemy, że materiał pręta jet jednorodny i izotropowy. Jeśli ponadto założymy, że pręt jet pryzmatyczny, to łuzne ą wzory

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną Zaządzanie pamięcią peacyjną. Wiązanie u. Pblemy zaządzania pamięcią. Lgiczna i fizyczna pzetzeń wa. Pzydział ciągłej pzetzeni wej. Stnicwanie. Segmentacja. Pamięć witualna Pdtawwe pjęcia! Pamięć peacyjna

Bardziej szczegółowo

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r PRACA MOC ENERGIA Paca Pojęcie pacy używane jest zaówno w fizyce (w sposób ścisły) jak i w życiu codziennym (w sposób potoczny), jednak obie te definicje nie pokywają się Paca w sensie potocznym to każda

Bardziej szczegółowo

ć Ó ć Ź ć ć ć ć ć ć Ś Ą ć ź Ź ć Ź Ź ć ć ć Ą Ź ĄĄ ć ź ć ć ć ć ć ć Ą ź Ó ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ź ć ć ć Ś Ą ź ć Ó ć ć ć Ł ć ć Ą ć ć Ą Ó ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć Ść ć ć Ó ć Ę ć ć ÓĄ Ś ć ć ć Ą ć ć Ź ź Ś ć Ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Notatki z II semestru ćwiczeń z elektroniki, prowadzonych do wykładu dr. Pawła Grybosia.

Notatki z II semestru ćwiczeń z elektroniki, prowadzonych do wykładu dr. Pawła Grybosia. Notatki z II semestu ćwiczeń z elektoniki, powadzonych do wykładu d. Pawła Gybosia. Wojciech Antosiewicz Wydział Fizyki i Techniki Jądowej AGH al.mickiewicza 30 30-059 Kaków email: wojanton@wp.pl 2 listopada

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika

Elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika Metalurgia, Inżynieria Materiałowa II rok Silnik indukcyjny (aynchroniczny) Materiały do wykładów Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemyłowych AGH Kraków 2004 1. Wtęp

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne mierniki ryzyka

Tradycyjne mierniki ryzyka Tadycyjne mieniki yzyka Pzykład 1. Ryzyko w pzypadku potfela inwestycyjnego Dwie inwestycje mają następujące stopy zwotu, zależne od sytuacji gospodaczej: Sytuacja Pawdopodobieństwo R R Recesja 0, 9,0%

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH Z ŁAGODNYM STARTEM

ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH Z ŁAGODNYM STARTEM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 213 Tomaz PAJCHROWSKI* ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH Z ŁAGODNYM STARTEM W artykule

Bardziej szczegółowo

Grawitacja i elementy astronomii.

Grawitacja i elementy astronomii. Gawitacja i eleenty atonoii. Spi teści. 1. Wtęp. Ruch, jego powzechność i względność. 2. Pędkość jako wielkość fizyczna. 3. Wektoowy chaakte pędkości. 4. Ruch jednotajny, potoliniowy. 5. Ruch zienny 6.

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Zasada zachowania energii. Siły zachowawcze i niezachowawcze

Wykład 4. Zasada zachowania energii. Siły zachowawcze i niezachowawcze Wład 4 Zasada achowania enegii Sił achowawce i nieachowawce Wsstie istniejące sił możem podielić na sił achowawce i sił nie achowawce. Siła jest achowawca jeżeli paca tóą wonuję ta siła nad puntem mateialnm

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Optymalny Mix Energetyczny dla Polski do 2050 roku

Optymalny Mix Energetyczny dla Polski do 2050 roku Optymalny Mix Energetyczny dla Polski do 2050 roku Symulacje programem emix 1 Kongres Nowego Przemysłu Warszawa, 13.10.2014r W. Łyżwa, B. Olek, M. Wierzbowski, W. Mielczarski Instytut Elektroenergetyki,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zastosowania metody CBR oraz algorytmów genetycznych w systemie obsługującym windykację ubezpieczeniową

Koncepcja zastosowania metody CBR oraz algorytmów genetycznych w systemie obsługującym windykację ubezpieczeniową Rozdział monografii: 'Bazy Danych: truktury, Algorytmy, Metody', Kozielki., Małyiak B., Kaprowki P., Mrozek D. (red.), WKŁ 2006 Rozdział 40 Koncepca zatoowania metody CBR oraz algorytmów genetycznych w

Bardziej szczegółowo

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną)

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną) 1 Enega potencjalna jest enegą zgomadzoną w układze. Enega potencjalna może być zmenona w nną omę eneg (na pzykład enegę knetyczną) może być wykozystana do wykonana pacy. Sumę eneg potencjalnej knetycznej

Bardziej szczegółowo

ROZRUCH SILNIKA GŁĘBOKOśŁOBKOWEGO W UKŁADZIE ŁAGODNEGO ROZRUCHU ASPEKT ENERGETYCZNY

ROZRUCH SILNIKA GŁĘBOKOśŁOBKOWEGO W UKŁADZIE ŁAGODNEGO ROZRUCHU ASPEKT ENERGETYCZNY Zezyy Polemowe Mazyny Elekyczne N 81/9 17 Jan Móz Poliechnika Rzezowka, Rzezów ROZRUCH ILNIKA GŁĘBOKOśŁOBKOEGO UKŁAZIE ŁAGONEGO ROZRUCHU APEKT ENERGETYCZNY TART-UP OF THE EEP-BAR MOTOR ITH THE UE OF THE

Bardziej szczegółowo

Projekt wymiany instalacji elektrycznych dla budynku wielorodzinnego w Ożarowie Mazowieckim ul. Obrońców Warszawy 13. Tomasz Weremczuk upr Wa 296/01

Projekt wymiany instalacji elektrycznych dla budynku wielorodzinnego w Ożarowie Mazowieckim ul. Obrońców Warszawy 13. Tomasz Weremczuk upr Wa 296/01 TW- Projekt Tomaz Weremczuk ul. Symfonii 3 m 29 02-787 Warzawa tel. 531 452 432 e-mail : elempol.boczkowki@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Projekt wymiany intalacji elektrycznych dla budynku wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie Atwood a

Doświadczenie Atwood a Doświadczenie Atwood a Dwa kocki o maach m 1 i m 2 = m 1 wiza na inie przewiezonej przez boczek. Oś boczka podwiezona jet do ufitu. Trzeci kocek o maie m 3 zota po ożony na pierwzym kocku tak że oba poruzaja

Bardziej szczegółowo

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH 51 Aleksande Zaemba *, Tadeusz Rodziewicz **, Bogdan Gaca ** i Maia Wacławek ** * Kateda Elektotechniki Politechnika Częstochowska al. Amii Kajowej 17, 42-200 Częstochowa e-mail: zaemba@el.pcz.czest.pl

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5. Badanie przekaźnikowych układów sterowania

ĆWICZENIE 5. Badanie przekaźnikowych układów sterowania ĆWICZENIE 5 Badanie zekaźnikowych układów steowania 5. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie zekaźnikowych układów steowania obiektem całkującoinecyjnym. Ćwiczenie dotyczy zekaźników dwu- i tójołożeniowych

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ą ó ó Ż Ż ć Ę Ó ó Ą ą ćó Ń Ó Ż Ó Ł ą ą Ę Ę Ę ą ą ż ż ą ć ó Ć Ó Ż Ź ó ó ó ó ć ń ó ą Ó Ó ó Ó ó Ż Ż ó Ó ĘĘ Ż ć ó ą ó ć Ę Ę Ą ń Ę ć ń ż ó ó ć ó ó Ź ó ć Ź Ś Ź Ś ą ż ż ą ą Ć Ż Ż ć Ź Ą ó ż ą Ć Ó ż Ę ż ż

Bardziej szczegółowo

Sterowanie przepływem towarów w magazynie z wykorzystaniem predyktora Smitha

Sterowanie przepływem towarów w magazynie z wykorzystaniem predyktora Smitha Pomiary Automatyka Robotyka, R. 19, Nr 3/2015, 55 60, DOI: 10.14313/PAR_217/55 Sterowanie przepływem towarów w magazynie z wykorzytaniem predyktora Smitha Ewelina Chołodowicz, Przemyław Orłowki Zachodniopomorki

Bardziej szczegółowo

Media o prywatyzacji. Cel ćwiczenia

Media o prywatyzacji. Cel ćwiczenia Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości lekcje do dypozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 30 minut Cel ćwiczenia Dokonalenie

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne Rozdział 5 Pole magnetyczne 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki i pzewodniki z pądem 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne W obecnym ozdziale ozpatzymy niektóe zagadnienia magnetostatyki. Magnetostatyką

Bardziej szczegółowo

Programy CAD w praktyce inŝynierskiej

Programy CAD w praktyce inŝynierskiej Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Programy CAD w praktyce inŝynierkiej Wykład IV Filtry aktywne dr inż. Piotr Pietrzak pietrzak@dmc dmc.p..p.lodz.pl pok. 54, tel.

Bardziej szczegółowo

HiPath Wireless. Zapewniamy mobilność w przedsiębiorstwie

HiPath Wireless. Zapewniamy mobilność w przedsiębiorstwie HiPath Wirele Zapewniamy mobilność w przediębiortwie Nowa generacja mobilności przediębiortwa Siemen wprowadza bezprzewodowe lokalne ieci komputerowe (WLAN) nowej generacji na podtawowy rynek produktów

Bardziej szczegółowo

HPS TM Łożyska baryłkowe

HPS TM Łożyska baryłkowe HPS TM Łożyska bayłkowe Jako jeden z wiodących światowych poducentów łożysk tocznych, komponentów technologii liniowej i układów kieowniczych, jesteśmy obecni pawie na każdym kontynencie w zakładach podukcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi.

Zad. 4 Oblicz czas obiegu satelity poruszającego się na wysokości h=500 km nad powierzchnią Ziemi. Grawitacja Zad. 1 Ile muiałby wynoić okre obrotu kuli ziemkiej wokół włanej oi, aby iła odśrodkowa bezwładności zrównoważyła na równiku iłę grawitacyjną? Dane ą promień Ziemi i przypiezenie grawitacyjne.

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia własnościowe

Przekształcenia własnościowe Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości lekcje do dypozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 30 minut Cel ćwiczenia Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM KOLEJOWYM (ERTMS)

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM KOLEJOWYM (ERTMS) Problemy Kolejnictwa Zezyt 148 137 Dr inż. Andrzej Białoń Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Politechnika Śląka Mgr inż. Paweł Gradowki Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa Mgr inż. Andrzej Toruń

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie naprężeń w przewodach linii elektroenergetycznych napowietrznych na terenach objętych szkodami górniczymi

Prognozowanie naprężeń w przewodach linii elektroenergetycznych napowietrznych na terenach objętych szkodami górniczymi dr hab. inż. PIOTR GAWOR, prof. Pol. Śl. dr inż. SERGIUSZ BORON Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląkiej Prognozowanie naprężeń w przewodach linii

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNE W CIELE STAŁYM Anaizowane są skutki pzepływu pądu pzemiennego o natężeniu I pzez pzewodnik okągły o pomieniu. Pzyęto wstępne założenia upaszcząace: - kształt pądu est sinusoidany,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2012r. w prawie: uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki L Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wykład 17. 13 Półprzewodniki

Wykład 17. 13 Półprzewodniki Wykład 17 13 Półpzewodniki 13.1 Rodzaje półpzewodników 13.2 Złącze typu n-p 14 Pole magnetyczne 14.1 Podstawowe infomacje doświadczalne 14.2 Pąd elektyczny jako źódło pola magnetycznego Reinhad Kulessa

Bardziej szczegółowo

Kinematyka odwrotna:

Kinematyka odwrotna: Kinematka owotna: ozwiązanie zaania kinematki owotnej owaza ię o wznazenia maiez zekztałenia H otai H E Wznazenie tej maiez olega na znalezieni jenego bąź wztkih ozwiązań ównania: T T n n q... q gzie q...

Bardziej szczegółowo

O giełdzie inaczej. Cel ćwiczenia

O giełdzie inaczej. Cel ćwiczenia Fundacja Młodzieżowej Przediębiorczości Minitertwo Skarbu Pańtwa wiedza o połeczeńtwie podtawy przediębiorczości lekcje do dypozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 35 minut Cel ćwiczenia Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6 Zaada ruchu środka ay i zaada d Aleerta 6 Wprowadzenie Zaada ruchu środka ay Środek ay układu punktów aterialnych poruza ię tak, jaky w ty punkcie yła kupiona cała aa układu i jaky do teo punktu przyłożone

Bardziej szczegółowo

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych Michał Benad Pietzak * Ocena siły oddziaływania pocesów objaśniających dla modeli pzestzennych Wstęp Ekonomiczne analizy pzestzenne są ważnym kieunkiem ozwoju ekonometii pzestzennej Wynika to z faktu,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PRĄDÓW WIROWYCH W ŚRODOWISKACH SŁABOPRZEWODZĄCYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKALARNEGO POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO

MODELOWANIE PRĄDÓW WIROWYCH W ŚRODOWISKACH SŁABOPRZEWODZĄCYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKALARNEGO POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO Pzemysław PŁONECKI Batosz SAWICKI Stanisław WINCENCIAK MODELOWANIE PRĄDÓW WIROWYCH W ŚRODOWISKACH SŁABOPRZEWODZĄCYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKALARNEGO POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE W atykule pzedstawiono

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne (2)

Algorytmy ewolucyjne (2) Algorytmy ewolucyjne (2) zajecia.jakubw.pl/nai/ ALGORYTM GEETYCZY Cel: znaleźć makimum unkcji. Założenie: unkcja ta jet dodatnia. 1. Tworzymy oobników loowych. 2. Stoujemy operacje mutacji i krzyżowania

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO WYBRANYCH MIAST W POLSCE

ANALIZA RYZYKA STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO WYBRANYCH MIAST W POLSCE Grażyna Trzpiot Anna Ojrzyńka Uniwerytet Ekonomiczny w Katowicach ANALIZA RYZYKA STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO WYBRANYCH MIAST W POLSCE Wtęp Starzenie ię populacji to pochodna przede wzytkim dwóch czynników:

Bardziej szczegółowo

Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym

Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym Wpływ zamiany typów eletrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym Grzegorz Barzy Paweł Szwed Instytut Eletrotechnii Politechnia Szczecińsa 1. Wstęp Ostatnie ila lat,

Bardziej szczegółowo

Symulacja procesów chemomechanicznych. w porowatych żelach i identyfikacja parametrów modelu

Symulacja procesów chemomechanicznych. w porowatych żelach i identyfikacja parametrów modelu Praca zrealizowana na Przewód doktorki w UNIWERSYTECIE KAZIMIERZA WIELKIEGO w Bydgozczy w Intytucie Mechaniki i Informatyki Stoowanej Intytucie Podtawowych Prolemów Techniki POLSKIEJ AKADEMII NAUK Rozprawa

Bardziej szczegółowo

miąższość warstwy wodonośnej zadana głębokość wody w studni krzywa depresji podłoże nieprzepuszczalne

miąższość warstwy wodonośnej zadana głębokość wody w studni krzywa depresji podłoże nieprzepuszczalne 4 Pemyław Baa www.a.aow.pl\~pbaa Utaloy dopływ wody do tud upełej Według teo Duputa, woda do tud dotaje ę w poób adaly. Le ewpotecjale mają tałt ół, tóyc śedce mejają ę wa bloścą tud, a c śod leżą w jej

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy transakcji w momencie jej zawierania jest nieznany z uwagi na zmienność ceny przedmiotu transakcji, czyli instrumentu bazowego

Wynik finansowy transakcji w momencie jej zawierania jest nieznany z uwagi na zmienność ceny przedmiotu transakcji, czyli instrumentu bazowego .Istmety ochoe otaty temiowe azywae sa istmetami ochoymi (eivatives. otat temiowy zobowiazje wie stoy o zeowazeia w zyszłosci ewej tasacji a wczesiej staloych waach. Jea stoa otatów (abywca - te, co je

Bardziej szczegółowo

Rozdział III IZOTERMICZNE OSUSZANIE ZAWILGOCONYCH ZABYTKÓW. 1. Wstęp

Rozdział III IZOTERMICZNE OSUSZANIE ZAWILGOCONYCH ZABYTKÓW. 1. Wstęp 3 Rozdział III IZOTERMICZNE OSUSZANIE ZAWILGOCONYCH ZABYTKÓW 1. Wtęp Ouzanie mono zawilgoonyh zabytków nizym ię w itoie nie różni od ouzania budynków po powodzi. Metody potępowania ą podobne, a różnia

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń ń Ą ń ń Ś ń Ź ń ń ń Ż ń Ł ń Ś ń ń ń Ą Ą Ł Ż ń ń Ś ń Ź ń ń ć Ź ń ć Ś ć ć ń Ź ń Ą Ł Ł Ę ĘĘ Ż Ź ć Ł ń Ś Ą Ł Ł Ł Ą Ę Ę ń Ń ń Ź ń ć Ż ń Ż Ś ń Ń ń Ń Ź Ą ć Ł ń ć ć Ź Ą Ą Ą Ź Ą Ł Ą Ś ń ń Ś Ś Ą Ć ŚĆ Ł ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ś ź Ć ź ź ź Ń Ł Ż Ś ź Ę Ż Ń Ę ź ź ź Ę ź Ł Ę ź Ę Ę Ę ź ź Ś ź ź Ł Ł Ź Ę Ł Ś ź Ę Ę Ę ń ź Ą ó Ę ĘĘ ź Ę ź Ą Ł Ę Ł Ą ź Ę ó Ź Ś ź Ń Ę Ę ĘĘ Ą Ś Ę Ł Ę Ć Ź ź Ź Ę Ę Ź ź Ź Ź Ź Ł Ż Ł Ę ź Ż Ź ź Ź Ź Ź Ź Ą Ż ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ś Ę ź Ś Ś ź ź Ś Ś ź Ł Ś Ś Ś Ł ĘĘ Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś Ś Ł Ó Ś Ł ć Ś Ść Ś Ś Ś Ń ć Ś Ł Ś Ź Ą ć ć Ł ź Ś Ą Ś Ł Ą Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś ć Ł ć ć Ł Ł ć Ź ć ć Ś ć ź Ź ć Ś ć ć ć Ś Ą Ś Ś Ś ć Ś Ść Ś ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ń ć ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

Ź Ę Ę Ś Ś Ś ć Ę ć Ś ć Ź Ż Ś ć Ż Ź Ż Ą Ż Ę Ś Ź Ę Ź Ż Ó Ś ć ć Ś Ż Ć ź Ś Ń Ź ć Ó ź Ś Ń ź Ń Ź Ź ź Ż Ź Ź Ź Ź Ż Ź ć Ż Ę ź Ę ź ć Ń ć ć ć ć Ź Ę Ą ć Ę ć Ń ć ć Ź Ż ć Ó Ó Ó Ż ć Ó Ż Ę Ą Ź Ó Ń Ł ź ź Ń ć ć Ż ć Ś Ą

Bardziej szczegółowo

ż ń ęą ą ąą ą ą ń ą ż ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ę ę ę ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń o o o o o o o ż ń ęą ą ą ą ź ś ść ż ś ść ń ę ą ą ę ą ą ż ń ęą

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 OBLICZANIE UKŁADÓW STATYCZNIE NIEWYZNACZALNYCH METODĄ SIŁ OD OSIADANIA PODPÓR I TEMPERATURY

ĆWICZENIE NR 3 OBLICZANIE UKŁADÓW STATYCZNIE NIEWYZNACZALNYCH METODĄ SIŁ OD OSIADANIA PODPÓR I TEMPERATURY zęść OLIZNIE UKŁÓW STTYZNIE NIEWYZNZLNYH METOĄ SIŁ 1 POLITEHNIK POZNŃSK INSTYTUT KONSTRUKJI UOWLNYH ZKŁ MEHNIKI UOWLI ĆWIZENIE NR 3 OLIZNIE UKŁÓW STTYZNIE NIEWYZNZLNYH METOĄ SIŁ O OSINI POPÓR I TEMPERTURY

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych

Statystyczna analiza danych Statytyka. v.0.9 egz mgr inf nietacj Statytyczna analiza danych Statytyka opiowa Szereg zczegółowy proty monotoniczny ciąg danych i ) n uzykanych np. w trakcie pomiaru lub za pomocą ankiety. Przykłady

Bardziej szczegółowo

ć ą ą ą ż ą ż ć Ę ą ą ż ć ą ą ń ą ą ż ń ą ą ą ą ą ą ą ą ż ż ń ą ą ą ż ą ń Ś ą ą Ó ą Ęż ż ń Ś ń ń ń Ę ą ą Ó ń ą ą Ż ą ą Ó ą Ó ą Ż Ó Ó ą Ż ą ą Ó Ó ą ą Ś ą ą ń ń ą ą ą Ó ą Ż Ó ą Ę Ę Ł ą ą Ł Ą Ł Ł Ś ć ą Ś

Bardziej szczegółowo

ż ż Ę Ę Ę Ó ś ó ę Ć ęż ś ę ę ó ś ę ó ę ę Ę ę ó ść Ę ęć Ż Ś ę ę ę ó ż ż ź ę ż ż ś ę Ó ę ę Ł ęż ś ę ę ó ś ę ż ó Ę ę ę ę ść Ę ę ę ę ęć ę ż ś ę ę ę ę ó ż ę Ł Ę ę ż Ę ęż ś ę ó ę ś ę ż ó ę ę ż ść ę ę ę ę ę ęć

Bardziej szczegółowo

ż ę ć ę ę ę ę ę ę ę ć Ż ę ę ę ż ę ę ę ę ę Ż ć ż ż ę ż Ę ć ę ż ę ęż ę ę ę ę ż ć ź Ł Ę ę ż Ę ć ę Ż ę ęż ę ę ę ę ż ć ź Ę Ł ę ę Ą ż Ę ż Ę ż Ę ż ę Ą Ą ę Ę ę ę Ż ź Ż Ż ż ć ź ź ę ż Ę ż Ę ę Ę Ę ć ż ę ć ż ć ź Ł

Bardziej szczegółowo

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA ZDYSONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W meodach dochodowych podsawową wielkością, kóa okeśla waość pzedsiębioswa są dochody jakie mogą być geneowane z powadzenia działalności gospodaczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy PROJEKT Umowa spzedaży węgla enegetycznego dla ciepłowni w Sokółce zawata w dniu. w Skażysku-Kamiennej pomiędzy: 1. Pomec Spółka z o.o. z siedzibą w Skażysku-Kamiennej, pod adesem: ul. 11 Listopada 7,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Użytkownika

Przewodnik Użytkownika Pzewodnik Użytkownika Szanowni Państwo, dziękujemy za wybanie poduktu Full Sevice Leasing w Mecedes-Benz Leasing Polska (MBLP). Jesteśmy do Państwa dyspozycji pzez czas twania umowy. Pagnąc zapewnić Państwu

Bardziej szczegółowo

Drobiną tą jest: A) proton B) neutron C) atom wodoru D) elektron

Drobiną tą jest: A) proton B) neutron C) atom wodoru D) elektron ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Koiji Wojewódzkiego Konkuru Przediotowego z Fizyki Iię i nazwiko ucznia... Szkoła... Punkty

Bardziej szczegółowo

Źródła pola magnetycznego

Źródła pola magnetycznego Pole magnetyczne Źódła pola magnetycznego Cząstki elementane takie jak np. elektony posiadają własne pole magnetyczne, któe jest podstawową cechą tych cząstek tak jak q czy m. Pouszający się ładunek elektyczny

Bardziej szczegółowo

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

METODA KOSZTÓW NARASTAJĄCYCH W OCENIE EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W ENERGETYCE ROZPROSZONEJ

METODA KOSZTÓW NARASTAJĄCYCH W OCENIE EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W ENERGETYCE ROZPROSZONEJ Metoda osztów narastających w ocenie eonomicznej efetywności przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce rozproszonej 43 METODA OSZTÓW NARASTAJĄCYCH W OCENIE EONOMICZNEJ EFETYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó ŁÓ Ę Ę Ę Ł Ą Ś ŁĄ Ż Ą Ą Ł Ś Ś Ż ŁÓ ć ŁÓ ĘĘ Ą Ę ĘĘ Ą Ł Ą Ś Ą Ć ŁÓ ć ć ć ĄĄ ć ĄĄ Ł ć ć ć ŁÓ Ó Ś Ą Ł Ą ć ć ć Ę ć ć ć Ę Ś Ą ć Ą Ł ĄĄ ĄĄ ć Ę Ś Ą ć Ś Ą Ł ć Ł ć Ś Ś Ś Ś Ą Ł Ś ŁĄ Ż ć Ą Ł Ł ć ć ć ć Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ó Ź ć Ł Ś Ó Ó Ł Ł Ż ć ć Ż Ą Ż ć Ę Ę ź ć ź Ą Ę Ż ć Ł Ę ć Ż Ę Ę ć ć Ż Ż Ę Ż Ż ć Ó Ę Ę ć Ę ć Ę Ę Ż Ż Ż Ż ź Ż Ę Ę ź Ę ź Ę Ż ć ć Ą Ę Ę ć Ę ć ć Ź Ą Ę ć Ę Ą Ę Ę Ę ć ć ć ć Ć Ą Ą ć Ę ć Ż ć Ę ć ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ż ż ć ż Ż ż ż ć Ł ń ń ź ć ń Ś ż Ł ć ż Ź ż ń ż Ż Ś ć ź ż ć Ś ń ń ź ż ź ń Ś ń Ś ż ń ń ż ć ż ż Ą ć ń ń ń ć ż ć Ś ż Ć ć ż Ś Ś ć Ż ż Ś ć Ż Ż Ż Ą ń ń ć ń Ż ć ń ż Ż ń ż Ś ń Ś Ś ć Ż Ż Ć Ó Ż Ść ż Ż ż ż ń Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

ń ń ź ź ć ń ń Ą Ź ń Ą ĄĄ Ą ń ź Ł Ł ń ć Ó Ą Ą ń ń ć ń ć ź ć ć Ó ć Ó ć Ś ć Ó ń ć ć ć ź ć Ą Ó Ź Ź Ź Ą ź Ó Ą ń ń Ź Ó Ź Ń ć Ń ć ź ń ń ń ń ń ń Ń ń Ź ń Ź Ź Ź ń ń ń Ą Ź Ó ĄĄ ń Ą ń ń Ó Ń Ó Ó ń Ą Ó ź ń ź Ą Ó Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ś Ż Ą ć Ź ć Ó Ś Ż Ź Ó ć Ś Ż ć Ś Ź Ó ć Ż Ż Ź Ż Ó Ź Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ź Ś ć ć ć Ź ć ć Ó Ó Ó Ś Ą ć ć Ź Ż Ż Ż Ż ź Ż ź Ó Ś Ą Ź Ż Ż ć Ź Ó Ż Ó Ś Ą Ś Ś Ź Ż Ś Ż Ż Ź Ó ć Ś Ś Ść Ś Ż Ź Ó Ś Ó Ź Ó Ż Ź Ó Ś Ś Ż Ź Ż Ś

Bardziej szczegółowo