2. Pojęcia bezpieczna przestrzeń publiczna, oślepiająca reklama

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Pojęcia bezpieczna przestrzeń publiczna, oślepiająca reklama"

Transkrypt

1 Mgr Krystian Borkowicz Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Bezpieczna przestrzeń publiczna a problematyka oślepiających reklam 1. Wstęp Duże, świecące jasnym światłem nowe formy reklamy zewnętrznej, które pojawiły się wraz z postępem technicznym, wobec braku odpowiednich regulacji prawnych mogą być niebezpieczne. Urządzenia emitujące reklamy świetlne najczęściej możemy spotkać w pobliżu ruchliwych dróg i skrzyżowań. Występują w różnych formach: podświetlane szyldy, neony, banery, telebimy itp. Najbardziej rozpoznawalne są jednak duże ekrany z diodami LED. Emitują one dynamiczne, barwne obrazy, nierzadko w postaci jasnego, oślepiającego światła. Taka forma reklamy może być niebezpieczna nie tylko wtedy, gdy diody LED jaskrawo świecą, ale również gdy migają. Mogą one bowiem rozpraszać uwagę kierowców i oślepiać ich, a także wprowadzać w błąd. Czasem taki ekran ze względu na ilość światła, które emituje, szczególnie po zmroku lub w okresie zmniejszonej przejrzystości powietrza, może stać się pośrednią przyczyną niebezpiecznych sytuacji. Instynktowne odruchy poznawcze oraz naturalne zaciekawienie przynależne każdemu człowiekowi mogą odwracać uwagę od sytuacji na drodze. Ruchomy obraz rozpraszający kierowców to nie tylko możliwe zagrożenie dla bezpiecznej przestrzeni publicznej, w tym dla uczestników ruchu drogowego, ale również możliwa przyczyna utrudnień na drogach. Dynamiczne, jasne barwy emitowane przez reklamy świetlne bywają też niekiedy bardzo uciążliwe dla mieszkańców sąsiadujących budynków, szczególnie w nocy, gdyż migające z dużą intensywnością jaskrawe światło zakłóca im spokojny sen. Spośród nośników reklamy zewnętrznej nie tylko ekrany z diodami LED mogą stanowić problem. Umieszczane na budynkach przy pomocy odpowiednich rzutników wideo reklamy świetlne o wysokiej mocy również odwracają uwagę kierowców. Do reklam oślepiających zaliczać będę zarówno urządzenia wysyłające, jak i odbijające światło. Celem niniejszej publikacji jest zasygnalizowanie problemu oślepiających reklam oraz analiza obowiązujących przepisów prawnych, ze wskazaniem na luki i niedociągnięcia w tej materii. Problematyka oślepiających reklam wymaga pilnych zmian legislacyjnych 1. Świadczyć o tym mogą choćby toczące się w obecnej chwili prace legislacyjne w Ministerstwie Infrastruktury Pojęcia bezpieczna przestrzeń publiczna, oślepiająca reklama Na wstępie, aby dobrze zrozumieć istotę problemu, należy wyjaśnić znaczenie pojęć podanych w tytule artykułu. W ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3 została zawarta definicja legalna obszaru przestrzeni publicznej 4. W rozumieniu ustawy jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Bezpieczeństwo jest pojęciem, z którego treścią człowiek wiąże swoje nadzieje i na tej podstawie buduje perspektywę własną i swoich najbliższych. Jest kategorią, która odnosi się do spraw globalnych, państwowych, lokalnych i osobistych, tworząc bądź ograniczając szansę dla każdego z tych wymiarów 5. 1 Zob. przykładowo: postulaty Stowarzyszenia Miasto Moje a w Nim, którego celem jest obrona polskich miast przed inwazją reklam. Stowarzyszenie to chce doprowadzić do uchwalenia przez sejm RP jednolitej ustawy o estetyce przestrzeni publicznej, na podobieństwo rozwiązań prawnych funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej szerzej na ten temat oraz interpelacje poselskie, m.in. interpelacja nr posła Arkadego Fiedlera oraz grupy posłów do Ministra Infrastruktury w sprawie norm prawnych regulujących sprawy umieszczania reklam typu LED, dezyderat nr 25 Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo do Prezesa Rady Ministrów uchwalony na posiedzeniu 8 maja 2009 r. i in Na temat aktualnego postępu prac legislacyjnych zob. Tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.; dalej u.p.z.p. Zob. art. 2 pkt 6 u.p.z.p. 5 Cyt. za A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009, s. 11.

2 Bezpieczna przestrzeń publiczna w potocznym rozumieniu będzie to zatem obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. By uznać daną przestrzeń za bezpieczną, cechować ją musi brak określonych rodzajów ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni. Będą to z całą pewnością takie wartości jak życie, zdrowie czy mienie. Takie rozumienie bezpiecznej przestrzeni publicznej świetnie komponuje się z problematyką możliwych zagrożeń ze strony oślepiających reklam i w dalszej części niniejszej pracy posłuży do jej omówienia. Definicja reklamy została podana w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 6 : jest to nośnik informacji wizualnej występujący w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę 7. Forma reklamy jest na tyle szeroka, że obejmować będzie również ekrany z diodami LED oraz inne materialne nośniki informacji wysyłające lub odbijające światło. Na potrzeby niniejszego opracowania przez oślepiającą reklamę będę rozumiał taki nośnik informacji wizualnej, o którym mowa wyżej, ale który w określonych okolicznościach będzie utrudniał lub chwilowo uniemożliwiał widzenie przez świecenie silnym światłem w oczy, powodując tzw. efekt olśnienia. Związane jest to oczywiście z określonym poziomem luminacji. Problem jednak w tym, że pomimo powszechnie dostępnych badań naukowych nad tym zagadnieniem polski ustawodawca jak dotąd nie podjął się precyzyjnej regulacji odpowiednio bezpiecznych parametrów takich reklam. Podstawowym celem reklamy jest rozpowszechnianie informacji, a chcąc spełnić określoną funkcję, musi ona w odpowiedni sposób podkreślać atrakcyjność oferowanych produktów i usług, musi zatem przyciągać wzrok i skupiać na sobie uwagę. Można zatem postawić pytanie: czy w obowiązującym stanie prawnym minimalizacja zagrożenia ze strony oślepiających reklam sprowadzać się będzie tylko do dobrej woli ze strony ich właścicieli? Wiele z tych nośników reklamy zewnętrznej posiada mechanizmy umożliwiające odpowiednią regulację natężenia światła. Ekrany z diodami LED można dowolnie programować. Istnieją nawet specjalne scentralizowane systemy zarządzania takimi reklamami. 3. Problematyka umiejscowienia oślepiających reklam Kolejna sytuacja, która może rodzić pewne problemy, to umiejscowienie reklam w przestrzeni. Jak się okazuje, większość reklam umieszczona jest poza pasem drogowym na terenach prywatnych. Mamy zatem do czynienia z różną materią regulacji, jaką zostały objęte te aspekty reklamy zewnętrznej. W dalszej części publikacji materiał normatywny zostanie poddany analizie w oparciu o pewną dychotomiczność umiejscowienia owych reklam, tj. pas drogowy, teren prywatny. Do dalszych rozważań niezbędne będzie przytoczenie definicji pasa drogowego. Zgodnie ze znaczeniem nadanym temu pojęciu przez ustawę z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oznaczać on będzie wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą 8. Analizując różnorodny stan prawny w kwestii zlokalizowania oślepiającej reklamy, możemy mieć do czynienia z następującymi sytuacjami, które warunkować będą określoną kognicję przepisów: 1) oślepiająca reklama jest zlokalizowana w pasie drogowym, 2) oślepiająca reklama jest zlokalizowana poza pasem drogowym na terenie prywatnym. W zależności od danej sytuacji w myśl przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 9 może ona podlegać procedurze zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę. W oparciu o tak przedstawiony materiał normatywny zostanie zaprezentowany problem zapewnienia bezpiecznej przestrzeni publicznej Tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.; dalej u.d.p. Zob. art. 4 pkt 23 u.d.p. Zob. art. 4 pkt 1 u.d.p. 9 Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.; dalej pr.bud.

3 4. Oślepiająca reklama jest zlokalizowana w pasie drogowym Problematykę umiejscowienia reklamy w pasie drogowym regulują następujące akty prawne: ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 10, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 11, rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 12. Ustawa o drogach publicznych narzuca wymóg uzyskania stosownego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim reklam 13. Wydanie takiego zezwolenia lub odmowa jego wydania ma mieć formę decyzji administracyjnej. Zezwolenie takie wydaje właściwy zarządca drogi. Może on odmówić jego wydania, jeżeli spowoduje to zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego 14. Za umieszczenie reklamy pobierana jest stosowna opłata. Ustawa reguluje też dokładny sposób jej ustalenia. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, a także za przekroczenie terminu zajęcia, oraz za zajęcie pasa o powierzchni większej niż określona zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności takiej opłaty 15. Podlegać ona będzie przymusowemu ściągnięciu wraz z odsetkami za zwłokę w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z ogólnych zapisów ustawy wynika też, że zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu 16. Kwestia bezpieczeństwa leżeć będzie zarówno po stronie zarządcy drogi, jak i zajmującego pas drogowy. W podanej wyżej ustawie zawarto stosowne upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego warunki niezbędne do udzielania zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego 17. Rada Ministrów, wydając takie rozporządzenie, miała mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania i ochronę dróg. Należy zwrócić w tym aspekcie szczególną uwagę na fakt, że przepisy wydanego na tej podstawie aktu, pomimo obligatoryjności wydania takiej regulacji, tak naprawdę w swojej treści nie odnoszą się w pełnym zakresie do tej problematyki. Pomijają takie zjawisko jak zagrożenie ze strony oślepiających reklam, a przecież w założeniu celem miało być bezpieczeństwo użytkowania dróg. Mając na względzie powszechność występowania takich zagrożeń, organ wydający rozporządzenie powinien zadbać o odpowiednio skuteczną i precyzyjną regulację również obejmującą tę problematykę. Na podstawie tej delegacji ustawowej wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 18. Umieszczenie reklamy w pasie drogowym uzależnione będzie zgodnie z tymi przepisami od złożenia stosownego wniosku o zajęcie pasa drogowego wraz z odpowiednimi załącznikami. Jednym z zapisów tego rozporządzenia znajdującym zastosowanie do problematyki oślepiających reklam jest obowiązek wymaganego załączenia do wniosku o zajęcie pasa drogowego odpowiednio zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Oczywiście wymagać to będzie uzyskania stosownych w tym względzie opinii. Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zostały ustalone ograniczenia dotyczące umieszczania reklam Dz.U. Nr 140, poz Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm. Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm. Zob. art. 40 u.d.p. Zob. przykładowo: wyrok NSA z 9 lutego 2009 r., II GSK 729/08, dostępny na stronie internetowej Zob. art. 40 ust. 12 u.d.p. Zob. art. 40 ust. 15 u.d.p. Zob. art. 40 ust. 16 u.d.p. Dz.U. Nr 140, poz

4 w obrębie skrzyżowań i dróg zjazdowych 19. Wynikają one z konieczności zapewnienia widoczności dla uczestników ruchu drogowego. Warunki widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach szczegółowo określa załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. Zapewnienie wolnych od przeszkód pól widoczności na takich odcinkach ocenić należy pozytywnie. Analizując przepisy kolejnego aktu wykonawczego, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znaleźć można szczegółowe, aczkolwiek nieprecyzyjne uregulowania dotyczące dopuszczalnego poziomu luminacji. Urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców. Jeżeli światło takich reklam jest skierowane na elewacje budynku zawierającą okna, natężenie oświetlenia na tej elewacji nie może przekraczać 5 luksów w przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego, ewentualnie pulsującego 20. Powyższe sformułowanie w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich jest dalece nieprecyzyjne, jego zastosowanie może wiązać się z szeregiem trudności, a także prowadzić do wielu nadużyć 21. Grozić to może naruszeniem praw i wolności człowieka i obywatela. W tym miejscu należało by się zgodzić z treścią wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury 22 brak jest bowiem precyzyjnych uregulowań, a także określenia sposobu dokonywania pomiaru natężenia takiego oświetlenia. Wiąże się to z szeregiem dylematów. A co jeśli światło takich reklam nie będzie skierowane na elewację budynku zawierającą okna? Czy określone granice wartości jego natężenia można stosować także do sytuacji innych niż wymienione w tym przepisie? Kolejnym problemem związanym z lokalizacją oślepiających reklam w pasie drogowym jest klasyfikacja danej reklamy jako obiektu budowlanego 23. Wymagana będzie wtedy odpowiednia decyzja organu nadzoru budowlanego o rozbiórce takiego obiektu 24. Są to kolejne formalne obostrzenia wydłużające proces jej usunięcia. Praktyka dowodzi, że działania zmierzające do usunięcia samowolne ustawianych reklam bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi wymagają długotrwałych procedur administracyjnych przewidzianych przepisami ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na zakończenie tego podrozdziału podkreślić należy raz jeszcze, że zarządca drogi ma obowiązek odmówić udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, jeżeli spowodowałoby to zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do niego należy ocena, czy dana reklama spełnia określone wymogi bezpieczeństwa. Jeśli właściciel reklamy spełni narzucone tymi aktami wymogi formalne, to właściwie nie ma prawnej możliwości nieudzielenia mu takiego zezwolenia. Oceniając stan prawny dotyczący umieszczania oślepiających reklam w pasie drogowym, należy wypowiedzieć się raczej pozytywnie, aczkolwiek istniejące uregulowania nie są w dostatecznym stopniu precyzyjne. 5. Oślepiająca reklama jest zlokalizowana poza pasem drogowym na terenie prywatnym Jeśli oślepiająca reklama będzie umieszczona w wyznaczonych ustawą o drogach publicznych odległościach od pasa drogowego, zarządca drogi nie będzie miał żadnego wpływu na jej usunięcie. Możliwe do zastosowania stają się wówczas w pewnym tylko zakresie przepisy ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Zob. 170 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm. 20 Zob. 293 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75, poz Zob. wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz z 26 stycznia 2011 r. do Ministra Infrastruktury RPO IV/09/MO. 22 Tamże. 23 Klasyfikowanie nośnika reklamy jako obiektu budowlanego będzie miało w pewnych okolicznościach pozytywny walor. Zgodnie z art. 43 ust. 1 u.d.p. zachowane powinny być wtedy minimalne odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, w jakich powinny być lokalizowane takie obiekty budowlane, a więc i reklamy podpadające pod taką klasyfikację Zob. art. 36 u.d.p. Tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.; dalej u.p.r.d.

5 oraz przepisy ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 26. Jednak ich stosowanie nasuwać może pewne wątpliwości. W ustawie Prawo o ruchu drogowym w rozdz. 5 zatytułowanym Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach w art. 45 ust. 7 zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu. Problem jednak z tym, że przepis ten pozbawiony jest sankcji i pozostaje przepisem de facto martwym. Również przepisy Kodeksu wykroczeń milczą w tej sprawie, a niektóre możliwe, choć do zastosowania tylko w ograniczonym zakresie, zostały wcześniej uchylone 27. Możliwość zastosowania art. 45 ust. 7 u.p.r.d. istnieje przede wszystkim na etapie udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Okoliczności takie wymagać będą udowodnienia, a samo powoływanie się na takie parametry jak znaczna powierzchnia tablicy reklamowej czy też to, że urządzenie takie będzie wysyłać lub odbijać światło, w ocenie sądów nie stanowi wystarczającej podstawy 28. Rozważając tę problematykę, warto tutaj zwrócić również uwagę na obowiązujące normy prawa międzynarodowego. W Polsce od 23 sierpnia 1985 r. obowiązują przepisy Konwencji o znakach i sygnałach drogowych z 8 listopada 1968 r. Jeden z przepisów tego aktu odnosi się wprost do omawianej tu problematyki oślepiających reklam. Zgodnie z nim umawiające się strony podejmą środki w celu zakazu umieszczania tablic, afiszów, oznaczeń lub urządzeń, które mogą być mylnie uważane za znaki lub inne urządzenia do kierowania ruchem albo mogą zmniejszyć ich widoczność lub skuteczność bądź oślepiać użytkowników drogi lub rozpraszać ich uwagę w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu 29. Dla efektywności tej regulacji nie wystarczy wprowadzenie odpowiednich ogólnych zakazów, ale przede wszystkim muszą istnieć odpowiednio skuteczne przepisy normujące określone parametry tych reklam, aby można było te zakazy egzekwować. Oceniając stan obecnej regulacji, można wręcz stwierdzić, że Rzeczpospolita Polska nie wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań, a tym samym łamie normy zawarte w art. 9 Konstytucji RP. Analiza stanu prawnego obowiązującego poza pasem drogowym na terenie prywatnym ukazuje, że nie ma tu żadnych szczegółowych regulacji dotyczących reklamy zewnętrznej. Istnieją natomiast ogólne przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw. 6. Oślepiająca reklama w myśl przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane będzie wymagała procedury zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę Ustawa Prawo budowlane nie zawiera definicji reklamy. Problem w praktyce może zatem polegać na tym, czy reklamę należy traktować jako budowle czy obiekt małej architektury. Odpowiednio będzie wymagało to uzyskania pozwolenia na budowę lub procedury zgłoszenia 30. O tym, czy będzie to budowla, czy obiekt małej architektury w ostatecznym rozrachunku zdecyduje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Inaczej wygląda stan prawny w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych. Ustawodawca określił jednoznacznie, że poza przypadkami wpisania obiektu do rejestru zabytków wymagać to będzie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 4 pr.bud. każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami będzie więc w nurcie tych rozważań bardzo istotna. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Zarówno brak pozwolenia na budowę, jak i brak właściwego zgłoszenia będzie tu samowolą budowlaną. Należy mieć na uwadze, że w sytuacji gdy inwestor, realizując zgłoszenie, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, wykroczy Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.; dalej k.w. Zob. przykładowo treść uchylonego już przepisu art pkt 1 k.w. 28 Zob. przykładowo: wyrok WSA w Warszawie z 9 marca 2011 r., IV SA/Wa 163/11, dostępny na stronie internetowej 29 Zob. art. 4 pkt B Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, sporządzonej w Wiedniu 8 listopada 1968 r. 30 Zob. przykładowo: wyrok NSA z 3 lutego 2010 r., II OSK 249/09, oraz wyrok WSA w Lublinie z 19 kwietnia 2011 r., II SA/Lu 99/11, dostępne na stronie internetowej

6 poza zakres prac określonych w zgłoszeniu, realizując w istocie inny obiekt reklamowy, to dopuści się również samowoli budowlanej, do której zastosowanie znajdzie tryb postępowania zawarty w art. 48 pr.bud. 31. Analizując przepisy ustawy prawo budowlane należy zastanowić się nad możliwością ich nowelizacji i wprowadzeniem obok kategorii budynków, budowli i obiektów małej architektury czwartej kategorii reklam 32. Umożliwiłoby to konstruowanie odpowiednich przepisów techniczno-budowlanych oraz odpowiednio bezpiecznych warunków technicznych użytkowania takich reklam. Z całą pewnością przyczyniłoby się to do usprawnienia procesu podejmowania środków zaradczych wobec występowania zagrożeń związanych z oślepiającymi reklamami. 7. Podsumowanie Obserwacja i analiza reklamy świetlnej nasuwa jednoznaczne wnioski, że w pewnych sytuacjach oraz w pewnych formach taka reklama może być po prostu niebezpieczna. Regulacja ustawowa tej materii nie jest dostatecznie precyzyjna. Warto tutaj dodać, że problem reklam świetlnych został dostrzeżony już ponad 40 lat temu w Konwencji o znakach i sygnałach drogowych sporządzonej w Wiedniu 8 listopada 1968 r. Na stronach konwencji nadal spoczywa obowiązek podjęcia odpowiednich środków w celu wprowadzenia stosownych w tym względzie zakazów. Należy zatem określić w sposób czytelny konkretne parametry fotometryczne takich reklam, odnieść się w sposób wyraźny do takich współczynników jak powierzchnia, jaskrawość czy barwa. Bez takich regulacji działania organów odpowiadających za bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej będą czasami po prostu balansowaniem na granicy prawa. Przykładu dostarczać nam tu może już w wystarczającym stopniu bogate orzecznictwo sądów. Problematyka oślepiających reklam zlokalizowanych w pasie drogowym zasadniczo jest już unormowana. Istnieją przepisy wykonawcze określające warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, a także przepisy limitujące ustawianie takich reklam w obrębie skrzyżowań i dróg dojazdowych. Ustawienie takiej reklamy w pasie drogowym zawsze będzie wymagało zezwolenia właściwego zarządcy drogi. Na etapie jego udzielania ma on jak każdy podmiot obowiązek stosowania norm powszechnie obowiązującego prawa, a więc m.in. art. 45 ust. 1 pkt 7 u.p.r.d. Odpowiednie uzasadnienie okoliczności zawartych w tym przepisie powinno skutkować odmową udzielenia zgody na zajęcie pasa drogowego. Brak jest natomiast wyraźnych norm określających dopuszczalny poziom luminacji. Reklamy umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców. Takie i innej okoliczności wobec braku precyzyjnych regulacji będę wymagały odpowiednich dowodów. Problematyka oślepiających reklam umieszczonych poza pasem drogowym na terenach prywatnych wymaga natomiast określenia jasnych zasad dotyczących ich lokalizacji. Reklama zewnętrzna, a szczególnie jej forma elektroniczna, staje się obecnie integralną częścią krajobrazu wszystkich nowoczesnych środowisk społecznych. Jest to dynamiczny proces, za którym powinien podążać również ustawodawca. Wraz z rozwojem stosunków społecznych i postępem technicznym powinny powstawać odpowiednio dostosowane regulacje prawne, tak aby prawo mogło spełniać swoją podstawową funkcję, nie tylko jako regulatora życia społecznego, ale także i gwaranta podstawowych wartości pożądanych z punktu widzenia jednostki funkcjonującej w społeczeństwie. Do takich wartości należy przede wszystkim bezpieczeństwo. Kwestia bezpieczeństwa powinna być traktowana jako priorytet, leży to przecież w interesie społecznym. Troska o bezpieczną przestrzeń publiczną powinna stać się jednym z głównych zadań nie tylko ustawodawcy, ale i powołanych w tym celu stosownych organów. Kończąc rozważania nad bezpieczną przestrzenią publiczną warto dodać, że w obecnej chwili w Ministerstwie Infrastruktury trwają pracę nad nowelizacją Kodeksu wykroczeń. Nowelizacja ta ma umożliwić karanie grzywną właścicieli urządzeń oślepiających, nawet z możliwością ich konfiskaty. Wart zasygnalizowania jest także problem zachowania ładu przestrzennego wobec natłoku reklamy zewnętrznej. Jest to jednak temat na kolejny artykuł. 31 Zob. przykładowo: wyrok WSA w Bydgoszczy z 27 stycznia 2011 r., II S/Bd 1367/10, dostępny na stronie internetowej 32 Takie postulaty zgłasza Stowarzyszenie Miasto Moje a w Nim zob. stronę internetową

Reklamy świetlne. Opracowanie: Łukasz Szpot, Radosław Sitek

Reklamy świetlne. Opracowanie: Łukasz Szpot, Radosław Sitek Reklamy świetlne Opracowanie: Łukasz Szpot, Radosław Sitek Definicja reklamy 2 Reklama jest to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

Biuro Konsultacyjno-Projektowe. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski REKLAMY WIDZIANE Z DROGI: POMAGAJĄ CZY PRZESZKADZAJĄ KIEROWCOM?

Biuro Konsultacyjno-Projektowe. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski REKLAMY WIDZIANE Z DROGI: POMAGAJĄ CZY PRZESZKADZAJĄ KIEROWCOM? trafik Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski ul. Karłowicza 20 80-275 Gdańsk tel./ fax. 058-346-13-69 REKLAMY WIDZIANE Z DROGI:

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Senat,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Oławie Ul. 3 Maja 30, Oława tel ,

Urząd Miejski w Oławie Ul. 3 Maja 30, Oława tel , ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO PODSTAWA PRAWNA: Art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami), Uchwała Nr XXI/162/04 Rady Miejskiej w Oławie z 25

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Solina 18 czerwca 2015 KONWENCJA KRAJOBRAZOWA RADY EUROPY KRAJOBRAZ JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM DOBROBYTU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 7 CZERWCA 2002 R. I KZP 17/02

POSTANOWIENIE Z DNIA 7 CZERWCA 2002 R. I KZP 17/02 POSTANOWIENIE Z DNIA 7 CZERWCA 2002 R. I KZP 17/02 Kwestia konstytucyjności ustawy nie może być przedmiotem zagadnienia prawnego przekazanego przez sąd odwoławczy do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie reklamy, transparentu/baneru

Umieszczanie reklamy, transparentu/baneru KARTA INFORMACYJNA Umieszczanie reklamy, transparentu/baneru Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016 UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016 Koncepcja wdrożenia zasad czerwiec 2016 Spis treści 1 Wstęp... 2 Stan obecny... 3 Informacje ogólne... 4 Stosowane formy Tablic i urządzeń reklamowych... 6...7

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-654450 - I/10/AWO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy Urząd Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-90, fax. 25 759-91-90 www.jakubow.pl mail: sekretariat@jakubow.p Karta usług Nr IN.0143.26.2013 Wydanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zmian od września 2015 r. do września 2016 r.

Podsumowanie zmian od września 2015 r. do września 2016 r. Podsumowanie zmian od września 2015 r. do września 2016 r. Obowiązujące od 11.09.2015 r. Wprowadzone art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r.

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r. PN-II.4130.251.2016 Lublin, dnia 22 września 2016 r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie w województwie lubelskim W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi

Bardziej szczegółowo

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 31 V.511.605.2014.TS Pani Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych Wpłynęło do mnie pismo obywatela, w którym kwestionuje konstytucyjność 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Informacje opisowe i graficzne zawarte w niniejszym opracowaniu są podstawą do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) Warszawa, dnia 6 września 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) I. Cel i przedmiot ustawy Celem nowelizacji

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości

Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości Anna Chmiel Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości Pod pojęciem reklamy zgodnie ze Słownikiem języka polskiego rozumie się rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola

Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 8 lutego 2016 r. Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA. Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA. Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 września 2009r. URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

SKUTKI EKONOMICZNE proponowanych zmian w prawie budowlanym i planistycznym

SKUTKI EKONOMICZNE proponowanych zmian w prawie budowlanym i planistycznym proponowanych zmian w prawie budowlanym i planistycznym Janusz Lipiński Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości Europejski Instytut Nieruchomości Sopot 2015 proponowanych zmian w prawie budowlanym

Bardziej szczegółowo

przedstawiona propozycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska korzystania przez rowerzystów z części drogi przeznaczonych dla pieszych.

przedstawiona propozycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska korzystania przez rowerzystów z części drogi przeznaczonych dla pieszych. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie zostało opracowane na podstawie art. 95 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848).

Bardziej szczegółowo

BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r.

BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r. BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2013 R. (SYGN. AKT K 35/12) DOTYCZĄCYM USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I. METRYKA ORZECZENIA

Bardziej szczegółowo

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji.

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania interpretacji co do sposobu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 11 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 16) 13 Rozdział 1a. (uchylony) 132 Rozdział 2. Administracja drogowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 26 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY IŁAWA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I ANALIZY PRAWNE

INFORMACJE I ANALIZY PRAWNE INFORMACJE I ANALIZY PRAWNE dotyczące regulacji planistycznych odnoszących się do lokalizacji hipermarketów, wykonane dla potrzeb przygotowania odpowiedzi na wnioski Nr 16/2004 i 17/2004 Komisji Planowania

Bardziej szczegółowo

Węzłowe zagadnienia administracyjnoprawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Węzłowe zagadnienia administracyjnoprawne planowania i zagospodarowania przestrzennego JERZY STELMASIAK Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Węzłowe zagadnienia administracyjnoprawne planowania i zagospodarowania przestrzennego 1. Wejście w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁTOWANIA REKLAM. zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na obszarze Parku kulturowym obszaru ulicy Krupówki

ZASADY KSZTAŁTOWANIA REKLAM. zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na obszarze Parku kulturowym obszaru ulicy Krupówki ZASADY KSZTAŁTOWANIA REKLAM zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na obszarze Parku kulturowym obszaru ulicy Krupówki 1 Granice parku kulturowego obszaru ulicy Krupówki naniesione

Bardziej szczegółowo

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie zgodności zapisów art. 27 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 609)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 609) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 609) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) ... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony):

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK na podstawie art. 188 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP

WNIOSEK na podstawie art. 188 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Warszawa, dnia 18 maja 2011 r. Trybunał Konstytucyjny al. J. Ch. Szucha 12 A 00-918 Warszawa W n i o skoda wc a : Grupa posłów na Sejm RP VI kadencji według załączonej

Bardziej szczegółowo

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH dr Piotr Rodziewicz adwokat REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH I. ZAKRES DOPUSZCZLANEJ INFORMACJI O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) .. (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę).... (miejscowość i data) Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 21/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 października 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 25 stycznia 2001 r., III CKN 1454/00

Postanowienie z dnia 25 stycznia 2001 r., III CKN 1454/00 Postanowienie z dnia 25 stycznia 2001 r., III CKN 1454/00 Sprawy unormowane przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) są sprawami z zakresu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-662364-II-10/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZMIAN W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DLA DRÓG PUBLICZNYCH

KIERUNKI ZMIAN W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DLA DRÓG PUBLICZNYCH KIERUNKI ZMIAN W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DLA DRÓG PUBLICZNYCH TEZY DO DYSKUSJI Ścisła korelacja z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Kolizje infrastruktury energetycznej z drogową

Kolizje infrastruktury energetycznej z drogową Kolizje infrastruktury energetycznej z drogową Autor: Przemysław Kałek - Kancelaria Chadbourne & Parke ("Energia Elektryczna" - nr 10/2014) Inwestycje drogowe prowadzone są często przez obszary, gdzie

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opłata skarbowa: (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Ostrołęka,.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZABYTKÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

OCHRONA ZABYTKÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH OCHRONA ZABYTKÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Mirosław Rymer WojewódzkimUrząd Ochrony Zabytków w Katowicach Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) AZ-VII.6740. dn. (miejscowość i data) STAROSTA PARCZEWSKI Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r. Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30 Wersja od: 30 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. - w y c i ą g - o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w pasie drogi publicznej

Inwestycje w pasie drogi publicznej Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Inwestycje w pasie drogi publicznej Prawo i Praktyka 8 kwietnia 2016 r.,warszawa Centrum Ekspert: radca prawny, doktor

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008r.

Uchwała nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008r. Uchwała nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008r. Druk Nr B/212/08 w sprawie ustalenia opłat i zasad umieszczania róŝnych form reklam, szyldów oraz tablic informacyjnych na obiektach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09. Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce.

Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09. Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09 Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. I. Teza opinii wiatrowych. Brak jest odrębnych przepisów

Bardziej szczegółowo

Art. 118 ust. 2 ustawy o PSP przewiduje, że od kary upomnienia wymierzonej przez

Art. 118 ust. 2 ustawy o PSP przewiduje, że od kary upomnienia wymierzonej przez RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI Warszawa, dnia 11/09/2006 r. RPO-510021-IX-905/05/WK 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1 ... Malbork, dnia... (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie obiektu budowlanego (garaż, kiosk itp.), ustawienie stolików, ustawienie/remont ogrodzenia

Umieszczanie obiektu budowlanego (garaż, kiosk itp.), ustawienie stolików, ustawienie/remont ogrodzenia KARTA INFORMACYJNA Umieszczanie obiektu budowlanego (garaż, kiosk itp.), ustawienie stolików, ustawienie/remont ogrodzenia Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE PUBLICZNE I ZASADY WYPŁATY ODSZKODOWAŃ

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE PUBLICZNE I ZASADY WYPŁATY ODSZKODOWAŃ NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE PUBLICZNE I ZASADY WYPŁATY ODSZKODOWAŃ Michał Bala aplikant radcowski Kancelaria PIERÓG & Partnerzy Zasada ochrony własności leży u podstaw współczesnego państwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1 UNP:... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Faks Adres e-mail Urząd

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011 ZATWIERDZAM: Stalowa Wola, dnia 31 grudnia 2010 roku Starosta Stalowowolski Robert Fila P R O G R A M D Z I A Ł A N I A Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011 Część 1

Bardziej szczegółowo

Naliczanie odsetek i egzekucja.

Naliczanie odsetek i egzekucja. Naliczanie odsetek i egzekucja. Jak postępować w przypadku zaległości z tytułu opłaty planistycznej, a jak w przypadku opłaty adiacenckiej? W jakiej wysokości naliczać odsetki - moim zdaniem wg Ordynacji

Bardziej szczegółowo

m-iim/b RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DL-P I 0760-18/09 Warszawa, dnia ^ listo pada 2009 r. dot. RPO-619466-II/09/PS 2009-11- O k

m-iim/b RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DL-P I 0760-18/09 Warszawa, dnia ^ listo pada 2009 r. dot. RPO-619466-II/09/PS 2009-11- O k m-iim/b RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DL-P I 0760-18/09 Warszawa, dnia ^ listo pada 2009 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH dot. RPO-619466-II/09/PS WPŁ. 2009-11- O k ZAL. NR Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 474)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 474) Warszawa, dnia 10 marca 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 474) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677).

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-165(4)/10 Warszawa, 19 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) ... (miejscowość i data)... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Urząd Miasta Lublin Wydział Architektury i Budownictwa ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin e-mail: architektura@lublin.eu

Bardziej szczegółowo

W sprawie zagadnienia, czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane (w brzmieniu, który zacznie obowiązywać od dnia 28 czerwca 2015 r.), należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE PRZEJAZDÓW PODSTAWOWA WIEDZA WYMAGANIA W ZAKRESIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ PRZEJAZDOWYCH, JEZDNI, CHODNIKÓW I INNYCH ELEMENTÓW PRZEJAZDU

KATEGORIE PRZEJAZDÓW PODSTAWOWA WIEDZA WYMAGANIA W ZAKRESIE OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ PRZEJAZDOWYCH, JEZDNI, CHODNIKÓW I INNYCH ELEMENTÓW PRZEJAZDU OŚWIETLENIE PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH WARUNKI TECHNICZNE OŚWIETLENIA PRZEJAZDÓW KATEGORIE PRZEJAZDÓW Kategoria A rogatki lub półrogatki obsługiwane przez pracownika Kategoria B automatycznie półrogatki zamykane

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały poddane analizie przepisy

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały poddane analizie przepisy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-683469-V-ll/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WEJHEROWSKI

STAROSTA WEJHEROWSKI ... (numer rejestru organu właściwego (miejscowość i data) do wydania pozwolenia) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1 STAROSTA WEJHEROWSKI... (oznaczenie organu administracji architektoniczno budowlanej)

Bardziej szczegółowo

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-736286-V-13/GH 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 55 1 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych oraz przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS-023-21316/11, przy którym przesłana została interpelacja panów posłów Krzysztofa Brejzy i Tomasza Lenza z dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: określenia zasad dotyczących umieszczania reklam na obiektach stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN Konsultacje

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN Konsultacje UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2017 Konsultacje SZCZECIN 2017 UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2017 Spis treści 2 Wstęp... 3 Stan obecny... 5 Informacje ogólne... 6 Stosowane formy tablic i urządzeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych projekt z dnia 24.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych Na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZAMIERZENIE Z DROGI GMINNEJ NR 116509D ADRES ZAMIERZENIA ul. Szpitalna, 58-300 Wałbrzych działka nr 159/2, obręb nr 21 Nowe Miasto INWESTOR REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia) (miejscowośd i data)...... (nazwa i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej) Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Inwestor: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zaliczka w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych. Wpisany przez Wojciech Lachiewicz

Zaliczka w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych. Wpisany przez Wojciech Lachiewicz Wprowadzony przez Ministra Finansów od 28 lutego 2008 r. zakaz zaliczek" (tj. zakaz ich udzielania z wyjątkiem dopuszczonych wyraźnymi przepisami prawa) - odnosi się wyłącznie do rządowych jednostek budżetowych.

Bardziej szczegółowo

Pan. Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa

Pan. Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-683517-V/ll/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.151.2016 Katowice, dnia 6 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 45 POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski przewodniczący Wiesław Johann Ewa Łętowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak Marian Zdyb sprawozdawca,

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

W toku analizy przepisów prawa dotyczących autonomii pacjentów w zakresie leczenia

W toku analizy przepisów prawa dotyczących autonomii pacjentów w zakresie leczenia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-634333-X-09/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia W toku analizy przepisów

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie:

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie: BKS/DPK-134-28508/13 EK Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. BKS/DPK-134-28557/13 EK Nr: 28508, 28557 Data wpływu 29 i 31 stycznia 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 kwietnia 2013 r. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej) Płock,... data WRM-III.6740... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) ST-MZ-PL/WNIOSEK/... Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica nr domu,

Bardziej szczegółowo