ZASTOSOWANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Anna Ujwary-Gil Katedra Zarzdzania, Wysza Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sczu Artykuł ukazał si w Marketing i Rynek Ujwary-Gil A., Zastosowanie analizy morfologicznej w praktyce biznesowej, Marketing i Rynek 2006, nr 5, s Wprowadzenie Analiza morfologiczna 1 naley do metod twórczego rozwizywania problemów (heurystycznych), słuy szczególnie stymulowaniu twórczoci i poszukiwaniu pomysłów na nowy produkt, bd udoskonaleniu ju istniejcego. Przy czym podstawowe załoenie jakie naley tu przyj sprowadza si do stwierdzenia, i twórczo nie jest talentem, moe by aktywnie i rozmylnie stosowana, monitorowana i kierowana. Tym bardziej, e twórczo oraz kreatywno rozumiana jako indywidualna cecha człowieka moe by rozwijana poprzez trening, praktykowanie metod czy technik oraz celowe nauczanie postaw sprzyjajcych twórczemu zachowaniu. Ju pierwsza ksika napisana przez Alexa Osborna 2 w 1942 roku traktowała o twórczym myleniu i spowodowała znaczcy wzrost w sposobie mylenia przedsibiorców i menederów o rozmylnym stymulowaniu kreatywnoci swoich pracowników. Róne eksperymenty potwierdziły teorie 3, i mona zwikszy swoje zdolnoci twórcze poprzez odpowiednie ich trenowanie przy uyciu metod wykorzystujcych twórcze podejcie do problemu. Znajomo i stosowanie metod heurystycznych ma tym wiksze znaczenie, im wiksza jest potrzeba rozwizywania trudnych, złoonych problemów, poszukiwania skutecznych rozwiza, dla których gotowe procedury i algorytmy postpowania przestały mie zastosowanie. Zdolno tworzenia istnieje potencjalnie w kadym człowieku, niezalenie od wieku lecz wymaga sprzyjajcych warunków aby si rozwija. Dlatego ogromn rol odgrywa tu kształcenie na kadym etapie edukacji człowieka. Wymaga ono otwartej postawy trenera i 1 Analiza morfologiczna szczegółowo została opisana przez autork w artykule, pt. Wykorzystanie analizy morfologicznej w poszukiwaniu nowej formy reklamowania produktu, Marketing i Rynek 2003, nr 6. 2 A. Osborn, How to think up, McGraw-Hill, New York J.P. Guilford, Personality, McGraw-Hill, New York 1953.

2 gotowoci ujmowania problemów z rónych perspektyw, kładzenia nacisku na powizania i podobiestwa z badanym problemem przy uyciu, np. metafor czy analogii, reakcji na kluczowe idee (pomysły) i poddania je analizie, np. proszc o podanie przykładów, skojarze, rozwiza, sklasyfikowanie i zdecydowanie, które informacje mog poprze dane stanowisko. Kształcenie kreatywnoci jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy 4, jak równie kontrowersji wokół jej natury. Czy twórczoci mona si nauczy? Moliwym jest przyjcie załoenia, i przy uwzgldnieniu ogranicze procesu twórczego jest moliwe zwikszenie potencjału twórczego jednostki. Do tych ogranicze w miejscu pracy nale szczególnie: techniczne trudnoci, brak szkole rozwijajcych umiejtnoci interpersonalne, techniczne, menederskie, intensyfikowanie rutynowo wykonywanych zada, które mog mie rón sił natenia niemniej jednak stanowi one z pewnoci inhibitory (przeszkody) twórczego zachowania jednostki oraz nie bd sprzyja tworzeniu innowacji i dzieleniu si wiedz w miejscu pracy. Nasuwa si przy tym refleksja o charakter kultury organizacyjnej szczególnie wtedy, gdy obserwowany jest brak akceptacji dla nowych pomysłów, podejmowania ryzyka, obawa zmian i presja, aby kultywowa status quo. Celem artykułu jest zastosowanie analizy morfologicznej w poszukiwaniu pomysłu na nowe opakowanie, bd udoskonalenie ju istniejcego w asortymencie przypraw mokrych firmy Roleski. To równie doskonała sposobno, aby pokaza w jaki sposób uczelnia wysza moe zainicjowa współprac z firm na rynku, jak równie wskaza moliwoci zastosowania teorii w praktyce biznesowej. Realizowany projekt z wykorzystaniem analizy morfologicznej odbywał si na płaszczynie współpracy midzy Katedr Biznesu Rodzinnego powstałej przy WSB-NLU przy wsparciu firmy Roleski oraz studentami prowadzonego przez autork kursu, pt. Inwentyka. Cało projektu zorganizowana była w formie konkursu na najlepsz prac z wykorzystaniem analizy morfologicznej. Nagrod w konkursie był dwutygodniowy sta w Dziale Marketingu firmy Roleski dla zwyciskiego zespołu. Zastosowanie analizy morfologicznej w poszukiwaniu pomysłów na nowe, bd udoskonalone opakowanie produktów firmy Roleski 5 Tym, co przykuwa uwag potencjalnego nabywcy jest opakowanie, które sprowadza si do czego wicej ni tylko do funkcji przechowywania produktu. Obecnie opakowanie jest 4 Szczególnie: E. Ncka, K.J. Szmidt, S. Popek, J.D. Antoszkiewicz. 5 Pomysły tu przedstawione s autorstwa: D. Capały, Ł. Garci, M. Głowacza oraz S. Karwali, którzy decyzj przedstawicieli firmy Roleski otrzymali II wyrónienie w konkursie.

3 take nonikiem informacji oraz elementem perswazji. Dlatego przy projektowaniu wizualnej otoczki produktu tak wan rol pełni poszczególne elementy opakowania, takie jak: funkcjonalno (zastosowanie i cechy produktu spoywczego), forma (zewntrzny kształt i posta opakowania produktu), warto dodana (jakie dodatkowe korzyci niesie za sob opakowanie produktu), materiał (z jakich surowców i komponentów jest wykonany produkt), rodzaj opakowania (jaki styl i dopracowanie ma opakowanie produktu), adresat do którego skierowany bdzie produkt. Wymienione elementy stanowi zarazem główne wymiary podstawowej tablicy morfologicznej dla których przyporzdkowano nastpujce atrybuty (tablica 1): Tablica 1. Tablica morfologiczna Atrybuty Wymiary A. Funkcjonalno opakowania porczne dozowanie ozdobne informacyjne konserwujce B. Forma słoiki butelki wiaderka saszetki pojemniki C. Warto dodana frajda wiedza zabawka akwarium do przetworów kolekcjonowanie presti D. Materiał szkło plastik folia karton metal porcelana glina/skóra E. Rodzaj/styl F. Adresat catering wysokiej jakoci rednio zamony eleganckie okoliczno- ciowe zamony w zalenoci od oferty proste fast-foody masowe promocyjne restauracje ródło: projekt opracowali studenci w składzie: D. Capała, Ł. Garcia, M. Głowacz oraz S. Karwala. dziecko Dalsza procedura tzw. morfologii pola problemowego ma charakter kombinatoryjny i włanie w tej kombinatoryce naley upatrywaródło pomysłów na nowy, czy udoskonalony produkt. Kombinacja sprowadza si do zestawienia i analizy wszystkich wymienionych atrybutów kadego wymiaru, co daje moliwo opracowania tzw. iloczynów morfologicznych. Iloczyny te stanowi propozycje moliwych rozwiza, które mona oceni pod ktem realnoci, racjonalnoci czy nowoci powstałego pomysłu (kryteria analizy wartoci według Góralskiego 6 ). Łatwo obliczy, i w wyniku pomnoenia wszystkich atrybutów liczba moliwych rozwiza wyniesie a W tym przypadku warto 6 A. Górlaski, By nowatorem. Poradnik twórczego mylenia, PWN, Warszawa 1990, s. 54.

4 zastosowa zaawansowane programy komputerowe np. MORPHY 7, które znacznie ułatwiaj, lub w ogóle umoliwiaj analiz wszystkich moliwoci przy znacznie mniejszym nakładzie czasu i wysiłku. Program ten ułatwia opracowanie wszystkich, mogcych powsta kombinacji i jest to tzw. mocna odmiana analizy morfologicznej, której zalet jest szczegółowa analiza powstałych iloczynów morfologicznych wród których zawsze znajduj si propozycje absurdalne czy wewntrznie sprzeczne, ale te znacznie łatwiej odrzuci. Celem ograniczenia koniecznoci analizowania kadej moliwoci warto zastosowa tzw. słab odmian analizy morfologicznej, w której wykorzystujemy dwuwymiarow macierz odkrywcz Molesa. Polega ona na redukcji wystpujcych po sobie wymiarów i ich atrybutów. Redukcja ta sprowadza si do zestawienia w macierzy poszczególnych wymiarów i ich atrybutów przyporzdkowujc je odpowiednio kolumnom i wierszom (tablica 2). Tablica 2. Macierz wstpna B. Forma A. Funkcjonalno opakowania Porczne Słoiki Butelki Wiaderka Kubki Saszetki Pojemniki Porczny słoik Porczna Porczne wiaderko Porczne Porczne saszetki Porczne pojemniki Dozowanie Dozowalne słoiki Dozowalne butelki Dozowalne wiaderko Dozowalne Dozowalne saszetki Dozowalne pojemniki Informacyjne Słoiki informacyjne Butelki informacyjne Wiaderko informacyjne Kubki informacyjne Saszetki informacyjne Pojemniki informacyjne Ozdobne Słoiki ozdobne Butelki ozdobne Wiaderka ozdobne Kubki ozdobne Saszetki ozdobne Pojemniki ozdobne Konserwujca Słoiki konserwujce Butelki konserwujce Wiaderka konserwujce Kubki konserwujce Saszetki konserwujce Pojemniki konserwujce ródło: jak tablicy 1. Nastpnie na przeciciu wierszy i kolumn powstaj iloczyny, które wybieramy do dalszej analizy tworzc kolejn macierz. Wybór iloczynów moe by subiektywny w zalenoci od preferencji i moliwoci poznawczych osoby dokonujcej analizy. Mona tego wyboru dokona równie przy uyciu tablicy w której znajd si poszczególne kryteria, np. nowoci, realnoci, racjonalnoci, siły oddziaływania, oryginalnoci czy te uytecznoci 7 R.A. Proctor, Innovation in new product screening and evaluation, Technology Analysis and Strategic Management 1989, nr 1, s

5 pomysłu. Nastpnie dla kadego kryterium moemy zastosowa piciostopniow skal Likerta oceniajc poszczególne atrybuty. Te które uzyskaj najwiksz liczb punktów, bd bd si mieci w załoonym przedziale zostaj wyselekcjonowane i zestawione w kolejnych macierzach. Cała procedura jest zorganizowana w taki sposób, e wybrane iloczyny z macierzy wstpnej zestawiamy w wierszach, nastpnie bierzemy pod uwag kolejny wymiar i jego atrybuty zestawiamy w kolumnach. W tym przypadku majc siedem wymiarów liczba macierzy porednich wyniesie pi (nie liczc tablicy morfologicznej oraz macierzy kocowej). Poniewa to badanie jest do długotrwałe i brak miejsca na przedstawienie wszystkich macierzy ograniczono si jedynie do przedstawienia macierzy kocowej (tablica 3): Tablica 3. Macierz kocowa F. Adresat Catering rednio zamony Zamony W zalenoci od oferty Fast-foody Restauracje Dziecko Wymiary: A,B,C,D,E Okolicznociowa szklana informacyjna Okoliczno- ciowa szklana informacyjna do cateringu Okoliczno- ciowa szklana informacyjna dla rednio zamonych Okoliczno- ciowa szklana informacyjna dla zamonych Okoliczno- ciowa szklana informacyjna w zalenoci od oferty Okoliczno- ciowa szklana informacyjna dla fast-foodów Okoliczno- ciowa szklana informacyjna dla restauracji Okoliczno- ciowa szklana informacyjna dla dziecka ozdobne ozdobne do cateringu rednio zamonych zamonych ozdobne w zalenoci od oferty ozdobne dla fast-foodów restauracji dziecka ozdobne ozdobne do cateringu rednio zamonych zamonych ozdobne w zalenoci od oferty ozdobne dla fast-foodów restauracji dziecka ródło: jak tablicy 1. Powysza tablica prezentuje zredukowan liczb atrybutów poszczególnych wymiarów, sporód których wybrano nastpujce pomysły:

6 Okolicznociowa, szklana o charakterze kolekcjonerskim i informacyjnym dla rednio zamonych klientów to pierwszy z proponowanych pomysłów na ulepszenie opakowania produktów firmy Roleski. Jest to okolicznociowa szklana, któr mona wyda, np. z okazji Igrzysk Zimowych, bd podczas Mistrzostw wiata w Piłce Nonej. Powinny by one wydawane w seriach po kilka rónicych si od siebie motywów (wygrawerowane na szkle), pozwalajce uzbiera cał kolekcj. Powinny równie zawiera ciekawe informacje dotyczce opisów zdarze, okolicznoci podczas których pojawiaj si one na sklepowych półkach. Informacje te mog dotyczy druyn biorcych udział w zawodach, danych o poprzednich zwycizcach itp. S to raptem dwa przykłady imprez okolicznociowych, podczas których mona uy owych specjalnych butelek by zwikszy zainteresowanie kupujcego. Spowoduje to, i osoba zainteresowana sportem bd innym wydarzeniem (sportowym, gospodarczym, kulturalnym, itp.), moe z chci sign po ten produkt. Pod uwag naley wzi równie fakt, e odbiorc jest osoba rednio zamona, co sprawia, e okolicznociowa nie powinna powodowa drastycznego wzrostu ceny tego produktu. Ponadto opakowanie w formie go kubka pełni funkcj atrakcyjnego gadetu, który ma za zadanie przypomina o marce i jednoczenie sprawia przyjemno odbiorcy., dziecka emitowane w seriach (dla kolekcjonowania) kolejnym pomysłem na opakowanie produktu firmy Roleski, np: musztardy, sosu, ketchupu mog przybra posta kubka. Kubek przystosowany do konserwowania produktu, bdcy chwilowo opakowaniem, miałby po oprónieniu słuy nabywcy jako naczynie do picia. Z uwagi na kryterium racjonalnoci do produkcji wykorzystanoby szkło, które jest najtaszym z punktu widzenia produkcji i najlepiej postrzeganym przez klienta materiałem. Odbiorc porednim tego opakowania, czyli kupujcym mieliby by rodzice wychowujcy dzieci do lat 15. Odbiorc bezporednim natomiast dzieci do lat 15, które z opakowaniem otrzymywałyby kolekcjonersk warto dodan. Opakowanie mogłoby posiada specyficzne zdobienia i rysunki odnoszce si do tego, co wiatu dziecka jest najblisze, np. bajki i kreskówki. Zastosowanie całych serii kubków z rónymi postaciami z bajek zapewniałoby zainteresowanie dzieci i ch zbierania całych serii. Jest to z pewnoci interesujce podejcie do opakowywania rozumianego jako wielorazowy (wielouytkowy) produkt., zamonych klientów równie emitowane seryjnie ta propozycja jest zbliona do opisanej w drugim przykładzie, z takim wyjtkiem, i zamieniono form na porcelan i skierowano ten produkt do zamonych

7 klientów. Kubek taki powinien charakteryzowa si zdobieniami tzw. wytłoczeniami na powierzchni porcelany, a jego malowanie powinno przykuwa oko klienta zamonego. Szata graficzna składajca si z motywów sławnych dzieł sztuki, ciekawych miejsc na wiecie, sportowych perełek, reprodukcji starych i klasycznych samochodów, równie jachtów i aglowców powinny by niezwykle perfekcyjnie wykonana jakociowo, jak i technicznie. Produkt ten moe by wypuszczany seriami na specjalne okazje, tak, aby kupno jednego egzemplarza nakłoniło do kupna pozostałej kolekcji w jak najszybszym terminie. Produkty mogłyby tworzy unikatowe zbiory, które dla kolekcjonera byłyby nie lada wyzwaniem i z niecierpliwoci czekałby na kolejn edycj. Mogłyby one słuy zarówno do codziennego uytku podczas picia kawy lub herbaty, jak równie pełni funkcj stricte ozdobn - wedle osobistych gustów klienta. Informacyjny kubek-zabawka wykonany z porcelany wydawanym okolicznociowo dla redniozamonych konsumentów - przykładowa forma opakowania miałaby by oryginalnym połczeniem go kubka, jako formy opakowania produktu, i naczynia do picia. Co wicej kubek ten mógłby zawiera krótkie teksty informacyjne z konkretnej dziedziny, poszerzajce wiedz. Ponadto miałby stanowi warto dziki interesujcemu wzornictwu oraz okolicznociowej emisji. Wane jest, by nie ogranicza si wyłcznie do ostatecznych wyników analizy morfologicznej. Ciekawe wydaj si bowiem równie koncepcje porednie, takie jak np. słoik informacyjny dajcy frajd, a wic zawierajcy w zakrtce np. wrób, łamigłówk itp. lub te konserwujcy słoik przekazujcy wiedz, typu receptury, pomysły papierowych fantazji (typu origami). Propozycje alternatywnych form opakowa dla produktów firmy Roleski, zrónicowanych pod wzgldem grupy docelowej 1. Konsumenci nastawieni na zdrowie i ekologi 8 Roleski Natura to linia produktów opakowanych w pojemniki (słoiki). Obecne słoiki niewiele róni si od konkurencji, nie przycigaj wzroku. A szkoda. bo skoro Roleski Natura to zdrowa, ekologicznie czysta ywno, zaprojektowana zgodnie z filozofiycia w harmonii z natur 9 to take opakowanie powinno to wyranie oznajmia. Opakowanie to 8 Niniejsze propozycje poszukiwania pomysłów na nowe opakowania produktów firmy Roleski inspirowane s zastosowan analiz morfologiczn. 9 Roleski Natura, [stan: ].

8 osobliwa autoprezentacja, która poza funkcj informacyjn ma charakter perswazyjny. Dobry projekt jest w stanie zainteresowa konsumenta, a co waniejsze skłoni go do zakupu. Fakt, e opakowanie zwraca si bezporednio do klienta mona wykorzysta. Due znaczenie bdzie tu miała gra skojarze. Najbardziej ekologicznym materiałem jest papier/karton. Warto to wykorzysta przy projektowaniu opakowania. Wzornictwo proponowanego opakowania powinno wyraa harmonijn prostot. Dlatego wybór padł na słoik, którego kształt został uproszczony poprzez bardziej surowe i geometryczne połczenia cianek z dnem (bez standardowych zaokrgle), podobnie jak słoiki musztard Roleski Natura. Szklany słoik wsunity bdzie w walec z kartonu falistego (grubo ca 2mm), wytworzonego w 100% z makulatury w kolorze naturalnego brzu. Aby umieci na opakowaniu wszystkie konieczne informacje o produkcie, zostan zastosowane dwa wytłoczenia w falistej fakturze, jedno na nazw produktu i logo, drugie, obejmujce dane takie jak skład, data produkcji itp. Wytłoczenia zostan zabarwione na kolor khaki, co uzupełni naturalno brzu, oywiajc opakowanie i zwracajc uwag na etykiet, a take na proekologiczny charakter produktu. Akcent khaki pojawi si take na zakrtce słoika. Duym plusem takiego rozwizania jest ułatwienie konsumentowi pozbycia si etykiety przed segregacjmieci bdzie on mógł po prostu zsun tekturowy walec ze słoika. Oczywicie, w przypadku takich produktów jak musztarda czy sosy, klient chciałby zobaczy ich kolor i konsystencj. W tym celu, w tekturowej koszulce na przedniej stronie, wykonany zostanie okrgły otwór (rednica ca 3cm), ujawniajcy zawarto słoika ciekawym oczom konsumenta. Takie rozwizanie zaintryguje potencjalnego nabywc, stojcego przed półk z dziesitkami klasycznych słoików. Mocne strony rozwizania Biorc pod uwag tendencje konsumentów i deklaracje odnonie produktów ywieniowych, proponowane opakowanie stawia przede wszystkim na skojarzenia z naturalnoci, ekologi i zdrowiem. Wg bada 10 ju od wielu lat ok. 73% Polaków uwaa, e odywia si zdrowo. Zainteresuje ich z pewnoci take produkt, który ju na pierwszy rzut oka sugeruje dbało o rodowisko. Efekt ten został osignity poprzez dobór materiałów kojarzone z recyklingiem szkło i karton makulaturowy, kolorystyk naturalny brz i przybrudzona ziele khaki, oraz prostot formy. Oczywicie duym atutem jest take funkcjonalno takiego opakowania. Z danych wynika, e liczba osób segregujcych odpady 10 Raport CBOS nr 183: Aktualne problemy i wydarzenia, 5-8 sierpie 2005.

9 wzrasta z roku na rok. Z pewnoci ucieszy ich ułatwienie w oczyszczeniu szkła przed oddaniem go do powtórnej obróbki. Do tej pory musieli oni zdrapywa etykiety przyklejone do słoika teraz po prostu zsun karton. Nietypowo i nowatorstwo rozwizania przycign wzrok potencjalnego nabywcy. Zaintryguje go take moliwo zobaczenia produktu przez wycite okienko. Atrakcyjna forma skłoni go do poznania zawartoci opakowania i wyboru włanie tego towaru, którego wygld znaczco wyrónia si wród klasycznych słoików konkurencji. Grupa docelowa Wzornictwo opakowania przemówi przede wszystkim do osób, którym nieobce jest proekologiczne mylenie i troska o własne zdrowie. Jak wynika z bada, grupa ta jest bardzo dua (wspomniane ju 73% Polaków) i cigle ronie. Dane zgromadzone przez CBOS jasno dowodz, e tendencje te s popularne przede wszystkim u zamoniejszych konsumentów. 81% badanych, którzy oceniaj swoje warunki materialne jako dobre, deklaruje, e odywia si zdrowo. Bd oni w stanie zapłaci wicej za poczucie ekologii i naturalnoci wybranego produktu, bo przecie wdroenie nowego opakowania pocign moe za sob dodatkowe nakłady, a, co za tym idzie, nieco wysz cen produktu. Marketing i promocja Podstawow zalet nowego opakowania jest jego atrakcyjno i oryginalno. Produkt bdzie wyróniał si na półce sklepowej i zaintryguje konsumenta sw nowatorsk form. Ewentualnie mona wzmocni wejcie produktu na rynek poprzez marketing bezporedni (hostessy w supermarketach) przekona to ostatecznie konsumentów do wyboru produktu, który oprócz ciekawej formy oferuje take naturalny smak. Proponowana zmiana opakowa zwróci uwag na ekologiczn lini produktów Roleski Natura i podkreli jej najwiksze atuty. Nowe wzornictwo poprawi autoprezentacj towaru i zachci klientów do jego wypróbowania. Prostota, harmonia z natur i skojarzenia ze zdrowiem powinny przemówi do szerokiej grupy konsumentów, wyróniajc produkt sporód wielu dostpnych na rynku. 2. Konsumenci doceniajcy warto dodan Jak wiemy firma Roleski posiada w swojej ofercie róne rodzaje musztard tj. sarepska, jerozolimska, chrzanowa, stołowa, grillowa itp. Przyprawy te s sprzedawane zwykle w szklanych słoikach, a ich szata graficzna nie przyciga wzroku. Klientowi zaley na

10 bardziej funkcjonalnej formie, dlatego poprzez warto dodan mona podnie atrakcyjno produktu.,, to nowa propozycja na opakowanie dla musztard. Kubki te byłyby wykonane z porcelany, która z powodzeniem moe by importowana z Chin za kilkakrotnie nisz cen ni ta krajowej produkcji. Sam jej wygld powinien by klasyczny, z licznymi wytłoczeniami na powierzchni. Szata graficzna powinna zawiera motywy starych samochodów, aglowców, dyscyplin sportowych np. golf (byłyby to rysunki fragmentów pól golfowych wiata, jak równie rodzaje kijów z krótkim objanieniem gdzie i kiedy go uy) czy te polo. Produkt ten byłby wypuszczany seriami, np. po osiem rónych motywów (kady kubek powinien zawiera inne opracowanie graficzne). Jeeli klient zuyłby zawarto pojemnika z powodzeniem moe go uy do innych celów, np. na co dzie do picia gorcych czy zimnych napojów lub moe po prostu odstawi go na półk jako eksponat o wartoci j. Mocne strony rozwizania Jedn z najwaniejszych cech produktu prestiowego jest jego opakowanie i jako. Stanowi one warto dodan musztardy Natura. Poniewa jest to rodzaj konsumenta, który jest bardziej wymagajcy ni zwykły przecitny klient, opakowanie przykuje jego uwag i zachci go do kupna. Kupujcy, po spoyciu zawartoci, bdzie miał okazj wykorzysta jego opakowanie w innych celach, np. jako prezent, ozdob czy te do codziennego uytku. Grupa docelowa Grupa docelowa tego produktu to przede wszystkim zamony Polak po 30-tce, który lubi presti, jest wzrokowcem i który uwielbia otacza si przedmiotami najwyszej jakoci. Klient powinien zosta przycignity atrakcyjnym wygldem opakowania. Dobra jako nadruku powinna skłoni konsumenta do kupna, a on sam powinien czu satysfakcj z posiadania tak wyjtkowej rzeczy. Marketing i promocja Produkt za cen nie mniejsz ni 5 zł za sztuk przed wejciem na rynek powinien zosta rozreklamowany w telewizji. Wzorujc si na kampanii reklamowej takiej firmy jak Heyah, produkt powinien wzbudza ciekawo i wzmoone zainteresowanie nim. Stacje telewizyjne TVN, TVP1 czy tez Polsat powinny emitowa reklamy w godzinach

11 wieczornych, w porze kolacji, jak równie w porze niadania, gdy konsument ma wzmoony apetyt. W sklepach spoywczych i hipermarketach powinny pojawi si informacje na temat nowego produktu firmy w postaci banerów, darmowych broszurek, plakatów, hostess, które zapraszałyby do poczstunku, a tym samym zachcały do kupna. W pocztkowej fazie wejcia produktu na rynek mona wprowadzi promocj, której zadaniem byłoby zwikszenie sprzeday do kadych dwóch sztuk dowolnie wybranego produktu z tej serii, otrzymywanoby próbk innego produktu firmy. 3. Konsumenci w wieku 4 18 lat Firma Roleski ma w swojej ofercie cztery rodzaje ketchupów, które sprzedawane s w plastikowych ch i małych szklanych słoikach. Opakowania nie wyróniaj si niczym szczególnym, przez co zmniejszona jest siła ich oddziaływania na konsumenta. Std praktycznie nie moliwe jest okrelenie dla kogo produkt jest przeznaczony. W zwizku z brakiem okrelonej grupy docelowej dla keczupów firmy Roleski, warto wprowadzi nowe opakowania skierowane do młodych odbiorców w przedziale wiekowym od 4 do 18 lat. Jest to do liczna grupa wiekowa, około 8359,8 tys. osób. Z czego ponad 44% zamieszkuje tereny wiejskie, ponad 55% tereny miejskie. Pomysł na opakowanie to kolekcjonerski szklany kubek ozdobny, który przykuwałby uwag młodego człowieka i wzbudzał w nim ch zakupu. Kubek powinien by wykonany z wytrzymałego na uszkodzenia szkła (szkło hartowane) Zastosowano w nim plastikowe wieczko, kolory i dopełniajce liczne wzory, np. bohaterów znanych serii animowanych i filmów skierowanych do tej grupy wiekowej. Opakowania posiadałyby kilkanacie rónych motywów, tworzcych dan seri i pozwalajcych uzbiera pełn kolekcj kubków z ulubionymi postaciami ze wiata dziecicej wyobrani. Jednym z rozwiza, co do serii i zakupu licencji na postacie z filmów animowanych s takie firmy jak Walt Disney, Dream Works Animation Skg czy 21 st Century Fox. redni koszt zakupu licencji na wykorzystanie motywów filmowych waha si od 1 do 5 mln złotych. Naley, take wzi pod uwag fakt, e najlepszym rozwizaniem jest umieszczenie bohaterów pełnometraowych filmów, gdy to oni wzbudzaj najwiksze zainteresowanie wród najmłodszych widzów oraz ich rodziców. Przykładowe pomysły: Zakup licencji na moliwo emisji kubków z postaciami z filmów Walta Disneya z motywami najnowszych produkcji takich jak Iniemamocni czy moe starszych, ale nadal rozpoznawalnych jak Kubu Puchatek bd Myszka Miki ;

12 Kolejnym sposobem moe by umieszczenie scen i motywów z serii Gwiezdne Wojny. Mogłyby to by np. rycerze Jedi walczcy na miecze wietlne, statki kosmiczne toczce bitw w przestrzeni kosmicznej, wycigi cigaczy czy szturmowcy imperium. To wszystko przedstawione w scenerii kosmosu, czyli w kolorach czerni i złotego; Nastpnym pomysłem jest zastosowanie postaci z bajek wytwórni Warner Bros, np. strusia pdziwiatra i kojota. Byliby oni przedstawieni w seriach krótkich humorystycznych komiksów przedstawiajcych komiczne perypetie owych bohaterów; Moliwe jest zastosowanie postaci stworzonych przez Dreamworks Animation Skg z produkcji Madagaskar bd Shrek, gdzie uwiecznionoby wszystkie postacie biorce udział w tych produkcjach. Postacie przedstawione byłyby w miesznych pozach i scenach, które mona byłoby obejrze w filmach; Wydanie serii kubków z logo najpopularniejszych klubów piłkarskich wiata, gdzie zawartoby informacje o sukcesach bd składzie druyny. Wszystko to w kompozycji barw klubowych danego zespołu. Mocne strony rozwizania Wprowadzenie opakowania skierowanego do dzieci i młodziey pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej dziki dywersyfikacji rynku (lepsze dopasowanie si do potrzeb młodych). Zupełnie nowe, odmienne od pozostałych kolorowe opakowanie bdce jednoczenie elegancko wykonanym em, wzbudzi zainteresowanie. Warto doda, e istnieje moliwo stworzenia unikalnej kolekcji. Jedyn słab stron byłaby wysoka cena zakupu licencji na wykorzystanie motywów. Naley jednak pamita, e mona zaprojektowa własny motyw graficzny. Grupa docelowa Produkt skierowany byłby do osób młodych w przedziale wiekowym 4 18 lat. Młody człowiek staje si coraz bardziej powanym oraz wymagajcym konsumentem. Dysponuje on własnymi pienidzmi, a w wielu przypadkach ma decydujcy głos w podejmowaniu decyzji zakupowych. Dysponuj oni rednio kwot od 50 do 75 zł miesicznie. Pienidze najczciej otrzymuj od rodziców w formie kieszonkowego, jako prezent bd nagrod za wyniki w nauce. W wikszoci przypadków dzieci przeznaczaj

13 swoje rodki finansowe na słodycze i akcesoria do telefonów komórkowych. Wydaj take duo na zabawki, kosmetyki i gry komputerowe. Bardzo wanym faktem jest ogromny wpływ dzieci na wybór produktów codziennego uytku takich jak jogurty, serki, przyprawy, pasty do zbów czy płatki niadaniowe. Dziecicy konsument kieruje si przy zakupie emocjami. Potrafi by stanowczy i skutecznie domaga si wypatrzonego produktu. Jest do trudnym konsumentem, gdy szybko si nudzi i potrzebuje cigle to nowych bodców, atrakcji w postaci nowych gadetów, opakowa i reklam. Reklama ma najwaniejszy wpływ na dziecko. To włanie z niej dowiaduje si o istnieniu produktów. Uczestniczc w codziennych zakupach rodzinnych, bd wysyłane same do sklepów po codzienne sprawunki, kieruj si własnym gustem kształtowanym na wiedzy zdobytej z mediów oraz tym, na co pozwalaj im rodzice. Nale wspomnie, e ju od najmłodszych lat dziecko konkuruje z rówienikami w kategorii gadetów, które towarzysz ich zainteresowaniom oraz wyróniaj z grupy. Wchodzc w okres dojrzewania, młody człowiek zaczyna poszukiwa i eksperymentowa, szukajc sposobów by si wyróni oraz zaspokoi swoje zainteresowania. Wtedy to młodzie najczciej wybiera marki i produkty niszowe stawiajc na dekonstrukcj i podkrelenie własnego ja. Marketing i promocja Telewizja jest jedn z najbardziej popularnych form dziecicej reklamy. Dzieci spdzaj przed telewizorem rednio 2-3 godziny dziennie, a zaczynaj oglda telewizj ju w wieku dwóch lat. 2/3 dzieci lubi oglda reklamy i jest to główny nonik informacji. Kampania reklamowa w telewizji moe obj kanały przeznaczone dla młodych odbiorców takich jak: Cartoon Network, Jetix, Mini Max. Powinna mie ona inny charakter dla kadej z wydawanych serii kubków kolekcjonerskich Musi ona budowa pragnienie posiadania i kierowa uwag na satysfakcj, jak daje skompletowanie wszystkich kubków, jak równie fakt i produkt w postaci keczupu jest przygotowany specjalnie z myl o tej grupie wiekowej. Ponadto wymienicie komponuje si z produktami spoywanymi przez młodzie np.: frytki. Komunikacja z młodymi odbiorcami odbywa si moe równie poprzez kino i Internet oraz przez magazyny młodzieowe, które ju na dobre zagociły w dziecicym wiecie. Produkt przedstawiany przed seansami kinowymi bd strona internetowa łczca edukacj z zabaw to jedne z wielu moliwoci do zastosowania przy promocji. Reklama moe równie obj magazyny czytane przez młodych takie jak Angorka, Bravo, Cogito,

14 wiat Komiksów, Kaczor Donald, czy te Dziewczyna jako dodatkowe ródło reklamy zaraz po telewizji. Kampania reklamowa winna pojawi si na krótko przed ukazaniem si nowej serii kubków, tak by wzbudzi zainteresowanie oraz jak najszybsz ch posiadania całej kolekcji. Warto jednak wzi pod uwag fakt, i nie naley zbytnio zwleka z czasem, jaki upływa od przedstawienia pierwszej reklamy a wprowadzeniem produktu do sprzeday, gdy dziecko szybko ulega zniechceniu i moe zapomnie o naszym produkcie. Prezentowana metoda ma wiele moliwych obszarów zastosowa, np. intuicyjny (stymulujcy wyobrani), techniczno-technologiczny (powstania wynalazku, nowego produktu, udoskonalenie ju istniejcego) oraz poszukiwania nowych moliwoci naukowobadawczych. Znalazła swoje uznanie wród takich badaczy, jak: F. Zwicky 11, Z. Martyniak 12, A. Góralski 13 czy J.P. Guilford 14. Warto podkreli równie jej randonomiczny charakter (wykorzystania randomizacji), który w mniej lub bardziej przypadkowym łczeniu wymiarów i ich atrybutów upatruje moliwoci poszukiwania nowej idei. Warto w tym miejscu wspomnie równie o tzw. trysocjacyjnym ujciu odkrycia, które sprowadza si do trójwymiarowego modelu (tak jak to ma miejsce np. w modelu intelektu Guilforda), wtedy szanse na odkrycie s jeszcze wiksze, ni w przypadku tzw. bisocjacji. Poszczególne wymiary czy macierze mog zawiera róne elementy (dziedzin wiedzy, obiekty, techniki, rozwizania, atrybuty produktów), które mog si ze sob połczy, by w wyniku tego połczenia powstało odkrycie. W tym sensie trójkojarzenie odnosi si do morfologii pola problemowego, w której dokonujemy kombinacji wymienionych atrybutów (bd cech głównych wymiarów, czy czci składowych problemu) przez wszystkie pozostałe. W nawizaniu do realizowanego projektu w ramach współpracy z firm Roleski, warto podkreli ewentualne korzyci, jakie przy niewielkim nakładzie (zaoferowanie bezpłatnego stau studentom) firma ta moe uzyska. Do projektu przystpiło w sumie 158 osób, pracujcych w wikszoci trzyosobowych zespołach (pi zespołów pracowało w cztery osoby). Przy redniej liczbie czterech wypracowanych pomysłów na nowy produkt, bd udoskonalenie ju istniejcego w asortymencie przypraw mokrych firmy Roleski łatwo obliczy, i wszystkich pomysłów i moliwych rozwiza było w sumie 208 (52 zespoły x 4 11 F. Zwicky, Discovery, Invention, Research through the Morphological Analysis, New York: MacMillan Z. Martyniak., Wstp do inwentyki, Wyd. AE, Kraków A. Góralski., Twórcze rozwizywanie zada, PWN, Warszawa 1980; Zadanie, metoda, rozwizanie. Techniki twórczego mylenia, WNT, Warszawa J.P. Guilford, Natura inteligencji człowieka, PWN, Warszawa 1978.

15 pomysły). Wikszo z tych pomysłów zostanie przez firm skatalogowana w taki sposób, by mona było z nich skorzysta w przyszłoci. Jeli wemiemy pod uwag jedn z podstawowych zasad twórczego działania, która brzmi: ilo rodzi jako to włanie w wypracowaniu jak najwikszej liczbie pomysłów naley upatrywa szans na pojawienie si pomysłu prawdziwie wartociowego, który moe sta si innowacj.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W POSZUKIWANIU NOWEJ FORMY REKLAMOWANIA PRODUKTU

WYKORZYSTANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W POSZUKIWANIU NOWEJ FORMY REKLAMOWANIA PRODUKTU WYKORZYSTANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W POSZUKIWANIU NOWEJ FORMY REKLAMOWANIA PRODUKTU ANNA UJWARY-GIL Artykuł ukazał si w Marketing i Rynek: Ujwary-Gil A., Wykorzystanie analizy morfologicznej w poszukiwaniu

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

Reklama zewntrzna opinie ekspertów

Reklama zewntrzna opinie ekspertów Reklama zewntrzna opinie ekspertów Badanie obserwowanych zmian w brany oraz ocena atrakcyjnoci noników reklamowych Raport szczegółowy przygotowany dla: 02 stycznia 2009, Warszawa Agenda 1 Nota 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Pragniemy Pastwa serdecznie zaprosi do udziału OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SZTUKI ZŁOTNICZEJ. pt.: WIER. organizowanym przez GALERI YES

ZAPROSZENIE. Pragniemy Pastwa serdecznie zaprosi do udziału OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SZTUKI ZŁOTNICZEJ. pt.: WIER. organizowanym przez GALERI YES ZAPROSZENIE Poprzez biuteri, uywajc swojej wyobrani, projektant urzeczywistnia i przekazuje wartoci estetyczne. Odkrycie tych wartoci nie jest moliwe bez odbiorcy, z którym artysta podejmuje dialog, czynic

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym

Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym Metody aktywizujce w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym Metody aktywizujce kład nacisk na aktywno ucznia, uczenie przez dowiadczenie. Ich celem jest rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Co możemy dla Państwa zrobić?

Co możemy dla Państwa zrobić? OFERTA 2014 Co możemy dla Państwa zrobić? Kampanie w kurortach letnich i zimowych mamy wieloletnie doświadczenie w planowaniu, realizacji od A do Z, wraz z raportem filmowym i zdjęciowym, oraz zadowolonych

Bardziej szczegółowo

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe ródło energii, bo ich temperatura

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Piotr Borowiec PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Sporód wielu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej algorytmy genetyczne doczekały si wielu implementacji. Mona je wykorzystywa

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005.

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Konsument, aczkolwiek jest najwiksz zbiorowoci społeczn współczesnego wiata, to jednoczenie jest najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A MARKETING

OPAKOWANIA A MARKETING OPAKOWANIA A MARKETING Do przeszłości odszedł pogląd, że opakowanie służy jedynie zabezpieczeniu produktów przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Obecnie rola opakowania jest znacznie większa

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

DuoSmart Zrób dobre wrażenie

DuoSmart Zrób dobre wrażenie DuoSmart Zrób dobre wrażenie Dlaczego DuoSmarty są wyjątkowe? Dzięki zastosowaniu zewnętrznej tekturowej owijki DuoSmart oferuje większą przestrzeń dla komunikacji marki i promocji niż jakiekolwiek inne

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie rozwijaj swoje

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Elementy baz danych w edytorze tekstu. Elementy baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. Jednorodna tabela jako ródło danych:

Elementy baz danych w edytorze tekstu. Elementy baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. Jednorodna tabela jako ródło danych: 1 / 9 PODSTAWY BAZ DANYCH 2 / 9 PODSTAWY BAZ DANYCH Elementy baz danych w edytorze tekstu. Elementy baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. Jednorodna tabela jako ródło danych: Jednorodna tabela jako ródło

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

KATALOG PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH KATALOG PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH BRANDING PRODUKTÓW LUB WŁASNEJ MARKI Dla klientów przeznaczona jest oferta wykorzystania kalkulatorów z naszego portfolia do celów reklamowych. Na wybranych modelach można

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZŁAP KONTAKT reklama to sztuka nawiązywania relacji

ZŁAP KONTAKT reklama to sztuka nawiązywania relacji ZŁAP KONTAKT reklama to sztuka nawiązywania relacji PIXELAGESTUDIO.COM 13 lat doświadczenia - choć jako samodzielna firma istniejemy całkiem od niedawna. Zapraszam do zapoznania się z częścią moich prac

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Projekt: Wizualizacja i gadety promocyjne KSOW 2012 rok

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Projekt: Wizualizacja i gadety promocyjne KSOW 2012 rok Załcznik nr 2 A KSOW do siwz RW. ZP.D.272.44.2012.JR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt: Wizualizacja i gadety promocyjne KSOW 2012 rok Lp. Nazwa przedmiotu 1. Torba papierowa 2. Torba papierowa

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH Praca wyróniona w Ogólnopolskim 23.12.2004 r. Konkursie Piórem Logistyka organizowanym przez portal www.logistyka.net.pl NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH Pod koniec ubiegłego roku ukazała si wiadomo o tym, e prestiow

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SKUTECZNO CI REKLAMY NA DECYZJ KLIENTA PRZY WYBORZE MARKI PRODUKTU

WPŁYW SKUTECZNO CI REKLAMY NA DECYZJ KLIENTA PRZY WYBORZE MARKI PRODUKTU WPŁYW SKUTECZNOCI REKLAMY NA DECYZJ KLIENTA PRZY WYBORZE MARKI PRODUKTU DARIUSZ ROSZKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Publikacja omawia, jaki wpływ ma skuteczna reklama przy

Bardziej szczegółowo

Golfowe urodziny. Kreatywnie, nieszablonowo, aktywnie i sportowo: golf na urodzinach!

Golfowe urodziny. Kreatywnie, nieszablonowo, aktywnie i sportowo: golf na urodzinach! Golfowe urodziny Kreatywnie, nieszablonowo, aktywnie i sportowo: golf na urodzinach! Zorganizowanie wyjątkowych urodzin dla dziecka to nie lada wyzwanie. My potrafimy mu sprostać. Zapewniamy doskonałą

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Agnieszka Majewska Politechnika Czstochowska w Czstochowie Biblioteka Wydziału Zarzdzania czytel@zim.pcz.czest.pl Mariola Szyda

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu Przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu 1. Wstp Okablowanie strukturalne to pojcie, którym okrela si specyficzne

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU Grayna Napieralska W podstawach programowych pierwszego etapu nauczania edukacji wczesnoszkolnej wród rónych rodzajów umiejtnoci i kompetencji, jakie ucze powinien zdoby,

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych

Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych AMME 2003 12th Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych P. Ociepka, J. wider Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y Nr zadania Nr czynnoci Przykadowy zestaw zada nr z matematyki ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR POZIOM PODSTAWOWY Etapy rozwizania zadania. Podanie dziedziny funkcji f: 6, 8.. Podanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents AltiumLive - Content Store Language AltiumLive - Content Store Contents Dostp do Content Store Obsuga Content Store Przegldanie elementów i pobieranie zawartoci Wyszukiwanie elementów Ocenianie zawartoci

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Temat: Algorytmy zachłanne

Temat: Algorytmy zachłanne Temat: Algorytmy zachłanne Algorytm zachłanny ( ang. greedy algorithm) wykonuje zawsze działanie, które wydaje si w danej chwili najkorzystniejsze. Wybiera zatem lokalnie optymaln moliwo w nadziei, e doprowadzi

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Reklama a wywieranie wpływu dr Izabela Sowa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 października 2012 r. Czym jest reklama? 1.Reklama przekazuje klientom informację o

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załcznik nr 2B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY Specyfikacja techniczna na wizytownik skórzany Ilo 350 szt. 1 orientacyjny 19,5 x 13 x 2,5 cm 2 opis Wizytownik wyposaony w kieszonk

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów działa dr Adam Chmielewski Koszty we współczesnym otoczeniu rynkowym spadek udziału kosztów bezporednich spadek udziału kosztów materiałów spadek udziału kosztów płac bezporednich wzrost

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

znak: DOA.III-3323-40/07, informujemy e:

znak: DOA.III-3323-40/07, informujemy e: ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO ZPORR, UNII EUROPEJSKIEJ I WOJEWÓDZTWA WITOKRZYSKIEGO W RAMACH DZIAŁA 2.5 i 3.4 ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO DOTYCZCYCH PROJEKTU NR 03/691 PN.:

Bardziej szczegółowo

FFCreation Sp. Jawna Chorągwii Pancernej 43 02-951 Warszawa WINIARY. Kochanie przez gotowanie

FFCreation Sp. Jawna Chorągwii Pancernej 43 02-951 Warszawa WINIARY. Kochanie przez gotowanie WINIARY Kochanie przez gotowanie 1 WYKORZYSTANIE ZINTEGROWANEJ KAMPANII PRZY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KLIENT: MARKA: TYP PROJEKTU Nestle Polska Winiary promocja konsumencka wykorzystująca zintegrowaną kampanię,

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Konferencja 24/25 stycznia 2008 r.

Konferencja 24/25 stycznia 2008 r. Tekst wystpienia prof. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szkolnictwa wyszego, podczas inauguracji konferencji "Nowe finansowanie. Wiksza dostpno. Lepsza jako." Konferencja 24/25 stycznia 2008 r. Dzisiejsza

Bardziej szczegółowo

Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble

Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble Kolekcja 2012 Gravity Meble sypialniane o unikalnym kształcie oraz charakterystycznie zaokrąglonymi krawędziami, które nadają wizualnej swobody. Przedstawianą

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Projekt 4.02.02 KOMUNIKAT PRASOWY

Projekt 4.02.02 KOMUNIKAT PRASOWY KOMUNIKAT PRASOWY Projekt 4.02.02 W drugiej połowie 2004 roku Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, we współpracy z zespołem badawczym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierowanym przez pani profesor

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo