Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich"

Transkrypt

1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Joanna Chudzian Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich Autoreferat rozprawy doktorskiej Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. prof. SGGW Joanny Szwackiej-Mokrzyckiej Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki dr hab. prof. SGGW Maria Parlińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa

2 Uzasadnienie podjętej problematyki Zachowania konsumenta na rynku koncentrują się wokół zakupu, jednak dla pełniejszego ich poznania w nauce powstają kolejne modele uwzględniające szereg uwarunkowań ekonomicznych, psychologicznych i społecznych. Dodatkowo na zachowania konsumenckie składają się: sposób postępowania konsumenta poprzedzający decyzję o zakupie, sytuacja zakupu oraz wrażenia z konsumpcji produktu. Proces ten, zwany procesem decyzyjnym, może przybierać różną postać dla różnych grup konsumentów, różnych rynków i kategorii produktów. Do tej pory nie opracowano modelu, który w pełni uwzględniałby specyficzne postępowanie konsumentów w trakcie procesu decyzyjnego na rynku mleczarskim i mógłby być użyty w odniesieniu do poszczególnych jego kategorii produktowych. Wpływ promocji, jako jednego z najważniejszych czynników oddziałujących na zachowania konsumenckie, jest szeroko opisywany w różnych dziedzinach, ze względu na swoje duże znaczenie praktyczne. Poszczególne instrumenty promocji pełnią różne funkcje i mogą wspomagać realizację odmiennych celów rynkowych. Reklama i promocja sprzedaży oddziałują bezpośrednio na sprzedaż poprzez komunikat o charakterze informacyjnym i perswazyjnym (reklama) lub dzięki wykorzystaniu narzędzi podnoszących atrakcyjność oferty (promocja sprzedaży). Sprzedaż osobista odgrywa istotną rolę przy sprzedaży produktów trwałego użytku, o skomplikowanej obsłudze lub luksusowych, a także przy sprzedaży usług. Z kolei Public Relations wspomaga kreowanie wizerunku firmy i marki, wspierając sprzedaż jedynie w formie pośredniej. Z uwagi na charakter produktów mleczarskich, niskie zaangażowanie konsumenta oraz masową konsumpcję, kolejne badania pokazują, że największe znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowych na rynku żywności mają reklama i promocja sprzedaży. Spośród wielu różnic między tymi dwoma instrumentami najciekawszy jest kierunek ich oddziaływania. Stanowi on bowiem kryterium wyboru reklamy jako elementu promocji uwzględnionego w dalszym procesie badawczym. Reklamę zalicza się bowiem do elementów oddziałujących bezpośrednio na konsumenta (poprzez zbliżenie konsumenta do produktu istniejącego na rynku). Z punktu widzenia analizy kształtowania się zachowań konsumenckich, jaki przyjęto w procesie badawczym niniejszej rozprawy, bardziej celowe jest analizowanie zmian zachowań nabywców w odniesieniu do produktu, niż zmiany produktu w odpowiedzi na oczekiwania konsumenta. W pracy analizie poddawany jest ogólny charakter reklamy, jej kolejne elementy oraz zastosowane nośniki reklamowe. Wpływ na decyzję zakupu jest bardziej złożony i trudny do 2

3 opisania. Stąd też konieczność koncentrowania uwagi na pojedynczych detalach reklamy w oddziaływaniu na zachowania konsumenta na rynku, często ograniczonym również do pojedynczych kategorii produktowych. Dotychczas zaproponowane metody rozwiązania oparte są jedynie na badaniu skuteczności reklamy i czynników determinujących postępowanie konsumenta. Wydaje się jednak zasadne włączenie w te badania także procesu decyzyjnego i jego relacji z reklamą. Reklama może bowiem spełniać różne funkcje w celu dotarcia do etapu procesu decyzyjnego, w którym znajduje się konsument. Takie rozwiązanie pozwalałoby także na praktyczne zastosowanie badań nad procesem decyzyjnym, które ma obecnie jedynie charakter opisowy. Wybór rynku mleczarskiego jako obszaru badań podjętych w niniejszej pracy podyktowany był obserwowaną wysoką dynamiką zmian na tym rynku, jednocześnie po stronie producentów, gdzie istnieje wysoka konkurencyjność i dokonująca się koncentracja produkcji, jak i po stronie konsumentów, gdzie widoczne są szybkie zmiany zachowań w czasie i wyraźne różnicowanie preferencji. W celu aktualizacji stanu badań na temat rynku mleczarskiego, analizie poddano najważniejsze kategorie produktowe, które wyróżniono na podstawie stopnia przetworzenia produktu oraz poziomu nasycenia rynku daną kategorią produktową. W tym rozumieniu wyróżnić można (Szwacka-Salmonowicz, 2003): produkty tradycyjne, o niższym stopniu przetworzenia, produkty nowej generacji, o wyższym stopniu przetworzenia. Tabela 1. Współczynniki elastyczności dochodowej wydatków w 2001 roku Wysokość współczynników od do Napoje mleczne 0,76 1,80 Desery mleczne 0,62 1,48 Jogurty 0,68 1,14 Sery dojrzewające 0,54 0,87 Sery twarogowe 0,40 0,63 Śmietana 0,13 0,32 Mleko 0,00 0,19 Źródło: Szwacka-Salmonowicz, J. (2003). Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Warszawa: Wyd. SGGW. 3

4 Do produktów tradycyjnych zaliczyć można mleko, śmietanę, kefir, lody, sery twarogowe i dojrzewające o współczynniku elastyczności dochodowej poniżej 1,0 (tab. 1). Natomiast do produktów nowej generacji zaliczyć można jogurty, napoje i desery mleczne, które mają wysokie współczynniki elastyczności dochodowej (1,0 i powyżej). Do badania wykonanego w ramach pracy wybrano kategorie reprezentujące grupę zarówno produktów tradycyjnych, jak i produktów nowej generacji, ze względu na wyraźne różnice w produkcji i spożyciu dla obu tych grup. Dodatkowo grupy różnicuje poziom nasycenia rynku danymi kategoriami, dostępność marek oraz poziom natężenia działań reklamowych. Przy wyborze produktów reprezentujących dane kategorie wzięto pod uwagę m.in. różnice wewnątrzgrupowe w celu oceny jednorodności obu kategorii. Z tych względów, do reprezentowania w badaniu produktów tradycyjnych wybrano mleko i sery dojrzewające, a produktów nowej generacji jogurty smakowe i desery mleczne. Cele badań Celem teoretycznym rozprawy jest określenie sposobu oddziaływania i znaczenia reklamy w kształtowaniu zachowań konsumentów w poszczególnych etapach procesu decyzyjnego na rynku produktów mleczarskich. Do realizacji celu głównego określono następujące cele szczegółowe: 1. określenie preferencji konsumenckich na rynku produktów mleczarskich, 2. charakterystyka czynników uwzględnianych w wyborach konsumenckich na rynku produktów mleczarskich, 3. określenie sposobu zachowań konsumenckich charakterystycznego dla rynku mleczarskiego, 4. identyfikacja i określenie charakteru oddziaływania reklamy na rynku mleczarskim, 5. opracowanie wskazówek dla przemysłu mleczarskiego pozwalających na lepsze dopasowanie oferty rynkowej do preferencji konsumentów produktów mleczarskich. Celem praktycznym rozprawy jest opracowanie wskazówek dla sektora mleczarskiego, które pozwolą na lepsze poznanie sposobu zachowań konsumentów na tym rynku i efektywniejsze wykorzystanie reklamy w strategii marketingowej przedsiębiorstw, a tym samym na generowanie większych przychodów. 4

5 Hipotezy badawcze W oparciu o wymienione cele szczegółowe sformułowano następujące hipotezy badawcze: 1. Występowanie etapów procesu podejmowania decyzji zakupowych u konsumentów produktów mleczarskich zależy od kategorii produktowej. 2. Reklama ma istotny wpływ na zachowania konsumentów na rynku produktów mleczarskich. 3. Istnieje potrzeba różnicowania działań reklamowych stosownie do kategorii produktowej na rynku mleczarskim. 4. Istnieje potrzeba dostosowania komunikacji reklamowej do konsumentów o różnych poziomach spożycia produktów mleczarskich. Źródła danych W celu uzyskania odpowiedzi na założenia badawcze korzystano zarówno ze źródeł danych wtórnych, jak i pierwotnych. Dane wtórne pochodziły z następujących źródeł: literatury źródłowej prezentującej dotychczasowy dorobek badaczy zarówno polskich jak i zagranicznych w zakresie zachowań konsumenckich (głównie: Journal of Consumer Reasearch, Journal of Consumer Marketing, Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, European Journal of Social Psychology) oraz reklamy (głównie Journal of Marketing Research, Journal of Advertising Research), danych branżowych dla rynku mleczarskiego w Polsce (głównie European Review of Agricultural Economics, Przemysł Spożywczy, Przegląd Mleczarski, Roczniki Naukowe SERiA, Roczniki Nauk Rolniczych), danych uzupełniających (wydawnictw statystycznych GUS np. Banku Danych Regionalnych). Podstawowym źródłem danych pierwotnych wykorzystanych w procesie badawczym były informacje pozyskane z badań właściwych (kwestionariuszy ankiety z uwzględnieniem eksperymentu). 5

6 Procedura badawcza Badanie obejmowało trzy etapy: 1. opracowanie modelu teoretycznego na podstawie literatury, 2. badania pilotażowe do weryfikacji kwestionariuszy 3. właściwe badanie ilościowe realizowane za pomocą trzech kwestionariuszy ankiety: kwestionariusza preferencji zakupowych, kwestionariusza procesu decyzyjnego, kwestionariusza percepcji reklamy. W oparciu o analizę zagadnień teoretycznych, stan badań i sytuację w branży mleczarskiej przeprowadzone w rozdziałach od drugiego do piątego, określono procesy zachodzące na rynku, które posłużyły do zaproponowania nowego modelu teoretycznego dedykowanego dla produktów mleczarskich (ryc.1). Uwzględniono w nim czynniki decydujące o zakupie, etapy procesu decyzyjnego i różne elementy reklamy. Badania pilotażowe były prowadzone w latach , co pozwoliło na systematyczne konstruowanie i udoskonalanie narzędzi pomiarowych. Początkowo badania miały na celu eksplorację obszaru badawczego. W pierwszym pilotażu przeprowadzonym w październiku 2008 roku większość pytań stanowiły pytania otwarte dotyczące preferencji zakupowych oraz oceny reklam na rynku mleczarskim. Przebadano wówczas 200 studentów. Wyniki wskazały na potrzebę wyróżnienia w kwestionariuszu grup produktów mleczarskich ze względu na ich zróżnicowaną specyfikę oraz na konieczność wprowadzenia dodatkowych pytań dotyczących percepcji reklamy, a rezygnacji z części pytań o ocenę ze względu na ich subiektywny charakter. Kolejne badania przeprowadzono w kwietniu 2009 roku na próbie 100 respondentów. Dotyczyły one preferencji zakupowych w odniesieniu do produktów wysokoprzetworzonych jogurtów smakowych, serków homogenizowanych, deserów mlecznych oraz napojów mlecznych. Wyniki wskazały celowość dalszego badania wpływu reklamy na zachowania konsumentów na rynku produktów wysokoprzetworzonych. Następne badanie pilotażowe przeprowadzono podczas stażu naukowego w Słowenii (University of Ljubljana) w listopadzie 2009 roku. Analiza wyników badań w Polsce i Słowenii wskazała na konieczność uwzględnienia wśród czynników decydujących o wyborze produktów mleczarskich takich aspektów jak pochodzenie produktu czy względy ekologiczne. W kwietniu i maju 2010 roku wykonano kolejne serie badania, które w sumie objęły grupę około 250 respondentów. Pierwsze badanie w cyklu miało na celu weryfikację zasadności badania etapów procesu decyzyjnego na rynku mleczarskim, a także możliwości pomiaru 6

7 natężenia występowania poszczególnych etapów. Kolejne badania służyły iteracyjnej ocenie i poprawie trafności i rzetelności pytań-stwierdzeń zawartych w kwestionariuszu na podstawie analizy współczynnika ά-cronbacha. W efekcie tych prac powstał uniwersalny kwestionariusz procesu decyzyjnego charakteryzujący się wysoką rzetelnością. Rycina 1. Model teoretyczny wpływu reklamy na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich Źródło: Opracowanie własne. 7

8 Dobór próby badawczej miał charakter dwustopniowy. Początkowo określono kryteria filtrujące, a następnie spośród osób spełniających te kryteria dokonano doboru losowego. Z uwagi na cel główny badania nakierowany na analizę zachowań rynkowych konsumentów, do badania włączono tylko osoby deklarujące spożywanie produktów z co najmniej jednej z kategorii (mleka, serów, jogurtów lub deserów mlecznych). W związku z charakterem badania wymagającym dostępności szerokiego asortymentu produktów mleczarskich oraz dostępu do różnych form reklamy tych produktów, do badania włączono kryterium filtrujące w postaci lokalizacji. Wybrano dziewięć największych miast Polski wraz z aglomeracją w promieniu 30 km. Zgodnie z danymi statystycznymi GUS, lokalizacją geograficzną oraz praktyką agencji badawczych uwzględniającą specyfikę poszczególnych miejscowości do badania włączono: Warszawę, Poznań, Kraków, Trójmiasto, Katowice, Białystok, Łódź, Lublin i Wrocław. Ze względu na wysoki poziom rozdrobnienia produkcji mleczarskiej, taki dobór lokalizacji umożliwiał jednocześnie uwzględnienie marek o znaczeniu lokalnym. Aby zminimalizować wpływ błędu losowego na wynik analiz statystycznych, zaplanowano przeprowadzenie badania na próbie co najmniej 500 respondentów. W trakcie badania pozyskano 630 kwestionariuszy od konsumentów produktów mleczarskich w wieku powyżej 15. roku życia pochodzących z dziewięciu aglomeracji. Podczas wstępnej analizy danych część kwestionariuszy została odrzucona, a ich ostateczna liczba wyniosła 550. Do oceny interpretacji wyników badań użyto pakietów statystycznych SPSS i R. Zastosowano następujące metody statystyczne: analizę korelacji, jedno- i dwuczynnikową analizę wariancji, test niezależności χ 2, analizę skupień oraz regresję (modele liniowe i drzewa regresji). Do zobrazowania uzyskanych wyników wykorzystano liczne metody prezentacji graficznej, m.in. histogramy i wykresy top 2 boxes. 8

9 Wyniki badań 1. Spożycie produktów mleczarskich W trakcie początkowej analizy badanej grupy respondentów, w szczególności po analizie przeciętnego spożycia oraz istniejących rozbieżności w tym zakresie, dokonano grupowania (analizy skupień) metodą k-średnich dla k = 3. W efekcie uzyskano trzy skupienia użytkowników istotnie różnych pod względem poziomu spożycia nabiału. Grupy zostały nazwane względem rosnącego spożycia: light, medium i heavy (tab.2). Grupę light można charakteryzować jako wykształconych mężczyzn pochodzących z małej rodziny, którzy cechują się małym kontaktem z produktami mleczarskimi niskim spożyciem, niskimi wydatkami i małą częstotliwością dokonywania zakupów. Z kolei najczęściej produkty mleczarskie spożywają kobiety z niższym wykształceniem, posiadające liczną rodzinę. Kupują one nabiał często i wydają na niego stosunkowo dużą kwotę. Tabela 2. Charakterystyka grup użytkowników produktów mleczarskich light medium heavy mężczyźni płeć kobiety z małej rodziny liczba osób w gosp. domowym z licznej rodziny wykształceni mało spożywają mało wydają poziom wykształcenia poziom spożycia poziom wydatków słabo wykształcone dużo spożywają dużo wydają rzadko robią zakupy częstotliwość robienia zakupów często robią zakupy Źródło: Badanie własne. Największe różnice w spożyciu między skrajnymi grupami zaobserwowano dla jogurtów, napojów i deserów mlecznych oraz mleka, natomiast najniższe dla masła, sera białego 9

10 i śmietany (tab.3). Duże różnice w spożyciu dotyczą zatem kategorii nowej generacji, o niskim poziomie nasycenia rynku, gdzie użytkownicy heavy stanowią w tym przypadku grupę pionierów i wczesnych naśladowców. Wyniki dla mleka potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia i wskazują na trafne umieszczenie osób o rozbieżnych poglądach w skrajnych grupach light i heavy. Spożycie masła, sera białego oraz śmietany w mniejszym stopniu różnicują badane grupy użytkowników. Wysokie różnice w analizie średnich poziomów spożycia potwierdzają zasadność wyboru mleka, sera żółtego, jogurtów smakowych i deserów mlecznych jako produktów reprezentujących kategorie produktów tradycyjnych i nowej generacji. Tabela 3. Średnie spożycie dla grup użytkowników Kategorie produktowe Grupy użytkowników light medium heavy Mleko pasteryzowane 2,02 2,55 3,15 Mleko UHT 2,61 3,21 3,83 Masło 3,10 3,71 4,03 Ser biały 2,71 3,30 3,84 Ser żółty 3,52 3,80 4,35 Śmietana 2,35 2,89 3,30 Kefir 2,07 2,65 3,31 Maślanka 1,65 2,28 2,81 Jogurt naturalny 2,40 3,17 3,60 Jogurt smakowy 2,59 3,30 3,96 Serek homogenizowany 2,19 2,80 3,36 Deser mleczny 1,81 2,36 3,32 Napój mleczny 1,94 2,65 3,59 Źródło: Badanie własne. Po ocenie poziomu wydatków na mleko, ser żółty, jogurty i desery mleczne, sprawdzono istnienie różnic w średnich wydatków dla poszczególnych grup użytkowników. Wyniki okazały się statystycznie istotne (F = 74,252; p < 0,001). Charakterystykę wydatków potwierdzającą wzrost wydatków wraz ze wzrostem spożycia przedstawiono w tabeli 4. Tabela 4. Średnie wydatki miesięczne na cztery kategorie nabiału dla grup użytkowników Grupy użytkowników light medium heavy Średnia 34,38 46,89 64,40 Odchylenie standardowe 18,03 20,89 22,72 Minimum 1,9 6,4 17,7 Maksimum 83,7 124,3 137,7 Źródło: Badanie własne. 10

11 2. Występowanie etapów procesu podejmowania decyzji Kolejnym etapem procesu badawczego było określenie sposobu zachowań konsumenckich, charakterystycznego dla rynku mleczarskiego. W celu weryfikacji hipotezy pierwszej dotyczącej założenia o odmiennej postaci procesu decyzyjnego dla produktów tradycyjnych i nowej generacji wykonano analizę średnich i wykresów top 2 boxes dla obu grup produktów niezależnie (ryc. 2). 100% zgadzam się zdecydowanie się zgadzam 80% 60% 40% 20% 0% Etap I Odczuwanie potrzeby Etap II Poszukiwanie informacji Etap III Ocena alternatyw wyboru Etap IV Decyzja zakupu Etap Va Rezygnacja z zakupu Etap Vb Procesy pozakupowe Etap VI Powtarzanie zakupu Rycina 2. Etapy procesu podejmowania decyzji zakupowych dla produktów tradycyjnych Źródło: Badanie własne. Jak wynika z przedstawionych statystyk opisowych, proces decyzyjny konsumentów przy zakupie produktów tradycyjnych ograniczony jest do odczuwania potrzeby, procesów pozakupowych i powtarzania zakupu. Etap oceny alternatyw był przez konsumentów pomijany dla tych produktów, co świadczy o tendencji do decyzji nawykowych, w przypadku których istotniejsze wydaje się przyzwyczajenie niż świadomy wybór. W przypadku produktów nowej generacji w procesie decyzyjnym występuje dodatkowo ocena alternatyw wyboru, co wynika z danych zawartych na rycinie 3. Oprócz tego etapu można zakwalifikować także etapy I (odczuwanie potrzeby), Vb (procesy 11

12 pozakupowe) oraz VI (powtarzanie zakupu), analogicznie do wcześniej przedstawionych wyników dla produktów tradycyjnych. 100% 80% zgadzam się zdecydowanie się zgadzam 60% 40% 20% 0% Etap I Odczuwanie potrzeby Etap II Poszukiwani e informacji Etap III Ocena alternatyw wyboru Etap IV Decyzja zakupu Etap Va Rezygnacja z zakupu Etap Vb Procesy pozakupowe Etap VI Powtarzanie zakupu Rycina 3. Etapy procesu podejmowania decyzji zakupowych dla produktów nowej generacji Źródło: Badanie własne. 3. Analiza skuteczności przekazów reklamowych Jako skuteczność reklamy rozumiano stopień osiągnięcia celu, który postawiono przed reklamą (Pociecha, 1996). W porównaniu z oceną efektywności, czyli stosunku poniesionych nakładów na reklamę do wyników finansowych, badanie skuteczności reklamy koncentrowało się na zmianie postawy konsumentów wobec reklamowanego produktu i kategorii produktowej. W oparciu o charakterystykę badanej zbiorowości i możliwość oceny wszystkich reklam na rynku mleczarskim (a nie pojedynczych kampanii) do analizy skuteczności reklamy produktów mleczarskich wybrano kilka miar. Początkowo ocenie poddano stopień zapamiętania przekazu reklamowego, następnie zbadano stopień zgodności produktu najlepiej zapamiętanego z reklam z produktem wybieranym. Ostatnią wprowadzoną miarą była miara ważona oparta na modelu AIDA. 12

13 Do oceny stopnia zapamiętania przekazu reklamowego sprawdzono, ile osób potrafiło wskazać zapamiętaną markę produktu z danej kategorii produktowej. Wykaz częstości przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Stopień zapamiętania przekazu reklamowego produktów mleczarskich Częstość Procent Mleko ,6% Ser żółty ,5% Jogurty smakowe ,9% Desery mleczne ,9% Źródło: Badanie własne. Jak wynika z przedstawionych danych, badani najlepiej zapamiętali reklamy mleka i jogurtów smakowych. Stopień dotarcia i zapamiętania reklamy wyniósł w tych kategoriach produktowych prawie 50%. Wyraźnie słabiej badani zapamiętali reklamy produktów sera żółtego i deserów mlecznych stopień dotarcia i zapamiętania reklam nie przekroczył dla tych kategorii progu 40%. Różnice w zakresie zapamiętania reklamy wskazują, że reklamy mleka i jogurtów smakowych są bardziej widoczne dla badanych i łatwiejsze w zapamiętaniu. Jak wynika z badań, cechują się tym samym wyższą skutecznością (przyjmuje się wskaźnik skuteczności środków reklamowych na poziomie 20%). Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że reklamy sera żółtego i deserów mlecznych pojawiają się w polskich mediach relatywnie rzadziej niż reklamy mleka oraz jogurtów smakowych. Innym podejściem do oceny skuteczności reklamy jest miara pośrednia nie opierająca się na deklaracjach osób badanych, ale na obiektywnym porównaniu marek zapamiętanych z reklam w stosunku do marek faktycznie wybieranych. W tym celu ustalono stopień zauważenia reklamy danej kategorii. Następnie spośród reklam zauważanych wybrano te, które pokrywają się z deklarowanym zakupem produktu reklamowanej marki. Porównanie z wyszczególnieniem kategorii produktowych przedstawiono na rycinie 4. Na podstawie tej miary można uznać, że marki zapamiętane z reklam jogurtów i mleka są jednocześnie markami najczęściej wybieranymi przez konsumentów (odpowiednio 36% i 34%). Z kolei niski poziom zauważenia reklam sera żółtego i deserów mlecznych tłumaczy zaobserwowane wcześniej słabe zapamiętanie reklam tych kategorii. Warto jednak zauważyć, że miara ta ogranicza możliwość wyciągania jednoznacznych wniosków dotyczących kierunku zależności produktów reklamowanych i wybieranych. Równie prawdopodobne jest kupowanie produktów pod wpływem reklamy, co dobre zapamiętanie reklam produktów często wybieranych. 13

14 marki zbieżne marki rozbieżne brak marki ser żółty mleko jogurt deser 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rycina 4. Zbieżność marek reklamowanych i wybieranych Źródło: Badanie własne. 4. Model AIDA Zastosowane miary oceny skuteczności miały charakter opisowy i umożliwiły ocenę poziomu reklam na rynku produktów mleczarskich. W dalszej części analizy przedstawiono natomiast wyniki o większym zastosowaniu praktycznym. Prezentują one możliwości w zakresie zmiany poziomu tej skuteczności za pomocą optymalizacji zastosowanej kompozycji elementów, nośników, celów i form reklamowych. Aby to zbadać wykonano modele regresji. Zmienną zależną, która została określona jako skuteczność reklamy, wyrażono za pomocą średniej ważonej opracowanej na podstawie modelu AIDA (ryc.5). A Działanie D Przekonanie I Zainteresowanie A Uwaga A Zdarza mi się kupować produktu mleczne pod wpływem reklamy. D Lubię oglądać reklamy produktów mlecznych. I Reklamy produktów mlecznych wzbudzają moje zainteresowanie. A Często oglądam reklamy produktów mlecznych. Rycina 5. Operacjonalizacja zmiennej zależnej Źródło: Badanie własne. 14

15 Uwaga (attention) została zoperacjonalizowana poprzez deklarację oglądania reklam produktów mleczarskich, zainteresowanie (interest) jako deklaracja wzbudzania zainteresowania reklamą, chęć zakupu (desire) jako pozytywna postawa wobec reklamy, a działanie (action) poprzez deklarację zakupu pod wpływem reklamy. W celu łatwiejszej interpretacji wskaźnika AIDA zmienne wchodzące w jego skład zostały przeskalowane do przedziału <0;1> tak, aby sam wskaźnik przyjmował wartości z tego zakresu. Do wyjaśnienia zmiennej zależnej wyznaczono czynniki, które mogą tłumaczyć poziom skuteczności reklamy. Czynniki te, stanowiące listę zmiennych niezależnych do wykonanych modeli regresji, są operacjonalizowane poprzez cztery grupy: x1 - x8 cele reklamy (informacja, demonstracja, perswazja, uwaga, oferta, podziękowanie, przypominanie, konkurencyjność) x9 x16 formy reklamy (plansze, animacja, scenka z życia, scenka w kuchni, scenka z jedzenia, scenka w plenerze, wytwarzanie produktu, demonstracja działania) x17 x26 elementy reklamy (muzyka, humor, treść, grafika, pomysł, wykonanie, atrakcyjność, bohater, długość, pora emisji) x27 x36 nośniki reklamy (TV, radio, prasa, Internet, outdoor, pojazdy, opakowanie, miejsce sprzedaży, kino, ) 5. Wpływ elementów reklamy produktów mleczarskich na jej skuteczność W celu oceny czynników reklamowych wpływających na skuteczność reklam w odniesieniu do konsumentów o zróżnicowanym poziomie spożycia produktów mleczarskich, sporządzono kolejno trzy modele regresji. Pierwszy z nich wykonano dla konsumentów rzadko spożywających produkty mleczarskie (light) i przyjął on postać: AIDA = 0,055* TREŚĆ + 0,052*OPAKOWANIE + 0,034* MUZYKA 0,006*PODZIĘKOWANIE 2 0,089 Model ten wyjaśnia prawie 30% wariancji zmiennej AIDA (R 2 2 = 0,297; R s = 0,274). Wartość statystyki F-Snedecora (F 4;119 = 12,582) pozwala odrzucić hipotezę o zerowej wartości współczynników Beta (H 0 : β 1 = β 2 = = 0) przy istotności p = 1,44e-08, co świadczy o poprawności uzyskanego modelu. Współczynniki regresji przy wszystkich zmiennych niezależnych są statystycznie istotne. Konsumenci rzadko kupujący produkty mleczarskie i podejmujący decyzje zakupowe w sposób uproszczony, są szczególnie podatni na reklamę zamieszczoną na opakowaniu. 15

16 Wydaje się, że osoby niezainteresowane daną kategorią produktową decyzje zakupowe podejmują w sposób bardzo uproszczony, a opakowanie jest dla nich jedną z niewielu sposobności do zapoznania się z ofertą producenta. Z kolei optymalna konstrukcja reklamy skierowana do tej grupy odbiorców opiera się na podobnej sekwencji (przyciąganie uwagi dźwiękiem i prezentacja kluczowych informacji), tyle tylko, że w przypadku konsumentów light, forma komunikatu powinna być jeszcze bardziej uboga. Ponieważ badani z tej grupy rzadziej spożywają nabiał, dziękowanie za zaufanie i zakup produktu obniża wpływ reklamy do nich skierowanej. Warto przypomnieć, że w grupie użytkowników light objętych badaniem znalazły się głównie osoby wykształcone, a to zwykle zmniejsza podatność na perswazję, gdyż powoduje większą świadomość istnienia mechanizmów oddziaływania reklamy. Tłumaczyć to może ograniczoną liczbę czynników reklamowych wpływających na dokonywane przez nich zakupy nabiału. Model regresji liniowej dla konsumentów spożywających produkty mleczarskie w umiarkowanej ilości (medium) przyjął postać: AIDA = 0,009*MUZYKA 2 + 0,046*TV + 0,039*OUTDOOR + 0,005*TREŚĆ ,006*SCENKA.Z.JEDZENIA + 0,039*OFERTA + 0,030*PLANSZE 0,031*INTERNET 0,023*DŁUGOŚĆ 0,255 Model ten wyjaśnia ponad 36% wariancji zmiennej AIDA (R 2 = 0,382; R 2 s = 0,361). Wartość statystyki F-Snedecora (F 9;261 = 17,963) pozwala odrzucić hipotezę o zerowej wartości współczynników Beta (H 0 : β 1 = β 2 = = 0) przy istotności p < 2,2e-16, co świadczy o poprawności uzyskanego modelu. Współczynniki regresji przy wszystkich zmiennych niezależnych w przedstawionym modelu są statystycznie istotne na poziomie p < 0,05. Na użytkowników medium, których w badaniu było najwięcej (n = 271), w różnym stopniu oddziałuje wiele czynników reklamowych. Można zaobserwować tendencję podobną, jak w reklamach produktów skierowanych do wszystkich konsumentów nabiału (mieszanka elementów o charakterze emocjonalnym i racjonalnym), jednak istnieją także inne sposoby oddziaływania. Obecność scenek z życia w reklamie wśród elementów skłaniających do zakupu pozwala sądzić, że konsumenci z tej grupy przykładają większą wagę do dysponowania produktami mleczarskimi, a przyrządzanie posiłków czy wspólne jedzenie są częścią ich stylu życia. Dodatkowo skuteczność nośników zewnętrznych świadczy o tym, że użytkownicy medium należą do grupy osób aktywnych, spędzających czas w ruchu, ale 16

17 jednocześnie stanowiących bardziej rozproszoną grupę, do której łatwiej dotrzeć poprzez eksponowanie reklamy 24 h na dobę niż poprzez emisję w internecie czy radiu. Model regresji liniowej dla konsumentów spożywających produkty mleczarskie w dużej ilości (heavy) przyjął postać: AIDA = 0,304*TV 0,041*TV2 + 0,007*MUZYKA 2 + 0,006*UWAGA ,006*PODZIĘKOWANIE 2 0,348 Model ten wyjaśnia ponad 30% wariancji zmiennej AIDA (R 2 2 = 0,328; R s = 0,305). Wartość statystyki F-Snedecora (F 5;149 = 14,537) pozwala odrzucić hipotezę o zerowej wartości współczynników Beta (H 0 : β 1 = β 2 = = 0) na poziomie p = 2,68e-11, co świadczy o poprawności uzyskanego modelu. Również w tym modelu współczynniki regresji przy wszystkich zmiennych niezależnych są statystycznie istotne na poziomie p < 0,05. Z postaci modelu wynika, że na osoby często spożywające produkty mleczarskie nie ma potrzeby oddziaływania za pomocą dużej ilości informacji. Te osoby wydają się być już przekonane do danej kategorii produktowej, a wcześniejsze wyniki dla użytkowników heavy wskazywały na aktywne poszukiwanie przez nich informacji oraz wysoką częstotliwość dokonywania zakupów. Skuteczne wobec tej grupy wydają się być zatem działania nakierowane na powtarzanie zakupu, czyli reklamy realizujące cele lojalnościowe przypominanie o marce i dziękowanie za już obdarzone zaufanie. W tym przypadku dostępne z modelu elementy reklamy powinny posłużyć do stworzenia komunikatu o charakterze emocjonalnym. Podsumowując, niezależnie od grup użytkowników największy wpływ na zakup produktów mleczarskich ma reklama emitowana w telewizji. Nośnik ten dociera skutecznie do wszystkich konsumentów bez względu na poziom spożycia produktów mleczarskich. Wydaje się, że w związku z niskim zaangażowaniem w zakupy tej kategorii produktowej, jest to forma intensywnego oddziaływania, nie wymagająca aktywnego poszukiwania informacji. Dodatkowo konstrukcja reklamy w postaci łączenia komponentów emocjonalnych i racjonalnych wydaje się istotna z takim założeniem, że elementy racjonalne powinny przeważać w komunikacji z konsumentami rzadko kupującymi produkty mleczarskie, a elementy emocjonalne są szczególnie skuteczne wobec użytkowników heavy. 17

18 6. Zależność reklamy i procesu decyzyjnego na rynku produktów mleczarskich Z analizy stanu badań nad procesem decyzyjnym wynika, że zagadnienie to jest słabo zbadane w odniesieniu do poszczególnych grup produktów, a brak wskazania bezpośredniego znaczenia kształtu procesu w tworzeniu reklam, powoduje niewielkie wykorzystanie w praktyce. Wynika to z opisowego charakteru procesu decyzyjnego, a tym samym trudności we wskazaniu jego związku ze skutecznością reklamy. Jednocześnie na podstawie wyników zebranych w tej pracy, istotne wydaje się wskazanie, jakie etapy procesu decyzyjnego warto wspierać, a jakie minimalizować w komunikacji marketingowej w celu zwiększenia jej oddziaływania. Z przytoczonych w pracy badań innych autorów wynika, że reklama może wpływać na proces decyzyjny i należałoby ją kierować do etapu, w którym aktualnie znajduje się konsument (rycina 6). REKLAMA PROCES DECYZYJNY Rycina 6. Schemat możliwych zależności reklamy i procesu decyzyjnego Źródło: Badanie własne. W praktyce takie działanie jest jednak trudne do wykonania, z powodu niemożliwości wyodrębnienia grup konsumentów przechodzących przez poszczególne etapy. Oddziaływanie na wszystkie etapy wymagałoby olbrzymich nakładów finansowych, a wyniki badań nie wskazują jednoznacznie, w których etapach reklama może mieć najwyższą skuteczność. Wydaje się jednak, że możliwość określenia tych etapów (wraz z siłą oddziaływania reklamy na nie) umożliwiłaby zastosowanie podejścia, w którym oddziałuje się tylko na te etapy procesu, które są istotne z punktu widzenia nadawcy. Takie działanie pozwoliłoby zminimalizować poniesione nakłady finansowe, a także aktywnie wzmacniać i wygaszać poszczególne etapy poprzez komunikację marketingową. Efektem takiego działania byłoby zatem tworzenie takiej reklamy, która wzmacnia etapy o dużym znaczeniu, a osłabia etapy o niskim znaczeniu dla reklamodawcy. W celu określenia etapów o największym znaczeniu dla skuteczności reklamy sporządzono model regresji. Za zmienną zależną przyjęto ważony wskaźnik AIDA, natomiast jako zmienne niezależne określono etapy procesu podejmowania decyzji. Do procedury 18

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów Mgr inż. Grzegorz Wesołowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zarządzania i Marketingu Promotor: Dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, prof. PŁ Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną.

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. Streszczenie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Czakona Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się mgr Regina Lenart Praca doktorska podejmuje problematykę

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Barbara Jacennik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego

Badania Marketingowe. Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego Badania Marketingowe Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego 1 Proces badao marketingowych Sporządzenie raportu i prezentacja danych Decydent Określenie problemu decyzyjnego

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Definicja testu psychologicznego

Definicja testu psychologicznego Definicja testu psychologicznego Badanie testowe to taka sytuacja, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu jakim jest jej ocena. Jest to sytuacja tworzona specjalnie dla celów diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz dla. What if...?

Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz dla. What if...? Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz dla What if...? 4 Wprowadzenie Spośród dwóch rodzajów reklamy, które mają szerokie spektrum zastosowania baneru i product placement, za bardziej skuteczny, np. w

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Junior Shopper Dzieci / nastolatki jako kupujący oraz decydenci. Oferta zakupu raportu

Junior Shopper Dzieci / nastolatki jako kupujący oraz decydenci. Oferta zakupu raportu GfK 2016 oferta zakupu raportu JUNIOR SHOPPER WPROWADZENIE Młody nabywca W październiku 2016 roku opublikowaliśmy najnowszą edycję raportu o młodym nabywcy. Znacząca grupa dzieci i nastolatków dysponuje

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawalność marki Poznaj Dobrą Żywność Raport TNS OBOP

Rozpoznawalność marki Poznaj Dobrą Żywność Raport TNS OBOP Rozpoznawalność marki Poznaj Dobrą Żywność Raport TNS OBOP Spis treści 1. Metodologia badania p. 3 2. Wyniki badania p. 5 3. Podsumowanie główne wnioski p. 6 4. Decyzje zakupowe Polaków p. 8 5. Jakość

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Analiza korespondencji

Analiza korespondencji Analiza korespondencji Kiedy stosujemy? 2 W wielu badaniach mamy do czynienia ze zmiennymi jakościowymi (nominalne i porządkowe) typu np.: płeć, wykształcenie, status palenia. Punktem wyjścia do analizy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Joanna Chrabołowska Joanicjusz Nazarko PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO TYPU CASH & CARRY Wprowadzenie Wśród wielu prognoz szczególną rolę w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA AMFETAMINY Waldemar S. Krawczyk Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa (praca obroniona na Wydziale Chemii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Wzorce i procedury segmentacji rynku - wstęp Bez względu na posiadane towary czy usługi należy liczyć się

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KONSUMENCKIE 2

DECYZJE KONSUMENCKIE 2 DECYZJE KONSUMENCKIE 2 PRALKA PROCES DECYZYJNY 1 decyzja o zakupie 2 inicjowanie procesu decyzyjnego, presja czasu Analiza dostępnych opcji (modeli pralki) Wybór najlepszego wariantu (w oparciu o wybrane

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne Testowanie hipotez statystycznych Wnioskowanie statystyczne Hipoteza statystyczna to dowolne przypuszczenie co do rozkładu populacji generalnej (jego postaci funkcyjnej lub wartości parametrów). Hipotezy

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Statystyka i Analiza Danych

Statystyka i Analiza Danych Warsztaty Statystyka i Analiza Danych Gdańsk, 20-22 lutego 2014 Zastosowania analizy wariancji w opracowywaniu wyników badań empirycznych Janusz Wątroba StatSoft Polska Centrum Zastosowań Matematyki -

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

Analiza wariancji. dr Janusz Górczyński

Analiza wariancji. dr Janusz Górczyński Analiza wariancji dr Janusz Górczyński Wprowadzenie Powiedzmy, że badamy pewną populację π, w której cecha Y ma rozkład N o średniej m i odchyleniu standardowym σ. Powiedzmy dalej, że istnieje pewien czynnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Cel warsztatu: Wypracowanie metod oceny zwrotu z inwestycji i sprzedaży w mediach społecznościowych i technologiach mobilnych

Cel warsztatu: Wypracowanie metod oceny zwrotu z inwestycji i sprzedaży w mediach społecznościowych i technologiach mobilnych workshops Return on investment (ROI) i Return on sales (ROS) w mediach społecznościowych i technologiach mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. Cel warsztatu: Wypracowanie

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki Wstęp... 11 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7 SPIS TREŚCI Do Czytelnika.................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do analizy statystycznej.............. 11 1.1. Informacje ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 SPIS TREŚCI 001 002 003 WPROWADZENIE RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WYMIAR WAROŚCIOWY ZMIANA WARTOŚCI RYNKU

Bardziej szczegółowo

znaczenie gospodarcze sektora kultury

znaczenie gospodarcze sektora kultury znaczenie gospodarcze sektora kultury wstęp do analizy problemu streszczenie Instytut Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski Jakub Mućk Łukasz Skrok Warszawa 2010 Raport prezentuje rezultaty badania, którego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo