ANALIZA KONSUMPCJI LEKÓW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA KONSUMPCJI LEKÓW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH"

Transkrypt

1 ANALIZA KONSUMPCJI LEKÓW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH KATARZYNA SZALONKA Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Polacy konsumuj du ilo leków. Jeste my w czołówce pa stw o najwy szym spo yciu farmaceutyków. Cho dynamika warto ci rynku farmaceutycznego jest wysoka, to jej przyczyn nale y upatrywa w coraz wy szych cenach. Przyrost konsumpcji w uj ciu ilo ciowym jest zdecydowanie ni szy. Obserwuje si za to wy sz dynamik konsumpcji leków na wiecie, szczególnie w krajach rozwijaj cych si. Wy sza jako ycia pozwala na zaspokojenie potrzeby leczenia i utrzymania stanu zdrowia. W Polsce natomiast obserwuje si powolne zdystansowanie pacjentów do reklam. Cho skuteczno tych form komunikacji marketingowej nadal jest wysoka, to na przestrzeni kilku lat mo na zaobserwowa kilkunastoprocentowy spadek. Przyczyn mo na upatrywa w bardzo restrykcyjnej formie reklamy kierowanej zarówno do pacjentów (minimum 2% powierzchni ekranu w pozycji nieruchomej musi zawiera informacja: Przed u yciem zapoznaj si z tre ci ulotki doł czonej do opakowania b d skonsultuj si z lekarzem lub farmaceut, gdy ka dy lek niewła- ciwie stosowany zagra a Twojemu yciu lub zdrowiu ), jak i do lekarzy oraz farmaceutów (ograniczone wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych w czasie godzin pracy). Stanowi to w pewnym sensie ostrze enie, e lek to nie cukierek i mo e by zagro eniem dla zdrowia i ycia pacjenta. Natomiast starzej ce si społecze stwa na wiecie oraz coraz wy sza jako ich ycia i coraz lepsza orientacja prozdrowotna spowoduj, e popyt na leki b dzie rósł najszybciej w krajach rozwijaj cych si, a w krajach rozwini tych b dzie si stabilizował na poziomie kilku procent wzrostu ilo ciowej konsumpcji w skali roku. Słowa kluczowe: leki, konsumpcja, konkurencja, pacjent, ochrona zdrowia 1. Wprowadzenie Intensywna kampania promocyjna obejmuj ca reklam telewizyjn, radiow i prasow poparta dobrze zaplanowanymi działaniami trade marketingu pozwala firmom farmaceutycznym osi gn wysok sprzeda. Producentom leków musi opłaca si wydawa rocznie kilkadziesi t milionów złotych. Mo na zało y, e kilkumiesi czna kampania telewizyjna powoduje wzrost sprzeda y leków nawet o kilkaset procent. Tajemnic Poliszynela s te stosowane formy reklamy leków etycznych, skierowanych do lekarzy i farmaceutów. Jaki ma to skutek dla pacjenta, który przy jakichkolwiek dolegliwo ciach udaje si do apteki lub sklepu ogólnospo ywczego i kupuje lek? Bardzo rzadko radzi sobie z rozró nieniem substancji czynnej, nie czyta ulotek i zapami tuje jedynie tre reklamy. Na ile reklama kształtuje konsumpcj leków? Czy aplikowanie leków stało si patologi czy raczej norm poprawiaj c jedynie jako ycia pacjenta i gwarantuj c mu szybki powrót do zdrowia? Artykuł jest prób oceny poziomu konsumpcji leków z ró nych grup terapeutycznych przez Polaków na tle innych wybranych krajów. Zakres czasowy obejmuje osiem

2 3 Analiza konsumpcji leków w Polsce i wybranych krajach lat: od 2 do 28 roku. W pracy wykorzystano specjalistyczne raporty bran owej firmy IMS Heath, Ministerstwa Zdrowia (Zielona Ksi ga II), GUS i OECD, CIA. 2. Charakterystyka popytu na rynku farmaceutycznym Prawo farmaceutyczne klasyfikuje leki na etyczne (wydawane tylko w aptece na recept ), leki dost pne bez recepty (OTC oraz suplementy diety sprzedawane w aptekach i sklepach). Analitycy rynku farmaceutycznego dziel całkowit warto sprzeda y na rynek detaliczny, szpitalny i wyodr bniaj refundacj (patrz tabela 1). De facto pacjenci w Polsce skonsumowali leki w 27 roku za kwot 2,88 mld zł, ale 1,98 mld zł zapłaciły szpitale, a 6,68 mld zł zrefundował NFZ. Chorzy wydali 12,22 mld zł. rednioroczne tempo wzrostu wydatków na leki od 21 do 28 roku wynosi 11,6%. Od 21 roku wydatki ludno ci zwi kszyły si o ponad 62%. Wydatki szpitali rosły w tempie 8,7% w skali roku, czyli nieco wolniej ni wydatki pacjentów. Tabela 1. Podstawowe wielko ci rynku farmaceutycznego w latach 2-27; warto w mld zł w cenach detalicznych oraz dynamika wzrostu Wyszczególnienie Całkowita warto sprzeda y leków 11,1 12,74 14,46 16,5 17,22 18,5 19,28 2,88 Dynamika nominalnie r/r* realnie** - 1, 115,8 17,6 113,5 115,4 11,9 125,1 17,3 131,1 17,4 136,5 14,2 14,5 18,3 148,9 Sprzeda dla szpitali bd. 1,2 1,27 1,36 1,54 1,7 1,85 1,98 Dynamika nominalnie r/r* ,8 17,1 113,2 11,4 18,8 17, Refundacja 4,5 5,18 5,46 6,35 5,89 6,18 6,6 6,68 Dynamika nominalnie r/r* realnie** - 1, 115, 17,1 15,4 16,6 116,3 121,1 92,75 19,8 14,9 111,6 17,8 117,6 1,4 116,6 Całkowite wydatki ludno ci na zakup leków - 6,36 7,73 8,34 9,79 1,62 1,83 12,22 Dynamika nominalnie r/r* realnie*** - - 1, 121,5 114,8 17,9 12,9 117,4 138,8 18,5 145,9 12, 146,8 * rok poprzedni = 1 (kalkulacja w warto ciach nominalnych) ** rok 2 = 1 (kalkulacja w cenach stałych z 2 roku) *** rok 21=1 (kalkulacja w cenach stałych z 21 roku) Wyja nienia: od 24 r. dane przeszacowano w celu uzyskania porównywalno ci cen. 112,8 162,3

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, ródło: Kamsoft, IMS Health, NFZ, GUS oraz raporty CASE Doradcy w: producencilekow.pl/images/publikacje/12_pl.pdf. Całkowita warto polskiego rynku farmaceutycznego ma tendencj wzrostow (rysunek 1), podobnie jak całkowita sprzeda leków na wiecie w kanale dystrybucji aptecznym i szpitalnym (rysunek 2) Rysunek 1. Całkowita warto sprzeda y leków w mld zł ródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 1. Dynamika wydatków na leki na wiecie kształtuje si na poziomie 111% (rok 24= 1% do roku 28), za w Polsce 169%. Oznacza to, e przyrost wydatków jest sze ciokrotnie wy szy w naszym kraju (patrz tabela 2.), ni na wiecie ogółem. Tabela 2. Dynamika wydatków na leki wiat i Polska w latach ( w tys. euro i %) warto leków na wiecie / 24 dynamika sprzeda y 1 16,8 14,93 99,5 99,58 111,6 warto leków w Polsce dynamika sprzeda y 1 12,32 17,1 111,63 117,29 168,75 ródło: Opracowanie własne na podstawie IMS HEALTH.

4 32 Analiza konsumpcji leków w Polsce i wybranych krajach _ Rysunek 2. Warto sprzeda y leków na wiecie w latach ródło: Opracowanie własne na podstawie IMS HEALTH. Nieco inaczej przedstawia si dynamika konsumpcji leków w uj ciu ilo ciowym w tys. sztuk sprzedanych opakowa leków, oczywi cie o ró nych fasunkach. Tabela 3. Dynamika konsumpcji leków w Polsce i na wiecie ogółem w latach (w tys. sztuk) Wyszczególnienie / 24 ilo sprzedanych leków na wiecie dynamika sprzeda y leków ilo sprzedanych leków w Polsce dynamika sprzeda y leków w Polsce ,11 16,22 16,7 14,96 123, ródło: Opracowanie własne na podstawie IMS HEALTH. 1 12,9 99,63 15,37 11,56 19,79 Jak wynika z tabeli 3, tempo konsumpcji leków na wiecie jest wy sze od krajowego. Na podstawie danych zawartych w tabelach 2 i 3 mo na wywnioskowa, e o du ej dynamice wydatków na leki w Polsce decyduje szybszy wzrost cen. Innymi słowy, za wysok dynamik rynku farmaceutycznego odpowiada wysokie tempo wzrostu cen leków w Polsce. Nale y pami ta, e w latach 27 i 28 kurs euro był na tyle niski (lipiec 28 3,3 zł), e na pewno nie wpłyn ł na przeszacowanie warto ci sprzeda y.

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, , , 1 18, 1 16, 1 14, 1 12, 1 1, 1 8, 1 6, Sprzeda leków uj. Warto ciowe w mln PLN Rynek apteczny w tys sztuk Rysunek 3. Dynamika polskiego rynku farmaceutycznego w latach ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1. Bior c pod uwag, e w roku 27 skonsumowali my ponad 1,2 mld sztuk opakowa leków w ka dej postaci (patrz rysunek 3), mo na oszacowa, e przeci tny Polak zaaplikował blisko 32 opakowania leków w skali roku. Warto odnie t wielko do danych mi dzynarodowych z roku 28: okazuje si, e cho w przeliczeniu na warto rocznych wydatków per capita w dolarach nasze wydatki plasuj si na dalekiej pozycji, to w przypadku odniesienia do danych ilo ciowych (całkowita ilo sprzedanych leków w sztukach opakowa per capita) znajdujemy si na trzeciej pozycji (patrz rysunek 4). Nale y podkre li, e ilo ciowe dane wiadcz o faktycznym stanie konsumpcji leków. Prezentowane wielko ci niestety nie ujmuj ilo ci sprzedanych leków w sklepach spo ywczych, stacjach benzynowych, sklepach kosmetycznych i zielarskich. St d te Stany Zjednoczone z rozbudowan dystrybucj pozaapteczn i szpitaln plasuj si na pozycji 11.

6 34 Analiza konsumpcji leków w Polsce i wybranych krajach F R A N C E G R E E C E P O L A N D S P A I N R E T A I L I T A L Y R E T A I L H U N G A R Y B U L G A R I A S L O V A K P O R T U G A L A U S T R A L I A U N I T E D A U S T R I A C Z E C H B E L G I U M C A N A D A S W I T Z E R L A N D N O R W A Y T U R K E Y G E R M A N Y S W E D E N U S A ( A L L D E N M A R K I N D I A R E T A I L M E X I C O B R A Z I L J A P A N C H I N A Rysunek 4. Konsumpcja leków w wybranych krajach per capita w 28 r. uj cie ilo ciowe (szt. na osob ) ródło: Opracowanie własne na podstawie IMS HEALTH oraz CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. Inaczej przedstawiaj si wydatki na leki w uj ciu warto ciowym w wybranych krajach wiata. Okazuje si, e wi kszo krajów, bez wzgl du na poziom ycia ich mieszka ców, odnotowała wzrost wydatków na leki. Najwi kszy całkowity wzrost (rysunek 5) jest widoczny w krajach najbardziej zaludnionych, w których odnotowuje si równie zauwa alny w ostatnich latach wzrost gospodarczy (w 27 i 28 r., odpowiednio w Chinach 13% i 9,8%, Indiach 9% i 6,6% a w Polsce 6,7% i 4,8%) 1. 1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#econ.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, INDIA CHINA HOSPITAL USA (ALL AUDITS) FRANCE ITALY BRAZIL GERMANY UNITED KINGDOM TURKEY SPAIN POLAND Rysunek 5. Wydatki na leki w latach w wybranych krajach wiata (w euro) ródło: Opracowanie własne na podstawie IMS Heath. Zatem na podstawie prezentowanych wy ej danych mo na wywnioskowa, e Polacy konsumuj bardzo du o leków i s one coraz dro sze. Natomiast dynamika ilo ciowego spo ycia leków jest niewielka, rednioroczne tempo przyrostu konsumpcji wynosiło 2,3%. Mo na domniemywa, e wraz ze wzrostem poziomu ycia ludno ci wydatki na leki b d rosły. Na podstawie bada GUS-u w 22 roku 33% społecze stwa ograniczała wydatki na leki z powodu braku funduszy 2. Mo na to potraktowa jako popyt ujawniony niezaspokojony. Wzrost poziomu ycia dzi ki spadkowi stopy bezrobocia spowoduje automatycznie zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka. Prze ledzono równie konsumpcj leków w poszczególnych grupach terapeutycznych (przeciwbólowe, przezi bieniowe, na trawienie, wzmacniaj ce witaminy). Okazuje si, e ilo ciowa konsumpcja leków przeciwbólowych utrzymywała si na poziomie 3,23 opakowa na rok (patrz rysunek 6). Natomiast w 27 roku wzrosła do 3,36. Przyczyn mo na upatrywa w wi kszej liczbie emisji reklam w telewizji albo w pogarszaj cym si stanie zdrowia społecze stwa. Na podstawie wyników bada E. Ulatowskiej-Szostak (przeprowadzonych dwukrotnie w latach 22 i 27) mo na wywnioskowa, e około 5% Polaków kupuje leki pod wpływem reklamy. Autorka wykazuje za pomoc analizy porównawczej tendencj spadkow zakupu niepotrzebnych leków, kupionych pod wpływem reklamy (odpowiednio w 22 62% i w 27 r. 49,8%) 3. Oznacza to, e cho reklama wpływa do mocno na decyzje zakupowe, to skuteczno działa promocyjnych zmniejsza si. Z bada prof. Czapi skiego wynika, e w 27 roku a 97% gospodarstw domowych w ci gu ostatnich 3 miesi cy poprzedzaj cych badania korzystała z usług placówek zdrowia. W porównaniu do roku 25 nast pił wzrost o 4% 4. Teza 2 3 Ulatowska-Szostak E. Wpływ reklamy na zakup leków, parafarmaceutyków i preparatów witaminowych w opiniach klientów aptek porównanie lat 22 i 27. Problemy Higieny i Epidemiologii [on-line] 28, 89(3), s Dost pny w Internecie: 4 Czapi ski J., Panek T.(red.), Diagnoza społeczna 27. Warunki i jako ycia Polaków, [on-line]. Dost pny w Internecie:

8 36 Analiza konsumpcji leków w Polsce i wybranych krajach druga, mówi ca o przyczynach zwi kszonej konsumpcji leków przeciwbólowych z powodu wzrostu dolegliwo ci w ród Polaków, jest zatem prawdziwa ilo warto Rysunek 6. Konsumpcja leków przeciwbólowych w Polsce ródło: Opracowanie własne na podstawie IMS Heath i CIA 5. Prze led my konsumpcj leków na przezi bienie. Jak wynika z rysunku 7, cho warto ciowo mo na zaobserwowa stał tendencj wzrostow, to ilo ciowo widoczne s wahania konsumpcji. Grupa leków na przezi bienie jest silnie skorelowana z sezonowo ci (jesie zima wiosna) oraz wzrostem lub spadkiem zachorowa w danym sezonie. W zwi zku z tym trudno poszukiwa jakichkolwiek innych zale no ci ilo w tys. sztuk warto w mln zł Rysunek 7. Konsumpcja leków na przezi bienie w Polsce uj cie ilo ciowo-warto ciowe ródło: opracowanie własne na podstawie IMS HEALTH. 5 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#people.

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Nieco inaczej przedstawia si nast pna grupa terapeutyczna leki na trawienie gastryczne. Tutaj widoczny jest regularny trend wzrostowy (patrz rysunek 8). Przyczyn nale y upatrywa w reklamie oraz intensywnym wzro cie wydatków na ywienie zbiorowe poza domem, stresem i niewła ciwym od ywianiu. Nale y doda, e grupa leków na trawienie (etyczne) jest trzeci w rankingu grup chorobowych po chorobach układu kr enia (29%) i układu nerwowego (15,5%) konsumpcja w uj ciu ilo ciowym konsumpcja w uj ciu warto ciowym Rysunek 8. Konsumpcja leków na trawienie w Polsce. ródło: Opracowanie własne na podstawie IMS HEALTH. Nieco inaczej przedstawia si sytuacja z aplikowaniem witamin i minerałów. Cho dominuj reklamy leków przezi bieniowych i przeciwbólowych, to stopie intensywno ci informacji o witaminach jest bardzo du y. Dlatego zaskakuj cy jest kształt krzywej przedstawiaj cej spadek ilo ciowy kupionych witamin (patrz rysunek 9). Mo na pokusi si o tez, e Polacy kupuj je coraz cz ciej w wi kszych fasunkach, st d obserwuje si trend spadkowy przy jednoczesnym zachowaniu trendu wzrostowego wydatków na witaminy i minerały. Jednocze nie nale y podkre- li, e nast puje powolne przesuni cie sprzeda y tej grupy leków do sieci sklepów spo ywczych. 6 raport Zielona ksi ga II.

10 38 Analiza konsumpcji leków w Polsce i wybranych krajach ilo warto Rysunek 9. Konsumpcja witamin i minerałów w Polsce ródło: Opracowanie własne na podstawie IMS HEALTH. Coraz wi kszy dost p do informacji publikacje w czasopismach, ksi kach i na stronach internetowych oraz reklama, nierzadko odbierana jako informacja pouczaj ca, powoduje, e pacjenci lecz si sami. Udaj si do apteki po konkretny lek, sprzedawany bez recepty. Na podstawie tak sformułowanej tezy mo na domniemywa, e intensywnie ro nie konsumpcja leków OTC. Tymczasem na rysunku 1 wida, e ro nie sprzeda leków wydawanych z przepisu lekarza, a leków w wolnej sprzeda y utrzymuje si na tym samym poziomie. Dodatkowo uwzgl dni nale- y sprzeda w sklepach ogólnospo ywczych (leków OTC), co w efekcie mo na uzna, e i ta grupa charakteryzuje si wzrostem sprzeda y. 8, 6, 4, 2,, Rynek apteczny leków na recept Rynek apteczny leków bez recepty Rysunek 1. Struktura leków sprzedawanych na recept i bez recepty w latach w Polsce ródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli nr 1.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Reasumuj c powy sze rozwa ania, mo na stwierdzi, e Polacy konsumuj du ilo leków. Jeste my w czołówce pa stw o najwy szym spo yciu farmaceutyków. Cho dynamika warto ci rynku farmaceutycznego jest wysoka, to jej przyczyn nale y upatrywa w coraz wy szych cenach. Przyrost konsumpcji w uj ciu ilo ciowym jest zdecydowanie ni szy. Obserwuje si za to wy sz dynamik konsumpcji leków na wiecie, szczególnie w krajach rozwijaj cych si. Wy sza jako ycia pozwala na zaspokojenie potrzeby leczenia i utrzymania stanu zdrowia. W Polsce natomiast obserwuje si powolne zdystansowanie pacjentów do reklam. Cho skuteczno tych form komunikacji marketingowej nadal jest wysoka, to na przestrzeni kilku lat mo na zaobserwowa kilkunastoprocentowy spadek. Przyczyn mo na upatrywa w bardzo restrykcyjnej formie reklamy kierowanej zarówno do pacjentów (minimum 2% powierzchni ekranu w pozycji nieruchomej musi zawiera informacja: Przed u yciem zapoznaj si z tre ci ulotki doł czonej do opakowania b d skonsultuj si z lekarzem lub farmaceut, gdy ka dy lek niewła ciwie stosowany zagra a Twojemu yciu lub zdrowiu ), jak i do lekarzy oraz farmaceutów (ograniczone wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych w czasie godzin pracy). Stanowi to w pewnym sensie ostrze enie, e lek to nie cukierek i mo e by zagro eniem dla zdrowia i ycia pacjenta. Natomiast starzej ce si społecze stwa na wiecie oraz coraz wy sza jako ich ycia i coraz lepsza orientacja prozdrowotna spowoduj, e popyt na leki b dzie rósł najszybciej w krajach rozwijaj cych si, a w krajach rozwini tych b dzie si stabilizował na poziomie kilku procent wzrostu ilo ciowej konsumpcji w skali roku.

12 31 Analiza konsumpcji leków w Polsce i wybranych krajach ANALYSIS OF THE CONSUMPTION OF MEDICINES IN POLAND AND IN SELECTED COUNTRIES Summary To sum up the above consideration we can state that Poles consume big quantity of medicinal products. We are in the lead of countries of the highest consumption of pharmaceuticals. Although dynamics of pharmaceutical market value is high the reason of this situation is in higher and higher prices. The increase of consumption in quantification is much lower. There is a higher dynamics of pharmaceutical consumption in the world, especially in developing countries. Higher quality of lifestyle allows to satisfy the treatment need and to maintain the state of health. However in Poland we can observe that patients slowly distance themselves from advertisings. Although the effectiveness of these forms of marketing communication is still high the last years we could observe a dozen or so per cent of decrease. Keywords: medicines, consumption, competition, patient, health care Bibliografia 1. Czapi ski J., Panek T.(red.), Diagnoza społeczna 27. Warunki i jako ycia Polaków, [on-line]. Dost pny w Internecie: 2. raport Zielona ksi ga II. 3. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#econ. 4. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html#people Ulatowska-Szostak E. Wpływ reklamy na zakup leków, parafarmaceutyków i preparatów witaminowych w opiniach klientów aptek porównanie lat 22 i 27. Problemy Higieny i Epidemiologii [on-line] 28, 89(3), s Dost pny w Internecie: PUBL_sytuacja_bytowa_23[1].zip. Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 248, 211 * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM WST P Niestabilna sytuacja na współczesnym rynku pracy jest problemem

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Wojciech Grzegorczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Wojciech Grzegorczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYZWANIA DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW BANKOWYCH W POLSCE 1. WPROWADZENIE Dzia ania marketingowe podmiotów rynku opieraj si na wiedzy

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI Streszczenie W artykule zaprezentowano psychologiczne aspekty podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA WST P Powszechno i masowo stosowania kredytu handlowego (inaczej kupieckiego,

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 91 111 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.6 Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo