Zeszyty naukowe nr 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 8"

Transkrypt

1 Zeszyty naukowe nr 8 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2010 Anna Pawlina Sposoby prezentowania osób starszych w reklamie. Analiza wybranych zagadnień. Wstęp Zmiany demograficzne w większości rozwiniętych krajów spowodowały wzrastające zainteresowanie problematyką starości. Postępujący proces starzenia się ludności, warunkowany spadkiem liczby urodzeń i wydłużaniem się trwania życia, wiąże się z koniecznością stawiania nowych pytań dotyczących sytuacji osób starszych i starzejących się społeczeństw. Zachodzące obecnie liczne i głębokie zmiany we wszystkich istotnych sferach życia społecznego powodują, że niektórzy autorzy decydują się na używanie terminu globalizacja starości, który oddać ma zasięg i tempo zmian, jakie objęły ludność świata (por. Woźniak, 2004). W związku z globalizacją, procesy zachodzące w jednym miejscu wpływają na zjawiska w innych, nawet bardzo oddalonych miejscach. Zmiany w strukturze ludności pociągają za sobą zmiany w niemal wszystkich obszarach życia: od zmian w modelu rodziny, poprzez zmiany w polityce społecznej, do zmian gospodarczych. Z tego względu tematy związane ze starością i starzeniem się są coraz częściej podejmowane przez przedstawicieli nauk medycznych, socjologów, ekonomistów czy psychologów. Pojawiają się pytania dotyczące roli osób starszych w rodzinie, sposobów przeciwdziałania izolacji tej części populacji, poprawy jakości życia w zaawansowanej starości oraz wielu innych zagadnień. Tutaj uwaga skoncentrowana zostanie na obrazie osób starszych prezentowanym w reklamach. Jest to zagadnienie interesujące z tego względu, że przekazy reklamowe, posługując się uproszczonym obrazem rzeczywistości, często dają świadectwo stereotypom najbardziej rozpowszechnionym wśród zbiorowości, do której są skierowane. Jak zauważają Stangor i Schaller (1999, 22) w nowoczesnym społeczeństwie większość stereotypów przekazywanych jest przez mass media [...]. Namacalne wytwory konsumpcyjnych środków masowego przekazu tworzą w ten sposób informacyjną autostradę, po której rozprzestrzeniają się stereotypy społeczne. Stereotypy wpływają zarówno na rodzaj poszukiwanych informacji o członkach stereotypizowanej grupy, jak i na to, jakie informacje są zauważane i zapamiętywane. W efekcie stereotypowe postrzeganie danej grupy

2 100 wywiera wpływ na zachowania społeczne jednostek. Zgodnie z E. Miszczak stereotyp może modelować zachowanie jednostek i grup społecznych wobec np. ludzi będących przedmiotem stereotypu. W sytuacji, gdy stereotyp posiada zabarwienie negatywne, zachowanie wobec przedmiotu stereotypu w konsekwencji także jest nacechowane niechęcią lub nawet wrogością. (Miszczak 2006, 305) Celem niniejszej pracy jest wskazanie elementów stereotypowego prezentowania osób starszych w reklamach i określenie, czy są to elementy nacechowane pozytywnie czy negatywnie, co umożliwi znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy sposób prezentowanie osób starszych w reklamach sprzyja powstawaniu negatywnych, czy też pozytywnych postaw wobec starości i ludzi starszych. W pracy tej przekazy reklamowe traktowane będą jako sposób obrazowania rzeczywistości oraz narzędzie, za pomocą którego rzeczywistość jest tworzona. Przyjęto założenie, że sposób prezentowania ludzi starszych w reklamie jest, z jednej strony, zgodny z ich społecznym odbiorem, a z drugiej wpływa na postawy przyjmowane w stosunku do seniorów. 1. Reklama w życiu społecznym Przekazy reklamowe z założenia skierowane są do jak najszerszego kręgu odbiorców, powinny cechować się czytelnością i być zrozumiałe dla każdego. Z tego względu analiza reklam, jako przekazu nastawionego na oddziaływanie na jak największą liczbę osób, pozwoli określić dominujące wzory myślenia. Przekazy reklamowe są bowiem skonstruowane w taki sposób, żeby wywierać wpływ na odbiorcę także przez tworzenie z nim więzi opartej na zrozumieniu i zaufaniu. Odbiorca zaufa reklamie, jeżeli będzie ona dla niego zrozumiała, czytelna i pozwoli mu zidentyfikować się z obrazem rzeczywistości zawartym w komunikacie. 1 Reklamę analizować można na wiele sposobów, przyjmując węższe lub szersze jej rozumienie. Jedną z możliwych definicji prezentuje Kozłowska (2006, 95) określając ją jako wszelką płatną, bezosobową formę propagowania i promowania dóbr, idei oraz osób przez określonego nadawcę. Definicja ta bliska jest intuicyjnemu pojmowaniu reklamy głównie jako środka perswazyjnego stosowanego w celu przekonania odbiorców o określonych cechach reklamowanego produktu/ usługi/ osoby. Definicja ta jest jednak mało użyteczna z punktu widzenia tej analizy. W centrum zainteresowania nie będzie tu bowiem reklama jako środek służący zwiększeniu sprzedaży, lecz reklama jako bardzo ważny element życia społecznego. Analizie poddana zostanie nie tyle skuteczność przekazów reklamowych mierzona wzrostem sprzedaży, lecz to co dzieje się niejako obok - całe otoczenie komunikatu perswazyjno informacyjnego. Jak zauważa A. Kowal Orczykowska (2007, 85) reklama, jako jedna z form komunikacji masowej, bierze czynny udział w symbolicznej interakcji, czyli w ustalaniu

3 101 i rozpowszechnianiu symboli, kodów kulturowych, scenariuszy zachowań, norm w wyznaczaniu obowiązujących trendów, sposobów reagowania, postrzegania. Takie rozumienie pozwala na podparcie założenia o zależności między sposobem prezentowania osób starszych w reklamie a ich społecznym odbiorem i vice versa. Jest to więc rozumienie reklamy w kategoriach komunikatu symbolicznego. Albin (2002, 35) podkreśla, że proces percepcji i interpretacji przekazów reklamowych dzieli się na cztery etapy: odbioru, dekodowania, interpretacji i reakcji na odbieraną informację. W przypadku rozumienia reklamy jako komunikatu symbolicznego największe znaczenie odgrywać będzie faza dekodowania i interpretacji. Komunikaty reklamowe, jak każde komunikaty zwierają w sobie symbole, które odbiorca musi zinterpretować i odkodować. Jak zauważa Kozłowska (2006, 145) reklama stanowi komunikat szczególny, albowiem sytuuje się pomiędzy komunikatem opartym na kodach (subkodach) estetycznych, którego celem jest wywołanie określonych przeżyć, a komunikatem opartym na kodach logicznych zmierzającym do przekazania konkretnych informacji. W komunikacie reklamowym funkcja referencyjna (poznawcza) sprowadzona zostaje do minimum, ponieważ niewiele możemy powiedzieć interesującego na temat tego, czemu służą oferowane produkty (masło służy do smarowania, proszek do prania). Jednak produkty, które widoczne są w reklamach nabierają znaczenia symbolicznego. Jak pisze Kowal Orczykowska 2007, 87) wszystko co jest reklamowane, jest w ostatecznym rozrachunku symbolem sukcesu i kontroli nad własnym życiem. Widać więc, że przedmioty reklamowane zyskują znaczenie, którego początkowo nie posiadają. Odbiorcy komunikatów reklamowych zdają sobie sprawę z tego, że przekazy reklamowe są komunikatami perswazyjnymi, jednak pozwalają sobie uwierzyć w znaczenia dodawane do produktów, ponieważ chcą wierzyć, że z ich pomocą rzeczywiście mogą osiągnąć większą satysfakcję. Większość komunikatów reklamowych odchodzi coraz częściej od czytelnej argumentacji opartej na przekazie językowym, a zmierzają w kierunku obudowywania produktów kontekstami, które każdy odbiorca może wpisać we własne doświadczenia. Dzieje się tak dlatego, że większość oferowanych produktów rzadko zaspokaja nasze konkretne potrzeby, a raczej staje się podstawowym narzędziem komunikowania. (Kozłowska, 2006, 151) Reklama nie tworzy jednak nowych znaczeń, bazuje na tych wypracowanych w innych sytuacjach społecznych - staje się więc odbiciem rzeczywistości, obrazem funkcjonujących w danej społeczności przekonań i opinii. Uczestniczy w przekazywaniu konsumentowi określonych znaczeń i wartości. Jak już zostało wcześniej wspomniane przekaz reklamowy jest tak skonstruowany, aby odbiorcy byli w stanie zaakceptować prezentowaną w nim rzeczywistość. Oznacza to, że musi on opierać się o powszechnie akceptowane w danej społeczności normy wzory i postawy. Jak zauważa Kozłowska (2006, 127)

4 102 bogactwo i różnorodność życia społecznego sprawia, że komunikat reklamowy może być jedynie jego schematycznym i ograniczonym uproszczeniem. W konsekwencji, oferując produkt, reklama przedstawia stereotypy najbardziej zrozumiałe i łatwe do zaakceptowania sposoby identyfikowania określonych grup i ról społecznych, funkcjonujące w świadomości społecznej. Stereotypy pełnią w reklamie podwójną rolę: z jednej strony pozwalają w skrótowy sposób przekazać pewne treści, z drugiej wzmacniają jeszcze bardziej dominujące w danej społeczności tendencje. Powoduje to powstawanie zamkniętego koła, z którego wyjście jest niemal niemożliwe. Stereotypy wykorzystywane w reklamach wpływają nie tylko na postrzeganie osób starszych przez pozostałych członków społeczeństwa, ale także narzucają seniorom sposób definiowania ich własnej roli. Poprzez przekazy reklamowe seniorzy uczą się, jakie zachowania są w ich sytuacji społecznie akceptowalne, a jakie nie. Otrzymują jasny komunikat, czego w pewnym wieku robić nie wypada. Oddziaływanie przekazów reklamowych nie jest ograniczone jedynie do rzeczywistości rynkowej regulowanej przez prawo popytu i sprzedaży, wywierają one także wpływ na codzienne funkcjonowanie ich odbiorców. Wpływu tego nie można marginalizować przede wszystkim ze względu na wszechobecność reklamy i wystawianie na jej działanie coraz szerszego grona odbiorców. Zgodnie z terminologią zaproponowaną przez Wojtasika i Taubera (Wojtasik, Tauber, 2005, 16) mamy do czynienia z agresją reklamową realizowaną na różnych frontach. Reklama jest nie tylko najczęściej stosowanym środkiem komunikowania się firm z potencjalnymi klientami, ale także nośnikiem pewnych idei i przekonań. A. Kowal Orczykowska (2007, 96) pokazuje, w jaki sposób reklama sprawuje władzę nad naszym życiem. Podkreśla przede wszystkim aspekt nadawania przez reklamę znaczeń, które organizują świat w sposób odpowiadający wartościom nadawcy przekazu komunikatu reklamowego. Zauważa także, że reklama ma zdolność mobilizowania i dyscyplinowania swoich odbiorców do działania poprzez odwoływanie się do ich pragnień, kompleksów lub lęków. Reklama stwarza także ściśle określone normy, którym należy się podporządkować, i do których należy dążyć. Te cechy reklamy powodują, że posiada ona atrybuty typowe dla władzy, mianowicie: mobilizację, organizację i zapewnianie posłuszeństwa. Podstawowe aspekty sprawowania władzy w reklamie to aspekt poznawczy, afektywny i oceniający, które realizują się odpowiednio poprzez: formułowanie i transmisję znaczeń, odwoływanie się do emocji oraz kontrolowanie pod kątem ustalonych norm i standardów. Naturalnie aspekty te mają charakter ukryty i nie są w przekazach reklamowych wyrażane wprost. Przyjmując założenie, że reklama traktowana może być także jako forma edukacji, nawiązać można do foucaultowskiej koncepcji wiedzy-władzy, w której z przekazywaniem wiedzy nierozerwalnie związane jest sprawowanie

5 103 władzy. Przekazujący wiedzę, narzuca odbiorcom jednocześnie swoje definicje rzeczywistości, powodując powstawanie między nimi nierównej relacji opartej na wiedzy - władzy. Zaprezentowane powyżej sposoby rozumienia reklamy pozwalają spojrzeć na nią w kontekście wykraczającym poza kreowanie rzeczywistości rynkowej, poza jej funkcję informacyjno perswazyjną. Umożliwiają traktowanie przekazów reklamowych, jako przekazów wpływających na rzeczywistość społeczną. Nie trafiających w próżnię, funkcjonujących w oderwaniu od rzeczywistości społecznej, ale silnie na tą rzeczywistość oddziaływujących. Dzięki takiemu rozumieniu reklamy możliwe jest przyjęcie założenia prezentowanego w tej pracy, a mianowicie, że sposób prezentowania osób starszych w reklamie przekłada się na postawy przyjmowane względem nich. O tym, że wpływ reklamy na życie społeczne jest powszechnie dostrzegany i akceptowany świadczy fakt organizowania reklam społecznych, których celem jawnym jest oddziaływanie na rzeczywistość. Zadaniem reklam społecznych jest informowanie o pewnych zjawiskach, edukowanie społeczeństwa i poprzez tą edukację wywoływanie pożądanych zmian w świadomości społecznej. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez M. Bogunię Borowską (2004, 135) w czystej formie kampanie społeczne jedynie informują, uświadamiają, zapoznają za pośrednictwem mediów odbiorców z jakimś zagadnieniem, kształtują postawy i poglądy, przełamują istniejące stereotypy i błędne wyobrażania na rozmaite tematy. Podstawową różnicą między reklamami społecznymi a tradycyjnymi jest fakt, że te pierwsze w oficjalny sposób robią to, co te drugie czynią niejako przy okazji. Tradycyjne reklamy są medium, które nie wymaga od odbiorcy specjalnego przygotowania. Treści w nich zawarte przyswajane są bez większego wysiłku umysłowego, nie są poddawane głębszej analizie. Pewien zakres informacji zawartych w reklamie niejako osiada w społecznej świadomości. Jak pisze M. Bogunia Borowska (2004, 44) pewien zakres wiedzy potocznej zawartej w reklamach niejako samoistnie staje się częścią ogólnej wiedzy o rzeczywistości społecznej. 2. Obecność starości w reklamie Pomimo wzrostu zainteresowania tematyką starzenia się, nie ma zgody, co do granicy wiekowej uznawanej za początek starości. W badaniach demograficznych i społecznych podkreśla się różnicę między wiekiem biologicznym i typowymi dla niego stanami fizyczno-psychicznymi odpowiadającymi fazom życia, a wiekiem społecznym określającym możliwość podjęcia konkretnych ról społecznych lub ich zaprzestania. W przypadku wieku biologicznego zakłada się istnienie 3 faz: młodości, dojrzałości i starości, które determinowane są przez

6 104 zdolność do reprodukcji biologicznej. Wówczas przyjmuje się istnienie następujących przedziałów wiekowych odpowiadających tym fazom: 0-14 lat, lata, 65 lat i więcej. 2 Jeżeli za kluczowe przyjmiemy kryterium ekonomiczne - a więc zdolność do udziału w procesie pracy, wyłonią się trzy kategorie wiekowe: wiek przedprodukcyjny, wiek produkcyjny oraz wiek poprodukcyjny. Ich granice wyznaczane są głównie przez regulacje prawne w poszczególnych krajach. W Polsce granice wieku produkcyjnego są zróżnicowane dla płci i wynoszą dla kobiet i dla mężczyzn. Badania przeprowadzone przez CBOS w styczniu 2007 roku 3 umożliwiają wskazanie przedziałów wiekowych wyróżnionych przez respondentów odpowiadających poszczególnym fazom życia. Za kres młodości uznano średnio wiek około 35 lat, a za początek starości średnio wiek 61 lat. Widać więc, że Polacy mają tendencję do wydłużania okresu młodości w stosunku do kategorii przyjmowanych w badaniach demograficznych. Jeżeli chodzi o początek starości kryterium wyznaczone przez respondentów zbliżone jest do kryterium wieku poprodukcyjnego. Wskazuje to na fakt, że w odczuciu społecznym zakończenie kariery zawodowej, przejście na emeryturę utożsamiane jest z początkiem starości. Stosunek do starości nigdy nie był jednoznaczny, zmieniał się w zależności od miejsca i czasu. Współcześnie w cywilizacji zachodniej, gdzie dominuje kult młodości ludzie starzy traktowani są jako ciężar, zbędny dodatek do życia pięknych i młodych. Sami także często nie chcą i nie potrafią zaakceptować swojej starości. 4 Z perspektywy indywidualnej największe problemy związane ze starzeniem się to ograniczenie sprawności ruchowej, wzrost dolegliwości zdrowotnych, spadek sprawności intelektualnej, poczucie dyskomfortu związane ze zmianą pełnionych ról społecznych, wzrost stopnia zależności od innych, zmiany zachodzące w wyglądzie zewnętrznym. Z perspektywy społecznej jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych ze starzeniem się jest ageizm. Termin ten jest określeniem stosunkowo nowym, zaproponowanym przez gerontologa R Butlera w 1969 roku. Swoim brzmieniem przypomina terminy takie jak seksizm czy rasizm, które służą do opisania negatywnych postaw przyjmowanych w stosunku do osób innej rasy lub płci. Ageizm opisuje negatywne postawy przyjmowane w stosunku do ludzi ze względu na ich wiek (por. Szatur-Jaworska, 2000). Butler ograniczył ten termin odnosząc go jedynie do ludzi starych, szersze rozumienie tego terminu w 1990 zaproponował E. Palmore definiując ageizm jako uprzedzenia i stereotypy zarówno pozytywne jak i negatywne w odniesieniu do dowolnej grupy wiekowej. W praktyce jednak najczęściej stosuje się ten termin w rozumieniu Butlera. Warto pamiętać, że ageizm wpływa nie tylko na to, jakie postawy przyjmowane są w stosunku do ludzi starszych, ale także na ich samoocenę (por. Tokarz,

7 ). Ageizm przejawia się w wielu obszarach: partycypacji społecznej, pomocy społecznej, w służbie zdrowia i na rynku pracy. Jednym z podstawowych źródeł ageizmu są negatywne stereotypy dotyczące starości. Z tego właśnie względu warto poświęcić uwagę stereotypom dotyczącym starości, funkcjonującym w polskim społeczeństwie. Analiza stereotypów zawartych w reklamie umożliwi określenie, jakie stereotypy wpływają na postrzeganie osób starszych i wskazanie możliwych konsekwencji. Na codzień zmuszeni jesteśmy przetwarzać niezliczone ilości bodźców i informacji docierających ze świata zewnętrznego. W celu oszczędności wytwarzane zostają rozmaite mechanizmy pozwalające interpretować docierające bodźce i informacje bez ich dogłębnej analizy. Jednym z tych mechanizmów jest posługiwanie się stereotypami. Powstają one w oparciu o najbardziej charakterystyczne i wyraziste cechy danego obiektu (grupy społecznej). Stereotypy mogą mieć charakter negatywny oraz pozytywny. Także stereotypy dotyczące starości podzielić można na dwie kategorie: pozytywne i negatywne. Do tej pierwszej grupy zaliczyć należy stereotyp ludzi starych jako wspaniałych dziadków, ciepłych, kochających i przy każdej nadążającej się okazji rozpieszczających wnuki. Pozytywne stereotypy dotyczące starości widoczne są głównie w przypadku analizowania ról społecznych pełnionych przez seniorów na poziomie mikro. Stereotypy dotyczące starości tworzone są już w dzieciństwie. Powstaje wówczas obraz starości niepełnowartościowej i niesprawnej w ten sposób ludzie starzy prezentowani są w reklamach, czytankach, bajkach i innych przekazach kulturowych wpływając na stosunek do ludzi starych. W badaniach. dotyczących postrzegania ludzi starych przez dzieci i młodzież (Kuchcińska, 2000), badani najczęściej rysowali osoby starsze z narządem wspomagającym ruch, z protezami, biernie wypoczywających podkreślali degradację kondycji fizycznej człowieka. Dowodzi to, że już dziecięcy obraz człowieka starego zawiera mit, że są to ludzie wątli i słabi, wypoczywający tylko w sposób bierny i bez przejawiania jakiejś aktywności. Te stereotypowe wyobrażenia powstające w dzieciństwie w późniejszym życiu są umacniane przez różne przekazy kulturowe (między innymi reklamy) i powodują, że osobom starszym najczęściej przypisuje się cechy negatywne, a starość postrzega się przede wszystkim jako niepełnowartościową, smutną, schyłkową fazę życia. W nielicznych publikacjach poświęconych zagadnieniu prezentowania starości w reklamie podkreśla się fakt, jak rzadko osoby starsze w reklamach w ogóle się pojawiają. 5 Rzeczywiście, poza grupą produktów z branży farmaceutycznej oraz kosmetycznej trudno znaleźć przykłady przekazów reklamowych, w których braliby udział seniorzy. Jeszcze trudniej znaleźć takie przekazy, w których odgrywaliby główną rolę i prezentowani byliby jako aktywnie realizujący swoje pasje. Reklamy wykorzystujące wizerunek osób starszych omówione zostaną w niniejszym opracowaniu według podziału na dwa kryteria: głównych odbiorców komunikatu oraz prezentowanego w nim stosunku do starości.

8 106 Reklamy skierowane głównie do osób starszych Osoby starsze traktowane są jako podstawowa grupa docelowa głównie przez reklamodawców związanych z branżą farmaceutyczną i kosmetyczną. Zwłaszcza starsze kobiety są grupą docelową wielu firm kosmetycznych oferujących preparaty przeciwzmarszczkowe i odmładzające. W reklamach kosmetyków coraz częściej wykorzystywane są wizerunki znanych aktorek starszego pokolenia. Jest to tendencja obecna zarówno na zachodzie jak i w Polsce. Koncern L oreal wykorzystuje w swoich reklamach wizerunek Jane Fondy, a kosmetyki Eveline reklamowane są przez Barbarę Brylską. Wykorzystywanie wizerunków osób sławnych w reklamach gwarantuje zwiększoną zapamiętywalność przekazu oraz bazuje na założeniu, że odbiorcy gotowi są naśladować osoby znane i lubiane. W reklamie kosmetyków L oreal menexpert wykorzystano wizerunek Pierce a Brosnana, aktora, który mimo wieku wciąż traktowany jest jako jeden z najprzystojniejszych aktorów starszego pokolenia Hollywood. Jak głosi podpis pod zdjęciem aktor nie dba o swój wiek, ale dba o siebie. Przekaz ten ma stworzyć w grupie docelowej przekonanie, że warto dbać o siebie niezależnie od wieku. Reklama ta pokazuje, że wiek w cale nie musi być przeszkodą w realizowaniu swoich pragnień, dowodzi, że starość może być aktywną i pełną radości fazą życia, na co wskazuje sformułowanie nie dbam o swój wiek. Krok dalej w reklamowaniu kosmetyków przeznaczonych dla starszych konsumentek posunęła się firma Dove. Cała kampania, reklamującą kosmetyki dla kobiet dojrzałych zatytułowana została pro- age, co było bardzo świadomym posunięciem. W kontekście wszystkich kosmetyków przeciwzmarszczkowych, przeciw starzeniu się skóry i generalnie przeciw starości kampania ta zapada w pamięć dzięki swojemu nastawieniu pro. Edukuje odbiorców pokazując, że starość nie jest zjawiskiem, z którym trzeba walczyć. Dowodzi, że piękno nie pyta o wiek i że kobiety po 40, 50 czy 60 roku życia wciąż mogą być atrakcyjne i zadbane. W wyraźny sposób przeciwstawia się stereotypowi zaniedbanej starszej pani, która nie ma już prawa do podobania się, do zwracania na siebie uwagi. Widać to w zaczepnym haśle zamieszczonym pod zdjęciem Beaty Tyszkiewicz: Spróbuj przekonać mnie, że to nie czas na burzę włosów. Kampania ta uczy starsze kobiety, że też mają prawo się podobać, że przekroczenie pewnej granicy wieku nie musi oznaczać, że muszą przebrać się w szare swetry i zaszyć w domu, bo starszej pani już nie wypada się stroić i podkreślać swojej urody. Nie jest to naturalnie kampania społeczna, jednak wiele jej elementów wpływać może pozytywnie na zmianę w podejściu do starości, zwłaszcza do delikatnego tematu starzenia się kobiet. Kampanie takie jak ta, przygotowana przez firmę Dove mają ogromne znaczenie. Pozwalają uświadomić kobietom, że nie ma potrzeby walki z oznakami starzenia się, że piękną można być w każdym wieku i że w każdym wieku ma się do tego prawo.

9 107 Kolejną branżą, która zwraca uwagę na osoby starsze jest branża farmaceutyczna. Starsze kobiety stają się grupą docelową produktów przeznaczonych do łagodzenia objawów towarzyszących menopauzie. Ponieważ proces ten spotyka kobiety w wieku zaawansowanym to właśnie one stają się głównymi odbiorcami tych reklam. Chcąc zwiększyć wiarygodność przekazu także osoby pojawiające się w reklamach takich środków są osobami dojrzałymi. Reklama dostrzega także męskie problemy związane z wiekiem. W reklamie preparatu falumax temat wieku poruszony został w delikatny sposób poprzez użycie sformułowania tylko dla bardzo dorosłych. Reklama przedstawiająca uśmiechniętego starszego mężczyznę i agresywny czerwony napis on robi to codziennie ma w odbiorcy wzbudzić poczucie, że on też powinien to codziennie robić i jeśli nie może powinien niezwłocznie sięgnąć po falumax, który wyzwala w mężczyźnie siłę i energię seksualną. Starość wiąże się jednak z całą gamą przypadłości dotykających w równym stopniu kobiet i mężczyzn. Wizerunek osób starszych wykorzystywany jest zwłaszcza w reklamach preparatów przeznaczonych do leczenia dolegliwości łączonych najczęściej z wiekiem dojrzałym i zaawansowanym, takich jak: bóle stawów, spadek sprawności umysłowej oraz problemy z układem trawiennym. Osoby starsze zaprezentowane w takich reklamach są uśmiechnięte i zadowolone. Reklama jogurtu Activia stara się przede wszystkim edukować odbiorców. Przytacza wyniki badań dowodząc, że po pięćdziesiątym piątym roku życia dolegliwości związane z układem trawiennym nasilają się, a reklamowany jogurt jest świetnym sposobem na walkę z nimi. Reklama ta skierowana jest wyraźnie do kobiet, nie wspomina o starszych mężczyznach. W reklamie preparatu Buerlecitin zaprezentowano uśmiechniętą kobietę w średnim wieku. Kobieta wydaje się zadowolona i zgodnie z obietnicami producenta po zastosowaniu reklamowanego preparatu ma większe szanse na zwalczanie dolegliwości zdrowotnych nasilających się wraz z wiekiem. W reklamie preparatu Vicard zdjęcie przedstawiające dorosłą kobietę z matką i napis: podaruj zdrowie tym, których kochasz stanowi bardzo wyraźne odwołanie się do emocji odbiorcy. Powoływanie się na więzi rodzinne oraz wzbudzanie troski o starszych rodziców skłonić ma do zakupu preparatu wzmacniającego serce i dodającego sił i witalności. Matka zaprezentowana w tej reklamie jest kobietą zadbaną i pogodną, o tym, że jest starsza świadczy jedynie fakt, że ma już dorosłą córkę. Reklama preparatu Duo stawy przedstawia uśmiechniętego starszego mężczyznę lekko tańczącego na schodach. Zdjęcie to jest bardzo dynamiczne przede wszystkim ze względu na obietnicę efektu działania produktu, który ma korzystnie wpływać na sprawność ruchową. Mężczyzna zaprezentowany w reklamie jest zadowolony, pełen energii i wigoru. Reklama przekonuje, że wiek nie musi być przeszkodą w czerpaniu przyjemności z życia, że w każdym wieku można radośnie tańcząc na schodach cieszyć się pełnią sprawności ruchowej.

10 108 Reklamy preparatów farmaceutycznych przeznaczonych dla ludzi starszych często sięgają także po wizerunek znanych seniorów. Sławni aktorzy lub sportowcy mogą dla niektórych być wzorem do naśladowania i reklamy oparte na ich autorytecie mogą być bardziej skuteczne niż reklamy przedstawiające anonimowych użytkowników. W reklamie kleju mocującego do protez Corega wykorzystano wizerunek Teresy Lipnickiej, a reklamie Ultrafastinu - Władysława Korzeniowskiego. Produkty, w reklamach których wykorzystany został ich wizerunek, jednoznacznie kojarzą się z zawansowanym wiekiem. Dzięki wykorzystaniu wizerunku sławnego starszego sportowca reklama środka Ultrafastin pozwala na dotarcie przekazu do osób starszych cierpiących na ból w związku z osłabieniem sprawności ruchowej, oraz do osób czynnie uprawiających sport. Reklamy z udziałem osób starszych skierowane do szerszego grona odbiorców Znane starsze osoby pojawiają się także w reklamach, których grupa docelową nie są wyłącznie osoby starsze. Przykładem jest wykorzystywanie wizerunku starszych sławnych aktorów w reklamach usług bankowych. W reklamach takich obecni są zarówno polscy jak i zagraniczni aktorzy. Bank Zachodni WBK w swoich reklamach wykorzystuje wizerunki znanych aktorów starszego pokolenia: Danego Devito oraz Johna Cleese. W reklamach Getinbanku wykorzystany został wizerunek Piotra Fronczewskiego. Osoby starsze kojarzą się z wiedzą nagromadzoną przez lata życia, z doświadczeniem życiowym. Skoro osoby doświadczone decydują się na korzystanie z usług danego banku to odbiorca reklam powinien skorzystać z ich doświadczenia i pójść za ich przykładem. Wykorzystanie wizerunku osób popularnych jeszcze bardziej wzmaga ten efekt poprzez mechanizmy opisane już powyżej. Wizerunek znanych starszych osób wykorzystywany jest nie tylko w reklamach usług sektora bankowego. Znane osoby w wieku dojrzałym występują także w reklamach produktów i usług z innych branż. Jako przykład mogą tu posłużyć Bronisław Cieślak w reklamie telefonii komórkowej Play lub Krystyna Janda i Wojciech Mann w reklamie herbaty Lipton czy Pierce Brosnan w reklamie odzieży marki Vistula. Warto zwrócić uwagę, że w reklamach wykorzystujących wizerunek znanych osób starszych, których grupą docelową są nie tylko osoby starsze, wiek osób, których wizerunek jest wykorzystywany w reklamach nie odgrywa zbyt dużej roli. Ich wizerunek wykorzystywany jest ponieważ są to osoby znane, raczej pomimo ich wieku niż ze względu na niego. Wykorzystywanie w reklamach wizerunku anonimowych osób starszych nie jest już tak popularne. W reklamach takich bardzo wyraźnie obecne są elementy

11 109 stereotypowego przedstawiania osób starszych. W reklamie syropów Paola wykorzystano stereotyp nacechowany pozytywnie. Jest to stereotyp pogodnej babci, która gromadząc przepisy i domowe receptury z chęcią przygotowuje tradycyjne potrawy (syropy). Reklama Telekomunikacji Polskiej w bardzo wyraźny sposób nawiązuje do stereotypu osób starszych jako gadatliwych, opowiadających wciąż te same historie. Wskazuje na to podpis zamieszczony w reklamie: nie spiesz się powiedz to inaczej!, [ ] rozmawiaj długo i często, tak jak lubisz. Fakt, że na pierwszym planie reklamy jest starsza kobieta wskazuje jednoznacznie, że to właśnie ona lubi rozmawiać długo i często. Zaprezentowano tu także model kontaktów społecznych, w którym ze starszymi osobami lepiej kontaktować się telefonicznie niż osobiście. Tanie rozmowy umożliwiają kontakt bez konieczności bezpośredniej konfrontacji ze starością. Z kolei w reklamie odzieży marki Cropp, której grupa docelową jest głównie młodzież, wizerunek starszej osoby potraktowany został jako ciekawostka. W połączeniu z napisem szyjemy inaczej można wnioskować, że osoby starsze mają tendencję do robienia pewnych rzeczy inaczej, bycia poza głównym nurtem i zachowywania się w sposób odbiegający od powszechnie obowiązującego wzorca zachowań, zwłaszcza od wzorca zachowań młodzieży. Reklamy kpiące ze starości i ludzi starszych Pojawiają się także reklamy, w których wizerunek osób starszych traktowany jest jako element żartów. Trend ten obecny jest zarówno w polskiej jak i zagranicznej reklamie.w reklamach takich wykorzystywane są elementy negatywnego stereotypu człowieka starszego. W reklamie klopsików Pampolu oraz szamponu Head and Shoulders w prezentowanym wizerunku osób starszych główna uwaga skoncentrowana została na spadku atrakcyjności fizycznej seniorów. Reklama szamponu sugeruje, że widok starszego pana pod prysznicem jest dla dziecka traumatycznym przeżyciem. Z kolei reklama klopsików Pampol wykorzystuje wizerunek osób starszych, jako ilustrację do terminu klopsy potocznie używanego do opisu osób nieatrakcyjnych fizycznie. Przedstawienie trzech starszych mężczyzn na plaży prężących swoje raczej nieatrakcyjne ciała ma wzbudzać u odbiorcy uczucie rozbawienia. Jest to możliwe dzięki milczącemu przyjęciu założenia, że osobom starszym nie wypada zachowywać się tak jak prezentują to panowie ze zdjęcia. Osoby starsze są nieatrakcyjne, więc nie powinny swoich ciał eksponować w tak wyraźny sposób. W reklamie Uniwersytetu w Poznaniu zaprezentowano starszych rodziców, którzy zupełnie nie rozumieją ambicji córki i oczekują od niej tylko tego, aby szybko urodziła im wnuki. Takie przedstawienie osób starszych sugeruje istnieją-

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Dlaczego wizerunek w sporcie jest ważny? Ludzi na świecie dzieli wiele różnic, kulturowych, politycznych, biologicznych, ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Spis treści Plan promocji Marki Łódzkie Energetyczne Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne" Autorzy: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Pod redakcją: Dr Ewy Kochańskiej Łódź 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych.

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych. AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Kierunek: Pedagogika II o Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna Nr albumu: 61878 PATRYCJA RADZIWOLSKA Reklama społeczna jako

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Małgorzata Osowska Nr albumu: 263102 Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Analiza treści plakatów poświęconych zjawisku przemocy Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Andrzej Klimczuk KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Wiedza i Edukacja ISBN 978-83-61546-97-9 Lublin 2012 Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Mariusz Parlicki REKLAMA SPOŁECZNA JAKO JEDNA Z FORM KOMUNIKOWANIA WARTOŚCI RODZICIELSTWA I RODZINY ORAZ WARTOŚCI RODZINNYCH W MARKETINGU SPOŁECZNYM

Mariusz Parlicki REKLAMA SPOŁECZNA JAKO JEDNA Z FORM KOMUNIKOWANIA WARTOŚCI RODZICIELSTWA I RODZINY ORAZ WARTOŚCI RODZINNYCH W MARKETINGU SPOŁECZNYM Państwo i Społeczeństwo 2011 (XI) nr 3 Mariusz Parlicki REKLAMA SPOŁECZNA JAKO JEDNA Z FORM KOMUNIKOWANIA WARTOŚCI RODZICIELSTWA I RODZINY ORAZ WARTOŚCI RODZINNYCH W MARKETINGU SPOŁECZNYM Abstract: The

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego

Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego 129 Katarzyna Gawlicz Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego Jak cytować: Gawlicz, K.

Bardziej szczegółowo

Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku

Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku Andrzej Klimczuk Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku Economic activity of older people in the context of social capital

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Piotr Szczypka Sposoby zarządzania organizacjami sportowymi na przykładzie klubów tenisowych Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem: Dr hab. prof. UW Beaty

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Osoby starsze na rynku usług finansowych

Osoby starsze na rynku usług finansowych Zasada równego traktowania prawo i praktyka Osoby starsze na rynku usług finansowych analiza i zalecenia Warszawa, lipiec 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 4 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Zdjęcie na okładce: Afganistan, Kabul, 2008 r. Mieszkaniec Kabulu z córką kupują klatkę z ptakiem na Kuczi Morohan (Ulicy Ptaków),

Bardziej szczegółowo