Zeszyty naukowe nr 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 8"

Transkrypt

1 Zeszyty naukowe nr 8 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2010 Anna Pawlina Sposoby prezentowania osób starszych w reklamie. Analiza wybranych zagadnień. Wstęp Zmiany demograficzne w większości rozwiniętych krajów spowodowały wzrastające zainteresowanie problematyką starości. Postępujący proces starzenia się ludności, warunkowany spadkiem liczby urodzeń i wydłużaniem się trwania życia, wiąże się z koniecznością stawiania nowych pytań dotyczących sytuacji osób starszych i starzejących się społeczeństw. Zachodzące obecnie liczne i głębokie zmiany we wszystkich istotnych sferach życia społecznego powodują, że niektórzy autorzy decydują się na używanie terminu globalizacja starości, który oddać ma zasięg i tempo zmian, jakie objęły ludność świata (por. Woźniak, 2004). W związku z globalizacją, procesy zachodzące w jednym miejscu wpływają na zjawiska w innych, nawet bardzo oddalonych miejscach. Zmiany w strukturze ludności pociągają za sobą zmiany w niemal wszystkich obszarach życia: od zmian w modelu rodziny, poprzez zmiany w polityce społecznej, do zmian gospodarczych. Z tego względu tematy związane ze starością i starzeniem się są coraz częściej podejmowane przez przedstawicieli nauk medycznych, socjologów, ekonomistów czy psychologów. Pojawiają się pytania dotyczące roli osób starszych w rodzinie, sposobów przeciwdziałania izolacji tej części populacji, poprawy jakości życia w zaawansowanej starości oraz wielu innych zagadnień. Tutaj uwaga skoncentrowana zostanie na obrazie osób starszych prezentowanym w reklamach. Jest to zagadnienie interesujące z tego względu, że przekazy reklamowe, posługując się uproszczonym obrazem rzeczywistości, często dają świadectwo stereotypom najbardziej rozpowszechnionym wśród zbiorowości, do której są skierowane. Jak zauważają Stangor i Schaller (1999, 22) w nowoczesnym społeczeństwie większość stereotypów przekazywanych jest przez mass media [...]. Namacalne wytwory konsumpcyjnych środków masowego przekazu tworzą w ten sposób informacyjną autostradę, po której rozprzestrzeniają się stereotypy społeczne. Stereotypy wpływają zarówno na rodzaj poszukiwanych informacji o członkach stereotypizowanej grupy, jak i na to, jakie informacje są zauważane i zapamiętywane. W efekcie stereotypowe postrzeganie danej grupy

2 100 wywiera wpływ na zachowania społeczne jednostek. Zgodnie z E. Miszczak stereotyp może modelować zachowanie jednostek i grup społecznych wobec np. ludzi będących przedmiotem stereotypu. W sytuacji, gdy stereotyp posiada zabarwienie negatywne, zachowanie wobec przedmiotu stereotypu w konsekwencji także jest nacechowane niechęcią lub nawet wrogością. (Miszczak 2006, 305) Celem niniejszej pracy jest wskazanie elementów stereotypowego prezentowania osób starszych w reklamach i określenie, czy są to elementy nacechowane pozytywnie czy negatywnie, co umożliwi znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy sposób prezentowanie osób starszych w reklamach sprzyja powstawaniu negatywnych, czy też pozytywnych postaw wobec starości i ludzi starszych. W pracy tej przekazy reklamowe traktowane będą jako sposób obrazowania rzeczywistości oraz narzędzie, za pomocą którego rzeczywistość jest tworzona. Przyjęto założenie, że sposób prezentowania ludzi starszych w reklamie jest, z jednej strony, zgodny z ich społecznym odbiorem, a z drugiej wpływa na postawy przyjmowane w stosunku do seniorów. 1. Reklama w życiu społecznym Przekazy reklamowe z założenia skierowane są do jak najszerszego kręgu odbiorców, powinny cechować się czytelnością i być zrozumiałe dla każdego. Z tego względu analiza reklam, jako przekazu nastawionego na oddziaływanie na jak największą liczbę osób, pozwoli określić dominujące wzory myślenia. Przekazy reklamowe są bowiem skonstruowane w taki sposób, żeby wywierać wpływ na odbiorcę także przez tworzenie z nim więzi opartej na zrozumieniu i zaufaniu. Odbiorca zaufa reklamie, jeżeli będzie ona dla niego zrozumiała, czytelna i pozwoli mu zidentyfikować się z obrazem rzeczywistości zawartym w komunikacie. 1 Reklamę analizować można na wiele sposobów, przyjmując węższe lub szersze jej rozumienie. Jedną z możliwych definicji prezentuje Kozłowska (2006, 95) określając ją jako wszelką płatną, bezosobową formę propagowania i promowania dóbr, idei oraz osób przez określonego nadawcę. Definicja ta bliska jest intuicyjnemu pojmowaniu reklamy głównie jako środka perswazyjnego stosowanego w celu przekonania odbiorców o określonych cechach reklamowanego produktu/ usługi/ osoby. Definicja ta jest jednak mało użyteczna z punktu widzenia tej analizy. W centrum zainteresowania nie będzie tu bowiem reklama jako środek służący zwiększeniu sprzedaży, lecz reklama jako bardzo ważny element życia społecznego. Analizie poddana zostanie nie tyle skuteczność przekazów reklamowych mierzona wzrostem sprzedaży, lecz to co dzieje się niejako obok - całe otoczenie komunikatu perswazyjno informacyjnego. Jak zauważa A. Kowal Orczykowska (2007, 85) reklama, jako jedna z form komunikacji masowej, bierze czynny udział w symbolicznej interakcji, czyli w ustalaniu

3 101 i rozpowszechnianiu symboli, kodów kulturowych, scenariuszy zachowań, norm w wyznaczaniu obowiązujących trendów, sposobów reagowania, postrzegania. Takie rozumienie pozwala na podparcie założenia o zależności między sposobem prezentowania osób starszych w reklamie a ich społecznym odbiorem i vice versa. Jest to więc rozumienie reklamy w kategoriach komunikatu symbolicznego. Albin (2002, 35) podkreśla, że proces percepcji i interpretacji przekazów reklamowych dzieli się na cztery etapy: odbioru, dekodowania, interpretacji i reakcji na odbieraną informację. W przypadku rozumienia reklamy jako komunikatu symbolicznego największe znaczenie odgrywać będzie faza dekodowania i interpretacji. Komunikaty reklamowe, jak każde komunikaty zwierają w sobie symbole, które odbiorca musi zinterpretować i odkodować. Jak zauważa Kozłowska (2006, 145) reklama stanowi komunikat szczególny, albowiem sytuuje się pomiędzy komunikatem opartym na kodach (subkodach) estetycznych, którego celem jest wywołanie określonych przeżyć, a komunikatem opartym na kodach logicznych zmierzającym do przekazania konkretnych informacji. W komunikacie reklamowym funkcja referencyjna (poznawcza) sprowadzona zostaje do minimum, ponieważ niewiele możemy powiedzieć interesującego na temat tego, czemu służą oferowane produkty (masło służy do smarowania, proszek do prania). Jednak produkty, które widoczne są w reklamach nabierają znaczenia symbolicznego. Jak pisze Kowal Orczykowska 2007, 87) wszystko co jest reklamowane, jest w ostatecznym rozrachunku symbolem sukcesu i kontroli nad własnym życiem. Widać więc, że przedmioty reklamowane zyskują znaczenie, którego początkowo nie posiadają. Odbiorcy komunikatów reklamowych zdają sobie sprawę z tego, że przekazy reklamowe są komunikatami perswazyjnymi, jednak pozwalają sobie uwierzyć w znaczenia dodawane do produktów, ponieważ chcą wierzyć, że z ich pomocą rzeczywiście mogą osiągnąć większą satysfakcję. Większość komunikatów reklamowych odchodzi coraz częściej od czytelnej argumentacji opartej na przekazie językowym, a zmierzają w kierunku obudowywania produktów kontekstami, które każdy odbiorca może wpisać we własne doświadczenia. Dzieje się tak dlatego, że większość oferowanych produktów rzadko zaspokaja nasze konkretne potrzeby, a raczej staje się podstawowym narzędziem komunikowania. (Kozłowska, 2006, 151) Reklama nie tworzy jednak nowych znaczeń, bazuje na tych wypracowanych w innych sytuacjach społecznych - staje się więc odbiciem rzeczywistości, obrazem funkcjonujących w danej społeczności przekonań i opinii. Uczestniczy w przekazywaniu konsumentowi określonych znaczeń i wartości. Jak już zostało wcześniej wspomniane przekaz reklamowy jest tak skonstruowany, aby odbiorcy byli w stanie zaakceptować prezentowaną w nim rzeczywistość. Oznacza to, że musi on opierać się o powszechnie akceptowane w danej społeczności normy wzory i postawy. Jak zauważa Kozłowska (2006, 127)

4 102 bogactwo i różnorodność życia społecznego sprawia, że komunikat reklamowy może być jedynie jego schematycznym i ograniczonym uproszczeniem. W konsekwencji, oferując produkt, reklama przedstawia stereotypy najbardziej zrozumiałe i łatwe do zaakceptowania sposoby identyfikowania określonych grup i ról społecznych, funkcjonujące w świadomości społecznej. Stereotypy pełnią w reklamie podwójną rolę: z jednej strony pozwalają w skrótowy sposób przekazać pewne treści, z drugiej wzmacniają jeszcze bardziej dominujące w danej społeczności tendencje. Powoduje to powstawanie zamkniętego koła, z którego wyjście jest niemal niemożliwe. Stereotypy wykorzystywane w reklamach wpływają nie tylko na postrzeganie osób starszych przez pozostałych członków społeczeństwa, ale także narzucają seniorom sposób definiowania ich własnej roli. Poprzez przekazy reklamowe seniorzy uczą się, jakie zachowania są w ich sytuacji społecznie akceptowalne, a jakie nie. Otrzymują jasny komunikat, czego w pewnym wieku robić nie wypada. Oddziaływanie przekazów reklamowych nie jest ograniczone jedynie do rzeczywistości rynkowej regulowanej przez prawo popytu i sprzedaży, wywierają one także wpływ na codzienne funkcjonowanie ich odbiorców. Wpływu tego nie można marginalizować przede wszystkim ze względu na wszechobecność reklamy i wystawianie na jej działanie coraz szerszego grona odbiorców. Zgodnie z terminologią zaproponowaną przez Wojtasika i Taubera (Wojtasik, Tauber, 2005, 16) mamy do czynienia z agresją reklamową realizowaną na różnych frontach. Reklama jest nie tylko najczęściej stosowanym środkiem komunikowania się firm z potencjalnymi klientami, ale także nośnikiem pewnych idei i przekonań. A. Kowal Orczykowska (2007, 96) pokazuje, w jaki sposób reklama sprawuje władzę nad naszym życiem. Podkreśla przede wszystkim aspekt nadawania przez reklamę znaczeń, które organizują świat w sposób odpowiadający wartościom nadawcy przekazu komunikatu reklamowego. Zauważa także, że reklama ma zdolność mobilizowania i dyscyplinowania swoich odbiorców do działania poprzez odwoływanie się do ich pragnień, kompleksów lub lęków. Reklama stwarza także ściśle określone normy, którym należy się podporządkować, i do których należy dążyć. Te cechy reklamy powodują, że posiada ona atrybuty typowe dla władzy, mianowicie: mobilizację, organizację i zapewnianie posłuszeństwa. Podstawowe aspekty sprawowania władzy w reklamie to aspekt poznawczy, afektywny i oceniający, które realizują się odpowiednio poprzez: formułowanie i transmisję znaczeń, odwoływanie się do emocji oraz kontrolowanie pod kątem ustalonych norm i standardów. Naturalnie aspekty te mają charakter ukryty i nie są w przekazach reklamowych wyrażane wprost. Przyjmując założenie, że reklama traktowana może być także jako forma edukacji, nawiązać można do foucaultowskiej koncepcji wiedzy-władzy, w której z przekazywaniem wiedzy nierozerwalnie związane jest sprawowanie

5 103 władzy. Przekazujący wiedzę, narzuca odbiorcom jednocześnie swoje definicje rzeczywistości, powodując powstawanie między nimi nierównej relacji opartej na wiedzy - władzy. Zaprezentowane powyżej sposoby rozumienia reklamy pozwalają spojrzeć na nią w kontekście wykraczającym poza kreowanie rzeczywistości rynkowej, poza jej funkcję informacyjno perswazyjną. Umożliwiają traktowanie przekazów reklamowych, jako przekazów wpływających na rzeczywistość społeczną. Nie trafiających w próżnię, funkcjonujących w oderwaniu od rzeczywistości społecznej, ale silnie na tą rzeczywistość oddziaływujących. Dzięki takiemu rozumieniu reklamy możliwe jest przyjęcie założenia prezentowanego w tej pracy, a mianowicie, że sposób prezentowania osób starszych w reklamie przekłada się na postawy przyjmowane względem nich. O tym, że wpływ reklamy na życie społeczne jest powszechnie dostrzegany i akceptowany świadczy fakt organizowania reklam społecznych, których celem jawnym jest oddziaływanie na rzeczywistość. Zadaniem reklam społecznych jest informowanie o pewnych zjawiskach, edukowanie społeczeństwa i poprzez tą edukację wywoływanie pożądanych zmian w świadomości społecznej. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez M. Bogunię Borowską (2004, 135) w czystej formie kampanie społeczne jedynie informują, uświadamiają, zapoznają za pośrednictwem mediów odbiorców z jakimś zagadnieniem, kształtują postawy i poglądy, przełamują istniejące stereotypy i błędne wyobrażania na rozmaite tematy. Podstawową różnicą między reklamami społecznymi a tradycyjnymi jest fakt, że te pierwsze w oficjalny sposób robią to, co te drugie czynią niejako przy okazji. Tradycyjne reklamy są medium, które nie wymaga od odbiorcy specjalnego przygotowania. Treści w nich zawarte przyswajane są bez większego wysiłku umysłowego, nie są poddawane głębszej analizie. Pewien zakres informacji zawartych w reklamie niejako osiada w społecznej świadomości. Jak pisze M. Bogunia Borowska (2004, 44) pewien zakres wiedzy potocznej zawartej w reklamach niejako samoistnie staje się częścią ogólnej wiedzy o rzeczywistości społecznej. 2. Obecność starości w reklamie Pomimo wzrostu zainteresowania tematyką starzenia się, nie ma zgody, co do granicy wiekowej uznawanej za początek starości. W badaniach demograficznych i społecznych podkreśla się różnicę między wiekiem biologicznym i typowymi dla niego stanami fizyczno-psychicznymi odpowiadającymi fazom życia, a wiekiem społecznym określającym możliwość podjęcia konkretnych ról społecznych lub ich zaprzestania. W przypadku wieku biologicznego zakłada się istnienie 3 faz: młodości, dojrzałości i starości, które determinowane są przez

6 104 zdolność do reprodukcji biologicznej. Wówczas przyjmuje się istnienie następujących przedziałów wiekowych odpowiadających tym fazom: 0-14 lat, lata, 65 lat i więcej. 2 Jeżeli za kluczowe przyjmiemy kryterium ekonomiczne - a więc zdolność do udziału w procesie pracy, wyłonią się trzy kategorie wiekowe: wiek przedprodukcyjny, wiek produkcyjny oraz wiek poprodukcyjny. Ich granice wyznaczane są głównie przez regulacje prawne w poszczególnych krajach. W Polsce granice wieku produkcyjnego są zróżnicowane dla płci i wynoszą dla kobiet i dla mężczyzn. Badania przeprowadzone przez CBOS w styczniu 2007 roku 3 umożliwiają wskazanie przedziałów wiekowych wyróżnionych przez respondentów odpowiadających poszczególnym fazom życia. Za kres młodości uznano średnio wiek około 35 lat, a za początek starości średnio wiek 61 lat. Widać więc, że Polacy mają tendencję do wydłużania okresu młodości w stosunku do kategorii przyjmowanych w badaniach demograficznych. Jeżeli chodzi o początek starości kryterium wyznaczone przez respondentów zbliżone jest do kryterium wieku poprodukcyjnego. Wskazuje to na fakt, że w odczuciu społecznym zakończenie kariery zawodowej, przejście na emeryturę utożsamiane jest z początkiem starości. Stosunek do starości nigdy nie był jednoznaczny, zmieniał się w zależności od miejsca i czasu. Współcześnie w cywilizacji zachodniej, gdzie dominuje kult młodości ludzie starzy traktowani są jako ciężar, zbędny dodatek do życia pięknych i młodych. Sami także często nie chcą i nie potrafią zaakceptować swojej starości. 4 Z perspektywy indywidualnej największe problemy związane ze starzeniem się to ograniczenie sprawności ruchowej, wzrost dolegliwości zdrowotnych, spadek sprawności intelektualnej, poczucie dyskomfortu związane ze zmianą pełnionych ról społecznych, wzrost stopnia zależności od innych, zmiany zachodzące w wyglądzie zewnętrznym. Z perspektywy społecznej jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych ze starzeniem się jest ageizm. Termin ten jest określeniem stosunkowo nowym, zaproponowanym przez gerontologa R Butlera w 1969 roku. Swoim brzmieniem przypomina terminy takie jak seksizm czy rasizm, które służą do opisania negatywnych postaw przyjmowanych w stosunku do osób innej rasy lub płci. Ageizm opisuje negatywne postawy przyjmowane w stosunku do ludzi ze względu na ich wiek (por. Szatur-Jaworska, 2000). Butler ograniczył ten termin odnosząc go jedynie do ludzi starych, szersze rozumienie tego terminu w 1990 zaproponował E. Palmore definiując ageizm jako uprzedzenia i stereotypy zarówno pozytywne jak i negatywne w odniesieniu do dowolnej grupy wiekowej. W praktyce jednak najczęściej stosuje się ten termin w rozumieniu Butlera. Warto pamiętać, że ageizm wpływa nie tylko na to, jakie postawy przyjmowane są w stosunku do ludzi starszych, ale także na ich samoocenę (por. Tokarz,

7 ). Ageizm przejawia się w wielu obszarach: partycypacji społecznej, pomocy społecznej, w służbie zdrowia i na rynku pracy. Jednym z podstawowych źródeł ageizmu są negatywne stereotypy dotyczące starości. Z tego właśnie względu warto poświęcić uwagę stereotypom dotyczącym starości, funkcjonującym w polskim społeczeństwie. Analiza stereotypów zawartych w reklamie umożliwi określenie, jakie stereotypy wpływają na postrzeganie osób starszych i wskazanie możliwych konsekwencji. Na codzień zmuszeni jesteśmy przetwarzać niezliczone ilości bodźców i informacji docierających ze świata zewnętrznego. W celu oszczędności wytwarzane zostają rozmaite mechanizmy pozwalające interpretować docierające bodźce i informacje bez ich dogłębnej analizy. Jednym z tych mechanizmów jest posługiwanie się stereotypami. Powstają one w oparciu o najbardziej charakterystyczne i wyraziste cechy danego obiektu (grupy społecznej). Stereotypy mogą mieć charakter negatywny oraz pozytywny. Także stereotypy dotyczące starości podzielić można na dwie kategorie: pozytywne i negatywne. Do tej pierwszej grupy zaliczyć należy stereotyp ludzi starych jako wspaniałych dziadków, ciepłych, kochających i przy każdej nadążającej się okazji rozpieszczających wnuki. Pozytywne stereotypy dotyczące starości widoczne są głównie w przypadku analizowania ról społecznych pełnionych przez seniorów na poziomie mikro. Stereotypy dotyczące starości tworzone są już w dzieciństwie. Powstaje wówczas obraz starości niepełnowartościowej i niesprawnej w ten sposób ludzie starzy prezentowani są w reklamach, czytankach, bajkach i innych przekazach kulturowych wpływając na stosunek do ludzi starych. W badaniach. dotyczących postrzegania ludzi starych przez dzieci i młodzież (Kuchcińska, 2000), badani najczęściej rysowali osoby starsze z narządem wspomagającym ruch, z protezami, biernie wypoczywających podkreślali degradację kondycji fizycznej człowieka. Dowodzi to, że już dziecięcy obraz człowieka starego zawiera mit, że są to ludzie wątli i słabi, wypoczywający tylko w sposób bierny i bez przejawiania jakiejś aktywności. Te stereotypowe wyobrażenia powstające w dzieciństwie w późniejszym życiu są umacniane przez różne przekazy kulturowe (między innymi reklamy) i powodują, że osobom starszym najczęściej przypisuje się cechy negatywne, a starość postrzega się przede wszystkim jako niepełnowartościową, smutną, schyłkową fazę życia. W nielicznych publikacjach poświęconych zagadnieniu prezentowania starości w reklamie podkreśla się fakt, jak rzadko osoby starsze w reklamach w ogóle się pojawiają. 5 Rzeczywiście, poza grupą produktów z branży farmaceutycznej oraz kosmetycznej trudno znaleźć przykłady przekazów reklamowych, w których braliby udział seniorzy. Jeszcze trudniej znaleźć takie przekazy, w których odgrywaliby główną rolę i prezentowani byliby jako aktywnie realizujący swoje pasje. Reklamy wykorzystujące wizerunek osób starszych omówione zostaną w niniejszym opracowaniu według podziału na dwa kryteria: głównych odbiorców komunikatu oraz prezentowanego w nim stosunku do starości.

8 106 Reklamy skierowane głównie do osób starszych Osoby starsze traktowane są jako podstawowa grupa docelowa głównie przez reklamodawców związanych z branżą farmaceutyczną i kosmetyczną. Zwłaszcza starsze kobiety są grupą docelową wielu firm kosmetycznych oferujących preparaty przeciwzmarszczkowe i odmładzające. W reklamach kosmetyków coraz częściej wykorzystywane są wizerunki znanych aktorek starszego pokolenia. Jest to tendencja obecna zarówno na zachodzie jak i w Polsce. Koncern L oreal wykorzystuje w swoich reklamach wizerunek Jane Fondy, a kosmetyki Eveline reklamowane są przez Barbarę Brylską. Wykorzystywanie wizerunków osób sławnych w reklamach gwarantuje zwiększoną zapamiętywalność przekazu oraz bazuje na założeniu, że odbiorcy gotowi są naśladować osoby znane i lubiane. W reklamie kosmetyków L oreal menexpert wykorzystano wizerunek Pierce a Brosnana, aktora, który mimo wieku wciąż traktowany jest jako jeden z najprzystojniejszych aktorów starszego pokolenia Hollywood. Jak głosi podpis pod zdjęciem aktor nie dba o swój wiek, ale dba o siebie. Przekaz ten ma stworzyć w grupie docelowej przekonanie, że warto dbać o siebie niezależnie od wieku. Reklama ta pokazuje, że wiek w cale nie musi być przeszkodą w realizowaniu swoich pragnień, dowodzi, że starość może być aktywną i pełną radości fazą życia, na co wskazuje sformułowanie nie dbam o swój wiek. Krok dalej w reklamowaniu kosmetyków przeznaczonych dla starszych konsumentek posunęła się firma Dove. Cała kampania, reklamującą kosmetyki dla kobiet dojrzałych zatytułowana została pro- age, co było bardzo świadomym posunięciem. W kontekście wszystkich kosmetyków przeciwzmarszczkowych, przeciw starzeniu się skóry i generalnie przeciw starości kampania ta zapada w pamięć dzięki swojemu nastawieniu pro. Edukuje odbiorców pokazując, że starość nie jest zjawiskiem, z którym trzeba walczyć. Dowodzi, że piękno nie pyta o wiek i że kobiety po 40, 50 czy 60 roku życia wciąż mogą być atrakcyjne i zadbane. W wyraźny sposób przeciwstawia się stereotypowi zaniedbanej starszej pani, która nie ma już prawa do podobania się, do zwracania na siebie uwagi. Widać to w zaczepnym haśle zamieszczonym pod zdjęciem Beaty Tyszkiewicz: Spróbuj przekonać mnie, że to nie czas na burzę włosów. Kampania ta uczy starsze kobiety, że też mają prawo się podobać, że przekroczenie pewnej granicy wieku nie musi oznaczać, że muszą przebrać się w szare swetry i zaszyć w domu, bo starszej pani już nie wypada się stroić i podkreślać swojej urody. Nie jest to naturalnie kampania społeczna, jednak wiele jej elementów wpływać może pozytywnie na zmianę w podejściu do starości, zwłaszcza do delikatnego tematu starzenia się kobiet. Kampanie takie jak ta, przygotowana przez firmę Dove mają ogromne znaczenie. Pozwalają uświadomić kobietom, że nie ma potrzeby walki z oznakami starzenia się, że piękną można być w każdym wieku i że w każdym wieku ma się do tego prawo.

9 107 Kolejną branżą, która zwraca uwagę na osoby starsze jest branża farmaceutyczna. Starsze kobiety stają się grupą docelową produktów przeznaczonych do łagodzenia objawów towarzyszących menopauzie. Ponieważ proces ten spotyka kobiety w wieku zaawansowanym to właśnie one stają się głównymi odbiorcami tych reklam. Chcąc zwiększyć wiarygodność przekazu także osoby pojawiające się w reklamach takich środków są osobami dojrzałymi. Reklama dostrzega także męskie problemy związane z wiekiem. W reklamie preparatu falumax temat wieku poruszony został w delikatny sposób poprzez użycie sformułowania tylko dla bardzo dorosłych. Reklama przedstawiająca uśmiechniętego starszego mężczyznę i agresywny czerwony napis on robi to codziennie ma w odbiorcy wzbudzić poczucie, że on też powinien to codziennie robić i jeśli nie może powinien niezwłocznie sięgnąć po falumax, który wyzwala w mężczyźnie siłę i energię seksualną. Starość wiąże się jednak z całą gamą przypadłości dotykających w równym stopniu kobiet i mężczyzn. Wizerunek osób starszych wykorzystywany jest zwłaszcza w reklamach preparatów przeznaczonych do leczenia dolegliwości łączonych najczęściej z wiekiem dojrzałym i zaawansowanym, takich jak: bóle stawów, spadek sprawności umysłowej oraz problemy z układem trawiennym. Osoby starsze zaprezentowane w takich reklamach są uśmiechnięte i zadowolone. Reklama jogurtu Activia stara się przede wszystkim edukować odbiorców. Przytacza wyniki badań dowodząc, że po pięćdziesiątym piątym roku życia dolegliwości związane z układem trawiennym nasilają się, a reklamowany jogurt jest świetnym sposobem na walkę z nimi. Reklama ta skierowana jest wyraźnie do kobiet, nie wspomina o starszych mężczyznach. W reklamie preparatu Buerlecitin zaprezentowano uśmiechniętą kobietę w średnim wieku. Kobieta wydaje się zadowolona i zgodnie z obietnicami producenta po zastosowaniu reklamowanego preparatu ma większe szanse na zwalczanie dolegliwości zdrowotnych nasilających się wraz z wiekiem. W reklamie preparatu Vicard zdjęcie przedstawiające dorosłą kobietę z matką i napis: podaruj zdrowie tym, których kochasz stanowi bardzo wyraźne odwołanie się do emocji odbiorcy. Powoływanie się na więzi rodzinne oraz wzbudzanie troski o starszych rodziców skłonić ma do zakupu preparatu wzmacniającego serce i dodającego sił i witalności. Matka zaprezentowana w tej reklamie jest kobietą zadbaną i pogodną, o tym, że jest starsza świadczy jedynie fakt, że ma już dorosłą córkę. Reklama preparatu Duo stawy przedstawia uśmiechniętego starszego mężczyznę lekko tańczącego na schodach. Zdjęcie to jest bardzo dynamiczne przede wszystkim ze względu na obietnicę efektu działania produktu, który ma korzystnie wpływać na sprawność ruchową. Mężczyzna zaprezentowany w reklamie jest zadowolony, pełen energii i wigoru. Reklama przekonuje, że wiek nie musi być przeszkodą w czerpaniu przyjemności z życia, że w każdym wieku można radośnie tańcząc na schodach cieszyć się pełnią sprawności ruchowej.

10 108 Reklamy preparatów farmaceutycznych przeznaczonych dla ludzi starszych często sięgają także po wizerunek znanych seniorów. Sławni aktorzy lub sportowcy mogą dla niektórych być wzorem do naśladowania i reklamy oparte na ich autorytecie mogą być bardziej skuteczne niż reklamy przedstawiające anonimowych użytkowników. W reklamie kleju mocującego do protez Corega wykorzystano wizerunek Teresy Lipnickiej, a reklamie Ultrafastinu - Władysława Korzeniowskiego. Produkty, w reklamach których wykorzystany został ich wizerunek, jednoznacznie kojarzą się z zawansowanym wiekiem. Dzięki wykorzystaniu wizerunku sławnego starszego sportowca reklama środka Ultrafastin pozwala na dotarcie przekazu do osób starszych cierpiących na ból w związku z osłabieniem sprawności ruchowej, oraz do osób czynnie uprawiających sport. Reklamy z udziałem osób starszych skierowane do szerszego grona odbiorców Znane starsze osoby pojawiają się także w reklamach, których grupa docelową nie są wyłącznie osoby starsze. Przykładem jest wykorzystywanie wizerunku starszych sławnych aktorów w reklamach usług bankowych. W reklamach takich obecni są zarówno polscy jak i zagraniczni aktorzy. Bank Zachodni WBK w swoich reklamach wykorzystuje wizerunki znanych aktorów starszego pokolenia: Danego Devito oraz Johna Cleese. W reklamach Getinbanku wykorzystany został wizerunek Piotra Fronczewskiego. Osoby starsze kojarzą się z wiedzą nagromadzoną przez lata życia, z doświadczeniem życiowym. Skoro osoby doświadczone decydują się na korzystanie z usług danego banku to odbiorca reklam powinien skorzystać z ich doświadczenia i pójść za ich przykładem. Wykorzystanie wizerunku osób popularnych jeszcze bardziej wzmaga ten efekt poprzez mechanizmy opisane już powyżej. Wizerunek znanych starszych osób wykorzystywany jest nie tylko w reklamach usług sektora bankowego. Znane osoby w wieku dojrzałym występują także w reklamach produktów i usług z innych branż. Jako przykład mogą tu posłużyć Bronisław Cieślak w reklamie telefonii komórkowej Play lub Krystyna Janda i Wojciech Mann w reklamie herbaty Lipton czy Pierce Brosnan w reklamie odzieży marki Vistula. Warto zwrócić uwagę, że w reklamach wykorzystujących wizerunek znanych osób starszych, których grupą docelową są nie tylko osoby starsze, wiek osób, których wizerunek jest wykorzystywany w reklamach nie odgrywa zbyt dużej roli. Ich wizerunek wykorzystywany jest ponieważ są to osoby znane, raczej pomimo ich wieku niż ze względu na niego. Wykorzystywanie w reklamach wizerunku anonimowych osób starszych nie jest już tak popularne. W reklamach takich bardzo wyraźnie obecne są elementy

11 109 stereotypowego przedstawiania osób starszych. W reklamie syropów Paola wykorzystano stereotyp nacechowany pozytywnie. Jest to stereotyp pogodnej babci, która gromadząc przepisy i domowe receptury z chęcią przygotowuje tradycyjne potrawy (syropy). Reklama Telekomunikacji Polskiej w bardzo wyraźny sposób nawiązuje do stereotypu osób starszych jako gadatliwych, opowiadających wciąż te same historie. Wskazuje na to podpis zamieszczony w reklamie: nie spiesz się powiedz to inaczej!, [ ] rozmawiaj długo i często, tak jak lubisz. Fakt, że na pierwszym planie reklamy jest starsza kobieta wskazuje jednoznacznie, że to właśnie ona lubi rozmawiać długo i często. Zaprezentowano tu także model kontaktów społecznych, w którym ze starszymi osobami lepiej kontaktować się telefonicznie niż osobiście. Tanie rozmowy umożliwiają kontakt bez konieczności bezpośredniej konfrontacji ze starością. Z kolei w reklamie odzieży marki Cropp, której grupa docelową jest głównie młodzież, wizerunek starszej osoby potraktowany został jako ciekawostka. W połączeniu z napisem szyjemy inaczej można wnioskować, że osoby starsze mają tendencję do robienia pewnych rzeczy inaczej, bycia poza głównym nurtem i zachowywania się w sposób odbiegający od powszechnie obowiązującego wzorca zachowań, zwłaszcza od wzorca zachowań młodzieży. Reklamy kpiące ze starości i ludzi starszych Pojawiają się także reklamy, w których wizerunek osób starszych traktowany jest jako element żartów. Trend ten obecny jest zarówno w polskiej jak i zagranicznej reklamie.w reklamach takich wykorzystywane są elementy negatywnego stereotypu człowieka starszego. W reklamie klopsików Pampolu oraz szamponu Head and Shoulders w prezentowanym wizerunku osób starszych główna uwaga skoncentrowana została na spadku atrakcyjności fizycznej seniorów. Reklama szamponu sugeruje, że widok starszego pana pod prysznicem jest dla dziecka traumatycznym przeżyciem. Z kolei reklama klopsików Pampol wykorzystuje wizerunek osób starszych, jako ilustrację do terminu klopsy potocznie używanego do opisu osób nieatrakcyjnych fizycznie. Przedstawienie trzech starszych mężczyzn na plaży prężących swoje raczej nieatrakcyjne ciała ma wzbudzać u odbiorcy uczucie rozbawienia. Jest to możliwe dzięki milczącemu przyjęciu założenia, że osobom starszym nie wypada zachowywać się tak jak prezentują to panowie ze zdjęcia. Osoby starsze są nieatrakcyjne, więc nie powinny swoich ciał eksponować w tak wyraźny sposób. W reklamie Uniwersytetu w Poznaniu zaprezentowano starszych rodziców, którzy zupełnie nie rozumieją ambicji córki i oczekują od niej tylko tego, aby szybko urodziła im wnuki. Takie przedstawienie osób starszych sugeruje istnieją-

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Kampanie medialne w obronie praw osób z niepełnosprawnością. Wioletta Szarecka UWM Olsztyn

Kampanie medialne w obronie praw osób z niepełnosprawnością. Wioletta Szarecka UWM Olsztyn Kampanie medialne w obronie praw osób z niepełnosprawnością Wioletta Szarecka UWM Olsztyn Stereotypy były i są nadal chętnie przyswajane i wykorzystywane, ponieważ zwalniają z wysiłku myślenia (...), nakładają

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl

Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Pojęcie i cechy kultury masowej Wzory socjokulturowe cielesności i sprawności fizycznej Wzory lansowane przez mass media a wzory realizowane Kultura masowa

Bardziej szczegółowo

Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania

Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania Kielce, 6-7 listopada 2013 roku Ogólnopolskiej konferencji dla studentów i doktorantów Oddzieleni... Problemy w komunikacji międzyludzkiej Dominik

Bardziej szczegółowo

POSTAWY RODZICIELSKIE

POSTAWY RODZICIELSKIE POSTAWY RODZICIELSKIE Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości 2010 Beata Glinka, Wydział Zarządzania UW Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości Warszawa, 02.12.2010 Badania przedsiębiorczości - perspektywy Perspektywa ekonomiczna vs perspektywa kulturowa Od badań

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

Starość nie jest pojęciem jednoznacznym. Różnie można określać początek tego okresu zarówno w życiu jednostek, jak i całych zbiorowości.

Starość nie jest pojęciem jednoznacznym. Różnie można określać początek tego okresu zarówno w życiu jednostek, jak i całych zbiorowości. Starość nie jest pojęciem jednoznacznym. Różnie można określać początek tego okresu zarówno w życiu jednostek, jak i całych zbiorowości. W demografii starość jednostek dzieli się na: młodszy wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Reklama a wywieranie wpływu dr Izabela Sowa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 października 2012 r. Czym jest reklama? 1.Reklama przekazuje klientom informację o

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 Właściwa teoria reklamy taki model teoretyczny, który w praktyce mógłby

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Dlaczego radio? W roku 2014 na reklamodawcy z branży telekomunikacyjnej na reklamę w radio wydali blisko 150 mln złotych. Trzech największych reklamodawców to Orange,

Bardziej szczegółowo

Termin s t e r e o t y p pochodzi z języka greckiego, gdzie stereós oznacza stężały, twardy, Stereotyp

Termin s t e r e o t y p pochodzi z języka greckiego, gdzie stereós oznacza stężały, twardy, Stereotyp 1.4.2 Stereotypy Stereotypy Termin s t e r e o t y p pochodzi z języka greckiego, gdzie stereós oznacza stężały, twardy, a typos wzorzec, odcisk. Początkowo pojęciem tym określano kopię pierwotnej formy

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia konsumenta Mgr Beata Skowrońska psycholog, coach Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE RÓWNOŚCI PRZEZ KOMUNIKACJĘ

WSPIERANIE RÓWNOŚCI PRZEZ KOMUNIKACJĘ WSPIERANIE RÓWNOŚCI PRZEZ KOMUNIKACJĘ Jasne i publiczne komunikowanie równości na zewnątrz, jako ważnej wartości organizacji, nie tylko buduje jej wizerunek, ale także wzmacnia zwrotnie poparcie i zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby poprzez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband Centrum KLUCZ w ramach realizacji projektu PWP OWES INSPRO rozwiązania ponadnarodowe prezentuje wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband, przybliżający dobre praktyki z zakresu zachodniego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza zawartości a analiza treści jako metody badawcze. mgr Magdalena Szpunar

Analiza zawartości a analiza treści jako metody badawcze. mgr Magdalena Szpunar Analiza zawartości a analiza treści jako metody badawcze mgr Magdalena Szpunar Znaczenie analizy zawartości Najbardziej widocznym i dostępnym przejawem działania mediów są niesione przezeń przekazy Bodźcami

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Samoregulacja w reklamie

Samoregulacja w reklamie KIEDY PRAKTYKI HANDLOWE SĄ UCZCIWE? KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ RYNKU Samoregulacja w reklamie Juliusz Braun Dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy Idea samoregulacji system dobrowolnego przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań Branża opiekuńcza szansą dla osób 50+ - wyniki badań Krzysztof Jakubowski Interkadra Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki Warszawa, 13 października

Bardziej szczegółowo

Wychowanie i cele kształcenia.

Wychowanie i cele kształcenia. Wychowanie i cele kształcenia. Rozwój dziecka od narodzin do dojrzałości dokonuje się zgodnie z kolejnymi etapami, które pozostają ze sobą w ścisłym powiązaniu. O wychowaniu mówimy wtedy, gdy wpływy i

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Według danych o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku Out of Home firm raportujących do IGRZ, wielkość sprzedaży OOH w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym Wykład: System komunikacji w marketingu relacyjnym Promocja a komunikacja Kotler: promocja - obejmuje różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka 1 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem organizacji formalnych, czyli dużymi grupami wtórnymi utworzonymi z myślą o

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

mgr Magdalena Barbara Baranowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Doktorantka, III rok

mgr Magdalena Barbara Baranowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Doktorantka, III rok mgr Magdalena Barbara Baranowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Doktorantka, III rok mgr Krzysztof Baranowski Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Por. P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 20. 2

Por. P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 20. 2 Inicjatywy społeczne młodzieży poprzez nowe media Tomasz Zacłona W połowie drugiej dekady XXI w. jesteśmy świadkami przemian społecznych zapowiadanych od końca ostatniego stulecia. W turbulentnym otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Żory, 16 stycznia 2014 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ewa Szymala Opracowano na podstawie Poradnika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Barbara Jacennik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Neuropsychologia w służbie reklamy

Neuropsychologia w służbie reklamy dr Jolanta Tkaczyk Akademia Leona Koźmińskiego Katedra Marketingu artykuł opublikowany w czasopiśmie Pro-Kreacja 4/2006 s.49 Neuropsychologia w służbie reklamy Często zdarza się, że reklamy oceniane przez

Bardziej szczegółowo

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja, czyli świadome reagowanie na bodziec zewnętrzny, umożliwia dziecku zdobywanie informacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI W ubiegłym roku działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji KONSUMENT I RYNEK partnerstwo czy konflikt interesów? Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji dr Jerzy Małkowski Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Warszawa, 14

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Niniejsza Polityka Informacyjna określa główne zasady publikowania

Bardziej szczegółowo

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości dr Anna Jawor-Joniewicz Jasionka, 20 września 2012 r. Podstawowe pojęcia Płeć Biologiczna (ang. sex) Kulturowa (ang. gender)

Bardziej szczegółowo

Wielodzietność we współczesnej Polsce

Wielodzietność we współczesnej Polsce Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 0, Nr Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Wielodzietność we współczesnej Polsce Prosta zastępowalność tj. sytuacja,

Bardziej szczegółowo

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wpływ mediów masowych na odbiorców dr Anna Adamus-Matuszyńska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. O Czym będziemy mówić? Czym są i jaką pełnią rolę?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 04/27/08/13 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji

to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji ze swoim otoczeniem i poczucia spełnienia się w życiu.

Bardziej szczegółowo

9/2013 Maj. Częstochowski Standard Pomocy Społecznej Interwencja i Wsparcie NIEREGULARNIK INFORMACYJNY. 1. Aktualności. 1.

9/2013 Maj. Częstochowski Standard Pomocy Społecznej Interwencja i Wsparcie NIEREGULARNIK INFORMACYJNY. 1. Aktualności. 1. Strona 1 Częstochowski Standard Pomocy Społecznej Interwencja i Wsparcie NIEREGULARNIK INFORMACYJNY 9/2013 Maj 1. Aktualności 1. Aktualności Majowy numer Nieregularnika Informacyjnego w całości poświęcony

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Pieniądz jest to towar, który w wyniku ogólnej zgody został uznany jako środek wymiany gospodarczej.

Pieniądz jest to towar, który w wyniku ogólnej zgody został uznany jako środek wymiany gospodarczej. Pieniądz jest to towar, który w wyniku ogólnej zgody został uznany jako środek wymiany gospodarczej. łatwość przenoszenia z miejsca na miejsce, trwałość ( odporność na zniszczenie), rozpoznawalność, jednorodność,

Bardziej szczegółowo

Metody sprzedaży. dr Beata Bajcar

Metody sprzedaży. dr Beata Bajcar Metody sprzedaży dr Beata Bajcar Metody sprzedaży Wykład 1 Literatura Solomon, M.R. (2006) Zachowania i zwyczaje konsumentów, Gliwice: Wydawnictwo Helion. Antonides, G., Van Raaij, W.F. (2003). Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014 2020 STANDARD MINIMUM Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

Uwagi po przeglądzie materiałów reklamowych dotyczących ubezpieczeń na życie z ufk. Warszawa, 13 marca 2015 r.

Uwagi po przeglądzie materiałów reklamowych dotyczących ubezpieczeń na życie z ufk. Warszawa, 13 marca 2015 r. Uwagi po przeglądzie materiałów reklamowych dotyczących ubezpieczeń na życie z ufk Warszawa, 13 marca 2015 r. Zakres prezentacji krótka charakterystyka badania UOKiK przekazów reklamowych dotyczących ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Reklama na ekologicznych torbach na pieczywo i produkty farmaceutyczne

Reklama na ekologicznych torbach na pieczywo i produkty farmaceutyczne Reklama na ekologicznych torbach na pieczywo i produkty farmaceutyczne www.mydej.pl Szanowni Państwo rozpoczynając działalność w kręgach reklamy, poszukiwaliśmy nowych, innowacyjnych metod, które oferując

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Gdy brakuje słów - wykorzystanie wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji w porozumiewaniu się osób z problemami w mówieniu

Gdy brakuje słów - wykorzystanie wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji w porozumiewaniu się osób z problemami w mówieniu Gdy brakuje słów - wykorzystanie wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji w porozumiewaniu się osób z problemami w mówieniu AAC (ang.) Augmentive and Alternative Communication Wspomagające

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt DRUK Nr 313 UCHWAŁA nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu LESZCZYŃSKA KARTA SENIORA

Projekt DRUK Nr 313 UCHWAŁA nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu LESZCZYŃSKA KARTA SENIORA Projekt DRUK Nr 313 UCHWAŁA nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu LESZCZYŃSKA KARTA SENIORA Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Równouprawnienie i tolerancja płciowa. 31.03.2014r. Przedmiot: Reklama społeczna Autorzy: Elżbieta Jurczuk Klaudia Krawczyk

Równouprawnienie i tolerancja płciowa. 31.03.2014r. Przedmiot: Reklama społeczna Autorzy: Elżbieta Jurczuk Klaudia Krawczyk Równouprawnienie i tolerancja płciowa 31.03.2014r. Przedmiot: Reklama społeczna Autorzy: Elżbieta Jurczuk Klaudia Krawczyk Plan prezentacji: 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: płeć, orientacja seksualna.

Bardziej szczegółowo

Temat: Ja też będę stary, ja też będę stara. - lekcja wychowawcza na podstawie filmu Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić

Temat: Ja też będę stary, ja też będę stara. - lekcja wychowawcza na podstawie filmu Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić Temat: Ja też będę stary, ja też będę stara. - lekcja wychowawcza na podstawie filmu Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić Opracowanie: Anna Twardowska Etap edukacyjny: gimnazjum, liceum Czas:

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu Marketing Kształtowanie wizerunku za pomocą nowoczesnych narzędzi technologicznych Wizerunek Pojęcie wizerunku oznacza najczęściej obraz, podobiznę, symbol, wyobrażenie. Stanowi zbiór przekonań, myśli

Bardziej szczegółowo

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski Piotr Lewandowski Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich kreatywny wywiad dziennikarski Copyright by Piotr Lewandowski & e-bookowo Projekt okładki: Piotr Lewandowski ISBN 978-83-7859-561-8

Bardziej szczegółowo