EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie r. Strona 1 z 1

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 5 III. SKROCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 8 IV. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH V. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM VI. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ VII. INFORMACJE DODATKOWE Strona 2 z 2

3 I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI Spółka została zarejestrowana w dniu roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Siedziba Spółki: Rybie, Gm. Raszyn, ul. Krucza 13. Czas trwania Spółki zgodnie z umową Spółki jest nieograniczony. Spółka nie posiada filii, ani oddziałów. Zarząd Spółki jest wieloosobowy: Pan Andrzej Kisieliński prezes zarządu Pani Małgorzata Karpińska-Magnuszewska wiceprezes zarządu Przedmiotem działalności Spółki jest: Wydawanie książek (PKD Z), Wydawanie gazet (PKD Z), Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z), Pozostałe drukowanie (PKD Z), Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD Z), Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD Z), Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD Z), Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD Z), Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD D), Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD Z), Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z), Praktyka lekarska ogólna (PKD Z), Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD E), Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD Z), Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD Z). Strona 3 z 3

4 EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA RASZYN RYBIE,UL KRUCZA 13 Sprawozdanie finansowe za okres Strona 4 z 4

5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE II. BILANS A. AKTYWA TRWAŁE AKTYWA ( w tys. PLN) Nota I. Wartości niematerialne i prawne 1 II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy 4 II. Należności krótkoterminowe 5 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek III. Inwestycje krótkoterminowe 6 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a. w jednostkach powiązanych b. w pozostałych jednostkach c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 SUMA AKTYWÓW Warszawa, r sporządzający sprawozdanie Zarząd Strona 5 z 5

6 BILANS PASYWA ( w tys. PLN) Nota A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 10 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 11 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 30 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe SUMA PASYWÓW Strona 6 z 6

7 Warszawa, r..... sporządzający sprawozdanie Zarząd Strona 7 z 7

8 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny (w tys. PLN) Nota A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 75 0 D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 20 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 0 95 H. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne K. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto (L+M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Strona 8 z 8

9 R. Zysk (strata) netto (N-O-P) Warszawa, r.... sporządzający sprawozdanie Zarząd Strona 9 z 9

10 IV. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (w tys. PLN) Treść Nota A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udzialy w zyskach - spłata udzielonych pozyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne-zaliczka na środki trwałe w budowie 0 4 Strona 10 z 10

11 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałw (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe-umowa przedpłaty na akcje II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki (od leasingu finansowego +od pożyczki) Inne wydatki finansowe-wydatki pokryte k.rezerwowym 0 99 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) o ograniczonej mozliwości dysponowania Warszawa, r. Sporządzający sprawozdanie Zarząd Strona 11 z 11

12 V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. PLN) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z innych tytułów b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - z innych tytułów Strona 12 z 12

13 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - korekty aktualizującej wartość b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych - korekty aktualizującej wartość 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - b) zmniejszenie (z tytułu) wydatki dotyczące prospektu emisyjnego Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenie (z tytułu) - podział zysku (na kapitał zapasowy) - wypłata dywidendy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto Strona 13 z 13

14 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Warszawa, dnia r. Osoba sporządzająca Zarząd Strona 14 z 14

15 VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Wszystkie dane liczbowe zawarte w notach objaśniających są wykazane w tys. PLN, o ile nie podano inaczej. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU - AKTYWA Nota Nr 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem Strona 15 z 15

16 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie r. Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Koncesje, patenty, licencje Oprogramowanie komputerów Inne Razem Wartość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: nabycie przemieszczenie wewnętrzne - inne Zmniejszenia likwidacja - aktualizacja wartości - sprzedaż - przemieszczenie wewnętrzne - inne-rabat udokumentowany fakturą 2 20 Wartość brutto na koniec okresu Umorzenia na początek okresu Umorzenia bieżące - zwiększenia Umorzenia - zmniejszenia - likwidacja - sprzedaż - przemieszczenie wewnętrzne - inne Razem umorzenia na koniec okresu Wartość księgowa netto na koniec okresu Strona 16 z 16

17 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie r. Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Koncesje, patenty, licencje Oprogramowanie komputerów Inne Razem Wartość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: nabycie przemieszczenie wewnętrzne - inne Zmniejszenia - likwidacja - aktualizacja wartości - sprzedaż - przemieszczenie wewnętrzne - inne Wartość brutto na koniec okresu Umorzenia na początek okresu Umorzenia bieżące - zwiększenia Umorzenia - zmniejszenia - likwidacja - sprzedaż - przemieszczenie wewnętrzne - inne Razem umorzenia na koniec okresu Wartość księgowa netto na koniec okresu Strona 17 z 17

18 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie r. Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Koncesje, patenty, licencje Oprogramowanie komputerów Inne Razem Wartość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: nabycie przemieszczenie wewnętrzne inne Zmniejszenia - likwidacja - aktualizacja wartości - sprzedaż - przemieszczenie wewnętrzne - inne Wartość brutto na koniec okresu Umorzenia na początek okresu Umorzenia bieżące - zwiększenia Umorzenia - zmniejszenia - likwidacja - sprzedaż - przemieszczenie wewnętrzne - inne Razem umorzenia na koniec okresu Wartość księgowa netto na koniec okresu Strona 18 z 18

19 Nota Nr II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Wartość amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów na dzień 30 czerwca 2013r. przedstawia się następująco: Stan na zwiększenia - zmniejszenia Stan na Rodzaj umowy Najem Leasing O innym charakterze Razem Strona 19 z 19

20 Zmiany w środkach trwałych w okresie r. Grunty własne Prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle Urządzenia techniczne, maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem Wartość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: nabycie przemieszczenie wewnętrzne 0 - inne 0 Zmniejszenia, w tym: 0 - likwidacja 0 - aktualizacja wartości 0 - sprzedaż 0 - przemieszczenie wewnętrzne 0 - inne 0 Wartość brutto na koniec okresu Umorzenie na początek okresu Umorzenia bieżące - zwiększenia Zmniejszenia, w tym: 0 - likwidacja 0 - sprzedaż 0 - przemieszczenie wewnętrzne 0 - inne 0 Umorzenie na koniec okresu Wartość księgowa netto W dniu decyzją nr 121/2013 z dnia wystawioną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielono Spółce pozwolenia na użytkowanie budynku laboratoryjnego Laboratorium Euroimplant wraz z budynkiem technicznym, układem drogowym wewnętrznym, placem dostaw, miejscami postojowymi, zbiornikiem wody pożarowej oraz zbiornikiem retencyjnym wody deszczowej, wewnętrznej instalacji gazowej i zjazdu w granicy działki na dz. Nr Ew. 404 położonej w miejscowości Kajetany, gm. Nadarzyn. Strona 20 z 20

21 Na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na dzień r dokonano rozliczenia inwestycji i wprowadzono do ewidencji środków trwałych budynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażenie laboratorium. Zmiany w środkach trwałych w okresie r. Grunty własne Prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle Urządzenia techniczne, maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem Wartość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: nabycie 0 - przemieszczenie wewnętrzne inne 0 Zmniejszenia, w tym: likwidacja aktualizacja wartości 0 - sprzedaż przemieszczenie wewnętrzne 0 - inne 0 Wartość brutto na koniec okresu Umorzenie na początek okresu Umorzenia bieżące - zwiększenia Zmniejszenia, w tym: likwidacja sprzedaż przemieszczenie wewnętrzne 0 - inne 0 Umorzenie na koniec okresu Wartość księgowa netto Strona 21 z 21

22 Zmiany w środkach trwałych w okresie r. Grunty własne Prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle Urządzenia techniczne, maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem Wartość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: nabycie 0 - przemieszczenie wewnętrzne inne 0 Zmniejszenia, w tym: likwidacja 0 - aktualizacja wartości 0 - sprzedaż przemieszczenie wewnętrzne 0 - inne 0 Wartość brutto na koniec okresu Umorzenie na początek okresu Umorzenia bieżące - zwiększenia Zmniejszenia, w tym: likwidacja 0 - sprzedaż przemieszczenie wewnętrzne 0 - inne 0 Umorzenie na koniec okresu Wartość księgowa netto Nota Nr 3 Inne rozliczenia międzyokresowe b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym prace badawczo-rozwojowe nie aktywowane Inne rozliczenia międzyokresowe razem Nota Nr 4 Strona 22 z 22

23 Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy RAZEM Nota Nr Struktura należności krótkoterminowych (netto, po uwzględnieniu odpisów aktualizujących wartość należności) a). Należności od jednostek powiązanych - z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy Stan na początek roku Stan na koniec roku, w tym: nieprzeterminowane do 1 miesiąca powyżej 1 m-ca do 3 m-cy powyżej 3 m-cy do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 1 roku powyżej 1 roku Razem - z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Stan na początek roku Stan na koniec roku, w tym nieprzeterminowane do 1 miesiąca powyżej 1 m-ca do 3 m-cy powyżej 3 m-cy do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 1 roku powyżej 1 roku Razem - inne Stan na początek roku Stan na koniec roku, w tym: nieprzeterminowane do 1 miesiąca powyżej 1 m-ca do 3 m-cy powyżej 3 m-cy do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 1 roku powyżej 1 roku Razem b. Należności od pozostałych jednostek Strona 23 z 23

24 - z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy Stan na początek roku Stan na koniec roku, w tym: nieprzeterminowane do 1 miesiąca 3 powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 1 powyżej 3 m-cy do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 1 roku 11 powyżej 1 roku 7 Razem z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Stan na początek roku Stan na koniec roku, w tym nieprzeterminowane do 1 miesiąca powyżej 1 m-ca do 3 m-cy powyżej 3 m-cy do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 1 roku powyżej 1 roku Razem -) należności z tyt.podatków, dotacji i ubezp.społ Stan na początek roku Stan na koniec okresu, w tym: nieprzeterminowane do 1 miesiąca powyżej 1 m-ca do 3 m-cy powyżej 3 m-cy do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 1 roku powyżej 1 roku Razem inne należności Stan na początek roku Stan na koniec roku, w tym: nieprzeterminowane do 1 miesiąca powyżej 1 m-ca do 3 m-cy powyżej 3 m-cy do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 1 roku powyżej 1 roku 6 Razem ) należności dochodzone na drodze sądowej Stan na początek roku Stan na koniec roku, w tym: nieprzeterminowane do 1 miesiąca powyżej 1 m-ca do 3 m-cy powyżej 3 m-cy do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 1 roku powyżej 1 roku Razem Strona 24 z 24

25 Nota Nr 6 Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych RAZEM Nota Nr 7 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym: podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu ubezpieczenia podatek VAT naliczony do odliczenia w następnym okresie ( w tym 287 dotycz podatku VAT z art.89b Ustawy o VAT) utrzymanie domen roczna opłata za notowanie instrumentów finansowych pozostałe (w tym prace rozwojowe dotyczące: a) projekt nangiofrac 176, b) projekt dot. kolagenu 137, c) projekt dot. banku tkanek 112, d) projekt Polycell Razem Odpisy aktualizujące wartość aktywów przedstawiają się następująco: Dane za okres r. Odpisy aktualizujące wartość aktywów Stan na pierwszy dzień roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Zapasy Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe udzielone pożyczki Inne/Prace rozwojowe-euroderm Razem Strona 25 z 25

26 Dane za okres r. Odpisy aktualizujące wartość aktywów Stan na pierwszy dzień roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Zapasy Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe udzielone pożyczki Inne/Prace rozwojowe-euroderm Razem Dane za okres r. Odpisy aktualizujące wartość aktywów Stan na pierwszy dzień roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Zapasy Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe udzielone pożyczki Inne/Prace rozwojowe-euroderm Razem Strona 26 z 26

27 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU PASYWA Nota Nr 8 Kwoty w poniższych tabelach wyrażone w PLN. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) na dzień r. Seria akcji Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Ilość objętych akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Seria A Zwykłe ,00 przekształcenie Seria B Uprzywilejowane prawo głosu ,00 przekształcenie Seria C Zwykłe ,48 emisja Seria D Zwykłe ,74 emisja Seria E Zwykłe emisja Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem ,22 Wartość nominalna jednej akcji 0,01 Strona 27 z 27

28 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) na dzień r. Seria akcji Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Ilość objętych akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Seria A Zwykłe ,00 przekształcenie Seria B Uprzywilejowane prawo głosu ,00 przekształcenie Seria C Zwykłe ,48 emisja Seria D Zwykłe ,74 emisja Seria E Zwykłe emisja Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem ,22 Wartość nominalna jednej akcji 0,01 Strona 28 z 28

29 KAPITAŁ ZAKŁADOWY ( STRUKTURA ) na dzień r. Seria akcji Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Liczba objętych akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Seria A Zwykłe ,00 przekształcenie Seria B Uprzywilejowane prawo głosu ,00 przekształcenie Seria C Zwykłe ,48 emisja Seria D zwykłe ,74 emisja Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem ,22 Wartość nominalna jednej akcjii= 0,01 Strona 29 z 29

30 Kwoty w poniższej tabeli wyrażone w PLN. Kapitał podstawowy Wysokość kapitału podstawowego , , ,22 2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym: , , ,00 - akcje/udziały zwykłe , , ,00 - akcje/udziały uprzywilejowane , , ,00 akcje c , , ,00 akcje d , , ,00 akcje e , ,00 3. Struktura własności, w tym: 0,0,0,00 Andrzej Kisieliński , , ,61 Piotr Mierzejewski , , ,55 Wanda Śladowska (od r.) Dariusz Śladowski (do r.) , , ,76 Henkelman Ltd , , ,00 Pozostali Akcjonariusze , , ,30 4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału 0,01 0,01 0,01 Nota Nr 9 Kapitał zapasowy Stan na początek okresu zwiększenia dopłaty wspólników - z podziału zysku - z innych odpisów - ze sprzedaży akcji zmniejszenia - pokrycie straty - inne Stan na koniec okresu Strona 30 z 30

31 Nota Nr 10 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Stan na początek okresu + z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości + z tytułu aktualizacji środków trwałych netto - z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków + z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych - z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych + z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych - z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych - z tytułu aktualizacji innych aktywów Stan na koniec okresu Nota Nr 11 Pozostałe kapitały rezerwowe kapitał został utworzony na przyszłe koszty obsługi przy wejściu spółki na Rynek Główny Papierów Wartościowych Stan na początek okresu zwiększenia - zmniejszenia Stan na koniec okresu Strona 31 z 31

32 Nota Nr 12 Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - pokrycie straty z zysku - b) zmniejszenie (z tytułu) - - Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) - - Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu W ramach korekty błędów rozliczenia wyniku finansowego z lat ubiegłych ujęta została kwota w wysokości ,50 PLN (w tys.108) w całości kształtowana przez kwotę odsetek od przeterminowanych zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień r. i obejmuje niżej wymienione wartości: ,10 PLN odsetki od zobowiązań wobec Budimex S.A ,40 PLN odsetki od zobowiązań wobec Dom Maklerski WDM S.A. Strona 32 z 32

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans... 15 III. Rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo