PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI. obowiązuje w roku szkolnym 2014 / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI. obowiązuje w roku szkolnym 2014 / 2015"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI obowiązuje w roku szkolnym 2014 / 2015 Imiona i nazwiska nauczycieli: Katarzyna Adamus, Daniel Mielcarek, Katarzyna Pliszka, Artur Pytel 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania. a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami, b) Statut szkoły i załącznik Wewnątrzszkolny System Oceniania, c) Podstawa programowa z języka angielskiego z 23 sierpnia 2007r. oraz nowa podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. obowiązująca w klasie 4 od roku szkolnego 2012/2013, d) Program nauczania przedmiotu: program nauczania języka angielskiego w klasach II etapu edukacyjnego: klasy IV-V:autorzy: M. Bogucka, D. Łoś, numer dopuszczenia: DKW - 402/3/2011; klasy VI: autorzy : Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska, numer dopuszczenia: DKW /00 Wykorzystywane są następujące podręczniki: klasa IV Discover English 1 (podręcznik, autorzy Izabella Hearn i Jayne Wildman + zeszyt ćwiczeń, autor Kate Wakeman), wydawnictwo Pearson klasa V Discover English 2 (podręcznik, autorzy Izabella Hearn i Jayne Wildman + zeszyt ćwiczeń, autor Kate Wakeman), wydawnictwo Pearson klasa VI New Friends (podręcznik autorzy Carol Skinner, Mariola Bogucka, zeszyt ćwiczeń autorzy Carol Skinner, Liz Kilbey), wydawnictwo Pearson Rolę pomocniczą pełnią min. gry i rebusy logiczne, plansze, karty obrazkowe, oprogramowanie multimedialne oraz zapis ścieżek dźwiękowych. Zgodnie z ramowym planem nauczania realizowany jest tygodniowy wymiar godzin:

2 Klasa IV 3 godz. Klasa V 3 godz. Klasa VI 3 godz. W klasach liczących minimum 25 uczniów obowiązuje podział na grupy zgodnie z posiadanym przez ucznia zasobem wiedzy. Podział na grupy odbywa się na podstawie sprawdzianu diagnozującego przeprowadzanego na początku klasy czwartej. Nauczyciel ma prawo przenieść ucznia do innej grupy, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 2. Ogólne zasady współpracy z uczniami: I. Zasady ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są obowiązkowe. 3. Sprawdziany odbywają się zgodnie z rozkładem materiału. 4. Prace klasowe (sprawdziany) są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 5. Uczeń ma jedną możliwość poprawy każdej pracy pisemnej w ciągu tygodnia od momentu otrzymania oceny. Poprawiona ocena nie anuluje pierwszej oceny z pracy (obie oceny są wliczane do średniej). 6. Przy poprawianiu pracy pisemnej lub pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. Uczeń nieobecny w danym dniu ma obowiązek przedstawić usprawiedliwienie podpisane przez rodziców. 7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 8. Uczeń, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie traci prawo do następnej poprawki tej pracy. 9. W sytuacji gdy uczeń unika pisania pracy klasowej (sprawdzianu) - nie przychodzi w określonym, ustalonym z nauczycielem terminie -nauczyciel ma prawo odpytać takiego ucznia w dowolnej formie ( ustnej lub pisemnej) podczas najbliższych lekcji i wystawić ocenę. 10. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 2 tygodni) uczeń ma prawo być nieoceniany (nie dotyczy prac klasowych). 11. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 12. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji (nie dotyczy prac pisemnych zapowiedzianych). Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 13. Wykonanie pracy dodatkowej wyznaczonej przez nauczyciela może być nagrodzone oceną. 14. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 15. Uczeń może być nieklasyfikowany, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na zajęcia. 16. Oceny śródroczne, roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według zasad zapisanych w WSO. II. Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów 1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: prace klasowe (sprawdziany),

3 kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, inne formy aktywności np. udział w konkursach, praca metodą projektu, dramy. 2. Obserwacja ucznia przygotowanie do lekcji, praca w grupie, praca samodzielna, III. Obszary aktywności Na lekcjach oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów: 1. Opanowanie umiejętności językowych: słuchania i czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania właściwych funkcji i środków językowych. 2. Opanowanie słownictwa z danego kręgu tematycznego. 3. Wykonywanie ćwiczeń językowych. 4. Praca projektowa sposób ujęcia zagadnienia, kreatywność. 5. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 6. Praca w grupach. 7. Wkład pracy ucznia. Zapowiadanie prac pisemnych 1. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy, przeprowadzane jest powtórzenie wiadomości. 2. Kartkówka nie musi być zapowiedziana, uczeń ma obowiązek być przygotowany na każdą lekcję. Ocenianie i omawianie sprawdzianów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych 1. Prace klasowe Prace klasowe (sprawdziany) stanowią podsumowanie treści i umiejętności z danego bloku tematycznego. Co najmniej tydzień przed pracą klasową uczeń otrzymuje dokładna informację o terminie sprawdzianu oraz zakresie obowiązującego materiału. Przed sprawdzianem wiadomości są powtarzane, a podczas oddawania sprawdzian jest omawiany. 2. Kartkówki Kartkówki sprawdzają podstawowe umiejętności, stosowanie schematów opanowanych na ostatnich kilku lekcjach oraz systematyczność pracy. Może być niezapowiedziana, obejmuje materiał z jednej, dwóch lub trzech ostatnich omawianych tematów. Ocena prac pisemnych ustalana jest według następującej skali: 0% 30% niedostateczny 31% 50% dopuszczający 51% 75% dostateczny

4 76% 90% dobry 91% 100% bardzo dobry 100% + zadanie dodatkowe celujący Terminy kontroli umiejętności i wiadomości Odpowiedź ustna z wiadomości z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji możliwa na prawie każdej lekcji. Kartkówka wiadomości z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji odbywa się minimum raz w semestrze. Praca klasowa lub sprawdzenie umiejętności językowych oraz słownictwa po każdym omówionym dziale materiału. Zasady poprawy prac Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń, który nie poprawił oceny z pracy pisemnej w wyznaczonym terminie traci prawo do następnej poprawki tej pracy. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 2 tygodni) uczeń ma prawo być nieoceniany (nie dotyczy prac klasowych). Uczeń ma możliwość poprawy każdej pracy pisemnej w ciągu tygodnia od momentu otrzymania oceny. Poprawiona ocena nie anuluje pierwszej oceny z pracy (obie oceny są wliczane do średniej). Przy poprawianiu pracy pisemnej lub pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. Uczeń nieobecny w danym dniu ma obowiązek przedstawić usprawiedliwienie podpisane przez rodziców. Termin poprawy wyznacza nauczyciel. Sposoby komunikacji o osiągnięciach Podczas oddawania prace pisemne są omawiane, a oceny sumujące oraz kształtujące wpisane do dziennika elektronicznego. W ciągu semestru uczeń uzyskuje co najmniej 2 oceny kształtujące oraz 4 oceny sumujące. Jawność oceny Prace klasowe (sprawdziany), kartkówki oddawane są uczniom indywidualnie do ręki, a oceny z nich nie wyczytywane na forum klasy. Zasady oceniania odpowiedzi ustnych są przedstawiane na forum klasy. Każdą pracę klasową, kartkówkę rodzice mogą zobaczyć w czasie dnia otwartego. Prace zastępcze Mogą być organizowane prace dodatkowe lub zastępcze w celu zaangażowania uczniów i zachęcenia do samodzielnego wysiłku bądź poprawienia oceny (w przypadku uczniów z dużymi dysfunkcjami). Zawieranie kontraktów Mogą być zawierane w przypadku uczniów z dużymi nieobecnościami lub mającymi duże problemy z przedmiotem, uczniów z oceną niedostateczną na I semestr. Kontrakt jest zawierany z uczniem, podpisany przez ucznia i rodzica. Celem jest nadrobienie zaległości w wiadomościach z przedmiotu oraz zmotywowanie do nauki, poprawa oceny.

5 3. Zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Dostosowanie prac pisemnych i ustnych do możliwości ucznia. Uczeń z orzeczonymi trudnościami będzie pisał prace o mniejszym stopniu trudności. Odpowiedzi ucznia, jeśli nadejdzie taka konieczność, będą indywidualne. Kryteria oceniania Kryteria oceniania w przypadku dziecka z dużymi deficytami po konsultacji z kadrą specjalistów zostaną obniżone. Formy wypowiedzi Wypowiedzi ustne ucznia w razie potrzeby mogą być indywidualne, bądź pisemne. Plan pomocy na II sem. i wspomagania ucznia z niedostateczną oceną semestralną z danego przedmiotu Podpisanie kontraktu z uczniem i rodzicami dotyczącego zaliczeń danych partii materiału z uwzględnieniem konkretnych terminów zaliczeń. Egzekwowanie ustalonych warunków kontraktu. Szczegółowe wymagania edukacyjne do poszczególnych klas stanowią załącznik niniejszego dokumentu. Opracowali nauczyciele języka angielskiego

6 KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. POZIOM PODSTAWOWY zna niewiele podstawowych słów i wyrażeń popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie zna część wprowadzonych struktur gramatycznych popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań rozumie polecenia nauczyciela, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na zna część wprowadzonych słów i wyrażeń popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie POZIOM PONADPODSTAWOWY zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne rozumie polecenia nauczyciela poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia poprawnie je zapisuje i wymawia zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne popełnia sporadyczne błędy leksykalnogramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić rozumie polecenia nauczyciela poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi CELUJĄCA Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą wykraczającą poza te kryteria. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się umiejętnościami wykraczającymi poza te kryteria.

7 Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Inne kryteria Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie okazuje zainteresowania przedmiotem nie jest aktywny na lekcji zwykle nie jest przygotowany do zajęć zwykle nie odrabia pracy domowej czytanie przekazuje niewielką część istotnych informacji wypowiedzi nie są płynne i są bardzo krótkie wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne stosuje wąski zakres słownictwa i struktur liczne błędy czasami zakłócają komunikację czasami reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego zadaje najprostsze pytania, które wprowadzono w podręczniku i czasami odpowiada na nie zapisuje niewielką część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego okazuje zainteresowanie przedmiotem rzadko jest aktywny na lekcji często nie jest przygotowany do zajęć często nie odrabia pracy domowej przekazuje część istotnych informacji wypowiedzi nie są zbyt płynne i są dość krótkie wypowiedzi są częściowo nielogiczne i niespójne stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi popełnia sporo błędów, które nie zakłócają komunikacji zwykle reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego odpowiada na większość pytań oraz zadaje niektóre z nich zapisuje część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego czasami okazuje zainteresowanie przedmiotem czasami jest aktywny na lekcji zwykle jest przygotowany do zajęć zwykle odrabia pracę domową przekazuje wszystkie istotne informacje wypowiedzi są zwykle płynne i mają odpowiednią długość wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne stosuje bogate słownictwo i struktury popełnia nieliczne błędy zwykle poprawnie reaguje na wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego zadaje pytania i odpowiada na nie zapisuje lub przekazuje ustnie większość informacji z tekstu słuchanego lub czytanego okazuje zainteresowanie przedmiotem jest aktywny na lekcji zwykle jest przygotowany do zajęć regularnie odrabia pracę domową przekazuje wszystkie informacje wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość wypowiedzi są logiczne i spójne stosuje bogate słownictwo i struktury popełnia sporadyczne błędy poprawnie reaguje na pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego samodzielnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na nie zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z tekstu słuchanego lub czytanego okazuje duże zainteresowanie przedmiotem jest bardzo aktywny na lekcji jest przygotowany do zajęć regularnie odrabia pracę domową kryteria jak dla oceny bardzo dobrej plus: wykonuje zadania dodatkowe samodzielnie doskonali swoje umiejętności językowe samodzielnie szuka dodatkowych informacji (np. w słowniku) pomaga innym uczniom

8 Kryteria szczegółowe W kryteriach szczegółowych nie uwzględniono oceny niedostatecznej i celującej. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą. Oznacza to, że uczeń nie opanował podstawowej wiedzy oraz nie posiada podstawowych umiejętności określonych w nowej podstawie programowej. Tym samym nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria dla oceny bardzo dobrej, a jego wiedza i umiejętności wykraczają poza te kryteria. Pod koniec każdej sekcji kryteriów szczegółowych podano testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na płytach Test Master CD-ROM, które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Ponadto nauczyciel w ciągu całego roku szkolnego ocenia ustne i pisemne wypowiedzi uczniów (np. dialogi, wypracowania). Przeliczenie wyniku punktowego testu oraz innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności powinno być zgodne z wewnątrzszkolnymi i przedmiotowymi zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. Rozdział Hello! Znajomość środków językowych Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i Zna i stosuje część poznanych Zna i stosuje większość poznanych Zna i stosuje wszystkie poznane W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych

9 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące, przeczące i pytania) liczba mnoga rzeczowników (formy regularne) zaimki osobowe (w mianowniku) i przymiotniki dzierżawcze zaimki wskazujące (this, that, these, those) W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Podaje imię i nazwisko swojej ulubionej gwiazdy (np. piosenkarza). zadania na czytanie. Podaje imię i nazwisko swojej ulubionej gwiazdy (np. piosenkarza). Mówi, z jakiego kraju pochodzi. Reagowanie na wypowiedzi Mówi, ile ma lat. Mówi, ile ma lat i z jakiego kraju pochodzi. czasownik to be (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) liczba mnoga rzeczowników (w tym formy typu matches i cities) zaimki osobowe (w mianowniku) i przymiotniki dzierżawcze zaimki wskazujące (this, that, these, those) W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Krótko opowiada o swojej ulubionej gwieździe (np. piosenkarzu). Zadaje proste pytania (np. o wiek, pochodzenie) i odpowiada na nie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Opowiada o swojej ulubionej gwieździe (np. piosenkarzu). Zadaje proste pytania (np. o wiek, pochodzenie). Samodzielnie odpowiada na nie. Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: Rozdział 1: People Zna i stosuje część poznanych czasownik have got (formy twierdzące, przeczące i pytania) forma dopełniacza saksońskiego ('s) zadania na czytanie. Układa proste zdania, by powiedzieć, co ma postać na zdjęciu. Układa kilka prostych zdań o osobach i postaciach w podręczniku, by opisać ich wygląd. Odpowiada yes/no na pytania o członków rodziny i przedmioty (z czasownikiem have got). Układa proste zdania, by powiedzieć, co ma a czego nie ma postać na zdjęciu. Na podstawie informacji w podręczniku opisuje znaną osobę (np. wygląd, ulubione przedmioty). Pyta rozmówcę o przedmioty, które posiada oraz o członków rodziny i ich wygląd zewnętrzny. Odpowiada na Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych czasownik have got (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) forma dopełniacza saksońskiego ('s) W większości poprawnie rozwiązuje W krótkich tekście opisuje zdjęcie: przedmioty, które mają oraz których nie mają osoby na nim. Dość samodzielnie opisuje swoją ulubioną gwiazdę filmową lub muzyczną (np. wygląd, rodzina, ulubiony kolor). Używa czasowników is oraz has got. Pyta rozmówcę o przedmioty, które posiada oraz o członków rodziny i ich wygląd zewnętrzny. Odpowiada na Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie opisuje zdjęcie: przedmioty, które mają oraz których nie mają osoby na nim. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoją ulubioną gwiazdę filmową lub muzyczną (np. wygląd, rodzina, ulubiony kolor). Używa czasowników is oraz has got. Samodzielnie pyta rozmówcę o przedmioty, które posiada oraz o członków rodziny i ich wygląd

10 część pytań tego typu. pytania tego typu. zewnętrzny. Odpowiada na pytania tego typu. Przetwarzanie wypowiedzi Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. część informacji z przeczytanych i większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 1 (Test Master CD-ROM). informacje z przeczytanych i Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: Rozdział 2: Homes Zna i stosuje część poznanych konstrukcja there is/are (formy twierdzące, przeczące i pytania) przyimki miejsca tryb rozkazujący zadania na czytanie. Reaguje niewerbalnie na niektóre polecenia. Nazywa niektóre pomieszczenia i meble. Opisuje położenie niektórych przedmiotów. Odpowiada na niektóre pytania w podręczniku, by opisać swój dom. Odpowiada na niektóre pytania dotyczące swojego domu. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Reaguje na niektóre polecenia. Mówi, jakie meble i urządzenia znajdują się w różnych pomieszczeniach. Opisuje położenie większości przedmiotów. Wzorując się na tekstach w podręczniku, opisuje swój dom. Pyta rozmówcę o jego dom. Odpowiada na część pytań tego typu. część informacji z przeczytanych i Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych konstrukcja there is/are (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym z przedimkiem nieokreślonymi i słowami some/any) przyimki miejsca tryb rozkazujący W większości poprawnie rozwiązuje Reaguje na polecenia (nakazy i zakazy) oraz samodzielnie wydaje proste polecenia. Krótko opisuje miejsca, wskazując meble i urządzenia, które się tam znajdują lub których tam nie ma. Opisuje położenie przedmiotów. Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje swój dom. Pyta rozmówcę o jego dom (np. pomieszczenia, ich wyposażenie). Odpowiada na pytania tego typu. większość informacji z przeczytanych i Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Reaguje na polecenia (nakazy i zakazy) oraz je samodzielnie wydaje. Opisuje miejsca, wskazując meble i urządzenia, które się tam znajdują lub których tam nie ma. Dokładnie opisuje położenie przedmiotów. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swój dom. Samodzielnie pyta rozmówcę o jego dom (np. pomieszczenia, ich wyposażenie). Odpowiada na pytania tego typu. informacje z przeczytanych i

11 Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 2 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 1 i 2 (Test Master CD-ROM). Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: Rozdział 3: Animals Zna i stosuje część poznanych czasownik can wyrażający umiejętności (wszystkie formy) czasownik can w pytaniach o pozwolenie zadania na czytanie. Używając nazw części ciała oraz poznanych przymiotników, układa kilka prostych zdań o swoim ulubionym zwierzęciu. Odpowiada na część prostych pytań o zwierzęta. Prosi o pozwolenie w typowych, prostych sytuacjach. Udziela lub odmawia pozwolenia, mówiąc yes/no. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Krótko opisuje swoje ulubione zwierzę (np. wygląd, umiejętności). Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta rozmówcę o zwierzęta (np. o ich wygląd zewnętrzny i umiejętności). Odpowiada na część pytań tego typu. Prosi o pozwolenie w typowych sytuacjach. Udziela lub odmawia pozwolenia. część informacji z przeczytanych i Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych czasownik can wyrażający umiejętności (wszystkie formy) czasownik can w pytaniach o pozwolenie nieregularne formy liczby mnogiej: teeth, feet W większości poprawnie rozwiązuje Dość samodzielnie opisuje swoje ulubione zwierzę (np. kraj pochodzenia, wygląd, umiejętności). Używa odpowiednich czasowników. Pyta rozmówcę o zwierzęta (np. o ich wygląd zewnętrzny, umiejętności i cechy). Odpowiada na pytania tego typu. Prosi o pozwolenie w wielu sytuacjach. Udziela lub odmawia pozwolenia, stosując większość poznanych wyrażeń. większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 3 (Test Master CD-ROM). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje ulubione zwierzę (np. kraj pochodzenia, wygląd, umiejętności). Używa odpowiednich czasowników. Samodzielnie pyta rozmówcę o zwierzęta (np. o ich wygląd zewnętrzny, umiejętności i cechy). Odpowiada na pytania tego typu. Prosi o pozwolenie w wielu sytuacjach. Udziela lub odmawia pozwolenia, stosując poznane wyrażenia. informacje z przeczytanych i

12 Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: czas Present Simple (wszystkie formy) przyimki to, past i słowo o'clock z godzinami przyimek by ze środkami transportu zadania na czytanie. Mówi, jakim środkiem transportu jedzie do szkoły. Odpowiada na niektóre pytania w podręczniku, by opisać swój dzień i posiłki. Pyta What time is it? Podaje pełne godziny. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Rozdział 4: My life Zna i stosuje część poznanych Opisuje swoją drogę do szkoły. Podaje środek transportu oraz czynności, które wykonuje. Wzorując się na tekstach w podręczniku, opisuje swój dzień i posiłki. Pyta What time is it? Podaje godziny (wszystkie formy). część informacji z przeczytanych i Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych czas Present Simple (wszystkie formy), w tym formy 3. osoby liczby pojedynczej czasowników o nieregularnej pisowni przyimki to, past i słowo o'clock z godzinami przyimek by ze środkami transportu oraz wyrażenie on foot W większości poprawnie rozwiązuje Opisuje drogę do szkoły swoją i kolegi lub koleżanki. Podaje środki transportu oraz czynności, które wykonują. Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje swój dzień i posiłki. Pyta o godziny, np. What time is it? What time does it open? Odpowiada na pytania tego typu. większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 4 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 3 i 4 (Test Master CD-ROM). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie opisuje drogę do szkoły swoją i kolegi lub koleżanki. Podaje środki transportu oraz czynności, które wykonują. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swój dzień i posiłki. Samodzielnie pyta o godziny, np. What time is it? What time does it open? Odpowiada na pytania tego typu. informacje z przeczytanych i Rozdział 5: Sport Znajomość środków Zna i stosuje kilka podstawowych Zna i stosuje część poznanych Zna i stosuje większość poznanych Zna i stosuje wszystkie poznane

13 językowych wyrazów i Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: przyimki in, on, at z wyrażeniami czasu zaimki pytające: who, what, where, when czasowniki like, love, hate + -ing w zdania twierdzących i przeczących zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia konstrukcje: let's + czasownik, how about + -ing zadania na czytanie. Uzupełnia zdanie I like, podając nazwy czynności, które lubi wykonywać. Układa kilka prostych zdań o wymyślonym przez siebie obozie młodzieżowym. Zadaje kilka podstawowych pytań o dane osobowe (np. imię, pochodzenie). Odpowiada na niektóre pytania, używając pojedynczych słów. Używając pytań z podręcznika, pyta kolegów i koleżanki o czynności, które lubią. Odpowiada na pytania, mówiąc yes/no. Składa proste propozycje, powtarzając pomysły z podręcznika. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Uzupełnia tabelę imieniem sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę. Uzupełnia proste zdania, by opisać czynności, które lubi lub których nie lubi. Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje wymyślony przez siebie obóz młodzieżowy. Zadaje pytania o dane osobowe (np. imię, pochodzenie, ulubione rzeczy). Krótko odpowiada na większość pytań tego typu. Pyta kolegów i koleżanki o czynności, które lubią. Odpowiada na pytania. Składa proste propozycje, wzorując się na pomysłach z podręcznika. Zwykle reaguje na propozycje. część informacji z przeczytanych i Uzupełnia tabelę niektórymi danymi sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę. W większości poprawnie stosuje przyimki in, on, at z wyrażeniami czasu zaimki pytające: who, what, where, when czasowniki like, love, hate + -ing (wszystkie formy) zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia konstrukcje: let's + czasownik, how about + -ing W większości poprawnie rozwiązuje Samodzielnie podaje czynności, które lubi oraz których nie lubi wykonywać. Krótko opisuje upodobania swoich kolegów i koleżanek. Dość samodzielnie opisuje wymyślony przez siebie obóz młodzieżowy. Przedstawia oferowane zajęcia. Zadaje różne pytania o dane osobowe (np. imię, pochodzenie, ulubione rzeczy). Odpowiada na pytania tego typu. Pyta kolegów i koleżanki o czynności, które lubią. Odpowiada na pytania, stosując poznane czasowniki (love, like, hate). Składa różne propozycje, stosując większość poznanych wyrażeń. Reaguje na propozycje, akceptując lub odrzucając je. większość informacji z przeczytanych i Uzupełnia tabelę większością danych sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę. Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 5 (Test Master CD-ROM). Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie podaje czynności, które lubi oraz których nie lubi wykonywać. Opisuje upodobania swoich kolegów i koleżanek. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje wymyślony przez siebie obóz młodzieżowy. Przedstawia oferowane zajęcia. Zadaje różne pytania o dane osobowe (np. imię, pochodzenie, ulubione rzeczy). Wyczerpująco odpowiada na pytania tego typu. Pyta kolegów i koleżanki o czynności, które lubią. Wyczerpująco odpowiada na pytania, stosując poznane czasowniki (love, like, hate). Składa różne propozycje, stosując wszystkie poznane wyrażenia. Odpowiednio reaguje na propozycje, akceptując lub odrzucając je. informacje z przeczytanych i Uzupełnia tabelę wszystkimi danymi sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę.

14 Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: czas Present Continuous (wszystkie formy) przyimki: on the left/right zadania na czytanie. Układa pojedyncze, krótkie zdania, by opisać, co robią postaci na obrazkach w podręczniku. Wymienia nazwy ubrań, które ma na sobie. Używając informacji z podręcznika, układa kilka prostych zdań o przedstawionej postaci. Wskazuje obrazek, który przedstawia lepsze zakończenie historyjki. Pyta o drogę do jakiegoś miejsca, np. Excuse me, where's the? Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Rozdział 6: Detectives Zna i stosuje część poznanych Krótko opisuje czynności i osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku. Krótko opisuje swój strój. Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje wybraną przez siebie postać (szpiega lub detektywa). Mówi, które zakończenie historyjki podoba mu się bardziej. Pyta o drogę do różnych miejsc. Krótko odpowiada, mówiąc, gdzie się znajdują (np. on the left). część informacji z przeczytanych i Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych czas Present Continuous (wszystkie formy), w tym czasowniki z nieregularną pisownią z końcówką -ing przyimki używane przy opisywaniu położenia i drogi, np. on the left/right, go past W większości poprawnie rozwiązuje Samodzielnie opisuje czynności i osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku. Opisuje swój strój. Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje wybraną przez siebie postać (szpiega lub detektywa). Krótko opisuje to zakończenie historyjki, które podoba mu się bardziej. Pyta o drogę do różnych miejsc. Samodzielnie odpowiada, podając wskazówki, jak do nich dojść. większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 6 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 5 i 6 (Test Master CD-ROM). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje czynności i osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku. Opisuje swój strój. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje wybraną przez siebie postać (szpiega lub detektywa). Krótko opisuje to zakończenie historyjki, które podoba mu się bardziej. Krótko wyjaśnia swój wybór. Stosuje poznane wyrażenia, by zapytać o drogę do różnych miejsc. Samodzielnie odpowiada na nie, podając wskazówki, jak do nich dojść. informacje z przeczytanych i

15 Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: przyimek in i on z datami przysłówki częstotliwości zadania na czytanie. Uzupełnia zdania dotyczące urodzin odpowiednimi przysłówkami częstotliwości. Układa kilka prostych zdań o swoim ulubionym święcie. Mówi, w jakich miesiącach obchodzi urodziny oraz inne święta. Krótko odpowiada na niektóre pytania dotyczące obchodów swoich urodzin. Pyta o pogodę (What's the weather like?). Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Rozdział 7: Celebrations Zna i stosuje część poznanych Uzupełnia zdania dotyczące urodzin odpowiednimi przysłówkami częstotliwości. Krótko opisuje urodziny swojego kolegi lub koleżanki. Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje swoje ulubione święto. Podaje datę swoich urodzin. Podaje w jakich miesiącach obchodzi się różne święta. Odpowiada na większość pytań dotyczących obchodów swoich urodzin. Pyta o pogodę oraz opisuje niektóre typy pogody. część informacji z przeczytanych i Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane przyimek in i on z datami przysłówki częstotliwości, w tym z czasownikiem to be użycie czasów Present Simple i Present Continuous W większości poprawnie rozwiązuje Dość wyczerpująco opisuje urodziny swoje oraz swojego kolegi lub koleżanki. Stosuje poznane przysłówki częstotliwości. Dość samodzielnie opisuje swoje ulubione święto (np. data, typowe czynności, stroje, pogoda). Podaje datę swoich urodzin. Podaje daty, kiedy obchodzi się różne święta. Dość wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące urodzin i innych świąt. Pyta o pogodę. Opisuje większość poznanych typów pogody. większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 7 (Test Master CD-ROM). Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje urodziny swoje oraz swojego kolegi lub koleżanki. Stosuje poznane przysłówki częstotliwości. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje ulubione święto (np. data, typowe czynności, stroje, pogoda). Podaje datę swoich urodzin oraz urodzin innych osób. Podaje daty, kiedy obchodzi się różne święta. Samodzielnie i wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące urodzin i innych świąt. Pyta o pogodę. Opisuje wszystkie poznane typy pogody. informacje z przeczytanych i

16 Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: czasownik to be w czasie przeszłym czas Past Simple z czasownikami regularnymi zadania na czytanie. Odpowiada na niektóre pytania w podręczniku, by opisać swoją szkołę. Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości. Odpowiada na część pytań, zwykle mówiąc yes/no. Pyta o samopoczucie (What's the matter?). Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Rozdział 8: School Zna i stosuje część poznanych Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje swoją szkołę. Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości. Krótko odpowiada na część pytań. Pyta o samopoczucie i odpowiada na pytania tego typu, stosując część poznanych słów. część informacji z przeczytanych i Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje czasownik to be w czasie przeszłym wyrażenia używane z czasem przeszłym czas Past Simple z czasownikami regularnymi W większości poprawnie rozwiązuje Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje swoją szkołę. Pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości, stosując czasownik to be oraz czasowniki regularne. Odpowiada na pytania tego typu. Pyta o samopoczucie i odpowiada na pytania tego typu, stosując większość poznanych słów. większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 7 i 8 (Test Master CD-ROM). Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoją szkołę. Samodzielnie pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości, stosując czasownik to be oraz czasowniki regularne. Odpowiada na pytania tego typu. Pyta o samopoczucie i odpowiada na pytania tego typu, stosując wszystkie poznane słowa. informacje z przeczytanych i

17 KRYTERIA OCENIANIA Discover English 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2 Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. POZIOM PODSTAWOWY zna niewiele podstawowych słów i wyrażeń popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie zna część wprowadzonych struktur gramatycznych popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań rozumie polecenia nauczyciela, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, ale w niewielkim stopniu zna część wprowadzonych słów i wyrażeń popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie POZIOM PONADPODSTAWOWY zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne rozumie polecenia nauczyciela poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia poprawnie je zapisuje i wymawia zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne popełnia sporadyczne błędy leksykalnogramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić rozumie polecenia nauczyciela poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi CELUJĄCA Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą wykraczającą poza te kryteria. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się umiejętnościami wykraczającymi poza te kryteria.

18 Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Inne kryteria Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie okazuje zainteresowania przedmiotem nie jest aktywny na lekcji zwykle nie jest przygotowany do zajęć zwykle nie odrabia pracy domowej rozwiązuje zadania na czytanie przekazuje niewielką część istotnych informacji wypowiedzi nie są płynne i są bardzo krótkie wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne stosuje wąski zakres słownictwa i struktur liczne błędy czasami zakłócają komunikację czasami reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego zadaje najprostsze pytania, które wprowadzono w podręczniku i czasami odpowiada na nie zapisuje niewielką część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego okazuje zainteresowanie przedmiotem rzadko jest aktywny na lekcji często nie jest przygotowany do zajęć często nie odrabia pracy domowej przekazuje część istotnych informacji wypowiedzi nie są zbyt płynne i są dość krótkie wypowiedzi są częściowo nielogiczne i niespójne stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi popełnia sporo błędów, które nie zakłócają komunikacji zwykle reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego odpowiada na większość pytań oraz zadaje niektóre z nich zapisuje część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego czasami okazuje zainteresowanie przedmiotem czasami jest aktywny na lekcji zwykle jest przygotowany do zajęć zwykle odrabia pracę domową przekazuje wszystkie istotne informacje wypowiedzi są zwykle płynne i mają odpowiednią długość wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne stosuje bogate słownictwo i struktury popełnia nieliczne błędy zwykle poprawnie reaguje na wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego zadaje pytania i odpowiada na nie zapisuje lub przekazuje ustnie większość informacji z tekstu słuchanego lub czytanego okazuje zainteresowanie przedmiotem jest aktywny na lekcji zwykle jest przygotowany do zajęć regularnie odrabia pracę domową przekazuje wszystkie informacje wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość wypowiedzi są logiczne i spójne stosuje bogate słownictwo i struktury popełnia sporadyczne błędy poprawnie reaguje na pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego samodzielnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na nie zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z tekstu słuchanego lub czytanego okazuje duże zainteresowanie przedmiotem jest bardzo aktywny na lekcji jest przygotowany do zajęć regularnie odrabia pracę domową kryteria jak dla oceny bardzo dobrej plus: wykonuje zadania dodatkowe samodzielnie doskonali swoje umiejętności językowe samodzielnie szuka dodatkowych informacji (np. w słowniku) pomaga innym uczniom

19 Kryteria szczegółowe W kryteriach szczegółowych nie uwzględniono oceny niedostatecznej i celującej. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą. Oznacza to, że uczeń nie opanował podstawowej wiedzy oraz nie posiada podstawowych umiejętności określonych w nowej podstawie programowej. Tym samym nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria dla oceny bardzo dobrej, a jego wiedza i umiejętności wykraczają poza te kryteria. Pod koniec każdej sekcji kryteriów szczegółowych podano testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na płytach Test Master CD-ROM, które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Ponadto nauczyciel w ciągu całego roku szkolnego ocenia ustne i pisemne wypowiedzi uczniów (np. dialogi, wypracowania). Przeliczenie wyniku punktowego testu oraz innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności powinno być zgodne z wewnątrzszkolnymi i przedmiotowymi zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. Znajomość środków językowych Rozdział Starter: Join Discovery Web! Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: Zna i stosuje część poznanych czasownik to be i have got w czasie teraźniejszym (formy twierdzące, przeczące i pytania) czasownik can Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych czasownik to be i have got (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) czasownik can

20 tryb rozkazujący: nakazy i zakazy tryb rozkazujący: nakazy i zakazy Rozumienie wypowiedzi W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. zadania na czytanie. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Tworzenie wypowiedzi Podaje co ma idealna szkolna strona internetowa. Podaje co ma idealna szkolna strona internetowa, a czego nie ma. Krótko opowiada o swojej idealnej szkolnej stronie internetowej. Opowiada o swojej idealnej stronie internetowej. Reagowanie na wypowiedzi Mówi, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby. Mówi, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby,co potrafi a czego nie potrafi robić. Zadaje proste pytania (np. o posiadane przedmioty, hobby, umiejętności) i odpowiada na nie. Zadaje pytania (np. o posiadane przedmioty, hobby, umiejętności). Samodzielnie odpowiada na nie. Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: Rozdział 1: Fun! Zna i stosuje część poznanych Czas Present Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania) Przysłówki częstotliwości Czas Present Continuous (formy twierdzące, przeczące i pytania) zadania na czytanie. Układa kilka prostych zdań o sobie, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby, w formie listu do czasopisma. Odpowiada przysłówkami częstotliwości na pytania o czynności powtarzające się. Odpowiada na pytania o czynności odbywające się w danej chwili używając yes/no Układa kilka prostych zdań o sobie, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby, krótko opisuje swoje ulubione hobby w formie listu do czasopisma. Pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają. Odpowiada na część pytań tego typu. Odpowiada na pytania dotyczące czynności odbywających się w danej chwili używając krótkich odpowiedzi. Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych Czas Present Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) Przysłówki częstotliwości Czas Present Continuous (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) W większości poprawnie rozwiązuje Dość samodzielnie opisuje siebie i swoje hobby w formie listu do czasopisma. Pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają. Odpowiada na pytania tego typu pełnymi zdaniami. Pyta rozmówcę o czynności, które się odbywają w danej chwili i odpowiada używając pełnych zdań. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje siebie i swoje hobby w formie listu do czasopisma. Samodzielnie pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają. Samodzielnie odpowiada na pytania tego typu. Samodzielnie pyta rozmówcę o czynności, które się odbywają w danej chwili i udziela wyczerpujących odpowiedzi.

21 Przetwarzanie wypowiedzi Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. część informacji z przeczytanych i większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 1 (Test Master CD-ROM). informacje z przeczytanych i Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: Rozdział 2: I m Hungry! Zna i stosuje część poznanych rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga rzeczowników policzalnych określniki ilości some i any określniki ilości much/many/a lot of zadania na czytanie. Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga rzeczowników policzalnych, wyjątkowe formy rzeczowników w liczbie mnogiej, np. fish - fish określniki ilości some i any określniki ilości much/many/a lot of W większości poprawnie rozwiązuje Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Tworzenie wypowiedzi Nazywa niektóre produkty żywnościowe. Mówi, jakie produkty znajdują się na obrazku. Krótko opisuje produkty znajdujące sie na obrazku, używa some/any, much/many. Opisuje produkty na obrazku, które się tam znajdują lub których tam nie ma, używając swobodnie wszystkich określników ilości. Odpowiada na niektóre pytania w podręczniku, by opisać wyjątkowy posiłek swojej rodziny. Wzorując się na przykładach w podręczniku, opisuje wyjątkowy posiłek swojej rodziny. Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje wyjątkowy posiłek swojej rodziny. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje wyjąktowy posiłek całej swojej rodziny. Układa kilka prostych zdań o swoim ulubionym święcie. Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje swoje ulubione święto. Dość samodzielnie opisuje swoje ulubione święto (np. data, jedzenie, z kim, dlaczego lubi). Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje ulubione święto (np. data, jedzenie, z kim, dlaczego lubi). Reagowanie na wypowiedzi Odpowiada na niektóre pytania dotyczące jedzenia. Pyta rozmówcę o spożywane przez niego jedzenie i picie. Odpowiada na część pytań tego typu. Pyta rozmówcę o jedzenie i picie (np. ilości, częstotliwość). Odpowiada na pytania tego typu. Samodzielnie pyta rozmówcę o jego zwyczaje jedzeniowe. Wyczerpująco odpowiada na pytania tego typu.

22 Przetwarzanie wypowiedzi Odpowiada na niektóre prośby i propozycje, używa yes/no. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Prosi i proponuje, wzorując się na przykładach z podręcznika oraz reaguje na te propozycje i prośby, używa niektórych krótkich odpowiedzi. część informacji z przeczytanych i Prosi i proponuje używając wybranych przez siebie przykładów, reaguje na prośby i propozycje. większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 2 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 1 i 2 (Test Master CD-ROM). Samodzielnie wyraża prośby i propozycje, swobodnie reaguje na prośby i propozycje rozmówcy. informacje z przeczytanych i Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: Rozdział 3: Stories Zna i stosuje część poznanych czasownik to be w czasie Past Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania) czas Past Simple z czasownikami regularnymi (formy twierdzące, przeczące i pytania) czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi (formy twierdzące, przeczące i pytania) zadania na czytanie. Używając odpowiedzi na pytania w podręczniku, układa kilka prostych zdań opisujących historię. Odpowiada na część prostych pytań o wydarzenia przeszłe. Prosi o podanie więcej szczegółów, wzoruje się na niektórych przykładach z podręcznika. Udziela Krótko opisuje historię (np. podaje gdzie, kiedy się ona wydarzyłą). Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta rozmówcę o wydarzenia przeszłe. Odpowiada na część pytań tego typu. Prosi o podanie więcej szczegółów, wzoruje się na przykładach z podręcznika. Udziela krótkich Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych czasownik to be w czasie Past Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) czas Past Simple z czasownikami regularnymi (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) W większości poprawnie rozwiązuje Dość samodzielnie opisuje historię. Używa odpowiednich form przeszłych czasowników, podaje okoliczności. Pyta rozmówcę o wydarzenia przeszłe. Odpowiada na pytania tego typu. Prosi o podanie więcej szczegółów, używa poprawnych zdań w czasie Past Simple. Udziela odpowiedzi Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje historię (okoliczności). Używa odpowiednich form przeszłych czasowników. Samodzielnie pyta rozmówcę o wydarzenia przeszłe. Odpowiada na pytania tego typu. Samodzielnie pyta rozmówcę o więcej szczegółów. Udziela wyczerpujących odpowiedzi.

23 krótkich odpowiedzi. odpowiedzi. pełnymi zdaniami. Przetwarzanie wypowiedzi Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. część informacji z przeczytanych i większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 3 (Test Master CD-ROM). informacje z przeczytanych i Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: Rozdział 4: Cities Zna i stosuje część poznanych stopniowanie przymiotników krótkich, jedno lub dwusylabowych stopniowanie przymiotników dłuższych, dwu i więcej sylabowych stopniowanie przymiotników nieregularnych good i bad wyrażenia too i enough w zdaniach twierdzących zadania na czytanie. Mówi o miejscach w mieście, przedmiotach, używa stopniowania najpopularniejszych przymiotników. Odpowiada na niektóre pytania w podręczniku, by opisać swoje miasto. Pyta i odpowiada używając niektórych zwrotów wyrażających sugestie korzystając z gotowych przykładów w podręczniku. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych Opisuje miejsca w mieście, przedmioty. Używa stopniowania przymiotników. Wzorując się na tekstach w podręczniku, opisuje swoje miasto. Pyta i odpowiada na sugestie korzystając z przykładów z podręcznika. część informacji z przeczytanych i Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych stopniowanie przymiotników krótkich, jedno lub dwusylabowych stopniowanie przymiotników dłuższych, dwu i więcej sylabowych, rozróżnia przymiotniki dłuższe od krótkich dwusylabowych stopniowanie przymiotników nieregularnych good i bad wyrażenia too i enough w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach W większości poprawnie rozwiązuje Opisuje miejsca w mieście, przedmioty. Używa stopniowania przymiotników krótkich, długich i nieregularnych. Porównuje miasta, miejsca, używa than. Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje swoje miasto. Pyta i odpowiada na sugestie, sam formułuje poprawne sugestie w formie pytań i twierdzeń. większość informacji z przeczytanych Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie opisuje miejsca w mieście, przedmioty, używa wszystkich poznanych form stopniowania przymiotników. Porównuje miasta. Swobodnie używa than w swoich wypowiedziach. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje miasto. Samodzielnie pyta i odpowiada na sugestie. Potrafi argumentować swoje zdanie używając too/enough informacje z przeczytanych i

24 tekstów. i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 4 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 3 i 4 (Test Master CD-ROM). Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: Rozdział 5: Explore! Zna i stosuje część poznanych pytania ze słówkiem pytającym how + przymiotnik konstrukcja going to (formy twierdzące, przeczące i pytania) zadania na czytanie. Mówi o zamiarach osób korzystając z niektórych przykładów z podręcznika. Układa kilka prostych zdań o swoich planach na przyszłość w formie a do przyjaciela. Używając niektórych pytań z podręcznika, pyta kolegów i koleżanki o cechy geograficzne używając słówka how + przymiotnik. Mówi o zamiarach związanych z wymyślaoną wyprawą korzystając z przykładów z podręcznika. Wskazuje kierunki korzystając z przykładów z podręcznika. Mówi o zamiarach osób korzystając z przykładów z podręcznika. Wzorując się na tekstach w podręczniku i odpowiedziach na pytania krótko opisuje swoje plany na przyszłość w formie a. Pyta kolegów i koleżanki o cechy geograficzne wzorując się na pytaniach z podręcznika. Odpowiada na pytania. Mówi o zamiarach związanych z wymyśloną wyprawą, częściowo korzysta z gotowych przykładów. Odgaduje miejsce wyprawy kolegi lub koleżanki. Wskazuje kierunki, wzorując się na pomysłach z podręcznika. Zwykle Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych pytania ze słówkiem pytającym how + przymiotnik konstrukcja going to (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) W większości poprawnie rozwiązuje Tworzy pytania i mówi o zamiarach osób. Dość samodzielnie opisuje swoje plany na przyszłość w formie a do przyjaciela. Używa poznanych form wyrażenia going to. Pyta kolegów i koleżanki o cechy geograficzne. Odpowiada na pytania, stosując poznane przymiotniki (high, wide, deep, long, far, old). Mówi o zamiarach związanych z wymyśloną wyprawą. Odgaduje miejsce wymyślonej wyprawy kolegi, koleżanki używając pełnych zdań. Wskazuje kierunki, stosując większość poznanych zaimków. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie wypowiada się o zamiarach osób korzystając poprawnie ze wszystkich form wyrażenia going to. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje plany na przyszłość w formie a do przyjaciela. Pyta kolegów i koleżanki o czynności, które lubią. Wyczerpująco odpowiada na pytania, stosując poznane przymiotniki. Swobodnie mówi o zamiarach związanych z wymyśloną wyprawą. Odgaduje miejsce wymyślonej wyprawy kolegi, koleżanki argumentując swoją odpowiedź. Swobodnie wskazuje kierunki, stosując wszystkie poznane zaimki

25 Przetwarzanie wypowiedzi Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. podąża według wskazanych kierunków. część informacji z przeczytanych i Podąża według wskazanych kierunków. większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 5 (Test Master CD-ROM). (through, away from, under, over, towards, around) informacje z przeczytanych i Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: Rozdział 6: Space Zna i stosuje część poznanych czasownik have to (formy twierdzące, przeczące i pytania) will + czasownik przymiotniki i zaimki dzierżawcze zadania na czytanie. Układa pojedyncze, krótkie zdania, by opisać, co musi zrobić postać z podręcznika. Krótko opisuje obowiązki osoby przedstawionej w podręczniku. Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych czasownik have to (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) will + czasownik, forma przecząca przymiotniki i zaimki dzierżawcze W większości poprawnie rozwiązuje Samodzielnie opisuje obowiązki osoby przedstawionej w podręczniku. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje obowiązki osoby przedstawionej w podręczniku. Wymienia swoje obowiązki, korzystając z niektórych przykładów z podręcznika. Krótko wymienia swoje obowiązki. Opisuje swoje obowiązki, używa zdań twierdzących i przeczących. Opisuje swoje obowiązki. Używając informacji z podręcznika, układa kilka prostych zdań o przedstawionej postaci. Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje wybraną przez siebie postać (osobę lub robota). Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje wybraną przez siebie postać (osobę lub robota). Samodzielnie i wyczerpująco opisuje wybraną przez siebie postać (osobę lub robota). Reagowanie na wypowiedzi Odpowiada na pytania używając krótkich odpowiedzi Yes, it will./no, it won t. Zadaje pytania wykorzystując przykładowe z podręcznika i odpowiada na nie używając krótkich odpowiedzi Yes, it will./no, it won t. Zadaje pytania i odpowiada na nie używając form twierdzących i przeczących will. Zadaje pytania używając will. Samodzielnie, krótko opisuje robota, przyszłość. Wyraża swoje zgadywania używając maybe, I think. Wyraża swoje zgadywania używając niektórych tylko zwrotów Samodzielnie wyraża swoje zgadywania używając wszystkich Stosuje poznane wyrażenia, by wyrazić swoje zgadywania.

26 Przetwarzanie wypowiedzi Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. (maybe, I think, I don t think, probably). część informacji z przeczytanych i zwrotów (maybe, I think, I don t think, probably). większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 6 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 5 i 6 (Test Master CD-ROM). Samodzielnie odpowiada na nie, podając swoje przypuszczenia. informacje z przeczytanych i Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: Rozdział 7: Music Zna i stosuje część poznanych czas Present Perfect (formy twierdzące i przeczące) czas Present Perfect z ever/never (formy twierdzące, przeczące i pytania, krótkie odpowiedzi) czas Past Simple i Present Perfect (zdania twierdzące z określnikami czasu) zadania na czytanie. Układa kilka prostych zdań o tym co dzisiaj zrobił używając przykładów z podręcznika. Układa kilka prostych zdań o doświadczeniach kolegi lub koleżanki. Wzorując się na zdaniach z podręcznika, krótko opisuje co dzisiaj zrobił. Wzorując się na zdaniach w podręczniku, krótko opisuje doświadczenia swojego kolegi lub koleżanki. Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych czas Present Perfect (formy twierdzące, przeczące, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) czas Present Perfect z ever/never (formy twierdzące, przeczące i pytania, krótkie odpowiedzi) z never stosowanym w zdaniach twierdzących zamiennie ze zdaniami przeczącymi czas Past Simple i Present Perfect (zdania twierdzące, przeczące i pytające, been forma imiesłowu od go i be) W większości poprawnie rozwiązuje Dość wyczerpująco opisuje co dzisiaj zrobił a czego nie. Stosuje poznane formy czasu Present Perfect. Dość samodzielnie opisuje doświadczenia swojego kolegi lub koleżanki. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje co dzisiaj zrobił. Swobodnie wypowiada się w czasie Present Perfect. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje doświadczenia swojego kolegi lub koleżanki. Pisze kilka prostych zdań o tournee swojego wymyślonego zespołu, korzysta ze zdań z podręcznika, w formie wpisu na blogu. Pisze kilka zdań o tournee swojego wymyślonego zespołu, wzoruje się na przykładach z podręcznika. Forma wypowiedzi wpis na blogu. Dość samodzielnie opisuje swoje tournee z wymyślonym zespołem, np. rodzaj muzyki, instrumenty, doświadczenia, w formie wpisu na blogu. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje tournee z wymyślonym zespołem, np. rodzaj muzyki, instrumenty, doświadczenia, w formie wpisu na blogu.

27 Reagowanie na wypowiedzi Odpowiada na niektóre pytania kolegi lub koleżanki przybierając rolę gwiazdy, z którą przeprowadzany jest wywiad. Krótko odpowiada na niektóre pytania dotyczące przeszłych doświadczeń. Wzorując się na przykładach z podręcznika zadaje pytania i odpowiada na nie, przybierając rolę gwiazdy lub osoby przeprowadzającej wywiad. Odpowiada na większość pytań dotyczących przeszłych doświadczeń. Dość samodzielnie układa pytania wywiadu i udziela odpowiedzi, przyjmując rolę gwiazdy lub osoby przeprowadzającej wywiad. Dość wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące przeszłych doświadczeń. Samodzielnie i wyczerpująco odpowiada na pytania wywiadu, wcielając się w rolę gwiazdy. Swobodnie zadaje pytania, przeprowadzając wywiad. Samodzielnie i wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące przeszłych doświadczeń. Przetwarzanie wypowiedzi Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. część informacji z przeczytanych i większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 7 (Test Master CD-ROM). informacje z przeczytanych i Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i W niewielkim stopniu stosuje zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy: Rozdział 8: Friends Zna i stosuje część poznanych czasownik should (formy twierdzące, przeczące i pytania) czas Present Continuous do wyrażania przyszłości (formy twierdzące, przeczące i pytania) zadania na czytanie. Odpowiada na a w podręczniku, by napisać list z poradą. Wzorując się na tekstach w podręczniku, pisze krótki list z poradami. Zna i stosuje większość poznanych W większości poprawnie stosuje Zna i stosuje wszystkie poznane Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych czasownik should (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) czas Present Continuous do wyrażania przyszłości (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) W większości poprawnie rozwiązuje Samodzielnie i dość wyczerpująco pisze list z poradami. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco pisze list z poradami. Układa kilka prostych zdań o wybranej przez siebie królowej lub królu. Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje wybranego przez siebie króla lub królową. Dość samodzielnie opisuje wybranego przez siebie króla lub królową. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje wybranego przez siebie króla lub królową. Reagowanie na wypowiedzi Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta kolegę lub Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta kolegę lub Pyta kolegę lub koleżankę o czynności zaaranżowane, stosując Samodzielnie pyta kolegę lub koleżankę o czynności

28 Przetwarzanie wypowiedzi koleżankę o czynności zaaranżowane. Odpowiada na część pytań, zwykle mówiąc yes/no. Zdadza się lub nie, używając niektórych zwrotów z podręcznika. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. koleżankę o czynności zaaranżowane. Krótko odpowiada na część pytań. Zgadza się lub nie stosując część poznanych Wyraża co powinni zrobić korzystając ze zdań z podręcznika. część informacji z przeczytanych i czas Present Continuous. Odpowiada na pytania tego typu. Zgadza się lub nie stosując część poznanych Wyraża co powinni zrobić, stosując większość poznanych wyrażeń. większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (Test Master CD-ROM). Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 7 i 8 (Test Master CD-ROM). zaaranżowane, stosując czas Present Continuous. Odpowiada na pytania tego typu. Zgadza się lub nie stosując wszystkie poznanye zwroty. Wyraża co powinni zrobić, stosując poznane wyrażenia. informacje z przeczytanych i

29 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New Friends 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN. Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego nowożytnego. Ogólne kryteria oceny projektów językowych przedstawione są w tabeli na stronie 2. Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na płytach Test Master CD-ROM, które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4 Nauczyciel: mgr Jadwiga Stołowska-Skrzypczyk Discover English 1 Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2. Rozdział Starter: Join Discovery Web!

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2. Rozdział Starter: Join Discovery Web! WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2 Znajomość środków Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter: Join

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1 Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa IV Steps in English 1 Ogólne zasady: 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania lub braku zadania lub braku podręczników raz na semestr. Każde następne

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016)

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) New English Zone 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa 4. Rok szkolny 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa 4. Rok szkolny 2012/2013 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Starter WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: Środki językowe Dobiera liczby do zapisu słownego. Dobiera

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PODRĘCZNIK : World Explorer 1 Zakres tematyczny/ słownictwa : -członkowie rodziny - przymiotniki określające charakter - wygląd zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język polski

Przedmiotowy System Oceniania Język polski Przedmiotowy System Oceniania Język polski II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy:

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy: SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I II W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI CELE NAUCZANIA: 1. Cele wychowawcze Nauczanie języka obcego jest częścią kształcenia ogólnego i powinno przyczynić się do wszechstronnego rozwoju osobowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 1 Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 Ocena 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V WELCOME Opis miejsc Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń opisuje swój dom,

Bardziej szczegółowo

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów;

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; Przedmiotowy system Oceniania z języka angielskiego jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie. 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I III.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I III. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I III. PZO z geografii jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Gimnazjum Nr 3 w Promniku 1. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Ocenianie prac

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Kategorie oceny postępów... 2 III. Formy sprawdzania wiedzy:... 2 IV. Wymagania na poszczególne oceny...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W grupach gimnazjalnych ocena śródroczna i końcoworoczna uwzględnia poziom wiedzy i umiejętności, systematyczność oraz wkład pracy przewidywany w procesie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasie I (New English Adventure 1)

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasie I (New English Adventure 1) Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasie I (New English Adventure 1) ILOŚĆ PUNKTÓW Kryteria oceniania ogólne 1 2 3 4 5 6 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Formy i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów na lekcjach biologii:

I. Formy i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów na lekcjach biologii: Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z biologii w Publicznym Gimnazjum przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PROGRAM: Przyrodo, witaj! WSiP, PODRĘCZNIK, ZESZYT UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ (tylko klasa piąta) Przyrodo, witaj! E.Błaszczyk, E.Kłos

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016 Opracowali nauczyciele języka angielskiego: Jadwiga Kasperska, Magdalena Płachta, Alicja Pawlina, Kamil Stanczykiewicz KLASA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Założenia ogólne Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DO CYKLU PODRĘCZNIKÓW MATEMATYKA Z PLUSEM SPIS TREŚCI: 1. Cele oceniania. 2. Podstawa programowa. 3. Obszary aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1 PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA : a) słownictwo opanowanie poznanych słów i zwrotów,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego i angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego i angielskiego ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego i angielskiego Rok szkolny 2012/2013 Opracowanie: Zespół Języków Obcych 1 Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: odpowiedź ustna: - uczeń odpowiada z zakresu trzech ostatnich lekcji, - omawianie wyników

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Opracowała: Kinga Roczek 1 Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z języka angielskiego jest zgodny z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI Zasady oceniania przedmiotowego z matematyki opracowane zostały w oparciu o: 1. Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny. Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Laszkach

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Laszkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Laszkach 1. Ocenianie na lekcjach języka angielskiego ma na celu: a/ informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016 First Steps PODSTAWY językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego świata AZ-2-02/12 PSO NA LEKCJACH KATECHEZY W KLASIE IV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ Przedmiotowe zasady oceniania opracowały: mgr Anna Guzik mgr Edyta Leśniak Przedmiotowe Zasady Oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka hiszpańskiego w klasie czwartej

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka hiszpańskiego w klasie czwartej Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka hiszpańskiego w klasie czwartej Nauczyciel: mgr Karolina Ćwik Obowiązujący podręcznik: Compañeros A1, F. Castro, I. Rodero, C. Sardinero, wyd. Sgel Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Opracowała: Mirosława Piaskowska

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Opracowała: Mirosława Piaskowska Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi Opracowała: Mirosława Piaskowska I. Wprowadzenie Nauka języka obcego pełni ważną rolę w nowoczesnym kształceniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna. Ocena dobra

Ocena dostateczna. Ocena dobra Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania oceny semestralnej (rocznej) z matematyki w klasach I - III gimnazjum Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM 1. Ocenianie wewnątrzszkolne wykorzystuje elementy oceniania kształtującego i obejmuje podanie uczniom na początku każdego roku szkolnego wymagań

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI Mgr Joanna Bętkowska 1 KONTAKT Z UCZNIAMI 1.W CIĄGU SEMESTRU KAśDY UCZEŃ OTRZYMUJE

Bardziej szczegółowo

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA. imię w odpowiedzi na pytanie o nie,

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA. imię w odpowiedzi na pytanie o nie, Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa III Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie, rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Realizowany program: w klasach IV-VI Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - ChSP Salomon JĘZYK ANGIELSKI, KLASY IV VI ZGODNY Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - ChSP Salomon JĘZYK ANGIELSKI, KLASY IV VI ZGODNY Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - ChSP Salomon JĘZYK ANGIELSKI, KLASY IV VI ZGODNY Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA opracował: mgr Marcin Szymczak I. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 PSO został sporządzony na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN i S z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Przedmiotowy system oceniania z języka w edukacji wczesnoszkolnej 1. Ocenie podlegają umiejętności mówienia, słuchania (rozumienia), czytania, pisania. Na ocenę składają się również zaangażowanie dziecka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I etap edukacyjny

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I etap edukacyjny Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I etap edukacyjny Klasa: I Rok szkolny: 2014/2015 Imię i nazwisko nauczyciela: Wioletta Magryta Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 4

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 4 Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 4 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI Kryteria ocen 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania plastyki w klasach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I Ocenianiu będą podlegać: 1. Sprawdziany 2. Odpowiedź ustna słówka, wierszyki i rymowanki 3. Prace domowe (w zeszycie ćwiczeń) 4. Praca na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Rozdział I: Przepisy ogólne 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I III Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Zakres treści realizowanych na zajęciach jest zgodny

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Głównym celem zajęć z języka niemieckiego jest opanowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI

Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie JĘZYK ANGIELSKI Obowiązujące wyposażenie na zajęciach Podręcznik, zeszyt dwiczeo, przybory do pisania: ołówek (długopis), kredki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu I etap edukacyjny: klasy I-III Co będziemy sprawdzać? Czy uczeń 1) rozumie proste polecenia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLAJĄCY WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Podstawa prawna opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa został opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE (KLASY IVb i VI)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE (KLASY IVb i VI) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE (KLASY IVb i VI) Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego, i obiektywnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z przedmiotowym systemem oceniania. 2. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 3. Kontrola

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKÓW OBCYCH

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKÓW OBCYCH I. CELE OGÓLNE: 1) Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe. 2) Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce I. MONITOROWANIE I OCENIANIE Właściwe ocenianie powinno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE I. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. dla klas IV-VI SP w Łętowem

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. dla klas IV-VI SP w Łętowem Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VI SP w Łętowem NAUCZYCIEL: Anna Bielak 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem programowych oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach V a i b w roku szkolnym 2013 / 2014

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach V a i b w roku szkolnym 2013 / 2014 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach V a i b w roku szkolnym 2013 / 2014 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową w oparciu o podręczniki Sky High

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I. Kryteria wymagań na poszczególne oceny w klasach IV-VI Ocena celująca Sprawność mówienia:

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Zasady oceniania z języka angielskiego są zgodne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania edukacyjne Przedmiot muzyka 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE PLAN WYNIKOWY KL.IV SP STEPS IN ENGLISH 1 I SEMESTR NAUCZYCIEL: ANNA HEROK WELCOME TEMAT, ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE, NR PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HISZPAŃSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

JĘZYK HISZPAŃSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK HISZPAŃSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PSO II. OBSZARY AKTYWNOŚCI OCENIANE NA LEKCJACH III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE

Bardziej szczegółowo

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie :

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie : Żywiec, dnia 06.10.2004r. Zmiana Nr 1 Do ramowego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2004 z dnia 05.10.2004r. Wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z retoryki (elementy retoryki i edukacji teatralnej)

Przedmiotowy system oceniania z retoryki (elementy retoryki i edukacji teatralnej) X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni Przedmiotowy system oceniania z retoryki (elementy retoryki i edukacji teatralnej) I. Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo