Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Niewielka ilość słownictwa uniemożliwia mu komunikację, błędy w pisowni wyrazów uniemożliwiają zrozumienie napisanego tekstu, liczne błędy leksykalnogramatyczne w dużym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają komunikację Często nie rozumie lub w niewielkim stopniu rozumie polecenia nauczyciela, nie potrafi rozwiązywać zadań na słuchanie ani na czytanie POZIOM PODSTAWOWY zna niewiele podstawowych słów i wyrażeń popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie zna część wprowadzonych struktur gramatycznych popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań rozumie polecenia nauczyciela, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, ale w niewielkim stopniu zna część wprowadzonych słów i wyrażeń popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie POZIOM PONADPODSTAWOWY zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne rozumie polecenia nauczyciela poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie BARDZO zna prawie wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia poprawnie je zapisuje i wymawia zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne popełnia sporadyczne błędy leksykalnogramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić rozumie polecenia nauczyciela poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi CELUJĄCA zna wszystkie wprowadzone słowa, wyrażenia, struktury i bezbłędnie je zapisuje. rozumie polecenia nauczyciela bezbłędnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi

2 rozwiązuje zadania na czytanie Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Inne kryteria Wypowiedzi są niespójne i nielogiczne, często niezrozumiałe Nie potrafi zadawać najprostszych pytań wprowadzonych w podręczniku ani odpowiedzieć na nie Nie potrafi zapisać nawet niewielkiej części informacji z tekstu słuchanego lub czytanego nie okazuje zainteresowania przedmiotem nie jest aktywny na lekcji zwykle nie jest przygotowany do zajęć zwykle nie odrabia pracy domowej przekazuje niewielką część istotnych informacji wypowiedzi nie są płynne i są bardzo krótkie wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne stosuje wąski zakres słownictwa i struktur liczne błędy czasami zakłócają komunikację czasami reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego zadaje najprostsze pytania, które wprowadzono w podręczniku i czasami odpowiada na nie zapisuje niewielką część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego okazuje zainteresowanie przedmiotem rzadko jest aktywny na lekcji często nie jest przygotowany do zajęć często nie odrabia pracy domowej przekazuje część istotnych informacji wypowiedzi nie są zbyt płynne i są dość krótkie wypowiedzi są częściowo nielogiczne i niespójne stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi popełnia sporo błędów, które nie zakłócają komunikacji zwykle reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego odpowiada na większość pytań oraz zadaje niektóre z nich zapisuje część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego czasami okazuje zainteresowanie przedmiotem czasami jest aktywny na lekcji zwykle jest przygotowany do zajęć zwykle odrabia pracę domową przekazuje wszystkie istotne informacje wypowiedzi są zwykle płynne i mają odpowiednią długość wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne stosuje bogate słownictwo i struktury popełnia nieliczne błędy zwykle poprawnie reaguje na wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego zadaje pytania i odpowiada na nie zapisuje lub przekazuje ustnie większość informacji z tekstu słuchanego lub czytanego okazuje zainteresowanie przedmiotem jest aktywny na lekcji zwykle jest przygotowany do zajęć regularnie odrabia pracę domową przekazuje wszystkie informacje wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość wypowiedzi są logiczne i spójne stosuje bogate słownictwo i struktury popełnia sporadyczne błędy poprawnie reaguje na pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego samodzielnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na nie zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z tekstu słuchanego lub czytanego okazuje duże zainteresowanie przedmiotem jest bardzo aktywny na lekcji jest przygotowany do zajęć regularnie odrabia pracę domową przekazuje wszystkie informacje wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość wypowiedzi są logiczne i spójne stosuje bogate słownictwo i struktury, nie popełnia błędów poprawnie reaguje na pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego samodzielnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na nie bezbłędnie zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z tekstu słuchanego lub czytanego kryteria jak dla oceny bardzo dobrej plus: wykonuje zadania dodatkowe samodzielnie doskonali swoje umiejętności językowe samodzielnie szuka dodatkowych informacji (np. w słowniku), osiąga sukcesy w konkursach

3 szkolnych i międzyszkolnych.

4 Kryteria szczegółowe W kryteriach szczegółowych nie uwzględniono oceny niedostatecznej i celującej. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą. Oznacza to, że uczeń nie opanował podstawowej wiedzy oraz nie posiada podstawowych umiejętności określonych w nowej podstawie programowej. Tym samym nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria dla oceny bardzo dobrej, a jego wiedza i umiejętności wykraczają poza te kryteria (zapis w kryteriach ogólnych). Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: Rozdział Hello! Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące, przeczące i pytania) liczba mnoga rzeczowników (formy regularne) zaimki osobowe (w mianowniku) i formy dzierżawcze zaimki wskazujące (this, that, these, those) W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Podaje imię i nazwisko swojej ulubionej gwiazdy (np. piosenkarza). rozwiązuje zadania na czytanie. Podaje imię i nazwisko swojej ulubionej gwiazdy (np. piosenkarza). Mówi, z jakiego kraju pochodzi. Reagowanie na wypowiedzi Mówi, ile ma lat. Mówi, ile ma lat i z jakiego kraju pochodzi. Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych czasownik to be (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) liczba mnoga rzeczowników (w tym formy typu matches i cities) zaimki osobowe (w mianowniku) i formy dzierżawcze zaimki wskazujące (this, that, these, those) rozwiązuje zadania na czytanie. Krótko opowiada o swojej ulubionej gwieździe (np. piosenkarzu). Zadaje proste pytania (np. o wiek, pochodzenie) i odpowiada na nie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Opowiada o swojej ulubionej gwieździe (np. piosenkarzu). Zadaje proste pytania (np. o wiek, pochodzenie). Samodzielnie odpowiada na nie.

5 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: Rozdział 1: People Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych czasownik have got (formy twierdzące, przeczące i pytania) forma dopełniacza saksońskiego ('s) rozwiązuje zadania na czytanie. Układa proste zdania, by powiedzieć, co ma postać na zdjęciu. Układa kilka prostych zdań o osobach i postaciach w podręczniku, by opisać ich wygląd. Odpowiada yes/no na pytania o członków rodziny i przedmioty (z czasownikiem have got). Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. rozwiązuje Układa proste zdania, by powiedzieć, co ma a czego nie ma postać na zdjęciu. Na podstawie informacji w podręczniku opisuje znaną osobę (np. wygląd, ulubione przedmioty). Pyta rozmówcę o przedmioty, które posiada oraz o członków rodziny i ich wygląd zewnętrzny. Odpowiada na część pytań tego typu. część informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 1 Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych czasownik have got (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) forma dopełniacza saksońskiego ('s) rozwiązuje W krótkich tekście opisuje zdjęcie: przedmioty, które mają oraz których nie mają osoby na nim. Dość samodzielnie opisuje swoją ulubioną gwiazdę filmową lub muzyczną (np. wygląd, rodzina, ulubiony kolor). Używa czasowników is oraz has got. Pyta rozmówcę o przedmioty, które posiada oraz o członków rodziny i ich wygląd zewnętrzny. Odpowiada na pytania tego typu. większość informacji z przeczytanych i Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie opisuje zdjęcie: przedmioty, które mają oraz których nie mają osoby na nim. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoją ulubioną gwiazdę filmową lub muzyczną (np. wygląd, rodzina, ulubiony kolor). Używa czasowników is oraz has got. Samodzielnie pyta rozmówcę o przedmioty, które posiada oraz o członków rodziny i ich wygląd zewnętrzny. Odpowiada na pytania tego typu. informacje z przeczytanych i

6 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: Rozdział 2: Homes Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych konstrukcja there is/are (formy twierdzące, przeczące i pytania) przyimki miejsca tryb rozkazujący rozwiązuje zadania na czytanie. Reaguje niewerbalnie na niektóre polecenia. Nazywa niektóre pomieszczenia i meble. Opisuje położenie niektórych przedmiotów. Odpowiada na niektóre pytania w podręczniku, by opisać swój dom. Odpowiada na niektóre pytania dotyczące swojego domu. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. rozwiązuje Reaguje na niektóre polecenia. Mówi, jakie meble i urządzenia znajdują się w różnych pomieszczeniach. Opisuje położenie większości przedmiotów. Wzorując się na tekstach w podręczniku, opisuje swój dom. Pyta rozmówcę o jego dom. Odpowiada na część pytań tego typu. część informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 2 Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych konstrukcja there is/are (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym z przedimkiem nieokreślonymi i słowami some/any) przyimki miejsca tryb rozkazujący rozwiązuje Reaguje na polecenia (nakazy i zakazy) oraz samodzielnie wydaje proste polecenia. Krótko opisuje miejsca, wskazując meble i urządzenia, które się tam znajdują lub których tam nie ma. Opisuje położenie przedmiotów. Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje swój dom. Pyta rozmówcę o jego dom (np. pomieszczenia, ich wyposażenie). Odpowiada na pytania tego typu. większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 1 i 2 Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Reaguje na polecenia (nakazy i zakazy) oraz je samodzielnie wydaje. Opisuje miejsca, wskazując meble i urządzenia, które się tam znajdują lub których tam nie ma. Dokładnie opisuje położenie przedmiotów. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swój dom. Samodzielnie pyta rozmówcę o jego dom (np. pomieszczenia, ich wyposażenie). Odpowiada na pytania tego typu. informacje z przeczytanych i

7 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: Rozdział 3: Animals Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych czasownik can wyrażający umiejętności (wszystkie formy) czasownik can w pytaniach o pozwolenie rozwiązuje zadania na czytanie. Używając nazw części ciała oraz poznanych przymiotników, układa kilka prostych zdań o swoim ulubionym zwierzęciu. Odpowiada na część prostych pytań o zwierzęta. Prosi o pozwolenie w typowych, prostych sytuacjach. Udziela lub odmawia pozwolenia, mówiąc yes/no. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. rozwiązuje Krótko opisuje swoje ulubione zwierzę (np. wygląd, umiejętności). Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta rozmówcę o zwierzęta (np. o ich wygląd zewnętrzny i umiejętności). Odpowiada na część pytań tego typu. Prosi o pozwolenie w typowych sytuacjach. Udziela lub odmawia pozwolenia. część informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 3 Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych czasownik can wyrażający umiejętności (wszystkie formy) czasownik can w pytaniach o pozwolenie nieregularne formy liczby mnogiej: teeth, feet rozwiązuje Dość samodzielnie opisuje swoje ulubione zwierzę (np. kraj pochodzenia, wygląd, umiejętności). Używa odpowiednich czasowników. Pyta rozmówcę o zwierzęta (np. o ich wygląd zewnętrzny, umiejętności i cechy). Odpowiada na pytania tego typu. Prosi o pozwolenie w wielu sytuacjach. Udziela lub odmawia pozwolenia, stosując większość poznanych wyrażeń. większość informacji z przeczytanych i Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje ulubione zwierzę (np. kraj pochodzenia, wygląd, umiejętności). Używa odpowiednich czasowników. Samodzielnie pyta rozmówcę o zwierzęta (np. o ich wygląd zewnętrzny, umiejętności i cechy). Odpowiada na pytania tego typu. Prosi o pozwolenie w wielu sytuacjach. Udziela lub odmawia pozwolenia, stosując poznane wyrażenia. informacje z przeczytanych i Rozdział 4: My life

8 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: czas Present Simple (wszystkie formy) przyimki to, past i słowo o'clock z godzinami przyimek by ze środkami transportu rozwiązuje zadania na czytanie. Mówi, jakim środkiem transportu jedzie do szkoły. Odpowiada na niektóre pytania w podręczniku, by opisać swój dzień i posiłki. Pyta What time is it? Podaje pełne godziny. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych rozwiązuje Opisuje swoją drogę do szkoły. Podaje środek transportu oraz czynności, które wykonuje. Wzorując się na tekstach w podręczniku, opisuje swój dzień i posiłki. Pyta What time is it? Podaje godziny (wszystkie formy). część informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 4 Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych czas Present Simple (wszystkie formy), w tym formy 3. osoby liczby pojedynczej czasowników o nieregularnej pisowni przyimki to, past i słowo o'clock z godzinami przyimek by ze środkami transportu oraz wyrażenie on foot rozwiązuje Opisuje drogę do szkoły swoją i kolegi lub koleżanki. Podaje środki transportu oraz czynności, które wykonują. Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje swój dzień i posiłki. Pyta o godziny, np. What time is it? What time does it open? Odpowiada na pytania tego typu. większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 3 i 4 Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie opisuje drogę do szkoły swoją i kolegi lub koleżanki. Podaje środki transportu oraz czynności, które wykonują. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swój dzień i posiłki. Samodzielnie pyta o godziny, np. What time is it? What time does it open? Odpowiada na pytania tego typu. informacje z przeczytanych i Rozdział 5: Sport BARDZO Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. Zna i stosuje część poznanych Zna i stosuje większość poznanych Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

9 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: stosuje zadaniach i własnych przyimki in, on, at z wyrażeniami czasu zaimki pytające: who, what, where, when czasowniki like, love, hate + -ing w zdania twierdzących i przeczących zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia konstrukcje: let's + czasownik, how about + -ing rozwiązuje zadania na czytanie. Uzupełnia zdanie I like, podając nazwy czynności, które lubi wykonywać. Układa kilka prostych zdań o wymyślonym przez siebie obozie młodzieżowym. Zadaje kilka podstawowych pytań o dane osobowe (np. imię, pochodzenie). Odpowiada na niektóre pytania, używając pojedynczych słów. Używając pytań z podręcznika, pyta kolegów i koleżanki o czynności, które lubią. Odpowiada na pytania, mówiąc yes/no. Składa proste propozycje, powtarzając pomysły z podręcznika. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Uzupełnia tabelę imieniem sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę. rozwiązuje Uzupełnia proste zdania, by opisać czynności, które lubi lub których nie lubi. Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje wymyślony przez siebie obóz młodzieżowy. Zadaje pytania o dane osobowe (np. imię, pochodzenie, ulubione rzeczy). Krótko odpowiada na większość pytań tego typu. Pyta kolegów i koleżanki o czynności, które lubią. Odpowiada na pytania. Składa proste propozycje, wzorując się na pomysłach z podręcznika. Zwykle reaguje na propozycje. część informacji z przeczytanych i Uzupełnia tabelę niektórymi danymi sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę. stosuje zadaniach i własnych przyimki in, on, at z wyrażeniami czasu zaimki pytające: who, what, where, when czasowniki like, love, hate + -ing (wszystkie formy) zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia konstrukcje: let's + czasownik, how about + -ing rozwiązuje Samodzielnie podaje czynności, które lubi oraz których nie lubi wykonywać. Krótko opisuje upodobania swoich kolegów i koleżanek. Dość samodzielnie opisuje wymyślony przez siebie obóz młodzieżowy. Przedstawia oferowane zajęcia. Zadaje różne pytania o dane osobowe (np. imię, pochodzenie, ulubione rzeczy). Odpowiada na pytania tego typu. Pyta kolegów i koleżanki o czynności, które lubią. Odpowiada na pytania, stosując poznane czasowniki (love, like, hate). Składa różne propozycje, stosując większość poznanych wyrażeń. Reaguje na propozycje, akceptując lub odrzucając je. większość informacji z przeczytanych i Uzupełnia tabelę większością danych sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie podaje czynności, które lubi oraz których nie lubi wykonywać. Opisuje upodobania swoich kolegów i koleżanek. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje wymyślony przez siebie obóz młodzieżowy. Przedstawia oferowane zajęcia. Zadaje różne pytania o dane osobowe (np. imię, pochodzenie, ulubione rzeczy). Wyczerpująco odpowiada na pytania tego typu. Pyta kolegów i koleżanki o czynności, które lubią. Wyczerpująco odpowiada na pytania, stosując poznane czasowniki (love, like, hate). Składa różne propozycje, stosując wszystkie poznane wyrażenia. Odpowiednio reaguje na propozycje, akceptując lub odrzucając je. informacje z przeczytanych i Uzupełnia tabelę wszystkimi danymi sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę.

10 Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 5 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: czas Present Continuous (wszystkie formy) przyimki: on the left/right rozwiązuje zadania na czytanie. Układa pojedyncze, krótkie zdania, by opisać, co robią postaci na obrazkach w podręczniku. Wymienia nazwy ubrań, które ma na sobie. Używając informacji z podręcznika, układa kilka prostych zdań o przedstawionej postaci. Wskazuje obrazek, który przedstawia lepsze zakończenie historyjki. Pyta o drogę do jakiegoś miejsca, np. Excuse me, where's the? Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych Rozdział 6: Detectives Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych rozwiązuje Krótko opisuje czynności i osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku. Krótko opisuje swój strój. Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje wybraną przez siebie postać (szpiega lub detektywa). Mówi, które zakończenie historyjki podoba mu się bardziej. Pyta o drogę do różnych miejsc. Krótko odpowiada, mówiąc, gdzie się znajdują (np. on the left). część informacji z przeczytanych i Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych czas Present Continuous (wszystkie formy), w tym czasowniki z nieregularną pisownią z końcówką -ing przyimki używane przy opisywaniu położenia i drogi, np. on the left/right, go past rozwiązuje Samodzielnie opisuje czynności i osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku. Opisuje swój strój. Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje wybraną przez siebie postać (szpiega lub detektywa). Krótko opisuje to zakończenie historyjki, które podoba mu się bardziej. Pyta o drogę do różnych miejsc. Samodzielnie odpowiada, podając wskazówki, jak do nich dojść. większość informacji z przeczytanych Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje czynności i osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku. Opisuje swój strój. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje wybraną przez siebie postać (szpiega lub detektywa). Krótko opisuje to zakończenie historyjki, które podoba mu się bardziej. Krótko wyjaśnia swój wybór. Stosuje poznane wyrażenia, by zapytać o drogę do różnych miejsc. Samodzielnie odpowiada na nie, podając wskazówki, jak do nich dojść. informacje z przeczytanych i

11 tekstów. i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 6 Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 5 i 6 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: przyimek in i on z datami przysłówki częstotliwości rozwiązuje zadania na czytanie. Uzupełnia zdania dotyczące urodzin odpowiednimi przysłówkami częstotliwości. Układa kilka prostych zdań o swoim ulubionym święcie. Mówi, w jakich miesiącach obchodzi urodziny oraz inne święta. Krótko odpowiada na niektóre pytania dotyczące obchodów swoich urodzin. Pyta o pogodę (What's the weather like?). Rozdział 7: Celebrations Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych rozwiązuje Uzupełnia zdania dotyczące urodzin odpowiednimi przysłówkami częstotliwości. Krótko opisuje urodziny swojego kolegi lub koleżanki. Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje swoje ulubione święto. Podaje datę swoich urodzin. Podaje w jakich miesiącach obchodzi się różne święta. Odpowiada na większość pytań dotyczących obchodów swoich urodzin. Pyta o pogodę oraz opisuje niektóre typy pogody. Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. przyimek in i on z datami przysłówki częstotliwości, w tym z czasownikiem to be użycie czasów Present Simple i Present Continuous rozwiązuje Dość wyczerpująco opisuje urodziny swoje oraz swojego kolegi lub koleżanki. Stosuje poznane przysłówki częstotliwości. Dość samodzielnie opisuje swoje ulubione święto (np. data, typowe czynności, stroje, pogoda). Podaje datę swoich urodzin. Podaje daty, kiedy obchodzi się różne święta. Dość wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące urodzin i innych świąt. Pyta o pogodę. Opisuje większość poznanych typów pogody. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje urodziny swoje oraz swojego kolegi lub koleżanki. Stosuje poznane przysłówki częstotliwości. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje ulubione święto (np. data, typowe czynności, stroje, pogoda). Podaje datę swoich urodzin oraz urodzin innych osób. Podaje daty, kiedy obchodzi się różne święta. Samodzielnie i wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące urodzin i innych świąt. Pyta o pogodę. Opisuje wszystkie poznane typy pogody.

12 Przetwarzanie wypowiedzi Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: czasownik to be w czasie przeszłym czas Past Simple z czasownikami regularnymi rozwiązuje zadania na czytanie. Odpowiada na niektóre pytania w podręczniku, by opisać swoją szkołę. Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości. Odpowiada na część pytań, zwykle mówiąc yes/no. Pyta o samopoczucie (What's the matter?). Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. część informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 7 Rozdział 8: School Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych rozwiązuje Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje swoją szkołę. Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości. Krótko odpowiada na część pytań. Pyta o samopoczucie i odpowiada na pytania tego typu, stosując część poznanych słów. część informacji z przeczytanych i większość informacji z przeczytanych i Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych czasownik to be w czasie przeszłym wyrażenia używane z czasem przeszłym czas Past Simple z czasownikami regularnymi rozwiązuje Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje swoją szkołę. Pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości, stosując czasownik to be oraz czasowniki regularne. Odpowiada na pytania tego typu. Pyta o samopoczucie i odpowiada na pytania tego typu, stosując większość poznanych słów. większość informacji z przeczytanych i informacje z przeczytanych i BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoją szkołę. Samodzielnie pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości, stosując czasownik to be oraz czasowniki regularne. Odpowiada na pytania tego typu. Pyta o samopoczucie i odpowiada na pytania tego typu, stosując wszystkie poznane słowa. informacje z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 7 i 8

13 Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów co podlega ocenie: 1. Testy po każdej jednostce tematycznej 2. Kartkówki 3. Odpowiedzi ustne 4. Prace domowe 5. Opcjonalnie prace projektowe 6. Opcjonalnie inne prace dodatkowe (wysokie osiągnięcia w konkursach, itp.) 7. Aktywność na lekcji (np. przedstawienie scenki, przeczytanie dialogu, zgłaszanie się do odpowiedzi, dialogu, itp.) Brak zadania domowego, zeszytu, nieprzygotowanie do lekcji skutkuje otrzymaniem minusa (-). Po zebraniu 5 minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (wg. Statutu Szkoły). Aktywność ucznia na lekcji promowana jest plusem (+). 5 plusów skutkuje oceną bardzo dobrą (wg Statutu Szkoły). Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w semestrze bez ponoszenia konsekwencji (wg Statutu Szkoły). Testy są obowiązkowe i w przypadku nieobecności uczeń zobowiązany jest rozwiązać test w umówionym z nauczycielem terminie. Test można również poprawić w umówionym z nauczycielem terminie. Ocenianie testów: cel powyżej % bdb powyżej 85-97% db powyżej 70-84% dst powyżej 50-69% dop powyżej 31-49% ndst 30% i niżej Ocenianie odp. ustnych: a) słownictwo obowiązują poznane słówka z zakresu omawianej jednostki (unitu) ze słowniczka World list (na końcu podręcznika). Za każdą poprawną odpowiedź (z 10-ciu) uczeń otrzymuje 1 punkt (sprawdzenie słownictwa może mieć również formę pisemną wg tych samych zasad). 10p. + słownictwo z całego omówionego materiału (od początku roku szk.) cel 9-10p. bdb 7-8p db 5-6p. dst 3-4p. dop 0-2p ndst b) gramatyka uczeń odpowiada na 5 pytań z sekcji Grammar, za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje 1p. 5p. + dodatkowa znajomość całego omówionego materiału gramatycznego cel 5p bdb

14 4p. db 3p dst 2p dop 0-1p ndst

15 dla klas V POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Niewielka ilość słownictwa uniemożliwia mu komunikację, błędy w pisowni wyrazów uniemożliwiają zrozumienie napisanego tekstu, liczne błędy leksykalnogramatyczne w dużym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają komunikację Często nie rozumie lub w niewielkim stopniu rozumie polecenia nauczyciela, nie potrafi rozwiązywać zadań na słuchanie ani na czytanie POZIOM PODSTAWOWY zna niewiele podstawowych słów i wyrażeń popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie zna część wprowadzonych struktur gramatycznych popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań rozumie polecenia nauczyciela, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na czytanie zna część wprowadzonych słów i wyrażeń popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie POZIOM PONADPODSTAWOWY zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne rozumie polecenia nauczyciela poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie BARDZO zna prawie wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia poprawnie je zapisuje i wymawia zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne popełnia sporadyczne błędy leksykalnogramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić rozumie polecenia nauczyciela poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi CELUJĄCA zna wszystkie wprowadzone słowa, wyrażenia, struktury i bezbłędnie je zapisuje. rozumie polecenia nauczyciela bezbłędnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi

16 Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Inne kryteria Wypowiedzi są niespójne i nielogiczne, często niezrozumiałe Nie potrafi zadawać najprostszych pytań wprowadzonych w podręczniku ani odpowiedzieć na nie Nie potrafi zapisać nawet niewielkiej części informacji z tekstu słuchanego lub czytanego nie okazuje zainteresowania przedmiotem nie jest aktywny na lekcji zwykle nie jest przygotowany do zajęć zwykle nie odrabia pracy domowej przekazuje niewielką część istotnych informacji wypowiedzi nie są płynne i są bardzo krótkie wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne stosuje wąski zakres słownictwa i struktur liczne błędy czasami zakłócają komunikację czasami reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego zadaje najprostsze pytania, które wprowadzono w podręczniku i czasami odpowiada na nie zapisuje niewielką część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego okazuje zainteresowanie przedmiotem rzadko jest aktywny na lekcji często nie jest przygotowany do zajęć często nie odrabia pracy domowej przekazuje część istotnych informacji wypowiedzi nie są zbyt płynne i są dość krótkie wypowiedzi są częściowo nielogiczne i niespójne stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi popełnia sporo błędów, które nie zakłócają komunikacji zwykle reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego odpowiada na większość pytań oraz zadaje niektóre z nich zapisuje część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego czasami okazuje zainteresowanie przedmiotem czasami jest aktywny na lekcji zwykle jest przygotowany do zajęć zwykle odrabia pracę domową przekazuje wszystkie istotne informacje wypowiedzi są zwykle płynne i mają odpowiednią długość wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne stosuje bogate słownictwo i struktury popełnia nieliczne błędy zwykle poprawnie reaguje na wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego zadaje pytania i odpowiada na nie zapisuje lub przekazuje ustnie większość informacji z tekstu słuchanego lub czytanego okazuje zainteresowanie przedmiotem jest aktywny na lekcji zwykle jest przygotowany do zajęć regularnie odrabia pracę domową przekazuje wszystkie informacje wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość wypowiedzi są logiczne i spójne stosuje bogate słownictwo i struktury popełnia sporadyczne błędy poprawnie reaguje na pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego samodzielnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na nie zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z tekstu słuchanego lub czytanego okazuje duże zainteresowanie przedmiotem jest bardzo aktywny na lekcji jest przygotowany do zajęć regularnie odrabia pracę domową przekazuje wszystkie informacje wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość wypowiedzi są logiczne i spójne stosuje bogate słownictwo i struktury, nie popełnia błędów poprawnie reaguje na pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego samodzielnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na nie bezbłędnie zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z tekstu słuchanego lub czytanego kryteria jak dla oceny bardzo dobrej plus: wykonuje zadania dodatkowe samodzielnie doskonali swoje umiejętności językowe samodzielnie szuka dodatkowych informacji (np. w słowniku), osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

17

18 Kryteria szczegółowe W kryteriach szczegółowych nie uwzględniono oceny niedostatecznej i celującej. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą. Oznacza to, że uczeń nie opanował podstawowej wiedzy oraz nie posiada podstawowych umiejętności określonych w nowej podstawie programowej. Tym samym nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria dla oceny bardzo dobrej, a jego wiedza i umiejętności wykraczają poza te kryteria. Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Rozdział Starter: Join Discovery Web! Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych czasownik to be i have got w czasie teraźniejszym (formy twierdzące, przeczące i pytania) czasownik can tryb rozkazujący: nakazy i zakazy W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Podaje co ma idealna szkolna strona internetowa. Mówi, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby. rozwiązuje zadania na czytanie. Podaje co ma idealna szkolna strona internetowa, a czego nie ma. Mówi, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby,co potrafi a czego nie potrafi robić. Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych czasownik to be i have got (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) czasownik can tryb rozkazujący: nakazy i zakazy rozwiązuje zadania na czytanie. Krótko opowiada o swojej idealnej szkolnej stronie internetowej. Zadaje proste pytania (np. o posiadane przedmioty, hobby, umiejętności) i odpowiada na nie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Opowiada o swojej idealnej stronie internetowej. Zadaje pytania (np. o posiadane przedmioty, hobby, umiejętności). Samodzielnie odpowiada na nie. Rozdział 1: Fun!

19 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych Czas Present Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania) Przysłówki częstotliwości Czas Present Continuous (formy twierdzące, przeczące i pytania) rozwiązuje zadania na czytanie. Układa kilka prostych zdań o sobie, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby, w formie listu do czasopisma. Odpowiada przysłówkami częstotliwości na pytania o czynności powtarzające się. Odpowiada na pytania o czynności odbywające się w danej chwili używając yes/no rozwiązuje Układa kilka prostych zdań o sobie, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby, krótko opisuje swoje ulubione hobby w formie listu do czasopisma. Pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają. Odpowiada na część pytań tego typu. Odpowiada na pytania dotyczące czynności odbywających się w danej chwili używając krótkich odpowiedzi. Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych Czas Present Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) Przysłówki częstotliwości Czas Present Continuous (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) rozwiązuje Dość samodzielnie opisuje siebie i swoje hobby w formie listu do czasopisma. Pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają. Odpowiada na pytania tego typu pełnymi zdaniami. Pyta rozmówcę o czynności, które się odbywają w danej chwili i odpowiada używając pełnych zdań. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje siebie i swoje hobby w formie listu do czasopisma. Samodzielnie pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają. Samodzielnie odpowiada na pytania tego typu. Samodzielnie pyta rozmówcę o czynności, które się odbywają w danej chwili i udziela wyczerpujących odpowiedzi. Przetwarzanie wypowiedzi Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. część informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 1 większość informacji z przeczytanych i informacje z przeczytanych i Rozdział 2: I m Hungry! BARDZO

20 Rozumienie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga rzeczowników policzalnych określniki ilości some i any określniki ilości much/many/a lot of rozwiązuje zadania na czytanie. rozwiązuje Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga rzeczowników policzalnych, wyjątkowe formy rzeczowników w liczbie mnogiej, np. fish - fish określniki ilości some i any określniki ilości much/many/a lot of rozwiązuje Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Tworzenie wypowiedzi Nazywa niektóre produkty żywnościowe. Mówi, jakie produkty znajdują się na obrazku. Krótko opisuje produkty znajdujące sie na obrazku, używa some/any, much/many. Opisuje produkty na obrazku, które się tam znajdują lub których tam nie ma, używając swobodnie wszystkich określników ilości. Odpowiada na niektóre pytania w podręczniku, by opisać wyjątkowy posiłek swojej rodziny. Wzorując się na przykładach w podręczniku, opisuje wyjątkowy posiłek swojej rodziny. Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje wyjątkowy posiłek swojej rodziny. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje wyjątkowy posiłek całej swojej rodziny. Układa kilka prostych zdań o swoim ulubionym święcie. Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje swoje ulubione święto. Dość samodzielnie opisuje swoje ulubione święto (np. data, jedzenie, z kim, dlaczego lubi). Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje ulubione święto (np. data, jedzenie, z kim, dlaczego lubi). Reagowanie na wypowiedzi Odpowiada na niektóre pytania dotyczące jedzenia. Pyta rozmówcę o spożywane przez niego jedzenie i picie. Odpowiada na część pytań tego typu. Pyta rozmówcę o jedzenie i picie (np. ilości, częstotliwość). Odpowiada na pytania tego typu. Samodzielnie pyta rozmówcę o jego zwyczaje jedzeniowe. Wyczerpująco odpowiada na pytania tego typu. Przetwarzanie wypowiedzi Odpowiada na niektóre prośby i propozycje, używa yes/no. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. Prosi i proponuje, wzorując się na przykładach z podręcznika oraz reaguje na te propozycje i prośby, używa niektórych krótkich odpowiedzi. część informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 2 Prosi i proponuje używając wybranych przez siebie przykładów, reaguje na prośby i propozycje. większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 1 i 2 Samodzielnie wyraża prośby i propozycje, swobodnie reaguje na prośby i propozycje rozmówcy. informacje z przeczytanych i

21 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: Rozdział 3: Stories Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych czasownik to be w czasie Past Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania) czas Past Simple z czasownikami regularnymi (formy twierdzące, przeczące i pytania) czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi (formy twierdzące, przeczące i pytania) rozwiązuje zadania na czytanie. Używając odpowiedzi na pytania w podręczniku, układa kilka prostych zdań opisujących historię. Odpowiada na część prostych pytań o wydarzenia przeszłe. Prosi o podanie więcej szczegółów, wzoruje się na niektórych przykładach z podręcznika. Udziela krótkich odpowiedzi. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. rozwiązuje Krótko opisuje historię (np. podaje gdzie, kiedy się ona wydarzyłą). Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta rozmówcę o wydarzenia przeszłe. Odpowiada na część pytań tego typu. Prosi o podanie więcej szczegółów, wzoruje się na przykładach z podręcznika. Udziela krótkich odpowiedzi. część informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 3 Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych czasownik to be w czasie Past Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) czas Past Simple z czasownikami regularnymi (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) rozwiązuje Dość samodzielnie opisuje historię. Używa odpowiednich form przeszłych czasowników, podaje okoliczności. Pyta rozmówcę o wydarzenia przeszłe. Odpowiada na pytania tego typu. Prosi o podanie więcej szczegółów, używa poprawnych zdań w czasie Past Simple. Udziela odpowiedzi pełnymi zdaniami. większość informacji z przeczytanych i Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje historię (okoliczności). Używa odpowiednich form przeszłych czasowników. Samodzielnie pyta rozmówcę o wydarzenia przeszłe. Odpowiada na pytania tego typu. Samodzielnie pyta rozmówcę o więcej szczegółów. Udziela wyczerpujących odpowiedzi. informacje z przeczytanych i

22 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: Rozdział 4: Cities Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych stopniowanie przymiotników krótkich, jedno lub dwusylabowych stopniowanie przymiotników dłuższych, dwu i więcej sylabowych stopniowanie przymiotników nieregularnych good i bad wyrażenia too i enough w zdaniach twierdzących rozwiązuje zadania na czytanie. Mówi o miejscach w mieście, przedmiotach, używa stopniowania najpopularniejszych przymiotników. Odpowiada na niektóre pytania w podręczniku, by opisać swoje miasto. Pyta i odpowiada używając niektórych zwrotów wyrażających sugestie korzystając z gotowych przykładów w podręczniku. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. rozwiązuje Opisuje miejsca w mieście, przedmioty. Używa stopniowania przymiotników. Wzorując się na tekstach w podręczniku, opisuje swoje miasto. Pyta i odpowiada na sugestie korzystając z przykładów z podręcznika. część informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 4 Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych stopniowanie przymiotników krótkich, jedno lub dwusylabowych stopniowanie przymiotników dłuższych, dwu i więcej sylabowych, rozróżnia przymiotniki dłuższe od krótkich dwusylabowych stopniowanie przymiotników nieregularnych good i bad wyrażenia too i enough w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach rozwiązuje Opisuje miejsca w mieście, przedmioty. Używa stopniowania przymiotników krótkich, długich i nieregularnych. Porównuje miasta, miejsca, używa than. Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje swoje miasto. Pyta i odpowiada na sugestie, sam formułuje poprawne sugestie w formie pytań i twierdzeń. większość informacji z przeczytanych i Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 3 i 4 Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie opisuje miejsca w mieście, przedmioty, używa wszystkich poznanych form stopniowania przymiotników. Porównuje miasta. Swobodnie używa than w swoich wypowiedziach. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje miasto. Samodzielnie pyta i odpowiada na sugestie. Potrafi argumentować swoje zdanie używając too/enough informacje z przeczytanych i

23 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie wypowiedzi Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów. W niewielkim stopniu stosuje zadaniach. Popełnia liczne błędy: Rozdział 5: Explore! Zna i stosuje część poznanych stosuje zadaniach i własnych pytania ze słówkiem pytającym how + przymiotnik konstrukcja going to (formy twierdzące, przeczące i pytania) rozwiązuje zadania na czytanie. Mówi o zamiarach osób korzystając z niektórych przykładów z podręcznika. Układa kilka prostych zdań o swoich planach na przyszłość w formie a do przyjaciela. Używając niektórych pytań z podręcznika, pyta kolegów i koleżanki o cechy geograficzne używając słówka how + przymiotnik. Mówi o zamiarach związanych z wymyślaoną wyprawą korzystając z przykładów z podręcznika. Wskazuje kierunki korzystając z przykładów z podręcznika. Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów. rozwiązuje Mówi o zamiarach osób korzystając z przykładów z podręcznika. Wzorując się na tekstach w podręczniku i odpowiedziach na pytania krótko opisuje swoje plany na przyszłość w formie a. Pyta kolegów i koleżanki o cechy geograficzne wzorując się na pytaniach z podręcznika. Odpowiada na pytania. Mówi o zamiarach związanych z wymyśloną wyprawą, częściowo korzysta z gotowych przykładów. Odgaduje miejsce wyprawy kolegi lub koleżanki. Wskazuje kierunki, wzorując się na pomysłach z podręcznika. Zwykle podąża według wskazanych kierunków. część informacji z przeczytanych i Zna i stosuje większość poznanych stosuje zadaniach i własnych BARDZO Zna i stosuje prawie wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty. Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach i własnych pytania ze słówkiem pytającym how + przymiotnik konstrukcja going to (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi) rozwiązuje Tworzy pytania i mówi o zamiarach osób. Dość samodzielnie opisuje swoje plany na przyszłość w formie a do przyjaciela. Używa poznanych form wyrażenia going to. Pyta kolegów i koleżanki o cechy geograficzne. Odpowiada na pytania, stosując poznane przymiotniki (high, wide, deep, long, far, old). Mówi o zamiarach związanych z wymyśloną wyprawą. Odgaduje miejsce wymyślonej wyprawy kolegi, koleżanki używając pełnych zdań. Wskazuje kierunki, stosując większość poznanych zaimków. Podąża według wskazanych kierunków. większość informacji z przeczytanych i Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Samodzielnie wypowiada się o zamiarach osób korzystając poprawnie ze wszystkich form wyrażenia going to. Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje plany na przyszłość w formie a do przyjaciela. Pyta kolegów i koleżanki o czynności, które lubią. Wyczerpująco odpowiada na pytania, stosując poznane przymiotniki. Swobodnie mówi o zamiarach związanych z wymyśloną wyprawą. Odgaduje miejsce wymyślonej wyprawy kolegi, koleżanki argumentując swoją odpowiedź. Swobodnie wskazuje kierunki, stosując wszystkie poznane zaimki (through, away from, under, over, towards, around) informacje z przeczytanych i

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą. Oznacza to, że uczeń nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Discover English 2 klasa 6 SP

Discover English 2 klasa 6 SP KRYTERIA OCENIANIA Discover English 2 klasa 6 SP POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne dla klasy V

Kryteria oceniania ogólne dla klasy V POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1/A2, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA Discover English 2 Kryteria oceniania ogólne dla klasy V Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Radomiu

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Radomiu KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Radomiu 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: prace klasowe dotyczące określonego działu, kartkówki (10-cio

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA PROGRAMOWE DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA PROGRAMOWE DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE z języka angielskiego dla kl. IV-VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE z języka angielskiego dla kl. IV-VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie PRZEDMIOTOWE OCENIANIE z języka angielskiego dla kl. IV-VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie 1 Wymagania związanie z przygotowaniem ucznia do zajęć 2 Wymagania edukacyjne (wiadomości, umiejetności na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PZO z języka angielskiego opracowane zostały na podstawie Programu Nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Magdalena Goździejewska Anna Misaczek-Wąsowicz Spis treści: Klasa 4 podręcznik

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 6 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 6 Nauczyciel: mgr Jadwiga Stołowska-Skrzypczyk Discover English 3 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Język angielski. Kl. VI. Podręcznik: Discover English 3.Wydawnictwo Pearson. Kryteria ogólne.

Kryteria oceniania. Język angielski. Kl. VI. Podręcznik: Discover English 3.Wydawnictwo Pearson. Kryteria ogólne. Kryteria oceniania. Język angielski. Kl. VI. Podręcznik: Discover English 3.Wydawnictwo Pearson. Kryteria ogólne. POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - INFORMATYKA KLASA 2 LUB 4

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - INFORMATYKA KLASA 2 LUB 4 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY - INFORMATYKA KLASA 2 LUB 4 Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: English for Information Technology 1 (Wyd. PEARSON)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2+ Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2+ Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2+ Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny 2017/2018 1 Kryteria oceniania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie 1 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 1. Nauczyciele: mgr Iwona Kliber, mgr Joanna Perkowska-Whiley, mgr Sonia

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2, 3 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 3

New Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA New Exam Challenges 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2-B1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział IV I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo