Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Warszawa, 01 lipca 2015 r. 1

2 Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE... 4 TAB. 2 POZOSTAŁE RACHUNKI... 6 TAB. 3 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH... 7 KARTY BANKOWE... 8 TAB. 4 KARTY DEBETOWE... 8 TAB. 5 KARTY KREDYTOWE... 9 PRODUKTY KREDYTOWE TAB. 6 KREDYTY OBROTOWE TAB. 7 KREDYTY INWESTYCYJNE TAB. 8 WYKUP WIERZYTELNOŚCI TAB. 9 KREDYTY PREFERENCYJNE Z POMOCĄ ARIMR W RAMACH LINII RR, Z, PR, K01, K02 I MRCSK TAB. 10 KREDYTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ OPERACJE DEWIZOWE TAB. 11 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA OBCA (EXPORT) TAB. 12 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA WŁASNA (IMPORT) TAB. 13 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 14 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE TAB. 15 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB. 16 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE TAB. 17 INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB. 18 INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB. 19 OBRÓT BONAMI SKARBOWYMI ZA POŚREDNICTWEM BANKU BPS S.A TAB. 20 WRZUTNIA TAB. 21 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH TAB. 22 USŁUGI RÓŻNE TAB. 23 WYCENA NIERUCHOMOŚCI PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY (NIEOFEROWANE KLIENTOM DO SPRZEDAŻY) TAB. 24 PAKIETY UMOWY OD DNIA R DO DNIA R TAB. 25 POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE UMOWY OD DNIA R DO DNIA R TAB. 26 PAKIETY UMOWY DO DNIA R TAB. 27 KREDYTY TAB. 28 KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARIMR - UMOWY DO DNIA R

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku BPS S.A. dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku BPS S.A., zwanego dalej Bankiem. 2. W przypadku braku odmiennych zapisów umownych opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS S.A. niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania startkonto profitkonto premiumkonto 1 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 bieżącego 0 zł 0 zł 0 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego (w tym walutowe) 2 5 zł 10 zł 15 zł 2.3 Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 30 dni od otwarcia 3. Przelewy krajowe: 3.1 Przelew na rachunek w Banku: 50 zł 50 zł 50 zł w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 3.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku 10 zł 10 zł 10 zł w systemie bankowości internetowej: pakiet przelewów 10 szt zł pakiet przelewów 50 szt zł - - miesięcznie pakiet przelewów 150 szt zł pakiet przelewów 300 szt zł przelewy do ZUS i organów podatkowych 0 zł 0 zł 0 zł pozostałe przelewy 1 zł 1 zł 1 zł 3.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET: w placówce Banku 30 zł 30 zł 30 zł w systemie bankowości internetowej 15 zł 15 zł 15 zł 3.4 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku w systemie Express ELIXIR: w placówce Banku 20 zł 20 zł 20 zł w systemie bankowości internetowej 5 zł 5 zł 5 zł 4. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku: 4.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10 zł 10 zł 10 zł SEPA 10 zł 10 zł 10 zł Regulowany 30 zł 30 zł 30 zł polecenie wypłaty 7 0,25% min.30 zł, max. 300 zł 4.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100 zł 100 zł 100 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80 zł 80 zł 80 zł 4.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 5 zł 5 zł SEPA 10 zł 10 zł 10 zł Regulowany polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 4.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 4.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 8 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł banków trzecich 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł banków trzecich 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł banków trzecich 1 Opłaty negocjowane. 2 Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym został otwarty rachunek. 3 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Nie dotyczy przelewów ZUS i organów podatkowych. 4 Liczba bezpłatnych przelewów z rachunku bieżącego w ramach miesięcznej opłaty z zastrzeżeniem przypisu 14. Po wykorzystaniu liczby bezpłatnych przelewów opłata jak y w pkt , Niewykorzystana liczba bezpłatnych przelewów z paczki nie przechodzi na kolejny miesiąc. Istnieje możliwość wybrania jednej paczki przelewów. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 5 przelewów obowiązuje przez okres pierwszych pełnych 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o rachunek. Po okresie 12 miesięcy opłata jak y w pkt , Maksymalna kwota przelewu to zł. 7 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 4.7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania startkonto profitkonto premiumkonto Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł 50 zł 50 zł przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80 zł 80 zł 80 zł 4.7 Opłata Non-STP zł 30 zł 30 zł 4.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 5. Elektroniczne Kanały dostępu: 5.1 System bankowości elektronicznej: banków trzecich banków trzecich banków trzecich dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS 0 zł 0 zł 0 zł wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 0 zł 0 zł wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych 5 zł 5 zł 5 zł wydanie lub wysłanie tokena 120 zł 120 zł 120 zł 5.2 Powiadomienie SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 5.3 Telefoniczna usługa na hasło 11 miesięcznie 10 zł 10 zł 10 zł 6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: wpłata gotówkowa w placówce Banku 12 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty 0,25% min. 5 zł 0,20% min. 10 zł 6.3 wypłata gotówkowa 13 0,20% min. 5 zł 7. Zlecenie stałe: 0,40% min. 5 zł 0,35% min. 7 zł 0,30% min. 5 zł 0,40% min. 5 zł 0,35% min. 7 zł 0,30% min. 5 zł 7.1 rejestracja zlecenia stałego 0 zł 0 zł 0 zł 7.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 7.3 realizacja zlecenia stałego: na rachunek w Banku: w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł na rachunek w innym banku: w placówce Banku 8 zł 8 zł 8 zł w systemie bankowości internetowej 14 1 zł 1 zł 1 zł 8. Polecenie zapłaty: 8.1 rejestracja polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 8.2 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza rachunku na rachunek Wierzyciela realizacja polecenia zapłaty z rachunku Wierzyciela na rachunek Posiadacza rachunku 9. Czeki krajowe: 9.1 wydanie czeków 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 1 zł 1 zł 1 zł 5 zł 5 zł 5 zł 9.2 potwierdzenie czeku za czek 30 zł 30 zł 30 zł 9.3 inkaso czeku 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 9.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 50 zł 50 zł 50 zł 9 Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta. 11 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 12 W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 13 Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 50 zł. od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 50 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 14 Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku w systemie bankowości internetowej wlicza się do pakietu przelewów o którym mowa w pkt

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania startkonto profitkonto premiumkonto Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 15 miesięcznie wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem 15 Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. TAB. 2 Pozostałe rachunki Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek lokacyjny Rachunek powierniczy 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1 miesięcznie 0 zł wg umowy z Klientem Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem Rachunek lokaty terminowej 3. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 0 zł 20 zł System bankowości elektronicznej: 4.1 dostęp do systemu miesięcznie 69 zł wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 4.4 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych 5 zł 4.5 wydanie lub wysłanie tokena 120 zł 5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: wpłata gotówkowa w placówce Banku 2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 5.3 Wypłata gotówkowa 3 0,15% min. 5 zł 6. Przelewy krajowe: 6.1 Przelew na rachunek w Banku: 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł - 0 zł - 0 zł - 0 zł zł zł zł w placówce Banku 4 10 zł zł w systemie bankowości internetowej 10 zł zł 6.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku 10 zł zł w systemie bankowości internetowej 10 zł zł 6.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET: w placówce Banku 30 zł zł w systemie bankowości internetowej 15 zł zł 6.4 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku w systemie Express ELIXIR: w placówce Banku 20 zł w systemie bankowości internetowej 5 zł Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 7 miesięcznie - wg umowy z Klientem Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty rachunek. 2 W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 3 Wypłaty powyżej równowartości zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 50 zł. od kwoty przewyższającej równowartość zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 50 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 4 Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym 0 zł. Dotyczy Rachunku lokacyjnego. 5 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Nie dotyczy przelewów ZUS i organów podatkowych. 6 Maksymalna kwota przelewu to zł. 7 Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. 6

7 TAB. 3 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 5 zł 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 20 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym 10 zł za przesyłkę 2.2 listem poleconym 20 zł 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 5 zł 4. Duplikat wyciągu za wyciąg 20 zł 5. Historia rachunku za stronę 5 zł 6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych/ potwierdzenia realizacji Przekazu za dokument 10 zł 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp za zaświadczenie 20 zł 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla banków zagranicznych za potwierdzenie 20 zł 9. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 20 zł 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu jednorazowa realizacja 50 zł 10.2 częściowa realizacja za każdą wyegzekwowaną 0,5% kwotę min. 15 zł max. 100 zł 11. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: za każdą zawartą umowę 11.1 z Bankiem 0 zł 11.2 z innymi bankami 50 zł 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków 20 zł 0 zł 1 Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 7

8 KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty debetowe 1. Wydanie karty Visa Business Debetowa 0 zł 2. Użytkowanie karty Visa Business Debetowa miesięcznie 5 zł 3. Wznowienie karty Visa Business Debetowa 0 zł 4. Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa 15 zł 5. Transakcje bezgotówkowe 1 0 zł 6. Transakcje gotówkowe 1 : 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju 5 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 3% min. 10 zł 6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min. 10 zł 6.6 w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 6.7 w usłudze cash back 2 zł 7. Sprawdzanie salda w bankomacie 3 0 zł 8. Generowanie wyciągu na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) 3 zł 9. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta 0 zł 10. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN 0 zł 11. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 13. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł 14. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 0 zł 1 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 2 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 3 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 8

9 TAB. 5 Karty kredytowe 1. Wydanie nowej karty: 1.1 Visa Business Credit 0 zł 1.2 Visa Business Credit Gold 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 3. Obsługa karty głównej. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 Visa Business Credit mniej niż zł 75 zł rocznie co najmniej zł 0 zł 3.2 Visa Business Credit Gold mniej niż zł 250 zł rocznie co najmniej zł 0 zł 4. Obsługa karty dodatkowej: 4.1 Visa Business Credit 25 zł rocznie 4.2 Visa Business Credit Gold 50 zł 5. Wydanie duplikatu karty 30 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta 0 zł 7. Transakcje bezgotówkowe 1 0 zł 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 1 : 8.1 w kraju 3% min. 5 zł 8.2 za granicą 3% min.10zł 9. Przelew z karty 3% min. 5 zł 10. Sprawdzanie salda w bankomacie 2 0 zł 11. Generowanie wyciągu na życzenie Klienta za wskazany okres 10 zł 12. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 13. Obsługa nieterminowej spłaty 3 20 zł 14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 5% min. 100 zł 1 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 2 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 3 Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. 9

10 PRODUKTY KREDYTOWE TAB. 6 Kredyty obrotowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: 1 od wnioskowanej kwoty 2. Przyznanie/przedłużenie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym - MIKRO 2.2 Kredyt w rachunku bieżącym 2.3 Kredyt obrotowy 2. Kredyt rewolwingowy 2.5 Kredyt Agro Skup od kwoty kredytu/ podwyższenia od 0% od 2% min. 200 zł od 1,5% min. 200 zł 2.6 Kredytowa linia hipoteczna od 2% min. 200 zł 3. Gotowość finansowa: 2 miesięcznie od 3% 4 Zaangażowanie kredytowe: Kredyt w rachunku bieżącym - MIKRO 4.2 Kredyt w rachunku bieżącym 4.3 Kredyt obrotowy 4.4 Kredyt rewolwingowy 4.5 Kredyt Agro Skup rocznie 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: 4 od kwoty wcześniejszej spłaty 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu: 5 od kwoty przyrzeczonej od 2% min. 200 zł od 1,5% min. 200 zł do roku od 2% powyżej roku od 1% od 0,5% min.100 zł 7. Prolongowanie/odroczenie terminu spłaty kredytu: 6 od kwoty prolongowanej od 0,5% min. 500 zł 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 8.1 Kredyt o wartości do zł od 500 zł za aneks 8.2 Kredytu powyżej zł od 1000 zł 9. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Klienta: 9.1 Kredyt o wartości do zł 500 zł 9.2 Kredyt o wartości powyżej zł 1000 zł 10. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów: za monit/wezwanie 11. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta: za zaświadczenie/ opinię 200 zł 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 13. Rozłożenia zadłużenia na raty (Ratalna spłata zadłużenia): za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy od kwoty przekazanej do Ratalnej spłaty zadłużenia 500 zł 200 zł od 2% min. 200 zł 1 Prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za przyznanie/przedłużenie/podwyższenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 2 Wysokość prowizji podana w stosunku rocznym. Naliczana jest miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 3 Prowizja naliczana od aktualnej kwoty kredytu lub dostępnego limitu w przypadku kredytów odnawialnych, płatna w następnym dniu roboczym po upływie 12 miesięcznego okresu kredytowania. 4 Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieżącym. 5 Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej. 6 Prowizja pobierana jest jeśli prolongowany/odroczony terminu spłaty kredytu nie przekracza 6 miesięcy. W przypadku, gdy zmiana terminu spłaty kredytu wynosi powyżej 6 miesięcy stosuje się prowizję za odnowienie kwoty kredytu. 10

11 TAB. 7 Kredyty inwestycyjne 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od 0% 1.2 Kredytu na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów od wnioskowanej kwoty 0% 1.3 pozostałe kredyty od 0% 2. Przyznanie/przedłużenie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt inwestycyjny 2.2 Kredyt Szybka Inwestycja 2.3 Kredyt Szybka Inwestycja Agro 2.4 Kredyt na zakup papierów wartościowych Inwestycja 2.5 Kredyty pomostowe: od kwoty kredytu/podwyższenia od 1,5% Unia Biznes od 2% Unia Super Biznes 2 od kwoty od 2% Kredyt technologiczny kredytu/podwyższenia od 1,5% 2.6 Wspólny Remont od 2% 2.7 Kredyt na zakup kolektorów słonecznych od kwoty kredytu/podwyższenia od 2% do 4% min. 100 zł 2.8 Kredytu na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych od kwoty i huraganów kredytu/podwyższenia od 2,5% 3. Gotowość finansowa: 3 miesięcznie od 3% 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 4.2 Kredytu na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów od kwoty 0% wcześniejszej spłaty do 2 lat od 2% 4.3 Pozostałe kredyty pow 2 lat od 1% 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu: 5 od kwoty przyrzeczonej 6. Prolongowanie/odroczenie terminu spłaty kredytu: 6 2% od 0,5% min. 500 zł 6.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty prolongowanej 2% min. 20 zł 6.2 Pozostałe kredyty od kwoty prolongowanej 0,5% min. 500 zł 7. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 7 za aneks od 100 zł 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 8.1 Kredyt o wartości do zł od 500 zł za aneks 8.2 Kredyt o wartości powyżej zł od 1000 zł 9. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Klienta: 9.1 Kredyt o wartości do zł 500 zł 9.2 Kredyt o wartości powyżej zł 1000 zł 10. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów: za monit/wezwanie 11. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta: za zaświadczenie/ opinię 200 zł 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy: za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 500 zł 200 zł 1 Prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za przyznanie/przedłużenie/podwyższenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 2 Kredyt w ofercie Banku do dnia r. 3 Wysokość prowizji podana w stosunku rocznym. Naliczana jest miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 4 Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 5 Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej. 6 Prowizja pobierana jest jeśli prolongowany/odroczony terminu spłaty kredytu nie przekracza 6 miesięcy. W przypadku, gdy zmiana terminu spłaty kredytu wynosi powyżej 6 miesięcy stosuje się prowizję za odnowienie kwoty kredytu. 7 Dotyczy tylko Kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. 11

12 TAB. 8 Wykup wierzytelności 1. Rozpatrzenie wniosku o Wykup wierzytelności - prowizja przygotowawcza: 1 od wnioskowanej kwoty 2. Przyznanie/przedłużenie/podwyższenie kwoty Wykupu wierzytelności: Wykup wierzytelności do JST Wykup wierzytelności handlowych od kwoty Wykupu wierzytelności/ podwyższenia od 0% od 1,5% min. 200 zł 3. Gotowość finansowa: 2 miesięcznie od 3% 4. Wydanie promesy Wykupu wierzytelności: 3 od kwoty przyrzeczonej 5. Prolongowanie/odroczenie terminu spłaty Wykupu wierzytelności: 4 od kwoty prolongowanej 6. Zmiana innych postanowień Umowy na wniosek Klienta: od 0,5% min. 100 zł od 0,5% min. 500 zł 6.1 Wykup wierzytelności o wartości do zł od 500 zł za aneks 6.2 Wykup wierzytelności powyżej zł od 1000 zł 7. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Klienta: 7.1 Wykup wierzytelności o wartości do zł 500 zł 7.2 Wykup wierzytelności o wartości powyżej zł 1000 zł 8. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie dokumentów: 9. Wydanie zaświadczenia/opinii o Wykup wierzytelności na wniosek Klienta: 10. Sporządzenie historii Wykup wierzytelności na wniosek Klienta: za monit/wezwanie za zaświadczenie/ opinię za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 500 zł 200 zł 200 zł 1 Prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. W przypadku udzielenia Wykupu wierzytelności prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za przyznanie/przedłużenie/podwyższenie Wykupu wierzytelności. Nie dotyczy Wykup wierzytelności udzielanych w konsorcjum bankowym. 2 Wysokość prowizji podana w stosunku rocznym. Naliczana jest miesięcznie od różnicy pomiędzy limitem Wykupu wierzytelności postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 3 Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej. 4 Prowizja pobierana jest jeśli prolongowany/odroczony terminu spłaty kredytu nie przekracza 6 miesięcy. W przypadku, gdy zmiana terminu spłaty kredytu wynosi powyżej 6 miesięcy stosuje się prowizję za odnowienie kwoty kredytu. TAB. 9 Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR w ramach linii RR, Z, PR, K01, K02 i MRcsk 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 1 od wnioskowanej kwoty od kwoty 2. Przyznanie kwoty kredytu kredytu od 0% 1,85% 1 Prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 12

13 TAB. 10 Kredyty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 1 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: 2 od wnioskowanej kwoty 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: Przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę od kwoty kredyt 2.3 przeznaczony na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej WIARYGODNY PARTNER : dla kredytów z okresem kredytowania do 12 miesięcy od kwoty 1,5% dla kredytów z okresem kredytowania powyżej 12 miesięcy kredytu 2% inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych 2.4 gminnych i powiatowych na terenach wiejskich od kwoty inwestycyjnego na realizację inwestycji w zakresie wiejsko gminnych szkół kredytu 2.5 podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: 3 od kwoty wcześniejszej spłaty 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu: 4 od kwoty przyrzeczonej od 0% 1,5% 2% 2% 2% od 1,5% 0,5% min. 500 zł 5. Prolongowanie/odroczenie terminu spłaty kredytu: 5 od kwoty prolongowanej od 0,5% min. 500 zł 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 6.1 kredyt o wartości do zł od 500 zł za aneks 6.2 kredyt o wartości powyżej zł od 1000 zł 7. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Klienta: 7.1 Kredyt o wartości do zł 500 zł 7.2 Kredyt o wartości powyżej zł 1000 zł 8. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów: za monit/wezwanie 9. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta: za zaświadczenie/ opinię 200 zł 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy: za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 500 zł 200 zł 1 W przypadku kredytów udzielanych we współpracy z EFRWP prowizja za przyznanie kredytu nie może przekroczyć 2 % kwoty udzielonego kredytu określonej w umowie zawartej pomiędzy Bankiem BPS S.A. a EFRWP. 2 Prowizja przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za przyznanie/odnowienie/podwyższenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 3 Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 4 Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej. W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. 5 Prowizja pobierana jest jeśli prolongowany/odroczony terminu spłaty kredytu nie przekracza 6 miesięcy. W przypadku, gdy zmiana terminu spłaty kredytu wynosi powyżej 6 miesięcy stosuje się prowizję za odnowienie kwoty kredytu. 13

14 OPERACJE DEWIZOWE TAB. 11 Akredytywa dokumentowa obca (export) 1. Awizowanie beneficjentowi treści preawizu otwarcia akredytywy obcej 50 zł 2. Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania potwierdzenia od kwoty akredytywy 0,1% min. 150 zł, max. 500 zł 3. Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej od kwoty akredytywy za każdy 3 miesięczny okres 0,2% min. 200 zł ważności zobowiązania 4. Podwyższenie kwoty akredytywy: 4.1 niepotwierdzonej od kwoty podwyższenia 0,1% min.150 zł, max. 500 zł 4.2 potwierdzonej od kwoty podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności 0,2% min. 200 zł zobowiązania 5. Przedłużenie terminu ważności akredytywy od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: 5.1 niepotwierdzonej od salda akredytywy 0,1% min.150 zł, max. 500 zł 5.2 od salda akredytywy za potwierdzonej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano 1 każdy 3 miesięczny okres ważności 0,2% min. 200 zł Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także 6. przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono 150 zł w okresie, za który prowizję już pobrano 7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy od kwoty dokumentów 0,1% min. 100 zł, max. 300 zł 8. Negocjacja dokumentów/ płatność z akredytywy: 8.1 akredytywa niepotwierdzona od kwoty dokumentów 0,15% min. 150 zł 8.2 akredytywa potwierdzona od kwoty dokumentów 0,2% min. 300 zł 9. Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy Odroczenie płatności w ramach akredytywy: 2 wg zasad stosowanych w banku zagranicznym koszty rzeczywiste banku zagranicznego 0,1% 10.1 akredytywa niepotwierdzona min. 150 zł, max. 500 zł od kwoty dokumentów akredytywa potwierdzona za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres odroczenia licząc od ,2% min. 200 zł dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności 11. Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta 3 od kwoty przeniesienia 0,15% min. 150 zł 12. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych 50 zł 13. Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy zł 1 Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 2 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8. 3 Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej. 4 Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 150 zł lub mniej. 14

15 TAB. 12 Akredytywa dokumentowa własna (import) 1. Otwarcie akredytywy własnej 1 za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności 0,15% min. 200 zł 2. Preawiz otwarcia akredytywy 50 zł 3. Podwyższenie kwoty akredytywy od kwoty podwyższenia za każdy rozpoczęty 0,15% min. 200 zł 3 miesięczny okres ważności 4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy 2 każdy rozpoczęty 0,15% min. 150 zł od salda akredytywy za 3 miesięczny okres ważności 5. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano 50 zł 6. Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy od kwoty dokumentów 0,2% min. 100 zł 7. Odroczenie płatności w ramach akredytywy 3 od kwoty dokumentów za 0,15% min. 150 zł każdy rozpoczęty miesiąc 8. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych 50 zł 9. Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta 100 zł 10. Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy 100 zł 11. Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy zł 1 Prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności. 2 Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 3 Prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów do dnia dokonania płatności, niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 150 zł lub mniej. TAB. 13 Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym 1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych 1 0,2% min. 100 zł, max. 400 zł 2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) 70 zł 3. Zmiana instrukcji inkasowej 70 zł 4. Zwrot dokumentów niezapłaconych 70 zł 5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez podawcę inkasa) 50 zł 6. Odmowa zapłaty inkasa 2 50 zł 7. Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank 70 zł 8. Przygotowanie weksla własnego (sola) od każdego weksla 50 zł 9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego 30 zł 10. Oddanie weksla do protestu od każdego weksla 150 zł + koszty notarialne od kwoty awalowanej za 11. Awal na wekslu każdy rozpoczęty 3 od 0,5% do 3% miesięczny okres min. 100 zł ważności 12. Przechowywanie weksli przy przyjęciu weksli 70 zł 13. Nadanie komunikatu SWIFT od każdego komunikatu 10 zł 1 W przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od kwoty każdego weksla. 2 Opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub 4. 15

16 TAB. 14 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe): od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki od kwoty skupionej waluty od kwoty skupionej waluty 1.3 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej od kwoty skupionej waluty 2. Sprzedaż walut obcych: 2.1 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku 0,1% min. 10 zł, max. 100 zł 0,2% min. 20 zł, max. 100 zł 0,2% min. 25 zł, max. 120 zł 0,3% min. 10 zł, max. 150 zł TAB. 15 Czeki w obrocie dewizowym 1. Skup czeków podróżnych od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1% min. 40 zł 2. Warunkowy skup czeków 1 od łącznej wartości czeków 1,5% min. 20 zł 3. Inkaso czeków 2 od łącznej wartości czeków 0,25% w jednej walucie min. 20 zł, max. 300 zł 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 50 zł + koszty rzeczywiste 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową płatne w pozostałych krajach za czek 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4 USD płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku za czek 3 USD 5.4 czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD 5.5 czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3 15 zł 4 EUR 1 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 2 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3 Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 16

17 INNE USŁUGI TAB. 16 Gwarancje, poręczenia, awale 1. Wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia/ awalu od 0,2% od kwoty zobowiązania 2. Przyznanie gwarancji/ poręczenia/ awalu - prowizja przygotowawcza od 1% 3. Przyznanie limitu od kwoty limitu od 1% 4. Korzystanie z gwarancji/ poręczenia/ awalu w okresach trzy miesięcznych od 0,5% 5. Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu: 5.1 przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji/ awalu/ poręczenia od 1% od kwoty objętej zmianą 5.2 zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia/ awalu od 200 zł 6. Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu od kwoty roszczenia od 0,25% 7. Awizowanie treści gwarancji obcej od kwoty gwarancji 0,2% min. 100 zł 8. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia/ awalu za czynność 200 zł TAB. 17 Inkaso eksportowe w obrocie krajowym 1. Zmiana instrukcji inkasowej 20 zł 2. Prowizja za wypłatę z weksla 20 zł 3. Opłata pocztowa za wysyłkę weksla do innego banku krajowego 10 zł TAB. 18 Inkaso importowe w obrocie krajowym 1. Prowizja za akcept weksla 20 zł 2. Przechowywanie weksla od weksla 20 zł 3. Prowizja za zapłatę weksla 20 zł 4. Odmowa zapłaty weksla 20 zł 5. Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku krajowego 10 zł TAB. 19 Obrót bonami skarbowymi za pośrednictwem Banku BPS S.A. 1. Otwarcie konta depozytowego bonów skarbowych 30 zł 2. Prowadzenie konta depozytowego bonów skarbowych miesięcznie 0 zł 3. Złożenie oferty na przetarg na zakup bonów skarbowych na rynku pierwotnym od każdej oferty 50 zł 4. Zakup/sprzedaż bonów skarbowych przez Klienta na rynku wtórnym od Banku od każdej zrealizowanej transakcji 0 zł 5. Zakup/sprzedaż bonów skarbowych przez Klienta na rynku wtórnym od innego uczestnika obrotu 50 zł 6. Złożenie oferty przetargowej na odkup bonów skarbowych przez emitenta przed terminem wymagalności od każdej oferty 50 zł 7. Zrealizowanie wykupu bonów skarbowych od wartości nominalnej 0 zł 8. Dokonanie blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza konta depozytowego na zlecenie Klienta od każdej blokady 20 zł 9. Sporządzenie wydruku stanu konta 0 zł 10. Likwidacja konta depozytowego 0 zł 17

18 TAB. 20 Wrzutnia Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali zł umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni Wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni lub klucza do drzwiczek wg ceny zakupu 2. wrzutni + 30% marży 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni za wpłatę wg umowy z Klientem TAB. 21 Czynności kasowe w złotych 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki: 1.1 prowadzone w Banku 0,5% min. 5 zł od kwoty 1.2 prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 10 zł 2. Płatność kartą obcą w kasie Banku 3% min. 4 zł TAB. 22 Usługi różne 1. Wydanie kserokopii umowy 2. Potwierdzenie klucza telegraficznego 20 zł 3. Wydanie opinii o Kliencie Banku (na wniosek Klienta) 100 zł 4. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku od rachunku 6. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego od weksla 6 zł 7. Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla od sumy wekslowej 0,2% 8. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 8.1 krajowego 5 zł za stronę 8.2 zagranicznego 10 zł 9. Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu 10. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem): od wniosku 10.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 10.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 11. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika): 11.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 11.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 12. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem): 12.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 12.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 13. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika): 13.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 13.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 14. Odnowienie certyfikatu: 14.1 kolejny 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 14.2 kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 20 zł 100 zł 50 zł 18

19 TAB. 23 Wycena nieruchomości Lp. Rodzaj nieruchomości Powierzchnia nieruchomości za sporządzenie operatu szacunkowego Cena w PLN za aktualizację operatu szacunkowego 1. Lokal mieszkalny do 100 m zł 240 zł 1a Lokal mieszkalny powyżej 100 m zł 270 zł 2. Dom jednorodzinny do 300 m zł 420 zł 2a Dom jednorodzinny powyżej 300 m zł 540 zł Domy jednorodzinne z częścią komercyjną 3. (część komercyjna poniżej 50% powierzchni - użytkowej) zł 600 zł 4. Działka budowlana zł 240 zł 19

20 PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY (NIEOFEROWANE KLIENTOM DO SPRZEDAŻY) TAB. 24 y Umowy od dnia r do dnia r Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Na Dobry Początek Wygodny Wygodny Plus Komfortowy Komfortowy Plus Agro Agro Plus 1. Opłata za 1 miesięcznie 0 zł 2 15 zł/0 zł 3 50 zł/0 zł 3 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3 30 zł/0 zł 3 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Prowadzenie rachunku: bieżącego w ramach u pomocniczego (w tym walutowe) w ramach u Likwidacja u w ciągu 30 dni od otwarcia 5. Elektroniczne Kanały Dostępu: 5.1 System bankowości elektronicznej: miesięcznie Wspólny Dom Wspólny Dom Plus 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 0zł - pierwsze 3 rachunki 15 zł - kolejne 15 zł 0zł - pierwsze 2 rachunki 15 zł - kolejne 15 zł 0zł - pierwszy rachunek 15 zł - kolejny 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wydanie lub wysłanie tokena 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 5.2 SMS Kontakt: ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym opłata za powiadomienie SMS poza limitem (nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu bankowości internetowej) miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0 szt. 5 szt. 10 szt. 10 szt. 20 szt. 5 szt. 10 szt. 10 szt. 20 szt. 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 5.3 Telefoniczna usługa na hasło 4 miesięcznie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: wpłata gotówkowa w placówce Banku 6 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,2% min. 2 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0 zł od kwoty 6.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 1 Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty /rachunek. 2 Przez okres 12 pełnych miesięcy od dnia podpisania Umowy o. Następnie według opłat dla u Wygodny albo u Agro. 3 Opłaty nie pobiera się jeśli średnie saldo na rachunku bieżącym w poprzednim miesiącu kalendarzowym wyniosło min. dla u Wygodny i u Agro PLN, dla u Wygodny Plus i u Agro Plus PLN. 4 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 5 Dotyczy rachunku bieżącego w ramach pakietu oraz rachunków pomocniczych dla pakietu Wspólny Dom plus. 6 W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 20

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie walutowy Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01 września 2015 r.

Warszawa, 01 września 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 50/08/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Warszawa, 01 września 2015 r. 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Warszawa, 17 marca 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r.

Warszawa, kwiecień 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 21/06/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014 roku. dla umów zawartych od 01.04.2014 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 31.03.2014 obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 1.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od 15 czerwca 2015 r. Banku

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/25/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 14.11.2016r. obowiązuje od 21 listopad 2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 141 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 70/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 17.05.2016r. obowiązuje od dnia 01.06.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 6 /2015 z dnia 27.01.2015r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 01.08.2014 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 01.08.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 91/Z/2014 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 24.07.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.08.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 150/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 30.11.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 05.04.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 27.08.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje 02.01.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 5 czeki w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo