I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2012/2013

2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Cele konkursów: 1. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie ich do nauki w szkole wyższej. 3. Popularyzacja i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów objętych konkursami. Patronat nad konkursami: 2 1. Konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbywają się pod patronatem Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, oraz Marii Boreckiej, Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty. Organizatorzy konkursów: 3 1. Organizatorami konkursów są: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Morska w Szczecinie i Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum przy wsparciu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 2. Konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 odbywają się na podstawie porozumienia o współpracy zawartego między wyżej wymienionymi instytucjami. Konkursy: 1. W roku szkolnym 2012/2013 w województwie zachodniopomorskim odbędą się następujące konkursy: a. XVIII Wojewódzki Konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki; b. XIV Konkurs Biologiczny; c. XLV Konkurs Chemiczny; d. VI Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz ; e. IX Konkurs Wiedzy Ekonomicznej Być przedsiębiorczym ; f. LV Międzyszkolny Turniej Fizyczny; g. VI Konkurs Geograficzno-Nautologiczny; h. LIV Międzyszkolne Zawody Matematyczne; i. V Wojewódzki Konkurs Języków Obcych. 4 2

3 2. Konkursy organizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem, opracowanym przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i zatwierdzonym przez władze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Stargardzkiej Szkoły Wyższej Stargardinum. Uczestnicy konkursów: 5 1. Uczestnikami konkursów mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem szkół zaocznych, wieczorowych i dla dorosłych). 2. Udział uczniów w konkursach jest dobrowolny. 3. Każda szkoła może zgłosić trzech uczniów do każdego konkursu. Szkoła, której uczniowie w roku poprzednim zdobyli tytuł laureata, może powiększyć liczbę zgłaszanych uczniów o liczbę zeszłorocznych laureatów indywidualnych danego konkursu, jednak nie więcej niż o dwóch uczniów (punkt nie dotyczy Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego, Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych, Konkursu Biologicznego i Chemicznego). 4. Uczniowie mogą wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów. 5. Uczestnicy konkursów muszą okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 6. Spóźnienie uczestnika na konkurs pozbawia go prawa do udziału w konkursie. 7. Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do potrzeb konkursów oraz do zamieszczania danych osobowych w środkach społecznego przekazu. Sposób informowania o konkursach: 6 1. Regulamin konkursów zostanie rozesłany do szkół drogą elektroniczną w terminie do 15 stycznia 2013 r. i będzie umieszczony na stronie internetowej ZCDN-u: oraz na stronach uczelni wyższych: Dyrektorzy szkół poinformują uczniów i nauczycieli o konkursach organizowanych w roku szkolnym 2012/2013 i zapoznają ich z regulaminami tych konkursów. Zakres wymagań: 7 1. Tematyka konkursów obejmuje zakres rozszerzony Podstawy Programowej dla poszczególnych przedmiotów. 2. Zakresy szczegółowe wymagań konkursowych mogą być podane w regulaminach poszczególnych konkursów. 3

4 8 Sposób powoływania komisji, skład komisji oraz sposób jej procedowania: 1. Składy komisji konkursowych określają władze odpowiedniej dla danego konkursu uczelni wyższej w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 2. Komisję konkursową stanowi przewodniczący i co najmniej dwóch członków. 3. Do zadań komisji konkursowych należą: a) opracowanie testów i/lub ćwiczeń konkursowych, b) nadzorowanie przebiegu konkursu, c) sprawdzenie prac konkursowych, d) ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu, e) prowadzenie dokumentacji konkursu, f) pomoc w przygotowaniu uroczystego podsumowania konkursu. 4. Dokumentację konkursową stanowią: pismo powołujące komisję, regulamin konkursu, lista uczestników oraz opiekunów, test konkursowy z odpowiedziami, prace uczestników, protokół z wynikami. 5. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący. 6. Decyzje w komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw decydujący głos ma przewodniczący. 7. Uczestnikom konkursów przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji konkursowej do przewodniczącego komisji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Odwołania rozpatrywane są w terminie 7 dni. 9 Kalendarz prac konkursowych: 1. Ustala się następujący terminarz i miejsca odbycia konkursów: Nazwa konkursu Data i godzina konkursu Miejsce konkursu, adres strony internetowej XVIII Konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki do 16 lutego 2013 r. termin nadsyłania referatów 5 marca 2013 r., godz wojewódzkie seminarium XIV Konkurs Biologiczny 16 marca 2013 r., godz I etap 16 marca 2013 r., godz finał ZCDN, ul. Sowińskiego 68, Szczecin sala konferencyjna ZUT, ul. Judyma 12A ZUT, ul. Judyma 20 zakładka: Konkursy 4

5 XLV Konkurs Chemiczny 16 lutego 2013 r., godz I etap 2 marca 2013 r., godz finał VI Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz IX Konkurs Wiedzy Ekonomicznej Być przedsiębiorczym LV Międzyszkolny Turniej Fizyczny VI Konkurs Geograficzno- -Nautologiczny LIV Międzyszkolne Zawody Matematyczne V Wojewódzki Konkurs Języków Obcych Zgłoszenia do 5 kwietnia 2013r. Nadsyłanie prac do 15 kwietnia 2013 r. ZUT, ul. Piastów 42 ZUT, al. Piastów 42, s zakładka: Konkursy Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum ul. Kazimierza Wielkiego 17 Stargard Szczeciński fax: kwietnia 2013 r., godz ZUT, ul. Żołnierska 47, s zakładka: Konkursy 13 kwietnia 2013 r., godz Uniwersytet Szczeciński, ul. Wielkopolska 15, s kwietnia 2013 r., godz Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 aula im. Prof. Łaskiego (IV p.) 9 marca 2013 r., godz Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, Szczecin oraz I LO w Koszalinie, ul. KEN kwietnia 2013 r., godz etap wojewódzki, część pisemna Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Piastów 40/B, blok 3 s kwietnia 2013 r.,godz , etap wojewódzki, część ustna dla języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego Wydział Filologiczny US al. Piastów 40/B, blok 4 Język angielski s. 115 i 116 Język rosyjski s. 2 Język francuski s.120 Język niemiecki ul. Rycerska 3, Szczecin, s. 6 i Zgłoszenia uczestników szkoły przesyłają na adres Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin. Uwaga! Powyższe nie dotyczy konkursów: astronomicznego, fizycznego, matematycznego i dziennikarskiego. 5

6 3. Ostateczne wyniki ogłoszone będą w ciągu 7 do 14 dni od zakończenia poszczególnych konkursów, na wcześniej podanych stronach internetowych. 4. Uroczyste podsumowanie konkursów odbędzie się w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 7 czerwca 2013 r., o godz Laureaci konkursów oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni na tę uroczystość odrębnym pismem. Uprawnienia finalistów i laureatów: Finalistą zostaje uczestnik konkursu, który zakwalifikował się do finału i wziął w nim udział. 2. Tytuł laureata otrzymują najlepsi uczestnicy finału. Liczba laureatów jest uzależniona od liczby uczestników danego konkursu, tj.: a. jeżeli w konkursie uczestniczyło do 10 uczniów 1 laureat, b. jeżeli w konkursie uczestniczyło od 11 do 20 uczniów 2 laureatów, c. jeżeli w konkursie uczestniczyło od 21 do 30 uczniów 3 laureatów, d. jeżeli w konkursie uczestniczyło od 31 do 60 uczniów 4 laureatów, e. jeżeli w konkursie uczestniczyło powyżej 60 uczniów 5 laureatów. Jeżeli konkurs przewiduje klasyfikację drużynową, tytuł laureata otrzymują uczniowie wchodzący w skład trzech najlepszych drużyn w klasyfikacji drużynowej. 3. W każdym konkursie mogą także być przyznane wyróżnienia. Maksymalna liczba wyróżnionych jest uzależniona od liczby uczestników danego konkursu, tj.: a. jeżeli w konkursie uczestniczyło do 30 uczniów 1 wyróżniony, b. jeżeli w konkursie uczestniczyło od 31 do 60 uczniów 2 wyróżnionych, c. jeżeli w konkursie uczestniczyło powyżej 60 uczniów 3 wyróżnionych. 4. Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 5. Laureaci klasyfikacji drużynowej otrzymują statuetki oraz dyplomy. II. REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE KONKURSÓW Regulamin XVIII Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Astronomii i Astronautyki 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 2. Konkurs i seminarium organizuje się w celu popularyzacji astronomii i astronautyki oraz rozbudzenia i rozwijania zainteresowania tymi dziedzinami wiedzy. 3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych województwa (bez szkół zaocznych, wieczorowych, dla dorosłych itp.), a także zainteresowani astronomią uczniowie gimnazjów (z zastrzeżeniem, że uczniowie gimnazjów 6

7 nie mogą być skierowani do finału ogólnopolskiego jako uczestnicy, nawet w przypadku uzyskania przez nich tytułu laureata etapu wojewódzkiego). 4. Uczestnicy konkursu piszą referat na dowolnie przez siebie wybrany temat z zakresu astronomii lub astronautyki. Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie, ale nie wyklucza się referatów przeglądowych, podsumowujących osiągnięcia astronomii lub astronautyki w całości lub osiągnięcia pewnych działów tych dziedzin wiedzy. Pożądane są referaty zawierające wyniki własnych obserwacji, obliczeń czy prac konstrukcyjnych autora, także programy komputerowe. 5. Uczniowie piszący referaty mogą korzystać z konsultacji udzielanych przez nauczycieli uczących fizyki z astronomią w danej szkole. 6. Praca powinna zawierać od 4 do 10 stron papieru formatu A4 i powinna być przygotowana w wersji drukowanej. Każda strona powinna być zaopatrzona kolejnym numerem i nazwiskiem autora. Wymagany rozmiar czcionki powinien wynosić 12. Na stronie tytułowej należy podać: - imię i nazwisko autora oraz tytuł referatu; - dokładny adres domowy, numer telefonu, nazwę i adres szkoły oraz klasę; - imię i nazwisko nauczyciela udzielającego pomocy autorowi, - spis literatury i innych źródeł, z jakich korzystał autor referatu autor i tytuł książki lub artykułu, rok wydania książki, nazwa czasopisma oraz numer i rocznik, tytuły i inne dane programów komputerowych oraz adresy stron internetowych, - jeżeli do referatu dołączony jest program lub prezentacja komputerowa, to należy podać minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia programu oraz wymienić lub dołączyć oprogramowanie niezbędne do obejrzenia prezentacji. 7. Nie zaleca się przygotowywania referatów zbiorowych, pisanych przez dwu lub więcej autorów. 8. Uwaga! Referat nie może być przepisany (w całości lub w części) z referatów innych autorów, artykułów prasowych, czasopism lub książek, a także stron internetowych. Takie referaty będą odrzucane przez komisję konkursową. 9. Praca powinna być napisana w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostaje wysłany na konkurs, a drugi pozostaje u autora. 10. Pracę należy przesłać na adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin z dopiskiem na kopercie: KONKURS ASTRONOMICZNY. 11. Termin nadsyłania prac upływa roku. Decyduje data stempla pocztowego. 12. Jeżeli w danej szkole referaty przygotowuje bardzo wielu uczniów, nauczyciel fizyki (astronomii) może przeprowadzić wstępne szkolne eliminacje i wysłać na konkurs tylko 3 najlepsze prace z zastrzeżeniem 5, p. 3 postanowień ogólnych Regulaminu. 13. Nadesłane prace będą ocenione przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Komisja wytypuje prace, które będą referowane podczas XVIII Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego. Wyniki eliminacji oraz wykaz zakwalifikowanych do finału prac będą zamieszczone na stronie: Wojewódzkie seminarium zaplanowano na 5 marca 2013 roku, na godzinę 14.30, w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin. W seminarium, oprócz uczniów referujących swoje prace, mogą uczestniczyć ich nauczyciele oraz uczniowie, których referaty nie zostały zakwalifikowane do seminarium. 15. Prezentacja referatu powinna być przygotowana w oparciu o pozostawiony sobie egzemplarz pracy i nie może trwać dłużej niż 15 minut. 7

8 16. Do dyspozycji referujących będą przygotowane: tablica, flipchart, rzutnik folii (pisma), komputer z rzutnikiem multimedialnym i dostęp do Internetu. 17. Oceniając referaty i wystąpienia autorów, komisja będzie brać pod uwagę: - wartość merytoryczną pracy pisemnej oraz wygłaszanego referatu, - samodzielność autora przy pisaniu referatu, - sposób prezentowania, - poziom wyjaśnień udzielanych komisji i uczestnikom podczas dyskusji. 18. Laureatami konkursu zostanie trzech uczestników Seminarium wybranych przez komisję. Komisja konkursowa może także przyznać trzy wyróżnienia. Dodatkowo autorzy dwóch najlepszych referatów wezmą udział w Seminarium Ogólnopolskim w Grudziądzu, które odbędzie się w dniach marca 2013 r. 19. Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymają dyplomy, a dla laureatów i wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe. 20. Dodatkowych informacji na temat konkursu i seminarium udziela Zdzisław Nowak, nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, tel , kom , XIV Konkurs Biologiczny 1. Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 2. W roku szkolnym 2012/2013 Konkurs Biologiczny będzie dwuetapowy i odbędzie się jednego dnia. 3. Eliminacje do konkursu (pierwszy etap) odbędą się w sobotę, 16 marca 2013 roku, o godz. 9.30, w budynku ZUT-u w Szczecinie przy ul. Doktora Judyma 12A. 4. Wymagany zakres treści obejmuje rozszerzone programy nauczania biologii w szkołach ponadgimnazjalnych. 5. Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie w czasie 90 minut testu jednokrotnego wyboru składającego się z 50 zadań. Uczestnicy wybierają tylko jedną odpowiedź w każdym zadaniu, stawiając przy niej znak X (długopisem). 6. Szkoły mogą zgłosić do eliminacji konkursu do trzech uczniów. Zgłoszenia należy przesłać na adres ZCDN-u. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), zgodnie z załącznikiem Karta zgłoszenia. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 marca 2013 roku. 7. Do finału konkursu przejdzie 10 zawodników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w eliminacjach. 8. Wyniki eliminacji oraz lista uczestników finału zostaną ogłoszone tego samego dnia, czyli 16 marca 2013 r., o godz , oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Doktora Judyma 12A. 9. Finał konkursu (drugi etap) odbędzie się w sobotę, 16 marca 2013 roku, o godz , w Szczecinie, w sali ćwiczeń Katedry Zoologii i Pszczelnictwa Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, przy ul. Doktora Judyma Uczestnicy finału otrzymają do wykonania zestaw zadań praktycznych z biologii. Tematyka tych zadań zostanie umieszczona na stronie internetowej ZUT-u do 28 lutego 2013 roku. 8

9 11. W konkursie prowadzone są dwie klasyfikacje: indywidualna i drużynowa. Do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej konkursu zaliczane są punkty zdobyte w obu etapach. W eliminacjach maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów odpowiada liczbie przedstawionych do rozwiązania zadań. W finale każdy uczestnik będzie mógł zdobyć 20 dodatkowych punktów. Do klasyfikacji drużynowej wlicza się punkty zdobyte przez trzech uczestników konkursu z danej szkoły. 12. Komisja konkursowa po sprawdzeniu kart odpowiedzi ustali wyniki konkursu w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej i ogłosi je w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu na stronach internetowych ZUT-u: oraz ZCDN-u: Tytuł finalisty XIV Konkursu Biologicznego przysługuje każdemu uczestnikowi etapu finałowego. 14. Tytuł laureata oraz wyróżnienia przyznawane będą zgodnie z zapisem w 10 Regulaminu, Postanowienia Ogólne. XLV Konkurs Chemiczny 1. Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 2. W roku szkolnym 2012/2013 Konkurs Chemiczny będzie dwuetapowy. 3. Eliminacje konkursu odbędą się 16 lutego 2013 r., godz , w budynku ZUT-u przy al. Piastów Wymagany zakres treści obejmuje rozszerzone programy nauczania chemii w szkołach ponadgimnazjalnych. 5. Zadaniem uczestników eliminacji konkursu będzie rozwiązanie w czasie 120 minut testu jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań. Uczestnicy mogą korzystać z kalkulatora i układu okresowego pierwiastków. Nie dopuszcza się stosowania kalkulatorów wbudowanych w inne urządzenia (np. telefony komórkowe). Karty odpowiedzi muszą być wypełnione długopisem, pod rygorem nieuznania odpowiedzi. 6. Szkoła może zgłosić do eliminacji konkursu 3 uczniów. Zgłoszenia należy przesłać na adres ZCDN-u. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), zgodnie z załącznikiem Karta zgłoszenia. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 lutego 2013 roku. 7. Do finału konkursu przejdzie 10 zawodników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w eliminacjach. 8. Lista uczestników finału zostanie ogłoszona na stronie internetowej ZUT-u: i ZCDN-u: najpóźniej 22 lutego 2013 roku. 9. Finał konkursu odbędzie się 2 marca 2013 roku, o godz , w Szczecinie, w pracowni chemicznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT przy al. Piastów 42, s Uczestnicy finału otrzymają do wykonania zestaw zadań laboratoryjnych z chemii. Tematyka zadań praktycznych zostanie umieszczona na stronie internetowej ZUT-u: oraz na stronie ZCDN-u: do 25 lutego 2013 roku. 11. W konkursie prowadzona jest klasyfikacja indywidualna i drużynowa. Do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej konkursu zalicza się punkty zdobyte w obu etapach. W eliminacjach maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów odpowiada liczbie przedstawionych do rozwiązania zadań. W finale każdy uczestnik będzie mógł zdobyć 9

10 dodatkowe 20 punktów. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty zdobyte przez trzech uczestników konkursu z danej szkoły. 12. Komisja konkursowa po sprawdzeniu kart odpowiedzi ustali wyniki konkursu w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej i ogłosi je w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu na stronach internetowych ZUT-u oraz ZCDN-u Tytuł finalisty XLV Konkursu Chemicznego przysługuje każdemu uczestnikowi etapu finałowego. 14. Tytuł laureata oraz wyróżnienia przyznawane będą zgodnie z zapisem w 10 Regulaminu, Postanowienia Ogólne. VI Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz 1 Organizatorzy 1. Organizatorem VI edycji Konkursu Dziennikarskiego Bliżej niż myślisz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy felieton, fotoreportaż jest Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, zwana dalej Organizatorem Konkursu. 2. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania. 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz do zamieszczenia swoich danych osobowych w środkach przekazu wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu w przypadku zostania laureatem Konkursu. 4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu. 5. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora Konkursu na każde żądanie uczestników Konkursu. 2 Temat Tematy prac konkursowych powinny dotyczyć następujących zagadnień: 1. Autorytet jego rola w moim życiu. 2. Życie z pasją mój wewnętrzny świat. 3. Reklama PRL-u a reklama współczesna. Praca powinna być przygotowana w jednej z form podanych w 6 Regulaminu. 10

11 3 Cele 1. Poznanie zainteresowań młodzieży XXI wieku. 2. Rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów. 3. Pobudzanie twórczego myślenia. 4. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. 5. Wyłonienie i promocja uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli i szkół. 6. Integrowanie środowisk edukacyjnych województwa. 4 Ogłoszenie Konkursu Informacje o czasie trwania i zasadach Konkursu oraz o nagrodach w nim przewidzianych zostaną przedstawione: a) zainteresowanym szkołom ponadgimnazjalnym, c) przedstawicielom środków społecznego przekazu, d) na stronie Uczestnicy 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby indywidualne - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką dziennikarską. 2. Każdy z uczestników Konkursu wraz z nadesłaniem pracy konkursowej musi podpisać oświadczenie zamieszczone na stronie stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu. 6 Zasady zgłaszania prac konkursowych 1. Wypełnione zgłoszenia wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2) należy przesłać do dnia 5 kwietnia 2013 r. faxem na numer: lub mejlem: 2. Każda szkoła może zgłosić do konkursu trzech uczniów. Szkoła, która w roku poprzednim miała laureatów, może powiększyć liczbę zgłaszanych uczniów o liczbę laureatów, jednak nie więcej niż o dwóch uczniów. 3. Każdy uczestnik Konkursu, w terminie do 15 kwietnia 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego), przesyła pracę konkursową w postaci: felietonu lub fotoreportażu. 4. Opis pracy konkursowej powinien zawierać dane: 1) Imię i nazwisko autora (bądź autorów). 2) Tytuł pracy. 3) Forma pracy. 4) Nazwę i adres szkoły. 11

12 5) Nr telefonu lub adres mejlowy do autora (autorów). Prosimy dołączyć imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca. 5. Zgłoszenie pracy konkursowej powinno obejmować: a) podpisany przez uczestnika Konkursu Załącznik nr 1 do Regulaminu; b) w przypadku wcześniejszej publikacji danej pracy informacje o dacie i miejscu tej publikacji; c) w przypadku felietonu uczestnik Konkursu powinien dodatkowo: przesłać felieton w formie elektronicznej, zapisanej jako plik formatu txt, rtf lub pdf na nośniku CD-ROM lub dysku DVD, przesłać wydruk komputerowy lub kserokopię artykułu. 6. Objętość prac biorących udział w konkursie: a) w przypadku felietonu: 1 3 stron (czcionka 12, Times New Roman); b) w przypadku fotoreportażu: 5 10 fotografii (rozmiar: minimum 10x15 cm); 7. Prace należy nadsyłać w zaklejonych kopertach na adres: Konkurs Bliżej niż myślisz Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum ul. Kazimierza Wielkiego Stargard Szczeciński 7 Zasady przyznawania nagród 1. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi pięć osób powołanych przez Organizatora Konkursu. 2. Obradom Komisji Konkursowej przewodniczy przedstawiciel Organizatora Konkursu. 3. Tytuł laureata oraz wyróżnienia przyznawane będą zgodnie z zapisem w 10 Regulaminu, Postanowienia Ogólne. 4. Każda osoba z Komisji, oceniając pracę, dysponuje 5 punktami za każde kryterium. Przewodniczący Komisji dysponuje dodatkowo 10 punktami do przyznania. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 110 punktów. 5. Kryteria oceny prac konkursowych. Prace biorące udział w konkursie będą oceniane według następujących kryteriów: Zgodność z deklarowaną formą pracy konkursowej. Zgodność z tematem konkursu. Kultura języka. Oryginalność prezentowanych treści. 6. Sposób oceny prac konkursowych. Każda nadesłana praca konkursowa jest oceniana w każdym z 4 kryteriów oceny. 12

13 Kryterium oceny prac konkursowych może zawierać się w skali od 0 do 5 punktów. Łączna liczba punktów, będąca sumą punktacji poszczególnych kryteriów, stanowi ocenę nadesłanej pracy konkursowej. 7. Ustalenie laureatów i wyróżnionych nastąpi do 22 kwietnia 2013 r. w siedzibie Organizatora Konkursu. Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzanego konkursu oraz ogłoszenia jego wyników będą publikowane na stronie oraz w prasie. Laureatów konkursu będziemy informować także poprzez szkoły. 8. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji. 8 Nagrody 1. Wszystkim laureatom zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 2. Nagrody zostaną przekazane laureatom podczas uroczystości podsumowania konkursu, która odbędzie się w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 7 czerwca 2013 r., godz Lista laureatów i wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronie oraz do 26 kwietnia 2013 r. oraz w środkach przekazu wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 4. Organizator przewiduje możliwość opublikowania nagrodzonej pracy konkursowej w środkach przekazu wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 9 Postanowienia końcowe 1. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości zwrotu nadesłanych na Konkurs prac oraz nośników, na których prace te zostały utrwalone. 2. Odwołania dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora Konkursu w terminie do 2 maja 2013 r., bezpośrednio do siedziby Organizatora lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego). 3. Odwołania przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 4. Opisane wyżej odwołania rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 5. Decyzja Organizatora Konkursu w sprawie odwołań będzie ostateczna. 6. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez Organizatora Konkursu przez okres 1 roku. 13

14 ZAŁĄCZNIK NR 1: Oświadczenie uczestnika konkursu Niniejszym oświadczam, że jako uczestnik VI edycji konkursu Bliżej niż myślisz zorganizowanego przez Stargardzką Szkołę Wyższą Stargardinum z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz do zamieszczenia moich danych osobowych w środkach społecznego przekazu (prasa, telewizja, Internet) w wypadku, gdy zostanę laureatem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie jeśli zostanę laureatem Konkursu mojej pracy konkursowej lub jej fragmentu w prasie, rozgłośniach radiowych bądź programie telewizyjnym i w serwisach internetowych. Zapewniam, że przesyłana praca ma charakter oryginalny. Oświadczam, że jako autor jestem uprawniona/y do wyłącznego rozporządzania swoją pracą i nie wydałam/em do tej pory żadnych rozporządzeń swym prawem, odnoszących się do przesyłanej pracy. Poprzez wzięcie udziału w konkursie zobowiązuję się do przeniesienia na organizatora konkursu, Stargardzką Szkołę Wyższą Stargardinum, praw autorskich do przesłanej pracy na następujących polach eksploatacji utworu: zwielokrotnienia drukiem i rozpowszechnienia w inny sposób. Data, imię i nazwisko Podpis 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 2: Karta zgłoszeniowa na konkurs KARTA ZGŁOSZENIA VI Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz I. DANE UCZESTNIKA Nazwisko... Imię... Pseudonim dla celów konkursowych: Nazwa i adres szkoły: II. DANE KONTAKTOWE Numer telefonu... Adres III. DANE OPIEKUNA Nazwisko. Imię... IX Konkurs Wiedzy Ekonomicznej Być przedsiębiorczym 15

16 1. Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 2. Komisja powołana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie składa się z Przewodniczącego i dwóch członków. 3. Komisja sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem konkursu. 4. Konkurs jest jednoetapowy. Zadaniem uczestników konkursu jest rozwiązanie testu składającego się z 50 pytań. 5. Konkurs Wiedzy Ekonomicznej Być przedsiębiorczym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się 20 kwietnia 2013 r., o godzinie 11.00, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym przy ul. Żołnierskiej 47, sala 216. Nauczyciele przysyłają zgłoszenia uczniów, którzy chcą wziąć udział w konkursie na adres Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, z dopiskiem: Konkurs Być przedsiębiorczym do 12 kwietnia 2013 r. 6. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), zgodnie z załącznikiem Karta zgłoszenia. 7. Test należy wypełniać piórem lub długopisem, wpisując w miejscu wykropkowanym prawidłową odpowiedź lub podkreślając właściwą spośród podanych odpowiedzi. Szczegółowe zasady rozwiązywania testu reguluje instrukcja dołączona do testu. 8. Na rozwiązanie testu przeznacza się 90 minut. 9. Po sprawdzeniu testów i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników Komisja Konkursowa podaje wyniki na stronie internetowej ZCDN-u oraz ZUT-u w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu. 10. Od decyzji Komisji uczestnik Konkursu ma prawo odwołania w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia na stronach internetowych wyników do Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 11. Tytuł laureata oraz wyróżnienia przyznawane będą zgodnie z zapisem w 10 Regulaminu, Postanowienia Ogólne. 16

17 LV Międzyszkolny Turniej Fizyczny w roku szkolnym 2012/2013 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego 1. Organizatorem turnieju jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Obserwatorami Turnieju są przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. 2. Celem Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest podnoszenie poziomu nauczania fizyki, popularyzacja fizyki, pogłębianie zainteresowania tym przedmiotem oraz wpływanie na trafniejszy wybór kierunku studiów wyższych przez absolwentów szkół średnich. 3. Zakres wymagań obejmuje programy nauczania fizyki w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych. 4. Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie dowolnych klas szkół ponadgimnazjalnych wytypowani przez szkołę. Każda szkoła ma prawo do wystawienia maksymalnie czterech uczniów. Warunkiem klasyfikacji drużynowej jest udział minimum 3 osób z danej szkoły. 5. Zgłoszenia do turnieju należy dokonać w terminie do 5 kwietnia 2013 roku, na formularzu elektronicznym, poprzez stronę internetową pod adresem: 6. Międzyszkolny Turniej Fizyczny przebiega w dwóch etapach następujących kolejno tego samego dnia i oddzielonych 15-minutową przerwą: pierwszy etap test wyboru (20 pytań) 60 min, drugi etap 3 zadania (2 rachunkowe, 1 nieobliczeniowe) 90 min. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy biorą udział w obu etapach. W trakcie zawodów należy wyłączyć telefony komórkowe. Dopuszcza się używanie kalkulatorów nieprogramowalnych. W części testowej nie można korzystać z karty wzorów fizycznych. 7. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 20 punktów, za rozwiązanie zadań 30 punktów (po 10 za każde). 8. W trakcie turnieju prowadzona jest klasyfikacja drużynowa oraz indywidualna. O kolejności miejsc decyduje suma punktów zdobyta w obu etapach. Tytuł laureata turnieju otrzymuje pięciu najlepszych zawodników w punktacji indywidualnej oraz trzy najlepsze drużyny w klasyfikacji ogólnowojewódzkiej. Dodatkowo w punktacji indywidualnej mogą być przyznane 3 wyróżnienia. 9. Turniej odbędzie się 13 kwietnia 2013 roku, o godz , w budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie (aula, I piętro, sala116 oraz sala 212). 17

18 10. Wyniki LV Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego zostaną ogłoszone w ciągu 2 tygodni od dnia przeprowadzenia turnieju na stronie internetowej: Informacje bieżące o Turnieju będą umieszczane na stronie www (jak w p. 10), a ewentualne zapytania prosimy kierować do sekretarza turnieju dr Bożeny Mikłaszewicz ( tel , fax ). 12. Organem odwoławczym we wszystkich spornych sprawach związanych z przebiegiem LV Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest komisja powołana przez Dziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego. VI Konkurs Geograficzno-Nautologiczny 1. Organizatorem Konkursu jest Akademia Morska w Szczecinie przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 2. Komisja Konkursowa powołana przez Akademię Morską w Szczecinie składa się z Przewodniczącego i trzech członków. 3. Komisja sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem Konkursu. 4. Konkurs jest jednoetapowy. 5. VI Konkurs Geograficzno-Nautologiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się 27 kwietnia 2013 r., o godzinie 11.00, w auli im. prof. Łaskiego (IV p.) Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego Nauczyciele przysyłają zgłoszenia uczniów, którzy chcą wziąć udział w Konkursie, na adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, z dopiskiem: Konkurs Geograficzno- -Nautologiczny do 19 kwietnia 2013 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), zgodnie z załącznikiem Karta zgłoszenia. 7. Wymagany zakres wiedzy obejmuje rozszerzone programy nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych. 8. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań. Karty odpowiedzi należy wypełniać piórem lub długopisem. 9. Szczegółowe zasady rozwiązywania testu reguluje instrukcja dołączona do testu. 10. Na rozwiązanie testu przeznacza się 90 minut. 11. Po sprawdzeniu testów i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników Komisja Konkursowa sporządza protokół i podaje wyniki na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Akademii Morskiej w Szczecinie do 14 dni od zakończenia konkursu. 12. Od decyzji Komisji uczestnik Konkursu ma prawo odwołania się. Odwołanie musi wpłynąć do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 18

19 13. Tytuł laureata oraz wyróżnienia przyznawane będą zgodnie z zapisem w 10 Regulaminu, Postanowienia Ogólne. 14. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. LIV MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY MATEMATYCZNE dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1. Organizatorem Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych jest Wydział Matematyczno- Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie. Obserwatorami Zawodów są przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. 2. Uczestnikami Zawodów mogą być uczniowie dowolnych klas szkół ponadgimnazjalnych wytypowani przez szkołę w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji. 3. Każda szkoła ma prawo zgłosić do Zawodów czteroosobową drużynę. Szkoła, która nie zgłasza drużyny, ma prawo zgłosić do Zawodów jednego lub dwóch uczniów, którzy będą klasyfikowani indywidualnie. 4. Szkoły, które w LIII MZM zajęły pierwsze, drugie lub trzecie miejsce (XIII LO w Szczecinie, I LO w Koszalinie, I LO w Stargardzie Szczecińskim), mają prawo zgłosić do Zawodów oprócz drużyny jeszcze dwóch uczniów klasyfikowanych indywidualnie. 5. Drużyny lub zawodników indywidualnych szkoły zgłaszają wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę internetową Zawodów: do 27 lutego 2013 roku. 6. LIV MZM są jednoetapowe w ciągu 180 minut zawodnicy rozwiązują 20 zadań testowych (test wielokrotnego wyboru) i dwa zadania otwarte. Uczestnicy konkursu nie korzystają z kalkulatorów i tablic matematycznych. 7. Zawody odbędą się w sobotę, 9 marca 2013 roku, o godzinie na Wydziale Matematyczno-Fizycznym US, ul. Wielkopolska 15, Szczecin dla szkół z powiatów: Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Łobez, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Szczecin, Świnoujście, Wałcz; w I LO w Koszalinie, ul. KEN 1 dla szkół z powiatów: Białogard, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, Szczecinek, Świdwin. 8. Klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii indywidualnej i kategorii szkół. Wynikiem drużyny jest suma punktów zdobytych przez trzech najlepszych zawodników tej drużyny. Tytuł laureata Zawodów w klasyfikacji indywidualnej otrzyma pięciu najlepszych zawodników, a następnych trzech otrzyma wyróżnienie. W kategorii szkół tytuł laureata otrzymają trzy najlepsze szkoły. 9. O wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Zawodów, nie omówionych w tym Regulaminie, decyduje komisja powołana przez dziekana Wydziału Matematyczno- Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu dwóch tygodni od dnia Zawodów na stronie internetowej: Informacji bieżących o Zawodach udziela: Agata Narloch Instytut Matematyki US, 19

20 1. CELE: V WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH Celem Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych jest pobudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania językiem francuskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim oraz pogłębienie wiedzy o krajach obcego obszaru językowego. 2. UCZESTNICY: Uczestnikami mogą być wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w których prowadzone jest nauczanie języka francuskiego, niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego. W konkursie mogą brać udział uczniowie posiadający obywatelstwo polskie. 3. ZAKRES MATERIAŁU: Wymagany zakres treści obejmuje rozszerzone programy nauczania języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych. 4. PRZEBIEG KONKURSU: Konkurs jest dwuetapowy: etap szkolny w formie pisemnej do 25 marca 2013 r. etap wojewódzki w formie pisemnej: w formie ustnej: r., godz (j. niemiecki, angielski, francuski, rosyjski) r., godz (j. niemiecki, francuski, rosyjski, angielski) ETAP SZKOLNY: Etap szkolny jest realizowany w szkole, która w konkursach języka: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego wyłoni do trzech kandydatów mających wziąć udział w konkursie wojewódzkim. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły: 1. powołuje Komisję i Przewodniczącego (nauczyciela języka: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego) oraz dwóch członków (nauczycieli języka obcego lub innego przedmiotu); 2. zatwierdza propozycję testów językowych opracowanych przez nauczycieli języków obcych w szkole; 3. przesyła protokół z zawodów oraz listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego i ich opiekunów na adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin (z dopiskiem V Wojewódzki Konkurs Języków Obcych). Termin nadsyłania list mija 4 kwietnia 2013 r. 20

21 ETAP WOJEWÓDZKI: 1. Etap Wojewódzki Konkursów Języków Obcych podzielony jest na część pisemną i ustną. 2. Komisja Wojewódzka ustala listę uczestników do 8 kwietnia 2013 r. 3. Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wydziału Filologicznego US oraz ZCDN 4. Konkursy odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. 5. Test zawodnicy wypełniają piórem lub długopisem, wpisując w miejscu wykropkowanym prawidłową odpowiedź lub podkreślając właściwą spośród podanych odpowiedzi. 6. Szczegółowe zasady rozwiązywania testu regulują polecenia zawarte w teście. 7. Na rozwiązanie testu przeznacza się 120 min. 8. Po części pisemnej wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego przystąpią do części ustnej konkursów. 9. W części ustnej uczestnicy odpowiadają w czasie 10 min na trzy losowo wybrane pytania. 10. Po sprawdzeniu testów i ustaleniu łącznej liczby punktów zdobytych przez poszczególnych zawodników w części pisemnej i ustnej Wojewódzka Komisja Konkursowa sporządza protokół i podaje wyniki na stronie internetowej Wydziału Filologicznego US oraz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ciągu dwóch tygodni, tj. do 13 maja 2013 r. 11. Uczestnik Konkursu ma prawo odwołać się od decyzji Komisji do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni od daty podania wyników. 12. Zasady wyłaniania laureatów i wyróżnionych w Konkursie Języków Obcych regulują zapisy 10 postanowień ogólnych Konkursu. UWAGI DODATKOWE 1. Miejsce Konkursu Wojewódzkiego: etap pisemny: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie al. Piastów 40/B, Szczecin, bud. 3, s. 101 etap ustny: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie al. Piastów 40/B, Szczecin, bud. 4 język angielski sala 115 i 116, język francuski sala 120, język rosyjski sala 15; język niemiecki: ul. Rycerska 3, Szczecin, sala 6 i Korzystanie z materiałów pomocniczych w czasie eliminacji wojewódzkich jest niedozwolone. 21

22 Załącznik do Regulaminu Karta zgłoszenia na konkurs.. (proszę wpisać nazwę konkursu) Lp. Nazwisko i imię ucznia Nazwa Szkoły Adres Szkoły Szkoły Klasa Imię i Nazwisko opiekuna Pieczęć Szkoły, podpis..

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz 1 Organizatorzy 1. Organizatorem VII edycji Konkursu Dziennikarskiego Bliżej niż myślisz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy felieton jest Stargardzka

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2016/2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Cele konkursów Celem organizowanych konkursów jest: 1. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

IX Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz

IX Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz IX Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz 1 Organizatorzy 1. Organizatorem IX edycji Konkursu Dziennikarskiego Bliżej niż myślisz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy felieton jest Wydział

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2013/2014 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Cele konkursów: 1. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów PROGRAMOWANIE ZDROWIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ

Regulamin konkursów PROGRAMOWANIE ZDROWIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ Regulamin konkursów PROGRAMOWANIE ZDROWIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ dla nauczycieli i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego na rok

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2010/2011 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Cele konkursów: 1. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Cele konkursów: 1. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Cele konkursów 1. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO LICZY SIĘ TEMAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Organizatorzy

REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO LICZY SIĘ TEMAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Organizatorzy REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO LICZY SIĘ TEMAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1 Organizatorzy 1. Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Liczy się temat ( Konkurs ) dla uczniów szkół gimnazjalnych na najlepszy

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 KIELCE rok szkolny 2013/2014 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Cele konkursów Celem organizowanych konkursów jest: 1. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Ogólnopolskiego Turnieju Al-chemicznego

Regulamin III Ogólnopolskiego Turnieju Al-chemicznego Koło Naukowe Alkahest, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego Regulamin III Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Konkurs. pt. Moje miejsce na ziemi - skarby regionu

Konkurs. pt. Moje miejsce na ziemi - skarby regionu Konkurs pt. Moje miejsce na ziemi - skarby regionu I. Organizatorzy 1. Organizatorem Konkursu krajoznawczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych pt. Moje miejsce na ziemi-skarby regionu

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016

I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 I Organizatorzy I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 1. Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Radomiu. II Rodzaj konkursu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin I Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Administracji Publicznej oraz Konkursu na pracę pisemną pt. Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce I. Postanowienia ogólne 1. Celem konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa

Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa 1. Organizator Turnieju EIE 1. Organizatorem Turnieju Informatycznego EIE: Edukacja-Informatyka-E-zabawa, zwanego dalej Turniejem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO MEGA MÓZG 2015 I WSTĘP Konkurs Matematyczny MEGA MÓZG 2015, zwany dalej Konkursem, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych Gminy Wiązownica 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji dzielnicowego konkursu informatycznego dla uczniów klas IV VI wolskich szkół podstawowych Wola Koduje Bziki Tuwima

REGULAMIN. organizacji dzielnicowego konkursu informatycznego dla uczniów klas IV VI wolskich szkół podstawowych Wola Koduje Bziki Tuwima REGULAMIN organizacji dzielnicowego konkursu informatycznego dla uczniów klas IV VI wolskich szkół podstawowych Wola Koduje 2017 - Bziki Tuwima Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 234 im.

Bardziej szczegółowo

IX KONIŃSKI KONKURS INFORMATYCZNY

IX KONIŃSKI KONKURS INFORMATYCZNY IX KONIŃSKI KONKURS INFORMATYCZNY R E G U L A M I N I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs jest organizowany przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 2. Podstawowe obowiązki organizatorów

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2014/2015

w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO w roku szkolnym 2014/2015 A. UWAGI OGÓLNE 1. Organizatorami Konkursu są nauczyciele języków obcych z Nowej Rudy, wchodzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 I. Założenia ogólne 1. Na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO BE SMART I. ORGANIZATOR Organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Be Smart jest Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie. II. CELE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO PIOTRA UŚCIŃSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 I. Organizatorzy Organizatorem konkursu jest Liceum

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KIELCE rok szkolny 2012/2013 I. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIOLOGIA MOJĄ PASJĄ

REGULAMIN KONKURSU BIOLOGIA MOJĄ PASJĄ REGULAMIN KONKURSU BIOLOGIA MOJĄ PASJĄ A. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli Sowa działające przy Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii

Bardziej szczegółowo

Turniej Młodych Matematyków

Turniej Młodych Matematyków Turniej Młodych Matematyków XV edycja konkursu KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS V-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Uwaga! W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół wrocławskich Rok szkolny 2014/2015 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Ptaki w fotografii 1 Cel i tematyka konkursu 1. Gimnazjum nr 7 im Sybiraków przy ul. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MISTRZ MATEMATYKI

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MISTRZ MATEMATYKI REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MISTRZ MATEMATYKI I. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu Matematycznego Mistrz Matematyki jest LO im. C.K. Norwida w Mońkach. II. CELE KONKURSU 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej (zwanego dalej Konkursem) jest Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem Jan Paweł II w Częstochowie

Regulamin Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem Jan Paweł II w Częstochowie Regulamin Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem Jan Paweł II w Częstochowie 1. Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorami Konkursu są: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016 I Organizatorzy REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016 1. Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Nr 9 im. św. Jadwigi Śląskiej. 2. Honorowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu astronomicznego w ramach projektu ODKRYWAMY PLANETY zajęcia z kompetencji kluczowych

REGULAMIN konkursu astronomicznego w ramach projektu ODKRYWAMY PLANETY zajęcia z kompetencji kluczowych REGULAMIN konkursu astronomicznego w ramach projektu ODKRYWAMY PLANETY zajęcia z kompetencji kluczowych 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu astronomicznego jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Paweł Małecki Członkowie: Irena Czekała Monika Wachowiec Siedziba: Wielkopolski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac Zasady uczestnictwa 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie buskim. 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin III Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin III Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. III Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

o nagrodę INFORMACJE OGÓLNE

o nagrodę INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PIĘKNO POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 2016 o nagrodę STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SOCJOLOGII REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

INSTYTUT SOCJOLOGII REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE INSTYTUT SOCJOLOGII REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Szczecin 2012 Konkurs organizowany przez Instytut Socjologii Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Kierowany jest do uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

Fascynujące stawonogi

Fascynujące stawonogi REGULAMIN IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Fascynujące stawonogi 1 Cel i tematyka konkursu 1. Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu POLAK W EUROPIE.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu POLAK W EUROPIE. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu POLAK W EUROPIE pod patronatem Europosła dr. Jana Olbrychta oraz Starosty Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków Regulamin ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w roku szkolnym 2011/2012 W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem?

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. oraz. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Filia w Busku Zdroju.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. oraz. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Filia w Busku Zdroju. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku Zdroju zapraszają do udziału w II edycji Powiatowego Konkursu Literackiego pt. Skrzydłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 I. Organizatorzy Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie oraz Starostwo

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA:

ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA: ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA: REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Zrównoważony rozwój, czyli środowisko w służbie człowieka 1 Cel i tematyka konkursu I. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ USER

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ USER REGULAMIN Wojewódzkiego konkursu wiedzy informatycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie lubelskim w roku szkolnym 2015/2016 Sponsorami nagród w konkursie są: Firma informatyczna Solet Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej. 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin Konkursu Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej. 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Konkursu Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej 1. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Lokalną Grupę Działania

Bardziej szczegółowo

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego 1) [tekst ujednolicony] 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH REGULAMIN POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Roman Mamczarek Członkowie: Agnieszka Krzemińska Stanisław Kutniewski Siedziba: Pomorski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 Konkurs polega na opracowaniu tematu: POLSKA/POLAND/POLEN/ПОЛЬША LIKE IT!!! Temat powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian

Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian Edukacja dla zrównoważonego rozwoju wymaga zmiany orientacji ze skupiania się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy w kierunku zajmowania się problemami i poszukiwania możliwych rozwiązań. Z tego względu edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KALISZA

REGULAMIN X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KALISZA REGULAMIN X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KALISZA V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa uczniów szkół gimnazjalnych w Wojewódzkim Konkursie

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

X Liceum Ogólnokształcące. w Szczecinie REGULAMIN DZIENNIKARSKO JĘZYKOWEGO KONKURSU STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ ADRESOWANEGO DO UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

X Liceum Ogólnokształcące. w Szczecinie REGULAMIN DZIENNIKARSKO JĘZYKOWEGO KONKURSU STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ ADRESOWANEGO DO UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH X Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie REGULAMIN DZIENNIKARSKO JĘZYKOWEGO KONKURSU STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ ADRESOWANEGO DO UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORGANIZATOR: X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa uczniów szkół gimnazjalnych w Wojewódzkim Konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NASZ BIAŁYSTOK JEST EKO - konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku

REGULAMIN KONKURSU NASZ BIAŁYSTOK JEST EKO - konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku REGULAMIN KONKURSU NASZ BIAŁYSTOK JEST EKO - konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku REGULAMIN KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KIELCE rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ GIMTECH

POWIATOWY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ GIMTECH POWIATOWY KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ GIMTECH REGULAMIN Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej dla uczniów gimnazjów powiatu mieleckiego - GIMTECH I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU: 1. Art. 31 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji dzielnicowego konkursu informatycznego dla uczniów klas I III wolskich szkół podstawowych Wola Koduje Nauka z Tuwimem

REGULAMIN. organizacji dzielnicowego konkursu informatycznego dla uczniów klas I III wolskich szkół podstawowych Wola Koduje Nauka z Tuwimem REGULAMIN organizacji dzielnicowego konkursu informatycznego dla uczniów klas I III wolskich szkół podstawowych Wola Koduje 2017 - Nauka z Tuwimem Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 234 im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iga Huk, Członkowie: Danuta Bącler SIEDZIBA(Adres Organizatora): Dolnośląski Oddział Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI BRYTYJSKIEJ POETRY LOVERS I. Organizator Organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej jest Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. rok szkolny 2016/2017 I CELE KONKURSU

REGULAMIN XV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. rok szkolny 2016/2017 I CELE KONKURSU REGULAMIN XV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ rok szkolny 2016/2017 I CELE KONKURSU 1 Zadaniem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii i współczesnej działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja I. Organizator Łódzki Kurator Oświaty Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa uczniów szkół gimnazjalnych w Wojewódzkim Konkursie

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATOR 2.CEL 3. TEMAT KONKURSU 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. ORGANIZATOR 2.CEL 3. TEMAT KONKURSU 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach Regulamin Konkursu Filmowego Mój Patron Jan Paweł II 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

PUZZLE KRAJOBRAZOWE REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU EDYCJA IX

PUZZLE KRAJOBRAZOWE REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU EDYCJA IX ` REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU EDYCJA IX JESTEM Z TO MOJA ZIEMIA, TAKI JEST MÓJ OGRÓD roślinna opowieść PUZZLE KRAJOBRAZOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. pt. Moja pierwsza książka. Celem konkursu jest:

ZAPROSZENIE. pt. Moja pierwsza książka. Celem konkursu jest: ZAPROSZENIE Angielsko-Polska Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole Oliver w Warszawie przy ul. Chudoby 4 wspólnie z Zieloną Biblioteką przy ul. Berensona 38 mają zaszczyt zaprosić dzieci z zerówek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin ogólnopolskiego konkursu tematycznego z historii Polski pt.: W kalejdoskopie Pamięci - Polska i Polacy w latach "

Załącznik nr 1 Regulamin ogólnopolskiego konkursu tematycznego z historii Polski pt.: W kalejdoskopie Pamięci - Polska i Polacy w latach Załącznik nr 1 Regulamin ogólnopolskiego konkursu tematycznego z historii Polski pt.: W kalejdoskopie Pamięci - Polska i Polacy w latach 1939-1989" 1. Organizatorem konkursu jest Biuro Edukacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

Regulamin PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Krzysztof Podsiadło Grzegorz Rogaczewski Hanna Skowrońska Tomasz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Cele Konkursu: Wyłonienie i wytypowanie pracy (znaku graficznego - logo), która stanie się wizytówką Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TEMATYCE KOŚCIUSZKOWSKIEJ OBLICZA PATRONA

REGULAMIN KONKURSU O TEMATYCE KOŚCIUSZKOWSKIEJ OBLICZA PATRONA REGULAMIN KONKURSU O TEMATYCE KOŚCIUSZKOWSKIEJ OBLICZA PATRONA 1. Organizator konkursu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. ul. św. Antoniego 29 97-200

Bardziej szczegółowo

SIERADZ, DN. 14 MAJA 2011 r.

SIERADZ, DN. 14 MAJA 2011 r. SIERADZ, DN. 14 MAJA 2011 r. IV WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY PRYZMAT 2011 pod hasłem Tajemnice ludzkiego ciała Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI ze szkół podstawowych do udziału w wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI KONKURSU Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI

REGULAMIN VI KONKURSU Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO REGULAMIN VI KONKURSU Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI I. ORGANIZATOR Organizatorem konkursu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO. TURNIEJU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych. w roku szkolnym 2016/2017 MYŚLĘ, LICZĘ, STOSUJĘ

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO. TURNIEJU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych. w roku szkolnym 2016/2017 MYŚLĘ, LICZĘ, STOSUJĘ REGULAMIN WARSZAWSKIEGO TURNIEJU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 MYŚLĘ, LICZĘ, STOSUJĘ POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA I. Organizator. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW II

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW II REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW PT. W ŚWIECIE FINANSÓW II (konkurs organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego)

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Cel Konkursu

1 Informacje ogólne. 2 Cel Konkursu Regulamin Konkursu "Moja wizja innowacyjnego biznesu" dla uczestników projektu pn. Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość edukacyjny meeting z Wydziałem Ekonomii 1 Informacje ogólne 1. Konkurs dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, organizowanego w ramach Obchodów 70-lecia UMCS

Regulamin Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, organizowanego w ramach Obchodów 70-lecia UMCS UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Regulamin Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, organizowanego w ramach Obchodów 70-lecia UMCS Konkurs przeprowadzony zostanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO KSIĄŻKOMANIA

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO KSIĄŻKOMANIA REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO KSIĄŻKOMANIA w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie województwa wielkopolskiego Adresat: Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Gminnego Konkursu Informatycznego. oraz. XI Szkolnego Konkursu Informatycznego. dla szkół podstawowych i gimnazjum

REGULAMIN. I Gminnego Konkursu Informatycznego. oraz. XI Szkolnego Konkursu Informatycznego. dla szkół podstawowych i gimnazjum REGULAMIN I Gminnego Konkursu Informatycznego oraz XI Szkolnego Konkursu Informatycznego dla szkół podstawowych i gimnazjum Informacje wstępne 1. Organizatorem Konkursu jest Publiczne Gimnazjum im. Św.

Bardziej szczegółowo

IV Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych dla uczniów klas VI szkół podstawowych MŁODY POLIGLOTA 2015

IV Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych dla uczniów klas VI szkół podstawowych MŁODY POLIGLOTA 2015 Warszawa, dn. 09.03.2015r. Szanowna Pani Dyrektor / Szanowny Pan Dyrektor, Nauczyciele języków obcych, Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko w Warszawie serdecznie zaprasza uczniów klas szóstych szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU MULTIKULTI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 Temat do opracowania - RegioRec. - dwujęzyczny przewodnik po Twoim regionie praca powinna być materiałem promującym region

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

III Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie ogłaszają III Ogólnopolski Konkurs Literacki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATORZY

REGULAMIN ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Szczecinie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w organizowanym po raz dziewiąty Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego Moje środowisko - moja przyszłość

Regulamin konkursu plastycznego Moje środowisko - moja przyszłość Regulamin konkursu plastycznego Moje środowisko - moja przyszłość organizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach projektu pn.: Organizacja dwóch konkursów z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERAM WODĘ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERAM WODĘ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERAM WODĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Wspomnienia o dawnym Rawiczu

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Wspomnienia o dawnym Rawiczu REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO Wspomnienia o dawnym Rawiczu 1 ZASADY OGÓLNE Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Rawiczaki.pl z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27, 63-900 Rawicz. 2 CELE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA STWORZENIE TEKSTU DRAMATU POŚWIECONEGO AWANGARDZIE

REGULAMIN KONKURSU NA STWORZENIE TEKSTU DRAMATU POŚWIECONEGO AWANGARDZIE REGULAMIN KONKURSU NA STWORZENIE TEKSTU DRAMATU POŚWIECONEGO AWANGARDZIE 1 Organizator i cel konkursu 1. Inicjatorem i fundatorem ogólnopolskiego konkursu na stworzenie tekstu dramatu poświęconego stuleciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. EDYCJA 2017/2018

Regulamin konkursu. EDYCJA 2017/2018 Regulamin konkursu. EDYCJA 2017/2018 Organizatorami konkursu są: Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi Planetarium Pomorska Politechnika Łódzka Patronat honorowy: Łódzki Kurator Oświaty Centrum Nauki Kopernik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO KSIĄŻKOMANIA

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO KSIĄŻKOMANIA REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO KSIĄŻKOMANIA w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie województwa wielkopolskiego Adresat: Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI Kreatywny nauczyciel edycja V. Organizator: Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

KONKURS DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI Kreatywny nauczyciel edycja V. Organizator: Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach KONKURS DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI Kreatywny nauczyciel edycja V Organizator: Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach Patronat: Dyrektor PCDZN w Puławach Wydawnictwo MAC Edukacja

Bardziej szczegółowo

Płock, listopad 2010r. SZANOWNI NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Płock, listopad 2010r. SZANOWNI NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO Płock, listopad 2010r. SZANOWNI NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza serdecznie zaprasza uczniów Państwa Szkoły do udziału w: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ORGANIZACJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA

REGULAMIN I ORGANIZACJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA REGULAMIN I ORGANIZACJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA I. Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas VI Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin II Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas VI Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin II Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas VI Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Aktywny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MITOLOGICZNEGO POD HONOROWYM PATRONATEM WICEPREZYDENTA MIASTA KALISZA

REGULAMIN KONKURSU MITOLOGICZNEGO POD HONOROWYM PATRONATEM WICEPREZYDENTA MIASTA KALISZA REGULAMIN VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO POD HONOROWYM PATRONATEM WICEPREZYDENTA MIASTA KALISZA V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia

Bardziej szczegółowo

XI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus XI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe

XI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus XI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe XI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus XI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo