ISO dla wrzesiñskiego szpitala

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISO dla wrzesiñskiego szpitala"

Transkrypt

1 ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale równie wp³ynie na podniesienie jakoœci oferowanych us³ug medycznych. Uroczyste wrêczenie certyfikatu odby³o siê 7 czerwca w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni. W numerze: Na uroczystoœci obecni byli przedstawiciele powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pracownicy szpitala. Proces przemian zachodz¹cych w naszym kraju w zwi¹zku z przyst¹pieniem do Unii Europejskiej, stawia nowe wymagania nie tylko wobec firm, ale równie wobec jednostek s³u by zdrowia. Zak³ady Opieki Zdrowotnej, funkcjonuj¹ce na konkurencyjnym rynku us³ug medycznych, zmuszone s¹ dostosowaæ siê do rosn¹cych wymogów otoczenia rynkowego. Jednym z podstawowych warunków skutecznej konkurencji jest ich wiarygodnoœæ. Buduje siê j¹ m.in. poprzez profesjonaln¹ organizacjê wewnêtrzn¹, wspomagan¹ wdro- onym Systemem Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001:2000. W zwi¹zku z tym w kwietniu 2005 r. dyrektor SPZOZ we Wrzeœni, Z. Przybylski podj¹³ decyzjê o rozpoczêciu prac nad wdro eniem tego systemu. c.d. str. 2 Program Wsparcie na modernizacjê oferty edukacyjnej" jest finansowany ze œrodków programu Phare promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdra a Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, dzia³aj¹c pod nadzorem Pe³nomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Nowa jakoœæ kszta³cenia Centrum Kszta³cenia Praktycznego - szko³a przy ul. GnieŸnieñskiej we Wrzeœni od niedawna dysponuje trzema nowoczesnymi pracowniami: monta u elektrycznego, elektroniczn¹ oraz spawalnicz¹. Bêd¹ one s³u yæ w doskonaleniu zawodowym zarówno uczniom, jak i osobom doros³ym, chc¹cym zdobywaæ nowe kwalifikacje. We wrzeœniu 2005 roku, po przy³¹czeniu warsztatów szkolnych Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni do Centrum Kszta³cenia Praktycznego, przyst¹piliœmy do opracowania wniosku w ramach Programu Phare 2003 "Wsparcie na modernizacjê oferty edukacyjnej". Autorami opracowania byli Marek Dyba (koordynator) i Pawe³ Radniecki (asystent) z Centrum Dyrektor SP ZOZ Zbyszko Przybylski z certyfikatem oraz starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz Kszta³cenia Praktycznego, a tak- e Hanna Brona i Anna Mizgajska z Wydzia³u Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Przy opracowywaniu i realizacji projektu uczestniczyli równie Eugenia Potêga z Wydzia³u Oœwiaty oraz Anna Wolska z Wydzia³u Gospodarki Nieruchomoœciami. c.d. str. 2 Zajêcia praktyczne w pracowni elektronicznej CKP Przyznano nagrody uczniom i nauczycielom szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu. strona 3 Akcje proekologiczne - rozstrzygniêcie konkursów. strona 5 Trwa termomodernizacja szpitala.. strona 8 Oœrodek hipoterapii w Czeszewie otwarty! strona 11 Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 15

2 2 Lipiec 2006 ci¹g dalszy ze str. 1 ISO dla szpitala Nastêpnym krokiem by³o wy³onienie w przetargu firmy konsultingowej, która doradza³a na etapie przygotowañ Ksiêgi Jakoœci, czyli opracowania procedur. Firma przeszkoli³a 23 osoby wybrane na auditorów wewnêtrznych. Wynikiem szeœciomiesiêcznej pracy by³o opracowanie procedur oraz instrukcji. Ca³y system udokumentowany w Ksiêdze Jakoœci zosta³ tak zaprojektowany, aby usprawniæ zarówno prace administracji jak i personelu medycznego - po to by w jak najlepszy sposób zaspokoiæ potrzeby pacjenta. Nale y nadmieniæ, i we wdra- anie systemu zaanga owany by³ personel ca³ego zak³adu. Pracownicy czêsto zostawali po godzinach. Dziêki rzetelnemu i fachowemu podejœciu auditorów do przeprowadzanego auditu mo na z ca³¹ œwiadomoœci¹ potwierdziæ, e ocena w postaci raportu z auditu jest pe³nym odzwierciedleniem stanu funkcjonowania naszego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹, a ciê ka praca zaowocowa³a pozytywn¹ decyzj¹ wydania pierwszego certyfikatu - oznajmi³a Dorota Ciechanowska - Kulczak, pe³nomocnik dyrektora ds. zarz¹dzania systemami jakoœci. A jakie korzyœci daje zarz¹dzanie jakoœci¹ poprzez wdro enie norm ISO 9001 : 2000? Przede wszystkim u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb i oczekiwañ pacjentów, ale równie wp³ynie na podniesienie jakoœci oferowanych us³ug medycznych, czego skutkiem bêdzie wzrost poziomu satysfakcji pacjentów - mówi dyrektor Przybylski. Jakoœciowa poprawa opieki Surowe konsekwencje dla kierowców zdrowotnej prowadzi tak e w rezultacie do oszczêdnoœci kosztów. W celu zapewnienia efektywnej i skutecznej opieki, niezbêdne jest zharmonizowanie wszystkich dzia³añ. Wymagania normy nie ingeruj¹ w kszta³t procedur medycznych, zwi¹zanych bezpoœrednio z procesem klinicznym pacjenta, lecz integruj¹ je z innymi komórkami organizacyjnymi: nadzór nad aparatur¹ medyczn¹, apteka szpitalna, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, dzia³ami administracyjnymi itd. Polityka jakoœci oraz jej cele wpisuj¹c siê w strategiê i zakres dzia³alnoœci wrzesiñskiego szpitala. Postawione cele jakoœciowe s¹ celami d³ugofalowymi. W zwi¹zku z tym, i System Zarz¹dzania Jakoœci¹ zosta³ wprowadzony pod koniec 2005 roku, przyjête cele maj¹ wyznaczony okres realizacji do koñca 2006 roku. Szpital bêdzie prowadziæ dzia- ³ania zmierzaj¹ce do ci¹g³ego doskonalenia jakoœci us³ug poprzez: - monitorowanie zadowolenia Pacjenta, w celu poprawy jakoœci us³ug, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu poprzez organizowanie szkoleñ wewnêtrznych i zewnêtrznych, - sta³¹ kontrolê oraz podnoszenie jakoœci wyników i badañ diagnostycznych, - intensyfikacjê nadzoru technicznego nad posiadanym sprzêtem i aparatur¹ pomiarow¹, zapewnienie regularnych przegl¹dów serwisowych, oraz prowadzonych przez u ytkownika, - systematyczn¹ wymianê starego sprzêtu i doposa enie w nowoczesn¹ aparaturê. (red) Kierowcy, którzy nie wymienili prawa jazdy do koñca czerwca 2006, musz¹ liczyæ siê z bardzo powa nymi konsekwencjami. 1 lipca stare dokumenty trac¹ wa noœæ, a kierowcy, którzy bêd¹ siê nimi pos³ugiwaæ po up³ywie terminu wa noœci, zostan¹ ukarani mandatem karnym. Przegl¹d Powiatowy ci¹g dalszy ze str. 1 Nowa jakoœæ kszta³cenia Wniosek zosta³ z³o ony w imieniu powiatu wrzesiñskiego, który sfinansowa³ przedsiêwziêcie w wymaganych 25%. Ca³oœæ inwestycji wynosi³a ok. 170 tys. z³. Ocena z³o onych wniosków og³oszona zosta³a pod koniec listopada 2005 roku. Spoœród ponad 150 z³o onych wniosków nasz zosta³ sklasyfikowany na bardzo wysokim, 10. miejscu. Od pozyskania wsparcia, poprzez rozstrzygniêcia przetargowe, przygotowanie pomieszczeñ, przeszkolenie kadry, a po wyposa enie pracowni i szkolenia m³odzie y minê³o jednak kilka miesiêcy. W rezultacie CKP dysponuje dziœ trzema nowoczesnymi, dobrze wyposa onymi pracowniami: monta u elektrycznego, elektroniczn¹ oraz spawalnicz¹, umo liwiaj¹cymi kompleksow¹ realizacjê programu nauczania. Na ich bazie Centrum realizuje tzw. Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej, której celem jest: - dostosowanie oferty edukacyjnej CKP do potrzeb i aktualnych wymogów rynku pracy, a tym samym uzyskania mo liwoœci przeprowadzenia egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe; - zwiêkszenie mo liwoœci przekwalifikowania siê; - podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej; WYDZIA GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU Dzisiaj prezentujemy najliczniejszy" Wydzia³ Starostwa Powiatowego, którego stan osobowy liczy a " trzech pracowników: - Zbigniew Przyjemski - naczelnik Wydzia³u, a zarazem Geodeta Powiatowy; - Gra yna Andrzejczak - z-ca naczelnika Wydzia³u; - Leszek Nowicki - Przewodnicz¹cy Zespo³u Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Jesteœmy Wydzia³em specjalistów - geodetów. Realizujemy zadania z dziedziny geodezji i kartografii z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku, a mianowicie: - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasy- Leszek Nowicki, Zbigniew Przyjemski, Gra yna Andrzejczak fikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie œrodkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, - uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, - zak³adanie osnów szczegó³owych, - zak³adanie i aktualizacja mapy zasadniczej, - przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomoœci oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotycz¹cych nieruchomoœci, - prowadzenie spraw zwi¹zanych z ochron¹ znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, - prowadzenie powiatowych baz danych wchodz¹cych w sk³ad krajowego systemu informacji o terenie, - klasyfikacja gruntów. Ponadto Geodeta Powiatowy - Zbigniew Przyjemski, który bezpoœrednio podlega staroœcie, sprawuje merytoryczny nadzór nad dzia³alnoœci¹ Powiatowego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz nadzór nad Pracownia spawalnicza z piêcioma wyposa onymi stanowiskami Pracownia monta u elektrycznego zosta³a wyposa ona m. in. w mierniki elektroniczne, analogowe, wielofunkcyjne, izolacji, impedancji, pêtle zwarcia, rezystancji uziemieñ, wiele typów silników elektrycznych, œciany monta owe (5) i wiele sprzêtu pomocniczego, narzêdzi i osprzêtu elektrycznego. Pracowania elektroniczna zosta³a wyposa ona m.in. w 5 stanowisk komputerowych z dostêpem do Internetu, drukarkê, oscyloskop, multimetry, stacje lutownicze, ramy do monta u i lutowania, testery uk³adów cyfrowych, wiertarkê miniaturow¹, naœwietlarkê, poch³aniacz oparów lutowniczych oraz wiele sprzêtu pomocniczego. Pracowania spawalnicza po- Œciana instalacyjna w pracowni monta u elektrycznego - wzmacnianie wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dem, pracodawca- stanowisk do spawania metodami siada 5 kompletnie wyposa onych mi a s³u bami zatrudnienia dla wyznaczenia kierunków i treœci prosa onych w indywidualne wyci¹- MMA, MIG/ MAG, TIG, wypogramowych nauczania; gi powietrza z centraln¹ stacj¹ - mo liwoœci kompleksowego oczyszczania i recyrkulacj¹ powietrza wyposa on¹ w filtr wêglowy. realizowania programu nauczania w wybranych zawodach w ramach Pozyskane w ramach Programu modernizacji oferty. Phare 2003 œrodki finansowe przeznaczone zosta³y na zakup sprzêtu stanowi¹cego wyposa enie w/w pracowni. Tymczasem przygotowanie samych pomieszczeñ polegaj¹ce na malowaniu, szpachlowaniu, czêœciowej wymianie drzwi i okien, po³o eniu wyk³adzin przemys³owych, wymianie oœwietlenia i instalacji elektrycznej oraz wielu jeszcze innych prac zosta³o wykonane ze œrodków w³asnych Centrum, przy du ym zaanga owaniu nauczycieli, pracowników obs³ugi oraz uczniów realizuj¹cych zajêcia praktyczne, jak równie pracowników grupy remontowej starostwa. Powsta³e pracownie bêd¹ s³u- yæ uczniom, g³ównie z Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni, realizuj¹cym zajêcia praktyczne oraz osobom doros³ym pracuj¹cym i bezrobotnym w doskonaleniu zawodowym lub zdobywaniu nowych kwalifikacji. Istnieje równie mo liwoœæ korzystania z nowych i pozosta³ych pracowni Centrum przez m³odzie innych szkó³ ponadgimnazjalnych lub gimnazjów w realizacji wybranych treœci programowych. Obecnie w Centrum w nowej pracowni spawalniczej na zlecenie Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni realizowany jest kurs spawalniczy metodami MIG i TIG. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Centrum jest równie otwarte na wspó³pracê z zak³adami pracy w zakresie szkolenia pracowników oraz testowania maszyn i urz¹dzeñ. Wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania nowych pracowni sk³adam serdeczne podziêkowania. Marek Dyba Dyrektor CKP we Wrzeœni Zespo³em Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, któremu przewodniczy Leszek Nowicki, a tak- e opracowuje plany finansowe funduszu. W skrócie - nasza praca polega na tworzeniu bazy informacyjnej dotycz¹cej gruntów, ich po³o enia, w³aœcicieli i uzbrojenia. Wszystkie te dane s¹ podstaw¹ do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania terenu. Inwestycje, które realizowane s¹ na terenie powiatu, opieraj¹ siê na naszych bazach danych. Jak widaæ, jesteœmy wa nym ogniwem w strukturach Starostwa i cennym Ÿród³em informacji dla inwestorów. Na co dzieñ jesteœmy pe³nymi humoru i bardzo pogodnymi ludÿmi. Systematycznoœæ oraz obowi¹zkowoœæ to nasze zalety. Leszek Nowicki

3 Przegl¹d Powiatowy Lipiec lat po dwakroæ! Na terenie powiatu wrzesiñskiego istniej¹ dwa Œrodowiskowe Domy Samopomocy. Jeden mieœci siê w Pietrzykowie, w gminie Pyzdry, drugi we Wrzeœni. Celem dzia³ania tych instytucji jest rehabilitacja osób niepe³nosprawnych, zmierzaj¹ca do ogólnego rozwoju ka dego uczestnika, poprawa zaradnoœci osobistej, sprawnoœci psychofizycznej oraz przystosowanie do samodzielnego ycia w œrodowisku spo³ecznym. Najlepiej razem! Idea dzia³ania placówki zawiera siê w samej jej nazwie. Œrodowiskowy, gdy zakres jego dzia- ³ania obejmuje lokaln¹ spo³ecz- Uczestnicy wrzesiñskiego ŒDS zaœpiewali goœciom... Nagrody dla uczniów i nauczycieli przyznane... Wytrych do wszechœwiata noœæ. Dom, bo jak w domu, mo - na siê w nim czuæ bezpiecznie i swobodnie, liczyæ na wsparcie i yczliwoœæ. Samopomocy, poniewa ma na celu nauczenie uczestników samodzielnoœci. Jedn¹ z zasad i idei dzia³ania domu jest szeroko pojêta integracja, co wyra a motto pietrzykowskiego ŒDS - "Najlepiej razem!" Wrzesiñska placówka mieœci siê w Domu Pomocy Spo³ecznej, dziêki czemu uczestnicy maj¹ kontakt z tamtejszymi pensjonariuszami, czyli osobami starszymi, chorymi i niepe³nosprawnymi. Natomiast uczestnicy z Pietrzykowa integruj¹ siê z najm³odszymi, bior¹c udzia³ we wspólnych imprezach i wystêpach, ich dom mieœci siê bowiem w budynku szko³y podstawowej. Narodziny... 4 czerwca br. obydwie placówki obchodzi³y swoje œwiêto. Tego dnia odby³o siê uroczyste otwarcie ŒDS we Wrzeœni oraz pierwsza rocznica istnienia pietrzykowskiej instytucji. Oficjalna inauguracja ŒDS we Wrzeœni odby³a siê w kameralnej, rodzinnej atmosferze w ogrodzie DPS-u. W uroczystoœciach wziêli udzia³ m.in. Lidia Wrociñska-S³awska - dyrektor Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Poznaniu, ksi¹dz Kazimierz G³ów, starosta Dionizy Jaœniewicz, wicestarosta Pawe³ Guzik i Wojciech Mól - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po przemówieniach, przeciêciu wstêgi i uroczystym poœwiêceniu domu, zaproszeni goœcie obejrzeli wzruszaj¹cy program artystyczny, przygotowany przez uczestników.... i urodziny "Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie Ciebie rozumiej¹" - te s³owa Janusza Morgensterna by³y has³em przewodnim imprezy zorganizowanej z okazji 1 "urodzin" ŒDS w Pietrzykowie 4 czerwca. Dyrektor Arleta Ostrowska nie kry³a ³ez wzruszenia i radoœci. Jej podopieczni przedstawili krótk¹ scenkê teatraln¹, w której wyrazili wdziêcznoœæ swym opiekunom i... a uczestnicy Domu w Pietrzykowie zatañczyli terapeutom. Gratulacje roczniakom" sk³adali przedstawiciele duchowieñstwa, w³adz samorz¹dowych, opieki spo³ecznej, oœwiaty oraz delegacje z zaprzyjaÿnionych warsztatów terapii zajêciowej. Jednym z punktów uroczystoœci by³o rozstrzygniêcie konkursu na logo pietrzykowskiego ŒDS. Wszyscy wyró nieni otrzymali nagrody ksi¹ kowe. Najlepszym projektem okaza³a siê propozycja Tomasza Konieczki z Konina - prosta w formie, aczkolwiek niezwykle bogata treœciowo. Zwyciêzca zrzek³ siê honorarium w wysokoœci 300 z³, przekazuj¹c pieni¹dze uczestnikom ŒDS w Pietrzykowie. Sens i cel Wrzesiñska placówka dzia³a od koñca lutego br., a jej dyrektorem jest Dorota Szykowna. Podobnie jak pietrzykowski oœrodek skupia dwudziestu uczestników. Domy s¹ jednostkami organizacyjnie podleg³ymi Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Posiadaj¹ pracownie rehabilitacyjne i terapeutyczne (m.in. ogrodnicz¹, gospodarstwa domowego, artystyczn¹), w których uczestnicy, poprzez pracê po³¹czon¹ z zabaw¹, ucz¹ siê samodzielnoœci i funkcjonowania w spo³eczeñstwie. (agda) 60 wyró nieñ i nagród przyzna³o i ufundowa³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni dla najlepszych uczniów i nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Nagrody wrêczy³ starosta Dionizy Jaœniewicz i przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Eugeniusz Paterka. Nauka jest bardzo wszechstronnym wytrychem, potrafi otworzyæ wrota wszechœwiata... Warto odpowiednio motywowaæ ucz-niów za wysokie osi¹gniêcia szkolne, aby nadal byli ch³onni wiedzy i piêli siê wysoko po szczeblach kariery. Jak co roku, przyznano wyró nienia dla najlepszych uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. 19 czerwca w sali Powiatowego Urzêdu Pracy odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród. Wy- Kulturalny powiat Nagrodzeni uczniowie i nauczyciele szkó³ ponadgimnazjalnych ró niono 37 zdolnych uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Wczeœniej starosta wrêczy³ nagrody najlepszym absolwentom szkó³ podczas uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego 2005/2006. Nagrodzeni oprócz dyplomu otrzymali bon na zakup ksi¹ ek w wysokoœci 80 z³. Kto wie ilu z nich za jego pomoc¹ zdobêdzie "wytrych do wszechœwiata...". Starosta nagrodzi³ tak e 23 najlepszych nauczycieli, których uczniowie w koñcz¹cym siê roku szkolnym osi¹gnêli szczególne sukcesy. O przyznaniu nagród decydowa³a komisja, nagrody przyznano w dwóch stopniach: I stopnia w wysokoœci 1000 z³ i II stopnia w wysokoœci 500 z³. Uroczystoœæ zosta³a zorganizowa³a przez Wydzia³ Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Nagrody sfinansowane zosta³y w ca³oœci z bud etu powiatu wrzesiñskiego. Poza nagrodzonymi w sali PUP zebrali siê przedstawiciele w³adz samorz¹dowych - starosta Dionizy Jaœniewicz, wiceburmistrz Wrzeœni Krystyna Poœlednia, burmistrz Gminy Nekla Marian Balicki, przewodnicz¹cy Rady Powiatu we Wrzeœni Tadeusz Œwi¹tkiewicz, cz³onkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz dyrektorzy placówek oœwiatowych. Uroczystoœæ rozpoczê³a Diana Borek recytuj¹c wszystkim zebranym poezje. Po czêœci oficjalnej, wyró nionym zaœpiewa³y utalentowane stypendystki Starosty Wrzesiñskiego, uczennice Liceum Ogólnokszta³c¹cego we Wrzeœni i wokalistki Wrzesiñskiego Studia Piosenki - Joanna Dolata, Magdalena Kosiñska i Aleksandra Marsza³. Na zakoñczenie starosta podziêkowa³ wszystkim, ycz¹c dalszych sukcesów i szczêœliwego powrotu z wakacyjnych woja y. (ula) W sobotê 3 czerwca reprezentacja powiatu wrzesiñskiego wyjecha³a do Opatówka w powiecie kaliskim, aby zaprezentowaæ siê z programem artstycznym podczas VI Prezentacji Kultury Wielkopolski. Ten cykliczny festiwal organizowany jest co roku w innym powiecie Wielkopolski, przez Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. Jest to okazja do promocji amatorskiej twórczoœci artystycznej i integracji œrodowisk twórczych oraz wymiany doœwiadczeñ w organizowaniu ycia kulturalnego. Program, przygotowany przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni wspólnie z gminnymi oœrodkami Wystêp M³odzie owej Orkiestry Dêtej M-GOK w Pyzdrach kultury by³ ciekawie skonstruowany i wyró nia³ siê du ¹ ró norodnoœci¹ w doborze artystów i repertuaru. Magdalena Kosiñska - reprezentantka Wrzesiñskiego Studia Piosenki, zachwyci³a jurorów wykonaniem piosenek Anny Jantar i, podobnie jak ko³aczkowianin Robert Michalak, który zaœpiewa³ utwory Stana Borysa i Mieczys³awa Szczeœniaka, otrzyma³a z³oty medal. Z³otem uhonorowano równie konferansjerkê Monikê Warczyg³owê, która wykaza³a siê profesjonalizmem, opanowaniem i humorem, zapowiadaj¹c artystów z naszego powiatu. Tak e tancerki z zespo³u tañca nowoczesnego PULS zas³u y³y, zdaniem jurorów, na z³oto. Ponadto Orkiestra Dêta M-GOK w Pyzdrach, Grupa Taneczna Ma oretek z Nekli i prezentuj¹cy tañce szamotulskie, przyœpiewki ludowe i poloneza zespó³ folklorystyczny Ziemia Wrzesiñska otrzymali srebrne medale. Nasza reprezentacja wypad³a lepiej, ni w roku ubieg³ym, kiedy to wsród trofeów znalaz³y sie takze br¹zowe medale. Kto wie? Mo e za rok powiat wrzesiñski otrzyma tylko z³oto? Medale zostan¹ wrêczone w naszym powiecie w obecnoœci w³adz samorz¹dowych, podczas zorganizowanej z tej okazji uroczystoœci. AM

4 4 Lipiec 2006 Centrum na Wojska Polskiego Nowy dom PCPR Dyrektor W. Mól wita goœci na otwarciu nowej siedziby PCPR-u Dusza Pana Cogito (...) za ycia opuszcza cia³o bez s³owa po egnania, miesi¹ce, lata bawi na innych kontynentach, poza granicami Pana Cogito, trudno zdobyæ jej adres, nie daje wieœci o sobie (...). Nowy adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mo na jednak odnaleÿæ bez przeszkód. W styczniu placówka zosta³a przeniesiona do wyremontowanego budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1. Poprzednie biura, mieszcz¹ce siê przy ul. 3 Maja nie spe³nia- ³y odpowiednich warunków. Obecne - charakteryzuj¹ siê wysokim standardem, zapewniaj¹c korzystaj¹cym z us³ug Centrum interesantom komfort i wygodê. Oddanie do u ytku nowych pomieszczeñ by³o mo liwe dziêki przeprowadzeniu generalnego remontu dawnego budynku warsztatów Zespo³u Szkó³ Politechnicznych. Ca³a inwestycja - remonty pomieszczeñ, renowacja dachu i elewacji oraz wymiana okien zosta³a sfinansowana z bud etu powiatu wrzesiñskiego. 4 czerwca odby³o siê oficjalne otwarcie nowej siedziby PCPR-u. Na uroczystoœæ, oprócz wszystkich pracowników i wspó³pracowników, przybyli równie przedstawi- Dobry start ciele w³adz samorz¹dowych, w tym starosta Dionizy Jaœniewicz oraz wicestarosta Pawe³ Guzik. Zjawili siê tak e przedstawiciele podobnych jednostek z terenu powiatu i nie tylko. Zaproszeni goœcie i przyjaciele nie przybyli z pustymi rêkoma i obdarowali dyrektora Wojciecha Móla drobnymi upominkami i kwiatami, które z pewnoœci¹ d³ugo bêd¹ zdobi³y nowe pomieszczenia Centrum. Podczas czêœci oficjalnej dyrektor przywita³ wszystkich zebranych i podziêkowa³ za pomoc w realizacji tak wielkiego przedsiêwziêcia. Nie zabrak³o równie radoœci i wzruszeñ. Wœród yczeñ wyró ni³ siê starosta, który, oprócz szczerych i ciep³ych gratulacji, przytoczy³ wiersz Zbigniewa Herberta "Dusza Pana Cogito". Po takim wstêpie, wszyscy goœcie "myœl¹c tkliwie i z czu- ³oœci¹", jak myœla³ o swojej duszy Pan Cogito, kolejno ustawiali siê do mikrofonu z najlepszymi yczeniami dla wszystkich pracowników PCPR-u. Po czêœci oficjalnej dyrektor Wojciech Mól oprowadzi³ goœci po nowej siedzibie, a nastêpnie zaprosi³ wszystkich na drobny poczêstunek. (ula) Adecco Poland jest liderem wœród firm zajmuj¹cych sie doradztwem personalnym. W ci¹gu jedenastu lat dzia³alnoœci firmy na rynku polskim, powsta³o 26 biur pracy tymczasowej, 5 biur pracy sta³ej i 5 placówek on-site. W ubieg³ym roku doradcy zawodowi Adecco Poland pomogli znaleÿæ pracê osobom. Przedstawiciel firmy Grzegorz Kukurowski przyby³ 7 czerwca do Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni na uroczystoœæ po egnania absolwentów. Zaproponowa³ maturzystom sw¹ pomoc w znalezieniu pracy. Jestem mile zaskoczony tak du- ym oddÿwiêkiem - mówi - Zazwyczaj m³odzie po skoñczeniu szko- ³y myœli o wakacjach, a zg³osi³o siê do mnie oko³o trzydziestu m³odych ludzi, którzy podchodz¹ powa nie do przysz³oœci. Jak wynika z informacji Grzegorza Kukurowskiego, dwie osoby s¹ ju po rozmowach wstêpnych z pracodawc¹ i otrzymaj¹ posadê. To nie przypadek, e siê tam znaleÿliœmy. Nasza firma zajmuje siê rekrutacj¹ pracowników dla firm, które maj¹ okreœlone standardy i wymagania. We Wrzeœni wspó³pracujemy z klientem, który poszukuje pracowników kszta³conych w okreœlonych zawodach. Takich znaleÿliœmy wœród absolwentów ZSP - t³umaczy. Poza tym wrzesiñski rynek pracy jest bardzo specyficzny, a przez to trudny - dodaje. Przyznaje jednak, e ZSP jest szko³¹ niezwykle produktywn¹, jeœli chodzi o fachowców i jej absolwenci nie powinni mieæ wiêkszych problemów ze znalezieniem posady. (agda) Przegl¹d Powiatowy Inny œwiat Obrazy Dariusza Patyka - fantasmagoryczne, oniryczne wizje. Mo na powiedzieæ, e to surrealizm... Ale to nie jest nadrealistyczne. To jest osobiste. Dariusz Patyk jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej. Ka dy z wychowanków placówki próbuje znaleÿæ sobie w oœrodku jakiœ cel, pasjê. On odnalaz³ spokój w malarstwie. Je eli prawdziwe jest stwierdzenie Emila Zoli, e sztuka jest wycinkiem rzeczywistoœci widzianym przez temperament artysty, to rzeczywistoœæ wewnêtrzna i sposób postrzegania œwiata przez Dariusza Patyka s¹ niezwyk³e. Barwne, piêkne i bogate. Artysta rozmawia ze œwiatem poprzez swoje p³ótna, zaczarowuje nas - odbiorców - wci¹gaj¹c w œwiat swoich fantastycznych wizji. Sposób malowania zale y od podejœcia i wychwycenia tych barw - mówi artysta. yje w œwiecie kolorów, dostrzegaj¹c ka dy ich odcieñ, ka de za³amanie i stopieñ nasycenia. Rozszczepia kolory na czynniki pierwsze, na ka d¹ barwê, która siê nañ sk³ada. Jak wygl¹da proces twórczy? Ma wybrane kolory i miesza je, tworz¹c pochodne lub ca³kiem nowe. Jak kompozytor z dÿwiêków, tak on z kolorów tworzy barwn¹ symfoniê na p³ótnie. Ma kilka podstawowych tematów - zamki, starodawne okrêty, jakimi p³ywa³ Krzysztof Kolumb. Nie malujê zwyk³ymi, realistycznymi kolorami. Ubarwienia zwierz¹t, ptaków rajskich, królewskich, kolibrów s¹ jak z bajki - t³umaczy. I takie te s¹ jego dzie³a - baœniowe i tajemnicze. Urzeczony talentem malarskim Dariusza Patyka jest tak e starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz. 8 czerwca odwiedzi³ WTZ Godnie nieœæ krzy ZapowiedŸ XLIV sesji W dniu 30 czerwca 2006r. o godz w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni odbêdzie siê XLIV Sesja Rady Powiatu. Porz¹dek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjêcie protoko³u z XLIII Sesji Rady Powiatu. 3. Przedstawienie porz¹dku obrad. 4. Wrêczenie Tytu³u "Cz³owieka Roku 2005" powiatu wrzesiñskiego. 5. Informacja Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym. 6. Analiza oœwiadczeñ maj¹tkowych. 7. Sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym i z wykonania uchwa³ Rady w Dariusz Patyk i jego dzie³a okresie miêdzysesyjnym. 8. Informacja z realizacji Powiatu Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wrzesiñskiego. 9. Podjêcie uchwa³ w sprawie: - uchwalenia statutu Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni, - uchwalenie statutu Powiatowego Zarz¹du Dróg we Wrzeœni, - uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni, - uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka we Wrzeœni, - uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach, - uchwalenia statutu Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie, - zmiany uchwa³y Rady Powiatu nr 168/XXVI/2005 z dnia w Rudzie Komorskiej, by wrêczyæ artyœcie profesjonalny zestaw malarski. Obieca³, e jeœli bêd¹ potrzebne mu jakiekolwiek farby, kolory, ma napisaæ karteczkê, a starosta zrealizuje ka de jego "zamówienie". Dariusz Patyk - niepozorny wra liwiec. Jego osobowoœci¹ i talentem zachwycony jest ka dy, kto spotka go na swej drodze. Nie trzeba si³y i wznios³ych s³ów, by byæ wielkim. (agda) Koneserzy sztuki filmowej nie zawiedli Ostatni, przedwakacyjny seans cyklu Kino Konesera przy- "Wszyscy jesteœmy Chrystusa- "mocny" i refleksyjny obraz - ci¹gn¹³ do wrzesiñskiego kina mi" Marka Koterskiego. rzesze widzów. Organizatorzy - Tytu³ filmu sugeruje, e ka dy Starostwo Powiatowe we Wrzeœni oraz Kino "Trójka" zaserwo- nieœæ przez ca³e ycie. Dla boha- z nas ma swój krzy, który musi wali kinomanom niezwykle tera obrazu tym krzy em jest alkoholizm, dla jego syna - narkomania. W klimat twórczoœci Koterskiego, tu przed projekcj¹, wprowadzi³ publicznoœæ krytyk filmowy - Leszek Czujewicz. Film opowiada o powolnym upadku cz³owieka pogr¹ aj¹cego siê w chorobie alkoholowej, który stopniowo traci rodzinê, pracê, kontakt z otoczeniem. Jego œwiat ulega przewartoœciowaniu - z wiecznie poszukuj¹cego naukowca zamienia siê w cz³owieka widz¹cego rzeczywistoœæ jedynie przez pryzmat butelki. W odró nieniu od innych filmów Koterskiego, obraz nie jest tak osobisty i autotematyczny, jak pozosta³e przygody Adasia Miauczyñskiego. Z bohaterem identyfikowaæ mog¹ siê jedynie te osoby, które prze y³y piek³o alkoholizmu. Dla innych obraz mo e stanowiæ bardzo sugestywn¹ i wstrz¹saj¹c¹ przestrogê. (agda) r. w sprawie uchwalenia warunków odp³atnoœci uczestnika za pobyt w oœrodkach wsparcia - w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i w Œrodowiskowym Domu Samopomocy we Wrzeœni, - zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud etu powiatu wrzesiñskiego za I pó³rocze danego roku oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I pó³rocze danego roku, - zmiany bud etu powiatu wrzesiñskiego na 2006 rok. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 11. Wolne g³osy i wnioski. 12. Zamkniêcie obrad. red

5 Przegl¹d Powiatowy Lipiec Chroñmy przyrodê! Cz³owiek jest czêœci¹ przyrody. Stworzy³ sobie, co prawda, sztuczne œrodowisko - cywilizacjê, jednak, aby normalnie yæ i funkcjonowaæ, potrzebuje sta³ego kontaktu z natur¹, która wycisza i uspokaja oraz regeneruje jego si³y witalne. Dzia³ania proekologiczne s¹ wiêc obowi¹zkiem ka dego z nas. Uczniowie z Nowego Folwarku podziwiaj¹ prace konkursowe Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, aby szerzyæ wœród najm³odszych wiedzê z zakresu ekologii oraz wzbudzaæ w m³odzie y wra liwoœæ i œwiadomoœæ piêkna otaczaj¹cego œwiata, zorganizowa³ konkursy "Wielki zbiór odpadów 2006", którego inicjatork¹ by³a Ma³gorzata Lisiecka oraz "4 pory roku w obiektywie", którego pomys³odawc¹ by³ Arkadiusz Pawlak. 12 czerwca w Szkole Podstawowej w Nowym Folwarku odby- ³o siê podsumowanie konkursów. Uczestnicy wraz z opiekunami, jeszcze przed og³oszeniem wyników, wybrali siê na spacer œcie k¹ przyrodniczo - dydaktyczn¹ na trasie Nowy Folwark - Leœniczówka S³omówko oraz wziêli udzia³ w zadaniach opracowanych i prowadzonych przez nauczycieli i uczniów SSP nr 1 we Wrzeœni. By³y to zawody typowo rekreacyjne, dlatego "zwyciêzców" wy³oni³, drog¹ losowania, wicestarosta wrzesiñski Pawe³ Guzik. Wielki zbiór odpadów 2006" Akcja skierowana by³a do wszystkich szkó³ i przedszkoli powiatu wrzesiñskiego, które zg³osi³y chêæ udzia³u w akcji. Konkurs zosta³ zrealizowany m.in. dziêki pomocy lokalnych firm zbieraj¹cych surowce wtórne na w³asny koszt, bez wzglêdu na iloœæ. Przedstawiciele doje d ali do szkó³ i odbierali odpady, p³ac¹c za nie aktualn¹ cenê, dziêki czemu szko³y mia³y jeszcze zysk z pieniêdzy za surowce. Akcja zmobilizowa³a m³odzie do zbiórki baterii, które wkrótce zostan¹ poddane recyklingowi. W wyniku kilkumiesiêcznej akcji zebrano 81 ton 566 kg makulatury, 3 tony 361 kg butelek z tworzyw sztucznych, 510,3 kg puszek aluminiowych i 604 kg baterii. Laureaci w nagrodê otrzymali pieni¹dze na zakup pomocy naukowych do realizacji zadañ z zakresu edukacji ekologicznej. W kategorii zbiór makulatury I miejsce otrzyma³a Szko³a Podstawowa Nr 6 we Wrzeœni, w kategorii zbiór puszek aluminiowych oraz w kategorii zbiór butelek z tworzyw sztucznych najlepsza okaza³a siê Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa w Pietrzykowie. Najwiêcej baterii zebrali uczniowie Gimnazjum Nr 2 we Wrzeœni, natomiast za dzia³ania edukacyjne wyró niono Samorz¹dow¹ Szko- ³ê Podstawow¹ w Chwalibogowie. Nasza uczennica laureatk¹ Olimpiady maja 2006 roku w Warszawie odby³ siê fina³ ogólnopolski XXXII Olimpiady Wiedzy o Wynalazczoœci. Okrêg poznañski reprezentowa³a trzyosobowa dru yna, w sk³ad której wesz³y uczennice klasy 3aTEk Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni - Agnieszka Kujañska i Jolanta Jerzak. W finale uczestniczy³o 18 dru- yn z ca³ej Polski. Czêœæ pisemna odby³a siê w najstarszej szkole œredniej ( Kolejówka"), a czêœæ ustna oraz podsumowanie olimpiady - w Warszawskim Domu Technika NOT. Po podsumowaniu czêœci pisemnej okaza³o siê, e nasza dru yna zajê³a 7. miejsce, a Piêkne umys³y Na uroczystoœæ podsumowuj¹c¹ konkursy matematyczne w powiecie wrzesiñskim w sali WOK przyby³y najlepsze œcis³e umys³y. Wœród zaproszonych goœci byli przedstawiciele w³adz oœwiatowych szczebla powiatowego i gminnego oraz dyrektorzy szkó³ i nauczyciele. Organizatorami przedsiêwziêcia by³y Aldona Staszak, Dorota Nawrocka, Halina Stankiewicz i Dorota Rogoziñska z Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, Aleksandra Jaworska z Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej w Chwalibogowie, Halina Kotyk i Hanna GóŸdŸ z Gimnazjum nr 1 oraz Danuta Marciniak z Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2. W VI Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów gim- Kazimierz Kowalski i jego podopieczne nazjum nagrodzono Jêdrzeja Sadowskiego z Gimnazjum nr 1. W Powiatowym Konkursie Matematycznym wœród szkó³ podstawowych pierwsze miejsce zaj¹³ B³a ej Czarnecki z SSP nr 6, a wœród gimnazjalistów Jêdrzej Sadowski. W konkursie Mistrz Rachunków klas VI zwyciêzc¹ zosta³ B³a- ej Czarnecki. Zwyciêzcami Powiatowej Ligi Mistrzów Matematyki s¹ Ma³gorzata Œruba z LO, Piotr urawski z ZSP, Adrian Marciniak z LO i Robert Owczarz z ZSP. W Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR w kategorii Maluch 1 zwyciê y³ Arkadiusz Maciejewski z SSP w Mi- ³os³awiu, a w kategorii Maluch 2 - Hubert Kudliñski z SSP w Grzybowie. Najlepszym w kategorii Fot. ZSP Beniamin 1 zosta³ Micha³ Nowak z SSP nr 1, a w kategorii Beniamin 2 - Adam Defitowski z SSP nr 1. W kategorii Kadet 1 triumfowa³ Emil Kêdziora z Gimnazjum w Wicestarosta Pawe³ Guzik nagradza szko³ê z Pietrzykowa 4 pory roku w obiektywie" Konkurs fotograficzny mia³ na celu krzewienie walorów przyrodniczych powiatu wrzesiñskiego, jak równie uwra liwienie m³odzie y na piêkno œrodowiska naturalnego. Nades³ano 17 zestawówprac. 1 czerwca 2006 roku zebra³a siê komisja konkursowa w sk³adzie: Miros³aw Jadryszak, Jaros³aw Kwiatek i Jaros³aw Sobczak. Jurorzy przyznali dwa równoleg³e pierwsze miejsca - dla Mateusza Jerczyñskiego - reprezentanta SSP nr 1 we Wrzeœni oraz dla Jêdrzeja Biegañskiego z Zespo³u Szkó³ w Targowej Górce. Ponadto komisja postanowi³a uhonorowaæ Lidiê Maciejewsk¹ - wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Specjalnych we Wrzeœni pozaregulaminow¹ nagrod¹ specjaln¹ za przedstawiony przez ni¹ cykl czterech zdjêæ. Jak stwierdzi³ jeden z jurorów - Miros³aw Jadryszak, w jej pracach "Cztery pory roku" zosta- ³y ujête niedos³ownie - nie jako temat przyrodniczy, ale jako has³o wpisuj¹ce cz³owieka w odwieczny Cyferki z Chwalibogowa uœwietni³y rozstrzygniêcie konkursów bieg natury. Cyklicznoœæ i niezmiennoœæ rytmu przyrody w odniesieniu do sytuacji cz³owieka niepe³nosprawnego tworzy swoisty naddatek treœci" ujmuj¹cy bohatera zdjêæ w perspektywie niezmiennoœci ludzkiego losu. Praca Lidii Maciejewskiej urzeka swoj¹ prostot¹ i bezpretensjonalnoœci¹ a zarazem przyci¹ga uwagê umiejêtnoœci¹ widzenia dooko³a siebie przede wszystkim cz³owieka i jego spraw. Akcje proekologiczne s¹ bez w¹tpienia inicjatyw¹ bardzo szlachetn¹ i godn¹ naœladowania. Mi³o, e a tak wielu m³odych ludzi w³¹cza siê w dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska. (agda) Agnieszka Kujañska zakwalifikowa³a siê do fina³u ustnego (15 najlepszych) na 9. miejscu, uzyskuj¹c tym samym tytu³ laureata olimpiady. Po czêœci ustnej zajê³a ostatecznie 7. miejsce. Dru yny i laureaci otrzymali dyplomy, a opiekunowie - listy gratulacyjne. Finaliœci i laureaci otrzymali odpowiednie zaœwiadczenia, w celu zwolnienia z egzaminu zawodowego i otrzymania preferencyjnych warunków w przyjmowaniu na studia. W czasie, gdy uczniowie "mêczyli siê" podczas czêœci pisemnej, opiekunowie dyskutowali z przedstawicielem MEN na temat przysz³oœci olimpiad organizowanych przez Polski Zwi¹zek Stowarzyszeñ Wynalazców i Racjonalizatorów. Ustalono, e: - do 30 czerwca 2006 zostanie podana do wiadomoœci lista olimpiad, których finaliœci i laureaci bêd¹ zwolnieni z czêœci pisemnej egzaminu zawodowego w roku zwolnienia te dotycz¹ tak e finalistów i laureatów z lat poprzednich. Podczas pobytu w stolicy uczniowie z opiekunami zwiedzili warszawsk¹ starówkê, a przed wyjazdem obejrzeli miasto z tarasu widokowego Pa³acu Kultury i Nauki. Opiekun olimpiady Kazimierz Kowalski Ko³aczkowie, natomiast w kategorii Kadet 2 Jaros³aw Samelak z Gimnazjum nr 1, który uzyska³ najlepszy wynik w powiecie, 4 miejsce w województwie i w nagrodê pojedzie na wycieczkê do Berlina. W kategorii Junior 1 najlepszy wynik osi¹gn¹³ Jêdrzej Sadowski. Zwyciêzcami wœród uczniów szkó³ œrednich s¹ Andrzej Dubiel z LO oraz w kategorii Student - Adrian Marciniak z LO. Nagrody wrêczono równie laureatom II Maratonu Matematycznego - "Matematyka na weso- ³o", przeprowadzanego w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych. Najlepsi okazali siê: Joanna Chwi³kowska, Kamila Lonka, Kamil Bartkowiak, Anna Wojtaszak, Dorota Szymañska, Lidia G³owacka, Justyna Juszczak, Grzegorz Wiz³a oraz Szymon Stefañski. Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy utalentowanej m³odzie y szkó³ powiatu wrzesiñskiego. Aldona Staszak

6 6 Lipiec 2006 Przegl¹d Powiatowy Nauczycielka ycia w LO Pomnik wdziêcznoœci Nowy Pomnik Wdziêcznoœci na cmentarzu w Szemborowie "A eby podnieœæ stronê moraln¹ m³odzie y, ukochaæ j¹ i z siebie dawaæ wzór nale y (...)". Ten cytat i wiele innych ciep³ych s³ów napisa³ w "Orêdowniku" przyjaciel zmar³ego Józefa Miko³ajczaka - pierwszego polskiego nauczyciela szkó³ wiejskich. Pamiêæ o gorliwym nauczycielu, wychowawcy i spo³eczniku krzewi¹cym polskoœæ nigdy nie zosta- ³a zatarta we wspomnieniach jego uczniów i ludzi, których spotyka³. 11 czerwca o godz w koœciele parafialnym œw. Urszuli w Szemborowie odby³a siê uroczysta msza œw. w intencji Zmar³ego, któr¹ poprowadzi³ ks. proboszcz Zdzis³aw Haenel wraz z ks. kan. Bogdanem Tark¹ - proboszczem parafii w Wêgierkach. Na mszê œw. przybyli równie przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: starosta Dionizy Jaœniewicz, burmistrz Tomasz Ka³u ny oraz cz³onkowie Komitetu Budowy Nagrobka-Pomnika. Podczas mszy wys³uchaæ mo na by³o utworów chóru Came- fot. Honorata Kujawska rata oraz Orkiestry Dêtej Nekielskiego Oœrodka Kultury. W dowód wdziêcznoœci spo³eczeñstwo wrzesiñskie wznios³o Zmar³emu pomnik. Tekst z nagrobka zachowa³ siê przez lata, dziêki przyjacio³om nauczyciela, jednak nagrobek zosta³ zniszczony przez Niemców w czasie II wojny œwiatowej. Aby przywróciæ pierwotn¹ postaæ pomnika, powo- ³any zosta³ Spo³eczny Komitet Budowy Nagrobka-Pomnika Wdziêcznoœci œ.p. Józefowi Miko- ³ajczykowi. Inicjatorem budowy nagrobka by³a Irena Lisiak, której matka, jako uczennica, zna³a osobiœcie pierwszego polskiego kierownika sêdziwojewskiej szko³y. Po mszy œw. delegacja m³odzie- y z Zespo³u Szkó³ w Otocznej przygotowa³a krótki repertuar artystyczny. Nastêpnie zebrani przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie poœwiêcono pomnik. Delegacje dzieci i m³odzie y oraz przedstawiciele w³adz z³o yli kwiaty, a w oczach inicjatorów Dzieñ Historii zorganizowany w Liceum Ogólnokszta³c¹cym Uczniowie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Siennych, zorganizowanej przez Ma- dla wystawy akcesoriów militarkiewicza ju nieraz udowodnili, teusza Wojciechowskiego. e potrafi¹ zorganizowaæ sobie Inn¹ atrakcj¹, na któr¹ mo na czas. W latach, w których m³odzie spêdza czas na ³awkach szym dzwonkiem, by³o niew¹tpli- by³o natkn¹æ siê ju przed pierw- przed blokiem, licealiœci urz¹dzili Dzieñ Historii - œwiêto wa - Dru yny Wojów S³owiañskich. wie stanowisko Witkosi, Szkolnej nego przedmiotu, ucz¹cego nas Zza sto³ów, w lnianych giez³ach, wygl¹da³y trzy dziewczyny: o œwiecie i ludziach. Opiekê nad przedsiêwziêciem sprawowa³ Anna Go³êbiowska, Honorata Kujawska i Paulina Ludwiczak, któ- Pan Profesor S³awomir Szuba. Ju od rana uczniów wita³y w re prezentowa³y œredniowieczne szkole plakaty, z okresu PRL-u, rzemios³o, bi uteriê i broñ oraz gazetki tematyczne, wystawa plakatów konkursowych oraz Gale- kuchni. Potrawy (ciasteczka mio- zachêca³y do spróbowania dawnej ria na schodach" (któr¹ zajmuje siê dowe, pierniki marchwiowe, ogórki i chleb ze smalcem) znika³y b³y- Pan Profesor Jaros³aw Bulczyñski), gdzie prezentowany by³ cykl skawicznie. Wrzeœnia na starej pocztówce", Przez ca³y dzieñ mo na by³o oparty na zbiorach Waldemara tak e nabyæ amulet u zielarki lub Œliwczyñskiego i Muzeum Regionalnego. Na licealnych korytanicznych. Podczas gdy dziewczy- pos³uchaæ wró by z kamieni rurzach znalaz³o siê tak e miejsce ny czuwa³y na szkolnych korytarzach, na dworze, pod wodz¹ Piotra Putko, rozgrywa³ siê turniej ³uczniczy. Nad bezpieczeñstwem uczestników czuwa³ Pan Profesor Leszek Karwasiñski. Nie by³ to jednak koniec atrakcji, przygotowanych na ten dzieñ. W auli szkolnej, podczas uroczystoœci prowadzonej przez Karinê Trawiñsk¹ i Krzysztofa Bromberka licealiœci obejrzeæ mogli s³ynne ju Dwie kolejki" z repertuaru kabaretu Dudek w wykonaniu Szkolnego Ko³a Teatralnego Ars Poesis". Odby³ siê te pokaz mody Od jaskiniowca do hip-hopowca", w którym zaprezentowano humorystycznie stroje z ró nych epok. Swoje piêæ minut" mia³ tak- e kabaret szkolny, który odegra³ skecze z repertuaru kabaretu Potem, m.in. Antygonê" i Bitwê pod Grunwaldem". Wystrój auli przygotowa³ Micha³ Dominiczak. Organizatorzy zadbali tak e o ducha sportowej rywalizacji wœród m³odzie y. Oprócz turnieju ³uczniczego rozegrano tak e konkurs wiedzy o Wrzeœni, konkurs na plakat oraz krzy ówkê historyczn¹. Nagrody w konkursach ufundowa³ Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Uczniowie Sienkiewicza pokazali, e nawet w czasie wystawiania ocen nie brak im pomys³ów i si³y do zabawy. Dzieñ Historii bez w¹tpienia bêdzie kontynuowany w przysz³ych latach. Nikt na tym nie straci, a zyskaæ mo e wielu, przecie historia jest nauczycielk¹ ycia Anna Go³êbiowska - uczennica LO budowy nagrobka pojawi³y siê ³zy radoœci, p³yn¹ce prosto z serca. Pomnik Wdziêcznoœci powsta³ dziêki pomocy wielu ludzi, którzy wspólnie sponsorowali realizacjê przedsiêwziêcia. Sponsorami tymi s¹: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, So³ectwo Sêdziwojewo, firma NEPA, So³ectwo Otoczna, Powiatowy Bank Spó³dzielczy we Wrzeœni, uczniowie wraz z gronem pedagogicznym Zespo³u Szkó³ w Otocznej, Parafia Wêgierki, Ognisko Emerytów ZNP oraz osoby indywidualne. (ula) Œ.p. Józef Miko³ajczak urodzi³ siê 12 grudnia 1899 r. w Niemczech. W czasie I wojny œwiatowej zosta³ wcielony do wojska, a nastêpnie wziêty do niewoli angielskiej, w jednym z obozów zapad³ na newralgiê. Choroba pocz¹tkowo nie przeszkodzi³a mu wst¹piæ do seminarium duchownego w Paderborn. Studia te kontynuowa³ w Poznaniu, gdzie przeniós³ siê wraz z rodzicami. Niestety, postêpuj¹ca choroba zmusi³a go do przerwania nauki. W 1923 r. otrzyma³ posadê nauczyciela w Psarach Wielkich pod Wrzeœni¹. Szybko okaza³ siê prawdziwym nauczycielem z powo³ania. Zajmuj¹c siê rozwojem m³odzie y, równoczeœnie nie traci³ kontaktu ze starszymi cz³onkami ówczesnej spo³ecznoœci, szybko sta³ siê promotorem oœwiaty w okolicy. Niestety ukochana przez niego szko³a zosta³a zamkniêta i J. Miko³ajczak zosta³ przeniesiony do szko³y w Sêdziwojewie, gdzie z wielkim zapa- ³em zacz¹³ poœwiêcaæ siê pracy spo- ³ecznej. Zgin¹³ tragicznie 15 sierpnia 1931 r. - uton¹³ w Warcie. Tegoroczny Dzieñ Dziecka w Zespole Szkó³ im. Janusza Korczaka by³ niezwyk³y. Po trzech latach starañ placówka zosta³a w³¹czona do Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie. Z tej okazji 1 czerwca w placówce zorganizowano uroczystoœæ. Wœród zaproszonych goœci znaleÿli siê: Ewa Zakrzewicz - wizytator Kuratorium Oœwiaty, Renata Czupa³a - wizytator i koordynator zdrowia Kuratorium Oœwiaty, Dionizy Jaœniewicz - starosta wrzesiñski, El bieta Roszak - przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Krystyna Wieszczeciñska - przedstawiciel PCK oraz przedstawiciele policji i stra y po arnej. Osi¹gniêcia szko³y i jej dzia³alnoœæ w zakresie promocji zdrowia zosta³y przedstawione w profesjonalnie przygotowanej prezentacji Szko³a Promuj¹ca Zdrowie Teatr Cieni by³ niew¹tpliw¹ atrakcj¹ Laur za pierwsze miejsce multimedialnej. Niepowtarzalnych wra eñ dostarczy³ wszystkim teatr cieni "Guz kontra œmierdz¹cy ser" przygotowany przez uczniów gimnazjum. Ciekawie zaprezentowa- ³y siê zespo³y klasowe podczas krótkich wystêpów o zdrowiu. Najwiêksze oklaski zebrali najm³odsi uczniowie, którzy z wdziêkiem przedsatwili scenki na temat higieny osobistej. Ogromne zainteresowanie wzbudzi³ polonez w wykonaniu gimnazjalistów. W przerwach miêdzy wystêpami uczestnicy spotkania spo ywali "zdrowe kanapki" oraz wyroby wrzesiñskiej Mleczarni. Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili siê do realizacji projektu w³¹czenia Zespo³u Szkó³ im. J. Korczaka do Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie. Lidia Maciejewska - ZSS Bezpieczne powiaty Puchar Starostów w rêkach wicestarosty Paw³a Guzika Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego skupia wszystkich starostów z terenu województwa. Razem z konwentami innych województw jest organem doradczym Zwi¹zku Powiatów Polskich. Opinie wymieniane przez starostów podczas spotkania dotycz¹ wa - nych dla œrodowiska samorz¹dowego tematów. Na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich 7 czerwca odby³ siê kolejny Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego pt.: "Bezpieczne powiaty Wielkopolski". Uczestniczy³ w nim wicestarosta wrzesiñski Pawe³ Guzik. Tematyk¹ konwentu by³o szeroko pojête bezpieczeñstwo powiatów woj. wielkopolskiego. Niektóre powiaty zaprezentowa³y prawy bezpieczeñstwa mieszkañców. Na spotkaniu obecni byli równie przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzêdu Celnego oraz Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, którzy odpowiadali na wszelkie pytania starostów. W ramach zajêæ rekreacyjnosportowych, przewidzianych w porz¹dku obrad ka dego konwentu starostów, tym razem zosta³y rozegrane zawody strzeleckie. Uczestnicy mieli do dyspozycji broñ krótk¹ ma³okalibrow¹. Ka - dy musia³ oddaæ 8 strza³ów, spoœród, których 5 najlepszych wliczano do klasyfikacji koñcowej. 48 punktów, pierwsze miejsce i "Puchar Starostów" z województwa wielkopolskiego zdoby³ reprezentant naszego powiatu - wicestarosta swoje osi¹gniêcia w zakresie po- Pawe³ Guzik. (ula)

7 Przegl¹d Powiatowy Lipiec Poeta prowincjonalnej nicoœci Wyraziæ niewyra alne Krzysztof Grzechowiak - na co dzieñ starszy geodeta w Powiatowym Oœrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z powo³ania - poeta. Twórczoœci¹ poetyck¹ zajmuje siê od ponad 30 lat. W krêgach literackich mówi siê o nim "poeta autentyczny", "poeta prowincjonalnej nicoœci". W swoich utworach opisuje rzeczywistoœæ codzienn¹, widzian¹ "od podszewki" - dotyka jej skóry, wchodzi w intymny kontakt z otaczaj¹c¹ przestrzeni¹, wyci¹gaj¹c na wierzch bezlitosne i smutne prawdy. Dostrzega brzydotê i powierzchownoœæ œwiata, zarazem mówi¹c o nim w s³owach subtelnych i ciep³ych, pe³nych melancholijnej nostalgii. Jego ostatni tom "Regalia" zawiera refleksje nad œmierci¹ i przemijaniem, co podkreœlaj¹ s³owa przewodnie zbioru, pochodz¹ce z cyklu "W poszukiwaniu straconego czasu" Marcela Prousta. Krzysztof Grzechowiak do ka dego ze swoich tomów daje swoist¹ wskazówkê interpretacyjn¹ - klucz literacki w postaci motta. Wczeœniejszym zbiorom patronowali Franz Kafka i William James. Najnowszy zbiór sk³ada siê z trzech czêœci - pierwsza z nich to utwory "prowincjonalne", w których wystêpuj¹, w wiêkszoœci zakamuflowane, motywy wrzesiñskie. W dalszej czêœci znajduj¹ siê najlepsze teksty wybrane z wczeœniejszych tomów oraz wiersze nowe. Dlaczego pisze? Dajmonion! - jak pisa³ Mi³osz... G³os wewnêtrzny mi dyktuje - t³umaczy. Pisze maj¹c zawsze œwiadomoœæ niespe³nienia, pewnej niemo noœci, e s³owo nigdy nie wyrazi w sposób pe³ny tego co w myœlach ma kszta³t daleko doskonalszy. Roztrwoniwszy jakiœ dany nam czas, bo ten nie zapisany i nie opisany nie istnieje i rozmyœlaj¹c nad tym, nad losami ludzi których ju nie ma, ale których s³owa jeszcze mo emy od- Krzysztof Grzechowiak i jego Regalia czytaæ czuj¹c tym samym ich yw¹ obecnoœæ. 5 czerwca br. poeta zosta³ laureatem nagrody w kategorii literackiej w konkursie na bydgosk¹ ksi¹ kê roku o "Strza³ê uczniczki". Jurorzy - Mieczys³aw Orski - redaktor naczelny "Odry" i Tadeusz Górny, który stworzy³ i prowadzi program w TVP3 "Ksi¹ ki z górnej pó³ki" uznali "Regalia" za najciekawsz¹ pozycjê spoœród szesnastu ksi¹ ek zg³oszonych do konkursu, uwzglêdniaj¹c jej wartoœci merytoryczne literackie i edukacyjno - poznawcze. Krzysztof Grzechowiak ma w planach, wspólnie ze znanym wrzesiñskim fotografikiem Ireneuszem Zje d a³k¹, wydanie publikacji o Wrzeœni. ZnaleŸæ by siê tam mia³y poezje i fotografie poœwiê- I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. E. Stachury "O Laur Barda" REGULAMIN 1. Celem konkursu jest popularyzacja poezji, rozbudzanie talentów, rozwijanie wyobraÿni i wra liwoœci twórczej, mo liwoœæ konfrontacji. 2. Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy do udzia³u wszystkich twórców. 3. Na konkurs wysy³amy zestaw trzech wierszy nigdzie nie publikowanych. Prace musz¹ zawieraæ imiê i nazwisko, adres, tel. autora oraz krótk¹ notkê biograficzn¹. 4. Termin nadsy³ania utworów up³ywa 13 lipca 2006 r. Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród nast¹pi w dniu 16 lipca o godz: 15:00. Dodatkowe informacje pod nr tel Organizatorzy przewiduj¹ nagrodê g³ówn¹ "Laur Barda" oraz trzy wyró nienia. 6. Nades³ane prace oceni Jury powo³ane przez organizatora. Prace nale y nadsy³aæ na adres: I Konkurs Poetycki im. Edwarda Stachury "O Laur Barda" Bardo 10, WRZEŒNIA ZAPROSZENIE Zapraszamy tak e tych, którzy czytaj¹, recytuj¹ i œpiewaj¹ Stachurê. Wiele nas ³¹czy, chcemy podzieliæ siê tym, jak interpretujemy twórczoœæ STEDA, jakiej w niej szukamy odpowiedzi na pytania, które zadaje nam ycie. "Pod wielkim dachem nieba, wszystkim starczy miejsca" cone miastu i jego mieszkañcom. yczymy, aby ta idea siê ziœci³a! (agda) Krzysztof Grzechowiak ur. w 1955 we Wrzeœni. Poeta, krytyk literacki. Debiutowa³ w 1980 r. w Radarze. Publikowa³ w Nurcie, Okolicach, Tytule, Akancie, Kwartalniku Wrzesiñskim i prasie codziennej. Jego wiersze znalaz³y siê w almanachu m³odej poezji wielkopolskiej Przedpole (1986). Wyda³ tomiki poezji Wersja Ostateczna (1986), Opis Walki (1989), Regalia (2005). W latach 80. zwi¹zany z NGP Drzewo. Laureat wielu nagród m.in. nagrody g³ównej w konkursie poetyckim im. A. i St. Babiñskich, Poznañ (1990). Owocne spotkanie w Starostwie... * * * Znam te miasteczka na wylot, od podszewki spêkanych tynków, podwórek, zapuszczonych ogrodów nad rzek¹ parków ciemnych jak sezam, gdzie m³odzieñców krewkich spotykaj¹c - je eli masz szybkoœæ zaj¹ca - ratuj siê ucieczk¹ nim ksiê yc siê przejrzy w lusterku srebrnego ostrza œcie ynka krwi zaczerni jasne pasma piasku lepiej w swoim pokoju ni gdzie indziej na wznak pozostaæ niech raczej staroœæ pozbawi skórê blasku. Miasteczka z wie ¹ ratusza otoczon¹ wstêg¹ go³êbi jak laurem. Nad dachów z³o onymi d³oñmi gwiazdy siê nawo³uj¹ pijane nieco Kominy pisz¹ opowieœæ czarnym piórem sadzy - powietrze barwi¹ pismem gêstym jak tropy œniegu; zabrane piecom ciep³e chmury siê tocz¹ po niebie jak polerowane kule które wieñcz¹ koœcio³y i metalowe ³ó ka sen owija g³owê bia³ymi niæmi, musimy mu ulec i razem z pamiêci¹ zabiera nas charonowa ³ódka. Baza NATO coraz bli ej W ostatnim czasie w mediach wiele s³yszy siê o budowie bazy natowskiej w Powidzu. By³aby to ogromna szansa dla rozwoju lokalnej infrastruktury i spo³ecznoœci. W okolicznych miejscowoœciach powsta³yby bowiem nowe osiedla dla kilku tysiêcy osób zatrudnionych w bazie. Atutem powidzkiego lotniska jest d³ugi pas startowy i brak w najbli szym s¹siedztwie du ej metropolii. Powiaty wrzesiñski, gnieÿnieñski i s³upecki wk³adaj¹ wiele wysi³ku w starania o to, by Amerykanie wybrali w³aœnie Powidz na budowê swojej bazy. Szanse Polski w tym wyœcigu wzros³y. Brane s¹ ju pod uwagê tylko cztery pañstwa: Niemcy, W³ochy, Hiszpania i Polska. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaœæ w listopadzie. Obecnie trwaj¹ intensywne przygotowania do przedstawienia spójnej oferty, z konkretnymi rozwi¹zaniami, trzech, wymienionych wy ej, powiatów. 19 czerwca w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni odby³o siê kolejne spotkanie robocze pe³nomocnika wojewody wielkopolskiego ds. systemu AGS, p³k Jerzego Fleminga z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych oraz powiatowych i gminnych zarz¹- dów dróg. Omawiano kwestie zwi¹zane rozbudow¹ lokalnej infrastruktury. Obecnie adna z dróg dojazdowych do Powidza nie spe³nia odpowiednich wymogów. Planowane jest wybudowanie drogi ekspresowej, ³¹cz¹cej Gniezno z Powidzem przez Witkowo oraz Powidz ze S³upc¹, z wjazdem na autostradê. Problemem jest jednak przebieg drogi. Nad rozwi¹zaniem tej kwestii pracowaæ bêdzie zespó³ przedstawicieli powiatowych i gminnych zarz¹dów dróg, tak, by przedstawiæ gotow¹ koncepcjê Krajowemu Zarz¹dowi Dróg. Droga ta powinna znajdowaæ siê pod zarz¹dem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, poniewa bez wzglêdu na panuj¹ce warunki pogodowe, musi byæ utrzymana w wysokim standardzie. Powinna zapewniæ szybki i bezkolizyjny dojazd z pobliskich miejscowoœci zarówno do pracy w Powidzu jak i do Poznania. Jak na razie wszystko jest na dobrej drodze. Uda³o nam siê wstrzeliæ w wizjê proponowan¹ przez Amerykanów - stwierdzi³ na zakoñczenie spotkania p³k Fleming. Anna Mantorska Powiat w skrócie 29 maja w urzêdzie gminy w Ko³aczkowie odby³o siê spotkanie z udzia³em starosty wrzesiñskiego, Dionizego Jaœniewicza, zainteresowanych pomieszczeniami w oficynie po Gimnazjum Specjalnym nr 2. Powiat wysun¹³ propozycjê oddania budynku w bezp³atne u ytkowanie. Najprawdopodobniej oficyna bêdzie siedzib¹ stowarzyszenia "Tutaj Warto", które dzia³a w ramach programu Leader +. * * * Dzieñ Dziecka - jest œwiêtem wszystkich dzieci na ca- ³ym œwiecie. W Polsce i w innych krajach, takich jak Czechy, S³owacja czy Rosja obchodzone jest 1 czerwca od 1952 roku. Z okazji œwiêta dziecka w powiecie wrzesiñskim odby³ siê cykl imprez. Równie w³adze samorz¹dowe nie zapomnia³y o najm³odszych, funduj¹c drobne upominki. Starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz odwiedzi³ oddzia³ dzieciêcy wrzesiñskiego szpitala i wrêczy³ dzieciom s³odycze. * * * W dniu 9 czerwca przed budynkiem Urzêdu Gminy w Ko³aczkowie zorganizowano symulacjê wypadku drogowego. Celem przedsiêwziêcia by³o pokazanie prawid³owo udzielanej pierwszej pomocy przedlekarskiej w wypadku drogowym. Udzia³ w akcji wziê³y nastêpuj¹ce s³u by: stra po arna, policja, pogotowie ratunkowe. Osobami uczestnicz¹cymi w symulacji byli uczniowie szkó³ œrednich - najlepsi w kwietniowych eliminacjach. Przygotowywa³a ich Magdalena Witkowska. Ca³oœæ przedstawi³ i komentarzem opatrzy³ Benedykt Dolata. Akcjê zorganizowali Mieczys³awa Czerwiñska, Zofia Cieœlak i Micha³ Stefañski. * * * Do 30 czerwca w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesiñskich trwa wystawa prac malarskich artystki Joanny Ka³ek. Oficjalne otwarcie wystawy mia³o miejsce 9 czerwca. Joanna jest obecnie uczennic¹ Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. * * * Dom Pomocy Spo³ecznej we Wrzeœni wraz ze Œrodowiskowym Domem Samopomocy zorganizowa³ w dniu 14 czerwca br, "Festyn Integracyjny" przy muzyce "ma³ej orkiestry", któr¹ zapewni³, zaprzyjaÿniony z Domem, W. Kokosz. Mieszkañcy DPS i uczestnicy ŒDS brali udzia³ w ro nych konkurencjach z nagrodami, atmosfera by³a weso- ³a, wszyscy uczestnicy dobrze siê bawili i al by³o siê egnaæ.

8 8 Lipiec 2006 Remonty w SP ZOZ Przegl¹d Powiatowy Szpital nie do poznania... Obni enie kosztów utrzymania budynku, czyli tzw. termomodernizacja staje siê wobec stale rosn¹cych cen energii absolutn¹ koniecznoœci¹. Termomodernizacja nie ogranicza siê tylko do ocieplenia œcian czy wymiany okien, choæ te w³aœnie dzia³ania maj¹ najczêœciej miejsce. Efekty trwaj¹cych prac termomodernizacyjnych Dobrze przeprowadzona termomodernizacja powinna obejmowaæ wszystkie kategorie strat cieplnych budynku, jeœli to jest mo liwe. Zakres prac obejmuje najczêœciej równoczeœnie zmiany w strukturze budowlanej, w systemach ogrzewania i wentylacji, a tak e w instalacjach ciep³ej wody u ytkowej. Zadaniem termomodernizacji jest nie tylko zmniejszenie strat ciep³a oraz kosztów ogrzewania, ale równie poprawa warunków u ytkowania pomieszczeñ w budynku. Nie bez znaczenia jest równie wp³yw systemu na ochronê œrodowiska. Wyzwanie, jakim jest termomodernizacja budynków, podj¹³ wrzesiñski szpital, gdzie od pocz¹tku wiosny trwaj¹ prace. Ich koszt to ok. 4 mln z³. Wielki sukces Warciaków W dniach 7-10 czerwca 2006 r. w Warszawie odby³y siê VIII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Z³oci medaliœci z zawodów wojewódzkich, drog¹ losowania, trafili do stuosobowej reprezentacji Województwa Wielkopolskiego. Spoœród zawodników Sekcji Olimpiad Specjalnych "Warciaki", dzia³aj¹cej przy Warsztacie Tera- Warciaki z WTZ w Czeszewie - zdobywcy medali na olimpiadzie pii Zajêciowej "Radoœæ" w Czeszewie, wylosowano czterech zawodników: Krzysztofa Pi³ata, ukasza Norkiewicza, S³awomira B³aszaka i Krzysztofa Antoszewskiego. Wraz ze swoim opiekunem - Marcinem Grzybowskim pojechali oni na Igrzyska do Warszawy. W uroczystym otwarciu Igrzysk wziê³o udzia³ wiele znakomitoœci Inwestycja finansowana jest ze œrodków w³asnych powiatu wrzesiñskiego oraz z dotacji otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Na jakim etapie s¹ prace, zapytaliœmy dyrektora SP ZOZ we Wrzeœni, Zbyszko Przybylskiego. Prace prowadzone s¹ szerokim frontem. Obecnie na dachu trwa wymiana pokrycia i ocieplanie. Zakoñczono ju etap wymiany od strony podwórza. Prace zwi¹zane z wymian¹ dachu zbli aj¹ siê do kaplicy i przechodz¹ na stronê od ulicy Warszawskiej. Na razie pogoda nam sprzyja. Je eli nic siê nie zmieni, to zakoñczenie prac na dachu nast¹pi w drugiej po³owie lipca. Do koñca zbli aj¹ siê prace zwi¹zane z wymian¹ okien, pozosta³y tylko pojedyñcze sztuki. Równolegle prowadzone s¹ prace zwi¹zane z ociepleniem budynku. Nowa elewacja ju jest widoczna na budynku po³o onym przy ul. Legii Wrzesiñskiej i czêœciowo na budynku szpitala od strony BZ WBK. - Jakie jeszcze prace przewidziano w ramach termomodernizacji? - Wymiana instalacji co. jest dla nas najwiêkszym wyzwaniem. Zwi¹zane jest to z koniecznoœci¹ wy³¹czenia pomieszczeñ i prowadzenia prac instalacyjnych wewn¹trz budynku. Niestety, przy tego typu pracach jest du o kurzu i ha³asu. Jest to pewna niedogodnoœæ dla pacjentów, której siê nie da unikn¹æ przy zachowanej ci¹g³ej gotowoœci szpitala do pracy. W ramach termomodernizacji bêdzie jeszcze montowana nowa kot³ownia gazowa i solary do podgrzewania wody u ytkowej. Zakoñczenie ca³ej inwestycji ma nast¹piæ, zgodnie z przyjêtym obecnie harmonogramem, pod koniec wrzeœnia. O pozosta³ych inwestycjach w szpitalu mówi starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz - oprócz prac termomodernizacyjnych, planowane jest równie zagospodarowanie terenu wokó³ szpitala, g³ównie od strony ul. Warszawskiej. Parking zostanie gruntownie przebudowany, powstan¹ nowe miejsca parkingowe, co znacznie poprawi komunikacjê na tym terenie. Inwestorem bêdzie SP ZOZ we Wrzeœni. Koszt budowy nowego parkingu wyniesie ok tys. z³. Anna Mantorska œwiata sportu - m.in. Irena Szewiñska i Robert Korzeniowski. Zawodnicy WTZ w Czeszewie osiagnêli w zawodach spory sukces. Zdobyli w sumie 8 medali - 2 z³ote, 4 srebrne i 2 br¹zowe. Godnym podkreœlenia jest fakt, e poprawili na Igrzyskach swoje yciowe rekordy. Podczas uroczystego zakoñczenia zawodów, flagê Olimpiad Specjalnych przekazano organizatorom kolejnych igrzysk, które odbêd¹ siê w 2010 r., a ich gospodarzem bêdzie œwiêtokrzyski oddzia³ Olimpiad Specjalnych. W VIII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych wziê³o udzia³ w sumie 1600 zawodników z 18 regionów Polski, a tak e 5 ekip zagranicznych z Uzbekistanu, Wêgier, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii. Za oko- ³o 5 miesiêcy odbêdzie siê losowanie wœród z³otych medalistów zawodników na XII Œwiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbêd¹ siê w 2007 roku w Szanghaju. Krzysztof Pi- ³at i ukasz Norkiewicz - z³oci medaliœci z "Warciaków" - maj¹ szansê wzi¹æ w nich udzia³. Trzymamy za nich kciuki! Marcin Grzybowski W Parku im. Dzieci Wrzesiñskich we Wrzeœni w godzinach od 1400 do 1800 odby³ siê festyn pod has³em "Dzieñ Przysz³oœci". G³ównym organizatorem imprezy by³a grupa wolontariuszy "M³odzi Liderzy" - uczniowie szkó³ gimnazjalnych z powiatu wrzesiñskiego, a wspó³organizatorem - Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Celem "Dnia przysz³oœci", zorganizowanego 10 czerwca we wrzesiñskim amfiteatrze, by³o zaprezentowanie m³odym ludziom oferty edukacyjnej i zawodowej oraz dzia³ania profilaktyczne zwi¹zane z uzale nieniami. Do udzia- ³u w programie zaproszeni zostali dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu wrzesiñskiego oraz placówki prowadz¹ce kszta³cenie na poziomie policealnym. Zaproszenie do zaprezentowania w programie swej oferty edukacyjnej przyjêli: - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni, - English House, - Centrum Kszta³cenia Praktycznego, - Ko³o Naukowe SIFE Politechniki Poznañskiej, - Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Henryka Sienkiewicza, - Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, - Zespó³ Szkó³ Politechnicznych, - Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2, - Gimnazjum Nr 1 we Wrzeœni. Maj¹c œwiadomoœæ zagro eñ, jakie niesie wspó³czesna cywilizacja, zaprosiliœmy tak e ekspertów z dziedziny profilaktyki. Utworzone zosta³y punkty konsultacyjne, w których mo na by³o porozmawiaæ ze specjalistami i uzyskaæ pomoc w rozwi¹zaniu problemów. Porad udzielali: psycholog-terapeuta El bieta Tomczak, doradca zawodowy Agnieszka Skrzypek, Ewa Trawiñska - terapeuta do spraw uzale nieñ oraz starszy aspirant Przemys³aw Kucz - policjant specjalista do spraw nieletnich. W celu uatrakcyjnienia festynu, do udzia³u w imprezie zaprosiliœmy wokalistów z Wrzesiñskiego Studia Piosenki, oraz grupy wokalne i taneczne ze szkó³ podstawowych i gimnazjów. Wspólnie z kolegami z Wolfenbüttel opracowaliœmy projekt plakatu informuj¹cego o festynie. Plakat zosta³ wydrukowany przez Wydawnictwo "Kropka", a koszty wydruku sfinansowa³o Przedsiêbiorstwo Wodno - Kanalizacyjne we Wrzeœni. Podczas festynu zosta³y przeprowadzone konkursy dla dzieci i m³odzie y: plastyczny, malowa- Dzieñ Przysz³oœci nia twarzy, rzutu pi³k¹ do kosza, karaoke. Ka dy uczestnik konkursu otrzymywa³ upominek (s³odycze ufundowa³a hurtownia MTP "PIK"), a zwyciêzcy - nagrody ufundowane przez Powiatowy Bank Spó³dzielczy, Wielkopolski Bank Kredytowy, firmê TYPO- GRAF i wrzesiñskie starostwo. Dziêki przychylnoœci dyrektorów Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 we Wrzeœni w sto³ówkach szkolnych zosta³a przygotowana grochówka i bigos. Posi³ki wydawane by³y uczestnikom, goœciom i tym, którzy, zainteresowani nasz¹ imprez¹, odwiedzili amfiteatr. Pieczywo ufundowa³ PSS Spo³em we Wrzeœni, a naczynia jednorazowe i sztuæce - firma GRAPH-PACK. Kulminacyjnym punktem programu by³o wypuszczenie baloników nape³nionych helem, które rozdawano dzieciom. Do balonika przywi¹zana by³a kartka, na której dzieci wpisywa³y swe marzenia, by nastêpnie wypuœciæ baloniki w jednym momencie. Koszty tej us³ugi (zakupu baloników i nape³niania helem) zosta³y pokryte ze œrodków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Powiatowy Bank Spó³dzielczy. W ci¹gu czterech godzin trwania imprezy przez amfiteatr "przewinê³o siê" oko³o 400 dzieci, którym rozdano s³odycze i inne upominki. Stoiska edukacyjne odwiedzali uczniowie m³odszych klas gimnazjów zainteresowani wyborem szko³y ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2007/2008. Oferty Politechniki Poznañskiej i Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych by³y skierowane do absolwentów szkó³ œrednich. Zainteresowani nauk¹ jêzyków obcych mogli zapoznaæ siê z propozycj¹ szko³y jêzykowej "English House" prowadzonej przez pana Zenona Rzymskiego. Ciekaw¹ i ró norodn¹ (wzbogacon¹ kubkami jogurtu w³asnej produkcji) ofertê kszta³cenia zawodowego przedstawi³o Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni. Osoby odwiedzaj¹ce punkty konsultacyjne otrzymywa³y ulotki informacyjne oraz adresy placówek, które mog¹ udzieliæ pomocy w konkretnych przypadkach. Ide¹ tego dnia by³o pokazanie m³odym ludziom ciekawych form spêdzania wolnego czasu, zaprezentowanie ile dobrego mo na zrobiæ dzia³aj¹c w grupie, ale przede wszystkim chcieliœmy aby m³odzie (i nie tylko) mia³a mo - liwoœæ skorzystania z pomocy prawdziwych fachowców. M³odzi Liderzy Przyby³a do parku m³odzie, korzysta³a z przygotowanych atrakcji

9 Przegl¹d Powiatowy Lipiec Na zawody przyby³y dzieci z ca³ej Wielkopolski Igrzyska w Ko³aczkowie Podopieczni Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny W weekendowym nastroju zorganizowano w Ko³aczkowie Igrzyska Wielkopolskich Domów Dziecka. W dniach czerwca do reymontowskiej gminy, na zaproszenie Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zjecha³y ekipy z Gniezna, Ostrowa Wlkp., Kórnika, Liskowa, Kosewa i Pleszewa. Pierwsze konkurencje rozegrano zaraz po otwarciu igrzysk. Blisko 60 m³odych uczestników bra- ³o udzia³ w konkurencjach na kilku arenach - odbywa³y siê zawody w serso, rzucie lotkami do tarczy i rzuty do kosza. W tym czasie kadra rywalizowa³a w zawodach strzeleckich. Po po³udniu odby³ siê turniej warcabowy, a pierwszy dzieñ zmagañ zakoñczy- ³y prezentacje artystyczne przygo- towane przez przedstawicieli: Liskowa, Kosewa, Pleszewa i Ko- ³aczkowa. Po prezentacjach ocenianych przez jury, odby³o siê wspólne ognisko i pieczenie kie³basek. Drugi dzieñ rywalizacji rozpoczê³y biegi prze³ajowe w ró nych kategoriach wiekowych. Po zakoñczonych zawodach dla wszystkich uczestników igrzysk zorganizowano wyjazd do kina "Trójka" we Wrzeœni. Po po³udniu wicestarosta Pawe³ Guzik i dyrektor OWDiR Piotr Michalak wrêczyli statuetki, medale i dyplomy. Czêœæ sportow¹ w kategorii zespo³owej wygra³ zespó³ z Ko³aczkowa, natomiast za prezentacje artystyczne statuetkê otrzyma³ zespó³ z Liskowa. Ogó- ³em rozdano 14 kompletów medali Œwiêtowano na ludowo Impreza nawi¹zuje do Zielonych Œwi¹tek, nale ¹cych do najwa niejszych œwi¹t koœcielnych, obchodzonych na pami¹tkê zes³ania Ducha Œw. w siódm¹ niedzielê i poniedzia³ek po Wielkanocy. Organizatorem Powiatowego Œwiêta Ludowego by³ Powiatowy Zarz¹d PSL oraz Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele farnym we Wrzeœni. Nastêpnie goœcie przemaszerowali przez rynek pod Pomnik Dzieci Wrzesiñskich, gdzie poszczególne delegacje z³o y³y kwiaty i odœpiewano Hymn Narodowy. Pochód, w którym uczestniczy³y poczty sztandarowe, delegacje gminnych zarz¹dów PSL oraz przedstawicie w³adz oraz liczne dyplomy i wyró nienia. Zawody dla kadry (trójbój sk³adaj¹cy siê z rzutu lotk¹, strzelania z wiatrówki) w kategorii zarówno kobiet, jak i mê czyzn wygrali reprezentanci Ko³aczkowa - ucja Matuszak i Damian Grzeœkowiak. Igrzyska Wielkopolskich Domów Dziecka zorganizowane zosta³y dziêki olbrzymiemu zaanga- owaniu kadry oœrodka, która nie tylko przyczyni³a siê do bardzo dobrej organizacji, ale te stworzy- ³a mi³¹ i serdeczn¹ atmosferê. Tak- e dzieci przebywaj¹ce w naszej placówce szybko zintegrowa³y siê z rówieœnikami z innych miejscowoœci, co zaowocowa³o wspólnymi grami i zabawami, szczególnie podczas wieczornego ogniska. I umawianiem siê na kolejne zawody... Serdeczne wyrazy podziêkowania za wk³ad w organizacjê zawodów sportowych i sêdziowanie nale ¹ siê panu Tadeuszowi Kiciñskiemui, a za pomoc w organizacji strzelania z kbks panu Micha³owi Stefañskiemu. Natomiast za pomoc rzeczow¹ i finansow¹ Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie dziêkuje wszystkim sponsorom, w szczególnoœci firmie Stanley sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu. P. Michalak dyrektor OWDiR Pyszne pajdy chleba ze smalcem, grochówka, promocyjne krówki powiatowe oraz wystêpy m³odych artystów czeka³y na uczestników Powiatowego Œwiêta Ludowego zorganizowanego 4 czerwca we wrzesiñskim amfiteatrze. Ludowe tañce i przyœpiewki zaprezentowa³a Ziemia Wrzesiñska samorz¹dowych, prowadzi³a Orkiestra Dêta i Zespó³ Ma oretek z Nekielskiego Oœrodka Kultury. Dalsza czêœæ imprezy odby³a siê ju w amfiteatrze, gdzie Prezes Zarz¹du Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego wyg³osi³ okolicznoœciowe przemówienie, a nastêpnie wrêczy³ odznaczenia dla zas³u onych dzia³aczy PSL. Naczelny Komitet Wykonawczy PSL przyzna³ Henrykowi Walkowiakowi odznaczenie PSL - Z³ot¹ Koniczynkê. Prezydium Zarz¹du Wojewódzkiego PSL województwa wielkopolskiego przyzna³o Edmundowi Zmudzie medal za zas³ugi dla Ruchu Ludowego im. Stanis³awa Miko³ajczyka, natomiast dyplomami uznania za wybitne zas³ugi w dzia³alnoœci PSL na rzecz wspólnego dobra i rozwoju ojczyzny zostali uhonorowani: Teresa Waszak, Bogdan Kruk, Eugeniusz Ja³oszyñki, Antoni Kaczmarek, Józef Wolniakowski i Edmund Stawski. Niestety, pogoda lubi p³ataæ figle, ale pomimo przelotnego deszczu wielbiciele folkloru nie zawiedli. Mogli zobaczyæ tañce ludowe i wys³uchaæ pieœni regionalnych w wykonaniu zespo³ów folklorystycznych "Ziemia Wrzesiñska" i "Ko³aczkowianie". Wiele œmiechu wzbudzi³a prezentacja gwary poznañskiej, przygotowana w formie skeczy i przyœpiewek przez uczniów Szko³y Podstawowej w Komorzu oraz uczestników WTZ w Rudzie Komorskiej pod opiek¹ Marioli Zawal. Niezra one ulew¹ artystki z Wrzesiñskiego Studia Piosenki - Ola Marsza³, Joasia Dolata i Magda Kosiñska, zaœpiewa³y najwiêksze hity polskiej piosenki. Na zakoñczenie imprezy z mocnym uderzeniem wyst¹pi³ zespó³ punckrockowy "Padlina Szarika i trzej pancerni". W trakcie imprezy w namiocie promocyjnym starostwa mo na by³o m.in. degustowaæ chleb ze smalcem, otrzymaæ materia³y promocyjne o powiecie, obejrzeæ wystawê "Ocaliæ od zapomnienia", przygotowan¹ przez Pañstwa A. W. Szczepañskich. W s¹siednim pawilonie prezentowa³a siê Spó³dzielnia Mleczarska "Wrzeœnia". AM I MIÊDZYNARODOWY WAKACYJNY KONWÓJ KULTURALNY 3 lipca bie ¹cego roku rusza I Miêdzynarodowy Wakacyjny Konwój Kulturalny. Inicjatorem przedsiêwziêcia jest Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet - Ko³o Terenowe we Wrzeœni przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego we Wrzeœni oraz Oddzia- ³u PTTK im. Henryka Kamiñskiego we Wrzeœni. Celem konwoju jest integracja œrodowisk twórczych wiejskich i miejskich w powiecie wrzesiñskim oraz promowanie miejsca swego zamieszkania w kraju i za granic¹. Idea konwoju to wêdrówka po miejscach i problemach spo³ecznoœci lokalnych w kraju i za gra- Sam sobie szefem... Po okresie wparcia dla przedsiêbiorczej m³odzie y w powiecie wrzesiñskim, takiego jak z programu Phare, przychodzi kolej na zachêtê dla szerszego grona naszej spo³ecznoœci. W koñcu czerwca br. firma Czarneccy z Poznania rozpoczyna rekrutacjê osób zainteresowanych otwarciem w³asnej firmy. Nabór do projektu SAM SOBIE SZEFEM potrwa do 21lipca. W porozumieniu ze starost¹ wrzesiñskim, firma Czarneccy przeprowadzi w powiecie wrzesiñskim projekt SAM SOBIE SZE- FEM, wspieraj¹cy finansowo i merytorycznie przysz³ych przedsiêbiorców. Projekt ten jest w pe³ni finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z bud etu Pañstwa, w zwi¹zku z czym udzia³ w nim bêdzie ca³kowicie bezp³atny. Ponadto, ka dy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu na szkolenia we Wrzeœni. W ramach projektu 150 mieszkañców powiatów: wrzesiñskiego, œredzkiego lub jarociñskiego przejdzie szkolenie w zakresie pozyskiwania œrodków, treningu osobowoœci i umiejêtnoœci prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci, 100 wyselekcjonowanych osób - specjalistyczne szkolenia w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a 50-cioro z nich otrzyma na pocz¹tku przysz³ego roku wsparcie inwestycyjne w wysokoœci po z³ oraz tzw. wsparcie pomostowe, czyli 700 z³ co miesi¹c przez 6 lub 12 miesiêcy. Warunkiem otrzymania wsparcia inwestycyjnego bêdzie udzia³ œrodków prywatnych uczestnika w wysoko- nic¹. Podczas siedmiodniowego pobytu uczestnicy konwoju odwiedz¹ szeœæ miejscowoœci (Krzeszów, Goliñsk, Police n/metui, Adrszpach, Teplice, Kudowa Zdrój), w których zaprezentuj¹ przedstawienia plenerowe, na które z³o ¹ siê doœwiadczenia aktorskie wszystkich uczestników wyprawy. Oprócz zadañ typowo teatralnych uczestnicy konwoju poznaj¹ osobliwoœci krajoznawcze, jak i uwarunkowania kulturowe ka dej z odwiedzanych miejscowoœci. Relacja z trasy ju wkrótce S³awomira Czarnecka Tematem konferencji by³a promocja przedsiêbiorczoœci w powiecie œci 25% kosztów inwestycji objêtej dofinansowaniem. Czêœæ doradczo-szkoleniowa zakoñczy siê jeszcze w tym roku, a zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w trybach dziennym, wieczorowym, lub weekendowym wg preferencji uczestników. Pierwszeñstwo do uczestnictwa w projekcie bêd¹ mia³y osoby z obszarów wiejskich, restrukturyzowanych zak³adów pracy oraz niepe³nosprawni. Jednak w razie ma- ³ego zainteresowania z ich strony na uczestnictwo bêd¹ mog³y liczyæ osoby pe³noletnie z w/w powiatów bez wzglêdu na p³eæ, czy posiadane doœwiadczenie zawodowe. Do wysy³ania ankiet rekrutacyjnych zapraszamy wszystkich zainteresowanych za³o eniem w³asnej firmy - mówi prezes firmy, Jacek Czarnecki. - Nale y jednak pamiêtaæ, e o dofinansowanie z EFS nie mog¹ ubiegaæ siê osoby, które po 1 stycznia 2004 prowadzi³y w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ani osoby aktualnie zarejestrowane jako bezrobotne. 28 czerwca w sali Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni, odby³a siê konferencja prasowa pt: Promocja przedsiêbiorczoœci w powiecie wrzesiñskim - Sam sobie szefem. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele Grupy Edukacyjnej Czarneccy z Poznania: Rafa³ Jaworski, Jacek Czarnecki i Adam Olszewski, którzy na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawili goœciom oraz mediom istotê realizowanego projektu. Szczegó³y na temat projektu oraz ankietê rekrutacyjn¹ mo - na znaleÿæ na stronie internetowej lub pod numerem telefonu red

10 10 Lipiec 2006 Jeœli nie, to mog³eœ nadrobiæ wiedzê 2 czerwca na stadionie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych przy ul. Kaliskiej, gdzie odby³ siê fina³ VII Turnieju Wiedzy Prewencyjnej dla gimnazjalistów powiatu wrzesiñskiego. W finale wziê³o udzia³ 20 fina- Przegl¹d Powiatowy Czy wiesz, co zrobiæ, gdy widzisz wypadek drogowy? Pokaz ratownictwa medycznego podczas turnieju Z KLUBU AMAZONEK Amazonko... Ka dy cz³owiek, w momencie kiedy pada diagnoza: "rak", przede wszystkim martwi siê o swoje zdrowie i ycie. PóŸniej, w miarê poznawania choroby i jej przebiegu, chce yæ dobrze. Jak jest to mo liwe? Amazonki postrzegane s¹ jako kobiety odwa ne, maj¹ce wp³yw na w³asne zdrowie i ycie. Ale yæ dobrze, to znaczy yæ z entuzjazmem, nadziej¹ i wiar¹. yæ dobrze, to znaczy yæ nie tylko dla siebie. Spróbujmy yæ trochê inaczej, proœciej, skromniej, bardziej po ludzku, normalnie. Tak na miarê cz³owieka. Posiadaj¹c mniej, zajdziemy dalej. Nasze cia³o zosta³o wystawione na próbê, i tylko my mo emy mu pomóc podj¹æ walkê i mo emy j¹ wygraæ. Stawka jest najwy sza: " byæ albo nie byæ"... Jeœli nie podejmiemy wezwania, nigdy nie dowiemy siê, czy mia- ³yœmy szansê. Wynik leczenia zale y, w decyduj¹cej mierze, od lekarza prowadz¹cego, ale tak e pozytywnej postawy wobec choroby i partnerskiej wspó³pracy z Turniej Gmin W pojedynku wójtów i burmistrzów gminê reprezentowa³ Czes³aw Surowiec, zajmuj¹c VII miejsce w rzucie beretem i III miejsce w strzelaniu pi³k¹ do mini bramki. W starciu radnych udzia³ wzi¹³ Grzegorz Banaszak, który w konkurencji rzutu kaloszem uplasowa³ siê na III miejscu, natomiast w jeÿdzie ó³wiej na rowerze zaj¹³ miejsce V. Zdzis³aw Grzegorski, Genowefa Przybylska, Jan Jaroszyñski, Marian Janiszewski i Grzegorz listów eliminacji gminnych z Pyzdr, Ko³aczkowa, Marzenina, Zasutowa i Orzechowa. Uczestnicy najpierw napisali test z wiedzy teoretycznej, nastêpnie musieli pokonaæ dwie konkurencje sprawnoœciowe, przygotowane przez stra aków i policjantów. Sekcja Prewencji Komendy lekarzem, uwa nego s³uchania jego zaleceñ. Zas³ugujemy na to, by daæ sobie jeszcze jedn¹ szansê, szczególnie jeœli ktoœ chce nam pomóc. My, Amazonki, mamy wiele argumentów mobilizuj¹cych nas do radzenia sobie z chorob¹, jej nawrotami, ze stresem oraz dyskomfortem fizycznym i psychicznym spowodowanym zetkniêciem siê z chorob¹ nowotworow¹. Jeœli nie radzimy sobie z psychik¹, jeœli przychodzi taki moment, kiedy wszystko wydaje siê bezcelowe, praca, która na pocz¹tku napawa- ³a zapa³em, sta³a siê nu ¹ca, a ludzie s¹ nie do zniesienia - czas odwiedziæ psychologa. To on ukoi rany, ból, zamêt, zadba o dobr¹ kondycjê psychiczn¹. Tylko on jest przygotowany na d³ugie emocjonalne rozmowy. Niezwykle wa ne w czasie choroby jest wsparcie rodziny, przyjació³. Wsparcie, a nie ucieczka od tematu. Czêsto rodziny, mimo dobrej woli, nie potrafi¹ go okazaæ. Boj¹ siê, chc¹ chroniæ chorego, uwa aj¹c, e najlepiej bêdzie nie powracaæ do tematu, bo i tak nic Banaszak znaleÿli siê na pierwszej pozycji w przeci¹ganiu liny. Danuta Olejniczak, rzucaj¹c ringo zdoby³a III miejsce. W pojedynku na rêce kobiet tryumfowa³a Ma³gorzata Kubis. W rekreacyjnym pojedynku rodzin udzia³ wziêli Aleksandra, Artur i Martin Kierzek, którym przypad³o w udziale II miejsce. Robert Michalak zaprezentowa³ gminê, zdobywaj¹c 5 punktów. W sztafecie rekreacyjnej udzia³ Powiatowej Policji przygotowa³a dla m³odzie y konkursy, towarzysz¹ce turniejowi. Przedstawione zosta³y scenki symulacyjne - wypadek drogowy, zaprezentowano prawid³owe u ytkowanie roweru i motoroweru oraz prawid³owe postêpowanie w stosunku do psów w sytuacji zagro enia. Wrzesiñskie Ko³o PCK zademonstrowa³o scenkê napadu na kobietê. Kibice mogli siê zapoznaæ z zasadami zdrowego podejœcia do rywalizacji sportowej. Do kibicowania zachêca³ m³odzie Jacek Krajniak. Organizatorem imprezy by³a Komenda Powiatowa Policji we Wrzeœni przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w wypadkach drogowych "Drogowskaz". Wyniki: I. Orzechowo II. Marzenin III. Pyzdry IV. Ko³aczkowo V. Zasutowo AM nie mo na zrobiæ. I tu zaczyna siê zaklêty kr¹g milczenia, które odbiera si³ê, pozostawia samemu sobie, które tak trudno przerwaæ. Wówczas chory czerpie wiedzê z ró nych Ÿróde³, dowiaduje siê tak e jak leczyæ siê paramedykami, oraz jak korzystaæ z us³ug œwiadczonych przez "cudownych uzdrowicieli". Warto wiêc uruchomiæ w sobie si³y, których istnienia nawet nie podejrzewamy. W Polsce powstaje szereg stowarzyszeñ, które staraj¹ siê pomóc pacjentkom przejœæ przez najtrudniejsze chwile. Odpowiadaj¹ na pytania, rozwiewaj¹ w¹tpliwoœci. Amazonki pomagaj¹ odnaleÿæ motywacje do walki o zdrowie, do walki z rakiem. Halina Rembowicz Spotkania Amazonek PCPR ul. Wojska Polskiego - w 1. i 3. poniedzia³ek miesi¹ca o godz Biuro - ul. Chopina 9, tel w poniedzia³ki od W dniu 18 czerwca reprezentacja gminy Ko³aczkowo uczestniczy³a w XI Piastowskim Rekreacyjnym Turnieju Gmin w ydowie (ko³o Gniezna). W zawodach wziê³o udzia³ 7 dru yn z:.gniezna, Kiszkowa, Trzemeszna, Czerniejewa, Ko³aczkowa, Nekli i Niechanowa. Organizatorem turnieju by³o Stowarzyszenie M³odych Wielkopolan w Poznaniu. wziêli Ewa Przyby³a, Wojciech Majchrzak oraz Leszek B³ochowiak, którzy uplasowali siê na II miejscu. IV pozycja przypad³a Arkadiuszowi Waszakowi za podnoszenie odwa nika, natomiast VI miejsce w pojedynku stra aków zdoby³ Krzysztof Wrzos. W klasyfikacji generalnej gmina Ko³aczkowo zajê³a II miejsce, zdobywaj¹c 171 pkt. Serdecznie gratulujemy! red. Wspomnienia powstañców, odg³osy bomb... Pamiêæ i historia Przez wiele lat w komunistycznej Polsce podejmowano wysi³ki, maj¹ce na celu wymazanie Powstania Warszawskiego z pamiêci spo³eczeñstwa. Zakazane by³y wszelkie formy oddawania ho³du pamiêci Powstania. Nie organizowano obchodów rocznicowych, nie wolno by³o wznosiæ pomników. Uczestnicy wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego Czasy siê zmieni³y i wreszcie, nicy wycieczki udali siê do Zamku Królewskiego, gdzie zwiedzali po wielu latach, w 60. rocznicê wybuchu powstania, nast¹pi³o apartamenty królewskie oraz z zainteresowaniem ws³uchiwali siê w otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Zwiedzanie muzeum anegdoty o królu Stanis³awie Auguœcie Poniatowskim, opowiada- jest prze yciem niezwyk³ym, szczególnie dla ludzi starszych, dla ne przez przewodnika. których wspomnienia z wojny s¹ Pomys³ wycieczki do Muzeum wci¹ ywe. Powstania Warszawskiego zrodzi³ Grupa kombatantów z powiatu siê podczas jednego ze spotkañ, wrzesiñskiego, cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów oraz Jaœniewicza, z Wrzesiñskim Ko- starosty wrzesiñskiego, Dionizego gimnazjaliœci z naszego powiatu, ³em Zwi¹zku Kombatantów i By- 24 czerwca mieli okazjê obejrzeæ ³ych WiêŸniów RP. Do organizacji wycieczki w³¹czy³ siê Komen- wyj¹tkow¹ ekspozycjê zbiorów muzealnych. Muzeum jest trochê dant Powiatowy Policji, Jaros³aw nietypowe. Bardzo nowoczesne, Gruszczyñski, proponuj¹c w wyjeÿdzie udzia³ gimnazjalistów - fi- multimedialne, ale jednoczeœnie realistyczne. Zwiedzaj¹cy s³ysz¹ nalistów VII Turnieju Wiedzy Prewencyjnej. W organizacjê wy- odg³osy wybuchów bomb, rozmowy powstañców, na œcianach wisz¹ cieczki w³¹czy³ siê Urz¹d Miasta i kartki z kalendarza z 1944 r., mo - Gminy Wrzeœnia, zapewniaj¹c na przejœæ siê kana³ami. przejazd autokarem. Po wizycie w muzeum uczest- Anna Mantorska Szalom, czyli witajcie Zespó³ Szalom zaprezentowa³ tradycyjn¹ muzykê ydowsk¹ Pomyœl trochê o mocy muzyki i tañca - mawia³ rabbi Nachman z Brac³awia - Ten, kto zna tajemnice muzyki, mo e wymyœlaæ melodie, które pochodz¹ ze Ÿróde³ muzyki, i które maj¹ moc oczarowywania s³uchacza. Ten, kto s³ucha muzyki, poddaje siê melodii i mocy z niej wyp³ywaj¹cej. 18 czerwca o godzinie 16:00 w Mi³os³awskim Centrum Kultury odby³o siê spotkanie z zapomnian¹ i traktowan¹ w dzisiejszych czasach doœæ marginalnie, kultur¹ ydowsk¹. Mo na by³o spróbowaæ tradycyjnych potraw oraz obejrzeæ stare zdjêcia. Najciekawsz¹ pozycj¹ "Spotkania z kultur¹ ydowsk¹" by³ koncert zespo³u "Szalom", który zaprezentowa³ stare klezmerskie melodie i piosenki. (agda)

11 Przegl¹d Powiatowy Lipiec Mistrzostwa w Dwuboju po arniczym Sport po arniczy jest nieodzownym elementem przygotowuj¹cym stra aków do prawid³owych dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. Pozwala on uzyskaæ prawid³owy stopieñ wyszkolenia poprzez doskonalenie nowoczesnych technik ratowniczych. W dniu 6 czerwca br. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni by³a wspó³organizatorem Mistrzostw Wielkopolski w Dwuboju Sportowo- Po arniczym. Na placu komendy Powiatowej PSP we Wrzeœni rozegrano konkurencjê wspinania siê po drabinie hakowej na 3 piêtro wspinalni, a na stadionie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych zorganizowano stumetrowy odci- nek z przeszkodami: œcian¹ o wysokoœci 2 m i równowa ni¹. Do Mistrzostw Wielkopolski zakwalifikowa³o siê 12 zespo³ów reprezentuj¹cych poszczególne Komendy Powiatowe i Miejskie PSP w: Pile, GnieŸnie, Wolsztynie, Koœcianie, Poznaniu, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Kaliszu, S³upcy, Lesznie, Czarnkowie i Wrzeœni, Gostyniu, Krotoszynie, Œrodzie Wlkp. i Turku, wy³onionych w eliminacja strefowych. Dodatkowo równie swoj¹ reprezentacjê wystawia Szko³a Aspirantów Pañstwowej Stra y Po arnej w Poznaniu. ¹cznie w zawodach uczestniczy³o 120 zawodników. W klasyfikacji zespo³owej pierwsze miejsce wywalczy³a dru- yna z Komendy Powiatowej w Srebrne Pasmo dla Cameraty W niedzielê 18 czerwca wrzesiñski Chór Camerata uczestniczy³ w XXXI Œwiêcie Muzyki i Pieœni w Czempiniu. Zajêliœmy tam II miejsce zdobywaj¹c tzw. Srebrne Pasmo (Grand Prix nie przyznano). W naszej kategorii w konkursie uczestniczy³o 16 chórów z zachodniej Wielkopolski. Cieszymy siê ogromnie z wygranej. W tym zlocie chórów, zespo³ów tanecznych i orkiestr uczestniczy³o w sumie ok. 900 osób. Przes³uchania chórów odbywa- ³y siê na terenie pa³acu, teraz w³asnoœci prywatnej, któr¹ udostêpni³ prywatny w³aœciciel. By³oby co opowiadaæ... Danuta Torzewska Festyn na skraju lasu Wrêczenie upominków najlepszym sportowcom dwuboju Rowerem za histori¹ Miniony rok szkolny w ZSZ nr 2 obfitowa³ w liczne obozy oraz wycieczki historyczno - krajoznawcze. Uczniowie pod opiek¹ nauczycieli mogli w przyjemny sposób spêdziæ kilka godzin na rajdzie rowerowym lub wypocz¹æ na obozie w Skorzêcinie czy Szyd³owcu. M³odzie bierze chêtnie udzia³ w ró nych formach spêdzania czasu, dlatego, korzystaj¹c z zapro- szenia pedagoga z Zespo³u Szkó³ im. Antoniego A. Kosiñskiego w Targowej Górce, pani Barbary Szczepañskiej, zorganizowa³yœmy z kole ank¹ B. Szymañsk¹ rajd rowerowy. Trasa wiod³a z Wrzeœni przez Chociczê do Ma³ej Górki, a dalej - do szko³y w Targowej Górce. W Ma³ej Górce, w miejscu upamiêtniaj¹cym rozstrzelanie w czasie II wojny œwiatowej 25 Pola- S³owo siê rzek³o, koby³ka u p³ota... Konno po zdrowie Koœcianie, natomiast w klasyfikacji indywidualnej zwyciêzc¹ zosta³ Sylwestrzak Zbigniew z Komendy Powiatowej PSP w Turku. Walka pomiêdzy komendami o prym najlepszego zespo³u i uplasowanie siê na jak najlepszym miejscu by³a zawziêta. Poziom wyszkolenia zawodników podnosi siê systematycznie, o czym œwiadcz¹ uzyskane rezultaty. Podczas uroczystego zakoñczenia zawodów, nagrody wrêczyli: wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu nadbrygadier Ryszard Kamiñski, starosta powiatu wrzesiñskiego Dionizy Jaœniewicz oraz komendant powiatowy PSP we Wrzeœni m³.bryg. Andrzej Janka. m³.bryg. Kazimierz Cieœlak ków, zapaliliœmy znicz, oddaj¹c tym samym ho³d pomordowanym. Natomiast w ZS w Targowej Górce m³odzie zaprezentowa³a nasz¹ szko³ê trzeciej klasie gimnazjalnej i zachêca³a do podjêcia u nas nauki - powiedzia³a Beata Hoffmann- Trocha. Po krótkim pobycie w szkole i zapoznaniu siê z histori¹ Targowej Górki wróciliœmy do Wrzeœni - doda³a jedna z uczennic. BSZ Od pocz¹tku czerwca w Czeszewie funkcjonuje Oœrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej HIPOVIT. W zajêciach udzia³ bierze 32 dzieci z terenu powiatu, które dziêki tego rodzaju terapii odzyskuj¹ sprawnoœæ psychofizyczn¹ oraz rozwijaj¹ siê intelektualnie i emocjonalnie. Uczniowie zapraszaj¹ do degustacji sznytek ze smalcem Za etony, nabyte przy wejœciu, mo na by³o popróbowaæ ró nych pysznoœci, od sa³atek po ciasta, przygotowanych przez uczniów z Zespo³u Szkó³ w Nowym Folwarku. Du ¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê równie wystêpy teatrów szkolnych: Faktu, Fakciku i Erato z tutejszej szko³y. Swoje stoiska mia- ³y wró ki oraz m³ode wiza ystki, wykonuj¹ce czarodziejskie makija e i fryzury. Bardziej odwa ni mogli spróbowaæ swoich si³ w karaoke. Na wielbicieli ch³opskiego jad³a czeka³ stragan ze "sznytkami ze smoloszkiem i ogórkiem". Dzieciom ogromn¹ radoœæ sprawia³a jazda bryczk¹ zaprzê on¹ w dwa konie. Te i wiele innych atrakcji czeka³o 10 czerwca na uczestników festynu szkolnego "Na skraju lasu, czyli I œwiêto sznytki", zorganizowanego przez Radê Rodziców, przy wspó³udziale uczniów, nauczycieli i dyrekcji z Zespo³u Szkó³ w Nowym Folwarku, Starostwa Powiatowego we Wrzeœni oraz D. R. Jankowiaków, w³aœcicieli gospodarstwa agroturystycznego w Nowym Folwarku, na terenie którego odby³ siê festyn. Nale y nadmieniæ, e sprawdzi³o siê has³o z zaproszenia "WeŸ udzia³ w festynie, a czas Ci mi³o up³ynie". Pogoda dopisa³a a impreza przyci¹gnê³a t³umy ludzi, od matek z niemowlakami po seniorów. Obecni byli tak e przedstawiciele powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych. Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê zawody jeÿdzieckie, tym bardziej, e d okejami by³y m³ode dziewczyny i jeden przedstawiciel p³ci mêskiej. Zawodnicy mieli do pokonania tor przeszkód. Jednak rasowe wierzchowce nie zawsze pos³usznie poddawa³y siê jeÿdÿcom. Mimo to publicznoœæ podziwia³a przede wszystkim piêkn¹ jazdê. AM Hipoterapia jest najskuteczniejsz¹ metod¹ niwelowania niepe³nosprawnoœci, szczególnie w ciê kich przypadkach pora eñ mózgowych - mówi Wojciech Przybylski - prezes Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej. Dzia³a na przenikaj¹ce siê nawzajem sfery osobowoœci i fizjologii, na psychikê i intelekt. Bior¹cy udzia³ w terapii lepiej postrzegaj¹ siebie, wzbogaca siê ich s³ownictwo - dodaje kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w Czeszewie - Jadwiga Stefañska. Dziêki staraniom i inicjatywie tych osób, od 1 czerwca br. w Czeszewie dzia³a oœrodek hipoterapii. W rehabilitacji udzia³ bierze 32 uczestników - dzieci w wieku 6-18 lat. Czas trwania terapii przewidziany jest na 3,5 m-ca. Czêstotliwoœæ sesji zale na jest od indywidualnych potrzeb i wskazañ lekarza. Rehabilitantka Izabela Królak i psycholog Anita Baum przed rozpoczêciem terapii oceni³y stan psychofizyczny ka dego uczestnika. Ponowne badanie odbêdzie siê po zakoñczeniu rehabilitacji. Bêdzie wtedy mo na oceniæ postêpy poszczególnych osób. Chocia ju teraz, po niespe³na miesi¹cu, rodzice sygnalizuj¹, e widz¹ zmiany w zachowaniu swych dzieci. Te nadpobudliwe siê uspokajaj¹, zamkniête w sobie - otwieraj¹ siê. Przez pobudzenie zaczynaj¹ œpiewaæ, rysowaæ, mówiæ. Hipoterapia odbywa siê "na oklep". Z cia³a konia przenika w ten sposób do cz³owieka 1000 impulsów - nie ma Oœrodek hipoterapii bêdzie s³u y³ niepe³nosprawnym dzieciom innego takiego "urz¹dzenia" rehabilitacyjnego na œwiecie! Pierwsze rozmowy na temat powstania oœrodka rozpoczê³y siê wiosn¹ 2005 roku, choæ idea powsta³a du o wczeœniej. Nadleœnictwo Jarocin przekaza³o w dzier awê obiekty na stajnie i pomieszczenia socjalne. Dziêki nak³adom finansowym ze Starostwa Powiatowego odremontowano dach, drzwi i zabezpieczono zniszczone elementy budynków. Powiat przekaza³ tak e œrodki w wysokoœci 33 tysiêcy z³ na wk³ad w³asny, w zwi¹zku z og³oszonym przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON) konkursem na projekt "Partner 2006", w którym przewidziano dotacje m.in. dla hipoterapii. Projekt zosta³ z³o ony pod koniec listopada. Oceniono go bardzo pozytywnie, w zwi¹zku z czym PFRON przekaza³ z³, na powstanie oœrodka hipoterapii w Czeszewie. 24 czerwca odby³o siê oficjalne otwarcie Oœrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie HIPOVIT. W uroczystoœci wziêli udzia³ - starosta Dionizy Jaœniewicz, burmistrz gminy Mi³os³aw Zbigniew Skikiewicz, wójt gminy Ko³aczkowo Czes³aw Surowiec i Wojciech Mól - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni. Organizatorzy raz jeszcze podziêkowali w³adzom powiatu za pomoc i wsparcie przy tworzeniu placówki. Nale y zaznaczyæ, e jest to jeden z tylko dwóch funkcjonuj¹cych w Wielkopolsce oœrodków tego typu. Dla naszego powiatu to dodatkowy powód do dumy. (agda)

12 12 Lipiec 2006 omisja edukacji Komisja Edukacji w warsztatach Centrum Kszta³cenia Praktycznego Zapoznanie siê z warunkami przez CKP, omówi³ dyrektor Marek Dyba - Najwiêksz¹ popularno- pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Centrum œci¹ cieszy siê kurs obs³ugi wózka Kszta³cenia Praktycznego by³o wid³owego. Zakup wózka do celów g³ównym tematem posiedzenia szkoleniowych by³ trafn¹ decyzj¹. Komisji Edukacji, Kultury, Prowadzimy tak e kilka kursów Sportu i Turystyki. Komisja obradowa³a 19 czerwca br. w sali Nastêpnie omówiono sprawy bie- dla Powiatowego Urzêdu Pracy. konferencyjnej Powiatowego ¹ce, poruszono m.in. sprawê boiska przy Zespole Szkó³ Zawodo- Centrum Pomocy Rodzinie. Ofertê edukacyjn¹ i programy wych nr 2. Na posiedzenie komisji zaproszono dyrektorów szkó³ profilaktyczne omówi³a dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, El bieta Tomczak. Porad- Po zakoñczeniu obrad uczestni- ponadgimnazjalnych. nia oferuje pomoc, zarówno cy udali siê na wizytacjê zmodernizowanych warsztatów Centrum uczniom maj¹cym problemy z nauk¹ z powodu dysfunkcji wzroku czy s³uchu, jak i te dzieci wyznano siê m.in. z fnkcjonowaniem Kszta³cenia Praktycznego. Zapobitnie uzdolnionych, maj¹cych pracowni skrawania, spawalniczej czêsto problemy emocjonalne - i elektrotechnicznej. mówi³a dyrektor. Natomiast kursy, przygotowane AM Szerz¹ kult patrona Nowo powsta³e ko³o Towarzystwa Œw. Wojciecha w Pyzdrach W parafii Pyzdry powsta³o pierwsze ko³o parafialne Towarzystwa Œw. Wojciecha, w dawnej diecezji w³oc³awskiej. Przyst¹pi³o do niego dziesiêciu braci z terenu gminy. Celem dzia³alnoœci towarzystwa jest triada: kult, formacja i przekazywanie informacji o œw. Wojciechu. Podczas uroczystej mszy œw., odprawionej 7 maja w klasztorze, zainaugurowano dzia³alnoœæ parafialnego ko³a, utworzonego z inicjatywy ks. prefekta S³awomira Kozika. Bracia, zasiadaj¹cy po obu stronach o³tarza brali udzia³ w liturgii poprzez czytania. Dziesiêciu braci: Henryk Chlebowski, Kazimierz Jackowski, Lechos³aw Jankowski, Krzysztof Komar, Micha³ Koralewski, Wac³aw Rogoziñski, Alfons Tamborski, W³adys³aw Skupiñski, Roman Winter i Waldemar Bartczak uczestniczyli wczeœniej w spotkaniach i rekolekcjach, a tak e gnieÿnieñskich nieszporach, podczas których kardyna³ Józef Glemp, prymas Polski, poœwiêci³ przygo- towane dla nich p³aszcze. Towarzystwo Œwiêtego Wojciecha dzia³a w archidiecezji gnieÿnieñskiej od 1990 r. i obecnie liczy 350 braci. Cz³onkami towarzystwa mog¹ byæ jedynie onaci mê czyÿni, po 35 roku ycia, z nieposzlakowan¹ przesz³oœci¹. Musz¹ byæ osobami serdecznymi i wra liwymi. Ks. Tomasz G³uszak, asystent koœcielny Towarzystwa Œw. Wojciecha stwierdzi³, i bracia bêd¹ stawali siê ludÿmi coraz bardziej prze ywaj¹cymi wiarê, stan¹ siê przez to ³¹cznikiem miêdzy parafianami i ksiê mi. - Czujê zadowolenie i radoœæ z utworzenia w naszej parafii Towarzystwa. Wymaga³o to odwagi ze strony braci, ale ju s¹ kolejni chêtni, wiêc bêdzie mo na kontynuowaæ to dzie³o - oznajmi³ ks. S³awomir Kozik. Bêd¹ oni uczestniczyæ w uroczystoœciach parafialnych i archidiecezjalnych, a tak e szerzyæ kult patrona podczas spotkañ z m³odzie ¹. Sylwia Mazurczak Przegl¹d Powiatowy Abecad³a - i tabliczki mno enia nauczy³em siê w szkole podstawowej w Biechowie, gdzie ukoñczy³em 5 klas. Pozosta³e 3 lata podstawówki zaliczy³em ju w Zbiorczej Szkole Gminnej w mi- ³os³awskim pa³acu, póÿniej przyszed³ czas na Technikum Mechaniczne we Wrzeœni i maturê w stanie wojennym - bez studniówki, gdy zbuntowaliœmy siê na ograniczenia zwi¹zane z obowi¹zuj¹c¹ godzin¹ milicyjn¹ i zrezygnowaliœmy z zabawy, która mia³a trwaæ od do PóŸniej po latach ukoñczy³em jeszcze Akademiê Rolnicz¹ w Poznaniu. Dom rodzinny - to najpiêkniejsze wspomnienia dzieciñstwa. Nie pamiêtam ju dok³adnie naszego starego domu, który moi dziadkowie kupili w Biechówku wraz z 15 hektarowym gospodarstwem od Niemców w 1933 roku. W akcie notarialnym przechowywanym przez moj¹ matkê mo na znaleÿæ krzy yki zamiast podpisu, które postawi³a tam moja niepiœmienna babcia Stanis³awa. Z tamtych czasów pamiêtam ceg³ê, która o ma³y w³os mnie nie zabi³a podczas budowy domu, mia³em wtedy 7 lat i pali³em siê do pracy. Nigdy nie zapomnê zabaw i gier, które poch³ania³y mój czas od rana do wieczora. Moj¹ wielk¹ pasj¹ by³a pi³ka no na, niektórzy mówili nawet, e mia³em instynkt strzelca bramek, niestety skoñczy³o siê na reprezentacji szko³y u pana Winiarskiego. Gdy by³em w trzeciej klasie do mojej wsi doprowadzono elektrycznoœæ, pamiêtam radoœæ z zakupu telewizora i z³omowanie kieratu, czyli urz¹dzenia do napêdu m³ocarni i sieczkarni, którego obs³uga polega³a najczêœciej na kilkugodzinnym poganianiu koni ci¹gn¹cych napêdzaj¹ce ramiê urz¹dzenia po ma³ym okrêgu. Moje rodzeñstwo, a jest nas piêcioro do dziœ z odraz¹ opowiada o przymusowej pracy przy tym urz¹dzeniu. Gdy mia³em 14 lat ojciec kupi³ ci¹gnik i od tej pory mia³em coraz mniej czasu dla siebie. Granic¹ - mojej wolnoœci jest dla mnie naruszanie wolnoœci dru- Œladami Papie a ABECAD O - Jaros³awa Sobczaka W dniach od 8-10 maja br. grupa cz³onków Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Solidarnoœæ wyruszy³a na pielgrzymkê œladami s³ugi bo ego Jana Paw³a II, któr¹ poprowadzi³ ks. Tadeusz Bachorz. Pierwszym naszym celem by³o odwiedzenie Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze, w którym nasz ukochany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II odda³ siê bez reszty w opiekê Matce Bo ej. Tego dnia uczestniczyliœmy równie w apelu w Sanktuarium Matki Bo ej Fatimskiej na Krzeptówkach. Nastêpne dwa dni by³y bogate w prze- ycia. Byliœmy w Ksiê ówce, gdzie Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II goœci³ w czerwcu 1997 roku, i sk¹d pochodzi œwierk, który górale zawieÿli na Bo e Narodzenie do Watykanu. Odwiedziliœmy te siostry Urszulanki Szare w Jaszczurówce. W klasztorze spotkaliœmy pe³n¹ ycia i pogody ducha siostrê Alfonsê, która w grudniu tego roku giego cz³owieka, tej granicy staram siê nie przekraczaæ nigdy. Wierzê w zjawisko " powracaj¹cej fali", czyli wczeœniejszy lub póÿniejszy, lecz nieuchronny, powrót do cz³owieka tego samego z³a lub dobra, czasem spotêgowanych, które sam posy³a³ do innych ludzi. Hobby - moje to przede wszystkim pi³ka no na i historia. To pierwsze doprowadzi³o mnie jedynie do powa nej kontuzji kolana, odczuwalnej do dziœ, wiêcej szczêœcia mia³em z powodu mojej pasji do historii. Z powodzeniem startowa³em w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym, jako laureat pi¹tego miejsca w kraju mia³em zwolnienie z historii z ocen¹ bardzo dobr¹ z matury i wolny wstêp na studia wy sze na kierunku nauk politycznych. Nie skorzysta³em jednak z tej szansy edukacji, gdy powoli przejmowa- ³em obowi¹zki nastêpcy w gospodarstwie rodzinnym. Kobiety - by³y i s¹ dla mnie impulsem do wszelkiej aktywnoœci, Ÿród³em radoœci i spe³nienia. ycie bez nich, bez wzglêdu na rolê, jak¹ ka da z nich w nim spe³nia by³oby md³e koñczy 100 lat. Pogoda dopisywa- ³a przez ca³y czas i dlatego mogliœmy, po dojechaniu kolejk¹ linow¹ na Guba³ówkê, podziwiaæ piêkno gór. W drodze powrotnej odwiedziliœmy Bachledówkê, LudŸmierz oraz agiewniki. Do Wrzeœni powróciliœmy zmêczeni, ale pe³ni Lubiê - podró owaæ, mia³em w yciu sporo szczêœcia do piêknych wyjazdów, by³em jako wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej z oficjalnymi wizytami w Chinach, Szwecji i we W³oszech. Bra³em udzia³ w rejsie czarnomorskim i œródziemnomorskim w przepiêknych portach tego rejonu œwiata - Odessie, Pireusie, Stambule i w egipskiej Aleksandrii. Wra eñ i przygód z takich miejsc nie zapomnê do koñca ycia. Nauczycieli - mia³em wspania- ³ych od samego pocz¹tku szko³y, co w po³¹czeniu z wpojonym i wyegzekwowanym przez rodziców "œwiêtym" obowi¹zkiem nie opuszczania lekcji musia³o przynosiæ efekty. Muszê tu wspomnieæ p. Krytenko, p. Maciejewicza, moich wychowawców Bronis³awê Madaj, Boles³awa Œwiêciochowskiego, Walerego Sobkowiaka. Ogromny wp³yw na moj¹ osobowoœæ wywarli ojcowie paulini. Mój pierwszy nauczyciel religii o. Antoni oraz o. Jerzy Tomziñski - to byli mistrzowie, pamiêtam jeszcze tamte lekcje. Urodzi³em siê - 11 wrzeœnia (tego samego dnia co babcia Siekierkowa - moja ulubiona bohaterka "Losu powtórzonego" J.Wiœniewskiego ) 45 lat temu w GnieŸnie. Podobno wzbudzi³em nieco zainteresowania na porodówce, gdy urodzi³em siê w czepku. Z moim przyjœciem na œwiat by³o te sporo zamieszania, gdy moja mama dzieñ wczeœniej uzbiera³a wóz ziemniaków, niestety z bardzo z³ym skutkiem dla nas obojga, i tylko szybka interwencja w szpitalu w GnieŸnie uratowa³a mi ycie. Wieœ - dla mnie to nie tylko miejsce zamieszkania i pracy, ale przede wszystkim styl, model i filozofia ycia, w których bardziej ni gdziekolwiek indziej w charakter cz³owieka wpisane s¹: pracowitoœæ, obowi¹zkowoœæ, patriotyzm, poczucie to samoœci religijnej i kulturowej, a tak e szacunek dla w³asnoœci i respekt wobec potêgi si³ natury. Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Mi- ³os³awiu. onaty, troje dzieci. Zwi¹zek Emerytów i Rencistów Solidarnoœæ na pielgrzymce wra eñ. Prze yliœmy wielkie chwile, podziwialiœmy piêkno naszej ojczystej kultury i otaczaj¹cej przyrody. Ks. Tadeusz przekaza³ nam nauki dotycz¹ce wiary i mi³oœci do bliÿniego, co d³ugo pozostanie w naszych sercach. T. Piskor

13 Przegl¹d Powiatowy Lipiec M³odzi samorz¹dowcy Idea funkcjonowania samorz¹du lokalnego zak³ada aktywny udzia³ w jego wspó³tworzeniu. Do takiego aktywnego udzia³u m³odych obywateli zachêca M³odzie owa Rada Powiatu. Instytucja zrzeszaj¹ca uczniów wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych, powsta³a we wrzeœniu ubieg³ego roku z inicjatywy Pani Profesor Teresy Jab³oñskiej i Adama Jasinskiego, stawia sobie za g³ówny cel próbê wychowania œwiadomych obywateli. A jakie by³y pocz¹tki istnienia Rady? Pierwszym krokiem by³o poznanie teorii istnienia samorz¹dów. Dziêki analizie aktów prawnych, mieliœmy okazjê lepiej przygotowaæ siê do praktycznych dzia- ³añ. Pozalekcyjne zajêcia przygotowane i w ciekawy sposób prowadzone przez nauczycieli historii i wiedzy o spo³eczeñstwie, w LO im. Henryka Sienkiewicza - Pani¹ Profesor Teresê Jab³oñsk¹ i Pani¹ Profesor Ewê Lewandowsk¹ da³y nam merytoryczne podstawy do rozmów o samorz¹dzie terytorialnym. Pierwsze takie spotkanie z udzia³em uczniów wszystkich wrzesiñskich szkó³ odby³o siê z Naczelnikiem Wydzia³u Organizacyjno-Prawnego Adamem Jasinskim. W kolejnym uczestniczyli przedstawiciele w³adz powiatowych -Starosta Dionizy Jaœniewicz i Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tadeusz Œwi¹tkiewicz. Dziêki spotkaniom takim jak te, miêdzy samorz¹dowcami a nami - ich przysz³ymi, zapewne, nastêpcami, nawi¹za³a siê niæ porozumienia i partnerstwa. Pod koniec listopada rozpoczê³a siê realizacja zadañ w poszczególnych szko³ach. LO zajmowa³o siê kultur¹ i promocj¹ powiatu. W ramach swojej pracy w pocz¹tkach grudnia odwiedziliœmy Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej. W tym samym czasie w jedn¹ z grudniowych sobót w LO odby³o siê szkolenie organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, prowadzone przez wolontariuszy - "M³odzi Obywatele Dzia³aj¹". Pod koniec grudnia 2005 r. we wszystkich Nabór zakoñczony Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Spó³dzielnia Socjalna UL przyst¹pi³o do kolejnego etapu aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, której uwieñczeniem bêdzie za³o enie spó³dzielni. Etap ten polega na przeprowadzeniu cyklu spotkañ osób niepe³nosprawnych z komisj¹ rekrutacyjn¹. Na spotkanie z komisj¹ zaproszone zosta³y osoby niepe³nosprawne, które wy³oniono spoœród ankiet przeprowadzonych w roku ubieg³ym, i które podczas spotkañ informacyjnych wyrazi³y chêæ podjêcia zatrudnienia w spó³dzielni. Dotychczas odby³y siê trzy spotkania z mieszkañcami gminy: Wrzeœnia: , i oraz spotkanie z mieszkañcami gmin: Nekla, Mi³os³aw, Pyzdry i Ko³aczkowo ( ). Komisja, w sk³ad której wchodz¹: doradca zawodowy, psycholog oraz lekarz medycyny przeprowadzi³a 137 rozmów kwalifikacyjnych. Proces kwalifikacji polega³ na zdobyciu informacji na podstawie nastêpuj¹cych kryteriów: doœwiadczenia szko³ach odby³y siê wybory czworga reprezentantów M³odzie- owej Rady Powiatu z ka dej ze szkó³. W LO najwiêksz¹ liczbê g³osów uzyskali: Andrzej Kulma, Dawid Jakubowski, Bartosz Gaca i Martyna Borowczyk. Z pocz¹tkiem roku kalendarzowego rozpoczê³y siê wspólne zebrania sprawozdawcze, które odbywa³y siê w szko³ach, a póÿniej w sali sesyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy. Na jednym z takich zebrañ w obrêbie M³odzie owej Rady ukonstytuowa³y siê grupy, w których kryterium przynale noœci sta³a siê nie szko³a, ale miejsce zamieszkania w jednej z piêciu gmin powiatu. Obecnie cz³onkowie M³odzie owej Rady Powiatu badaj¹ historiê swoich gmin, zwracaj¹ uwagê na ich najwa niejsze zabytki, imprezy kulturalne, bazy noclegowe i gastronomiczne, gospodarkê, infrastrukturê czy promocjê oraz odwiedzaj¹c urzêdy. Mieszkañcy naszej gminy przygotowuj¹ siê tak e do realizacji pomys³u Bartosza Gacy - stworzenia Sieci M³odych Przewodników, której zadaniem by³oby oprowadzanie zainteresowanych po najciekawszych zak¹tkach Wrzeœni. Ju teraz trudno przeceniæ pozytywne skutki istnienia Rady. Dotychczas mieliœmy okazjê przede wszystkim lepiej poznaæ " ywy obraz" funkcjonowania samorz¹du terytorialnego, przyjrzeæ siê pracy urzêdników i w³adz, którzy zawsze chêtnie przychodzili z yczliw¹ pomoc¹ i zainteresowaniem. Mamy nadziejê, e nasze zaanga owanie pozwoli zwiêkszyæ spo³eczne zaufanie dla administracji samorz¹dowej. Realizuj¹c nasze plany pamiêtamy, e to cz³owiekowi ma ona s³u yæ i o jego dobru nale y przede wszystkim pamiêtaæ. Martyna Borowczyk uczennica LO zawodowego, wykszta³cenia, stanu zdrowia, niekaralnoœci oraz ogólnej oceny prezentacji kandydata. Badaj¹cy, na podstawie kwestionariusza analizowali motywacjê danej osoby do podjêcia zatrudnienia, pytali o przyczyny braku pracy oraz oceniali predyspozycje psychiczne, fizyczne do wykonywania okreœlonych zadañ. Wy³oniona grupa niepe³nosprawnych, zale nie specyficznych uzdolnieñ i stanu zdrowia zajmowaæ siê bêdzie wymienionymi dziedzinami aktywnoœci zawodowej: prowadzeniem domu i ogrodu, pracami porz¹dkowymi w firmach lub opiek¹ nad dzieæmi lub osobami starszymi. W dniu r. komisja sporz¹dzi³a listê rankingow¹ osób, spoœród których Rada Partnerstwa wybierze grupê niepe³nosprawnych, którzy pocz¹wszy od lipca przejd¹ cykl szkoleñ: wg modu³u psychologicznego, biznesowego i praktycznego. Lidia Tarczyñska Patrz, gdzie wyrzucasz œmieci! Kontrola wysypiska w Waldze by³a przedmiotem obrad Komisji Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leœnictwa, które odby³o siê 21 czerwca br. W zesz³ym roku Powiatowy Fundusz Ochrony Œrodowiska przeznaczy³ z³ na rekultywacjê wysypiska, tyle samo œrodków przeznaczy³a na ten cel gmina Pyzdry. Na³o ono pierwsz¹ warstwê ziemi, ale, aby zakoñczyæ proces rekultywacji, nale y zasypaæ obszar pó³metrow¹ warstw¹ ziemi, posiaæ trawê i posadziæ drzewa. Trzeba równie poprawiæ nadzór, gdy w dalszym ci¹gu, przewa - nie noc¹, na wysypisko s¹ nielegalnie wywo one odpady - "na dziko". Potrzeba dalszych nak³adów pieniê nych, które bêdziemy starali siê pozyskaæ z funduszy unijnych - mówi przewodnicz¹cy Co dziesi¹ty przypadek nowotworu u kobiet to nowotwór raka szyjki macicy. By³oby ich o wiele mniej, gdyby kobiety regularnie poddawa³y siê badaniu cytologicznemu. Wczesne wykrycie zmian przedrakowych to najpewniejszy sposób ich wyleczenia. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia zachêca do skorzystania z PRO- GRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Rozwój raka poprzedza stosunkowo d³ugi, bo kilkuletni okres zmian przedrakowych. S¹ one mo liwe do wykrycia poprzez stwierdzenie nieprawid³owoœci w komórkach nab³onka szyjki macicy; mo na je wyleczyæ. Jednak zmiany nieleczone przekszta³caj¹ siê w komórki rakowe, które z czasem zaczynaj¹ atakowaæ tak e narz¹dy s¹siaduj¹ce z macic¹ i dawaæ przerzuty m.in. do w¹troby czy p³uc. Na tym etapie szanse wyleczenia s¹ o wiele mniejsze. Szacuje siê, e co roku w Polsce na raka szyjki macicy umiera ok. 2 tys. kobiet. Dlatego tak wa ne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych i ich wyleczenie. Choroba mo e dotkn¹æ ka d¹ z kobiet, choæ wyró niæ mo na kilka czynników ryzyka: infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, wczesne rozpoczêcie wspó³- ycia, du a liczba partnerów seksualnych, du a liczba porodów, palenie papierosów. Najczêœciej nowotwór stwierdza siê u kobiet w wieku lat. G³ówn¹ metod¹ wykrywania wczesnych zmian w nab³onku macicy jest badanie cytologiczne. Jest ono nieinwazyjne i bezbolesne, wynik znany jest po kilku - kilkunastu dniach. Badanie nale- y powtarzaæ przynajmniej co 3 lata. Badanie takie mo na wykonaæ w ramach finansowanego przez Komisji - Jerzy Mazurkiewicz. Dalsza czêœæ posiedzenia Komisji odby³a siê w budynku Starostwa. Tam e przedstawiciele gmin Mi³os³aw, Ko³aczkowo i Pyzdry poinformowali o realizacji gminnych Programów Gospodarki Odpadami. Wszystkie gminy powiatu przyst¹pi³y do Zwi¹zku Gmin Szlaku Piastowskiego, powo³anego do budowy Zak³adu Zagospodarowania Odpadów w GnieŸnie. Bol¹czk¹ jest brak gminnych punktów zbierania odpadów. Jedyny taki powsta³ w Pyzdrach - poinformowa³a Ma³gorzata Lisiecka z Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Z przedstawionego przez ni¹ raportu z zakresu realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami wynika, e tworzywa sztuczne s¹ w powiecie odpowiednio selekcjonowane i sk³adowane. Niestety, brakuje kontenerów do zbiórki papieru - jest ich stanowczo za ma³o! Powiat zakupi³ 13 pojemników do zbiórki przeterminowanych leków, a tak e nawi¹za³ kontakt z firm¹, która bezp³atnie dostarczy- ³a pojemniki i kartony do sk³adowania zu ytych baterii, poddawanych nastêpnie recyclingowi. Ma³gorzata Lisiecka podkreœli³a rolê edukacji ekologicznej wœród najm³odszych. W³aœnie do nich Wydzia³ Œrodowiska kieruje ró norodne akcje i konkursy, maj¹ce na celu rozbudzenie w dzieciach obowi¹zku troszczenia siê o œrodowisko naturalne. Ka dy z nas, w trosce o czyst¹ planetê, powinien w³¹czyæ siê w dzia³ania ekologiczne. Sortowanie odpadów jest pierwszym krokiem w dzia³aniach na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego. (agda) PROGRAMY PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ WIELKOPOLSKI ODDZIA WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2006 ROKU NFZ programu profilaktycznego, zg³aszaj¹c siê do jednej z placówek realizuj¹cych ten program. Jest on adresowany do kobiet w wieku lat, które nie uczestniczy³y w programie profilaktyki raka szyjki macicy w roku 2004 lub 2005 (chyba, e lekarz zaleci czêstsze badanie). Je eli wynik cytologii wzbudzi jakiekolwiek w¹tpliwoœci lekarza, pacjentka zostanie skierowana na badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków, a w przypadku stwierdzenia choroby - na leczenie. Liczba placówek realizuj¹cych etap podstawowy programu w 2006 roku: 54. Lista: PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POWIECIE WRZESIÑSKIM REALIZUJE AMIKA KON- SORCJUM MEDYCZNE PRZYCHODNIA SPECJALI- STYCZNA WE WRZEŒNI, UL. PIASTÓW 16, TEL Co pi¹ty nowotwór, stwierdzony u kobiet w Polsce, to rak piersi. Im póÿniej zostaje rozpoznany, tym mniejsze s¹ szanse jego wyleczenia, a wiêc i uratowania ycia. Dlatego tak wa ne jest, by Polki regularnie przeprowadza³y samobadanie, a tak e poddawa³y siê badaniu mammograficznemu piersi - diagnostyce, która pozwala wykryæ zmiany nowotworowe u ich pocz¹tku. Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia finansuje PROGRAM PROFILAKTY- KI RAKA PIERSI i zachêca kobiety w wieku od 50 do 69 lat do skorzystania z mo liwoœci wykonania i oceny mammografii w placówkach, które zawar³y stosown¹ umowê z Wielkopolskim Oddzia³em Wojewódzkim NFZ (lista poni ej). Przyczyny rozwoju nowotworu z³oœliwego raka sutka nie s¹ do koñca znane. Wœród czynników ryzyka wymienia siê m.in. wiek pomiêdzy 50 a 69 lat, wyst¹pienie raka piersi wœród cz³onków rodziny, mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 i/lub BRCA 2, pierwsz¹ miesi¹czkê przed 14. rokiem ycia, menopauzê po 55. roku ycia, urodzenie dziecka po 35. roku ycia, bezdzietnoœæ, inne ni nowotwór choroby piersi. Mammografia jest najskuteczniejsz¹ metod¹ wykrywania zmian w tkance piersi - wykrywa je w proc. przypadków. Powinno siê j¹ wykonywaæ co dwa lata (chyba, e lekarz zaleci czêstsze badanie). Jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym. Jeœli wynik badania mammograficznego, wykonanego w ramach programu, wzbudzi w¹tpliwoœci lekarza, skieruje on pacjentkê na dalsz¹ diagnostykê (badanie fizykalne i ewentualnie USG piersi, w razie potrzeby biopsjê), a jeœli oka e siê to konieczne - tak e na leczenie. Liczba œwiadczeniodawców realizuj¹cych etap podstawowy w 2006 roku: 27 Lista: PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POWIECIE WRZESIÑSKIM REALIZUJ : SAMODZIEL- NY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŒNI, UL. S OWACKIE- GO 2, TEL , , AMIKA KONSORCJUM ME- DYCZNE PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA WE WRZEŒNI, UL. PIASTÓW 16, TEL.: WSOiOZ OG OSZENIE Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni przyst¹pi³ do realizacji programu aktywizacji zawodowej dla m³odzie y do 25 lub do 27 roku ycia - w okresie 12 m-cy od ukoñczenia szko³y wy szej, chc¹cej uruchomiæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie gmin: Wrzeœnia, Pyzdry, Mi³os³aw, Ko³aczkowo, Nekla, której kwalifikacje i pomys³ na dzia³alnoœæ najbardziej bêd¹ odpowiada³y potrzebom ich mieszkañców. W ramach programu przewidziane jest szkolenie dotycz¹ce rozpoczêcia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej dla 5 osób oraz dotacje w wysokoœci do ,10 z³ dla 5 osób. Bli sze informacje mo na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2 pok. nr 9 tel

14 14 Lipiec 2006 Oddzielna p³atnoœæ... P³atnoœæ z tytu³u cukru zosta- ³a wprowadzona w celu rekompensowania plantatorom buraków spadku przychodów, jaki powoduje reforma unijnego rynku cukru obowi¹zuj¹ca od 1 lipca 2006 roku. Reforma ta obni a ceny skupu buraków. Osob¹ uprawnion¹ do uzyskania oddzielnej p³atnoœci z tytu³u cukru, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich do gruntów rolnych, jest producent rolny, który spe³nia warunki do przyznania jednolitej p³atnoœci obszarowej w danym roku, i który zawar³ na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowê dostawy buraków cukrowych albo na rok gospodarczy 2005/2006 umowê dostawy buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzek³ siê w roku gospodarczym 2006/ 2007 przyznanej kwoty cukru. Oddzielna p³atnoœæ z tytu³u cukru jest przewidziana tylko dla producentów rolnych, którzy z³o ¹ wniosek o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie p³atnoœci z tytu- ³u wsparcia dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wnioski o przyznanie oddzielnej p³atnoœci z tytu³u cukru na rok 2006 nale y sk³adaæ w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w³aœciwych ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê wnioskodawcy, w terminie do 30 czerwca 2006 r. P³atnoœæ z tytu³u cukru przyznaje na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê wnioskodawcy kierownik biura powiatowego ARiMR. Agencja wyp³aci plantatorom buraków p³atnoœæ z tytu³u cukru raz w roku, w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. W odró nieniu od p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych, oddzielna p³atnoœæ z tytu³u cukru nie mo e zostaæ przekazana przejmuj¹cemu w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego. W przypadku œmierci producenta rolnego, który wyst¹pi³ z wnioskiem o przyznanie oddzielnej p³atnoœci z tytu³u cukru, przed dniem wydania decyzji w sprawie przyznania tej p³atnoœci, p³atnoœæ z tytu³u cukru przyznaje siê z urzêdu spadkobiercy, któremu przyznano jednolit¹ p³atnoœæ obszarow¹ na podstawie z³o onego do kierownika biura powiatowego Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Projekt częściowo sfinansowany przez Unię Europejską PLAN SZKOLEÑ Przegl¹d Powiatowy ARiMR wniosku o przyznanie p³atnoœci, której dotyczy³ wniosek spadkodawcy. Wysokoœæ p³atnoœci cukrowej w danym roku kalendarzowym zostanie ustalona jako iloczyn iloœci buraków cukrowych objêtych umow¹ dostawy, przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego i stawki tej p³atnoœci na 1 tonê buraków cukrowych. W rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 318/2006 okreœlenie "cukier kwotowy" oznacza ka d¹ wielkoœæ produkcji cukru przypisan¹ do danego roku gospodarczego w ramach kwoty danego przedsiêbiorstwa. Stawkê p³atnoœci cukrowej okreœli corocznie, w drodze rozporz¹dzenia, Rada Ministrów, uwzglêdniaj¹c wysokoœæ kwoty przewidzianej na ten cel w rozporz¹dzeniu Rady (WE) Nr 1782/2003 oraz kurs wymiany ustalony zgodnie z rozporz¹dzeniem Komisji (WE) Nr 2808/98 z 22 grudnia 1998 r. ustanawiaj¹cym szczegó³owe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 349 z r., str. 36, z póÿn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 238, z póÿn. zm.). ARiMR Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni planuje w II pó³roczu 2006 r. zorganizowaæ szkolenia dla osób bezrobotnych wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach dwóch projektów: Droga do kariery" realizowany w ramach Dzia³anie 1.2 Perspektywy dla m³odzie y. Szkolenia organizowane w ramach tego projektu przeznaczone s¹ dla bezrobotnych poni ej 25 roku ycia, zarejestrowanych do 24 miesiêcy w Urzêdzie Pracy. Dla tej grupy bezrobotnych planowane s¹ w II pó³roczu 2006 r. nastêpuj¹ce szkolenia: 1. "Jak rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹?" dla 10 osób. Planowany termin szkolenia: wrzesieñ 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby zamierzaj¹ce rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zapisy przyjmowane s¹ od czerwca 2006 r. 2. "Operator wózków wid³owych" dla 15 osób. Planowany termin szkolenia: listopad 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - prawo jazdy kat B, - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia. Zapisy przyjmowane bêd¹ od wrzeœnia 2006 r. Kolejna szansa" realizowany w ramach Dzia³anie 1.3 Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa- ³ego bezrobocia. Szkolenia organizowane w ramach tego projektu przeznaczone s¹ dla bezrobotnych zarejestrowanych do 24 miesiêcy w Urzêdzie Pracy, w wieku powy ej 25 lat. Dla tej grupy bezrobotnych planowane s¹ w II pó³roczu 2006 r. nastêpuj¹ce szkolenia: 1. "Jak rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹?" dla 10 osób. Planowany termin szkolenia: sierpieñ 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby zamierzaj¹ce rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zapisy przyjmowane s¹ od czerwca 2006 r. 2. "Obs³uga kasy fiskalnej" dla 12 osób. Planowany termin szkolenia: paÿdziernik 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych prac¹ w handlu. - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia. Zapisy przyjmowane bêd¹ od sierpnia 2006 r. Udzia³ w szkoleniach jest bezp³atny. O przyjêciu na kurs decyduje komisja kwalifikacyjna. Zapisy przyjmowane s¹ w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 2 w sali nr 6. 7 lutego br. Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni podj¹³ uchwa³ê w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadañ publicznych powiatu wrzesiñskiego w roku Zadania polegaæ mia³y na upowszechnieniu kultury fizycznej i sportu wœród mieszkañców powiatu, organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i m³odzie y, propagowaniu kultury, sztuki i ochrony tradycji. Na posiedzeniu Zarz¹du w dniu 30 maja zosta³a podjêta uchwa³a w sprawie zatwierdzenia podzia³u œrodków bud etowych na wspieranie zadañ publicznych powiatu. Podzia³ œrodków bud etowych na realizacjê zadañ powiatu wrzesiñskiego z dziedziny kultury fizycznej i turystyki: 1.1 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie y z terenu powiatu wrzesiñskiego: - UKS Olimp - na organizacjê obozu sportowego z³ - Wrzesiñskie Towarzystwo Tenisowe - na organizacjê obozu tenisowego dla dzieci i m³odzie y z terenu powiatu wrzesiñskiego z³ - Uczniowski Klub Sportowy ELEKTRON - na szkolny klub eglarski z³ - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Mi³os³aw - na organizacjê IV obozu zdrowotnego w Jaros³awcu z³ - Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wœród mieszkañców powiatu, organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i m³odzie y z³ 1.2 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promuj¹cych aktywnoœæ ruchow¹ i zdrowy styl ycia: - Uczniowski Klub Sportowy "Diab³y" - na powiatowy "Dzieñ dziecka" z³ - Wrzesiñska Brygada Kolarska - na zorganizowanie VI Crossu Kolarzy MTB Wrzeœnia z³ 1.3 Wspomaganie rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej na terenach nadwarciañskich powiatu wrzesiñskiego: Konkurs rozstrzygniêty - Towarzystwo Turystyki Wodnej "PERKOZ" - na zagospodarowanie skrajnego pasa skarpy wzd³u rzeki warty w okolicach Pyzdr z³ ¹czna kwota dotacji na realizacjê zadañ powiatu wrzesiñskiego z dziedziny kultury fizycznej i turystyki to z³ Podzia³ œrodków bud etowych na realizacjê zadañ powiatu wrzesiñskiego z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji: - Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - na organizacjê Miêdzynarodowych Folklorystycznych Warsztatów Tanecznych pt. "Taniec jêzykiem narodów" z³ - Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr" - na zorganizowanie imprezy "Sztuka ³¹czy - Spotkanie z Ameryk¹" z³ - Stowarzyszenie Chór "Camerata" - na prowadzenie i dyrygowanie chórem z³ - Uczniowski Klub Sportowy "Diab³y" - na prowadzenie zespo- ³u folklorystycznego "Ziemia Wrzesiñska" z³ - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Mi³os³aw - na organizacjê V Powiatowego Konkursu Jêzyka Angielskiego z³ - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Mi³os³aw - na organizacjê III Festiwalu Piosenki Anglojêzycznej z³ - Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet Oddzia³ Wielkopolski - na zorganizowanie Interdyscyplinarnych Warsztatów Twórczych z³ - Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet Oddzia³ Wielkopolski - na zorganizowanie Miêdzynarodowego Wakacyjnego Konwoju Kulturalnego z³ - Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno - Turystyczne "Szansa" - na imprezê "Po egnanie lata" z³ ¹czna kwota dotacji na realizacjê zadañ powiatu wrzesiñskiego z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji z³ Powiatowy Zarz¹d Dróg we Wrzeœni poszukuje kandydata na stanowisko urzêdnicze: referent ds. administracyjno - ekonomicznych w wymiarze 1/2 etatu Wymagania niezbêdne: 1. Wykszta³cenie œrednie lub wy sze o kierunku ekonomicznym, administracyjnym lub pokrewnym 2. Umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (Word, Excel) Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B Zakres zadañ na stanowisku: obs³uga administracyjna i ekonomiczna jednostki Wymagane dokumenty: list motywacyjny wraz z CV oraz wszystkie dokumenty poœwiadczaj¹ce wymagania niezbêdne i dodatkowe; umiejêtnoœæ obs³ugi komputera sprawdzona bêdzie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Termin i miejsce sk³adania dokumentów: do dnia 10 lipca 2006 r., godz w siedzibie PZD we Wrzeœni, ul. Kaliska 1. Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przyjmie sta ystê Wymagania: wykszta³cenie wy sze (magister/licencjat). Preferowane kierunki: europeistyka/integracja europejska, nauki polityczne, socjologia lub pokrewne. List motywacyjny wraz z CV i zdjêciem prosimy sk³adaæ w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, w terminie do 10 lipca br. red

15 Przegl¹d Powiatowy Lipiec Oferty pracy z dnia r. Pracownik dzia³u automatyzacji - KOS ELEKTRO-SYSTEM Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. œrednie techniczne, znajomoœæ zagadnieñ automatyzacji, umiejêtnoœæ pracy w zespole. Pozosta³e informacje: CV, list motywacyjny + zdjêcie na adres firmy lub mail: Sprzedawca-magazynier - BIMEX S.J. Kwalifikacje: œrednie techniczne, podstawy obs³ugi komputera, mile widziane doœwiadczenie w bran y metalowej, elektrycznej lub malarskiej. Malarz / murarz - AURA Sp. o.o. Kwalifikacje: Pozosta³e informacje: CV i œwiadectwa pracy prosimy zabraæ na rozmowê kwalifikacyjn¹ do pracodawcy: AURA Sp. z o.o. ul. Fabryczna 44, Wrzeœnia. Pracownik do obs³ugi serwisu agd i rtv - SERV-SERWIS sp. z o.o. Kontakt: Andrzej Piasecki, tel , Opole, ul. Poniatowskiego 4/1. Monter uk³adów telekomunikacyjnych - INDESSA Sp. z o.o. Kwalifikacje: technik elektryk, technik elektronik, mo e byæ równie po szkole zawodowej, potrzebni równie pracownicy fizyczni. Pozosta³e informacje: INDESSA Sp. z o.o. Wrzeœnia, ul. Wroc³awska 42, tel. (0-61) w godz Kasjer-sprzedawca - EVA. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, praca na stacji paliw. Kontakt: Micha³ Kominek, tel Monter urz¹dzeñ przemys³owych - Przedsiêbiorstwo Wielobran owe. Kwalifikacje: byli pracownicy firmy Instal Poznañ lub IPE. Pozosta³e informacje: Przedsiêbiorstwo Wielobran owe Piaseczny Robert, tel , S³omowo 56. Pracownik ochrony - PROTECTOR Agencja Ochrony. Kwalifikacje: Firma zatrudni na sta³e, zapewnia mo liwoœæ: kszta³cenia, awansu, atrakcyjnych zarobków, dofinansowania dojazdów. Pozosta³e informacje: kontakt osobisty - wtorek, œroda, czwartek w godz , Poznañ, ul. B. Limanowskiego 10 m.12. Sprzedawca-doradca handlowy - Twoje Okno Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, znajomoœæ obs³ugi komputera. Mo e to byæ STA, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE lub zatrudnienie. Pozosta³e informacje: TWOJE OKNO, Krzysztof Wieczorek, ul. GnieŸnieñska 26, Wrzeœnia tel. 061 / , dzwoniæ tylko w godz lub Murarz - KES. Kwalifikacje: fachowiec. Pozosta³e informacje: KES tel Robotnik drogowy - AGROBUD. Kwalifikacje: wykszta³cenie dowolne, liczy siê chêæ do pracy, przy 4 zatrudnionych osobach pracodawca jest w stanie zagwarantowaæ samochód. Pozosta³e informacje: AGROBUD, Faszynowa 22, Poznañ, tel Miros³aw Anio³. Kelner (ka) - Hotel POLONIA-PODSTOLICE. Kwalifikacje: wykszta³cenie min.œrednie, mile widziana znajomoœæ jêzyka obcego. Informacje: HOTEL, tel. (061) Pracownik biurowy - sekretarka - KRAL. Kwalifikacje: dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego (rozmowa kwalifikacyjna w jêzyku niemieckim), wykszta³cenie minimum œrednie. Konsultant ds. ekspozycji - TARGET. Kwalifikacje: osoba bêdzie odpowiedzialna za: odwiedzanie ma³ych i œrednich sklepów, prawid³ow¹ ekspozycjê i dystrybucjê produktów, podtrzymywanie dobrych kontaktów z klientami. Informacje: CV i list motywacyjny: lub TARGET-REKRUTACJA, ul.piotrowska 270, ódÿ. Murarz / pomocnik murarza - Karo -Bis. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, mile widziany absolwent po szkole. Pracownik produkcyjny - KROMBERG&SCHUBERT. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, zdolnoœci manualne, obs³uga komputera, dyspozycyjnoœæ (praca na trzy zmiany). Pozosta³e informacje: KS LOGISTIK GMBH POLSKA Sp. Komandytowa, Swarzêdz, ul. Rabowicka 10/4, CV + list motywacyjny. Spawacz - KROMBERG&SCHUBERT. Kwalifikacje: uprawnienia tig, mig, mag, wykszta³cenie zawodowe. Pozosta³e informacje: Meramont, Koœciuszki 14, Wrzeœnia, p. Matczak, tel Szwaczka - MC ENLI. Kwalifikacje: wykwalifikowana szwaczka z doœwiadczeniem zawodowym. Stolarz (wysoko wykwalifikowany) - KLAFS Sp. z o.o. Kwalifikacje: zawodowe-stolarz, praktyka w zawodzie. Pozosta³e informacje: KLAFS Sp. z o.o. Bagatelka 2, Mi³os³aw, CV + list motywacyjny na adres j.w. Brukarz - BET-BRUK. Kwalifikacje: doœwiadczenie jako brukarz. Pozosta³e informacje: Aleksander Oczko (0-33) Kelnerka - MC ENLI. Kwalifikacje: doœwiadczenie w gastronomii, obs³uga kasy fiskalnej. Kontakt z pracodawc¹: tel Sprzedawca w kwiaciarni - Kwiaciarnia AZALIA. Kwalifikacje: tylko osoby studiuj¹ce. Pozosta³e informacje: Hanna Miko³ajczak, tel Operator wózków wid³owych/pakowacz - Kwalifikacje: wykszta³cenie najlepiej œrednie techniczne, ewentualnie zawodowe, uregulowany stosunek do s³u by wojskowej, na stanowsko kierowca wózka wid³owego konieczne uprawnienia. CV sk³adaæ na adres: GESTAMP POLSKA Sp. z o.o. ul. Dzia³kowców 12, Wrzeœnia, Adam echtañski. Kucharz - PHUP SZIM. Kwalifikacje: zawodowe kucharz. Pozosta³e informacje: Grzegorz Szambelañski, tel , Sprzedawca-kierowca - Indrob. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B, uregulowany stosunek do s³u by wojskowej. Kontakt z pracodawc¹: Szwaczka - Maxi Moda. Kwalifikacje: 1-2 lata doœwiadczenia. Stolarz meblowy - LEGEART Sp. z o.o. Pozosta³e informacje: LEGEART Sp. z o.o. ul. Gorzys³awa 27, Poznañ, tel. (061) Pakowacz / kierowca wózka wid³owego - WORK SERVICE. Kwalifikacje: pakowacz - 1 stanowisko kierowca wózka, kolejne stanowisko - wykszta³cenie œrednie lub zawodowe Pozosta³e informacje: (0-61) wew. 28, WORK SERVICE. Elektromechanik - PASZ KONSPOL Sp. z o.o. Kwalifikacje: umiejêtnoœæ przezwajania silników, uprawnienia do 15 kv. Pozosta³e informacje: PASZ KONSPOL Sp. z o.o. Gier³atowo k/nekli, 061/ Pracownik budowlany - Przedsiêbiorstwo Ogólnobudowlane. Kwalifikacje: ocieplanie budynków. Pozosta³e informacje: Miros³aw WoŸniak, tel Handlowiec - DAWID Hurtownia Rajstop. Kwalifikacje: doœwiadczenie jako przedstawiciel handlowy, doœwiadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego (samochód oraz telefon s³u bowy komórkowy bêdzie do dyspozycji). Pozosta³e informacje: CV oraz list motywacyjny wraz ze zdjêciem przes³aæ na adres: HURTOWNIA DAWID, Wrzesnia, ul. Szafirowa 26, S³awomir Spychalski, tel Spawacz - Zak³ad Prod. Wronikowski. Kwalifikacje: uprawnienia na spawanie elektryczne lub gazowe, sta pracy jako spawacz. Pozosta³e informacje: Marian Wronikowski, Bierzglinek, tel Pracownik myjni - TIR COMPLEX. Kwalifikacje: Pozosta³e informacje: TIR COMPLEX, tel. (061) Brygadzista - ART-BET. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie / technik budowlany, uprawnienia budowlane. Pozosta³e informacje: ART-BET, Irena Jankowiak, ul. Niedzia³kowskiego 40, Zak³ad Kijewo, Œroda Wlkp. tel. (061) Kierowcy-operatorzy - ART-BET. Kwalifikacje: operator wêz³a betoniarskiego, kierowca operator betomieszarki z pomp¹, kierowca uprawnienia HDS, kierowca C+E, operator wózka, operator koparki. Pozosta³e informacje: ART-BET, Irena Jankowiak, ul. Niedzia³kowskiego 40, Zak³ad Kijewo, Œroda Wlkp. tel. (061) Robotnicy budowlani (ró ne zawody) - ART-BET. Kwalifikacje: betoniarz zbrojarz, murarz, tynkarz, posadzkarz, pracownik fizyczny. Pozosta³e informacje: ART-BET, Irena Jankowiak, ul. Niedzia³kowskiego 40, Zak³ad Kijewo, Œroda Wlkp. tel. (061) Murarze i pomocnicy murarza - ZDROJEWSKI PHU. Kwalifikacje: Pozosta³e informacje: Zdrojewski tel. (061) , kom Tokarz - Fabryka Wsporników EUR. Kwalifikacje: tokarz. Pozosta³e informacje: Fabryka Wsporników EUR, Otoczna 43, Wêgierki, tel. (0-61) Pomocnik murarza - KARO-BIS Kwalifikacje: Pozosta³e informacje: KARO BIS tel Sprzedawca w sklepie agd - DIANA. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, uregulowany stosunek do s³u by wojskowej. Pozosta³e informacje: PHU DIANA, tel. (0-61) Akwizytor-kierowca - AGNES Piekarnia. Kwalifikacje: zawodowe, prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: Piekarnia AGNES, Nekla, ul. Beutlera 5, tel. (061) Piekarz oraz pomocnik piekarza - AGNES Piekarnia. Kwalifikacje: zawodowe. Pozosta³e informacje: Piekarnia AGNES, Nekla, ul. Beutlera 5, tel. (061) Kucharz ma³ej gastronomi - TERRAZYT. Kwalifikacje: praca sezonowa w Skorzêcinie. Pozosta³e informacje: TERRAZYT, ul. Kiliñskiego 11, Wrzeœnia, tel w godz Tokarze,œlusarze, frezerzy - STOMIL Sp. z o.o. Kwalifikacje: fachowcy w ww. zawodach Pozosta³e informacje: STOMIL Œroda Wlkp., tel kadry. Inspektor weterynaryjny - Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy sze weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarz weterynarii. Referent ds. administracyjno-ekonomicznych - Powiatowy Zarz¹d Dróg we Wrzeœni. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy sze lub œrednie (kierunki: ekonomiczny, administracyjny lub pokrewne), umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (Word, Excel), prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: list motywacyjny wraz z CV nale y sk³adaæ do 10 lipca 2006, do godz w siedzibie Powiatowego Zarz¹du Dróg we Wrzeœni, ul. Kaliska 1. Pracownik ochrony fizycznej - Gwarant Sp. z o.o. Kwalifikacje: minimum zawodowe, niekaralnoœæ. Kontakt telefoniczny do pracodawcy: Marcin Rakowski. Pracownik ochrony - Spartakus. Kwalifikacje: poszukiwane osoby z licencj¹ i bez licencji. Kontakt telefoniczny do pracodawcy: Kierowcy kat. B lub kat. D - STOMIL. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. D lub prawo jazdy kat. B (uprawnienia do przewozu osób). Pozosta³e informacje: STOMIL kadry. Pracownik na gospodarstwie rolnym - Skup Trzody Chlewnej i Byd³a. Kwalifikacje: pracownik na gospodarstwie rolnym - hodowla trzody chlewnej, pe³ne wy ywienie, osoba chêtna do pracy. Kierowca samochodu ciê arowego Pozosta³e informacje: Skup Trzody Chlewnej i Byd³a, Jaros³aw Krause, tel , Krzywa Góra 35. Kierowca wózka wid³owego / magazynier - Panopa Logistik Polska Sp. z o.o. Kwalifikacje: uprawnienia na wózki wid³owe, mile widziane doœwiadczenie w pracy na wózku wid³owym, mile widziana znajomoœæ obs³ugi komputera. MO LIWOŒÆ PRZYUCZENIA - KURS NA WÓZKI WID OWE. Pozosta³e informacje: oferty kierowaæ na adres Panopa Logistik Polska Sp. z o.o. Dzia³ Personalny - "oferta pracy", ul. Rabowicka 13, Swarzêdz. Stolarz // monta ysta stela y - TRAK PPH Kwalifikacje: stolarz z doœwiadczeniem, praca na maszynach, 2 zmiany; monta ysta stela y do mebli tapicerowanych - ze znajomoœci¹ zawodu, 1 zmiana. Kontakt z pracodawc¹: tel , p. Zalewski. Monter instalacji elektrycznych, alarmowych, TV - EUREKA. Kwalifikacje: absolwent 2005 lub 2006 ZSZ lub Technikum. Sprzedawca - Sklep Spo ywczo-przemys³owy. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, obs³uga kasy fiskalnej. Pozosta³e informacje: Sklep Spo ywczo-przemys³owy Maria Kucza, Kasztanowa 24, Podstolice, tel Malarz proszkowy - Firma Genowefa. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe. Pozosta³e informacje: Firma Genowefa, Rzemieœlnicza 14, Witkowo, tel Sprzedawca - Sklep Wielobran owy. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, najchêtniej studentki. Kontakt z pracodawc¹: tel Stolarz - ALL Zak³ad Stolarski. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe. Pozosta³e informacje: ALL Zak³ad Stolarski, Polna 5, Kozieg³owy/ Poznañ, tel dojazd dogodny - 15 min. ze stacji Poznañ Wschód. Aktualne oferty mo na znaleÿæ na stronie internetowej oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel ,

16 Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, Wrzeœnia tel. (0-61) , fax (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do wtorek pi¹tek 7.00 do Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja (0-61) prawo jazdy (0-61) Wydzia³ Administracji Architektoniczno Budowlanej - tel. (0-61) Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej - tel. (0-61) Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel. (0-61) Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - ul. Kaliska 1, tel. (0-61) Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. (0-61) Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. (0-61) Kasa Starostwa - (0-61) czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek pi¹tek 7.30 do Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, - tel. (0-61) Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. (0-61) Powiatowy Zarz¹d Dróg - ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Chopina 10, tel. (0-61) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. Chopina 10, tel. (0-61) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrzeœni - ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61) Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Gminy Ko³aczkowo - pl. Reymonta 3, Ko³aczkowo tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, Mi³os³aw tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Nekla - ul. Dworcowa 10, Nekla tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry - ul. Taczanowskiego 1, Pyzdry tel.(0-63) , fax (0-63) Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni - ul. Warszawska 26, tel. (0-61) , fax (0-61) Policja Stra Po arna Pogotowie Ratunkowe CPR (Stra Po arna, Pogotowie) Stra Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - (0-61) Pogotowie ciep³ownicze Pogotowie gazowe Pogotowie wodno-kanal. Pogotowie energetyczne (0-61) Informacja PKP - (0-61) Informacja PKS - (0-61) O tym, jak Andrzej porwa³ córkê starosty sprzed o³tarza... Usytuowany malowniczo nad zalewem wrzesiñskim, wœród drzew, drewniany koœció³ek na Lipówce zawsze by³ otaczany niezwyk³¹ estym¹. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1696 roku. Ten piêkny koœció³ by³ inspiracj¹ wielu interesuj¹cych legend, które warto przytoczyæ. Najstarsza z nich mówi o cudownym Ÿróde³ku, wyp³ywaj¹cym z miejscowego pagórka. To w³aœnie dla jego ochrony w XVII w. tutejszy proboszcz wybudowa³ drewniany koœció³ek pod wezwaniem œw. Krzy a. Kolejna legenda mówi o klasztorze na Lipówce. Proboszcz Czes³aw Kroll prezentuje nowe oblicze koœcio³a y³ niegdyœ we Wrzeœni ubogi szlachcic Andrzej, który zakocha³ siê w córce starosty Jadwidze. M³odzi pragnêli zawrzeæ œlub ma³- eñski. Nie zgodzili siê na to rodzice panny, gdy planowali wydaæ j¹ za kasztelanica. Wobec tego Andrzej wst¹pi³ do klasztoru franciszkanów na Lipówce i przybra³ imiê Konrad. Bêd¹c w nowicjacie spotyka³ siê potajemnie z Jadwig¹, która wchodzi³a tam przez wyrwê w murze. Pewnego razu dojrza³ ich brat Anzelm i doniós³ o tym przeorowi. Ten kaza³ zamurowaæ dziurê i prosi³ Boga "Niech raczej klasztor zapadnie siê, ni mia³aby tu miejsce inna mi³oœæ ni do Boga". Tymczasem nadesz³a uroczystoœæ zaœlubin. Panna Jadwiga zemdla³a w koœciele przed o³tarzem. Nic nie da³y cucenia. Pojawi³ siê natomiast mnich w kapturze, który porwa³ pannê. Okaza³ siê nim brat Konrad. Ucieka³ ze swoj¹ ukochan¹ do klasztoru, do którego go nie wpuszczono. Gdy okaza³o siê, e wyrwa w murze jest zamurowana mocno przytuli³ Jadwigê. Zerwa³ siê gwa³towny wiatr i b³yski. Klasztor zapad³ siê pod ziemiê * Tak mówi stara legenda. A jak wygl¹da obecnie sytuacja zabytkowego koœcio³a? Ukoñczono w³aœnie prace renowacyjne, wzmoc- niono fundamenty, zrobiono now¹ podmurówkê, wymieniono œciany zewnêtrzne, wykonano now¹ konstrukcjê dachu, po³o ono nowe pokrycie dachowe. Zewnêtrzne œciany wykonano z drzewa œwierkowego, zakupionego na Podhalu. Zrobiono nowe okna i drzwi. Wymieniono tak e instalacjê elektryczn¹, zainstalowano system przeciwpo arowy, antyw³amaniowy i odgromowy. Prace te uda³o siê przeprowadziæ dziêki pomocy parafian i hojnoœci ludzi dobrej woli. Starostwo Powiatowe we Wrzeœni udzieli³o dotacjê w kwocie 30 tys. z³ na renowacjê i wzmocnienie fundamentów koœcio³a oraz wzmocnienie i czêœciow¹ wymianê œcian wraz z wstawieniem ramy konstrukcyjnej koœcio³a. Gmina Wrzeœnia ufundowa³a materia³y i wykonawstwo chodnika prowadz¹cego do koœció³ka. Teraz kolej na renowacjê zabytkowego wnêtrza, odnowy wymagaj¹ XVII-wieczne freski, odkryte na œcianach w czasie prac remontowych œcian. Anna Mantorska *opracowano na podstawie materia³ów przygotowanych przez historyka, S. Mazurkiewicza Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 7000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania Nadwarciañski maraton W nadwarciañskim rajdzie udzia³ wziê³o 72 uczestników W dniu 3 czerwca 2006 r. odby³ siê siê I Ogólnopolski Maraton Turystyki Kwalifikowanej "Nad Wart¹ Ziemi Wrzesiñskiej". Organizatorem imprezy by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przy wspó³pracy gmin: Ko³aczkowo, Pyzdry i Mi³os³aw. Trasa Maratonu sk³ada³a siê z trzech etapów: I. Ko³aczkowo - Pyzdry (odcinek rowerowy - 25 km) II. Pyzdry - Czeszewo (odcinek kajakowy - 15 km) III. Czeszewo - Mi³os³aw (odcinek pieszy - 10 km). Impreza o typowo turystycznym charakterze rozpoczê³a siê o godz w Ko³aczkowie. Na starcie pojawi³o siê 72 zawodników. Starterami honorowymi byli starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz i wójt gminy Ko³aczkowo Czes³aw Surowiec. I etap nale a- ³o przebyæ na rowerze na trasie Ko³aczkowo - Pyzdry. Pierwsi zawodnicy meldowali siê w Pyzdrach ju po nieca³ej godzinie jazdy. Od godz. 11 zawodnicy wyruszali na II etap - kajakowy - z Pyzdr do Czeszewa. Najlepsi potrzebowali na przebycie tego odcinka ok. 1,5 godziny. Tutaj czeka³a na nich wspania³a grochówka, po czym wyruszali na ostatni, pieszy, etap do Mi³os³awia. Po drodze zawodnicy mieli do wykonania drobne zadania i musieli odpowiedzieæ na osiem pytañ. Na ca³ej trasie wszystkim uczestnikom towarzyszy³a wspania³a s³oneczna pogoda. Po przybyciu do Mi³os³awia na zawodników czeka³y potrawy z grilla i zimne napoje. Uroczyste zakoñczenie imprezy odby³o siê w Mi³os³awiu o godz. 19:00. Wszyscy uczestnicy dotarli do mety i spe³nili wymogi regulaminowe. Ka dy otrzyma³ certyfikat zwyciêzcy. Na zakoñczenie odby³o siê losowanie nagród, ufundowanych przez sponsorów. I tak: torty - zasponsorowa³a Cukiernia "Kuczora", koszulki - Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia, rêczniki i mapy oraz g³ówn¹ nagrodê któr¹ by³ wspania³y rower ufundowa³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Szczêœliwym wybrañcem œlepego losu okaza³ siê Jerzy Moj eszewicz. Wiêkszoœæ zawodników ju na mecie wyra a³a chêæ uczestnictwa w imprezie za rok. Piotr Waszak Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa Pi³a

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo