ISO dla wrzesiñskiego szpitala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISO dla wrzesiñskiego szpitala"

Transkrypt

1 ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale równie wp³ynie na podniesienie jakoœci oferowanych us³ug medycznych. Uroczyste wrêczenie certyfikatu odby³o siê 7 czerwca w sali konferencyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni. W numerze: Na uroczystoœci obecni byli przedstawiciele powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pracownicy szpitala. Proces przemian zachodz¹cych w naszym kraju w zwi¹zku z przyst¹pieniem do Unii Europejskiej, stawia nowe wymagania nie tylko wobec firm, ale równie wobec jednostek s³u by zdrowia. Zak³ady Opieki Zdrowotnej, funkcjonuj¹ce na konkurencyjnym rynku us³ug medycznych, zmuszone s¹ dostosowaæ siê do rosn¹cych wymogów otoczenia rynkowego. Jednym z podstawowych warunków skutecznej konkurencji jest ich wiarygodnoœæ. Buduje siê j¹ m.in. poprzez profesjonaln¹ organizacjê wewnêtrzn¹, wspomagan¹ wdro- onym Systemem Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001:2000. W zwi¹zku z tym w kwietniu 2005 r. dyrektor SPZOZ we Wrzeœni, Z. Przybylski podj¹³ decyzjê o rozpoczêciu prac nad wdro eniem tego systemu. c.d. str. 2 Program Wsparcie na modernizacjê oferty edukacyjnej" jest finansowany ze œrodków programu Phare promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdra a Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, dzia³aj¹c pod nadzorem Pe³nomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Nowa jakoœæ kszta³cenia Centrum Kszta³cenia Praktycznego - szko³a przy ul. GnieŸnieñskiej we Wrzeœni od niedawna dysponuje trzema nowoczesnymi pracowniami: monta u elektrycznego, elektroniczn¹ oraz spawalnicz¹. Bêd¹ one s³u yæ w doskonaleniu zawodowym zarówno uczniom, jak i osobom doros³ym, chc¹cym zdobywaæ nowe kwalifikacje. We wrzeœniu 2005 roku, po przy³¹czeniu warsztatów szkolnych Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni do Centrum Kszta³cenia Praktycznego, przyst¹piliœmy do opracowania wniosku w ramach Programu Phare 2003 "Wsparcie na modernizacjê oferty edukacyjnej". Autorami opracowania byli Marek Dyba (koordynator) i Pawe³ Radniecki (asystent) z Centrum Dyrektor SP ZOZ Zbyszko Przybylski z certyfikatem oraz starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz Kszta³cenia Praktycznego, a tak- e Hanna Brona i Anna Mizgajska z Wydzia³u Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Przy opracowywaniu i realizacji projektu uczestniczyli równie Eugenia Potêga z Wydzia³u Oœwiaty oraz Anna Wolska z Wydzia³u Gospodarki Nieruchomoœciami. c.d. str. 2 Zajêcia praktyczne w pracowni elektronicznej CKP Przyznano nagrody uczniom i nauczycielom szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu. strona 3 Akcje proekologiczne - rozstrzygniêcie konkursów. strona 5 Trwa termomodernizacja szpitala.. strona 8 Oœrodek hipoterapii w Czeszewie otwarty! strona 11 Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 15

2 2 Lipiec 2006 ci¹g dalszy ze str. 1 ISO dla szpitala Nastêpnym krokiem by³o wy³onienie w przetargu firmy konsultingowej, która doradza³a na etapie przygotowañ Ksiêgi Jakoœci, czyli opracowania procedur. Firma przeszkoli³a 23 osoby wybrane na auditorów wewnêtrznych. Wynikiem szeœciomiesiêcznej pracy by³o opracowanie procedur oraz instrukcji. Ca³y system udokumentowany w Ksiêdze Jakoœci zosta³ tak zaprojektowany, aby usprawniæ zarówno prace administracji jak i personelu medycznego - po to by w jak najlepszy sposób zaspokoiæ potrzeby pacjenta. Nale y nadmieniæ, i we wdra- anie systemu zaanga owany by³ personel ca³ego zak³adu. Pracownicy czêsto zostawali po godzinach. Dziêki rzetelnemu i fachowemu podejœciu auditorów do przeprowadzanego auditu mo na z ca³¹ œwiadomoœci¹ potwierdziæ, e ocena w postaci raportu z auditu jest pe³nym odzwierciedleniem stanu funkcjonowania naszego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹, a ciê ka praca zaowocowa³a pozytywn¹ decyzj¹ wydania pierwszego certyfikatu - oznajmi³a Dorota Ciechanowska - Kulczak, pe³nomocnik dyrektora ds. zarz¹dzania systemami jakoœci. A jakie korzyœci daje zarz¹dzanie jakoœci¹ poprzez wdro enie norm ISO 9001 : 2000? Przede wszystkim u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb i oczekiwañ pacjentów, ale równie wp³ynie na podniesienie jakoœci oferowanych us³ug medycznych, czego skutkiem bêdzie wzrost poziomu satysfakcji pacjentów - mówi dyrektor Przybylski. Jakoœciowa poprawa opieki Surowe konsekwencje dla kierowców zdrowotnej prowadzi tak e w rezultacie do oszczêdnoœci kosztów. W celu zapewnienia efektywnej i skutecznej opieki, niezbêdne jest zharmonizowanie wszystkich dzia³añ. Wymagania normy nie ingeruj¹ w kszta³t procedur medycznych, zwi¹zanych bezpoœrednio z procesem klinicznym pacjenta, lecz integruj¹ je z innymi komórkami organizacyjnymi: nadzór nad aparatur¹ medyczn¹, apteka szpitalna, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, dzia³ami administracyjnymi itd. Polityka jakoœci oraz jej cele wpisuj¹c siê w strategiê i zakres dzia³alnoœci wrzesiñskiego szpitala. Postawione cele jakoœciowe s¹ celami d³ugofalowymi. W zwi¹zku z tym, i System Zarz¹dzania Jakoœci¹ zosta³ wprowadzony pod koniec 2005 roku, przyjête cele maj¹ wyznaczony okres realizacji do koñca 2006 roku. Szpital bêdzie prowadziæ dzia- ³ania zmierzaj¹ce do ci¹g³ego doskonalenia jakoœci us³ug poprzez: - monitorowanie zadowolenia Pacjenta, w celu poprawy jakoœci us³ug, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu poprzez organizowanie szkoleñ wewnêtrznych i zewnêtrznych, - sta³¹ kontrolê oraz podnoszenie jakoœci wyników i badañ diagnostycznych, - intensyfikacjê nadzoru technicznego nad posiadanym sprzêtem i aparatur¹ pomiarow¹, zapewnienie regularnych przegl¹dów serwisowych, oraz prowadzonych przez u ytkownika, - systematyczn¹ wymianê starego sprzêtu i doposa enie w nowoczesn¹ aparaturê. (red) Kierowcy, którzy nie wymienili prawa jazdy do koñca czerwca 2006, musz¹ liczyæ siê z bardzo powa nymi konsekwencjami. 1 lipca stare dokumenty trac¹ wa noœæ, a kierowcy, którzy bêd¹ siê nimi pos³ugiwaæ po up³ywie terminu wa noœci, zostan¹ ukarani mandatem karnym. Przegl¹d Powiatowy ci¹g dalszy ze str. 1 Nowa jakoœæ kszta³cenia Wniosek zosta³ z³o ony w imieniu powiatu wrzesiñskiego, który sfinansowa³ przedsiêwziêcie w wymaganych 25%. Ca³oœæ inwestycji wynosi³a ok. 170 tys. z³. Ocena z³o onych wniosków og³oszona zosta³a pod koniec listopada 2005 roku. Spoœród ponad 150 z³o onych wniosków nasz zosta³ sklasyfikowany na bardzo wysokim, 10. miejscu. Od pozyskania wsparcia, poprzez rozstrzygniêcia przetargowe, przygotowanie pomieszczeñ, przeszkolenie kadry, a po wyposa enie pracowni i szkolenia m³odzie y minê³o jednak kilka miesiêcy. W rezultacie CKP dysponuje dziœ trzema nowoczesnymi, dobrze wyposa onymi pracowniami: monta u elektrycznego, elektroniczn¹ oraz spawalnicz¹, umo liwiaj¹cymi kompleksow¹ realizacjê programu nauczania. Na ich bazie Centrum realizuje tzw. Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej, której celem jest: - dostosowanie oferty edukacyjnej CKP do potrzeb i aktualnych wymogów rynku pracy, a tym samym uzyskania mo liwoœci przeprowadzenia egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe; - zwiêkszenie mo liwoœci przekwalifikowania siê; - podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej; WYDZIA GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU Dzisiaj prezentujemy najliczniejszy" Wydzia³ Starostwa Powiatowego, którego stan osobowy liczy a " trzech pracowników: - Zbigniew Przyjemski - naczelnik Wydzia³u, a zarazem Geodeta Powiatowy; - Gra yna Andrzejczak - z-ca naczelnika Wydzia³u; - Leszek Nowicki - Przewodnicz¹cy Zespo³u Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Jesteœmy Wydzia³em specjalistów - geodetów. Realizujemy zadania z dziedziny geodezji i kartografii z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku, a mianowicie: - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasy- Leszek Nowicki, Zbigniew Przyjemski, Gra yna Andrzejczak fikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie œrodkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, - uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, - zak³adanie osnów szczegó³owych, - zak³adanie i aktualizacja mapy zasadniczej, - przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomoœci oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotycz¹cych nieruchomoœci, - prowadzenie spraw zwi¹zanych z ochron¹ znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, - prowadzenie powiatowych baz danych wchodz¹cych w sk³ad krajowego systemu informacji o terenie, - klasyfikacja gruntów. Ponadto Geodeta Powiatowy - Zbigniew Przyjemski, który bezpoœrednio podlega staroœcie, sprawuje merytoryczny nadzór nad dzia³alnoœci¹ Powiatowego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz nadzór nad Pracownia spawalnicza z piêcioma wyposa onymi stanowiskami Pracownia monta u elektrycznego zosta³a wyposa ona m. in. w mierniki elektroniczne, analogowe, wielofunkcyjne, izolacji, impedancji, pêtle zwarcia, rezystancji uziemieñ, wiele typów silników elektrycznych, œciany monta owe (5) i wiele sprzêtu pomocniczego, narzêdzi i osprzêtu elektrycznego. Pracowania elektroniczna zosta³a wyposa ona m.in. w 5 stanowisk komputerowych z dostêpem do Internetu, drukarkê, oscyloskop, multimetry, stacje lutownicze, ramy do monta u i lutowania, testery uk³adów cyfrowych, wiertarkê miniaturow¹, naœwietlarkê, poch³aniacz oparów lutowniczych oraz wiele sprzêtu pomocniczego. Pracowania spawalnicza po- Œciana instalacyjna w pracowni monta u elektrycznego - wzmacnianie wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dem, pracodawca- stanowisk do spawania metodami siada 5 kompletnie wyposa onych mi a s³u bami zatrudnienia dla wyznaczenia kierunków i treœci prosa onych w indywidualne wyci¹- MMA, MIG/ MAG, TIG, wypogramowych nauczania; gi powietrza z centraln¹ stacj¹ - mo liwoœci kompleksowego oczyszczania i recyrkulacj¹ powietrza wyposa on¹ w filtr wêglowy. realizowania programu nauczania w wybranych zawodach w ramach Pozyskane w ramach Programu modernizacji oferty. Phare 2003 œrodki finansowe przeznaczone zosta³y na zakup sprzêtu stanowi¹cego wyposa enie w/w pracowni. Tymczasem przygotowanie samych pomieszczeñ polegaj¹ce na malowaniu, szpachlowaniu, czêœciowej wymianie drzwi i okien, po³o eniu wyk³adzin przemys³owych, wymianie oœwietlenia i instalacji elektrycznej oraz wielu jeszcze innych prac zosta³o wykonane ze œrodków w³asnych Centrum, przy du ym zaanga owaniu nauczycieli, pracowników obs³ugi oraz uczniów realizuj¹cych zajêcia praktyczne, jak równie pracowników grupy remontowej starostwa. Powsta³e pracownie bêd¹ s³u- yæ uczniom, g³ównie z Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni, realizuj¹cym zajêcia praktyczne oraz osobom doros³ym pracuj¹cym i bezrobotnym w doskonaleniu zawodowym lub zdobywaniu nowych kwalifikacji. Istnieje równie mo liwoœæ korzystania z nowych i pozosta³ych pracowni Centrum przez m³odzie innych szkó³ ponadgimnazjalnych lub gimnazjów w realizacji wybranych treœci programowych. Obecnie w Centrum w nowej pracowni spawalniczej na zlecenie Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni realizowany jest kurs spawalniczy metodami MIG i TIG. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Centrum jest równie otwarte na wspó³pracê z zak³adami pracy w zakresie szkolenia pracowników oraz testowania maszyn i urz¹dzeñ. Wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania nowych pracowni sk³adam serdeczne podziêkowania. Marek Dyba Dyrektor CKP we Wrzeœni Zespo³em Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, któremu przewodniczy Leszek Nowicki, a tak- e opracowuje plany finansowe funduszu. W skrócie - nasza praca polega na tworzeniu bazy informacyjnej dotycz¹cej gruntów, ich po³o enia, w³aœcicieli i uzbrojenia. Wszystkie te dane s¹ podstaw¹ do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania terenu. Inwestycje, które realizowane s¹ na terenie powiatu, opieraj¹ siê na naszych bazach danych. Jak widaæ, jesteœmy wa nym ogniwem w strukturach Starostwa i cennym Ÿród³em informacji dla inwestorów. Na co dzieñ jesteœmy pe³nymi humoru i bardzo pogodnymi ludÿmi. Systematycznoœæ oraz obowi¹zkowoœæ to nasze zalety. Leszek Nowicki

3 Przegl¹d Powiatowy Lipiec lat po dwakroæ! Na terenie powiatu wrzesiñskiego istniej¹ dwa Œrodowiskowe Domy Samopomocy. Jeden mieœci siê w Pietrzykowie, w gminie Pyzdry, drugi we Wrzeœni. Celem dzia³ania tych instytucji jest rehabilitacja osób niepe³nosprawnych, zmierzaj¹ca do ogólnego rozwoju ka dego uczestnika, poprawa zaradnoœci osobistej, sprawnoœci psychofizycznej oraz przystosowanie do samodzielnego ycia w œrodowisku spo³ecznym. Najlepiej razem! Idea dzia³ania placówki zawiera siê w samej jej nazwie. Œrodowiskowy, gdy zakres jego dzia- ³ania obejmuje lokaln¹ spo³ecz- Uczestnicy wrzesiñskiego ŒDS zaœpiewali goœciom... Nagrody dla uczniów i nauczycieli przyznane... Wytrych do wszechœwiata noœæ. Dom, bo jak w domu, mo - na siê w nim czuæ bezpiecznie i swobodnie, liczyæ na wsparcie i yczliwoœæ. Samopomocy, poniewa ma na celu nauczenie uczestników samodzielnoœci. Jedn¹ z zasad i idei dzia³ania domu jest szeroko pojêta integracja, co wyra a motto pietrzykowskiego ŒDS - "Najlepiej razem!" Wrzesiñska placówka mieœci siê w Domu Pomocy Spo³ecznej, dziêki czemu uczestnicy maj¹ kontakt z tamtejszymi pensjonariuszami, czyli osobami starszymi, chorymi i niepe³nosprawnymi. Natomiast uczestnicy z Pietrzykowa integruj¹ siê z najm³odszymi, bior¹c udzia³ we wspólnych imprezach i wystêpach, ich dom mieœci siê bowiem w budynku szko³y podstawowej. Narodziny... 4 czerwca br. obydwie placówki obchodzi³y swoje œwiêto. Tego dnia odby³o siê uroczyste otwarcie ŒDS we Wrzeœni oraz pierwsza rocznica istnienia pietrzykowskiej instytucji. Oficjalna inauguracja ŒDS we Wrzeœni odby³a siê w kameralnej, rodzinnej atmosferze w ogrodzie DPS-u. W uroczystoœciach wziêli udzia³ m.in. Lidia Wrociñska-S³awska - dyrektor Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Poznaniu, ksi¹dz Kazimierz G³ów, starosta Dionizy Jaœniewicz, wicestarosta Pawe³ Guzik i Wojciech Mól - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po przemówieniach, przeciêciu wstêgi i uroczystym poœwiêceniu domu, zaproszeni goœcie obejrzeli wzruszaj¹cy program artystyczny, przygotowany przez uczestników.... i urodziny "Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie Ciebie rozumiej¹" - te s³owa Janusza Morgensterna by³y has³em przewodnim imprezy zorganizowanej z okazji 1 "urodzin" ŒDS w Pietrzykowie 4 czerwca. Dyrektor Arleta Ostrowska nie kry³a ³ez wzruszenia i radoœci. Jej podopieczni przedstawili krótk¹ scenkê teatraln¹, w której wyrazili wdziêcznoœæ swym opiekunom i... a uczestnicy Domu w Pietrzykowie zatañczyli terapeutom. Gratulacje roczniakom" sk³adali przedstawiciele duchowieñstwa, w³adz samorz¹dowych, opieki spo³ecznej, oœwiaty oraz delegacje z zaprzyjaÿnionych warsztatów terapii zajêciowej. Jednym z punktów uroczystoœci by³o rozstrzygniêcie konkursu na logo pietrzykowskiego ŒDS. Wszyscy wyró nieni otrzymali nagrody ksi¹ kowe. Najlepszym projektem okaza³a siê propozycja Tomasza Konieczki z Konina - prosta w formie, aczkolwiek niezwykle bogata treœciowo. Zwyciêzca zrzek³ siê honorarium w wysokoœci 300 z³, przekazuj¹c pieni¹dze uczestnikom ŒDS w Pietrzykowie. Sens i cel Wrzesiñska placówka dzia³a od koñca lutego br., a jej dyrektorem jest Dorota Szykowna. Podobnie jak pietrzykowski oœrodek skupia dwudziestu uczestników. Domy s¹ jednostkami organizacyjnie podleg³ymi Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Posiadaj¹ pracownie rehabilitacyjne i terapeutyczne (m.in. ogrodnicz¹, gospodarstwa domowego, artystyczn¹), w których uczestnicy, poprzez pracê po³¹czon¹ z zabaw¹, ucz¹ siê samodzielnoœci i funkcjonowania w spo³eczeñstwie. (agda) 60 wyró nieñ i nagród przyzna³o i ufundowa³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni dla najlepszych uczniów i nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Nagrody wrêczy³ starosta Dionizy Jaœniewicz i przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Eugeniusz Paterka. Nauka jest bardzo wszechstronnym wytrychem, potrafi otworzyæ wrota wszechœwiata... Warto odpowiednio motywowaæ ucz-niów za wysokie osi¹gniêcia szkolne, aby nadal byli ch³onni wiedzy i piêli siê wysoko po szczeblach kariery. Jak co roku, przyznano wyró nienia dla najlepszych uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. 19 czerwca w sali Powiatowego Urzêdu Pracy odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród. Wy- Kulturalny powiat Nagrodzeni uczniowie i nauczyciele szkó³ ponadgimnazjalnych ró niono 37 zdolnych uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Wczeœniej starosta wrêczy³ nagrody najlepszym absolwentom szkó³ podczas uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego 2005/2006. Nagrodzeni oprócz dyplomu otrzymali bon na zakup ksi¹ ek w wysokoœci 80 z³. Kto wie ilu z nich za jego pomoc¹ zdobêdzie "wytrych do wszechœwiata...". Starosta nagrodzi³ tak e 23 najlepszych nauczycieli, których uczniowie w koñcz¹cym siê roku szkolnym osi¹gnêli szczególne sukcesy. O przyznaniu nagród decydowa³a komisja, nagrody przyznano w dwóch stopniach: I stopnia w wysokoœci 1000 z³ i II stopnia w wysokoœci 500 z³. Uroczystoœæ zosta³a zorganizowa³a przez Wydzia³ Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Nagrody sfinansowane zosta³y w ca³oœci z bud etu powiatu wrzesiñskiego. Poza nagrodzonymi w sali PUP zebrali siê przedstawiciele w³adz samorz¹dowych - starosta Dionizy Jaœniewicz, wiceburmistrz Wrzeœni Krystyna Poœlednia, burmistrz Gminy Nekla Marian Balicki, przewodnicz¹cy Rady Powiatu we Wrzeœni Tadeusz Œwi¹tkiewicz, cz³onkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz dyrektorzy placówek oœwiatowych. Uroczystoœæ rozpoczê³a Diana Borek recytuj¹c wszystkim zebranym poezje. Po czêœci oficjalnej, wyró nionym zaœpiewa³y utalentowane stypendystki Starosty Wrzesiñskiego, uczennice Liceum Ogólnokszta³c¹cego we Wrzeœni i wokalistki Wrzesiñskiego Studia Piosenki - Joanna Dolata, Magdalena Kosiñska i Aleksandra Marsza³. Na zakoñczenie starosta podziêkowa³ wszystkim, ycz¹c dalszych sukcesów i szczêœliwego powrotu z wakacyjnych woja y. (ula) W sobotê 3 czerwca reprezentacja powiatu wrzesiñskiego wyjecha³a do Opatówka w powiecie kaliskim, aby zaprezentowaæ siê z programem artstycznym podczas VI Prezentacji Kultury Wielkopolski. Ten cykliczny festiwal organizowany jest co roku w innym powiecie Wielkopolski, przez Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. Jest to okazja do promocji amatorskiej twórczoœci artystycznej i integracji œrodowisk twórczych oraz wymiany doœwiadczeñ w organizowaniu ycia kulturalnego. Program, przygotowany przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni wspólnie z gminnymi oœrodkami Wystêp M³odzie owej Orkiestry Dêtej M-GOK w Pyzdrach kultury by³ ciekawie skonstruowany i wyró nia³ siê du ¹ ró norodnoœci¹ w doborze artystów i repertuaru. Magdalena Kosiñska - reprezentantka Wrzesiñskiego Studia Piosenki, zachwyci³a jurorów wykonaniem piosenek Anny Jantar i, podobnie jak ko³aczkowianin Robert Michalak, który zaœpiewa³ utwory Stana Borysa i Mieczys³awa Szczeœniaka, otrzyma³a z³oty medal. Z³otem uhonorowano równie konferansjerkê Monikê Warczyg³owê, która wykaza³a siê profesjonalizmem, opanowaniem i humorem, zapowiadaj¹c artystów z naszego powiatu. Tak e tancerki z zespo³u tañca nowoczesnego PULS zas³u y³y, zdaniem jurorów, na z³oto. Ponadto Orkiestra Dêta M-GOK w Pyzdrach, Grupa Taneczna Ma oretek z Nekli i prezentuj¹cy tañce szamotulskie, przyœpiewki ludowe i poloneza zespó³ folklorystyczny Ziemia Wrzesiñska otrzymali srebrne medale. Nasza reprezentacja wypad³a lepiej, ni w roku ubieg³ym, kiedy to wsród trofeów znalaz³y sie takze br¹zowe medale. Kto wie? Mo e za rok powiat wrzesiñski otrzyma tylko z³oto? Medale zostan¹ wrêczone w naszym powiecie w obecnoœci w³adz samorz¹dowych, podczas zorganizowanej z tej okazji uroczystoœci. AM

4 4 Lipiec 2006 Centrum na Wojska Polskiego Nowy dom PCPR Dyrektor W. Mól wita goœci na otwarciu nowej siedziby PCPR-u Dusza Pana Cogito (...) za ycia opuszcza cia³o bez s³owa po egnania, miesi¹ce, lata bawi na innych kontynentach, poza granicami Pana Cogito, trudno zdobyæ jej adres, nie daje wieœci o sobie (...). Nowy adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mo na jednak odnaleÿæ bez przeszkód. W styczniu placówka zosta³a przeniesiona do wyremontowanego budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1. Poprzednie biura, mieszcz¹ce siê przy ul. 3 Maja nie spe³nia- ³y odpowiednich warunków. Obecne - charakteryzuj¹ siê wysokim standardem, zapewniaj¹c korzystaj¹cym z us³ug Centrum interesantom komfort i wygodê. Oddanie do u ytku nowych pomieszczeñ by³o mo liwe dziêki przeprowadzeniu generalnego remontu dawnego budynku warsztatów Zespo³u Szkó³ Politechnicznych. Ca³a inwestycja - remonty pomieszczeñ, renowacja dachu i elewacji oraz wymiana okien zosta³a sfinansowana z bud etu powiatu wrzesiñskiego. 4 czerwca odby³o siê oficjalne otwarcie nowej siedziby PCPR-u. Na uroczystoœæ, oprócz wszystkich pracowników i wspó³pracowników, przybyli równie przedstawi- Dobry start ciele w³adz samorz¹dowych, w tym starosta Dionizy Jaœniewicz oraz wicestarosta Pawe³ Guzik. Zjawili siê tak e przedstawiciele podobnych jednostek z terenu powiatu i nie tylko. Zaproszeni goœcie i przyjaciele nie przybyli z pustymi rêkoma i obdarowali dyrektora Wojciecha Móla drobnymi upominkami i kwiatami, które z pewnoœci¹ d³ugo bêd¹ zdobi³y nowe pomieszczenia Centrum. Podczas czêœci oficjalnej dyrektor przywita³ wszystkich zebranych i podziêkowa³ za pomoc w realizacji tak wielkiego przedsiêwziêcia. Nie zabrak³o równie radoœci i wzruszeñ. Wœród yczeñ wyró ni³ siê starosta, który, oprócz szczerych i ciep³ych gratulacji, przytoczy³ wiersz Zbigniewa Herberta "Dusza Pana Cogito". Po takim wstêpie, wszyscy goœcie "myœl¹c tkliwie i z czu- ³oœci¹", jak myœla³ o swojej duszy Pan Cogito, kolejno ustawiali siê do mikrofonu z najlepszymi yczeniami dla wszystkich pracowników PCPR-u. Po czêœci oficjalnej dyrektor Wojciech Mól oprowadzi³ goœci po nowej siedzibie, a nastêpnie zaprosi³ wszystkich na drobny poczêstunek. (ula) Adecco Poland jest liderem wœród firm zajmuj¹cych sie doradztwem personalnym. W ci¹gu jedenastu lat dzia³alnoœci firmy na rynku polskim, powsta³o 26 biur pracy tymczasowej, 5 biur pracy sta³ej i 5 placówek on-site. W ubieg³ym roku doradcy zawodowi Adecco Poland pomogli znaleÿæ pracê osobom. Przedstawiciel firmy Grzegorz Kukurowski przyby³ 7 czerwca do Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni na uroczystoœæ po egnania absolwentów. Zaproponowa³ maturzystom sw¹ pomoc w znalezieniu pracy. Jestem mile zaskoczony tak du- ym oddÿwiêkiem - mówi - Zazwyczaj m³odzie po skoñczeniu szko- ³y myœli o wakacjach, a zg³osi³o siê do mnie oko³o trzydziestu m³odych ludzi, którzy podchodz¹ powa nie do przysz³oœci. Jak wynika z informacji Grzegorza Kukurowskiego, dwie osoby s¹ ju po rozmowach wstêpnych z pracodawc¹ i otrzymaj¹ posadê. To nie przypadek, e siê tam znaleÿliœmy. Nasza firma zajmuje siê rekrutacj¹ pracowników dla firm, które maj¹ okreœlone standardy i wymagania. We Wrzeœni wspó³pracujemy z klientem, który poszukuje pracowników kszta³conych w okreœlonych zawodach. Takich znaleÿliœmy wœród absolwentów ZSP - t³umaczy. Poza tym wrzesiñski rynek pracy jest bardzo specyficzny, a przez to trudny - dodaje. Przyznaje jednak, e ZSP jest szko³¹ niezwykle produktywn¹, jeœli chodzi o fachowców i jej absolwenci nie powinni mieæ wiêkszych problemów ze znalezieniem posady. (agda) Przegl¹d Powiatowy Inny œwiat Obrazy Dariusza Patyka - fantasmagoryczne, oniryczne wizje. Mo na powiedzieæ, e to surrealizm... Ale to nie jest nadrealistyczne. To jest osobiste. Dariusz Patyk jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej. Ka dy z wychowanków placówki próbuje znaleÿæ sobie w oœrodku jakiœ cel, pasjê. On odnalaz³ spokój w malarstwie. Je eli prawdziwe jest stwierdzenie Emila Zoli, e sztuka jest wycinkiem rzeczywistoœci widzianym przez temperament artysty, to rzeczywistoœæ wewnêtrzna i sposób postrzegania œwiata przez Dariusza Patyka s¹ niezwyk³e. Barwne, piêkne i bogate. Artysta rozmawia ze œwiatem poprzez swoje p³ótna, zaczarowuje nas - odbiorców - wci¹gaj¹c w œwiat swoich fantastycznych wizji. Sposób malowania zale y od podejœcia i wychwycenia tych barw - mówi artysta. yje w œwiecie kolorów, dostrzegaj¹c ka dy ich odcieñ, ka de za³amanie i stopieñ nasycenia. Rozszczepia kolory na czynniki pierwsze, na ka d¹ barwê, która siê nañ sk³ada. Jak wygl¹da proces twórczy? Ma wybrane kolory i miesza je, tworz¹c pochodne lub ca³kiem nowe. Jak kompozytor z dÿwiêków, tak on z kolorów tworzy barwn¹ symfoniê na p³ótnie. Ma kilka podstawowych tematów - zamki, starodawne okrêty, jakimi p³ywa³ Krzysztof Kolumb. Nie malujê zwyk³ymi, realistycznymi kolorami. Ubarwienia zwierz¹t, ptaków rajskich, królewskich, kolibrów s¹ jak z bajki - t³umaczy. I takie te s¹ jego dzie³a - baœniowe i tajemnicze. Urzeczony talentem malarskim Dariusza Patyka jest tak e starosta wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz. 8 czerwca odwiedzi³ WTZ Godnie nieœæ krzy ZapowiedŸ XLIV sesji W dniu 30 czerwca 2006r. o godz w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni odbêdzie siê XLIV Sesja Rady Powiatu. Porz¹dek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przyjêcie protoko³u z XLIII Sesji Rady Powiatu. 3. Przedstawienie porz¹dku obrad. 4. Wrêczenie Tytu³u "Cz³owieka Roku 2005" powiatu wrzesiñskiego. 5. Informacja Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym. 6. Analiza oœwiadczeñ maj¹tkowych. 7. Sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym i z wykonania uchwa³ Rady w Dariusz Patyk i jego dzie³a okresie miêdzysesyjnym. 8. Informacja z realizacji Powiatu Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Wrzesiñskiego. 9. Podjêcie uchwa³ w sprawie: - uchwalenia statutu Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni, - uchwalenie statutu Powiatowego Zarz¹du Dróg we Wrzeœni, - uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni, - uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka we Wrzeœni, - uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach, - uchwalenia statutu Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie, - zmiany uchwa³y Rady Powiatu nr 168/XXVI/2005 z dnia w Rudzie Komorskiej, by wrêczyæ artyœcie profesjonalny zestaw malarski. Obieca³, e jeœli bêd¹ potrzebne mu jakiekolwiek farby, kolory, ma napisaæ karteczkê, a starosta zrealizuje ka de jego "zamówienie". Dariusz Patyk - niepozorny wra liwiec. Jego osobowoœci¹ i talentem zachwycony jest ka dy, kto spotka go na swej drodze. Nie trzeba si³y i wznios³ych s³ów, by byæ wielkim. (agda) Koneserzy sztuki filmowej nie zawiedli Ostatni, przedwakacyjny seans cyklu Kino Konesera przy- "Wszyscy jesteœmy Chrystusa- "mocny" i refleksyjny obraz - ci¹gn¹³ do wrzesiñskiego kina mi" Marka Koterskiego. rzesze widzów. Organizatorzy - Tytu³ filmu sugeruje, e ka dy Starostwo Powiatowe we Wrzeœni oraz Kino "Trójka" zaserwo- nieœæ przez ca³e ycie. Dla boha- z nas ma swój krzy, który musi wali kinomanom niezwykle tera obrazu tym krzy em jest alkoholizm, dla jego syna - narkomania. W klimat twórczoœci Koterskiego, tu przed projekcj¹, wprowadzi³ publicznoœæ krytyk filmowy - Leszek Czujewicz. Film opowiada o powolnym upadku cz³owieka pogr¹ aj¹cego siê w chorobie alkoholowej, który stopniowo traci rodzinê, pracê, kontakt z otoczeniem. Jego œwiat ulega przewartoœciowaniu - z wiecznie poszukuj¹cego naukowca zamienia siê w cz³owieka widz¹cego rzeczywistoœæ jedynie przez pryzmat butelki. W odró nieniu od innych filmów Koterskiego, obraz nie jest tak osobisty i autotematyczny, jak pozosta³e przygody Adasia Miauczyñskiego. Z bohaterem identyfikowaæ mog¹ siê jedynie te osoby, które prze y³y piek³o alkoholizmu. Dla innych obraz mo e stanowiæ bardzo sugestywn¹ i wstrz¹saj¹c¹ przestrogê. (agda) r. w sprawie uchwalenia warunków odp³atnoœci uczestnika za pobyt w oœrodkach wsparcia - w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i w Œrodowiskowym Domu Samopomocy we Wrzeœni, - zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud etu powiatu wrzesiñskiego za I pó³rocze danego roku oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I pó³rocze danego roku, - zmiany bud etu powiatu wrzesiñskiego na 2006 rok. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 11. Wolne g³osy i wnioski. 12. Zamkniêcie obrad. red

5 Przegl¹d Powiatowy Lipiec Chroñmy przyrodê! Cz³owiek jest czêœci¹ przyrody. Stworzy³ sobie, co prawda, sztuczne œrodowisko - cywilizacjê, jednak, aby normalnie yæ i funkcjonowaæ, potrzebuje sta³ego kontaktu z natur¹, która wycisza i uspokaja oraz regeneruje jego si³y witalne. Dzia³ania proekologiczne s¹ wiêc obowi¹zkiem ka dego z nas. Uczniowie z Nowego Folwarku podziwiaj¹ prace konkursowe Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, aby szerzyæ wœród najm³odszych wiedzê z zakresu ekologii oraz wzbudzaæ w m³odzie y wra liwoœæ i œwiadomoœæ piêkna otaczaj¹cego œwiata, zorganizowa³ konkursy "Wielki zbiór odpadów 2006", którego inicjatork¹ by³a Ma³gorzata Lisiecka oraz "4 pory roku w obiektywie", którego pomys³odawc¹ by³ Arkadiusz Pawlak. 12 czerwca w Szkole Podstawowej w Nowym Folwarku odby- ³o siê podsumowanie konkursów. Uczestnicy wraz z opiekunami, jeszcze przed og³oszeniem wyników, wybrali siê na spacer œcie k¹ przyrodniczo - dydaktyczn¹ na trasie Nowy Folwark - Leœniczówka S³omówko oraz wziêli udzia³ w zadaniach opracowanych i prowadzonych przez nauczycieli i uczniów SSP nr 1 we Wrzeœni. By³y to zawody typowo rekreacyjne, dlatego "zwyciêzców" wy³oni³, drog¹ losowania, wicestarosta wrzesiñski Pawe³ Guzik. Wielki zbiór odpadów 2006" Akcja skierowana by³a do wszystkich szkó³ i przedszkoli powiatu wrzesiñskiego, które zg³osi³y chêæ udzia³u w akcji. Konkurs zosta³ zrealizowany m.in. dziêki pomocy lokalnych firm zbieraj¹cych surowce wtórne na w³asny koszt, bez wzglêdu na iloœæ. Przedstawiciele doje d ali do szkó³ i odbierali odpady, p³ac¹c za nie aktualn¹ cenê, dziêki czemu szko³y mia³y jeszcze zysk z pieniêdzy za surowce. Akcja zmobilizowa³a m³odzie do zbiórki baterii, które wkrótce zostan¹ poddane recyklingowi. W wyniku kilkumiesiêcznej akcji zebrano 81 ton 566 kg makulatury, 3 tony 361 kg butelek z tworzyw sztucznych, 510,3 kg puszek aluminiowych i 604 kg baterii. Laureaci w nagrodê otrzymali pieni¹dze na zakup pomocy naukowych do realizacji zadañ z zakresu edukacji ekologicznej. W kategorii zbiór makulatury I miejsce otrzyma³a Szko³a Podstawowa Nr 6 we Wrzeœni, w kategorii zbiór puszek aluminiowych oraz w kategorii zbiór butelek z tworzyw sztucznych najlepsza okaza³a siê Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa w Pietrzykowie. Najwiêcej baterii zebrali uczniowie Gimnazjum Nr 2 we Wrzeœni, natomiast za dzia³ania edukacyjne wyró niono Samorz¹dow¹ Szko- ³ê Podstawow¹ w Chwalibogowie. Nasza uczennica laureatk¹ Olimpiady maja 2006 roku w Warszawie odby³ siê fina³ ogólnopolski XXXII Olimpiady Wiedzy o Wynalazczoœci. Okrêg poznañski reprezentowa³a trzyosobowa dru yna, w sk³ad której wesz³y uczennice klasy 3aTEk Zespo³u Szkó³ Politechnicznych we Wrzeœni - Agnieszka Kujañska i Jolanta Jerzak. W finale uczestniczy³o 18 dru- yn z ca³ej Polski. Czêœæ pisemna odby³a siê w najstarszej szkole œredniej ( Kolejówka"), a czêœæ ustna oraz podsumowanie olimpiady - w Warszawskim Domu Technika NOT. Po podsumowaniu czêœci pisemnej okaza³o siê, e nasza dru yna zajê³a 7. miejsce, a Piêkne umys³y Na uroczystoœæ podsumowuj¹c¹ konkursy matematyczne w powiecie wrzesiñskim w sali WOK przyby³y najlepsze œcis³e umys³y. Wœród zaproszonych goœci byli przedstawiciele w³adz oœwiatowych szczebla powiatowego i gminnego oraz dyrektorzy szkó³ i nauczyciele. Organizatorami przedsiêwziêcia by³y Aldona Staszak, Dorota Nawrocka, Halina Stankiewicz i Dorota Rogoziñska z Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, Aleksandra Jaworska z Samorz¹dowej Szko³y Podstawowej w Chwalibogowie, Halina Kotyk i Hanna GóŸdŸ z Gimnazjum nr 1 oraz Danuta Marciniak z Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2. W VI Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów gim- Kazimierz Kowalski i jego podopieczne nazjum nagrodzono Jêdrzeja Sadowskiego z Gimnazjum nr 1. W Powiatowym Konkursie Matematycznym wœród szkó³ podstawowych pierwsze miejsce zaj¹³ B³a ej Czarnecki z SSP nr 6, a wœród gimnazjalistów Jêdrzej Sadowski. W konkursie Mistrz Rachunków klas VI zwyciêzc¹ zosta³ B³a- ej Czarnecki. Zwyciêzcami Powiatowej Ligi Mistrzów Matematyki s¹ Ma³gorzata Œruba z LO, Piotr urawski z ZSP, Adrian Marciniak z LO i Robert Owczarz z ZSP. W Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR w kategorii Maluch 1 zwyciê y³ Arkadiusz Maciejewski z SSP w Mi- ³os³awiu, a w kategorii Maluch 2 - Hubert Kudliñski z SSP w Grzybowie. Najlepszym w kategorii Fot. ZSP Beniamin 1 zosta³ Micha³ Nowak z SSP nr 1, a w kategorii Beniamin 2 - Adam Defitowski z SSP nr 1. W kategorii Kadet 1 triumfowa³ Emil Kêdziora z Gimnazjum w Wicestarosta Pawe³ Guzik nagradza szko³ê z Pietrzykowa 4 pory roku w obiektywie" Konkurs fotograficzny mia³ na celu krzewienie walorów przyrodniczych powiatu wrzesiñskiego, jak równie uwra liwienie m³odzie y na piêkno œrodowiska naturalnego. Nades³ano 17 zestawówprac. 1 czerwca 2006 roku zebra³a siê komisja konkursowa w sk³adzie: Miros³aw Jadryszak, Jaros³aw Kwiatek i Jaros³aw Sobczak. Jurorzy przyznali dwa równoleg³e pierwsze miejsca - dla Mateusza Jerczyñskiego - reprezentanta SSP nr 1 we Wrzeœni oraz dla Jêdrzeja Biegañskiego z Zespo³u Szkó³ w Targowej Górce. Ponadto komisja postanowi³a uhonorowaæ Lidiê Maciejewsk¹ - wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Specjalnych we Wrzeœni pozaregulaminow¹ nagrod¹ specjaln¹ za przedstawiony przez ni¹ cykl czterech zdjêæ. Jak stwierdzi³ jeden z jurorów - Miros³aw Jadryszak, w jej pracach "Cztery pory roku" zosta- ³y ujête niedos³ownie - nie jako temat przyrodniczy, ale jako has³o wpisuj¹ce cz³owieka w odwieczny Cyferki z Chwalibogowa uœwietni³y rozstrzygniêcie konkursów bieg natury. Cyklicznoœæ i niezmiennoœæ rytmu przyrody w odniesieniu do sytuacji cz³owieka niepe³nosprawnego tworzy swoisty naddatek treœci" ujmuj¹cy bohatera zdjêæ w perspektywie niezmiennoœci ludzkiego losu. Praca Lidii Maciejewskiej urzeka swoj¹ prostot¹ i bezpretensjonalnoœci¹ a zarazem przyci¹ga uwagê umiejêtnoœci¹ widzenia dooko³a siebie przede wszystkim cz³owieka i jego spraw. Akcje proekologiczne s¹ bez w¹tpienia inicjatyw¹ bardzo szlachetn¹ i godn¹ naœladowania. Mi³o, e a tak wielu m³odych ludzi w³¹cza siê w dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska. (agda) Agnieszka Kujañska zakwalifikowa³a siê do fina³u ustnego (15 najlepszych) na 9. miejscu, uzyskuj¹c tym samym tytu³ laureata olimpiady. Po czêœci ustnej zajê³a ostatecznie 7. miejsce. Dru yny i laureaci otrzymali dyplomy, a opiekunowie - listy gratulacyjne. Finaliœci i laureaci otrzymali odpowiednie zaœwiadczenia, w celu zwolnienia z egzaminu zawodowego i otrzymania preferencyjnych warunków w przyjmowaniu na studia. W czasie, gdy uczniowie "mêczyli siê" podczas czêœci pisemnej, opiekunowie dyskutowali z przedstawicielem MEN na temat przysz³oœci olimpiad organizowanych przez Polski Zwi¹zek Stowarzyszeñ Wynalazców i Racjonalizatorów. Ustalono, e: - do 30 czerwca 2006 zostanie podana do wiadomoœci lista olimpiad, których finaliœci i laureaci bêd¹ zwolnieni z czêœci pisemnej egzaminu zawodowego w roku zwolnienia te dotycz¹ tak e finalistów i laureatów z lat poprzednich. Podczas pobytu w stolicy uczniowie z opiekunami zwiedzili warszawsk¹ starówkê, a przed wyjazdem obejrzeli miasto z tarasu widokowego Pa³acu Kultury i Nauki. Opiekun olimpiady Kazimierz Kowalski Ko³aczkowie, natomiast w kategorii Kadet 2 Jaros³aw Samelak z Gimnazjum nr 1, który uzyska³ najlepszy wynik w powiecie, 4 miejsce w województwie i w nagrodê pojedzie na wycieczkê do Berlina. W kategorii Junior 1 najlepszy wynik osi¹gn¹³ Jêdrzej Sadowski. Zwyciêzcami wœród uczniów szkó³ œrednich s¹ Andrzej Dubiel z LO oraz w kategorii Student - Adrian Marciniak z LO. Nagrody wrêczono równie laureatom II Maratonu Matematycznego - "Matematyka na weso- ³o", przeprowadzanego w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych. Najlepsi okazali siê: Joanna Chwi³kowska, Kamila Lonka, Kamil Bartkowiak, Anna Wojtaszak, Dorota Szymañska, Lidia G³owacka, Justyna Juszczak, Grzegorz Wiz³a oraz Szymon Stefañski. Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy utalentowanej m³odzie y szkó³ powiatu wrzesiñskiego. Aldona Staszak

6 6 Lipiec 2006 Przegl¹d Powiatowy Nauczycielka ycia w LO Pomnik wdziêcznoœci Nowy Pomnik Wdziêcznoœci na cmentarzu w Szemborowie "A eby podnieœæ stronê moraln¹ m³odzie y, ukochaæ j¹ i z siebie dawaæ wzór nale y (...)". Ten cytat i wiele innych ciep³ych s³ów napisa³ w "Orêdowniku" przyjaciel zmar³ego Józefa Miko³ajczaka - pierwszego polskiego nauczyciela szkó³ wiejskich. Pamiêæ o gorliwym nauczycielu, wychowawcy i spo³eczniku krzewi¹cym polskoœæ nigdy nie zosta- ³a zatarta we wspomnieniach jego uczniów i ludzi, których spotyka³. 11 czerwca o godz w koœciele parafialnym œw. Urszuli w Szemborowie odby³a siê uroczysta msza œw. w intencji Zmar³ego, któr¹ poprowadzi³ ks. proboszcz Zdzis³aw Haenel wraz z ks. kan. Bogdanem Tark¹ - proboszczem parafii w Wêgierkach. Na mszê œw. przybyli równie przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: starosta Dionizy Jaœniewicz, burmistrz Tomasz Ka³u ny oraz cz³onkowie Komitetu Budowy Nagrobka-Pomnika. Podczas mszy wys³uchaæ mo na by³o utworów chóru Came- fot. Honorata Kujawska rata oraz Orkiestry Dêtej Nekielskiego Oœrodka Kultury. W dowód wdziêcznoœci spo³eczeñstwo wrzesiñskie wznios³o Zmar³emu pomnik. Tekst z nagrobka zachowa³ siê przez lata, dziêki przyjacio³om nauczyciela, jednak nagrobek zosta³ zniszczony przez Niemców w czasie II wojny œwiatowej. Aby przywróciæ pierwotn¹ postaæ pomnika, powo- ³any zosta³ Spo³eczny Komitet Budowy Nagrobka-Pomnika Wdziêcznoœci œ.p. Józefowi Miko- ³ajczykowi. Inicjatorem budowy nagrobka by³a Irena Lisiak, której matka, jako uczennica, zna³a osobiœcie pierwszego polskiego kierownika sêdziwojewskiej szko³y. Po mszy œw. delegacja m³odzie- y z Zespo³u Szkó³ w Otocznej przygotowa³a krótki repertuar artystyczny. Nastêpnie zebrani przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie poœwiêcono pomnik. Delegacje dzieci i m³odzie y oraz przedstawiciele w³adz z³o yli kwiaty, a w oczach inicjatorów Dzieñ Historii zorganizowany w Liceum Ogólnokszta³c¹cym Uczniowie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Siennych, zorganizowanej przez Ma- dla wystawy akcesoriów militarkiewicza ju nieraz udowodnili, teusza Wojciechowskiego. e potrafi¹ zorganizowaæ sobie Inn¹ atrakcj¹, na któr¹ mo na czas. W latach, w których m³odzie spêdza czas na ³awkach szym dzwonkiem, by³o niew¹tpli- by³o natkn¹æ siê ju przed pierw- przed blokiem, licealiœci urz¹dzili Dzieñ Historii - œwiêto wa - Dru yny Wojów S³owiañskich. wie stanowisko Witkosi, Szkolnej nego przedmiotu, ucz¹cego nas Zza sto³ów, w lnianych giez³ach, wygl¹da³y trzy dziewczyny: o œwiecie i ludziach. Opiekê nad przedsiêwziêciem sprawowa³ Anna Go³êbiowska, Honorata Kujawska i Paulina Ludwiczak, któ- Pan Profesor S³awomir Szuba. Ju od rana uczniów wita³y w re prezentowa³y œredniowieczne szkole plakaty, z okresu PRL-u, rzemios³o, bi uteriê i broñ oraz gazetki tematyczne, wystawa plakatów konkursowych oraz Gale- kuchni. Potrawy (ciasteczka mio- zachêca³y do spróbowania dawnej ria na schodach" (któr¹ zajmuje siê dowe, pierniki marchwiowe, ogórki i chleb ze smalcem) znika³y b³y- Pan Profesor Jaros³aw Bulczyñski), gdzie prezentowany by³ cykl skawicznie. Wrzeœnia na starej pocztówce", Przez ca³y dzieñ mo na by³o oparty na zbiorach Waldemara tak e nabyæ amulet u zielarki lub Œliwczyñskiego i Muzeum Regionalnego. Na licealnych korytanicznych. Podczas gdy dziewczy- pos³uchaæ wró by z kamieni rurzach znalaz³o siê tak e miejsce ny czuwa³y na szkolnych korytarzach, na dworze, pod wodz¹ Piotra Putko, rozgrywa³ siê turniej ³uczniczy. Nad bezpieczeñstwem uczestników czuwa³ Pan Profesor Leszek Karwasiñski. Nie by³ to jednak koniec atrakcji, przygotowanych na ten dzieñ. W auli szkolnej, podczas uroczystoœci prowadzonej przez Karinê Trawiñsk¹ i Krzysztofa Bromberka licealiœci obejrzeæ mogli s³ynne ju Dwie kolejki" z repertuaru kabaretu Dudek w wykonaniu Szkolnego Ko³a Teatralnego Ars Poesis". Odby³ siê te pokaz mody Od jaskiniowca do hip-hopowca", w którym zaprezentowano humorystycznie stroje z ró nych epok. Swoje piêæ minut" mia³ tak- e kabaret szkolny, który odegra³ skecze z repertuaru kabaretu Potem, m.in. Antygonê" i Bitwê pod Grunwaldem". Wystrój auli przygotowa³ Micha³ Dominiczak. Organizatorzy zadbali tak e o ducha sportowej rywalizacji wœród m³odzie y. Oprócz turnieju ³uczniczego rozegrano tak e konkurs wiedzy o Wrzeœni, konkurs na plakat oraz krzy ówkê historyczn¹. Nagrody w konkursach ufundowa³ Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia. Uczniowie Sienkiewicza pokazali, e nawet w czasie wystawiania ocen nie brak im pomys³ów i si³y do zabawy. Dzieñ Historii bez w¹tpienia bêdzie kontynuowany w przysz³ych latach. Nikt na tym nie straci, a zyskaæ mo e wielu, przecie historia jest nauczycielk¹ ycia Anna Go³êbiowska - uczennica LO budowy nagrobka pojawi³y siê ³zy radoœci, p³yn¹ce prosto z serca. Pomnik Wdziêcznoœci powsta³ dziêki pomocy wielu ludzi, którzy wspólnie sponsorowali realizacjê przedsiêwziêcia. Sponsorami tymi s¹: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, So³ectwo Sêdziwojewo, firma NEPA, So³ectwo Otoczna, Powiatowy Bank Spó³dzielczy we Wrzeœni, uczniowie wraz z gronem pedagogicznym Zespo³u Szkó³ w Otocznej, Parafia Wêgierki, Ognisko Emerytów ZNP oraz osoby indywidualne. (ula) Œ.p. Józef Miko³ajczak urodzi³ siê 12 grudnia 1899 r. w Niemczech. W czasie I wojny œwiatowej zosta³ wcielony do wojska, a nastêpnie wziêty do niewoli angielskiej, w jednym z obozów zapad³ na newralgiê. Choroba pocz¹tkowo nie przeszkodzi³a mu wst¹piæ do seminarium duchownego w Paderborn. Studia te kontynuowa³ w Poznaniu, gdzie przeniós³ siê wraz z rodzicami. Niestety, postêpuj¹ca choroba zmusi³a go do przerwania nauki. W 1923 r. otrzyma³ posadê nauczyciela w Psarach Wielkich pod Wrzeœni¹. Szybko okaza³ siê prawdziwym nauczycielem z powo³ania. Zajmuj¹c siê rozwojem m³odzie y, równoczeœnie nie traci³ kontaktu ze starszymi cz³onkami ówczesnej spo³ecznoœci, szybko sta³ siê promotorem oœwiaty w okolicy. Niestety ukochana przez niego szko³a zosta³a zamkniêta i J. Miko³ajczak zosta³ przeniesiony do szko³y w Sêdziwojewie, gdzie z wielkim zapa- ³em zacz¹³ poœwiêcaæ siê pracy spo- ³ecznej. Zgin¹³ tragicznie 15 sierpnia 1931 r. - uton¹³ w Warcie. Tegoroczny Dzieñ Dziecka w Zespole Szkó³ im. Janusza Korczaka by³ niezwyk³y. Po trzech latach starañ placówka zosta³a w³¹czona do Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie. Z tej okazji 1 czerwca w placówce zorganizowano uroczystoœæ. Wœród zaproszonych goœci znaleÿli siê: Ewa Zakrzewicz - wizytator Kuratorium Oœwiaty, Renata Czupa³a - wizytator i koordynator zdrowia Kuratorium Oœwiaty, Dionizy Jaœniewicz - starosta wrzesiñski, El bieta Roszak - przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Krystyna Wieszczeciñska - przedstawiciel PCK oraz przedstawiciele policji i stra y po arnej. Osi¹gniêcia szko³y i jej dzia³alnoœæ w zakresie promocji zdrowia zosta³y przedstawione w profesjonalnie przygotowanej prezentacji Szko³a Promuj¹ca Zdrowie Teatr Cieni by³ niew¹tpliw¹ atrakcj¹ Laur za pierwsze miejsce multimedialnej. Niepowtarzalnych wra eñ dostarczy³ wszystkim teatr cieni "Guz kontra œmierdz¹cy ser" przygotowany przez uczniów gimnazjum. Ciekawie zaprezentowa- ³y siê zespo³y klasowe podczas krótkich wystêpów o zdrowiu. Najwiêksze oklaski zebrali najm³odsi uczniowie, którzy z wdziêkiem przedsatwili scenki na temat higieny osobistej. Ogromne zainteresowanie wzbudzi³ polonez w wykonaniu gimnazjalistów. W przerwach miêdzy wystêpami uczestnicy spotkania spo ywali "zdrowe kanapki" oraz wyroby wrzesiñskiej Mleczarni. Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczynili siê do realizacji projektu w³¹czenia Zespo³u Szkó³ im. J. Korczaka do Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie. Lidia Maciejewska - ZSS Bezpieczne powiaty Puchar Starostów w rêkach wicestarosty Paw³a Guzika Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego skupia wszystkich starostów z terenu województwa. Razem z konwentami innych województw jest organem doradczym Zwi¹zku Powiatów Polskich. Opinie wymieniane przez starostów podczas spotkania dotycz¹ wa - nych dla œrodowiska samorz¹dowego tematów. Na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich 7 czerwca odby³ siê kolejny Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego pt.: "Bezpieczne powiaty Wielkopolski". Uczestniczy³ w nim wicestarosta wrzesiñski Pawe³ Guzik. Tematyk¹ konwentu by³o szeroko pojête bezpieczeñstwo powiatów woj. wielkopolskiego. Niektóre powiaty zaprezentowa³y prawy bezpieczeñstwa mieszkañców. Na spotkaniu obecni byli równie przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzêdu Celnego oraz Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, którzy odpowiadali na wszelkie pytania starostów. W ramach zajêæ rekreacyjnosportowych, przewidzianych w porz¹dku obrad ka dego konwentu starostów, tym razem zosta³y rozegrane zawody strzeleckie. Uczestnicy mieli do dyspozycji broñ krótk¹ ma³okalibrow¹. Ka - dy musia³ oddaæ 8 strza³ów, spoœród, których 5 najlepszych wliczano do klasyfikacji koñcowej. 48 punktów, pierwsze miejsce i "Puchar Starostów" z województwa wielkopolskiego zdoby³ reprezentant naszego powiatu - wicestarosta swoje osi¹gniêcia w zakresie po- Pawe³ Guzik. (ula)

7 Przegl¹d Powiatowy Lipiec Poeta prowincjonalnej nicoœci Wyraziæ niewyra alne Krzysztof Grzechowiak - na co dzieñ starszy geodeta w Powiatowym Oœrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z powo³ania - poeta. Twórczoœci¹ poetyck¹ zajmuje siê od ponad 30 lat. W krêgach literackich mówi siê o nim "poeta autentyczny", "poeta prowincjonalnej nicoœci". W swoich utworach opisuje rzeczywistoœæ codzienn¹, widzian¹ "od podszewki" - dotyka jej skóry, wchodzi w intymny kontakt z otaczaj¹c¹ przestrzeni¹, wyci¹gaj¹c na wierzch bezlitosne i smutne prawdy. Dostrzega brzydotê i powierzchownoœæ œwiata, zarazem mówi¹c o nim w s³owach subtelnych i ciep³ych, pe³nych melancholijnej nostalgii. Jego ostatni tom "Regalia" zawiera refleksje nad œmierci¹ i przemijaniem, co podkreœlaj¹ s³owa przewodnie zbioru, pochodz¹ce z cyklu "W poszukiwaniu straconego czasu" Marcela Prousta. Krzysztof Grzechowiak do ka dego ze swoich tomów daje swoist¹ wskazówkê interpretacyjn¹ - klucz literacki w postaci motta. Wczeœniejszym zbiorom patronowali Franz Kafka i William James. Najnowszy zbiór sk³ada siê z trzech czêœci - pierwsza z nich to utwory "prowincjonalne", w których wystêpuj¹, w wiêkszoœci zakamuflowane, motywy wrzesiñskie. W dalszej czêœci znajduj¹ siê najlepsze teksty wybrane z wczeœniejszych tomów oraz wiersze nowe. Dlaczego pisze? Dajmonion! - jak pisa³ Mi³osz... G³os wewnêtrzny mi dyktuje - t³umaczy. Pisze maj¹c zawsze œwiadomoœæ niespe³nienia, pewnej niemo noœci, e s³owo nigdy nie wyrazi w sposób pe³ny tego co w myœlach ma kszta³t daleko doskonalszy. Roztrwoniwszy jakiœ dany nam czas, bo ten nie zapisany i nie opisany nie istnieje i rozmyœlaj¹c nad tym, nad losami ludzi których ju nie ma, ale których s³owa jeszcze mo emy od- Krzysztof Grzechowiak i jego Regalia czytaæ czuj¹c tym samym ich yw¹ obecnoœæ. 5 czerwca br. poeta zosta³ laureatem nagrody w kategorii literackiej w konkursie na bydgosk¹ ksi¹ kê roku o "Strza³ê uczniczki". Jurorzy - Mieczys³aw Orski - redaktor naczelny "Odry" i Tadeusz Górny, który stworzy³ i prowadzi program w TVP3 "Ksi¹ ki z górnej pó³ki" uznali "Regalia" za najciekawsz¹ pozycjê spoœród szesnastu ksi¹ ek zg³oszonych do konkursu, uwzglêdniaj¹c jej wartoœci merytoryczne literackie i edukacyjno - poznawcze. Krzysztof Grzechowiak ma w planach, wspólnie ze znanym wrzesiñskim fotografikiem Ireneuszem Zje d a³k¹, wydanie publikacji o Wrzeœni. ZnaleŸæ by siê tam mia³y poezje i fotografie poœwiê- I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. E. Stachury "O Laur Barda" REGULAMIN 1. Celem konkursu jest popularyzacja poezji, rozbudzanie talentów, rozwijanie wyobraÿni i wra liwoœci twórczej, mo liwoœæ konfrontacji. 2. Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy do udzia³u wszystkich twórców. 3. Na konkurs wysy³amy zestaw trzech wierszy nigdzie nie publikowanych. Prace musz¹ zawieraæ imiê i nazwisko, adres, tel. autora oraz krótk¹ notkê biograficzn¹. 4. Termin nadsy³ania utworów up³ywa 13 lipca 2006 r. Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród nast¹pi w dniu 16 lipca o godz: 15:00. Dodatkowe informacje pod nr tel Organizatorzy przewiduj¹ nagrodê g³ówn¹ "Laur Barda" oraz trzy wyró nienia. 6. Nades³ane prace oceni Jury powo³ane przez organizatora. Prace nale y nadsy³aæ na adres: I Konkurs Poetycki im. Edwarda Stachury "O Laur Barda" Bardo 10, WRZEŒNIA ZAPROSZENIE Zapraszamy tak e tych, którzy czytaj¹, recytuj¹ i œpiewaj¹ Stachurê. Wiele nas ³¹czy, chcemy podzieliæ siê tym, jak interpretujemy twórczoœæ STEDA, jakiej w niej szukamy odpowiedzi na pytania, które zadaje nam ycie. "Pod wielkim dachem nieba, wszystkim starczy miejsca" cone miastu i jego mieszkañcom. yczymy, aby ta idea siê ziœci³a! (agda) Krzysztof Grzechowiak ur. w 1955 we Wrzeœni. Poeta, krytyk literacki. Debiutowa³ w 1980 r. w Radarze. Publikowa³ w Nurcie, Okolicach, Tytule, Akancie, Kwartalniku Wrzesiñskim i prasie codziennej. Jego wiersze znalaz³y siê w almanachu m³odej poezji wielkopolskiej Przedpole (1986). Wyda³ tomiki poezji Wersja Ostateczna (1986), Opis Walki (1989), Regalia (2005). W latach 80. zwi¹zany z NGP Drzewo. Laureat wielu nagród m.in. nagrody g³ównej w konkursie poetyckim im. A. i St. Babiñskich, Poznañ (1990). Owocne spotkanie w Starostwie... * * * Znam te miasteczka na wylot, od podszewki spêkanych tynków, podwórek, zapuszczonych ogrodów nad rzek¹ parków ciemnych jak sezam, gdzie m³odzieñców krewkich spotykaj¹c - je eli masz szybkoœæ zaj¹ca - ratuj siê ucieczk¹ nim ksiê yc siê przejrzy w lusterku srebrnego ostrza œcie ynka krwi zaczerni jasne pasma piasku lepiej w swoim pokoju ni gdzie indziej na wznak pozostaæ niech raczej staroœæ pozbawi skórê blasku. Miasteczka z wie ¹ ratusza otoczon¹ wstêg¹ go³êbi jak laurem. Nad dachów z³o onymi d³oñmi gwiazdy siê nawo³uj¹ pijane nieco Kominy pisz¹ opowieœæ czarnym piórem sadzy - powietrze barwi¹ pismem gêstym jak tropy œniegu; zabrane piecom ciep³e chmury siê tocz¹ po niebie jak polerowane kule które wieñcz¹ koœcio³y i metalowe ³ó ka sen owija g³owê bia³ymi niæmi, musimy mu ulec i razem z pamiêci¹ zabiera nas charonowa ³ódka. Baza NATO coraz bli ej W ostatnim czasie w mediach wiele s³yszy siê o budowie bazy natowskiej w Powidzu. By³aby to ogromna szansa dla rozwoju lokalnej infrastruktury i spo³ecznoœci. W okolicznych miejscowoœciach powsta³yby bowiem nowe osiedla dla kilku tysiêcy osób zatrudnionych w bazie. Atutem powidzkiego lotniska jest d³ugi pas startowy i brak w najbli szym s¹siedztwie du ej metropolii. Powiaty wrzesiñski, gnieÿnieñski i s³upecki wk³adaj¹ wiele wysi³ku w starania o to, by Amerykanie wybrali w³aœnie Powidz na budowê swojej bazy. Szanse Polski w tym wyœcigu wzros³y. Brane s¹ ju pod uwagê tylko cztery pañstwa: Niemcy, W³ochy, Hiszpania i Polska. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaœæ w listopadzie. Obecnie trwaj¹ intensywne przygotowania do przedstawienia spójnej oferty, z konkretnymi rozwi¹zaniami, trzech, wymienionych wy ej, powiatów. 19 czerwca w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni odby³o siê kolejne spotkanie robocze pe³nomocnika wojewody wielkopolskiego ds. systemu AGS, p³k Jerzego Fleminga z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych oraz powiatowych i gminnych zarz¹- dów dróg. Omawiano kwestie zwi¹zane rozbudow¹ lokalnej infrastruktury. Obecnie adna z dróg dojazdowych do Powidza nie spe³nia odpowiednich wymogów. Planowane jest wybudowanie drogi ekspresowej, ³¹cz¹cej Gniezno z Powidzem przez Witkowo oraz Powidz ze S³upc¹, z wjazdem na autostradê. Problemem jest jednak przebieg drogi. Nad rozwi¹zaniem tej kwestii pracowaæ bêdzie zespó³ przedstawicieli powiatowych i gminnych zarz¹dów dróg, tak, by przedstawiæ gotow¹ koncepcjê Krajowemu Zarz¹dowi Dróg. Droga ta powinna znajdowaæ siê pod zarz¹dem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, poniewa bez wzglêdu na panuj¹ce warunki pogodowe, musi byæ utrzymana w wysokim standardzie. Powinna zapewniæ szybki i bezkolizyjny dojazd z pobliskich miejscowoœci zarówno do pracy w Powidzu jak i do Poznania. Jak na razie wszystko jest na dobrej drodze. Uda³o nam siê wstrzeliæ w wizjê proponowan¹ przez Amerykanów - stwierdzi³ na zakoñczenie spotkania p³k Fleming. Anna Mantorska Powiat w skrócie 29 maja w urzêdzie gminy w Ko³aczkowie odby³o siê spotkanie z udzia³em starosty wrzesiñskiego, Dionizego Jaœniewicza, zainteresowanych pomieszczeniami w oficynie po Gimnazjum Specjalnym nr 2. Powiat wysun¹³ propozycjê oddania budynku w bezp³atne u ytkowanie. Najprawdopodobniej oficyna bêdzie siedzib¹ stowarzyszenia "Tutaj Warto", które dzia³a w ramach programu Leader +. * * * Dzieñ Dziecka - jest œwiêtem wszystkich dzieci na ca- ³ym œwiecie. W Polsce i w innych krajach, takich jak Czechy, S³owacja czy Rosja obchodzone jest 1 czerwca od 1952 roku. Z okazji œwiêta dziecka w powiecie wrzesiñskim odby³ siê cykl imprez. Równie w³adze samorz¹dowe nie zapomnia³y o najm³odszych, funduj¹c drobne upominki. Starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz odwiedzi³ oddzia³ dzieciêcy wrzesiñskiego szpitala i wrêczy³ dzieciom s³odycze. * * * W dniu 9 czerwca przed budynkiem Urzêdu Gminy w Ko³aczkowie zorganizowano symulacjê wypadku drogowego. Celem przedsiêwziêcia by³o pokazanie prawid³owo udzielanej pierwszej pomocy przedlekarskiej w wypadku drogowym. Udzia³ w akcji wziê³y nastêpuj¹ce s³u by: stra po arna, policja, pogotowie ratunkowe. Osobami uczestnicz¹cymi w symulacji byli uczniowie szkó³ œrednich - najlepsi w kwietniowych eliminacjach. Przygotowywa³a ich Magdalena Witkowska. Ca³oœæ przedstawi³ i komentarzem opatrzy³ Benedykt Dolata. Akcjê zorganizowali Mieczys³awa Czerwiñska, Zofia Cieœlak i Micha³ Stefañski. * * * Do 30 czerwca w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesiñskich trwa wystawa prac malarskich artystki Joanny Ka³ek. Oficjalne otwarcie wystawy mia³o miejsce 9 czerwca. Joanna jest obecnie uczennic¹ Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. * * * Dom Pomocy Spo³ecznej we Wrzeœni wraz ze Œrodowiskowym Domem Samopomocy zorganizowa³ w dniu 14 czerwca br, "Festyn Integracyjny" przy muzyce "ma³ej orkiestry", któr¹ zapewni³, zaprzyjaÿniony z Domem, W. Kokosz. Mieszkañcy DPS i uczestnicy ŒDS brali udzia³ w ro nych konkurencjach z nagrodami, atmosfera by³a weso- ³a, wszyscy uczestnicy dobrze siê bawili i al by³o siê egnaæ.

8 8 Lipiec 2006 Remonty w SP ZOZ Przegl¹d Powiatowy Szpital nie do poznania... Obni enie kosztów utrzymania budynku, czyli tzw. termomodernizacja staje siê wobec stale rosn¹cych cen energii absolutn¹ koniecznoœci¹. Termomodernizacja nie ogranicza siê tylko do ocieplenia œcian czy wymiany okien, choæ te w³aœnie dzia³ania maj¹ najczêœciej miejsce. Efekty trwaj¹cych prac termomodernizacyjnych Dobrze przeprowadzona termomodernizacja powinna obejmowaæ wszystkie kategorie strat cieplnych budynku, jeœli to jest mo liwe. Zakres prac obejmuje najczêœciej równoczeœnie zmiany w strukturze budowlanej, w systemach ogrzewania i wentylacji, a tak e w instalacjach ciep³ej wody u ytkowej. Zadaniem termomodernizacji jest nie tylko zmniejszenie strat ciep³a oraz kosztów ogrzewania, ale równie poprawa warunków u ytkowania pomieszczeñ w budynku. Nie bez znaczenia jest równie wp³yw systemu na ochronê œrodowiska. Wyzwanie, jakim jest termomodernizacja budynków, podj¹³ wrzesiñski szpital, gdzie od pocz¹tku wiosny trwaj¹ prace. Ich koszt to ok. 4 mln z³. Wielki sukces Warciaków W dniach 7-10 czerwca 2006 r. w Warszawie odby³y siê VIII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Z³oci medaliœci z zawodów wojewódzkich, drog¹ losowania, trafili do stuosobowej reprezentacji Województwa Wielkopolskiego. Spoœród zawodników Sekcji Olimpiad Specjalnych "Warciaki", dzia³aj¹cej przy Warsztacie Tera- Warciaki z WTZ w Czeszewie - zdobywcy medali na olimpiadzie pii Zajêciowej "Radoœæ" w Czeszewie, wylosowano czterech zawodników: Krzysztofa Pi³ata, ukasza Norkiewicza, S³awomira B³aszaka i Krzysztofa Antoszewskiego. Wraz ze swoim opiekunem - Marcinem Grzybowskim pojechali oni na Igrzyska do Warszawy. W uroczystym otwarciu Igrzysk wziê³o udzia³ wiele znakomitoœci Inwestycja finansowana jest ze œrodków w³asnych powiatu wrzesiñskiego oraz z dotacji otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Na jakim etapie s¹ prace, zapytaliœmy dyrektora SP ZOZ we Wrzeœni, Zbyszko Przybylskiego. Prace prowadzone s¹ szerokim frontem. Obecnie na dachu trwa wymiana pokrycia i ocieplanie. Zakoñczono ju etap wymiany od strony podwórza. Prace zwi¹zane z wymian¹ dachu zbli aj¹ siê do kaplicy i przechodz¹ na stronê od ulicy Warszawskiej. Na razie pogoda nam sprzyja. Je eli nic siê nie zmieni, to zakoñczenie prac na dachu nast¹pi w drugiej po³owie lipca. Do koñca zbli aj¹ siê prace zwi¹zane z wymian¹ okien, pozosta³y tylko pojedyñcze sztuki. Równolegle prowadzone s¹ prace zwi¹zane z ociepleniem budynku. Nowa elewacja ju jest widoczna na budynku po³o onym przy ul. Legii Wrzesiñskiej i czêœciowo na budynku szpitala od strony BZ WBK. - Jakie jeszcze prace przewidziano w ramach termomodernizacji? - Wymiana instalacji co. jest dla nas najwiêkszym wyzwaniem. Zwi¹zane jest to z koniecznoœci¹ wy³¹czenia pomieszczeñ i prowadzenia prac instalacyjnych wewn¹trz budynku. Niestety, przy tego typu pracach jest du o kurzu i ha³asu. Jest to pewna niedogodnoœæ dla pacjentów, której siê nie da unikn¹æ przy zachowanej ci¹g³ej gotowoœci szpitala do pracy. W ramach termomodernizacji bêdzie jeszcze montowana nowa kot³ownia gazowa i solary do podgrzewania wody u ytkowej. Zakoñczenie ca³ej inwestycji ma nast¹piæ, zgodnie z przyjêtym obecnie harmonogramem, pod koniec wrzeœnia. O pozosta³ych inwestycjach w szpitalu mówi starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz - oprócz prac termomodernizacyjnych, planowane jest równie zagospodarowanie terenu wokó³ szpitala, g³ównie od strony ul. Warszawskiej. Parking zostanie gruntownie przebudowany, powstan¹ nowe miejsca parkingowe, co znacznie poprawi komunikacjê na tym terenie. Inwestorem bêdzie SP ZOZ we Wrzeœni. Koszt budowy nowego parkingu wyniesie ok tys. z³. Anna Mantorska œwiata sportu - m.in. Irena Szewiñska i Robert Korzeniowski. Zawodnicy WTZ w Czeszewie osiagnêli w zawodach spory sukces. Zdobyli w sumie 8 medali - 2 z³ote, 4 srebrne i 2 br¹zowe. Godnym podkreœlenia jest fakt, e poprawili na Igrzyskach swoje yciowe rekordy. Podczas uroczystego zakoñczenia zawodów, flagê Olimpiad Specjalnych przekazano organizatorom kolejnych igrzysk, które odbêd¹ siê w 2010 r., a ich gospodarzem bêdzie œwiêtokrzyski oddzia³ Olimpiad Specjalnych. W VIII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych wziê³o udzia³ w sumie 1600 zawodników z 18 regionów Polski, a tak e 5 ekip zagranicznych z Uzbekistanu, Wêgier, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii. Za oko- ³o 5 miesiêcy odbêdzie siê losowanie wœród z³otych medalistów zawodników na XII Œwiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbêd¹ siê w 2007 roku w Szanghaju. Krzysztof Pi- ³at i ukasz Norkiewicz - z³oci medaliœci z "Warciaków" - maj¹ szansê wzi¹æ w nich udzia³. Trzymamy za nich kciuki! Marcin Grzybowski W Parku im. Dzieci Wrzesiñskich we Wrzeœni w godzinach od 1400 do 1800 odby³ siê festyn pod has³em "Dzieñ Przysz³oœci". G³ównym organizatorem imprezy by³a grupa wolontariuszy "M³odzi Liderzy" - uczniowie szkó³ gimnazjalnych z powiatu wrzesiñskiego, a wspó³organizatorem - Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Celem "Dnia przysz³oœci", zorganizowanego 10 czerwca we wrzesiñskim amfiteatrze, by³o zaprezentowanie m³odym ludziom oferty edukacyjnej i zawodowej oraz dzia³ania profilaktyczne zwi¹zane z uzale nieniami. Do udzia- ³u w programie zaproszeni zostali dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu wrzesiñskiego oraz placówki prowadz¹ce kszta³cenie na poziomie policealnym. Zaproszenie do zaprezentowania w programie swej oferty edukacyjnej przyjêli: - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni, - English House, - Centrum Kszta³cenia Praktycznego, - Ko³o Naukowe SIFE Politechniki Poznañskiej, - Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Henryka Sienkiewicza, - Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych, - Zespó³ Szkó³ Politechnicznych, - Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2, - Gimnazjum Nr 1 we Wrzeœni. Maj¹c œwiadomoœæ zagro eñ, jakie niesie wspó³czesna cywilizacja, zaprosiliœmy tak e ekspertów z dziedziny profilaktyki. Utworzone zosta³y punkty konsultacyjne, w których mo na by³o porozmawiaæ ze specjalistami i uzyskaæ pomoc w rozwi¹zaniu problemów. Porad udzielali: psycholog-terapeuta El bieta Tomczak, doradca zawodowy Agnieszka Skrzypek, Ewa Trawiñska - terapeuta do spraw uzale nieñ oraz starszy aspirant Przemys³aw Kucz - policjant specjalista do spraw nieletnich. W celu uatrakcyjnienia festynu, do udzia³u w imprezie zaprosiliœmy wokalistów z Wrzesiñskiego Studia Piosenki, oraz grupy wokalne i taneczne ze szkó³ podstawowych i gimnazjów. Wspólnie z kolegami z Wolfenbüttel opracowaliœmy projekt plakatu informuj¹cego o festynie. Plakat zosta³ wydrukowany przez Wydawnictwo "Kropka", a koszty wydruku sfinansowa³o Przedsiêbiorstwo Wodno - Kanalizacyjne we Wrzeœni. Podczas festynu zosta³y przeprowadzone konkursy dla dzieci i m³odzie y: plastyczny, malowa- Dzieñ Przysz³oœci nia twarzy, rzutu pi³k¹ do kosza, karaoke. Ka dy uczestnik konkursu otrzymywa³ upominek (s³odycze ufundowa³a hurtownia MTP "PIK"), a zwyciêzcy - nagrody ufundowane przez Powiatowy Bank Spó³dzielczy, Wielkopolski Bank Kredytowy, firmê TYPO- GRAF i wrzesiñskie starostwo. Dziêki przychylnoœci dyrektorów Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 we Wrzeœni w sto³ówkach szkolnych zosta³a przygotowana grochówka i bigos. Posi³ki wydawane by³y uczestnikom, goœciom i tym, którzy, zainteresowani nasz¹ imprez¹, odwiedzili amfiteatr. Pieczywo ufundowa³ PSS Spo³em we Wrzeœni, a naczynia jednorazowe i sztuæce - firma GRAPH-PACK. Kulminacyjnym punktem programu by³o wypuszczenie baloników nape³nionych helem, które rozdawano dzieciom. Do balonika przywi¹zana by³a kartka, na której dzieci wpisywa³y swe marzenia, by nastêpnie wypuœciæ baloniki w jednym momencie. Koszty tej us³ugi (zakupu baloników i nape³niania helem) zosta³y pokryte ze œrodków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Powiatowy Bank Spó³dzielczy. W ci¹gu czterech godzin trwania imprezy przez amfiteatr "przewinê³o siê" oko³o 400 dzieci, którym rozdano s³odycze i inne upominki. Stoiska edukacyjne odwiedzali uczniowie m³odszych klas gimnazjów zainteresowani wyborem szko³y ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2007/2008. Oferty Politechniki Poznañskiej i Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych by³y skierowane do absolwentów szkó³ œrednich. Zainteresowani nauk¹ jêzyków obcych mogli zapoznaæ siê z propozycj¹ szko³y jêzykowej "English House" prowadzonej przez pana Zenona Rzymskiego. Ciekaw¹ i ró norodn¹ (wzbogacon¹ kubkami jogurtu w³asnej produkcji) ofertê kszta³cenia zawodowego przedstawi³o Centrum Kszta³cenia Praktycznego we Wrzeœni. Osoby odwiedzaj¹ce punkty konsultacyjne otrzymywa³y ulotki informacyjne oraz adresy placówek, które mog¹ udzieliæ pomocy w konkretnych przypadkach. Ide¹ tego dnia by³o pokazanie m³odym ludziom ciekawych form spêdzania wolnego czasu, zaprezentowanie ile dobrego mo na zrobiæ dzia³aj¹c w grupie, ale przede wszystkim chcieliœmy aby m³odzie (i nie tylko) mia³a mo - liwoœæ skorzystania z pomocy prawdziwych fachowców. M³odzi Liderzy Przyby³a do parku m³odzie, korzysta³a z przygotowanych atrakcji

9 Przegl¹d Powiatowy Lipiec Na zawody przyby³y dzieci z ca³ej Wielkopolski Igrzyska w Ko³aczkowie Podopieczni Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny W weekendowym nastroju zorganizowano w Ko³aczkowie Igrzyska Wielkopolskich Domów Dziecka. W dniach czerwca do reymontowskiej gminy, na zaproszenie Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zjecha³y ekipy z Gniezna, Ostrowa Wlkp., Kórnika, Liskowa, Kosewa i Pleszewa. Pierwsze konkurencje rozegrano zaraz po otwarciu igrzysk. Blisko 60 m³odych uczestników bra- ³o udzia³ w konkurencjach na kilku arenach - odbywa³y siê zawody w serso, rzucie lotkami do tarczy i rzuty do kosza. W tym czasie kadra rywalizowa³a w zawodach strzeleckich. Po po³udniu odby³ siê turniej warcabowy, a pierwszy dzieñ zmagañ zakoñczy- ³y prezentacje artystyczne przygo- towane przez przedstawicieli: Liskowa, Kosewa, Pleszewa i Ko- ³aczkowa. Po prezentacjach ocenianych przez jury, odby³o siê wspólne ognisko i pieczenie kie³basek. Drugi dzieñ rywalizacji rozpoczê³y biegi prze³ajowe w ró nych kategoriach wiekowych. Po zakoñczonych zawodach dla wszystkich uczestników igrzysk zorganizowano wyjazd do kina "Trójka" we Wrzeœni. Po po³udniu wicestarosta Pawe³ Guzik i dyrektor OWDiR Piotr Michalak wrêczyli statuetki, medale i dyplomy. Czêœæ sportow¹ w kategorii zespo³owej wygra³ zespó³ z Ko³aczkowa, natomiast za prezentacje artystyczne statuetkê otrzyma³ zespó³ z Liskowa. Ogó- ³em rozdano 14 kompletów medali Œwiêtowano na ludowo Impreza nawi¹zuje do Zielonych Œwi¹tek, nale ¹cych do najwa niejszych œwi¹t koœcielnych, obchodzonych na pami¹tkê zes³ania Ducha Œw. w siódm¹ niedzielê i poniedzia³ek po Wielkanocy. Organizatorem Powiatowego Œwiêta Ludowego by³ Powiatowy Zarz¹d PSL oraz Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele farnym we Wrzeœni. Nastêpnie goœcie przemaszerowali przez rynek pod Pomnik Dzieci Wrzesiñskich, gdzie poszczególne delegacje z³o y³y kwiaty i odœpiewano Hymn Narodowy. Pochód, w którym uczestniczy³y poczty sztandarowe, delegacje gminnych zarz¹dów PSL oraz przedstawicie w³adz oraz liczne dyplomy i wyró nienia. Zawody dla kadry (trójbój sk³adaj¹cy siê z rzutu lotk¹, strzelania z wiatrówki) w kategorii zarówno kobiet, jak i mê czyzn wygrali reprezentanci Ko³aczkowa - ucja Matuszak i Damian Grzeœkowiak. Igrzyska Wielkopolskich Domów Dziecka zorganizowane zosta³y dziêki olbrzymiemu zaanga- owaniu kadry oœrodka, która nie tylko przyczyni³a siê do bardzo dobrej organizacji, ale te stworzy- ³a mi³¹ i serdeczn¹ atmosferê. Tak- e dzieci przebywaj¹ce w naszej placówce szybko zintegrowa³y siê z rówieœnikami z innych miejscowoœci, co zaowocowa³o wspólnymi grami i zabawami, szczególnie podczas wieczornego ogniska. I umawianiem siê na kolejne zawody... Serdeczne wyrazy podziêkowania za wk³ad w organizacjê zawodów sportowych i sêdziowanie nale ¹ siê panu Tadeuszowi Kiciñskiemui, a za pomoc w organizacji strzelania z kbks panu Micha³owi Stefañskiemu. Natomiast za pomoc rzeczow¹ i finansow¹ Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie dziêkuje wszystkim sponsorom, w szczególnoœci firmie Stanley sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu. P. Michalak dyrektor OWDiR Pyszne pajdy chleba ze smalcem, grochówka, promocyjne krówki powiatowe oraz wystêpy m³odych artystów czeka³y na uczestników Powiatowego Œwiêta Ludowego zorganizowanego 4 czerwca we wrzesiñskim amfiteatrze. Ludowe tañce i przyœpiewki zaprezentowa³a Ziemia Wrzesiñska samorz¹dowych, prowadzi³a Orkiestra Dêta i Zespó³ Ma oretek z Nekielskiego Oœrodka Kultury. Dalsza czêœæ imprezy odby³a siê ju w amfiteatrze, gdzie Prezes Zarz¹du Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego wyg³osi³ okolicznoœciowe przemówienie, a nastêpnie wrêczy³ odznaczenia dla zas³u onych dzia³aczy PSL. Naczelny Komitet Wykonawczy PSL przyzna³ Henrykowi Walkowiakowi odznaczenie PSL - Z³ot¹ Koniczynkê. Prezydium Zarz¹du Wojewódzkiego PSL województwa wielkopolskiego przyzna³o Edmundowi Zmudzie medal za zas³ugi dla Ruchu Ludowego im. Stanis³awa Miko³ajczyka, natomiast dyplomami uznania za wybitne zas³ugi w dzia³alnoœci PSL na rzecz wspólnego dobra i rozwoju ojczyzny zostali uhonorowani: Teresa Waszak, Bogdan Kruk, Eugeniusz Ja³oszyñki, Antoni Kaczmarek, Józef Wolniakowski i Edmund Stawski. Niestety, pogoda lubi p³ataæ figle, ale pomimo przelotnego deszczu wielbiciele folkloru nie zawiedli. Mogli zobaczyæ tañce ludowe i wys³uchaæ pieœni regionalnych w wykonaniu zespo³ów folklorystycznych "Ziemia Wrzesiñska" i "Ko³aczkowianie". Wiele œmiechu wzbudzi³a prezentacja gwary poznañskiej, przygotowana w formie skeczy i przyœpiewek przez uczniów Szko³y Podstawowej w Komorzu oraz uczestników WTZ w Rudzie Komorskiej pod opiek¹ Marioli Zawal. Niezra one ulew¹ artystki z Wrzesiñskiego Studia Piosenki - Ola Marsza³, Joasia Dolata i Magda Kosiñska, zaœpiewa³y najwiêksze hity polskiej piosenki. Na zakoñczenie imprezy z mocnym uderzeniem wyst¹pi³ zespó³ punckrockowy "Padlina Szarika i trzej pancerni". W trakcie imprezy w namiocie promocyjnym starostwa mo na by³o m.in. degustowaæ chleb ze smalcem, otrzymaæ materia³y promocyjne o powiecie, obejrzeæ wystawê "Ocaliæ od zapomnienia", przygotowan¹ przez Pañstwa A. W. Szczepañskich. W s¹siednim pawilonie prezentowa³a siê Spó³dzielnia Mleczarska "Wrzeœnia". AM I MIÊDZYNARODOWY WAKACYJNY KONWÓJ KULTURALNY 3 lipca bie ¹cego roku rusza I Miêdzynarodowy Wakacyjny Konwój Kulturalny. Inicjatorem przedsiêwziêcia jest Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet - Ko³o Terenowe we Wrzeœni przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego we Wrzeœni oraz Oddzia- ³u PTTK im. Henryka Kamiñskiego we Wrzeœni. Celem konwoju jest integracja œrodowisk twórczych wiejskich i miejskich w powiecie wrzesiñskim oraz promowanie miejsca swego zamieszkania w kraju i za granic¹. Idea konwoju to wêdrówka po miejscach i problemach spo³ecznoœci lokalnych w kraju i za gra- Sam sobie szefem... Po okresie wparcia dla przedsiêbiorczej m³odzie y w powiecie wrzesiñskim, takiego jak z programu Phare, przychodzi kolej na zachêtê dla szerszego grona naszej spo³ecznoœci. W koñcu czerwca br. firma Czarneccy z Poznania rozpoczyna rekrutacjê osób zainteresowanych otwarciem w³asnej firmy. Nabór do projektu SAM SOBIE SZEFEM potrwa do 21lipca. W porozumieniu ze starost¹ wrzesiñskim, firma Czarneccy przeprowadzi w powiecie wrzesiñskim projekt SAM SOBIE SZE- FEM, wspieraj¹cy finansowo i merytorycznie przysz³ych przedsiêbiorców. Projekt ten jest w pe³ni finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z bud etu Pañstwa, w zwi¹zku z czym udzia³ w nim bêdzie ca³kowicie bezp³atny. Ponadto, ka dy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu na szkolenia we Wrzeœni. W ramach projektu 150 mieszkañców powiatów: wrzesiñskiego, œredzkiego lub jarociñskiego przejdzie szkolenie w zakresie pozyskiwania œrodków, treningu osobowoœci i umiejêtnoœci prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci, 100 wyselekcjonowanych osób - specjalistyczne szkolenia w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a 50-cioro z nich otrzyma na pocz¹tku przysz³ego roku wsparcie inwestycyjne w wysokoœci po z³ oraz tzw. wsparcie pomostowe, czyli 700 z³ co miesi¹c przez 6 lub 12 miesiêcy. Warunkiem otrzymania wsparcia inwestycyjnego bêdzie udzia³ œrodków prywatnych uczestnika w wysoko- nic¹. Podczas siedmiodniowego pobytu uczestnicy konwoju odwiedz¹ szeœæ miejscowoœci (Krzeszów, Goliñsk, Police n/metui, Adrszpach, Teplice, Kudowa Zdrój), w których zaprezentuj¹ przedstawienia plenerowe, na które z³o ¹ siê doœwiadczenia aktorskie wszystkich uczestników wyprawy. Oprócz zadañ typowo teatralnych uczestnicy konwoju poznaj¹ osobliwoœci krajoznawcze, jak i uwarunkowania kulturowe ka dej z odwiedzanych miejscowoœci. Relacja z trasy ju wkrótce S³awomira Czarnecka Tematem konferencji by³a promocja przedsiêbiorczoœci w powiecie œci 25% kosztów inwestycji objêtej dofinansowaniem. Czêœæ doradczo-szkoleniowa zakoñczy siê jeszcze w tym roku, a zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w trybach dziennym, wieczorowym, lub weekendowym wg preferencji uczestników. Pierwszeñstwo do uczestnictwa w projekcie bêd¹ mia³y osoby z obszarów wiejskich, restrukturyzowanych zak³adów pracy oraz niepe³nosprawni. Jednak w razie ma- ³ego zainteresowania z ich strony na uczestnictwo bêd¹ mog³y liczyæ osoby pe³noletnie z w/w powiatów bez wzglêdu na p³eæ, czy posiadane doœwiadczenie zawodowe. Do wysy³ania ankiet rekrutacyjnych zapraszamy wszystkich zainteresowanych za³o eniem w³asnej firmy - mówi prezes firmy, Jacek Czarnecki. - Nale y jednak pamiêtaæ, e o dofinansowanie z EFS nie mog¹ ubiegaæ siê osoby, które po 1 stycznia 2004 prowadzi³y w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ani osoby aktualnie zarejestrowane jako bezrobotne. 28 czerwca w sali Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni, odby³a siê konferencja prasowa pt: Promocja przedsiêbiorczoœci w powiecie wrzesiñskim - Sam sobie szefem. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele Grupy Edukacyjnej Czarneccy z Poznania: Rafa³ Jaworski, Jacek Czarnecki i Adam Olszewski, którzy na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawili goœciom oraz mediom istotê realizowanego projektu. Szczegó³y na temat projektu oraz ankietê rekrutacyjn¹ mo - na znaleÿæ na stronie internetowej lub pod numerem telefonu red

10 10 Lipiec 2006 Jeœli nie, to mog³eœ nadrobiæ wiedzê 2 czerwca na stadionie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych przy ul. Kaliskiej, gdzie odby³ siê fina³ VII Turnieju Wiedzy Prewencyjnej dla gimnazjalistów powiatu wrzesiñskiego. W finale wziê³o udzia³ 20 fina- Przegl¹d Powiatowy Czy wiesz, co zrobiæ, gdy widzisz wypadek drogowy? Pokaz ratownictwa medycznego podczas turnieju Z KLUBU AMAZONEK Amazonko... Ka dy cz³owiek, w momencie kiedy pada diagnoza: "rak", przede wszystkim martwi siê o swoje zdrowie i ycie. PóŸniej, w miarê poznawania choroby i jej przebiegu, chce yæ dobrze. Jak jest to mo liwe? Amazonki postrzegane s¹ jako kobiety odwa ne, maj¹ce wp³yw na w³asne zdrowie i ycie. Ale yæ dobrze, to znaczy yæ z entuzjazmem, nadziej¹ i wiar¹. yæ dobrze, to znaczy yæ nie tylko dla siebie. Spróbujmy yæ trochê inaczej, proœciej, skromniej, bardziej po ludzku, normalnie. Tak na miarê cz³owieka. Posiadaj¹c mniej, zajdziemy dalej. Nasze cia³o zosta³o wystawione na próbê, i tylko my mo emy mu pomóc podj¹æ walkê i mo emy j¹ wygraæ. Stawka jest najwy sza: " byæ albo nie byæ"... Jeœli nie podejmiemy wezwania, nigdy nie dowiemy siê, czy mia- ³yœmy szansê. Wynik leczenia zale y, w decyduj¹cej mierze, od lekarza prowadz¹cego, ale tak e pozytywnej postawy wobec choroby i partnerskiej wspó³pracy z Turniej Gmin W pojedynku wójtów i burmistrzów gminê reprezentowa³ Czes³aw Surowiec, zajmuj¹c VII miejsce w rzucie beretem i III miejsce w strzelaniu pi³k¹ do mini bramki. W starciu radnych udzia³ wzi¹³ Grzegorz Banaszak, który w konkurencji rzutu kaloszem uplasowa³ siê na III miejscu, natomiast w jeÿdzie ó³wiej na rowerze zaj¹³ miejsce V. Zdzis³aw Grzegorski, Genowefa Przybylska, Jan Jaroszyñski, Marian Janiszewski i Grzegorz listów eliminacji gminnych z Pyzdr, Ko³aczkowa, Marzenina, Zasutowa i Orzechowa. Uczestnicy najpierw napisali test z wiedzy teoretycznej, nastêpnie musieli pokonaæ dwie konkurencje sprawnoœciowe, przygotowane przez stra aków i policjantów. Sekcja Prewencji Komendy lekarzem, uwa nego s³uchania jego zaleceñ. Zas³ugujemy na to, by daæ sobie jeszcze jedn¹ szansê, szczególnie jeœli ktoœ chce nam pomóc. My, Amazonki, mamy wiele argumentów mobilizuj¹cych nas do radzenia sobie z chorob¹, jej nawrotami, ze stresem oraz dyskomfortem fizycznym i psychicznym spowodowanym zetkniêciem siê z chorob¹ nowotworow¹. Jeœli nie radzimy sobie z psychik¹, jeœli przychodzi taki moment, kiedy wszystko wydaje siê bezcelowe, praca, która na pocz¹tku napawa- ³a zapa³em, sta³a siê nu ¹ca, a ludzie s¹ nie do zniesienia - czas odwiedziæ psychologa. To on ukoi rany, ból, zamêt, zadba o dobr¹ kondycjê psychiczn¹. Tylko on jest przygotowany na d³ugie emocjonalne rozmowy. Niezwykle wa ne w czasie choroby jest wsparcie rodziny, przyjació³. Wsparcie, a nie ucieczka od tematu. Czêsto rodziny, mimo dobrej woli, nie potrafi¹ go okazaæ. Boj¹ siê, chc¹ chroniæ chorego, uwa aj¹c, e najlepiej bêdzie nie powracaæ do tematu, bo i tak nic Banaszak znaleÿli siê na pierwszej pozycji w przeci¹ganiu liny. Danuta Olejniczak, rzucaj¹c ringo zdoby³a III miejsce. W pojedynku na rêce kobiet tryumfowa³a Ma³gorzata Kubis. W rekreacyjnym pojedynku rodzin udzia³ wziêli Aleksandra, Artur i Martin Kierzek, którym przypad³o w udziale II miejsce. Robert Michalak zaprezentowa³ gminê, zdobywaj¹c 5 punktów. W sztafecie rekreacyjnej udzia³ Powiatowej Policji przygotowa³a dla m³odzie y konkursy, towarzysz¹ce turniejowi. Przedstawione zosta³y scenki symulacyjne - wypadek drogowy, zaprezentowano prawid³owe u ytkowanie roweru i motoroweru oraz prawid³owe postêpowanie w stosunku do psów w sytuacji zagro enia. Wrzesiñskie Ko³o PCK zademonstrowa³o scenkê napadu na kobietê. Kibice mogli siê zapoznaæ z zasadami zdrowego podejœcia do rywalizacji sportowej. Do kibicowania zachêca³ m³odzie Jacek Krajniak. Organizatorem imprezy by³a Komenda Powiatowa Policji we Wrzeœni przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w wypadkach drogowych "Drogowskaz". Wyniki: I. Orzechowo II. Marzenin III. Pyzdry IV. Ko³aczkowo V. Zasutowo AM nie mo na zrobiæ. I tu zaczyna siê zaklêty kr¹g milczenia, które odbiera si³ê, pozostawia samemu sobie, które tak trudno przerwaæ. Wówczas chory czerpie wiedzê z ró nych Ÿróde³, dowiaduje siê tak e jak leczyæ siê paramedykami, oraz jak korzystaæ z us³ug œwiadczonych przez "cudownych uzdrowicieli". Warto wiêc uruchomiæ w sobie si³y, których istnienia nawet nie podejrzewamy. W Polsce powstaje szereg stowarzyszeñ, które staraj¹ siê pomóc pacjentkom przejœæ przez najtrudniejsze chwile. Odpowiadaj¹ na pytania, rozwiewaj¹ w¹tpliwoœci. Amazonki pomagaj¹ odnaleÿæ motywacje do walki o zdrowie, do walki z rakiem. Halina Rembowicz Spotkania Amazonek PCPR ul. Wojska Polskiego - w 1. i 3. poniedzia³ek miesi¹ca o godz Biuro - ul. Chopina 9, tel w poniedzia³ki od W dniu 18 czerwca reprezentacja gminy Ko³aczkowo uczestniczy³a w XI Piastowskim Rekreacyjnym Turnieju Gmin w ydowie (ko³o Gniezna). W zawodach wziê³o udzia³ 7 dru yn z:.gniezna, Kiszkowa, Trzemeszna, Czerniejewa, Ko³aczkowa, Nekli i Niechanowa. Organizatorem turnieju by³o Stowarzyszenie M³odych Wielkopolan w Poznaniu. wziêli Ewa Przyby³a, Wojciech Majchrzak oraz Leszek B³ochowiak, którzy uplasowali siê na II miejscu. IV pozycja przypad³a Arkadiuszowi Waszakowi za podnoszenie odwa nika, natomiast VI miejsce w pojedynku stra aków zdoby³ Krzysztof Wrzos. W klasyfikacji generalnej gmina Ko³aczkowo zajê³a II miejsce, zdobywaj¹c 171 pkt. Serdecznie gratulujemy! red. Wspomnienia powstañców, odg³osy bomb... Pamiêæ i historia Przez wiele lat w komunistycznej Polsce podejmowano wysi³ki, maj¹ce na celu wymazanie Powstania Warszawskiego z pamiêci spo³eczeñstwa. Zakazane by³y wszelkie formy oddawania ho³du pamiêci Powstania. Nie organizowano obchodów rocznicowych, nie wolno by³o wznosiæ pomników. Uczestnicy wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego Czasy siê zmieni³y i wreszcie, nicy wycieczki udali siê do Zamku Królewskiego, gdzie zwiedzali po wielu latach, w 60. rocznicê wybuchu powstania, nast¹pi³o apartamenty królewskie oraz z zainteresowaniem ws³uchiwali siê w otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Zwiedzanie muzeum anegdoty o królu Stanis³awie Auguœcie Poniatowskim, opowiada- jest prze yciem niezwyk³ym, szczególnie dla ludzi starszych, dla ne przez przewodnika. których wspomnienia z wojny s¹ Pomys³ wycieczki do Muzeum wci¹ ywe. Powstania Warszawskiego zrodzi³ Grupa kombatantów z powiatu siê podczas jednego ze spotkañ, wrzesiñskiego, cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów oraz Jaœniewicza, z Wrzesiñskim Ko- starosty wrzesiñskiego, Dionizego gimnazjaliœci z naszego powiatu, ³em Zwi¹zku Kombatantów i By- 24 czerwca mieli okazjê obejrzeæ ³ych WiêŸniów RP. Do organizacji wycieczki w³¹czy³ siê Komen- wyj¹tkow¹ ekspozycjê zbiorów muzealnych. Muzeum jest trochê dant Powiatowy Policji, Jaros³aw nietypowe. Bardzo nowoczesne, Gruszczyñski, proponuj¹c w wyjeÿdzie udzia³ gimnazjalistów - fi- multimedialne, ale jednoczeœnie realistyczne. Zwiedzaj¹cy s³ysz¹ nalistów VII Turnieju Wiedzy Prewencyjnej. W organizacjê wy- odg³osy wybuchów bomb, rozmowy powstañców, na œcianach wisz¹ cieczki w³¹czy³ siê Urz¹d Miasta i kartki z kalendarza z 1944 r., mo - Gminy Wrzeœnia, zapewniaj¹c na przejœæ siê kana³ami. przejazd autokarem. Po wizycie w muzeum uczest- Anna Mantorska Szalom, czyli witajcie Zespó³ Szalom zaprezentowa³ tradycyjn¹ muzykê ydowsk¹ Pomyœl trochê o mocy muzyki i tañca - mawia³ rabbi Nachman z Brac³awia - Ten, kto zna tajemnice muzyki, mo e wymyœlaæ melodie, które pochodz¹ ze Ÿróde³ muzyki, i które maj¹ moc oczarowywania s³uchacza. Ten, kto s³ucha muzyki, poddaje siê melodii i mocy z niej wyp³ywaj¹cej. 18 czerwca o godzinie 16:00 w Mi³os³awskim Centrum Kultury odby³o siê spotkanie z zapomnian¹ i traktowan¹ w dzisiejszych czasach doœæ marginalnie, kultur¹ ydowsk¹. Mo na by³o spróbowaæ tradycyjnych potraw oraz obejrzeæ stare zdjêcia. Najciekawsz¹ pozycj¹ "Spotkania z kultur¹ ydowsk¹" by³ koncert zespo³u "Szalom", który zaprezentowa³ stare klezmerskie melodie i piosenki. (agda)

11 Przegl¹d Powiatowy Lipiec Mistrzostwa w Dwuboju po arniczym Sport po arniczy jest nieodzownym elementem przygotowuj¹cym stra aków do prawid³owych dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. Pozwala on uzyskaæ prawid³owy stopieñ wyszkolenia poprzez doskonalenie nowoczesnych technik ratowniczych. W dniu 6 czerwca br. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej we Wrzeœni by³a wspó³organizatorem Mistrzostw Wielkopolski w Dwuboju Sportowo- Po arniczym. Na placu komendy Powiatowej PSP we Wrzeœni rozegrano konkurencjê wspinania siê po drabinie hakowej na 3 piêtro wspinalni, a na stadionie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych zorganizowano stumetrowy odci- nek z przeszkodami: œcian¹ o wysokoœci 2 m i równowa ni¹. Do Mistrzostw Wielkopolski zakwalifikowa³o siê 12 zespo³ów reprezentuj¹cych poszczególne Komendy Powiatowe i Miejskie PSP w: Pile, GnieŸnie, Wolsztynie, Koœcianie, Poznaniu, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Kaliszu, S³upcy, Lesznie, Czarnkowie i Wrzeœni, Gostyniu, Krotoszynie, Œrodzie Wlkp. i Turku, wy³onionych w eliminacja strefowych. Dodatkowo równie swoj¹ reprezentacjê wystawia Szko³a Aspirantów Pañstwowej Stra y Po arnej w Poznaniu. ¹cznie w zawodach uczestniczy³o 120 zawodników. W klasyfikacji zespo³owej pierwsze miejsce wywalczy³a dru- yna z Komendy Powiatowej w Srebrne Pasmo dla Cameraty W niedzielê 18 czerwca wrzesiñski Chór Camerata uczestniczy³ w XXXI Œwiêcie Muzyki i Pieœni w Czempiniu. Zajêliœmy tam II miejsce zdobywaj¹c tzw. Srebrne Pasmo (Grand Prix nie przyznano). W naszej kategorii w konkursie uczestniczy³o 16 chórów z zachodniej Wielkopolski. Cieszymy siê ogromnie z wygranej. W tym zlocie chórów, zespo³ów tanecznych i orkiestr uczestniczy³o w sumie ok. 900 osób. Przes³uchania chórów odbywa- ³y siê na terenie pa³acu, teraz w³asnoœci prywatnej, któr¹ udostêpni³ prywatny w³aœciciel. By³oby co opowiadaæ... Danuta Torzewska Festyn na skraju lasu Wrêczenie upominków najlepszym sportowcom dwuboju Rowerem za histori¹ Miniony rok szkolny w ZSZ nr 2 obfitowa³ w liczne obozy oraz wycieczki historyczno - krajoznawcze. Uczniowie pod opiek¹ nauczycieli mogli w przyjemny sposób spêdziæ kilka godzin na rajdzie rowerowym lub wypocz¹æ na obozie w Skorzêcinie czy Szyd³owcu. M³odzie bierze chêtnie udzia³ w ró nych formach spêdzania czasu, dlatego, korzystaj¹c z zapro- szenia pedagoga z Zespo³u Szkó³ im. Antoniego A. Kosiñskiego w Targowej Górce, pani Barbary Szczepañskiej, zorganizowa³yœmy z kole ank¹ B. Szymañsk¹ rajd rowerowy. Trasa wiod³a z Wrzeœni przez Chociczê do Ma³ej Górki, a dalej - do szko³y w Targowej Górce. W Ma³ej Górce, w miejscu upamiêtniaj¹cym rozstrzelanie w czasie II wojny œwiatowej 25 Pola- S³owo siê rzek³o, koby³ka u p³ota... Konno po zdrowie Koœcianie, natomiast w klasyfikacji indywidualnej zwyciêzc¹ zosta³ Sylwestrzak Zbigniew z Komendy Powiatowej PSP w Turku. Walka pomiêdzy komendami o prym najlepszego zespo³u i uplasowanie siê na jak najlepszym miejscu by³a zawziêta. Poziom wyszkolenia zawodników podnosi siê systematycznie, o czym œwiadcz¹ uzyskane rezultaty. Podczas uroczystego zakoñczenia zawodów, nagrody wrêczyli: wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu nadbrygadier Ryszard Kamiñski, starosta powiatu wrzesiñskiego Dionizy Jaœniewicz oraz komendant powiatowy PSP we Wrzeœni m³.bryg. Andrzej Janka. m³.bryg. Kazimierz Cieœlak ków, zapaliliœmy znicz, oddaj¹c tym samym ho³d pomordowanym. Natomiast w ZS w Targowej Górce m³odzie zaprezentowa³a nasz¹ szko³ê trzeciej klasie gimnazjalnej i zachêca³a do podjêcia u nas nauki - powiedzia³a Beata Hoffmann- Trocha. Po krótkim pobycie w szkole i zapoznaniu siê z histori¹ Targowej Górki wróciliœmy do Wrzeœni - doda³a jedna z uczennic. BSZ Od pocz¹tku czerwca w Czeszewie funkcjonuje Oœrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej HIPOVIT. W zajêciach udzia³ bierze 32 dzieci z terenu powiatu, które dziêki tego rodzaju terapii odzyskuj¹ sprawnoœæ psychofizyczn¹ oraz rozwijaj¹ siê intelektualnie i emocjonalnie. Uczniowie zapraszaj¹ do degustacji sznytek ze smalcem Za etony, nabyte przy wejœciu, mo na by³o popróbowaæ ró nych pysznoœci, od sa³atek po ciasta, przygotowanych przez uczniów z Zespo³u Szkó³ w Nowym Folwarku. Du ¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê równie wystêpy teatrów szkolnych: Faktu, Fakciku i Erato z tutejszej szko³y. Swoje stoiska mia- ³y wró ki oraz m³ode wiza ystki, wykonuj¹ce czarodziejskie makija e i fryzury. Bardziej odwa ni mogli spróbowaæ swoich si³ w karaoke. Na wielbicieli ch³opskiego jad³a czeka³ stragan ze "sznytkami ze smoloszkiem i ogórkiem". Dzieciom ogromn¹ radoœæ sprawia³a jazda bryczk¹ zaprzê on¹ w dwa konie. Te i wiele innych atrakcji czeka³o 10 czerwca na uczestników festynu szkolnego "Na skraju lasu, czyli I œwiêto sznytki", zorganizowanego przez Radê Rodziców, przy wspó³udziale uczniów, nauczycieli i dyrekcji z Zespo³u Szkó³ w Nowym Folwarku, Starostwa Powiatowego we Wrzeœni oraz D. R. Jankowiaków, w³aœcicieli gospodarstwa agroturystycznego w Nowym Folwarku, na terenie którego odby³ siê festyn. Nale y nadmieniæ, e sprawdzi³o siê has³o z zaproszenia "WeŸ udzia³ w festynie, a czas Ci mi³o up³ynie". Pogoda dopisa³a a impreza przyci¹gnê³a t³umy ludzi, od matek z niemowlakami po seniorów. Obecni byli tak e przedstawiciele powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych. Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê zawody jeÿdzieckie, tym bardziej, e d okejami by³y m³ode dziewczyny i jeden przedstawiciel p³ci mêskiej. Zawodnicy mieli do pokonania tor przeszkód. Jednak rasowe wierzchowce nie zawsze pos³usznie poddawa³y siê jeÿdÿcom. Mimo to publicznoœæ podziwia³a przede wszystkim piêkn¹ jazdê. AM Hipoterapia jest najskuteczniejsz¹ metod¹ niwelowania niepe³nosprawnoœci, szczególnie w ciê kich przypadkach pora eñ mózgowych - mówi Wojciech Przybylski - prezes Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej. Dzia³a na przenikaj¹ce siê nawzajem sfery osobowoœci i fizjologii, na psychikê i intelekt. Bior¹cy udzia³ w terapii lepiej postrzegaj¹ siebie, wzbogaca siê ich s³ownictwo - dodaje kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w Czeszewie - Jadwiga Stefañska. Dziêki staraniom i inicjatywie tych osób, od 1 czerwca br. w Czeszewie dzia³a oœrodek hipoterapii. W rehabilitacji udzia³ bierze 32 uczestników - dzieci w wieku 6-18 lat. Czas trwania terapii przewidziany jest na 3,5 m-ca. Czêstotliwoœæ sesji zale na jest od indywidualnych potrzeb i wskazañ lekarza. Rehabilitantka Izabela Królak i psycholog Anita Baum przed rozpoczêciem terapii oceni³y stan psychofizyczny ka dego uczestnika. Ponowne badanie odbêdzie siê po zakoñczeniu rehabilitacji. Bêdzie wtedy mo na oceniæ postêpy poszczególnych osób. Chocia ju teraz, po niespe³na miesi¹cu, rodzice sygnalizuj¹, e widz¹ zmiany w zachowaniu swych dzieci. Te nadpobudliwe siê uspokajaj¹, zamkniête w sobie - otwieraj¹ siê. Przez pobudzenie zaczynaj¹ œpiewaæ, rysowaæ, mówiæ. Hipoterapia odbywa siê "na oklep". Z cia³a konia przenika w ten sposób do cz³owieka 1000 impulsów - nie ma Oœrodek hipoterapii bêdzie s³u y³ niepe³nosprawnym dzieciom innego takiego "urz¹dzenia" rehabilitacyjnego na œwiecie! Pierwsze rozmowy na temat powstania oœrodka rozpoczê³y siê wiosn¹ 2005 roku, choæ idea powsta³a du o wczeœniej. Nadleœnictwo Jarocin przekaza³o w dzier awê obiekty na stajnie i pomieszczenia socjalne. Dziêki nak³adom finansowym ze Starostwa Powiatowego odremontowano dach, drzwi i zabezpieczono zniszczone elementy budynków. Powiat przekaza³ tak e œrodki w wysokoœci 33 tysiêcy z³ na wk³ad w³asny, w zwi¹zku z og³oszonym przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON) konkursem na projekt "Partner 2006", w którym przewidziano dotacje m.in. dla hipoterapii. Projekt zosta³ z³o ony pod koniec listopada. Oceniono go bardzo pozytywnie, w zwi¹zku z czym PFRON przekaza³ z³, na powstanie oœrodka hipoterapii w Czeszewie. 24 czerwca odby³o siê oficjalne otwarcie Oœrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie HIPOVIT. W uroczystoœci wziêli udzia³ - starosta Dionizy Jaœniewicz, burmistrz gminy Mi³os³aw Zbigniew Skikiewicz, wójt gminy Ko³aczkowo Czes³aw Surowiec i Wojciech Mól - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni. Organizatorzy raz jeszcze podziêkowali w³adzom powiatu za pomoc i wsparcie przy tworzeniu placówki. Nale y zaznaczyæ, e jest to jeden z tylko dwóch funkcjonuj¹cych w Wielkopolsce oœrodków tego typu. Dla naszego powiatu to dodatkowy powód do dumy. (agda)

12 12 Lipiec 2006 omisja edukacji Komisja Edukacji w warsztatach Centrum Kszta³cenia Praktycznego Zapoznanie siê z warunkami przez CKP, omówi³ dyrektor Marek Dyba - Najwiêksz¹ popularno- pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Centrum œci¹ cieszy siê kurs obs³ugi wózka Kszta³cenia Praktycznego by³o wid³owego. Zakup wózka do celów g³ównym tematem posiedzenia szkoleniowych by³ trafn¹ decyzj¹. Komisji Edukacji, Kultury, Prowadzimy tak e kilka kursów Sportu i Turystyki. Komisja obradowa³a 19 czerwca br. w sali Nastêpnie omówiono sprawy bie- dla Powiatowego Urzêdu Pracy. konferencyjnej Powiatowego ¹ce, poruszono m.in. sprawê boiska przy Zespole Szkó³ Zawodo- Centrum Pomocy Rodzinie. Ofertê edukacyjn¹ i programy wych nr 2. Na posiedzenie komisji zaproszono dyrektorów szkó³ profilaktyczne omówi³a dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, El bieta Tomczak. Porad- Po zakoñczeniu obrad uczestni- ponadgimnazjalnych. nia oferuje pomoc, zarówno cy udali siê na wizytacjê zmodernizowanych warsztatów Centrum uczniom maj¹cym problemy z nauk¹ z powodu dysfunkcji wzroku czy s³uchu, jak i te dzieci wyznano siê m.in. z fnkcjonowaniem Kszta³cenia Praktycznego. Zapobitnie uzdolnionych, maj¹cych pracowni skrawania, spawalniczej czêsto problemy emocjonalne - i elektrotechnicznej. mówi³a dyrektor. Natomiast kursy, przygotowane AM Szerz¹ kult patrona Nowo powsta³e ko³o Towarzystwa Œw. Wojciecha w Pyzdrach W parafii Pyzdry powsta³o pierwsze ko³o parafialne Towarzystwa Œw. Wojciecha, w dawnej diecezji w³oc³awskiej. Przyst¹pi³o do niego dziesiêciu braci z terenu gminy. Celem dzia³alnoœci towarzystwa jest triada: kult, formacja i przekazywanie informacji o œw. Wojciechu. Podczas uroczystej mszy œw., odprawionej 7 maja w klasztorze, zainaugurowano dzia³alnoœæ parafialnego ko³a, utworzonego z inicjatywy ks. prefekta S³awomira Kozika. Bracia, zasiadaj¹cy po obu stronach o³tarza brali udzia³ w liturgii poprzez czytania. Dziesiêciu braci: Henryk Chlebowski, Kazimierz Jackowski, Lechos³aw Jankowski, Krzysztof Komar, Micha³ Koralewski, Wac³aw Rogoziñski, Alfons Tamborski, W³adys³aw Skupiñski, Roman Winter i Waldemar Bartczak uczestniczyli wczeœniej w spotkaniach i rekolekcjach, a tak e gnieÿnieñskich nieszporach, podczas których kardyna³ Józef Glemp, prymas Polski, poœwiêci³ przygo- towane dla nich p³aszcze. Towarzystwo Œwiêtego Wojciecha dzia³a w archidiecezji gnieÿnieñskiej od 1990 r. i obecnie liczy 350 braci. Cz³onkami towarzystwa mog¹ byæ jedynie onaci mê czyÿni, po 35 roku ycia, z nieposzlakowan¹ przesz³oœci¹. Musz¹ byæ osobami serdecznymi i wra liwymi. Ks. Tomasz G³uszak, asystent koœcielny Towarzystwa Œw. Wojciecha stwierdzi³, i bracia bêd¹ stawali siê ludÿmi coraz bardziej prze ywaj¹cymi wiarê, stan¹ siê przez to ³¹cznikiem miêdzy parafianami i ksiê mi. - Czujê zadowolenie i radoœæ z utworzenia w naszej parafii Towarzystwa. Wymaga³o to odwagi ze strony braci, ale ju s¹ kolejni chêtni, wiêc bêdzie mo na kontynuowaæ to dzie³o - oznajmi³ ks. S³awomir Kozik. Bêd¹ oni uczestniczyæ w uroczystoœciach parafialnych i archidiecezjalnych, a tak e szerzyæ kult patrona podczas spotkañ z m³odzie ¹. Sylwia Mazurczak Przegl¹d Powiatowy Abecad³a - i tabliczki mno enia nauczy³em siê w szkole podstawowej w Biechowie, gdzie ukoñczy³em 5 klas. Pozosta³e 3 lata podstawówki zaliczy³em ju w Zbiorczej Szkole Gminnej w mi- ³os³awskim pa³acu, póÿniej przyszed³ czas na Technikum Mechaniczne we Wrzeœni i maturê w stanie wojennym - bez studniówki, gdy zbuntowaliœmy siê na ograniczenia zwi¹zane z obowi¹zuj¹c¹ godzin¹ milicyjn¹ i zrezygnowaliœmy z zabawy, która mia³a trwaæ od do PóŸniej po latach ukoñczy³em jeszcze Akademiê Rolnicz¹ w Poznaniu. Dom rodzinny - to najpiêkniejsze wspomnienia dzieciñstwa. Nie pamiêtam ju dok³adnie naszego starego domu, który moi dziadkowie kupili w Biechówku wraz z 15 hektarowym gospodarstwem od Niemców w 1933 roku. W akcie notarialnym przechowywanym przez moj¹ matkê mo na znaleÿæ krzy yki zamiast podpisu, które postawi³a tam moja niepiœmienna babcia Stanis³awa. Z tamtych czasów pamiêtam ceg³ê, która o ma³y w³os mnie nie zabi³a podczas budowy domu, mia³em wtedy 7 lat i pali³em siê do pracy. Nigdy nie zapomnê zabaw i gier, które poch³ania³y mój czas od rana do wieczora. Moj¹ wielk¹ pasj¹ by³a pi³ka no na, niektórzy mówili nawet, e mia³em instynkt strzelca bramek, niestety skoñczy³o siê na reprezentacji szko³y u pana Winiarskiego. Gdy by³em w trzeciej klasie do mojej wsi doprowadzono elektrycznoœæ, pamiêtam radoœæ z zakupu telewizora i z³omowanie kieratu, czyli urz¹dzenia do napêdu m³ocarni i sieczkarni, którego obs³uga polega³a najczêœciej na kilkugodzinnym poganianiu koni ci¹gn¹cych napêdzaj¹ce ramiê urz¹dzenia po ma³ym okrêgu. Moje rodzeñstwo, a jest nas piêcioro do dziœ z odraz¹ opowiada o przymusowej pracy przy tym urz¹dzeniu. Gdy mia³em 14 lat ojciec kupi³ ci¹gnik i od tej pory mia³em coraz mniej czasu dla siebie. Granic¹ - mojej wolnoœci jest dla mnie naruszanie wolnoœci dru- Œladami Papie a ABECAD O - Jaros³awa Sobczaka W dniach od 8-10 maja br. grupa cz³onków Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Solidarnoœæ wyruszy³a na pielgrzymkê œladami s³ugi bo ego Jana Paw³a II, któr¹ poprowadzi³ ks. Tadeusz Bachorz. Pierwszym naszym celem by³o odwiedzenie Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze, w którym nasz ukochany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II odda³ siê bez reszty w opiekê Matce Bo ej. Tego dnia uczestniczyliœmy równie w apelu w Sanktuarium Matki Bo ej Fatimskiej na Krzeptówkach. Nastêpne dwa dni by³y bogate w prze- ycia. Byliœmy w Ksiê ówce, gdzie Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II goœci³ w czerwcu 1997 roku, i sk¹d pochodzi œwierk, który górale zawieÿli na Bo e Narodzenie do Watykanu. Odwiedziliœmy te siostry Urszulanki Szare w Jaszczurówce. W klasztorze spotkaliœmy pe³n¹ ycia i pogody ducha siostrê Alfonsê, która w grudniu tego roku giego cz³owieka, tej granicy staram siê nie przekraczaæ nigdy. Wierzê w zjawisko " powracaj¹cej fali", czyli wczeœniejszy lub póÿniejszy, lecz nieuchronny, powrót do cz³owieka tego samego z³a lub dobra, czasem spotêgowanych, które sam posy³a³ do innych ludzi. Hobby - moje to przede wszystkim pi³ka no na i historia. To pierwsze doprowadzi³o mnie jedynie do powa nej kontuzji kolana, odczuwalnej do dziœ, wiêcej szczêœcia mia³em z powodu mojej pasji do historii. Z powodzeniem startowa³em w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym, jako laureat pi¹tego miejsca w kraju mia³em zwolnienie z historii z ocen¹ bardzo dobr¹ z matury i wolny wstêp na studia wy sze na kierunku nauk politycznych. Nie skorzysta³em jednak z tej szansy edukacji, gdy powoli przejmowa- ³em obowi¹zki nastêpcy w gospodarstwie rodzinnym. Kobiety - by³y i s¹ dla mnie impulsem do wszelkiej aktywnoœci, Ÿród³em radoœci i spe³nienia. ycie bez nich, bez wzglêdu na rolê, jak¹ ka da z nich w nim spe³nia by³oby md³e koñczy 100 lat. Pogoda dopisywa- ³a przez ca³y czas i dlatego mogliœmy, po dojechaniu kolejk¹ linow¹ na Guba³ówkê, podziwiaæ piêkno gór. W drodze powrotnej odwiedziliœmy Bachledówkê, LudŸmierz oraz agiewniki. Do Wrzeœni powróciliœmy zmêczeni, ale pe³ni Lubiê - podró owaæ, mia³em w yciu sporo szczêœcia do piêknych wyjazdów, by³em jako wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej z oficjalnymi wizytami w Chinach, Szwecji i we W³oszech. Bra³em udzia³ w rejsie czarnomorskim i œródziemnomorskim w przepiêknych portach tego rejonu œwiata - Odessie, Pireusie, Stambule i w egipskiej Aleksandrii. Wra eñ i przygód z takich miejsc nie zapomnê do koñca ycia. Nauczycieli - mia³em wspania- ³ych od samego pocz¹tku szko³y, co w po³¹czeniu z wpojonym i wyegzekwowanym przez rodziców "œwiêtym" obowi¹zkiem nie opuszczania lekcji musia³o przynosiæ efekty. Muszê tu wspomnieæ p. Krytenko, p. Maciejewicza, moich wychowawców Bronis³awê Madaj, Boles³awa Œwiêciochowskiego, Walerego Sobkowiaka. Ogromny wp³yw na moj¹ osobowoœæ wywarli ojcowie paulini. Mój pierwszy nauczyciel religii o. Antoni oraz o. Jerzy Tomziñski - to byli mistrzowie, pamiêtam jeszcze tamte lekcje. Urodzi³em siê - 11 wrzeœnia (tego samego dnia co babcia Siekierkowa - moja ulubiona bohaterka "Losu powtórzonego" J.Wiœniewskiego ) 45 lat temu w GnieŸnie. Podobno wzbudzi³em nieco zainteresowania na porodówce, gdy urodzi³em siê w czepku. Z moim przyjœciem na œwiat by³o te sporo zamieszania, gdy moja mama dzieñ wczeœniej uzbiera³a wóz ziemniaków, niestety z bardzo z³ym skutkiem dla nas obojga, i tylko szybka interwencja w szpitalu w GnieŸnie uratowa³a mi ycie. Wieœ - dla mnie to nie tylko miejsce zamieszkania i pracy, ale przede wszystkim styl, model i filozofia ycia, w których bardziej ni gdziekolwiek indziej w charakter cz³owieka wpisane s¹: pracowitoœæ, obowi¹zkowoœæ, patriotyzm, poczucie to samoœci religijnej i kulturowej, a tak e szacunek dla w³asnoœci i respekt wobec potêgi si³ natury. Jaros³aw Sobczak - naczelnik Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Mi- ³os³awiu. onaty, troje dzieci. Zwi¹zek Emerytów i Rencistów Solidarnoœæ na pielgrzymce wra eñ. Prze yliœmy wielkie chwile, podziwialiœmy piêkno naszej ojczystej kultury i otaczaj¹cej przyrody. Ks. Tadeusz przekaza³ nam nauki dotycz¹ce wiary i mi³oœci do bliÿniego, co d³ugo pozostanie w naszych sercach. T. Piskor

13 Przegl¹d Powiatowy Lipiec M³odzi samorz¹dowcy Idea funkcjonowania samorz¹du lokalnego zak³ada aktywny udzia³ w jego wspó³tworzeniu. Do takiego aktywnego udzia³u m³odych obywateli zachêca M³odzie owa Rada Powiatu. Instytucja zrzeszaj¹ca uczniów wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych, powsta³a we wrzeœniu ubieg³ego roku z inicjatywy Pani Profesor Teresy Jab³oñskiej i Adama Jasinskiego, stawia sobie za g³ówny cel próbê wychowania œwiadomych obywateli. A jakie by³y pocz¹tki istnienia Rady? Pierwszym krokiem by³o poznanie teorii istnienia samorz¹dów. Dziêki analizie aktów prawnych, mieliœmy okazjê lepiej przygotowaæ siê do praktycznych dzia- ³añ. Pozalekcyjne zajêcia przygotowane i w ciekawy sposób prowadzone przez nauczycieli historii i wiedzy o spo³eczeñstwie, w LO im. Henryka Sienkiewicza - Pani¹ Profesor Teresê Jab³oñsk¹ i Pani¹ Profesor Ewê Lewandowsk¹ da³y nam merytoryczne podstawy do rozmów o samorz¹dzie terytorialnym. Pierwsze takie spotkanie z udzia³em uczniów wszystkich wrzesiñskich szkó³ odby³o siê z Naczelnikiem Wydzia³u Organizacyjno-Prawnego Adamem Jasinskim. W kolejnym uczestniczyli przedstawiciele w³adz powiatowych -Starosta Dionizy Jaœniewicz i Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tadeusz Œwi¹tkiewicz. Dziêki spotkaniom takim jak te, miêdzy samorz¹dowcami a nami - ich przysz³ymi, zapewne, nastêpcami, nawi¹za³a siê niæ porozumienia i partnerstwa. Pod koniec listopada rozpoczê³a siê realizacja zadañ w poszczególnych szko³ach. LO zajmowa³o siê kultur¹ i promocj¹ powiatu. W ramach swojej pracy w pocz¹tkach grudnia odwiedziliœmy Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej. W tym samym czasie w jedn¹ z grudniowych sobót w LO odby³o siê szkolenie organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, prowadzone przez wolontariuszy - "M³odzi Obywatele Dzia³aj¹". Pod koniec grudnia 2005 r. we wszystkich Nabór zakoñczony Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Spó³dzielnia Socjalna UL przyst¹pi³o do kolejnego etapu aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, której uwieñczeniem bêdzie za³o enie spó³dzielni. Etap ten polega na przeprowadzeniu cyklu spotkañ osób niepe³nosprawnych z komisj¹ rekrutacyjn¹. Na spotkanie z komisj¹ zaproszone zosta³y osoby niepe³nosprawne, które wy³oniono spoœród ankiet przeprowadzonych w roku ubieg³ym, i które podczas spotkañ informacyjnych wyrazi³y chêæ podjêcia zatrudnienia w spó³dzielni. Dotychczas odby³y siê trzy spotkania z mieszkañcami gminy: Wrzeœnia: , i oraz spotkanie z mieszkañcami gmin: Nekla, Mi³os³aw, Pyzdry i Ko³aczkowo ( ). Komisja, w sk³ad której wchodz¹: doradca zawodowy, psycholog oraz lekarz medycyny przeprowadzi³a 137 rozmów kwalifikacyjnych. Proces kwalifikacji polega³ na zdobyciu informacji na podstawie nastêpuj¹cych kryteriów: doœwiadczenia szko³ach odby³y siê wybory czworga reprezentantów M³odzie- owej Rady Powiatu z ka dej ze szkó³. W LO najwiêksz¹ liczbê g³osów uzyskali: Andrzej Kulma, Dawid Jakubowski, Bartosz Gaca i Martyna Borowczyk. Z pocz¹tkiem roku kalendarzowego rozpoczê³y siê wspólne zebrania sprawozdawcze, które odbywa³y siê w szko³ach, a póÿniej w sali sesyjnej Powiatowego Urzêdu Pracy. Na jednym z takich zebrañ w obrêbie M³odzie owej Rady ukonstytuowa³y siê grupy, w których kryterium przynale noœci sta³a siê nie szko³a, ale miejsce zamieszkania w jednej z piêciu gmin powiatu. Obecnie cz³onkowie M³odzie owej Rady Powiatu badaj¹ historiê swoich gmin, zwracaj¹ uwagê na ich najwa niejsze zabytki, imprezy kulturalne, bazy noclegowe i gastronomiczne, gospodarkê, infrastrukturê czy promocjê oraz odwiedzaj¹c urzêdy. Mieszkañcy naszej gminy przygotowuj¹ siê tak e do realizacji pomys³u Bartosza Gacy - stworzenia Sieci M³odych Przewodników, której zadaniem by³oby oprowadzanie zainteresowanych po najciekawszych zak¹tkach Wrzeœni. Ju teraz trudno przeceniæ pozytywne skutki istnienia Rady. Dotychczas mieliœmy okazjê przede wszystkim lepiej poznaæ " ywy obraz" funkcjonowania samorz¹du terytorialnego, przyjrzeæ siê pracy urzêdników i w³adz, którzy zawsze chêtnie przychodzili z yczliw¹ pomoc¹ i zainteresowaniem. Mamy nadziejê, e nasze zaanga owanie pozwoli zwiêkszyæ spo³eczne zaufanie dla administracji samorz¹dowej. Realizuj¹c nasze plany pamiêtamy, e to cz³owiekowi ma ona s³u yæ i o jego dobru nale y przede wszystkim pamiêtaæ. Martyna Borowczyk uczennica LO zawodowego, wykszta³cenia, stanu zdrowia, niekaralnoœci oraz ogólnej oceny prezentacji kandydata. Badaj¹cy, na podstawie kwestionariusza analizowali motywacjê danej osoby do podjêcia zatrudnienia, pytali o przyczyny braku pracy oraz oceniali predyspozycje psychiczne, fizyczne do wykonywania okreœlonych zadañ. Wy³oniona grupa niepe³nosprawnych, zale nie specyficznych uzdolnieñ i stanu zdrowia zajmowaæ siê bêdzie wymienionymi dziedzinami aktywnoœci zawodowej: prowadzeniem domu i ogrodu, pracami porz¹dkowymi w firmach lub opiek¹ nad dzieæmi lub osobami starszymi. W dniu r. komisja sporz¹dzi³a listê rankingow¹ osób, spoœród których Rada Partnerstwa wybierze grupê niepe³nosprawnych, którzy pocz¹wszy od lipca przejd¹ cykl szkoleñ: wg modu³u psychologicznego, biznesowego i praktycznego. Lidia Tarczyñska Patrz, gdzie wyrzucasz œmieci! Kontrola wysypiska w Waldze by³a przedmiotem obrad Komisji Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leœnictwa, które odby³o siê 21 czerwca br. W zesz³ym roku Powiatowy Fundusz Ochrony Œrodowiska przeznaczy³ z³ na rekultywacjê wysypiska, tyle samo œrodków przeznaczy³a na ten cel gmina Pyzdry. Na³o ono pierwsz¹ warstwê ziemi, ale, aby zakoñczyæ proces rekultywacji, nale y zasypaæ obszar pó³metrow¹ warstw¹ ziemi, posiaæ trawê i posadziæ drzewa. Trzeba równie poprawiæ nadzór, gdy w dalszym ci¹gu, przewa - nie noc¹, na wysypisko s¹ nielegalnie wywo one odpady - "na dziko". Potrzeba dalszych nak³adów pieniê nych, które bêdziemy starali siê pozyskaæ z funduszy unijnych - mówi przewodnicz¹cy Co dziesi¹ty przypadek nowotworu u kobiet to nowotwór raka szyjki macicy. By³oby ich o wiele mniej, gdyby kobiety regularnie poddawa³y siê badaniu cytologicznemu. Wczesne wykrycie zmian przedrakowych to najpewniejszy sposób ich wyleczenia. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia zachêca do skorzystania z PRO- GRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Rozwój raka poprzedza stosunkowo d³ugi, bo kilkuletni okres zmian przedrakowych. S¹ one mo liwe do wykrycia poprzez stwierdzenie nieprawid³owoœci w komórkach nab³onka szyjki macicy; mo na je wyleczyæ. Jednak zmiany nieleczone przekszta³caj¹ siê w komórki rakowe, które z czasem zaczynaj¹ atakowaæ tak e narz¹dy s¹siaduj¹ce z macic¹ i dawaæ przerzuty m.in. do w¹troby czy p³uc. Na tym etapie szanse wyleczenia s¹ o wiele mniejsze. Szacuje siê, e co roku w Polsce na raka szyjki macicy umiera ok. 2 tys. kobiet. Dlatego tak wa ne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych i ich wyleczenie. Choroba mo e dotkn¹æ ka d¹ z kobiet, choæ wyró niæ mo na kilka czynników ryzyka: infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, wczesne rozpoczêcie wspó³- ycia, du a liczba partnerów seksualnych, du a liczba porodów, palenie papierosów. Najczêœciej nowotwór stwierdza siê u kobiet w wieku lat. G³ówn¹ metod¹ wykrywania wczesnych zmian w nab³onku macicy jest badanie cytologiczne. Jest ono nieinwazyjne i bezbolesne, wynik znany jest po kilku - kilkunastu dniach. Badanie nale- y powtarzaæ przynajmniej co 3 lata. Badanie takie mo na wykonaæ w ramach finansowanego przez Komisji - Jerzy Mazurkiewicz. Dalsza czêœæ posiedzenia Komisji odby³a siê w budynku Starostwa. Tam e przedstawiciele gmin Mi³os³aw, Ko³aczkowo i Pyzdry poinformowali o realizacji gminnych Programów Gospodarki Odpadami. Wszystkie gminy powiatu przyst¹pi³y do Zwi¹zku Gmin Szlaku Piastowskiego, powo³anego do budowy Zak³adu Zagospodarowania Odpadów w GnieŸnie. Bol¹czk¹ jest brak gminnych punktów zbierania odpadów. Jedyny taki powsta³ w Pyzdrach - poinformowa³a Ma³gorzata Lisiecka z Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeœni. Z przedstawionego przez ni¹ raportu z zakresu realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami wynika, e tworzywa sztuczne s¹ w powiecie odpowiednio selekcjonowane i sk³adowane. Niestety, brakuje kontenerów do zbiórki papieru - jest ich stanowczo za ma³o! Powiat zakupi³ 13 pojemników do zbiórki przeterminowanych leków, a tak e nawi¹za³ kontakt z firm¹, która bezp³atnie dostarczy- ³a pojemniki i kartony do sk³adowania zu ytych baterii, poddawanych nastêpnie recyclingowi. Ma³gorzata Lisiecka podkreœli³a rolê edukacji ekologicznej wœród najm³odszych. W³aœnie do nich Wydzia³ Œrodowiska kieruje ró norodne akcje i konkursy, maj¹ce na celu rozbudzenie w dzieciach obowi¹zku troszczenia siê o œrodowisko naturalne. Ka dy z nas, w trosce o czyst¹ planetê, powinien w³¹czyæ siê w dzia³ania ekologiczne. Sortowanie odpadów jest pierwszym krokiem w dzia³aniach na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego. (agda) PROGRAMY PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ WIELKOPOLSKI ODDZIA WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2006 ROKU NFZ programu profilaktycznego, zg³aszaj¹c siê do jednej z placówek realizuj¹cych ten program. Jest on adresowany do kobiet w wieku lat, które nie uczestniczy³y w programie profilaktyki raka szyjki macicy w roku 2004 lub 2005 (chyba, e lekarz zaleci czêstsze badanie). Je eli wynik cytologii wzbudzi jakiekolwiek w¹tpliwoœci lekarza, pacjentka zostanie skierowana na badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków, a w przypadku stwierdzenia choroby - na leczenie. Liczba placówek realizuj¹cych etap podstawowy programu w 2006 roku: 54. Lista: PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POWIECIE WRZESIÑSKIM REALIZUJE AMIKA KON- SORCJUM MEDYCZNE PRZYCHODNIA SPECJALI- STYCZNA WE WRZEŒNI, UL. PIASTÓW 16, TEL Co pi¹ty nowotwór, stwierdzony u kobiet w Polsce, to rak piersi. Im póÿniej zostaje rozpoznany, tym mniejsze s¹ szanse jego wyleczenia, a wiêc i uratowania ycia. Dlatego tak wa ne jest, by Polki regularnie przeprowadza³y samobadanie, a tak e poddawa³y siê badaniu mammograficznemu piersi - diagnostyce, która pozwala wykryæ zmiany nowotworowe u ich pocz¹tku. Wielkopolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia finansuje PROGRAM PROFILAKTY- KI RAKA PIERSI i zachêca kobiety w wieku od 50 do 69 lat do skorzystania z mo liwoœci wykonania i oceny mammografii w placówkach, które zawar³y stosown¹ umowê z Wielkopolskim Oddzia³em Wojewódzkim NFZ (lista poni ej). Przyczyny rozwoju nowotworu z³oœliwego raka sutka nie s¹ do koñca znane. Wœród czynników ryzyka wymienia siê m.in. wiek pomiêdzy 50 a 69 lat, wyst¹pienie raka piersi wœród cz³onków rodziny, mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 i/lub BRCA 2, pierwsz¹ miesi¹czkê przed 14. rokiem ycia, menopauzê po 55. roku ycia, urodzenie dziecka po 35. roku ycia, bezdzietnoœæ, inne ni nowotwór choroby piersi. Mammografia jest najskuteczniejsz¹ metod¹ wykrywania zmian w tkance piersi - wykrywa je w proc. przypadków. Powinno siê j¹ wykonywaæ co dwa lata (chyba, e lekarz zaleci czêstsze badanie). Jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym. Jeœli wynik badania mammograficznego, wykonanego w ramach programu, wzbudzi w¹tpliwoœci lekarza, skieruje on pacjentkê na dalsz¹ diagnostykê (badanie fizykalne i ewentualnie USG piersi, w razie potrzeby biopsjê), a jeœli oka e siê to konieczne - tak e na leczenie. Liczba œwiadczeniodawców realizuj¹cych etap podstawowy w 2006 roku: 27 Lista: PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POWIECIE WRZESIÑSKIM REALIZUJ : SAMODZIEL- NY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŒNI, UL. S OWACKIE- GO 2, TEL , , AMIKA KONSORCJUM ME- DYCZNE PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA WE WRZEŒNI, UL. PIASTÓW 16, TEL.: WSOiOZ OG OSZENIE Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni przyst¹pi³ do realizacji programu aktywizacji zawodowej dla m³odzie y do 25 lub do 27 roku ycia - w okresie 12 m-cy od ukoñczenia szko³y wy szej, chc¹cej uruchomiæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie gmin: Wrzeœnia, Pyzdry, Mi³os³aw, Ko³aczkowo, Nekla, której kwalifikacje i pomys³ na dzia³alnoœæ najbardziej bêd¹ odpowiada³y potrzebom ich mieszkañców. W ramach programu przewidziane jest szkolenie dotycz¹ce rozpoczêcia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej dla 5 osób oraz dotacje w wysokoœci do ,10 z³ dla 5 osób. Bli sze informacje mo na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2 pok. nr 9 tel

14 14 Lipiec 2006 Oddzielna p³atnoœæ... P³atnoœæ z tytu³u cukru zosta- ³a wprowadzona w celu rekompensowania plantatorom buraków spadku przychodów, jaki powoduje reforma unijnego rynku cukru obowi¹zuj¹ca od 1 lipca 2006 roku. Reforma ta obni a ceny skupu buraków. Osob¹ uprawnion¹ do uzyskania oddzielnej p³atnoœci z tytu³u cukru, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o p³atnoœciach bezpoœrednich do gruntów rolnych, jest producent rolny, który spe³nia warunki do przyznania jednolitej p³atnoœci obszarowej w danym roku, i który zawar³ na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowê dostawy buraków cukrowych albo na rok gospodarczy 2005/2006 umowê dostawy buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzek³ siê w roku gospodarczym 2006/ 2007 przyznanej kwoty cukru. Oddzielna p³atnoœæ z tytu³u cukru jest przewidziana tylko dla producentów rolnych, którzy z³o ¹ wniosek o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie p³atnoœci z tytu- ³u wsparcia dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wnioski o przyznanie oddzielnej p³atnoœci z tytu³u cukru na rok 2006 nale y sk³adaæ w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w³aœciwych ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê wnioskodawcy, w terminie do 30 czerwca 2006 r. P³atnoœæ z tytu³u cukru przyznaje na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê wnioskodawcy kierownik biura powiatowego ARiMR. Agencja wyp³aci plantatorom buraków p³atnoœæ z tytu³u cukru raz w roku, w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. W odró nieniu od p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych, oddzielna p³atnoœæ z tytu³u cukru nie mo e zostaæ przekazana przejmuj¹cemu w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego. W przypadku œmierci producenta rolnego, który wyst¹pi³ z wnioskiem o przyznanie oddzielnej p³atnoœci z tytu³u cukru, przed dniem wydania decyzji w sprawie przyznania tej p³atnoœci, p³atnoœæ z tytu³u cukru przyznaje siê z urzêdu spadkobiercy, któremu przyznano jednolit¹ p³atnoœæ obszarow¹ na podstawie z³o onego do kierownika biura powiatowego Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Projekt częściowo sfinansowany przez Unię Europejską PLAN SZKOLEÑ Przegl¹d Powiatowy ARiMR wniosku o przyznanie p³atnoœci, której dotyczy³ wniosek spadkodawcy. Wysokoœæ p³atnoœci cukrowej w danym roku kalendarzowym zostanie ustalona jako iloczyn iloœci buraków cukrowych objêtych umow¹ dostawy, przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego i stawki tej p³atnoœci na 1 tonê buraków cukrowych. W rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 318/2006 okreœlenie "cukier kwotowy" oznacza ka d¹ wielkoœæ produkcji cukru przypisan¹ do danego roku gospodarczego w ramach kwoty danego przedsiêbiorstwa. Stawkê p³atnoœci cukrowej okreœli corocznie, w drodze rozporz¹dzenia, Rada Ministrów, uwzglêdniaj¹c wysokoœæ kwoty przewidzianej na ten cel w rozporz¹dzeniu Rady (WE) Nr 1782/2003 oraz kurs wymiany ustalony zgodnie z rozporz¹dzeniem Komisji (WE) Nr 2808/98 z 22 grudnia 1998 r. ustanawiaj¹cym szczegó³owe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 349 z r., str. 36, z póÿn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 238, z póÿn. zm.). ARiMR Powiatowy Urz¹d Pracy we Wrzeœni planuje w II pó³roczu 2006 r. zorganizowaæ szkolenia dla osób bezrobotnych wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach dwóch projektów: Droga do kariery" realizowany w ramach Dzia³anie 1.2 Perspektywy dla m³odzie y. Szkolenia organizowane w ramach tego projektu przeznaczone s¹ dla bezrobotnych poni ej 25 roku ycia, zarejestrowanych do 24 miesiêcy w Urzêdzie Pracy. Dla tej grupy bezrobotnych planowane s¹ w II pó³roczu 2006 r. nastêpuj¹ce szkolenia: 1. "Jak rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹?" dla 10 osób. Planowany termin szkolenia: wrzesieñ 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby zamierzaj¹ce rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zapisy przyjmowane s¹ od czerwca 2006 r. 2. "Operator wózków wid³owych" dla 15 osób. Planowany termin szkolenia: listopad 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - prawo jazdy kat B, - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia. Zapisy przyjmowane bêd¹ od wrzeœnia 2006 r. Kolejna szansa" realizowany w ramach Dzia³anie 1.3 Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa- ³ego bezrobocia. Szkolenia organizowane w ramach tego projektu przeznaczone s¹ dla bezrobotnych zarejestrowanych do 24 miesiêcy w Urzêdzie Pracy, w wieku powy ej 25 lat. Dla tej grupy bezrobotnych planowane s¹ w II pó³roczu 2006 r. nastêpuj¹ce szkolenia: 1. "Jak rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹?" dla 10 osób. Planowany termin szkolenia: sierpieñ 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby zamierzaj¹ce rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zapisy przyjmowane s¹ od czerwca 2006 r. 2. "Obs³uga kasy fiskalnej" dla 12 osób. Planowany termin szkolenia: paÿdziernik 2006 r. Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: - wykszta³cenie minimum podstawowe, - szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych prac¹ w handlu. - w pierwszej kolejnoœci kierowane bêd¹ osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia. Zapisy przyjmowane bêd¹ od sierpnia 2006 r. Udzia³ w szkoleniach jest bezp³atny. O przyjêciu na kurs decyduje komisja kwalifikacyjna. Zapisy przyjmowane s¹ w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 2 w sali nr 6. 7 lutego br. Zarz¹d Powiatu we Wrzeœni podj¹³ uchwa³ê w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadañ publicznych powiatu wrzesiñskiego w roku Zadania polegaæ mia³y na upowszechnieniu kultury fizycznej i sportu wœród mieszkañców powiatu, organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i m³odzie y, propagowaniu kultury, sztuki i ochrony tradycji. Na posiedzeniu Zarz¹du w dniu 30 maja zosta³a podjêta uchwa³a w sprawie zatwierdzenia podzia³u œrodków bud etowych na wspieranie zadañ publicznych powiatu. Podzia³ œrodków bud etowych na realizacjê zadañ powiatu wrzesiñskiego z dziedziny kultury fizycznej i turystyki: 1.1 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie y z terenu powiatu wrzesiñskiego: - UKS Olimp - na organizacjê obozu sportowego z³ - Wrzesiñskie Towarzystwo Tenisowe - na organizacjê obozu tenisowego dla dzieci i m³odzie y z terenu powiatu wrzesiñskiego z³ - Uczniowski Klub Sportowy ELEKTRON - na szkolny klub eglarski z³ - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Mi³os³aw - na organizacjê IV obozu zdrowotnego w Jaros³awcu z³ - Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wœród mieszkañców powiatu, organizacji wypoczynku i czasu wolnego dzieci i m³odzie y z³ 1.2 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promuj¹cych aktywnoœæ ruchow¹ i zdrowy styl ycia: - Uczniowski Klub Sportowy "Diab³y" - na powiatowy "Dzieñ dziecka" z³ - Wrzesiñska Brygada Kolarska - na zorganizowanie VI Crossu Kolarzy MTB Wrzeœnia z³ 1.3 Wspomaganie rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej na terenach nadwarciañskich powiatu wrzesiñskiego: Konkurs rozstrzygniêty - Towarzystwo Turystyki Wodnej "PERKOZ" - na zagospodarowanie skrajnego pasa skarpy wzd³u rzeki warty w okolicach Pyzdr z³ ¹czna kwota dotacji na realizacjê zadañ powiatu wrzesiñskiego z dziedziny kultury fizycznej i turystyki to z³ Podzia³ œrodków bud etowych na realizacjê zadañ powiatu wrzesiñskiego z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji: - Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - na organizacjê Miêdzynarodowych Folklorystycznych Warsztatów Tanecznych pt. "Taniec jêzykiem narodów" z³ - Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr" - na zorganizowanie imprezy "Sztuka ³¹czy - Spotkanie z Ameryk¹" z³ - Stowarzyszenie Chór "Camerata" - na prowadzenie i dyrygowanie chórem z³ - Uczniowski Klub Sportowy "Diab³y" - na prowadzenie zespo- ³u folklorystycznego "Ziemia Wrzesiñska" z³ - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Mi³os³aw - na organizacjê V Powiatowego Konkursu Jêzyka Angielskiego z³ - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Mi³os³aw - na organizacjê III Festiwalu Piosenki Anglojêzycznej z³ - Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet Oddzia³ Wielkopolski - na zorganizowanie Interdyscyplinarnych Warsztatów Twórczych z³ - Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet Oddzia³ Wielkopolski - na zorganizowanie Miêdzynarodowego Wakacyjnego Konwoju Kulturalnego z³ - Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno - Turystyczne "Szansa" - na imprezê "Po egnanie lata" z³ ¹czna kwota dotacji na realizacjê zadañ powiatu wrzesiñskiego z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji z³ Powiatowy Zarz¹d Dróg we Wrzeœni poszukuje kandydata na stanowisko urzêdnicze: referent ds. administracyjno - ekonomicznych w wymiarze 1/2 etatu Wymagania niezbêdne: 1. Wykszta³cenie œrednie lub wy sze o kierunku ekonomicznym, administracyjnym lub pokrewnym 2. Umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (Word, Excel) Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B Zakres zadañ na stanowisku: obs³uga administracyjna i ekonomiczna jednostki Wymagane dokumenty: list motywacyjny wraz z CV oraz wszystkie dokumenty poœwiadczaj¹ce wymagania niezbêdne i dodatkowe; umiejêtnoœæ obs³ugi komputera sprawdzona bêdzie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Termin i miejsce sk³adania dokumentów: do dnia 10 lipca 2006 r., godz w siedzibie PZD we Wrzeœni, ul. Kaliska 1. Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przyjmie sta ystê Wymagania: wykszta³cenie wy sze (magister/licencjat). Preferowane kierunki: europeistyka/integracja europejska, nauki polityczne, socjologia lub pokrewne. List motywacyjny wraz z CV i zdjêciem prosimy sk³adaæ w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, ul. Chopina 10, w terminie do 10 lipca br. red

15 Przegl¹d Powiatowy Lipiec Oferty pracy z dnia r. Pracownik dzia³u automatyzacji - KOS ELEKTRO-SYSTEM Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie min. œrednie techniczne, znajomoœæ zagadnieñ automatyzacji, umiejêtnoœæ pracy w zespole. Pozosta³e informacje: CV, list motywacyjny + zdjêcie na adres firmy lub mail: Sprzedawca-magazynier - BIMEX S.J. Kwalifikacje: œrednie techniczne, podstawy obs³ugi komputera, mile widziane doœwiadczenie w bran y metalowej, elektrycznej lub malarskiej. Malarz / murarz - AURA Sp. o.o. Kwalifikacje: Pozosta³e informacje: CV i œwiadectwa pracy prosimy zabraæ na rozmowê kwalifikacyjn¹ do pracodawcy: AURA Sp. z o.o. ul. Fabryczna 44, Wrzeœnia. Pracownik do obs³ugi serwisu agd i rtv - SERV-SERWIS sp. z o.o. Kontakt: Andrzej Piasecki, tel , Opole, ul. Poniatowskiego 4/1. Monter uk³adów telekomunikacyjnych - INDESSA Sp. z o.o. Kwalifikacje: technik elektryk, technik elektronik, mo e byæ równie po szkole zawodowej, potrzebni równie pracownicy fizyczni. Pozosta³e informacje: INDESSA Sp. z o.o. Wrzeœnia, ul. Wroc³awska 42, tel. (0-61) w godz Kasjer-sprzedawca - EVA. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, praca na stacji paliw. Kontakt: Micha³ Kominek, tel Monter urz¹dzeñ przemys³owych - Przedsiêbiorstwo Wielobran owe. Kwalifikacje: byli pracownicy firmy Instal Poznañ lub IPE. Pozosta³e informacje: Przedsiêbiorstwo Wielobran owe Piaseczny Robert, tel , S³omowo 56. Pracownik ochrony - PROTECTOR Agencja Ochrony. Kwalifikacje: Firma zatrudni na sta³e, zapewnia mo liwoœæ: kszta³cenia, awansu, atrakcyjnych zarobków, dofinansowania dojazdów. Pozosta³e informacje: kontakt osobisty - wtorek, œroda, czwartek w godz , Poznañ, ul. B. Limanowskiego 10 m.12. Sprzedawca-doradca handlowy - Twoje Okno Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, znajomoœæ obs³ugi komputera. Mo e to byæ STA, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE lub zatrudnienie. Pozosta³e informacje: TWOJE OKNO, Krzysztof Wieczorek, ul. GnieŸnieñska 26, Wrzeœnia tel. 061 / , dzwoniæ tylko w godz lub Murarz - KES. Kwalifikacje: fachowiec. Pozosta³e informacje: KES tel Robotnik drogowy - AGROBUD. Kwalifikacje: wykszta³cenie dowolne, liczy siê chêæ do pracy, przy 4 zatrudnionych osobach pracodawca jest w stanie zagwarantowaæ samochód. Pozosta³e informacje: AGROBUD, Faszynowa 22, Poznañ, tel Miros³aw Anio³. Kelner (ka) - Hotel POLONIA-PODSTOLICE. Kwalifikacje: wykszta³cenie min.œrednie, mile widziana znajomoœæ jêzyka obcego. Informacje: HOTEL, tel. (061) Pracownik biurowy - sekretarka - KRAL. Kwalifikacje: dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego (rozmowa kwalifikacyjna w jêzyku niemieckim), wykszta³cenie minimum œrednie. Konsultant ds. ekspozycji - TARGET. Kwalifikacje: osoba bêdzie odpowiedzialna za: odwiedzanie ma³ych i œrednich sklepów, prawid³ow¹ ekspozycjê i dystrybucjê produktów, podtrzymywanie dobrych kontaktów z klientami. Informacje: CV i list motywacyjny: lub TARGET-REKRUTACJA, ul.piotrowska 270, ódÿ. Murarz / pomocnik murarza - Karo -Bis. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, mile widziany absolwent po szkole. Pracownik produkcyjny - KROMBERG&SCHUBERT. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, zdolnoœci manualne, obs³uga komputera, dyspozycyjnoœæ (praca na trzy zmiany). Pozosta³e informacje: KS LOGISTIK GMBH POLSKA Sp. Komandytowa, Swarzêdz, ul. Rabowicka 10/4, CV + list motywacyjny. Spawacz - KROMBERG&SCHUBERT. Kwalifikacje: uprawnienia tig, mig, mag, wykszta³cenie zawodowe. Pozosta³e informacje: Meramont, Koœciuszki 14, Wrzeœnia, p. Matczak, tel Szwaczka - MC ENLI. Kwalifikacje: wykwalifikowana szwaczka z doœwiadczeniem zawodowym. Stolarz (wysoko wykwalifikowany) - KLAFS Sp. z o.o. Kwalifikacje: zawodowe-stolarz, praktyka w zawodzie. Pozosta³e informacje: KLAFS Sp. z o.o. Bagatelka 2, Mi³os³aw, CV + list motywacyjny na adres j.w. Brukarz - BET-BRUK. Kwalifikacje: doœwiadczenie jako brukarz. Pozosta³e informacje: Aleksander Oczko (0-33) Kelnerka - MC ENLI. Kwalifikacje: doœwiadczenie w gastronomii, obs³uga kasy fiskalnej. Kontakt z pracodawc¹: tel Sprzedawca w kwiaciarni - Kwiaciarnia AZALIA. Kwalifikacje: tylko osoby studiuj¹ce. Pozosta³e informacje: Hanna Miko³ajczak, tel Operator wózków wid³owych/pakowacz - Kwalifikacje: wykszta³cenie najlepiej œrednie techniczne, ewentualnie zawodowe, uregulowany stosunek do s³u by wojskowej, na stanowsko kierowca wózka wid³owego konieczne uprawnienia. CV sk³adaæ na adres: GESTAMP POLSKA Sp. z o.o. ul. Dzia³kowców 12, Wrzeœnia, Adam echtañski. Kucharz - PHUP SZIM. Kwalifikacje: zawodowe kucharz. Pozosta³e informacje: Grzegorz Szambelañski, tel , Sprzedawca-kierowca - Indrob. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B, uregulowany stosunek do s³u by wojskowej. Kontakt z pracodawc¹: Szwaczka - Maxi Moda. Kwalifikacje: 1-2 lata doœwiadczenia. Stolarz meblowy - LEGEART Sp. z o.o. Pozosta³e informacje: LEGEART Sp. z o.o. ul. Gorzys³awa 27, Poznañ, tel. (061) Pakowacz / kierowca wózka wid³owego - WORK SERVICE. Kwalifikacje: pakowacz - 1 stanowisko kierowca wózka, kolejne stanowisko - wykszta³cenie œrednie lub zawodowe Pozosta³e informacje: (0-61) wew. 28, WORK SERVICE. Elektromechanik - PASZ KONSPOL Sp. z o.o. Kwalifikacje: umiejêtnoœæ przezwajania silników, uprawnienia do 15 kv. Pozosta³e informacje: PASZ KONSPOL Sp. z o.o. Gier³atowo k/nekli, 061/ Pracownik budowlany - Przedsiêbiorstwo Ogólnobudowlane. Kwalifikacje: ocieplanie budynków. Pozosta³e informacje: Miros³aw WoŸniak, tel Handlowiec - DAWID Hurtownia Rajstop. Kwalifikacje: doœwiadczenie jako przedstawiciel handlowy, doœwiadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego (samochód oraz telefon s³u bowy komórkowy bêdzie do dyspozycji). Pozosta³e informacje: CV oraz list motywacyjny wraz ze zdjêciem przes³aæ na adres: HURTOWNIA DAWID, Wrzesnia, ul. Szafirowa 26, S³awomir Spychalski, tel Spawacz - Zak³ad Prod. Wronikowski. Kwalifikacje: uprawnienia na spawanie elektryczne lub gazowe, sta pracy jako spawacz. Pozosta³e informacje: Marian Wronikowski, Bierzglinek, tel Pracownik myjni - TIR COMPLEX. Kwalifikacje: Pozosta³e informacje: TIR COMPLEX, tel. (061) Brygadzista - ART-BET. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie / technik budowlany, uprawnienia budowlane. Pozosta³e informacje: ART-BET, Irena Jankowiak, ul. Niedzia³kowskiego 40, Zak³ad Kijewo, Œroda Wlkp. tel. (061) Kierowcy-operatorzy - ART-BET. Kwalifikacje: operator wêz³a betoniarskiego, kierowca operator betomieszarki z pomp¹, kierowca uprawnienia HDS, kierowca C+E, operator wózka, operator koparki. Pozosta³e informacje: ART-BET, Irena Jankowiak, ul. Niedzia³kowskiego 40, Zak³ad Kijewo, Œroda Wlkp. tel. (061) Robotnicy budowlani (ró ne zawody) - ART-BET. Kwalifikacje: betoniarz zbrojarz, murarz, tynkarz, posadzkarz, pracownik fizyczny. Pozosta³e informacje: ART-BET, Irena Jankowiak, ul. Niedzia³kowskiego 40, Zak³ad Kijewo, Œroda Wlkp. tel. (061) Murarze i pomocnicy murarza - ZDROJEWSKI PHU. Kwalifikacje: Pozosta³e informacje: Zdrojewski tel. (061) , kom Tokarz - Fabryka Wsporników EUR. Kwalifikacje: tokarz. Pozosta³e informacje: Fabryka Wsporników EUR, Otoczna 43, Wêgierki, tel. (0-61) Pomocnik murarza - KARO-BIS Kwalifikacje: Pozosta³e informacje: KARO BIS tel Sprzedawca w sklepie agd - DIANA. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, uregulowany stosunek do s³u by wojskowej. Pozosta³e informacje: PHU DIANA, tel. (0-61) Akwizytor-kierowca - AGNES Piekarnia. Kwalifikacje: zawodowe, prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: Piekarnia AGNES, Nekla, ul. Beutlera 5, tel. (061) Piekarz oraz pomocnik piekarza - AGNES Piekarnia. Kwalifikacje: zawodowe. Pozosta³e informacje: Piekarnia AGNES, Nekla, ul. Beutlera 5, tel. (061) Kucharz ma³ej gastronomi - TERRAZYT. Kwalifikacje: praca sezonowa w Skorzêcinie. Pozosta³e informacje: TERRAZYT, ul. Kiliñskiego 11, Wrzeœnia, tel w godz Tokarze,œlusarze, frezerzy - STOMIL Sp. z o.o. Kwalifikacje: fachowcy w ww. zawodach Pozosta³e informacje: STOMIL Œroda Wlkp., tel kadry. Inspektor weterynaryjny - Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy sze weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarz weterynarii. Referent ds. administracyjno-ekonomicznych - Powiatowy Zarz¹d Dróg we Wrzeœni. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy sze lub œrednie (kierunki: ekonomiczny, administracyjny lub pokrewne), umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (Word, Excel), prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: list motywacyjny wraz z CV nale y sk³adaæ do 10 lipca 2006, do godz w siedzibie Powiatowego Zarz¹du Dróg we Wrzeœni, ul. Kaliska 1. Pracownik ochrony fizycznej - Gwarant Sp. z o.o. Kwalifikacje: minimum zawodowe, niekaralnoœæ. Kontakt telefoniczny do pracodawcy: Marcin Rakowski. Pracownik ochrony - Spartakus. Kwalifikacje: poszukiwane osoby z licencj¹ i bez licencji. Kontakt telefoniczny do pracodawcy: Kierowcy kat. B lub kat. D - STOMIL. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. D lub prawo jazdy kat. B (uprawnienia do przewozu osób). Pozosta³e informacje: STOMIL kadry. Pracownik na gospodarstwie rolnym - Skup Trzody Chlewnej i Byd³a. Kwalifikacje: pracownik na gospodarstwie rolnym - hodowla trzody chlewnej, pe³ne wy ywienie, osoba chêtna do pracy. Kierowca samochodu ciê arowego Pozosta³e informacje: Skup Trzody Chlewnej i Byd³a, Jaros³aw Krause, tel , Krzywa Góra 35. Kierowca wózka wid³owego / magazynier - Panopa Logistik Polska Sp. z o.o. Kwalifikacje: uprawnienia na wózki wid³owe, mile widziane doœwiadczenie w pracy na wózku wid³owym, mile widziana znajomoœæ obs³ugi komputera. MO LIWOŒÆ PRZYUCZENIA - KURS NA WÓZKI WID OWE. Pozosta³e informacje: oferty kierowaæ na adres Panopa Logistik Polska Sp. z o.o. Dzia³ Personalny - "oferta pracy", ul. Rabowicka 13, Swarzêdz. Stolarz // monta ysta stela y - TRAK PPH Kwalifikacje: stolarz z doœwiadczeniem, praca na maszynach, 2 zmiany; monta ysta stela y do mebli tapicerowanych - ze znajomoœci¹ zawodu, 1 zmiana. Kontakt z pracodawc¹: tel , p. Zalewski. Monter instalacji elektrycznych, alarmowych, TV - EUREKA. Kwalifikacje: absolwent 2005 lub 2006 ZSZ lub Technikum. Sprzedawca - Sklep Spo ywczo-przemys³owy. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, obs³uga kasy fiskalnej. Pozosta³e informacje: Sklep Spo ywczo-przemys³owy Maria Kucza, Kasztanowa 24, Podstolice, tel Malarz proszkowy - Firma Genowefa. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe. Pozosta³e informacje: Firma Genowefa, Rzemieœlnicza 14, Witkowo, tel Sprzedawca - Sklep Wielobran owy. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie, najchêtniej studentki. Kontakt z pracodawc¹: tel Stolarz - ALL Zak³ad Stolarski. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe. Pozosta³e informacje: ALL Zak³ad Stolarski, Polna 5, Kozieg³owy/ Poznañ, tel dojazd dogodny - 15 min. ze stacji Poznañ Wschód. Aktualne oferty mo na znaleÿæ na stronie internetowej oraz na tablicach og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6. Szczegó³owe informacje w PUP - tel ,

16 Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, Wrzeœnia tel. (0-61) , fax (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do wtorek pi¹tek 7.00 do Wydzia³ Komunikacji i Dróg rejestracja (0-61) prawo jazdy (0-61) Wydzia³ Administracji Architektoniczno Budowlanej - tel. (0-61) Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej - tel. (0-61) Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel. (0-61) Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - ul. Kaliska 1, tel. (0-61) Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. (0-61) Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel. (0-61) Kasa Starostwa - (0-61) czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30, wtorek pi¹tek 7.30 do Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, - tel. (0-61) Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel. (0-61) Powiatowy Zarz¹d Dróg - ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Chopina 10, tel. (0-61) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. Chopina 10, tel. (0-61) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrzeœni - ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61) Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Gminy Ko³aczkowo - pl. Reymonta 3, Ko³aczkowo tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, Mi³os³aw tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Miasta i Gminy Nekla - ul. Dworcowa 10, Nekla tel. (0-61) , fax (0-61) Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry - ul. Taczanowskiego 1, Pyzdry tel.(0-63) , fax (0-63) Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni - ul. Warszawska 26, tel. (0-61) , fax (0-61) Policja Stra Po arna Pogotowie Ratunkowe CPR (Stra Po arna, Pogotowie) Stra Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania - (0-61) Pogotowie ciep³ownicze Pogotowie gazowe Pogotowie wodno-kanal. Pogotowie energetyczne (0-61) Informacja PKP - (0-61) Informacja PKS - (0-61) O tym, jak Andrzej porwa³ córkê starosty sprzed o³tarza... Usytuowany malowniczo nad zalewem wrzesiñskim, wœród drzew, drewniany koœció³ek na Lipówce zawsze by³ otaczany niezwyk³¹ estym¹. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1696 roku. Ten piêkny koœció³ by³ inspiracj¹ wielu interesuj¹cych legend, które warto przytoczyæ. Najstarsza z nich mówi o cudownym Ÿróde³ku, wyp³ywaj¹cym z miejscowego pagórka. To w³aœnie dla jego ochrony w XVII w. tutejszy proboszcz wybudowa³ drewniany koœció³ek pod wezwaniem œw. Krzy a. Kolejna legenda mówi o klasztorze na Lipówce. Proboszcz Czes³aw Kroll prezentuje nowe oblicze koœcio³a y³ niegdyœ we Wrzeœni ubogi szlachcic Andrzej, który zakocha³ siê w córce starosty Jadwidze. M³odzi pragnêli zawrzeæ œlub ma³- eñski. Nie zgodzili siê na to rodzice panny, gdy planowali wydaæ j¹ za kasztelanica. Wobec tego Andrzej wst¹pi³ do klasztoru franciszkanów na Lipówce i przybra³ imiê Konrad. Bêd¹c w nowicjacie spotyka³ siê potajemnie z Jadwig¹, która wchodzi³a tam przez wyrwê w murze. Pewnego razu dojrza³ ich brat Anzelm i doniós³ o tym przeorowi. Ten kaza³ zamurowaæ dziurê i prosi³ Boga "Niech raczej klasztor zapadnie siê, ni mia³aby tu miejsce inna mi³oœæ ni do Boga". Tymczasem nadesz³a uroczystoœæ zaœlubin. Panna Jadwiga zemdla³a w koœciele przed o³tarzem. Nic nie da³y cucenia. Pojawi³ siê natomiast mnich w kapturze, który porwa³ pannê. Okaza³ siê nim brat Konrad. Ucieka³ ze swoj¹ ukochan¹ do klasztoru, do którego go nie wpuszczono. Gdy okaza³o siê, e wyrwa w murze jest zamurowana mocno przytuli³ Jadwigê. Zerwa³ siê gwa³towny wiatr i b³yski. Klasztor zapad³ siê pod ziemiê * Tak mówi stara legenda. A jak wygl¹da obecnie sytuacja zabytkowego koœcio³a? Ukoñczono w³aœnie prace renowacyjne, wzmoc- niono fundamenty, zrobiono now¹ podmurówkê, wymieniono œciany zewnêtrzne, wykonano now¹ konstrukcjê dachu, po³o ono nowe pokrycie dachowe. Zewnêtrzne œciany wykonano z drzewa œwierkowego, zakupionego na Podhalu. Zrobiono nowe okna i drzwi. Wymieniono tak e instalacjê elektryczn¹, zainstalowano system przeciwpo arowy, antyw³amaniowy i odgromowy. Prace te uda³o siê przeprowadziæ dziêki pomocy parafian i hojnoœci ludzi dobrej woli. Starostwo Powiatowe we Wrzeœni udzieli³o dotacjê w kwocie 30 tys. z³ na renowacjê i wzmocnienie fundamentów koœcio³a oraz wzmocnienie i czêœciow¹ wymianê œcian wraz z wstawieniem ramy konstrukcyjnej koœcio³a. Gmina Wrzeœnia ufundowa³a materia³y i wykonawstwo chodnika prowadz¹cego do koœció³ka. Teraz kolej na renowacjê zabytkowego wnêtrza, odnowy wymagaj¹ XVII-wieczne freski, odkryte na œcianach w czasie prac remontowych œcian. Anna Mantorska *opracowano na podstawie materia³ów przygotowanych przez historyka, S. Mazurkiewicza Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak Nak³ad: 7000 egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania Nadwarciañski maraton W nadwarciañskim rajdzie udzia³ wziê³o 72 uczestników W dniu 3 czerwca 2006 r. odby³ siê siê I Ogólnopolski Maraton Turystyki Kwalifikowanej "Nad Wart¹ Ziemi Wrzesiñskiej". Organizatorem imprezy by³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni przy wspó³pracy gmin: Ko³aczkowo, Pyzdry i Mi³os³aw. Trasa Maratonu sk³ada³a siê z trzech etapów: I. Ko³aczkowo - Pyzdry (odcinek rowerowy - 25 km) II. Pyzdry - Czeszewo (odcinek kajakowy - 15 km) III. Czeszewo - Mi³os³aw (odcinek pieszy - 10 km). Impreza o typowo turystycznym charakterze rozpoczê³a siê o godz w Ko³aczkowie. Na starcie pojawi³o siê 72 zawodników. Starterami honorowymi byli starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz i wójt gminy Ko³aczkowo Czes³aw Surowiec. I etap nale a- ³o przebyæ na rowerze na trasie Ko³aczkowo - Pyzdry. Pierwsi zawodnicy meldowali siê w Pyzdrach ju po nieca³ej godzinie jazdy. Od godz. 11 zawodnicy wyruszali na II etap - kajakowy - z Pyzdr do Czeszewa. Najlepsi potrzebowali na przebycie tego odcinka ok. 1,5 godziny. Tutaj czeka³a na nich wspania³a grochówka, po czym wyruszali na ostatni, pieszy, etap do Mi³os³awia. Po drodze zawodnicy mieli do wykonania drobne zadania i musieli odpowiedzieæ na osiem pytañ. Na ca³ej trasie wszystkim uczestnikom towarzyszy³a wspania³a s³oneczna pogoda. Po przybyciu do Mi³os³awia na zawodników czeka³y potrawy z grilla i zimne napoje. Uroczyste zakoñczenie imprezy odby³o siê w Mi³os³awiu o godz. 19:00. Wszyscy uczestnicy dotarli do mety i spe³nili wymogi regulaminowe. Ka dy otrzyma³ certyfikat zwyciêzcy. Na zakoñczenie odby³o siê losowanie nagród, ufundowanych przez sponsorów. I tak: torty - zasponsorowa³a Cukiernia "Kuczora", koszulki - Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia, rêczniki i mapy oraz g³ówn¹ nagrodê któr¹ by³ wspania³y rower ufundowa³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni. Szczêœliwym wybrañcem œlepego losu okaza³ siê Jerzy Moj eszewicz. Wiêkszoœæ zawodników ju na mecie wyra a³a chêæ uczestnictwa w imprezie za rok. Piotr Waszak Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa Pi³a

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA SCE.58/2 27/15 Tarnów, dnia 30 marca 2016 r. III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM: KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ RYGLIC DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Nr 10 /2008 w dniu 22 lipca 2008 roku

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Nr 10 /2008 w dniu 22 lipca 2008 roku Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Nr 10 /2008 w dniu 22 lipca 2008 roku Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9.40 zakończono o godz. 11.45 L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Robert

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. KONARSKIEGO W MIELCU Rok 2012/2013 L.p. Zadania Sposób realizacji 1. Rozpoczęcie roku szkolnego Powitanie klas I przez radiowęzeł,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. Uchwała Nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto w Pyzdrach w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo