ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE"

Transkrypt

1 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, Poznań, Poland skrytka pocztowa / P.O.Box: 102 tel +48/61/ ; +48/61/ , fax +48 /61/ Konto / Bank account: Bank Handlowy w Warszawie S.A. o/poznań Wystawcy krajowi: Foreign exhibitors: PL , SWIFT: CITIPLPX Płatnik VAT czynny / Active VAT payer, NIP / TAX Id: KRS , Kapitał zakładowy / Share capital ,00 PLN THEMATIC SCOPE Międzynarodowe Targi Energetyki International Power Industry Fair 1. WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - KOMPLETNE URZĄDZENIA ORAZ 1. PRODUCTION OF ELECTRIC POWER - COMPLETE DEVICES, SYSTEMS AND SUB - ASSEMBLES SYSTEMY I PODZESPOŁY 1.1. Surowce i paliwa energetyczne 1.1. Energy raw materials and fuels Węgiel kamienny lub brunatny Hard or Brown Coal Oleje opałowe Fuel oils Gazy opałowe Fuel gases 1.2. Elektrownie cieplne 1.2. Thermal power stations Elektrownie węglowe Coal fired Elektrownie olejowe Oil fired Elektrownie gazowe Gas fired 1.3. Elektrownie jądrowe 1.3. Nuclear power stations 1.4. Elektrownie w wykonaniu specjalnym 1.4. Special power stations 1.5. Elektrownie o niekonwencjonalnych źródłach energii 1.5. Power stations with unconventional energy sources Elektrownie wiatrowe Wind power plants Elektrownie wodne Water power plants Elektrownie słoneczne Solar power plants Elektrownie biogazowe Biogas power plants Elektrownie geotermalne Geothermal power plants 1.6. Agregaty prądotwórcze 1.6. Power generating sets 1.7. Systemy zabezpieczeń 1.7. Safety 1.8. Układy pomiarowe, sterowanie i automatyka 1.8. Measuring, control and automatics 2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA I SYSTEMY DO PRZESYŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2. MATERIALS, DEVICES AND SYSTEMS FOR TRANSMISSION OF ELECTRIC POWER 2.1. Kable i przewody energetyczne 2.1. Power cables and conductors 2.2. Przewody szynowe 2.2. Solid conductors 2.3. Linie kablowe 2.3. Cable lines Osprzęt (mufy, głowice, końcówki, zaciski) Accessories (cable boxes, heads, terminals, clamps) Elementy przepustów kablowych Elements of cable bushing 2.4. Linie napowietrzne 2.4. Overhead lines Słupy Poles Maszty Masts Konstrukcje Wsporcze Supporting Constructions Izolatory liniowe Line insulators Osprzęt dla linii napowietrzynych Accessories for overhead lines 2.5. Systemy zabezpieczeń linii przesyłowych 2.5. Protection for transmission lines 2.6. Urządzenia kontrolno-pomiarowe 2.6. Control and measuring devices 3. DYSTRYBUCJA I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3. DISTRIBUTION AND SWITCHING OF ELECTRIC POWER 3.1. Rozdzielnice niskich, średnich i wysokich 3.1. Low, medium and high voltage switchgear napięć Wyłączniki Circuit breakers Odłączniki i uziemiacze Interrupters and earthing switches Bezpieczniki WN HV fuses Celki Chambers Aparatura specjalna w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych Special switchgear in explosion-proof and waterproof Casings Systemy pomiarowodiagnostyczne Measuring and diagnostic Przekładniki prądowe i napięciowe Current and voltage measuring transformers

2 Other switchgear Systemy zabezpieczeń Protection Baterie kondensatorów Condenser batteries Prostowniki Rectifiers Zasilanie awaryjne Emergency power supply Ograniczniki przepięć Surge limiters Izolatory Insulator Pozostały osprzęt rozdzielczy Other switchgear 3.2. Transformatory 3.2. Transformers Transformatory WN HV transformers Transformatory NN LV transformers Transformatory SN MV transformers Transformatory separujące i bezpieczeństwa Separating and safety transformers Autotransformatory Autotransformers Inne transformatory specjalne Other special transformers Kompletne stacje transformatorowe Complete transformer stations Oleje energetyczne Electrical oils Osprzęt Accessories Systemy zabezpieczeń Protection 3.3. Kompleksowe systemy automatyki, pomiarów i kontroli 3.3. Complete automatics, measuring and control Elementy i systemy sterowania (lokalnego i (Local and remote) control elements and zdalnego) Elementy i systemy zabezpieczeń Protection elements and Elementy i systemy monitorowania, sygnalizacji i Monitoring, signalling and recording elements and rejestracji Elementy i systemy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej Electric power metering and charging elements and Elementy i systemy pomiarowo-diagnostyczne Measuring and diagnostic elements and 4. OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 4. SALE OF ELECTRIC ENERGY 4.1. Giełdy energii elektrycznej 4.1. Electric energy markets 4.2. Spółki obrotu energią elektryczną 4.2. Electric energy supply companies 4.3. Usługi doradztwa w zakresie dostaw energii elektrycznej 5. WYTWARZANIE ENERGII CIEPLNEJ KOMPLETNE URZĄDZENIA ORAZ SYSTEMY I PODZESPOŁY 4.3. Consultancy services in the sphere of electric energy supplies 5. PRODUCTION OF THERMAL ENERGY COMPLETE DEVICES, SYSTEMS AND SUB-ASSEMBLIES 5.1. Elektrociepłownie i ciepłownie 5.1. Thermal-electric power stations and heat-generating plants Kotłownie na paliwo stałe Solid fuel boiler-houses Kotłownie na paliwo olejowe Oil fuel boiler-houses Kotłownie na paliwo gazowe Gas fuel boiler-houses 5.2. Ciepłownie w wykonaniu specjalnym 5.2. Special heat-generating plants 5.3. Ciepłownie o niekonwencjonalnych źródłach ciepła 5.3. Heat-generating plants with unconventional heat sources Z kolektorami słonecznymi With solar collectors Z pompami ciepła With heat pumps Z wykorzystaniem wód geotermanych Using geothermal waters 5.4. Źródła ciepła 5.4. Heat sources Miejscowe Local Centralne Central Zdalaczynne Remote 5.5. Systemy zabezpieczeń 5.5. Protection 5.6. Układy pomiarowe, sterowanie i automatyka 5.6. Measuring, control and automatics 6. MATERIAŁY, URZĄDZENIA I SYSTEMY DO PRZESYŁU ENERGII CIEPLNEJ 6. MATERIALS, DEVICES AND SYSTEMS FOR TRANSMISSION OF THERMAL ENERGY 6.1. Sieci ciepłownicze 6.1. Heat distribution networks Sieci ciepłownicze podziemne Underground heat distribution networks Przewody oraz ich elementy Conduits and their elements Armatura odcinająca i osprzęt Cut-off fittings and accessories Izolacja cieplna Thermal insulation Obudowa rurociągów sieci ciepłowniczych Castings for heat distribution network pipelines Kompensacja wydłuŝeń Expansion compensation Podpory stałe Fixed supports Podpory ruchome Movable supports Odwodnienia wodnych sieci ciepłowniczych Drainage for water heat distribution networks Odpowietrzenie wodnych sieci ciepłowniczych Venting for water heat distribution networks Komory ciepłownicze Heat distribution chambers Sieci ciepłownicze preizolowane Preinsulated heat distribution networks Sieci ciepłownicze nadziemne Overhead distribution networks

3 Konstrukcje wsporcze Supporting structures Wybór trasy Route selection Osprzęt Accessories 6.2. Systemy zabezpieczeń sieci ciepłowniczej 6.2. Protection for heat distribution networks 6.3. Urządzenia kontrolno-pomiarowe 6.3. Control and measuring devices 7. DYSTRYBUCJA I ROZDZIAŁ ENERGII CIEPLNEJ 7. DISTRIBUTION AND SWITCHING OF THERMAL ENERGY 7.1. Węzły ciepłownicze indywidualne i grupowe 7.1. Individual and group heat distribution centres Zawory odcinające Cut-off valves Zawory zwrotne Non-return valves Zawory redukcyjne Pressure reducing valves Zawory bezpieczeństwa Safety valves Zawory grzejnikowe Heater valves Systemy pomiarowo-diagnostyczne Measuring and diagnostic Odwadniacze Dewaterers Odpowietrzniki Vents Układy stabilizujące ciśnienie Pressure stabilizing Układy zabezpieczeń Protection Ciepłomierze i inne urządzenia pomiarowe Heat-meters and other metering devices Pompy obiegowe i cyrkulacyjne Circulating pumps Rurociągi i izolacja cieplna Heat distribution pipelines and thermal insulation Pozostała armatura odcinająca i pomocnicza Other cut-off auxiliary accessories 7.2. Wymienniki ciepła 7.2. Heat exchangers Płaszczowo-rurowe pojemnościowe Shell-and-tube volume types Płaszczowo-rurowe przepływowe Shell-and-tube flow-through types Płytowe Panel types 7.3. Kompleksowe systemy automatyki, pomiarów i kontroli 7.3. Complete automatics, measuring and control Elementy i systemy sterowania (lokalnego i (Local and remote) control elements and zdalnego) Elementy i systemy zabezpieczeń Protection elements and Elementy i systemy monitorowania, sygnalizacji i rejestracji Monitoring, signalling and recording elements and Elementy i systemy pomiarowo-rozliczeniowe energii cieplnej Thermal energy metering and charging elements and Elementy i systemy pomiarowo-diagnostyczne Measuring and diagnostic elements and 8. OBRÓT ENERGIĄ CIEPLNĄ 8. SALE OF THERMAL ENERGY 8.1. Giełdy energii cieplnej 8.1. Thermal energy markets 8.2. Spółki obrotu energią cieplną 8.2. Thermal energy supply companies 8.3. Usługi doradztwa w zakresie dostaw energii cieplnej 8.3. Consultancy services in the sphere of thermal energy supplies 9. OCHRONA ŚRODOWISKA W ENERGETYCE 9. ENVIRONMENTAL PROTECTION IN POWER ENGINEERING 9.1. Systemy i urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń 9.1. Systems and devices reducing emission of pollutants 9.2. Aparatura kontrolno-pomiarowa (analizatory spalin, skaŝenia powietrza, itd.) 9.2. Control and measuring instruments (flue gas analysers, air pollution analysers, 9.3. Gospodarka odpadami i recykling (urządzenia do wykorzystania odpadów i produktów ubocznych) 9.3. Waste management and recycling (equipment for utilisation of waste materials and by-products) 9.4. Ekrany pól elektromagnetycznych 9.4. Electromagnetic screens 9.5. Usługi w zakresie ochrony środowiska 9.5. Environmental protection services Szkolenie i doskonalenie zawodowe Professional and educational training Projektowanie, doradztwo, konsulting Engineering designing, advisory service and consulting 9.6. Technologie ochrony środowiska w energetyce 9.6. Environmental protection in power industry 9.7. Urządzenia do oczyszczania powietrza i gazów 9.7. Devices purification o fair and gases 9.8. Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków 9.8. Waste water and sewage treatment devices 9.9. Ochrona przed hałasem 9.9. Protection against noise 10. ENERGIA ODNAWIALNA 10. RENEWABLE ENERGY Energia odnawialna Renewable energy Energia wiatrowa Wind energy Energia wodna Water energy Energia słoneczna Solar energy Wody geotermalne Geothermal waters Pompy cieplne Heat pumps Biopaliwa Biofuel Biopaliwa stałe (biomasa) Biofuel solid Pelety Pellet

4 Biopaliwa płynne Biofuel fluid Biogaz Biogas 11. BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE 11. POWER ENGINEERING CONSTRUCTION ENGINEERING Projekty obiektów, systemów i urządzeń Designs of plants, and devices Realizacja robót remontowo-modernizacyjnych Execution of repair and modernisation works Badania kontrolno-diagnostyczne Control and diagnostic tests Sprzęt i urządzenia dla realizacji prac energetycznych i ciepłowniczych Equipment and devices for execution of power and heat engineering works Źródła światła i układy sterujące oświetleniem Light sources and lighting control Systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji Heating, refrigerating, ventilation and airconditioning Systemy automatyki I sterowania w Automatic and control In building budownictwie Techniki zabezpieczenia i ochrony w Proactive and safety technologies in building budownictwie industry Realizacja inwestycji "pod klucz" Turn-key project execution Doradztwo i konsulting Advisory services and consulting 12. MASZYNY I URZĄDZENIA 12. ELECTRIC MACHINES AND DEVICES ELEKTRYCZNE ORAZ ICH ELEMENTY AND THEIR ELEMENTS 12.1 Silniki i prądnice (silniki, prądnice, rozruszniki i generatory prądu stałego i przemiennego, itd.) 12.1 Electric motors and current generators (electric motors, generators, direct and alternating current starters and generators, Siłowniki (siłowniki, podnośniki elektryczne, itd.) Servo-motors (servo-motors, electric lifts, Transformatory i elektromagnesy (transformatory, dzwonki, brzęczyki, sprzęgła i hamulce, itd.) Urządzenia termoelektryczne (elementy grzejne i druty oporowe, itd.) Obudowy i odlewy Casings and casts Elementy izolacyjne Insulation elements Inne elementy i podzespoły Other elements and components 13. PRZEWODY I ŁĄCZNIKI 13. CONDUITS AND CONNECTORS Transformers and electromagnets (transformers, bells, buzzers, couplings, brakes, Thermoelectric units (heating elements, resistance wires, Przewody (przewody specjalne, sygnalizacyjne, telekomunikacyjne, światłowody, itd.) Conduits (special conduits, signalling and telecommunication conduits, optical fibres, Łączniki (wyłączniki, przełączniki, styczniki, przekaźniki, złączki, wtyczki, uchwyty, itd.) Connectors (control push-buttons, switches, contactors, relays, plugs, holders, 14. STEROWANIE I KONTROLA 14. STEERING AND CONTROL Sterowniki i regulatory (regulatory temperatury, mocy, obrotów, sterowniki przemysłowe, itd.) Steerings and regulators (thermoregulators, output governor, speed governor, industrial steerings, Liczniki i mierniki (liczniki energii, woltomierze, amperomierze, mierniki rezystancji, pojemności, częstościomierze, zegary, itd.) Czujniki i detektory (czujniki temperatury, obrotów, połoŝenia, itd.) Inne elementy urządzeń kontrolno-pomiarowych (wskaźniki, lampki kontrolne, sygnalizatory dźwiękowe, itd.) 15. AKCESORIA UKŁADÓW AUTOMATYKI ORAZ ICH ELEMENTY Elementy półprzewodnikowe (procesory, układy scalone, tyrystory, diody, itd.) Inne elementy układów automatyki (rezystory, potencjometry, cewki, kondensatory, obwody drukowane, itd.) Meters and measuring instruments (power meters, voltmeters, ammeters, resistance meters, capacity meters, frequency meters, time recorders, Sensors and detectors (temperature sensors, rotary sensors, position sensors, Other measuring elements instruments and control devices (indicators, pilot lamps, sound signalling devices, 15. ACCESSORIES FOR AUTOMATIC SYSTEMS AND THEIR ELEMENTS Semiconductor elements (processors, integrated circuits, thyristors, diodes, Other elements of automatic (resistors, potentiometers, coils, condensers, printed circuits, 16. TECHNIKA ANALOGOWA I CYFROWA 16. ANALOGUE AND DIGITAL TECHNOLOGY Generatory i zasilacze (generatory sygnałów, drgań, modulatory, zasilacze, itd.) Układy stabilizujące i filtry (układy prostownicze, filtry, układy stabilizujące, itd.) Generators and power suppliers (signal generators, vibration generators, modulators, power suppliers, Stabilising and filters (rectifying, stabilising, filters Wzmacniacze i przetwornice (wzmacniacze sygnałów, przetwornice analogowo-cyfrowe, itd.) Systemy komputerowe (wspomagające, kompleksowe, itd.) Inne układy i systemy (nadajniki, kamery, radary, nawigacja radiowa, itd.) Amplifiers and converters (signal amplifiers, analogue and digital converters, Computer (aiding, complex, Other (transmitters, cameras, radars, radio navigation,

5 17. TELEKOMUNIKACJA ENERGETYCZNA I IT 17. TELECOMMUNICATION SYSTEMS FOR POWER UTILITIES Aparatura i sprzęt telekomunikacyjny Telecommunication and IT apparatus and equipment Aparatura i sprzęt telekomunikacyjny Telecommunication and IT apparatus and equipment Systemy transmisji danych Data transmission Systemy transmisji fonii i wizji Voice and Video transmission Systemy informatyczne dla przedsiębiorstw IT for Power industry utilities energetycznych Systemy wspomagania zarządzaniem Computer aided management przedsiebiorstwa Systemy zarządzania zasobami przestrzennymi (GIS) Geographical resources management (GIS) Systemy wspomagające działania na rynku Software for the energy and emission markets energii 17.9 Systemy obsługi klientów (bilingowe, call center, CRM) 17.9 Customer relationship (billing, callcenter, CRM) Systemy dyspozytorskie Dispatching and grid control Inne systemy dla przedsiębiorstw energetycznych Other software for Power industry utilities 18. SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI 18. SPECJALISTIC DEVICES FOR POWER INDUSTRY Narzędzia, sprzęt i urządzenia ochrony pracy Work protection tools, equipment and devices Narzędzia, sprzęt I technologie prac pod napięciem Equipment and tools for live work techniques in electric power industry Pojazdy specjalistyczne dla energetyki Specjalistic cars for power industry Inne urządzenia specjalistyczne The others specialistic devices 19. INSTALACJE ODGROMOWE 19. LIGHTNING PROTECTION SYSTEMS 20. OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE 20. INDUSTRIAL LIGHTNING 21. USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I CIEPLNYCH 22. DOSTAWY HURTOWE I DETALICZNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH 23. USŁUGI EKSPLOATACYJNE I OUTSOURSINGU 24. USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ ŚRODOWISKA 21. REPAIR SERVICES OF MECHANICAL AND THERMAL MACHINES AND DEVICES 22. WHOLESALERS AND DISTRIBUTORS OF ELECTRICAL COMPONENTS AND DEVICES 23. MAINTENANCE AND OUTSOURCING 24. ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT 25. USŁUGI FINANSOWE 25. FINANCINGS 26. USŁUGI INFORMACYJNE WYDAWNICTWA BRANśOWE, MEDIA 26. INFORMATION SERVICES PUBLISHING HOUSES, MEDIA

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 2534; 61869 2116 fax +48/61 869 29 66 e-mail: polecosystem@mtp.pl; www.polecosystem.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog. Linecard. dystrybucja komponentów i podzespołów automatyka elektronika elektrotechnika. sklep.eltron.pl www.eltron.pl

Katalog. Linecard. dystrybucja komponentów i podzespołów automatyka elektronika elektrotechnika. sklep.eltron.pl www.eltron.pl Katalog Linecard 2015 dystrybucja komponentów i podzespołów automatyka elektronika elektrotechnika 1 SPIS TREŚCI. Dział Kategorie produktów.............................................. Strona Czujniki

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Professional services in electrical systems DESIGNING PROJEKTO WANIE WYKONAWSTWO PERFORMANCE BADANIA I POMIARY INSPECTIONS AND MEASUREMENTDESIGNING

Bardziej szczegółowo

INNOVATION RELAY CENTRE

INNOVATION RELAY CENTRE INNOVATION RELAY CENTRE Nowoczesne technologie są obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego państw wysokorozwiniętych. Zależność pomiędzy wdrożeniem nowych technologii, a

Bardziej szczegółowo

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED w w w. m a s t e r s. c o m. p l Elementy i układy półprzewodnikowe Technologia LED Technologia LCD, OLED Technologia fotowoltaiczna Technologia łączeniowa Technologia bezprzewodowa Pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE GRAFICZNE WG PN-EN 60617 STOSOWANE W SCHEMATACH ELEKTRYCZNYCH

SYMBOLE GRAFICZNE WG PN-EN 60617 STOSOWANE W SCHEMATACH ELEKTRYCZNYCH SYMBOLE GRAFICZNE WG STOSOWANE W SCHEMATACH ELEKTRYCZNYCH Przewody, połączenia, linie 1. 03-01-01 przewód, kabel, linia przesyłowa, szyny zbiorcze (symbol ogólny) 2. 11-17-14 przewód giętki, przewód ruchomy

Bardziej szczegółowo

1.4 Mikrometryczne wzorce wysokości (Height micrometers) Faktor Piotr Pachczyński Chodzież ( Poland) Isotek Sp.z o.o.

1.4 Mikrometryczne wzorce wysokości (Height micrometers) Faktor Piotr Pachczyński Chodzież ( Poland) Isotek Sp.z o.o. Control-Tech 2009 Branżowa lista wystawców List of exhibitors according to branch represented: 1. Pomiary długości i kąta (Linear and angular measurements) 1.1 Sprawdziany do otworów (Drill jigs) 1.2 Głowice

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja ogólna firmy S.A.

Prezentacja ogólna firmy S.A. Prezentacja ogólna firmy S.A. Warszawa, 26.09.2011 Kim jesteśmy Techmadex S.A. jest prywatną polską firmą handlowo usługową istniejącą nieprzerwanie od 1989 roku. Roczny obrót: ok. 15 mln zł. Zatrudnienie:

Bardziej szczegółowo

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia SPIS TREŚCI O BIURZE HANDLOWYM ABB ALLEN-BRADLEY APAR APLISENS BECKHOFF DANFOSS DKC EATON EMERSON HACH LANGE HONEYWELL IFM ELECTRONIC LIMATHERM SENSOR LUMEL MEAN WELL METRONIC NORGREN OMRON PHOENIX CONTACT

Bardziej szczegółowo