Ź ródła ciepła i energii elektrycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ź ródła ciepła i energii elektrycznej"

Transkrypt

1 Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Badania wykorzystania energii słonecznej w budynku mieszkalnym wyposażonym w kolektory słoneczne Research into the use of solar energy in a residential building equipped with solar collectors JAROSŁAW DĄBROWSKI, EDWARD HUTNIK Wprowadzenie W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla dwunastu lat w okresie , na podstawie których określono udział energii słonecznej w całkowitej ilości energii pobranej na przygotowanie ciepłej wody w budynku jednorodzinnym. Instalacja kolektorów słonecznych płaskich cieczowych o powierzchni 5 m 2 przygotowuje w budynku ciepłą wodę, wykorzystując ciepło pozyskane z promieniowania słonecznego. Na podstawie pozyskanych danych pomiarowych wyznaczono wskaźniki wykorzystania energii odnawialnej dla instalacji przygotowującej c.w. w budynku mieszkalnym i opisano możliwości pozyskania ciepła z promieniowania słonecznego dla różnych okresów w polskich warunkach klimatycznych. Słowa kluczowe: energia odnawialna, kolektor słoneczny, wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej This article presents the results of the research carried out during the period of twelve years on the basis of which a share of solar energy in the total amount of energy collected for the preparation of hot domestic water was determined. The solar energy supports the preparation of hot domestic water in a single-family detached house. The solar collector installation with flat liquid collectors with a surface area 5 m 2 aids the preparation of hot domestic water in the building with the use of heat acquired from solar radiation. On the basis of the obtained measurement data, renewable energy use indicators for the installation that prepares hot domestic water in the residential building were determined as well as the possibilities of acquiring thermal energy from solar radiation for different periods of Polish weather conditions were described. Keywords: renewable energy, solar collector, renewable energy use indicator Dr inż. Jarosław Dąbrowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Prof. dr hab. inż. Edward Hutnik Instytut Budownictwa, Wrocław kontakt: Gęstość strumienia promieniowania słonecznego w zależności od pory dnia i roku ma wpływ na udział energii słonecznej w całkowitej ilości energii pobranej na przygotowanie ciepłej wody przez instalacje kolektorów słonecznych, wspomagających przygotowanie ciepłej wody. Ilość energii promieniowania słonecznego, jaka dociera do powierzchni Ziemi, zależy od wielu czynników. Główne czynniki, które mają decydujący wpływ na ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi, to położenie geograficzne, stan atmosfery i uwarunkowania astronomiczne. docierająca do kolektora przy bezchmurnym niebie w grudniu, kiedy Słońce znajduje się najniżej nad horyzontem (15,5º kąt górowania dla szerokości geograficznej Wrocławia), jest najmniejsza. Natomiast w czerwcu, kiedy Słońce jest najwyżej nad horyzontem (62,4º kąt górowania dla szerokości geograficznej Wrocławia), jest największa. Z kolei różnica w ilości energii słonecznej, która dociera do powierzchni Ziemi, pomiędzy tymi dwoma okresami, jest wręcz kontrastowa. Dla analizowanej szerokości geograficznej, do górnej granicy atmosfery dopływa w grudniu około 6 razy mniej energii niż w czerwcu [1]. Przy powierzchni Ziemi kontrasty te są jeszcze większe i w Obserwatorium Agro i Hydrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wrocław Swojec) dochodzą w poszczególnych latach, przy maksimum letnim przesuwającym się pomiędzy majem a lipcem (czasami sierpień), do krotności [2]. Wpływają na to nie tylko sezonowe zmiany w kącie padania promieni słonecznych, lecz także zachmurzenie, długość dnia oraz wilgotność i zmętnienie powietrza (obecność w powietrzu 26 6/2015

2 aerozoli i pary wodnej, które kształtują jego właściwości absorpcyjne i przeźroczystość). Wpływ na wielkość energii dochodzącej do powierzchni kolektora słonecznego ma także stan zachmurzenia nieba. Największa liczba godzin usłonecznienia występuje w miesiącach letnich. W warunkach idealnej przejrzystości powietrza i przy bezchmurnym niebie promieniowanie bezpośrednie może stanowić 90% promieniowania całkowitego docierającego do powierzchni Ziemi, osiągając wartość w miesiącach letnich 1050 W/m 2 (w południe). Z kolei przy całkowitym zachmurzeniu nieba dla tego samego okresu do powierzchni terenu dociera tylko promieniowanie rozproszone, którego wartość zmienia się w przedziale od 50 do 150 W/m 2 [3]. Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem lądowym a morskim. Jest to efekt ścierania się mas suchego powietrza z głębi kontynentu euroazjatyckiego z wilgotnym powietrzem znad Atlantyku. W efekcie tego zjawiska, klimat Polski cechuje się dużą zmiennością w przebiegu pór roku w następujących po sobie latach. W niniejszym artykule przeanalizowano czy instalacja słoneczna, wspomagająca przygotowanie ciepłej wody w budynku mieszkalnym, może być efektywnie wykorzystywana w polskich warunkach klimatycznych przy dużej zmienności warunków meteorologicznych występujących dla poszczególnych lat wielolecia Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego: A kolektory słoneczne, B zestaw pompowy, C zawór bezpieczeństwa, D zbiornik na czynnik roboczy, E naczynie wzbiorcze, F pompa ręczna do napełniania układu, G armatura do napełniania, H wodomierz, I przepływomierz, J pętla termoizolacyjna, K licznik ciepła, L czujnik temperatury, M tuleja zanurzeniowa, N pojemnościowy podgrzewacz wody, O punkty czerpalne, P kocioł jednofunkcyjny, R separator powietrza, S automatyka sterująca, T elastyczny przewód przyłączeniowy, U odpowietrznik, W moduł obsługowy kotła, Y mieszacz Fig. 1. Diagram of test stand: A solar collectors, B pump set, C safety valve, D operating agent container, E rising vessel, F manual pump for filling the system, G fittings for filling, H water meter, I flow meter, J thermal insulation loop, K heat meter, L temperature sensor, M immersion tube, N storage water heater, O draw-off points, P single function boiler, R air separator, S controllers, T flexible connection pipe, U air escape, W boiler service module, Y mixer Źródła ciepła i energii elektrycznej Cel i zakres badań Celem badań było określenie efektywności pracy instalacji słonecznej, wykorzystywanej do przygotowania ciepłej wody (c.w.) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Badania przeprowadzono dla standardowej instalacji słonecznej, która zbudowana jest z dwóch płaskich kolektorów cieczowych i podgrzewacza jednowężownicowego. Na podstawie przeprowadzonych badań w latach wykonano bilans zużycia energii odnawialnej i nieodnawialnej przez mieszkańców tego budynku, na potrzeby przygotowania c.w. Następnie wyznaczono udział energii słonecznej w całkowitej ilości energii pobranej na przygotowanie c.w. dla poszczególnych lat eksploatacji. Końcowym etapem badań było wyznaczenie średniego miesięcznego wskaźnika wykorzystania energii odnawialnej dla eksploatowanej instalacji słonecznej. Stanowisko badawcze Stanowisko badawcze (rys. 1) zbudowane zostało w 2001 r. w budynku jednorodzinnym, wolnostojącym z dachem stromym. Budynek wybudowany został w miejscowości położonej w pobliżu Wrocławia pod koniec lat dziewięćdziesiątych. W skład stanowiska badawczego wchodzi: kompletny, typowy zestaw systemu solarnego, kocioł gazowy i specjalne oprzyrządowanie oraz aparatura pomiarowa. Dwa kolektory cieczowe płytowe, o powierzchni czynnej absorbera równej 5 m 2, zainstalowane zostały na południowej połaci dachowej budynku, która jest nachylona pod kątem 42 o do poziomu terenu. Zorientowanie kolektorów względem kierunku południowego wynosi 11,5 o skierowania w stronę kierunku wschodniego. Takie usytuowanie pola kolektorów, względem padających promieni słonecznych, jest w optymalnym zakresie, dla pozyskiwania energii w cyklu dwunastomiesięcznym na terenie Polski. Ciepła woda przygotowywana jest w podgrzewaczu o pojemności 300 l przez kolektory słoneczne i w razie potrzeby dogrzewana do wymaganej temperatury przez kocioł jednofunkcyjny gazowy. Załączenie kotła gazowego następowało, kiedy czujnik temperatury w górnej części podgrzewacza (zlokalizowany na wysokości górnej wężownicy) zmierzył temperaturę < 36 o C. Natomiast ładowanie podgrzewacza przez kocioł gazowy trwało aż do momentu, kiedy czujnik temperatury w górnej części podgrzewacza (zlokalizowany na wysokości górnej wężownicy) zmierzył temperaturę = 46 o C. 6/

3 Ź Metodyka badań Badania prowadzono przez okres dwunastu lat od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2013 r. Odczyty z ciepłomierzy i wodomierza przeprowadzano codziennie o godzinie 24 00, po zakończeniu dziennego rozbioru wody. Główne elementy pomiarowe to: ciepłomierz CQM-III-K/JS do pomiaru ilości ciepła z układu kocioł podgrzewacz i ciepłomierz CQM-III/WS-15-1 do pomiaru ilości ciepła z układu kolektory podgrzewacz oraz wodomierz do pomiaru rozbioru c.w. Dopływ ciepła z kolektorów słonecznych następował w momencie, kiedy pomiędzy czujnikiem temperatury czynnika w kolektorze i dolnym czujnikiem temperatury w podgrzewaczu zmierzona została różnica temperatury, która jest wyższa lub równa od wartości ustawionej w elektronicznym regulatorze temperatury (10K). Przy spadku tej różnicy temperatury poniżej 10K, następowało przerwanie ładowania podgrzewacza z powodu braku ciepła możliwego do uzyskania z promieniowania słonecznego. Z kolei dopływ ciepła z kotła następował tylko w ustalonych przedziałach czasowych, zaprogramowanych w regulatorze sterującym pracą kotła. Okres dostarczania c.w. dla mieszkańców domu został zaprogramowany w taki sposób, aby w momencie porannego poboru wody, jak i przez cały dzień, c.w. była dostępna o żądanych parametrach użytkowych. W okresie braku zapotrzebowania na c.w., czyli: późny wieczór, noc i wcześnie rano, nie następowało dogrzewanie wody w podgrzewaczu przez kocioł. Minimalna temperatura, dostarczanej c.w., wynosiła 41 o C. Natomiast maksymalną temperaturę c.w., na jej odbiorniku, ograniczał mieszacz i wynosiła ona 50 o C. Z kolei temperaturę w dolnej części podgrzewacza c.w. ograniczono do 60 o C. W momencie osiągnięcia 60 o C czujnik w dolnej części podgrzewacza przekazywał sygnał do elektronicznego regulatora różnicowego temperatury, który przerywał dopływ ciepła z kolektorów. Ograniczenie to zostało wprowadzone ze względu na ochronę podgrzewacza przed osiągnięciem zbyt wysokiej temperatury w jego górnej części. Dzięki zamontowanemu mieszaczowi wody można podgrzewacz ładować do wyższych wartości temperatury, co pozwalało na akumulację większej ilości ciepła, a jednocześnie eliminowało ryzyko poparzenia mieszkańców w punktach poboru c.w. Z kolei w celu zmniejszenia ilości energii elektrycznej pobieranej przez automatykę sterującą, elektroniczny regulator temperatury był załączany tylko w godzinach największego uzysku ciepła z kolektorów słonecznych (na 9 godzin dziennie). Należy dodać w tym miejscu, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4], minimalna temperatura ciepłej wody powinna wynosić 55 o C. Jednak z powodu ryzyka poparzenie przez dzieci, ograniczono maksymalną temperaturę dopływającej c.w. do 50 o C (na wylewkach). Z kolei minimalną temperaturę dopływającej c.w. do wylewek wyregulowano na 41 o C w celu optymalizacji zapewnienia efektywniejszej pracy instalacji słonecznej, z jednoczesnym zapewnieniem komfortu cieplnego (c.w.) użytkownikom budynku. Analiza wyników badań Tabela 1. Wyniki badań uzyskane na stanowisku badawczym w latach Table 1. Research results obtained for a research stand during the years Rok kocioł-podgrzewacz kolektory podgrzewacz automatyka sterująca pompa obiegowa Σ E Udział energii słonecznej Rozbiór c.w. E KOT [kwh] E KOL [kwh] E AUT [kwh] E POM [kwh] [kwh] UES INS [%] V WOD [m 3 ] ,1 2457,2 9,855 66, ,1 71,0 70, ,3 2794,7 9,855 71, ,3 74,4 70, ,9 2488,3 9,882 68, ,8 69,0 73, ,9 2725,0 9,855 75, ,6 66,4 84, ,5 2605,6 9,855 75, ,8 63,2 84, ,9 2330,6 9,855 60, ,6 64,7 75, ,5 2204,7 9,882 64, ,4 69,0 66, ,9 2239,7 9,855 55, ,3 64,7 71, ,0 2448,3 9,855 67, ,1 57,8 72, ,7 3143,1 9,855 84, ,5 70,5 89, ,8 3077,5 9,882 88, ,7 67,3 89,460 W tabeli 1 pokazano wyniki badań uzyskane na stanowisku badawczym w okresie 2002 r r. W ciągu tego okresu kolektory słoneczne pozyskały aż 31,33 MWh (średnio 2,61 MWh/rok) ciepła, natomiast kocioł gazowy uzupełnił niedobór w ilości 14,91 MWh (średnio 1,24 MWh/rok). Średnio każdej doby w tym okresie pobierane z podgrzewacza było 216,5 dm 3 c.w./dobę. Najmniejszą ilość energii odnawialnej pozyskano z kolektorów słonecznych dla roku 2008 i wyniosła ona 2,20 MWh. Z kolei dla roku 2011 pozyskano o 42,6% więcej energii i kształtowała się na poziomie 3,14 MWh. Natomiast kocioł najwięcej energii nieodnawialnej musiał uzupełnić w 2013 roku i ta ilość wyniosła aż 1,74 MWh. Mniej o 97,3% ciepła kocioł uzupełnił w roku 2003 (0,88 MWh) ,9 2812,5 9,855 78, ,2 60,6 101,393 S 14907, ,2 118, , ,5 66,4 948,717 Rys. 2. Procentowy udział energii odnawialnej i nieodnawialnej dla przygotowania ciepłej wody w latach Fig. 2. Percentage of renewable and non-renewable energy for the preparation of hot domestic water during the years /2015

4 W obliczeniach udziału energii słonecznej uwzględniono także energię elektryczną zużytą przez pompę obiegową i automatykę sterującą. Są to odbiorniki energii elektrycznej o mocach 45 W (pompa wymuszająca obieg glikolu) i 3 W (automatyka sterująca pracą układu). Udział dodatkowej energii elektrycznej pobranej przez automatykę i urządzenia pomocnicze instalacji słonecznej, w ciągu dwunastu lat eksploatacji, wyniósł zaledwie 2,1% (rys. 2) w stosunku do całkowitej sumy energii i kształtował się na poziomie 0,98 MWh (średnio 0,08 MWh/rok). Na podstawie posiadanych danych można przy pomocy poniższego wzoru obliczyć udział energii słonecznej w całkowitej ilości energii pobranej na przygotowanie ciepłej wody UES INS dla poszczególnych okresów: Źródła ciepła i energii elektrycznej (1) Rys. 3. Średnia efektywność instalacji słonecznej w pokryciu zapotrzebowania na energię odnawialną dla poszczególnych miesięcy roku Fig. 3. Average effectiveness of the solar installation to cover the demand for renewable energy for particular months of the year gdzie: E KOL ciepło pozyskane przez kolektory słoneczne, kwh, E KOT ciepło uzupełnione przez kocioł, kwh, E POM energia elektryczna zużyta przez pompę obiegową, kwh, E AUT energia elektryczna zużyta przez automatykę sterującą, kwh. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń udziału energii słonecznej w całkowitej ilości energii pobranej na przygotowanie ciepłej wody dla wielolecia wykazano, że wahała się ona w przedziale od 57,8% do 74,4% i dla całego okresu badań wyniosła średnio 66,4%/rok. Na rysunku 3 przedstawiono średnie udziały energii słonecznej w całkowitej ilości energii pobranej na przygotowanie ciepłej wody dla okresu w rozbiciu na poszczególne miesiące. Miesiącem o najmniejszej efektywności pozyskiwania ciepła z promieniowania słonecznego był grudzień. Ilość energii uzyskana z kolektorów słonecznych w tym miesiącu wyniosła średnio 58,7 kwh, co daje efektywność pracy instalacji słonecznej na poziomie 19,4%. Natomiast miesiącem o największym udziale energii słonecznej w całkowitej ilości energii pobranej na przygotowanie ciepłej wody był lipiec. Średnia ilość energii uzyskana z kolektorów słonecznych w tym miesiącu wyniosła aż 309,1 kwh, przy poziomie efektywności pracy instalacji słonecznej 94,1%. Dla półrocza ciepłego (kwiecień wrzesień) instalacja solarna pozyskała średnio aż 1807,8 kwh ciepła, przy udziale energii słonecznej w całkowitej ilości energii pobranej na przygotowanie ciepłej wody równej 89,7%. Natomiast dla półrocza chłodnego (październik marzec) efektywność instalacji wyniosła zaledwie 41,8% i pozyskano średnio 802,8 kwh czystej energii. W dalszej części artykułu poddano analizie wpływ pory (kwartału) roku na pracę instalacji słonecznej bez uwzględnienia 2,1% zużycia energii elektrycznej pobranej przez pompę obiegową i automatykę sterującą pracą instalacji słonecznej. W pierwszym kwartale roku (styczeń, luty, marzec), czyli dla miesięcy zimowych kolektory słoneczne pozyskały 16,90% ciepła w stosunku do sumy rocznej pozyskanego przez kolektory ciepła. Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez instalację słoneczną dla tego okresu było najmniejsze w styczniu 2013 r. (5,2%), a największe w marcu 2003 r. (83,0%). Styczeń charakteryzuje się niewielką liczbą godzin usłonecznienia i najniższymi wartościami temperatury powietrza. Niezłym już warunkom słonecznym w lutym i marcu towarzyszą, jednak niskie zimowe wartości temperatury powietrza oraz najwyższe w ciągu całego roku prędkości wiatru. Ponadto odbiór ciepła w tych zimowych miesiącach zakłócany był także przez zalegający na kolektorach śnieg i zaszronienie ich powierzchni. Średnie pokrycie zapotrzebowania przez kolektory na ciepło wyniosło dla pierwszego kwartału roku 43,6%. W kolejnych trzech miesiącach wiosennych: kwietniu, maju i czerwcu kolektory słoneczne pozyskały 36,03% ciepła w stosunku do rocznej sumy energii pozyskanej przez nie. Najmniejsze pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez instalację słoneczną dla tego okresu zanotowano w maju 2010 r. (69,2%), a największe w czerwcu 2013 r. (99,4%). Począwszy od kwietnia, temperatura powietrza jest już znacznie wyższa niż dla pierwszego kwartału roku. Warunki klimatyczne panujące w tym okresie sprzyjają już intensywnemu pozyskiwaniu energii słonecznej przez kolektory. Średnie pokrycie zapotrzebowania przez kolektory na ciepło wyniosło dla drugiego kwartału roku 90,7%. W okresie letnim (lipiec, sierpień i wrzesień) kolektory słoneczne pozyskały 33,22% ciepła w stosunku do ilości ciepła przejętego z promieniowania słonecznego w skali roku. Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez instalację słoneczną dla tych trzech miesięcy było najmniejsze we wrześniu 2013 r. (67,9%), a największe w lipcu 2013 i sierpniu 2004 r.; 2009 (100,0%). W trzecim kwartale roku występują najwyższe wartości temperatury powietrza. Okres letni (lipiec, sierpień i wrzesień), 6/

5 Ź podobnie jak okres wiosenny (kwiecień, maj i czerwiec), cechuje się bardzo dobrymi warunkami meteorologicznymi, które sprzyjały efektywnemu pozyskiwaniu energii słonecznej (pokrycie zapotrzebowania przez kolektory na ciepło wyniosło dla trzeciego kwartału roku aż 94,0%). W ostatnim kwartale roku, czyli: październiku, listopadzie i grudniu kolektory Tabela 2. Średni WEO INS dla poszczególnych miesięcy na podstawie danych z lat Table 2. Mean WEO INS for particular months on the basis of the data from the years Miesiąc I II III IV V VI WEO INS 1,27 1,59 2,95 5,63 10,44 14,1 Miesiąc VII VIII IX X XI XII WEO INS 16,89 14,84 7,11 2,97 1,53 1,24 słoneczne pozyskały 13,85% ciepła w stosunku do ilości przejętej z promieniowania słonecznego w skali roku. Najmniejsze pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez instalację słoneczną dla czwartego kwartału roku zanotowano w grudniu 2010 r. (0,6%), a największe w październiku 2005 r. (82,4%). W skali roku grudzień jest miesiącem o najmniejszej efektywności pozyskiwania ciepła. Miesiąc ten charakteryzował się niskimi wartościami temperatury powietrza i najniższą w roku liczbą godzin usłonecznienia. Październik i listopad charakteryzuje się wyższymi wartościami temperatury powietrza, niż miesiące z pierwszego kwartału roku, lecz mniejszą liczbą godzin usłonecznienia. Mała liczba godzin usłonecznienia dla tych dwóch miesięcy i duże prędkości wiatru niekorzystnie wpływają na pozyskiwanie energii słonecznej przez kolektory (pokrycie zapotrzebowania przez kolektory na ciepło wyniosło dla czwartego kwartału roku tylko 41,0%). Wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej WEO INS [5] całej instalacji z kolektorami słonecznymi jest ilorazem ciepła całkowitego potrzebnego do przygotowania c.w. do ilości ciepła uzupełnionego przez kocioł gazowy oraz energii elektrycznej potrzebnej do napędu regulatora solarnego (moc = 3 W), pompy obiegowej układu solarnego (instalacji solarnej moc = 45 W) i pompy obiegowej układu kotłowego (moc = 110 W). Zależność tą można opisać następującym wzorem: (2) 30 gdzie: E CAŁ energia całkowita potrzebna do przygotowania c.w. (kwh), EK K energia końcowa konwencjonalna, P KOT moc kotła (kw), T KOT czas pracy kotła (h), P REG moc pobierana przez regulator solarny (kw), T REG czas pracy regulatora solarnego (h), P P1-2 moc pobierana przez dwie pompy obiegowe (kw), T P1-2 czas pracy dwóch pomp obiegowych (h). Wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej dla całej instalacji, w rozbiciu na poszczególne miesiące, został wyznaczony w tabeli 2. Najniższy WEO INS otrzymaliśmy dla grudnia i wyniósł on tylko 1,24, co oznacza, że z 1 kwh zużytej energii konwencjonalnej otrzymaliśmy 1,24 kwh. Natomiast najwyższy WEO INS otrzymaliśmy dla lipca i wyniósł on aż 16,89, co oznacza, że z 1 kwh zużytej energii konwencjonalnej otrzymaliśmy 16,89 kwh. Wnioski 1. Po przeprowadzeniu badań, dla wielolecia , można stwierdzić, że wykorzystanie instalacji słonecznej do przygotowania ciepłej wody w polskich warunkach meteorologicznych jest zasadne, ponieważ udział energii słonecznej w całkowitej ilości energii zużytej na przygotowanie c.w. kształtuje się na dość wysokim poziomie 66,4%. Większą część energii odnawialnej możemy pozyskać dla półrocza ciepłego (kwiecień wrzesień) i jej udział kształtuje się na poziomie 69,3%, przy zaledwie 30,7% dla okresu chłodnego (październik marzec). 2. W okresie od kwietnia do września (II i III kwartał roku) we Wrocławiu i okolicy występowały bardzo korzystne warunki meteorologiczne do pozyskiwania przez kolektory słoneczne ciepła (udział energii słonecznej w całkowitej ilości energii potrzebnej na przygotowanie c.w. 89,7%). Z kolei od października do marca (I i IV kwartał roku) występowały średnie warunki meteorologiczne do pozyskiwania ciepła przez instalację słoneczną (efektywność 41,8%). 3. Średni roczny wskaźnik wykorzystania WEO INS, dla całej instalacji, wyniósł 2,96, czyli z 1 kwh zużytej energii konwencjonalnej otrzymaliśmy 2,96 kwh. Bardziej efektywnym sposobem przygotowania c.w. mogą się okazać pompy ciepła typu powietrze woda z zabudowanym zasobnikiem do pracy z obiegiem wewnętrznym powietrza, które osiągają wartość COP na poziomie równym 3,70 wg EN 255 przy parametrach (powietrze 15 o C/woda o C). LITERATURA [1] Podgrocki J., Tablice słoneczne do użytku obserwatorów stacji aktynometrycznych, Wyd. Kom. i Łącz., Warszawa, 1976 [2] Bryś K., Bryś T., Wahania natężenia promieniowania słonecznego w 55-letniej serii wrocławskiej ( ), Pr. i St. Geogr. WGSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 29: s , 2001 [3] Chochowski A., Czekalski D., Słoneczne instalacje grzewcze, COIB, Warszawa, 1999 [4] Dz.U nr 75 poz. 690 [5] Dąbrowski J.: Wpływ wykorzystania instalacji z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi na zmniejszenie CO 2, Instal nr 12 (335), Warszawa 2012 r., s [6] Dąbrowski J., Hutnik E.: Efektywność pracy instalacji słonecznej dla okresu w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, s [7] Dąbrowski J.: Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Efektywność i opłacalność instalacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009

=TebfÄTj 7 Uebjf^\þ 8WjTeW ;hga\^þ ETWbfÄTj GTg^b

=TebfÄTj 7 Uebjf^\þ 8WjTeW ;hga\^þ ETWbfÄTj GTg^b InŜynieria Rolnicza 2/2006 Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik, Radosław Tatko Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu Akademia Rolnicza we Wrocławiu SZACOWANIE ILOŚCI ENERGII CIEPLNEJ MOśLIWEJ DO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

Projektowanie instalacji solarnych

Projektowanie instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych Sam wysokowartościowy kolektor słoneczny nie zagwarantuje jeszcze optymalnej eksploatacji całej instalacji. Istotne jest tu raczej kompletne rozwiązanie systemowe Prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE DO PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ - EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI

KOLEKTORY SŁONECZNE DO PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ - EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI KOLEKTORY SŁONECZNE DO PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ - EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI Streszczenie W pracy podjęto problematykę wykorzystywania instalacji słonecznej w jednym z typowych wiejskich domów

Bardziej szczegółowo

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaka może być największa moc cieplna kolektora słonecznego Jaka jest różnica pomiędzy mocą kolektora płaskiego, a próżniowego? Jakie czynniki zwiększają moc

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2 Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Jacek NAWROT Politechnika Częstochowska ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją Co to jest kolektor słoneczny? Kolektor słoneczny urządzenie, które wykorzystuje energię promieniowania słonecznego, które w postaci fal elektromagnetycznych dociera do

Bardziej szczegółowo

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne) Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Porównanie kolektora płaskiego i próżniowego.

Porównanie kolektora płaskiego i próżniowego. Porównanie kolektora płaskiego i próżniowego. Z jaką sprawnością mogą pracować kolektory słoneczne? Czy każdy kolektor próżniowy gwarantuje większe uzyski ciepła? Porównanie popularnych na rynku typów

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Budownictwa Wydział InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wykorzystanie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY LEŻAJSK

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY LEŻAJSK ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY LEŻAJSK Leżajsk, 2016 r. KADM SOLUTIONS Sp. z o.o. BSCE CONSULTING ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE

KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE Najbardziej uprzywilejowanymi rejonami Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest południowa cześd województwa lubelskiego. Centralna częśd Polski,

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Powietrze 17 2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W ROKU 2006 Charakterystykę warunków meteorologicznych województwa małopolskiego w roku 2006 przedstawiono na podstawie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII PIERWOTNEJ DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W LOKALNEJ KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII PIERWOTNEJ DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W LOKALNEJ KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ Grzegorz BARTNICKI, Agnieszka CHMIELEWSKA* ciepła woda użytkowa, zmienność zużycia paliwa efektywność energetyczna EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII PIERWOTNEJ DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

całkowite rozproszone

całkowite rozproszone Kierunek: Elektrotechnika, II stopień, semestr 1 Technika świetlna i elektrotermia Laboratorium Ćwiczenie nr 14 Temat: BADANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Wiadomości podstawowe W wyniku przemian jądrowych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Instalacje solarne Kolektory słoneczne są przeznaczone do wytwarzania ciepła dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Jak funkcjonuje typowa instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym? Dla jakich potrzeb może pracować mała instalacja słoneczna? Czy możliwe jest dodatkowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA"

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - AGATKA P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA" Częśd 1. Obliczenia ekonomiczno-energetyczne dla zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Typ projektów Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW SOLARNYCH NA EFEKT PRACY PRÓŻNIOWEGO I PŁASKIEGO KOLEKTORA SŁONECZNEGO

WPŁYW WARUNKÓW SOLARNYCH NA EFEKT PRACY PRÓŻNIOWEGO I PŁASKIEGO KOLEKTORA SŁONECZNEGO Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 WPŁYW WARUNKÓW SOLARNYCH NA EFEKT PRACY PRÓŻNIOWEGO I PŁASKIEGO KOLEKTORA SŁONECZNEGO Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Ogrzewanie budynku pompą ciepła współpracującą z wodnym akumulatorem ciepła Heating of a house with a heat pump cooperative with a water heat accumulator Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE PROMIENIOWANIE ROZPROSZONE NapromieniowanieNPR, Wh/(m 2 x d) Program produkcji Kolektory słoneczne płaskie ( 2013 ) Vitosol 200-F SVK ( pakiet 2 szt. ) 2,01 m 2 / 1 szt. Vitosol

Bardziej szczegółowo

OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII

OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Krzysztof KASPERKIEWICZ Instytut Techniki Budowlanej OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych zwykle

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Osada na Stonowie. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 5,20

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM METODA F-CHART OCENY EFEKTYWNOŚCI INSTALACJI

KOLEKTORY SŁONECZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM METODA F-CHART OCENY EFEKTYWNOŚCI INSTALACJI KOLEKTORY SŁONECZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM METODA F-CHART OCENY EFEKTYWNOŚCI INSTALACJI Jan Wajs Blanka Jakubowska Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Politechnika Gdaoska Gdaosk 2013 Plan

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych Plan prezentacji Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych Formy wsparcia w inwestycje solarne Opłacalność inwestycji w energie słoneczną

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Artykuł z portalu instalacjebudowlane.pl Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej stanowią podstawową część bieżących wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA POMPY CIEPŁA DO OGRZEWANIA WIEJSKIEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPŁACALNOŚĆ EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA POMPY CIEPŁA DO OGRZEWANIA WIEJSKIEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 OPŁACALNOŚĆ EKONOMICZNA ZASTOSOWANIA POMPY CIEPŁA DO OGRZEWANIA WIEJSKIEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik Instytut Budownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46 STERWNIKI SLARNE 5 LAT Gwarancji * STERWNIKI SLARNE ich zadaniem jest sterowanie pracą całego układu solarnego. Zestaw mikroprocesorów steruje całością instalacji, otrzymuje sygnały z czujników temperatury

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO 270 1-X do temp. -10ºC. Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI 270 1-X do temp. -5ºC

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO 270 1-X do temp. -10ºC. Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI 270 1-X do temp. -5ºC Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO 270 1-X do temp. -10ºC Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI 270 1-X do temp. -5ºC Urządzenie Indeks Supraeco SWO 270 1-X 7 736 500 988 Supraeco SWI 270 1-X 7 736 500

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROMOCYJNY. Grundfos z separatorem, rotametrem i zaw. bezp., sterownik

CENNIK PROMOCYJNY. Grundfos z separatorem, rotametrem i zaw. bezp., sterownik ZESTAWY KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH PROMOCJA Cena netto 1. Zestaw do c.w.u 200 litrów - dla 2-3 osób 8 299,00 zł 9 999,00 zł Przeznaczony do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 2-3 osób. W skład zestawu

Bardziej szczegółowo

naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI

naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI naturalnie ciepły dom rozwiązania systemowe ORLAŃSKI System 1- zasilany kotłem na zgazowanie drewna ORLIGNO 00 wspomagany kondensacyjnym kotłem gazowym oraz układem solarnym ORSOL 0FK. Całość nadzoruje

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła

Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła Tomasz Sumera (+48) 722 835 531 tomasz.sumera@op.pl www.eco-doradztwo.eu Kolektory słoneczne Niewyczerpalnym i czystym ekologicznie

Bardziej szczegółowo

Możliwości konwersji energii słonecznej do energii cieplnej w warunkach polskich

Możliwości konwersji energii słonecznej do energii cieplnej w warunkach polskich Czysta energia Czyste środowisko 2008 MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII JANUSZ MAGIERA, ANETA GŁUSZEK Możliwości konwersji energii słonecznej do energii cieplnej w warunkach polskich STRESZCZENIE:

Bardziej szczegółowo

Średniotemperaturowym źródłem ciepła dla urządzenia adsorpcyjnego jest wyparna wieża chłodnicza glikolu.

Średniotemperaturowym źródłem ciepła dla urządzenia adsorpcyjnego jest wyparna wieża chłodnicza glikolu. Urządzenie adsorpcyjne uzupełnione jest o kolektory słoneczne oraz elektryczny podgrzewacz przepływowy stanowiący alternatywne wykorzystywanie wysokotemperaturowego źródła ciepła. Średniotemperaturowym

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

WPŁYW LOKALIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA JEGO PARAMETRY ENERGETYCZNE

WPŁYW LOKALIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA JEGO PARAMETRY ENERGETYCZNE Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(10) 2012, s. 104-110 Adam UJMA Politechnika Częstochowska WPŁYW LOKALIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA JEGO PARAMETRY ENERGETYCZNE Warunki klimatyczne

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście

Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście Dr Małgorzata Pietras - Szewczyk Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydział Nauk Technicznych Wrocław 21. 01. 2016r. Tezy Za złą jakość powietrza

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Sunroof technika solarna

Systemy solarne Sunroof technika solarna Systemy solarne Sunroof technika solarna Energia z dachu Dynamiczny wzrost kosztów energii to efekt wyczerpujących się światowych zasobów gazu i ropy naftowej. Energia słoneczna jest bezpłatna, przyjazna

Bardziej szczegółowo

Kocioł 1- czy 2-funkcyjny?

Kocioł 1- czy 2-funkcyjny? Kocioł 1- czy 2-funkcyjny? Wybrać kocioł 1- czy 2-funkcyjny? Zarówno kocioł 1- jak i 2-funkcyjny służą do ogrzewania budynku (centralnego ogrzewania, potocznie: c.o.) i ogrzewania ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

KATALOG POMP CIEPŁA z zastrzeżeniem zmian. KATALOG POMP CIEPŁA 1 kwietnia 2012

KATALOG POMP CIEPŁA z zastrzeżeniem zmian. KATALOG POMP CIEPŁA 1 kwietnia 2012 z zastrzeżeniem zmian KATALOG POMP CIEPŁA 1 kwietnia 2012 IVT GreenLine HT+ C 6-10 Zalety : COP = 5,0! 5 lat gwarancji! 10 lat gwarancji na sprężarkę! Temperatura zasilania 65 st.! 2 obiegi grzewcze! Cicha

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

INTEGRA Podgrzewacze uniwersalne

INTEGRA Podgrzewacze uniwersalne INTEGRA Podgrzewacze uniwersalne Prezentacja techniczno-handlowa ver.05.2013 1 Budowa, zasada działania 2 2 Ogólne cechy Seria INTEGRA Podgrzewacz uniwersalny do podgrzewania CWU oraz wspomagania ogrzewania

Bardziej szczegółowo

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW W październiku 2012 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję ustawy o odnawialnych źródłach (OZE). Zawarte w niej regulacje znacząco zmienią zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji Czy kolektorami słonecznymi można ogrzewać dom? Sama instalacja solarna nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne, w naszej szerokości geograficznej, głównie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard tradycyjny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

katalog Rozwiązań technicznych

katalog Rozwiązań technicznych katalog Rozwiązań technicznych KAALOG ROZWIĄZAŃ ECHNICZNYCH Przykład nr 1: Kocioł wiszący ( kw) dostarcza ciepło do następujących obwodów grzewczych: 1. Ogrzewanie grzejnikowe 0 kw. Ogrzewanie podłogowe

Bardziej szczegółowo

Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma

Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma o Perfect C mfort Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma Erwin Szczurek Niniejsza prezentacja otrzymała: DYPLOM Za prezentację najlepszej referencji OZE o Perfect C mfort 1 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1 Schematy instalacji solarnych Schemat 1 Układ ten jest stosowany, gdy użytkownik do ogrzewania używa kotła c.o. (może być węglowy bez regulacji temperatury. Na obiekcie nie ma zbiornika c.w.u., lub jeżeli

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013/2. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem

Cennik 2013/2. Odnawialne źródła energii. Ciepło jest naszym żywiołem Cennik 2013/2 Odnawialne źródła energii Ciepło jest naszym żywiołem Rabaty na urządzenia grzewcze Kup dowolny zestaw solarny i odbierz dodatkowy rabat na urządzenie grzewcze! Szczegóły w oddziałach Buderus

Bardziej szczegółowo

Najlepsza Sezonowa efektywność

Najlepsza Sezonowa efektywność Powietrzna pompa ciepła DHP-AQ jest źródłem największych oszczędności. Wyniki testów powietrznych pomp ciepła, opublikowanych przez Szwedzką Agencję Energii Wrzesień 2011. Najlepsza Sezonowa efektywność

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ABSORBERA W FUNKCJI TEMPERATURY OTOCZENIA I PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH KOLEKTORA CIECZOWEGO

EFEKTYWNOŚĆ ABSORBERA W FUNKCJI TEMPERATURY OTOCZENIA I PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH KOLEKTORA CIECZOWEGO Inżynieria Rolnicza 9(97)/2007 EFEKTYWNOŚĆ ABSORBERA W FUNKCJI TEMPERATURY OTOCZENIA I PARAMETRÓW EKSPOATACYJNYCH KOEKTORA CIECZOWEGO Hubert atała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne?

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne? Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne? Podgrzewanie wody basenowej wymaga starannego doboru systemu dla uzyskania jak najwyższego komfortu cieplnego oczekiwanego przez

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/06 Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl klasa energetyczna A 60 POMPA CIEPŁA W SYSTEMIE POWIETRZE WODA DO C.W.U. ZE ZBIORNIKIEM - spectra Wartość współczynnika COP: 4,4. Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap

ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap Uprzejmie informujemy, że gmina Ostrówek zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Mapa usłonecznienia w Polsce

Mapa usłonecznienia w Polsce Akademia Pomorska w Słupsku Paulina Śmierzchalska, Maciej Chmielowiec Mapa usłonecznienia w Polsce Projekt CZYSTA ENERGIA 2015 1 Promieniowanie słoneczne To strumień fal elektromagnetycznych i cząstek

Bardziej szczegółowo

2012 w Europie - temperatura wg E-OBS (1)

2012 w Europie - temperatura wg E-OBS (1) 2012 w Europie - temperatura wg E-OBS (1) Dziś sprawdzimy, jaki był pod względem temperatury rok 2012 w całej Europie, nie tylko w jej środkowej części. Dane pochodzą z bazy E-OBS, o której szerzej pisałem

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

1 PAKIET PROMOCYJNY WPF Basic

1 PAKIET PROMOCYJNY WPF Basic 1 PAKIET PROMOCYJNY WPF Basic Pompa ciepła serii WPF Basic, przystosowana do pracy w systemach solanka/woda, charakteryzuje się kompaktowym wykonaniem, do ustawienia wewnątrz budynku. W wyposażeniu standardowym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1A Tworóg. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Zaleszany

Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1A Tworóg. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Zaleszany Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1A 42-690 Tworóg Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Zaleszany 2 Finansowanie projektu Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU Politechnika Warszawska Filia w Płocku Instytut Inżynierii Mechanicznej dr inż. Mariusz Szreder Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU Według badania rynku przeprowadzonego przez PORT

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

QUICK START SYSTEMS. Extra Solar Cylinder

QUICK START SYSTEMS. Extra Solar Cylinder QUICK SAR SYSEMS Extra Solar Cylinder HU RO CZ RU 3024187 UA SPIS REŚCI Informacje ogólne...15 Połączenia elektryczne...15 Układ hydrauliczny...15 Solarny zbiornik wyrównawczy...15 Zbiornik wyrównawczy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii słonecznej

Wykorzystanie energii słonecznej Wykorzystanie energii słonecznej Instalacje słonecznego ogrzewania Część 1 Zdzisław Kusto Politechnika Gdańska ŚWIAT -- MAPA ROCZNEGO NASŁONECZNIENIA CAŁKOWITEGO -- energia pierwotna (surowa) Polska: Średnie

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta Nowy regulator Vitotronic wyróżniony nagrodą wzorniczą Design Plus. Oferta ważna od r.

Nowa oferta Nowy regulator Vitotronic wyróżniony nagrodą wzorniczą Design Plus. Oferta ważna od r. Nowa oferta 2010 Kompletny program produktów firmy Viessmann oraz przedstawione pakiety ułatwią Państwu wybór urządzeń i realizację planowanych inwestycji. Opierając się o nowoczesne technologie, w szczególności

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo