Sustainable Energy Action Plan for Warsaw until 2020 Katarzyna Kacpura Infrustructural Office of Warsaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sustainable Energy Action Plan for Warsaw until 2020 Katarzyna Kacpura Infrustructural Office of Warsaw"

Transkrypt

1 Sustainable Energy Action Plan for Warsaw until 2020 Katarzyna Kacpura Infrustructural Office of Warsaw Gdańsk, 24 February 2011

2 Energy & climate package 3 x 20 Assumptions of the 3 x20 package indicating EU actions in order to counteract climate changes Reduction of the level of GHG emissions by 20% (in comparison to 1990) Increase of RES share in final energy consumption up to 20% in 2020 Increase in energy efficiency by 20% in comparison to 2020 forecasts Increase of the biofuels in the total transport fuels share up to 10%

3 Long-term strategy for Warsaw Covenant of Mayors EC initiative established in 2009 in order to encourage cities Mayors to undertake actions for climate protection. Polish Members: Bielawa, Bielsko-Biała, Dzierżoniów, Ełk, Kraków, Lubianka, Niepołomice, Raciechowice, Stare Juchy, Warszawa Assumptions: Sustainable Energy Action Plan for Warsaw until 2020 CO 2 emmisions level will be equal to 80% of the emissions level in 2007, i.e MgCO 2 /rok; Final energy consumption poziom zużycia energii końcowej will be equal to 80% of the consumption level in 2007, i.e MWh; At least 20% of the energy consumption will be satisfied from RES; Educational and promotional activities will take place in order to popularize energy conservation.

4 Legal instruments of Sustainable Energy Policy Energy Policy for Poland until 2030, Energy Law, Law of Environmental Protection, Thermal modernisation Act, Energy Efficiency Act- project, National Plan for Energy Efficiency, Documents concerning emissions trade.

5 Legal instruments of Sustainable Energy Policy Energy Policy for Warszaw until 2020, Assumptions to the plan of city supplies with gas, heat and electric energy (dated 2003 with the recently established supply plans), Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (wraz z planowanymi zmianami), Strategy of Warsaw s Development until 2020, Guidelines CO 2 for emissions prognosis model for Warsaw.

6 Assumptions to the Plan Initial assumptions for establishing plan s targets for GHG emissions reduction and increase in energy efficiency: base year (2007) for establishing Warsaw s targets for GHG emissions reduction and increase in energy efficiency until 2020; CO 2 emission indicators from the consumption of 1 MWh of energy carriers, according to the data accepted by the European Office of Covenant of Mayors, according to the technical annex for Poland and standard indicators; values of energy consumption for several energy carriers and consumption sectors were accepted, according to the data described in Guidelines CO 2 for emissions prognosis model for Warsaw prepared by Institute for Ecodevelopent, in Warsaw, October 2008 CO 2 emission reduction plan has been established for transport sector according to the Plan for Introducing Alternative Fuels Vehicles in Warsaw until 2020

7 Plan s activity areas National Policy Micro- and macroeconomy Energy prices Energy scarce Local political situation Local financing Human resources Strategy of local development Sustainable Energy Policy Energy enterprises Large energy consumers SME Building companies, developers Housing councils Plan Financing institutions Climate policy Cogeneration and heating systems Inhabitants Energy services Promotion Public Lightning Building ind. Dispersed generation Spatial planning Public Sector Individual Energy Use Transport Programme s management RES Energy consulting

8 Actions hierarchy in the Plan Proceedings to reduce energy consumption, especially with the use of methods of sustainable planning and construction of technical infrastructure of the city, and fixing basic services for the inhabitants. Proceedings to exploit natural energy resources available in the city, in compliance with cost effectiveness condition of suggested solutions. Proceedings to energy supplies optimalisation, especially by establishment of priorities in the selection of energy carriers, fuels and energy technologies, and by development of dispersed generation.

9 Long-term strategy for Warsaw Actions enabling Action Plan fulfillment: Complex thermal retrofitting of the buildings (scope compliant with Thermal modernisation Act for housing sector, services and municipal objects), Improvement of heat production process (exchange of local heat source for the one with higher efficiency), Modernisation of heating system, Modernisation of street & outdoor lighting, Modernisation of indoor lighting, Plan for introducing alternative fuels into transport sector, promotion of public transport, Exchange of engines for more energy efficient ones, Exchange of household appliances for more energy efficient ones, Use of solar collectors, PV panels, heat pumps, Microcogeneration, Passive and low-energy buildings.

10 CO 2 reduction plans for different emitters Reduction of CO 2 emission by Mg/y, savings MWh/y City dependent emitters CO 2 emission reduced by Mg/y savings MWh/y Other emitters CO 2 emission reduced by Mg/y savings MWh/y Municipal buildings Lighting Transport Office appliances Private, industrial, service buildings Household appliances Lighting Individual transport Industry

11 Energy Efficiency Improvement costs & savings potential According to the Sustainable Energy Use for Warsaw until 2020 Associated costs until 2020 Potential savings until 2020 Municipal investments In total For the city In total mln zł mln zł 236 mln zł mln zł

12 Zadania struktur miejskich odpowiedzialnych za realizację planu Koordynacja działań podejmowanych przez wszystkich interesariuszy - wewnętrzna jednostka powołana w strukturach Biura Infrastruktury (mająca charakter sekretariatu ds. wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku) Sekretariat odpowiadałby za: współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz wydziałami dzielnicowymi w zakresie podejmowania i realizacji przez nie zadań objętych Planem, współpracę z organizacjami miast i pozarządowymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi na rzecz racjonalizacji gospodarki energetycznej i walki ze zmianami klimatu, inicjowanie i podejmowanie we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej działań związanych z obszarem edukacyjno informacyjnym w zakresie zadań wynikających z realizacji Planu prowadzenie działań związanych z wdrażaniem inicjatyw w zakresie efektywności energetycznej.

13 Zadania struktur miejskich odpowiedzialnych za realizację planu Pozostałe zadania będące w kompetencjach Biura Infrastruktury: monitoring realizacji zadań wyszczególnionych w Planie, analiza raportów z działań podejmowanych przez interesariuszy Planu, sprawozdawczość z postępów wdrażania Planu, analiza konieczności wykonywania ewentualnych dodatkowych opracowań związanych z realizacją planu (we współpracy z członkami Zespołu ds. ochrony klimatu) opracowywanie raportów, opinii, notatek i prezentacji w celu propagowania działań wyszczególnionych w Planie związanych ze zrównoważonym rozwojem miasta.

14 Główne zagrożenia realizacji Planu zmiany prawne na poziomie krajowym uniemożliwiające realizację pakietu klimatyczno - energetycznego trudności z finansowaniem zadań w wyniku braku środków budżetowych na poziomie krajowym i samorządowym oraz zmian polityki funduszy ekologicznych; błędy w zarządzaniu procesem realizacji Planu; niepoprawnie przeprowadzona lub okrojona kampania informacyjna, upowszechniająca wiedzę na temat możliwości oszczędzania energii wśród mieszkańców miasta.

15 System monitoringu podejmowanych działań systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań Planu przez Sekretariat ds. wdrożenia Planu, przygotowywanie rocznych raportów z realizacji zadań ujętych w Planie, analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Planu; określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności, analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia, przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących.

16 Energy Efficiency Improvement - thermal retrofitting of the buildings Mean annual heat consumption by Warsaw accounts for 16,5 TWh/y sektor usług, handlu, edukacji, administracji itp. 23% 12% 65% sektor przemysłowy Retrofitted buildings sektor mieszkaniowy Single-family buildings Multi-family buildings Buildings in service sector According to the Action Plan the cost of thermal retrofitting of municipal buildings is equal to mln zł, of all buildings mln zł

17 Modernisation : Energy Efficiency Improvement - street lighting - Exchange of out of existing lighting points, - Total modernisation of street lamps, partial modernisation of lamps, - Reduction of installed power by 5,3 MW (currently- 22,7 MW), - Reduction of energy consumption by 22,2 GWh annually (currently-95,1 GWh), - Reduction of lighting costs by 2 millions Euro annually (currently-8,75 mln Euro) 23% of city s expenses, - Reduction of CO 2 emission by 20,5 tony annually.

18 Energy Efficiency Improvement - public transportation, electric cars - extention of exisiting network 407 km tram lines, 860 trams and km buses lines 1700, buses - purchsase of 186 modern trams - 1,5 mld zł, 17 sets for local train 390 mln zł, start of construction of metro second line - exchange of buses for hybride, supplied with alternative fuels finaly electric supply (hybride and electricity) - Initiatives in transportation sector : Change your car for the bus, Ride in group by individual car and other Energy saving actions

19 Energy Efficiency Improvement - energy management in public buildings Associted actions: Energy audit of status quo, Establishing expected level of consumption, Assemssment of energy reduction, Monitoring of energy consumption, Data analysis, Energy Efficiency Action Plan. Annual expenses of Warszawa energy purchase - ca. 255 mln zł

20 Energy Efficiency Improvement - energy management in public buildings Pilot programme on energy management in education buildings - Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Małego Powstańca, ul. Lenartowskiego 2 - Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka, ul. Karmelicka 13 - Szkoła Podstawowa Nr 158 im. Jana Kilińskiego, ul. Ciasna 7/13 Distance monitoring and management (heat substations, boiler stations, fuel tanks, itp.) through internet and mobile teleohone, Distance readings of heat meters, electricity, water meters, gas meters, regulation and supervision of industrial automatics.

21 Energy Efficiency Improvement - awareness raising ( behavioural changes of ebd-users) Centre of RES Education under construction - Gimnazjum nr 142 im. Roberta Schumana na ul. Olgierda 35/41 w Warszawie Education on environmental protection, Lab solar collectors, heat pumps (with option of cooling), PV and multimedia room, Combine with existing heat installation in school ecological and financial benefits

22 Law emission housing Project goal : Creation of public space of high life standard, meeting sustainable development requirements freindly for users and nature considering new space-function planning.

23 Niskoemisyjne osiedle Project phases: Law expertise Technical Conception Expertise on the scope and range of the project Realization.

24 Thank you for your attention!

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND 8 th Plenary Meeting of PROS On October 21 st, the PROS gathered at the second semi-annual plenary meeting in 2010 with the following

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej

Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Szanse i wyzwania dla przemysłu - przykład działalności Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej Dr inż. Roman Babut Warszawa, PKiN

Bardziej szczegółowo

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations Ciepło Affordable w przystępnych Warmth for cenach all Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców A guide to improving energy efficiency

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Określenie zasadności finansowania projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach instrumentów zwrotnych email:

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone planowanie energetyczne -jak opracować lokalny plan energetyczny

Zrównoważone planowanie energetyczne -jak opracować lokalny plan energetyczny Zrównoważone planowanie energetyczne -jak opracować lokalny plan energetyczny Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Municipal Waste Management and Life Quality: Sustainable Development of Local Communities in Małopolska and Podkarpacie

Municipal Waste Management and Life Quality: Sustainable Development of Local Communities in Małopolska and Podkarpacie Municipal Waste Management and Life Quality: Sustainable Development of Local Communities in Małopolska and Podkarpacie Katarzyna Nieszporek Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University,

Bardziej szczegółowo