Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för solcellsladdare Bruksanvisning for solcellelader Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej User Instructions for Solar Cell Charger SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA SVENSKA Läs bruksanvisningen noggrant före användning! TEKNISKA DATA Mått 102 x 63 x 17 mm Vikt 112 g Batteri 3,7 V, 2000 mah Solpanel 5,5 V, 100 ma Utgående spänning/ström 5,0 V, 0,8 1 A Ingående spänning/ström 5 V, 500 ma Material ABS-plast BESKRIVNING 1. ABS-plast 2. Solpanel 3. Indikeringslampor 4. Ingående anslutning 5. Utgående anslutning 6. Testknapp HANDHAVANDE Det tar cirka 2 timmar att ladda en mobiltelefon med produkten. Det tar cirka 8 10 timmar att ladda solcellsladdarens inbyggda batteri med USB-kabel. Det tar cirka timmar att ladda solcellsladdarens inbyggda batteri med solljus. Användningsområde Mobiltelefoner, MP3-/MP4-spelare, kamera, PDA, spelkonsoler etc. Användning 1. Ladda produkten före användning. Laddning kan göras på två sätt. Laddning med USB-anslutning. Vid laddning med USB-anslutning är batteriet fulladdat när samtliga 4 indikeringslampor lyser blått. Dra ut sladden efter avslutad laddning. Laddning med solljus. Vänd solpanelen mot solljuset så att solindikeringslampan lyser rött. Indikeringslampan lyser starkare ju starkare solskenet är. 2. Anslut solcellsladdaren till den produkt som ska laddas med lämplig kabel och anslutning. Den produkt som ska laddas visar laddningsstatus. 3. Solcellsladdaren har kortslutningsskydd, som stänger av den i händelse av extern kortslutning. Om detta händer, ladda solcellsladdaren igen. 4. På solcellsladdarens baksida finns laddningsindikeringslampor och en testknapp. Den första indikeringslampan anger 25 % laddning, den andra 50 %, den tredje 75 % och den fjärde 100 % laddning av solcellsladdarens batteri. Den femte indikeringslampan tänds när batteriet är urladdat. OBS! Använd inte starka rengöringsmedel, det kan skada produkten. Utsätt inte produkten för stötar. Kontrollera att produktens utgående spänning är lämplig för den produkt som ska laddas. Använd inte produkten i fuktiga utrymmen. Vänd solpanelen mot solljuset för bästa laddning. 2

3 SVENSKA Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: Jula AB, Box 363, SKARA 3

4 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk! TEKNISKE DATA Mål 102 x 63 x 17 mm Vekt 112 g Batteri 3,7 V, 2000 mah Solcellepanel 5,5 V, 100 ma Utgangsspenning/-strøm 5,0 V, 0,8 1 A Inngangsspenning/-strøm 5 V, 500 ma Materiale ABS-plast BESKRIVELSE 1. ABS-plast 2. Solcellepanel 3. Indikatorlamper 4. Inngang 5. Utgang 6. Testknapp BRUK Det tar ca. 2 timer å lade en mobiltelefon ved hjelp av solcelleladeren. Det innebygde batteriet i solcelleladeren lades i løpet av ca timer med USB-kabel. Med sollys tar det ca timer. Bruksområde Mobiltelefon, MP3-/MP4-spiller, kamera, PDA, spillkonsoll osv. Bruk 1. Lad opp produktet før bruk. Ladingen kan gjøres på to måter. Lading med USB-tilkobling. Ved lading med USB-tilkobling er batteriet fulladet når samtlige 4 indikatorlamper lyser blått. Trekk ut støpselet etter fullført lading. Lading med sollys. Vend solcellepanelet mot sollyset slik at solindikatorlampen lyser rødt. Indikatorlampen lyser sterkere jo sterkere solskinnet er. 2. Koble solcelleladeren til det produktet som skal lades med egnet kabel og tilkobling. Ladestatus vises på det produktet som lades. 3. Solcelleladeren har kortslutningsbeskyttelse, som slår den av i tilfelle ekstern kortslutning. Hvis det skjer, må solcelleladeren lades opp på nytt. 4. På baksiden av solcelleladeren er det ladeindikatorlamper og en testknapp. Den første indikatorlampen angir 25 % lading, den andre 50 %, den tredje 75 % og den fjerde 100 % lading av solcelleladerens batteri. Den femte indikatorlampen lyser når batteriet er utladet. OBS! Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, det kan skade produktet. Ikke utsett produktet for støt. Kontroller at produktets utgangsspenning er egnet for det produktet som lades. Ikke bruk produktet på fuktige steder. Vend solcellepanelet mot sollyset for best mulig lading. 4

5 NORSK Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon: Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 5

6 POLSKI POLSKI Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi! DANE TECHNICZNE Wymiary Masa Akumulator Panel słoneczny Napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy Napięcie wejściowe / prąd wejściowy: Materiał OPIS 102 x 63 x 17 mm 112 g 3,7 V, 2000 mah 5,5 V, 100 ma 5,0 V, 0,8 1 A 5 V, 500 ma Tworzywo ABS 1. Tworzywo ABS 2. Panel słoneczny 3. Lampki kontrolne 4. Gniazdo wejścia 5. Gniazdo wyjścia 6. Przycisk testowy OBSŁUGA Naładowanie telefonu komórkowego przy pomocy produktu zajmuje około 2 godzin. Naładowanie wbudowanego akumulatora ładowarki słonecznej przez kabel USB zajmuje około 8 10 godzin. Naładowanie wbudowanego akumulatora ładowarki słonecznej światłem słonecznym zajmuje około godzin. Zakres użytkowania Telefony komórkowe, odtwarzacze mp3/mp4, aparaty fotograficzne, palmtopy, konsole do gier itd. Sposób użycia 1. Przed użyciem naładuj produkt. Można tego dokonać na dwa sposoby. Ładowanie przez złącze USB. - Podczas ładowania przez złącze USB akumulator jest w pełni naładowany, gdy wszystkie 4 lampki kontrolne świecą na niebiesko. - Po zakończeniu ładowania wyciągnij kabel z gniazda. Ładowanie światłem słonecznym. Obróć panel słoneczny w kierunku słońca, tak by lampka kontrolna zapaliła się na czerwono. Im mocniejsze światło słoneczne, tym intensywniej świeci lampka. 2. Przy pomocy odpowiedniego kabla i złącza podłącz ładowarkę do produktu, który chcesz naładować. Postęp procesu ładowania pokaże się na wybranym produkcie. 3. Ładowarka słoneczna posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe, które wyłącza ją w przypadku wystąpienia spięć zewnętrznych. W takiej sytuacji ponownie naładuj ładowarkę słoneczną. 4. Z tyłu ładowarki słonecznej znajdują się lampki kontrolne ładowania i przycisk testowy. Zapalenie się pierwszej lampki oznacza naładowanie akumulatora ładowarki słonecznej w 25%, drugiej w 50%, trzeciej w 75% a czwartej w 100%. Piąta lampka świeci się, gdy akumulator jest rozładowany. 6

7 POLSKI UWAGA! Nie używaj mocnych środków czyszczących, mogą one uszkodzić produkt. Nie narażaj produktu na wstrząsy. Upewnij się, że napięcie wyjściowe produktu jest odpowiednie dla urządzenia, które będzie ładowane. Nie używaj produktu w wilgotnych pomieszczeniach. Aby przyspieszyć proces ładowania, obróć panel słoneczny w kierunku słońca. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 7

8 ENGLISH ENGLISH Read the User Instructions carefully before use. TECHNICAL DATA Dimensions 102 x 63 x 17 mm Weight 112 g Battery 3.7 V, 2000 mah Solar panel 5.5 V, 100 ma Output voltage/current 5.0 V, A Intput voltage/current 5 V, 500 ma Material ABS plastic DESCRIPTION 1. ABS plastic 2. Solar panel 3. Status lamps 4. Input 5. Output 6. Test button USE It takes about 2 hours to charge a mobile phone with the product. It takes about 8 10 hours to charge the solar cell charger's built-in battery with a USB cable. It takes about hours to charge the solar cell charger's built-in battery with sunlight. Applications Mobile phones, MP3/MP4 players, cameras, PDA, game pads etc. Use 1. Charge the product before use. Charging can be done in two ways. Charger cable with USB connection. When charging with a USB connection the battery is fully charged when all 4 status lamps go blue. Unplug the power cord after charging. Charging with sunlight. Turn the solar panel towards the sunlight so that the solar status goes red. The status lamp shines brighter the stronger the sunlight. 2. Connect the solar cell charger to the product to be charged with a suitable cable and connector. The product being charged will show the charging status. 3. The solar cell charger has a short-circuiting protection which switches it off in the event of an external short circuit. If this happens, charge the solar cell charger again. 4. On the back of the solar cell charger there are charge status lamps and a test button. The first status lamp shows a 25% charge, the second 50%, the third 75% and the fourth 100% of the solar cell charger's battery. The fifth status lamp goes on when the battery is discharged. NOTE: Do not use strong detergent, this can damage the product. Do not subject the product knocks and blows. Check that the product's output voltage is suitable for the product to be charged. Do not use the product in wet conditions. Turn the solar panel towards the sunlight for optimal charging. 8

9 ENGLISH Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. 9

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell 422-523 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-978 Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light Bruksanvisning för korglampa Bruksanvisning for kurvlampe Instrukcja obsługi lampy-koszyka User Instructions for Basket Light 422-366 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-592 Bruksanvisning för bluetooth handsfree Bruksanvisning for bluetooth handsfree Instrukcja obsługi głośnomówiącego Bluetooth User instructions for bluetooth handsfree SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe 440-107 Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 713-039 Bruksanvisning för skadedjursskrämma Bruksanvisning for skadedyrskremmer Instrukcja obsługi odstraszacza szkodników User instructions for pest repeller SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Bruksanvisning för digital TV antenn Bruksanvisning for digital TV-antenne Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Operating Instructions for digital TV antenna 928-042 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Assembly Instructions for Storage Shelf 666-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit 666-036 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Bruksanvisning för digital TV antenn Bruksanvisning for digital TV-antenne Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Operating Instructions for digital TV antenna 928-044 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser 160-248 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap Bruksanvisning för råttfälla Bruksanvisning for rottefelle Instrukcja obsługi pułapki na szczury Operating Instructions for Rat Trap 717-028 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Bruksanvisning för invertsvets Bruksanvisning for invertersveiseapparat Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Operating Instructions for Inverter Welder 210-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump. Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe

Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump. Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe Instrukcja obsługi modułu GSM do powietrznej pompy ciepła User Instructions for GSM control of Air Heat

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 051-020 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftpistol Instrukcja obsługi opalarki cyfrowej User instructions for digital hot air gun SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver 060-112 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer 805-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield Bruksanvisning för Red Shield utesiren Bruksanvisning for Red Shield utesirene Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield User Instructions for Red Shield Outdoor Bell Box 441-089 SV

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent 770-143 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet 343-585 Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker 769-004 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo