STOWARZYSZENIE DLA EUROPY S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOWARZYSZENIE DLA EUROPY S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie dla Europy, w dalszych postanowieniach statutu jest zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla budowanie otwartego społeczeństwa europejskiego opartego na wiedzy i przedsiębiorczości, żyjącego w dobrobycie. 3. Siedzibą główną Stowarzyszenia jest: Zimowiska 16, Ustka. 3a. Stowarzyszenie może powoływać Oddziały Terenowe, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i są reprezentowane przez Zarząd. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Oddziału Terenowego Kierownikowi Oddziału Terenowego na zasadach Kodeksu Cywilnego. 4. Terenem działania jest Europa, Unia Europejska, terytorium państw stowarzyszonych oraz ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej. 5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 6. Stowarzyszanie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 10. Celem Stowarzyszenia jest: ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA a. Budowanie otwartego społeczeństwa europejskiego opartego na wiedzy i przedsiębiorczości, żyjącego w dobrobycie; b. Promocja idei Zjednoczonej Europy; c. Propagowanie europejskiego poziomu życia w każdej jego dziedzinie; d. Promowanie Polski poza granicami kraju; e. Promowanie krajów członkowskich UE oraz stowarzyszonych i ubiegających się o członkostwo w UE w Polsce; Statut Stowarzyszenia dla Europy (I.2010) Strona 1 z 7

2 f. Ochrona środowiska i promowanie postaw proekologicznych oraz alternatywnych źródeł energii; g. Rozwój i budowanie postaw demokratycznych; h. Udział w rozwoju gospodarczym, ekonomicznym i społecznym Polski oraz Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych; i. Promowanie dialogu publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego. 11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Propagowanie postaw proeuropejskich wśród obywateli Unii Europejskiej; Wdrażanie przedsięwzięć realizujących polityki horyzontalne UE; Promowanie Polski oraz jej dziedzictwa kulturowego na terenie Unii Europejskiej; Promowanie Europy i dziedzictwa kulturowego krajów członkowskich, stowarzyszonych i ubiegających się o członkostwo w UE w Polsce; Działalność na rzecz zwiększenia absorpcji środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych; Monitorowanie systemu przekazywania dotacji; Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym dążeniu do zwiększenia jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i kształceniowej wśród młodzieży i osób dorosłych; Organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, doradztwa oraz coachingu w każdej dziedzinie życia wymagającej wsparcia; Zwiększanie zdolności adaptacyjnych osób bezrobotnych i pracujących oraz przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce jednolitego rynku europejskiego; Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, a także podejmowanie działań na rzecz samozatrudnienia; Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego; Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz podnoszenie jakości świadczonych przez nią usług; Działania na rzecz przejrzystości życia publicznego; Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; Prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji; Przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego; Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi, seksualnymi i wyznaniowymi oraz zapobieganie dyskryminacji tych środowisk; Udzielanie osobom fizycznym oraz grupom społecznym pomocy niezbędnej do pokonania trudności związanych ze znalezieniem swojego miejsca w europejskim społeczeństwie dobrobytu; Statut Stowarzyszenia dla Europy (I.2010) Strona 2 z 7

3 Szkolenia, kursy, seminaria, wykłady, coaching; Propagowanie ekologii, w tym także alternatywnych źródeł energii; Nakłanianie instytucji państwowych oraz urzędników do szerszego dialogu publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego; Zachęcanie osób fizycznych do aktywności społecznej; Wydawanie Instytucjom i przedsiębiorstwom państwowym certyfikatu Europejski Urząd ; Wydawanie przedsiębiorstwom prywatnym certyfikatu Europejski przedsiębiorca ; Wydawanie osobom fizycznym certyfikatu Aktywny Europejczyk. Certyfikaty, o których mowa powyżej będą wydawane instytucjom, przedsiębiorcom i osobom, które czynnie uczestniczą w życiu społecznym, angażują się w rozwój społeczny i gospodarczy oraz uczestniczą w dialogu publiczno-prywatnym i pubicznospołecznym. ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI 12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych (zgodnie z art. 3 i 4 ustawy o stowarzyszeniach). 13. Stowarzyszenie posiada członków: a. zwyczajnych, b. honorowych, 14. Członkiem Zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie. 15. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu. 16. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 17. Członkowie honorowi są przyjmowani na wniosek 10 członków Stowarzyszenia Decyzją Zarządu. 18. Członkowie zwyczajni mają prawo: a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach i projektach organizowanych i/lub realizowanych przez Stowarzyszenie, d. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, b. przestrzegania Statutu i uchwał władz, Statut Stowarzyszenia dla Europy (I.2010) Strona 3 z 7

4 c. regularnego opłacania składek członkowskich. 20. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 22. Utrata członkostwa następuje na skutek: a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, b. wykluczenia przez Zarząd: z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach, z powodu nie wpłacenia składek za okres jednego roku, c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 23. Od Decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 24. Władzami Stowarzyszenia są: a. Walne Zgromadzenie, b. Zarząd, c. Komisja Rewizyjna. ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej i odwrotnie członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu. 25. Kadencja władz. a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów; b. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna działają i pełnią swoje funkcje pomimo upływu kadencji, aż do wyboru następnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie. c. Każdy Członek zwyczajny Stowarzyszenia może wnieść w formie pisemnej swoją kandydaturę do władz nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, na którym zostaną powołane władze. d. W przypadku nie wpłynięcia żadnego wniosku, o którym mowa powyżej funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej automatycznie pełnią dotychczasowi Członkowie, chyba, że Walne Zgromadzenia zadecyduje inaczej. 26. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: Statut Stowarzyszenia dla Europy (I.2010) Strona 4 z 7

5 a. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, b. z głosem doradczym członkowie honorowi oraz zaproszeni goście. 27. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 28. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż raz na dwa lata przez Zarząd. 29. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem zebrania. 30. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 29 Zarząd przekazuje wszystkim członkom informacje o: a. porządku obrad, b. uchwał, które zostaną poddane głosowaniu, c. adresu, na który można przesłać głosy pisemne, d. numeru faksu, na który można przesłać głosy pisemne, e. adresu poczty elektronicznej, na którą można przesłać głosy pisemne. 31. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 32. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, przy czym pod uwagę bierze się członków obecnych na głosowaniu osobiście oraz oddających głosy pisemnie, jeżeli zostały wniesione prawidłowo. Głosowanie jest jawne. 33. Wyjątkiem od zapisów art. 32 stanowią Uchwały w sprawach dotyczących: a. uchwalenia zmian Statutu, b. wyboru i odwoływania wszystkich władz Stowarzyszenia, które zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania przy czym pod uwagę bierze się członków obecnych na głosowaniu osobiście oraz oddających głosy pisemnie, jeżeli zostały wniesione prawidłowo. 34. Głosowanie w Walnym Zgromadzeniu może odbyć się pisemnie bez konieczności obecności członka podczas głosowania. 35. Głos oddany pisemnie uznaje się za ważny, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: a. głos został wniesiony przed zakończeniem głosowania w taki sposób, że było możliwe jego odczytanie w momencie przeprowadzania głosowania, b. dotyczy uchwały, która jest poddana głosowaniu, c. zawiera dokładną, niebudzącą wątpliwości informację, której uchwały dotyczy oraz jakie jest stanowisko głosującego. 36. Członkowie decydujący się na głosowanie w formie pisemnej ponoszą pełną odpowiedzialność za spełnienie warunków wymienionych w art. 35 niniejszego Statutu. 37. Głosy pisemne można wnosić w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu oraz poczty elektronicznej. Statut Stowarzyszenia dla Europy (I.2010) Strona 5 z 7

6 38. Głosy, które wpłynęły po zakończeniu głosowania nie będą brane pod uwagę. 39. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, b. uchwalania zmian Statutu, c. wybór i odwoływanie wszystkich władz, d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, f. uchwalanie budżetu, g. uchwalanie wysokości składek członkowskich, h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia; m. uchylanie Decyzji Zarządu. Walne zgromadzenie podejmuje Uchwały. 40. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 41. Zarząd jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi Prezes Zarządu. 42. Do kompetencji Zarządu należą: a. realizacja celów Stowarzyszenia, b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, c. sporządzanie planów pracy i budżetu, d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, e. podejmowanie Decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, h. przyjmowanie i skreślanie członków. Zarząd wydaje Decyzje. 43. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia oraz Zarządu. 44. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz Sekretarza. 45. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: Statut Stowarzyszenia dla Europy (I.2010) Strona 6 z 7

7 a. kontrolowanie działalności Zarządu, b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu, c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu, d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu, f. składanie wniosków o uchylenie Decyzji Zarządu. Komisja Rewizyjna wydaje Uchwały podejmowane jednomyślnie. 46. Majątek Stowarzyszenia powstaje: a. ze składek członkowskich, b. darowizn, spadków, zapisów, c. dotacji i ofiarności publicznej, ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE d. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej (jeżeli jest prowadzona). 47. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 48. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 49. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 50. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustaw Prawo o Stowarzyszeniach oraz Kodeks Cywilny. Statut Stowarzyszenia dla Europy (I.2010) Strona 7 z 7

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo