S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem."

Transkrypt

1 S T A T U T Skorpion Polkowice Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem Klub jest rejestrowym stowarzyszeniem kultury fizycznej posiadającym osobowość prawną oraz działającym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klub może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną. 2. Obszar działania klubu w obszarze statutowej działalności odpłatnej to: a) Organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, rehabilitacji, sportu, turystyki i czynnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Promowanie postaw aktywnych wśród osób i grup marginalizowanych., a w tym prowadzenie zajęć, imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie, organizowanie wyjazdów na zawody, prowadzenie szkoleń z zakresu sportu i rekreacji. b) Organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych c) Działalność producentów i sponsorów wydarzeń sportowych, w obiektach lub poza nimi, działalność indywidualnych sportowców, sędziów itd., działalność związana z promocją imprez sportowych d) Działalność indywidualna nauczycieli, treneró1)w związana z prowadzeniem pozalekcyjnych formy edukacji sportowej itp. oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie szkoleń e) Działalność związana z organizowaniem różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe itp. f) Działalność związaną z aktywnością kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną związaną z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, działalności związane ze sportem i rekreacji itp. Strona 1 z 12

2 g) Działalność obiektó2)w związanych z aktywnością kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną związaną z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, działalności związane ze sportem i rekreacji itp. 2. Obszar działania klubu w obszarze statutowej działalności nieodpłatnej to: a) Organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, rehabilitacji, sportu, turystyki i czynnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Promowanie postaw aktywnych wśród osób i grup marginalizowanych., a w tym prowadzenie zajęć, imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie, organizowanie wyjazdów na zawody, prowadzenie szkoleń z zakresu sportu i rekreacji. b) Organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych c) Działalność producentów i sponsorów wydarzeń sportowych, w obiektach lub poza nimi, działalność indywidualnych sportowców, sędziów itd., działalność związana z promocją imprez sportowych d) Działalność indywidualna nauczycieli, treneró3)w związana z prowadzeniem pozalekcyjnych formy edukacji sportowej itp. oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie szkoleń e) Działalność związana z organizowaniem różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe itp. f) Działalność związaną z aktywnością kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną związaną z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, działalności związane ze sportem i rekreacji itp. g) Działalność obiektó4)w związanych z aktywnością kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną związaną z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, działalności związane ze sportem i rekreacji itp Klub prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. 2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 3. Klub nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w punkcie1 tego paragrafu. Strona 2 z 12

3 4. Działalność klubu określona w punkcie 1 tego paragrafu, z zastrzeżeniem punktu 3 tego paragrafu, jest wyłączną statutową działalnością organizacji pozarządowej i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów. 5. Działalność klubu określona w punkcie 1 tego paragrafu, nie jest prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia. 5 Czas trwania Klubu jest nieoznaczony. 6 Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Klubu jest miasto Polkowice. 7 Klub może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania. 8 Klub może używać godła, barw, odznak i pieczęci organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 9 Klub może : 1. posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, 2. nabywać i zbywać posiadany majątek, 3. być strona umów, 4. przyjmować i czynić darowizny, fundacje, legaty 10 Klub może powoływać różne sekcje sportu w zależności od potrzeb. Strona 3 z 12

4 Rozdział II Cele i zadania Klubu 11 Celem Klubu jest: 1. Organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, rehabilitacji, sportu, turystyki i czynnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 2. Promowanie postaw aktywnych wśród osób i grup marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 3. Zwiększanie zainteresowania sportem oraz aktywnym wypoczynkiem wśród dzieci i młodzieży. 4. Promowanie gminy oraz powiatu Polkowickiego jako miejsca życia sprzyjającego aktywności osób niepełnosprawnych. 12 Klub realizuje swoje cele statutowe poprzez : 1. Organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez, szkoleń i zajęć ruchowych w zakresie kultury fizycznej, turystyki i czynnego wypoczynku, rehabilitacji i sportu. 2. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wspierającej aktywność osób z różnych przyczyn marginalizowanych (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych). 3. Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko instruktorskich. 4. Organizowanie spotkań z wybitnymi zawodnikami i byłymi sportowcami 5. Organizacje wyjazdów na zawody sportowe. 6. Prowadzenie działań promujących Klub oraz jego ideę. 7. Prowadzenie działalności promocyjnej gminy oraz powiatu Polkowice podczas wykonywania działań statutowych oraz w innych okolicznościach. 8. Budowę i adaptacje dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utrzymywanie obiektów, urządzeń sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych i wypoczynkowych. 9. Projektowanie, wykonywanie i opiniowanie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjno-sportowego. 10. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych. 11. Współpracę z międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze. 12. Prowadzenie działalności gospodarczej zapewniającej realizacje celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków. 13. Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych. Strona 4 z 12

5 Członkowie Klubu dzielą się na : 1. Zwyczajnych. 2. Wspierających. 3. Honorowych Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, która złożyła pisemną deklaracje. Deklaracja osoby niepełnoletniej winna być poświadczona przez rodziców lub prawnych opiekunów. 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu Klubu Członkiem wspierającym Klubu może być każda osoba prawna lub fizyczna. 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w jego działalność i rozwój. 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie zwyczajni mają prawo do : Czynnego i biernego prawa wyborczego. 2. Korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu Klubu. 3. Brania udziału w zajęciach i imprezach organizowanych przez Klub. 4. Zgłaszanie wniosków w sprawie działalności Klubu. 5. Reprezentowania barw Klubu. 6. Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał Zarządu Klubu. Strona 5 z 12

6 Członkowie zwyczajni zobowiązani są do : Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Klubu. 2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 3. Regularnego opłacania składek członkowskich chyba, że ze względu na trudną sytuację materialną członka, Zarząd Klubu postanowi inaczej. 4. Użytkowania urządzeń i sprzętu Klubu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami gospodarności. 19 Członkowie wspierający posiadają prawo do : 1. Brania udziału w Zebraniach Członków z głosem doradczym. 2. Udziału w imprezach organizowanych przez Klub na zasadach określonych regulaminami uchwalonymi przez Zarząd Klubu. 3. Korzystania z obiektów i urządzeń Klubu na podstawie odrębnych ustaleń. Członkowie wspierający obowiązani są do : Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 2. Przyczyniania się do realizacji celów statutowych Klubu. 3. Regularnego opłacania zadeklarowanych składek. 21 Członkowie honorowi posiadają prawo do : 1. Brania udziału w Zebraniach Członków z głosem doradczym. 2. Udziału w imprezach organizowanych przez Klub na zasadach określonych regulaminami uchwalonymi przez Zarząd Klubu. 3. Korzystania z obiektów i urządzeń Klubu na podstawie odrębnych ustaleń. Członkowie honorowi obowiązani są do : Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 2. Przyczyniania się do realizacji celów statutowych Klubu. Strona 6 z 12

7 23 1. Członkostwo Klubu ustaje na podstawie uchwały Zarządu Klubu na skutek: a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu. b) skreślenia z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres 12 miesięcy. c) wykluczenia za działanie na szkodę Klubu. 2. Od uchwały Zarządu Klubu przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym zakresie jest ostateczna. Rozdział IV Władze Klubu Władzami Klubu są : a. Walne Zebranie Członków. b. Zarząd Klubu. c. Komisja Rewizyjna. 2. Kadencja władz trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków. 3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania (nie dotyczy drugiego terminu Walnego Zebrania). 4. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, właściwy organ może powołać na jego miejsce nowego członka, z tym że liczba osób pochodzących z wyboru nie może być mniejsza niż 50% + 1 całego składu. Strona 7 z 12

8 Walne Zebranie Członków 25 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne W Walnym Zebraniu Członków udział biorą : a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni b. z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi. 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym, w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganego kworum, przewodniczący może wyznaczyć w tym samym dniu, nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie drugi termin Walnego Zebrania Członków, w którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu. 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania, Zarząd Klubu zawiadamia wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek : a. Zarządu Klubu. b. Komisji Rewizyjnej. c. Co najmniej 1/2 aktualnych członków Klubu. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie co najmniej 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 3. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. 29 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy : 1. Uchwalenie regulaminu obrad. 2. Uchwalenie rocznych planów działalności i budżetu Klubu. Strona 8 z 12

9 3. Ocena całokształtu działalności Klubu oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu czy też rozwiązania Klubu. 5. Wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu. 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu. 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego 9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze. 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku. 12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu. Zarząd Klubu Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, a spośród siebie Zarząd wyłania Prezesa i dwóch Wiceprezesów. 2. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz rok. 3. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu. 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Do kompetencji Zarządu Klubu należy : Opracowywanie rocznych planów działalności i budżetu Klubu. 2. Realizowanie postanowień statutu, uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków. 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu. 4. Uchwalanie regulaminu Zarządu Klubu. 5. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz. 6. Powoływanie stałych lub czasowych Komisji doradczo-opiniodawczych. 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 8. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu 9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. 10. Przyjmowania, zawieszania i skreślania członków. Strona 9 z 12

10 11. Występowanie do odpowiednich Władz w sprawie wyróżnień i odznaczeń członków Klubu. 12. Angażowanie etatowych pracowników, zwalnianie i ustalanie ich wynagrodzeń. Komisja Rewizyjna Klubu Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, wybierając ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 33 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 1. Kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej. 2. Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień. 3. Uczestnictwo poprzez swego przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym. 4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. 34 Szczegółową organizację, tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną, a następnie zatwierdzony uchwałą przez Walne Zebranie. Strona 10 z 12

11 Rozdział V Sposób reprezentowania Stowarzyszenia 35 Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych Klubu, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw upoważnieni są: samodzielnie Prezes Zarządu Klubu lub dwóch członków Zarządu Klubu - łącznie. Rozdział VI Majątek i gospodarka finansowa Majątek Klubu Stanowią: a. nieruchomości, b. ruchomości, c. fundusze. 2. Na fundusze składają się: a. wpływy z działalności statutowej, b. wpływy ze składek członkowskich, c. dotacje, darowizny itp. 37 Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązujący mi w tym zakresie przepisami, a w szczególności Klub nie może: a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", b) przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, Strona 11 z 12

12 d) zakupić towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 36 Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego Klubu wymagają uchwały Zarządu Klubu, a dla swej ważności wymagają zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Rozdział VII Nagrody i wyróżnienia 38 Zarząd Klubu ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla działalności Klubu. 39 Klub może występować o nadanie odznaczeń resortowych działaczom i zawodnikom. Rozdział VIII Zmiana statutu, rozwiązanie się Klubu 40 Zmiana statutu lub rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, lub w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. 41 Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi również tryb jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku. Strona 12 z 12

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo