Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej nr11 biblioteka erozwoju

2

3 Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej Podsumowanie rezultatów projektu TRANSFORM Wydanie polskie Tarnów, sierpień

4 projektu TRANSFORM Data opracowania: wrzesień 2008 r. Klasyfikacja: ogólnodostępny Autorzy: G. Hughes, J. Assis, J. Cornford, K. Gareis, R. Richardson i M. Sokol Koordynator: empirica (Niemcy) Partnerzy: Uniwersytet Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania), Europejskie Stowarzyszenie Regionalnego Społeczeństwa Informacyjnego (Belgia), Queen Mary and Westfield College, Uniwersytetu w Londynie (Wielka Brytania) Wydanie polskie Opracowanie i tłumaczenie: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, 2009 Redakcja: Krzysztof Głomb Biblioteka erozwoju SMWI publikacja nr 11 Opracowanie polskie podręcznika zrealizowano w ramach projektu - Podlaskie Partnerstwo dla erozwoju Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Spis treści Streszczenie Podziękowania Wprowadzenie Percepcja regionalnego społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Wskaźniki i procesy analizy porównawczej (benchmarkingu) dla transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych Kreowanie polityki na szczeblu regionalnym Percepcja regionalnego społeczeństwa informacyjnego Znaczenie inwestycji w technologie informacyjno-komunikacyjne Ramy polityczne Rola i wkład regionów Transformacyjne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Zrozumienie transformacyjnego zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych Pięć wskazówek transformacyjnych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych Transformacyjne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako problem działań kolektywnych Wskaźniki i procesy analizy porównawczej (benchmarkingu) Tworzenie polityki na szczeblu regionalnym Regiony w kontekście globalnym Propozycje interwencji w ramach polityki UE Propozycje samopomocy regionalnej Ogólnie o przyszłości Lizbona 2020?

6 5 Aneks Wspomaganie transformacyjnego wykorzystania ICT rola regionalnej kultury innowacyjności Zagadnienie: dlaczego jedne regiony zyskują więcej na technologiach niż inne? Literatura Wykorzystanie ICT: brakujący element w badaniach regionalnych Konceptualizacja przekształcającego wykorzystania technologii ICT Wpływ transformujący a skala regionalna Konceptualizacja regionalnej kultury innowacyjności: pięć wskazówek Podejście i metodologia Wybór studiów przypadku Gromadzenie danych Metoda analizy Rezultaty Wnioski Pomiar transformacyjnego wykorzystania ICT dowody ilościowe z badania pilotażowego TRANSFORM Podejście i metodologia Najważniejsze rezultaty analizy dwuwymiarowej Główne rezultaty analizy wielowymiarowej

7 Streszczenie Projekt TRANSFORM został zrealizowany celem wyjaśnienia różnic istniejących między regionami, jeżeli chodzi o zakres, w jakim inwestycje w społeczeństwo informacyjne wywołują pozytywne zmiany na rzecz regionalnego rozwoju ekonomicznego i /lub społecznego. Analiza wskazuje na potrzebę istotnych zmian ukierunkowania polityk i programów na szczeblu europejskim oraz regionalnym /lokalnym, które zdaniem autorów niniejszego raportu będą pomocne w ukierunkowaniu polityki dotyczącej społeczeństwa informacyjnego na efektywniejsze i transformujące inwestycje, które będą lepiej wspierać cele lizbońskie. Adresatami rekomendacji w zakresie polityki są decydenci zaangażowani bezpośrednio w proces i2010 oraz zajmujący się polityką funduszy strukturalnych i zarządzaniem na szczeblu europejskim, regionalnym, lub polityką regionalną na szczeblu krajowym. Rozważania zawarte w raporcie dotyczą rozumienia zmian przekształcających w kontekście regionalnym. W ramach podsumowania najważniejszych wniosków z obszernej literatury naukowej i praktycznej przedstawione zostały rekomendacje dotyczące czynników, które wpływają na takie zmiany w kontekście regionalnym i na trzech szczeblach: jednostki, firmy/organizacji i regionalnego sektora publicznego. Oprócz tego w raporcie zostały omówione konkretne propozycje dotyczące zestawu odpowiednich dowodów, jakie wskaźniki powinny dostarczyć w procesie tworzenia polityki na szczeblu regionalnym. Pod nazwą wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych rozumiane jest ich wykorzystanie otwierające zupełnie nowe możliwości osiągnięcia celów dla jednostek, firm i samorządów. W wielu przypadkach odnosi się to do działań, które nie byłyby możliwe bez ICT. Jest to o tyle istotne, że technologie informacyjno-komunikacyjne służą jako motory innowacyjności, jako narzędzia przekształcania edukacji, samorządów, opieki zdrowotnej i modeli przedsiębiorczości, a zatem jako instrumenty poprawy jakości życia obywateli i konkurencyjności przedsiębiorstw. Promowanie zmiany w kierunku gospodarki opartej na wiedzy Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych uważane jest za najważniejszą dźwignię podniesienia poziomu produktywności i wzrostu konkurencyjności Europy i jej regionów. Oprócz tego obecnie powszechnie uważa się, że technologie informacyjno-komunikacyjne są istotnym motorem wzrostu i przejścia przez jednostki, firmy i gospodarki regionalne do społeczeństwa opartego na wiedzy. Wniosek autorów niniejszego raportu jest jednak taki, że wypracowane korzyści zależą mniej od tego jak dużo ICT się posiada, a więcej od tego, co się z nimi zrobi. Do tej pory, programy i wskaźniki polityk koncentrowały się na czynnikach twardych autorzy niniejszego raportu uważają jednak, że to czynniki miękkie stanowią o różnicy osiągnięć. Gospodarkom i społeczeństwom, które nie są w stanie przyswoić transformacyjnych korzyści technologii informacyjno-komunikacyjnych, z mniejszym prawdopodobieństwem uda się przejść do gospodarki /społeczeństwa opartego na wiedzy. Czynniki miękkie obejmują tworzenie sieci, opracowywanie wspólnych przekazów i wizji, (regionalne /kolektywne) kształcenie, przywództwo oraz skłonność i chęć podążania za nim, a także otwartość na świat zewnętrzny i szersze wpływy. Te pięć wskazówek odzwierciedla kulturę innowacyjności wytworzoną w danym regionie i w ten sposób wpływa na prawdopodobieństwo powodzenia wdrażania ICT przez region celem wywołania zmian transformacyjnych (realizacja działań w nowy sposób, realizacja nowych działań, rozwój nowych rynków). 5

8 Zdaniem autorów niniejszego raportu tworzenia sieci nie należy traktować ad hoc. Powinno ono być strategiczne, dobrze zaplanowane i profesjonalnie przeprowadzone. Skuteczne tworzenie sieci obejmuje interakcje tzw. sieci koncepcji, sieci wiedzy eksperckiej i sieci zasobów. Tworzenie wizji odgrywa ważną rolę w opracowywaniu wspólnych dążeń lub wspólnego celu, a tworzenie odpowiednich struktur (społecznych) może pomóc zwiększyć skłonność kluczowych podmiotów do kooperacji i współpracy. Kolektywne uczenie się przez całe życie jest ważne jako fundament zdolności regionu do tworzenia przekształcających zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych. Skoro wiedza jest najbardziej podstawowym zasobem we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, wówczas kształcenie jest najważniejszym procesem. Eksperymentowanie jest ważne w osiągnięciu transformacyjnej zmiany, ale pociąga za sobą zwiększone ryzyko a zatem regiony muszą wyrażać chęć nauczenia się promowania eksperymentowania i uczenia się poprzez działanie, zmieniając nastawienie z podejścia unikania ryzyka na bardziej tolerancyjne wobec porażek. Wdrażanie cudzych dobrych praktyk jest źródłem (przyspieszonego) uczenia się bez ryzyka ponoszonego przez pionierów ale dobre praktyki muszą zostać odpowiednio dostosowane. Rozwój regionalny jest szczególnie złożonym wielopodmiotowym procesem zmiany, który wymaga skutecznego przywództwa i dynamiki podążania za liderem, które z kolei jest istotnym wymiarem kapitału społecznego regionu. W szczególności, instytucje sektora publicznego muszą mieć wolę pełnienia roli dynamicznego przywództwa w przypadku braku alternatyw. Regiony, które charakteryzuje otwartość środowiska instytucjonalnego, często osiągają lepsze rezultaty, ponieważ przyjmują nowe pomysły, mają większą zdolność przystosowawczą i zostają liderami procesów innowacyjności. Ważne jednak, by jednocześnie zachowały swoją tożsamość regionalną. Dowody wskazują na to, że same inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne są niewystarczające do osiągnięcia przekształcających rezultatów muszą im towarzyszyć inne zmiany struktur, procesów, praktyk i postaw oraz sprzyjające środowisko. Obejmują one m. in. zmiany organizacyjne, wolę eksperymentowania, rozwój odpowiednich umiejętności, innowacyjność i skuteczne zarządzanie zmianą. Skuteczne konkurowanie w gospodarce globalnej oraz ograniczenie wykluczenia i poprawa jakości życia są ściśle związane ze skutecznym przejściem do społeczeństwa opartego na wiedzy, a efektywne inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne są powszechnie uważane za niezbędne do osiągnięcia tego celu na szczeblu regionalnym. Trudno wskazać konkretne dowody dotyczące ekonomicznego zwrotu z inwestycji w technologie informacyjno-komunikacyjne (szczególnie na szczeblu regionalnym). Konieczne jest zatem ciągłe wspieranie odpowiednich badań oraz wskazanie i promowanie skutecznych projektów i modeli rozwoju (regionalnych), a także opracowanie i utrzymanie odpowiednich wskaźników oraz systemów analizy porównawczej celem wspierania inicjatyw polityki rozwoju regionalnego bazujących na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Stworzenie i utrzymanie kapitału społecznego w społeczeństwie opartym na wiedzy wymaga powszechnego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jednakże, chociaż technologie te mogą zostać wykorzystane do ograniczenia wykluczenia społecznego i/lub nierówności społecznych, równie dobrze mogą pogłębić problem. W tej sytuacji polityka unijna na rzecz e-integracji (część trzeciego filara inicjatywy i2010) nabiera szczególnej wagi i znaczenia. Jednakże i2010 oferuje regionom jedynie ograniczony zakres działania, rolę czy możliwości. 6

9 Wniosek autorów niniejszego raportu brzmi następująco: w kolejnej inicjatywie po i2010 należy zastosować podejście wieloskalarne obejmujące współpracę wielu podmiotów na wielu szczeblach, w tym podmiotów na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz odpowiednich szczeblach zarządzania. Do tej pory szczebel regionalny i lokalny nie był odpowiednio reprezentowany w tym procesie, a większość regionów nadal jest nieodpowiednio wyposażona, by wypracować i wdrożyć odpowiednie wskaźniki i analizę porównawczą (benchmarking). Autorzy niniejszego raportu podkreślają konieczność rezygnacji z podejścia jeden rozmiar dla wszystkich na rzecz większej wrażliwości na niekiedy negatywne skutki, jakie na niektórych regionach wywiera sposób opracowywania i wykorzystywania ICT. Więcej inwestycji w technologie informacyjno-komunikacyjne i większy rozwój gospodarki opartej na wiedzy nie rozwiążą automatycznie problemu nierówności społecznych oraz braku równowagi przestrzennej we wszystkich warunkach regionalnych. Regionalna kultura innowacyjności i miękka infrastruktura regionu mają istotny wpływ na skuteczność, z jaką regiony wykorzystują ICT do realizacji swoich celów. Każdy region musi znaleźć własne rozwiązania swoich problemów, zgodnie ze swoimi wartościami, środkami i kompetencjami. Historia, geografia, kultura i inne czynniki mają znaczenie, a zatem każdy region musi przeprowadzić uważną analizę swoich środków i podjąć odpowiednie działania. Regiony muszą planować swój (ogólny) rozwój w sposób zintegrowany i strategiczny, koncentrując się przede wszystkim na stworzeniu sprzyjającego środowiska (warunków ramowych), w którym technologie odegrają bez wątpienia ważną rolę. Tworzenie polityki na szczeblu regionalnym może odgrywać kluczową rolę w poprawie rezultatów regionu osiąganych w zakresie innowacyjności. Ponadto największy potencjał przyczynienia się do wzrostu UE mają regiony biedniejsze, w gorszym położeniu. Autorzy niniejszego raportu rekomendują zatem zmiany w Strategii Lizbońskiej i modyfikację i2010 polegające na większej koncentracji na przekształcającym wykorzystaniu ICT i na wyrazistej roli regionów celem wniesienia efektywniejszego wkładu do europejskiego społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa opartego na wiedzy. Ważne, by instytucje unijne nadal podkreślały wagę zmiany organizacji, rozwoju umiejętności, eksperymentowania, innowacyjności i skutecznego zarządzania zmianą w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa opartego na wiedzy. Alokacja funduszy strukturalnych na cele lizbońskie jest mile widziana, ale konieczny jest większy nacisk na inwestowanie czasu i pieniędzy w czynniki miękkie. W szczególności istnieje konieczność szkolenia interdyscyplinarnego celem stworzenia kadry badaczy i praktyków ICT, którzy zdają sobie sprawę ze złożoności procesów zachodzących podczas tworzenia, wdrażania i przekształcającego wykorzystania tych technologii i dysponują szeregiem kompetencji technologicznych i społecznych użytecznych w wielu obszarach, w których obecne są (lub mogłyby być) technologie informacyjno-komunikacyjne ICT. Transformacja poprzez wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jest problemem działania zbiorowego w tym znaczeniu, że oznacza koordynację (zaangażowanie, mobilizację) dużej liczby różnych podmiotów celem tworzenia nowych koncepcji i wdrażania ich poprzez działania skoordynowane, ale nie kierowane centralnie. W tym kontekście można wykorzystać doświadczenia wcześniejszych inicjatyw UE (np. RIS, RITTS i RISI). 7

10 Wskaźniki regionalne i analiza porównawcza (benchmarking) Autorzy niniejszego raportu zdecydowanie popierają uznanie przez Komisję Europejską potrzeby podniesienia zdolności regionów do wzmocnienia regionalnej kultury analizy porównawczej (benchmarkingu). Jednak obecnie dostępność wskaźników na szczeblu regionalnym jest niewielka. Analiza porównawcza jako narzędzie tworzenia polityki i kształcenie porównawcze (benchlearning) jako proces budowy kapitału społecznego i rozwoju podejścia strategicznego powinny być dostępne dla twórców polityk regionalnych oraz na szczeblu unijnym i państw członkowskich. Jednakże z jednym małym (i nieistotnym) wyjątkiem, wskaźniki i2010 nie dotyczą wcale szczebla regionalnego. W związku z tym, wszelkie polityki będące próbą promowania przekształcającego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych natrafiają obecnie na brak odpowiedniej bazy statystycznej, co należy jak najszybciej zmienić. Szczególną uwagę należy zwrócić na rolę czynników miękkich i autorzy niniejszego raportu rekomendują uzupełnienie obecnego zestawu wskaźników (i2010) dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych celem lepszego odzwierciedlenia aspektu wpływu wykorzystania tych technologii (w tym charakteru, celu i znaczenia wykorzystania), a nie tylko dostępności, dostępu i zakresu wykorzystania. Wskaźniki powinny być zaprojektowane w sposób łączący rezultaty z celami rozwoju regionalnego danego regionu, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo, że system analizy porównawczej (benchmarkingu) wzbudzi zainteresowanie, jeśli można go dostosować do konkretnych celów rozwojowych tego regionu. Oprócz tego, istnieje konieczność odejścia od wskaźników jednokierunkowych, któremu towarzyszy przejście z systemów analizy porównawczej do ustanowienia mechanizmów regionalnego kształcenia porównawczego (benchlearning). Istnieje wyraźna potrzeba ekonomicznego uzupełnienia istniejącego procesu benchmarkingu i zestawu wskaźników celem zaspokojenia szczególnych potrzeb tworzenia polityki regionalnej. Należy skoncentrować się na ograniczonej liczbie kluczowych wskaźników przekształcającego wykorzystania ICT, które można zastosować w praktyce. W szczególności, twórcy polityk potrzebują wiodących wskaźników, które kryją się za pojęciem regionalnej kultury innowacyjności i zdolności do przekształcającej zmiany, którą umożliwiają ICT np. tworzenia sieci, ciągłego uczenia się i innowacyjności oraz uczestnictwa i samodzielności. Z perspektywy praktycznej, regiony wymagają niewielkiej liczby wskaźników o wysokiej wartości, które pozwolą im zmierzyć swoje postępy w miarę upływu czasu i porównać się do innych regionów, rozpoznając w ten sposób swoje silne i słabe punkty, zamiast stawania wobec wyboru między wysokimi kosztami tworzenia obserwatoriów a nie podejmowaniem żadnych działań. 8

11 Tworzenie polityki regionalnej Ze względu na to, że każdy region jest inny, każdy musi przyjąć własną strategię i plan odpowiadające szczególnym warunkom i sytuacji. Nie istnieje rozwiązanie jeden rozmiar dla wszystkich. W najlepszym wypadku, istnieje szereg kwestii, jakie należy podjąć i zbiór kolektywnych charakterystyk społecznych, które należy rozwinąć (dotyczących tworzenia sieci, wizji, uczenia się, przywództwa i otwarcia). Komisja Europejska powinna uznać, że konieczne będzie skierowanie większych wysiłków, pieniędzy i czasu do nowych państw członkowskich i ich regionów, aby zmniejszyć tam przepaść cyfrową i promować gospodarkę opartą na wiedzy. Komisja Europejska powinna przekazać jasny komunikat regionom i ich administracjom dotyczący wagi przekształcającego wykorzystania ICT oraz czynników miękkich koniecznych do takiego rozwoju i odniesienia do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i osiągnięcia celów z Lizbony. Można to osiągnąć na różne sposoby, a jedną z możliwości jest ustanowienie prestiżowego wydarzenia, takiego jak duża konferencja (np. w 2009 r. Roku Kreatywności i Innowacyjności), dotyczącego regionalnych przekształcających zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych. Regiony mogą pomóc sobie same na wiele sposobów, w tym poprzez przyjęcie jasnego podejścia strategicznego do tworzenia sieci wewnątrz i między regionami, stworzenie systemów kolektywnego uczenia się, podjęcie kwestii przywództwa (i podążania za nim) oraz wypracowanie wspólnych wizji i przekazów poprzez budowę konsensusu i partnerstwa. Niektóre wymierne struktury (np. komitety sterujące, sekretariat, itd.) mogą okazać się pomocne we wspieraniu tych działań. Istnieje powszechne porozumienie co do wagi celów z Lizbony, ale postęp w ich realizacji został zahamowany, zdaniem autorów niniejszego raportu, poprzez nieskuteczne wdrażanie. Częściowo stało się to skutek nadmiernie technokratycznego i niezbyt przemawiającego do regionów charakteru inicjatywy i2010. Autorzy niniejszego raportu podkreślają konieczność aktualizacji i2010 obejmującej perspektywę średnio- i długoterminową (i2020?); w trakcie jej realizacji, należy w większym stopniu uwzględnić rozwój odpowiedniego kapitału społecznego na szczeblu regionalnym, a także warunków koniecznych do realizacji przekształcających zastosowań ICT i dokonać tego w bardziej przystępny sposób, który umożliwi pozyskanie zainteresowania, wsparcia i uczestnictwa regionów. Rola regionów w realizacji przekształcania w kontekście i2010 i kolejnych inicjatyw jest kluczowa. Mechanizmy integrujące, sieci i zasoby nie istnieją na innych szczeblach. Autorzy niniejszego raportu są przekonani, że bez regionów nadzieje Europy na przekształcenie poprzez ICT nie ziszczą się. 9

12 Podziękowania Oprócz zespołu badawczego TRANSFORM, następujące osoby przekazały wartościowe uwagi i wkład w opracowanie niniejszego dokumentu: Ahonen, Pasi (Politechnika w Lappeenranta, Finlandia) Ashheim, Bjorm (Uniwersytet w Lund, Szwecja i Uniwersytet w Oslo, Norwegia) Berdnikovs, Andrejs (Łotewska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Łotwa) Bianchi, Annaflavia (IPTS, Wydział ICT, Komisja Europejska) Buleon, Pascal (Uniwersytet w Caen, Francja) Camagni, Roberto (Politecnico di Milano, Włochy) Capello, Roberta (Politecnico di Milano, Włochy) Cas, Johan (Austriacka Akademia Nauk, Austria) Christopherson, Susan (Uniwersytet w Cornell, Wydział Miasta i Planowania Regionalnego, Stany Zjednoczone) Coroyannakis, Sophia (konsultant, Grecja) Dolnicar, Vesna (Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia (w oryginale: Słowacja) Duguid, Paul (Uniwersytet w Kalifornii, Stany Zjednoczone) Grimes, Seamus (Państwowy Uniwersytet Irlandii, Wydział Geografii, Galway, Irlandia) Hall, Peter (Uniwersytet w Londynie, Wielka Brytania) Hassink, Robert (Universität Bonn, Wydział Geografii, Niemcy) Heinderyckx, François (Université Libre de Bruxelles, Belgia) Henry, Nick (Uniwersytet w Newcastle, Wielka Brytania) James, Al (Uniwersytet Cambridge, Wydział Geografii, Wielka Brytania) Kalvet, Tarmo (Centrum Badań Politycznych PRAXIS, Estonia) Karnite, Raita (Łotewska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Łotwa) Lainevuo, Ari (Rada Regionalna Uusimaa, Finlandia) Lindgren, Hans (starszy doradca/konsultant, Szwecja) Läpple, Dieter (Technische Universität Hamburg-Harburg, Institut für Stadt und Regionalökonomie, Niemcy) Mancini, Chiara (Regione Emilia-Romagna, Włochy) Millard, Jeremy (Duński Instytut Technologii, Dania) Neubauer, Jörg (Nordyckie Centrum Zagospodarowania Przestrzeni, Szwecja) Nurmela, Juha (Urząd Statystyczny, Finlandia) Osimo, David (IPTS, Joint Research Centre, Hiszpania) Pál, Gáspár (Międzynarodowe Centrum Wzrostu Gospodarczego Centrum Europejskie, Węgry) Piątkowski, Marcin (TIGER Transformation, Integration and Globalization Economic Research, Badania Ekonomiczne nad Transformacją, Integracją i Globalizacją, Polska) Pollone, Michela (Agencja Rozwoju Piedmonte, Włochy) Preston, Paschal (Uniwersytet Miasta Dublin, Irlandia) Roe, Aidan (konsultant/ewaluator, Wielka Brytania) Runiewicz, Małgorzata (niezależny ekspert, Polska) Rutherford, John (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Laboratoire Techniques Territoires Sociétés, Francja) Sabol, Tomas (Uniwersytet w Koszycach, Słowacja) 10

13 Santinha, Goncalo (Universidade de Aveiro, CEIDET, Portugalia) Sartori, Laura (Universitá di Bologna, Dipartamento di Discipline della Communicazione, Włochy) Scott, Allen (UCLA, Wydział Nauk Społecznych, Stany Zjednoczone) Shaddock, John (Stowarzyszenie Yorkshire i Humber, Wielka Brytania) Stankov, Petar (Centrum Rozwoju Ekonomicznego, Bułgaria) Sullivan, Patrick (The Hatchery Europe Ltd., Walia, Wielka Brytania) Triglia, Carlo (Universitá di Bologna, Dipartamento di Discipline della Communicazione, Włochy) Vale, Mario (Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia) Vickery, Graham (OECD) Williams, Mike (Uniwersytet Walii, Wielka Brytania) Xuereb, Marisa (Island Consulting Services, Malta). 11

14 1 Wprowadzenie

15 Istnieją dowody wskazujące na to, że w regionach Europy nadal istnieje wykluczenie cyfrowe. Jednakże charakter różnic między regionami nie jest do końca poznany, brak również sposobów jego pomiaru. Wprawdzie potencjalne korzyści płynące z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) są dostępne przynajmniej w pewnym stopniu dla wszystkich regionów, jednak sposoby i skuteczność wykorzystania tego potencjału przez regiony UE bardzo się różnią. Jak zrozumieć i czym wyjaśnić te różnice, które przekładają się na relatywny sukces regionów, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy i postęp społeczny? Niektóre regiony europejskie mają zdolność przyjmowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i efektywnego ich wykorzystywania do tworzenia nowych i skutecznych produktów oraz usług, form organizacyjnych i administracyjnych, a nawet całkiem nowych sposobów życia. Regiony te przyjmują nowe technologie i wykorzystują je do zmiany swojej perspektywy ekonomicznej i społecznej w pozytywny, przekształcający sposób. Z kolei inne regiony robią niewiele więcej poza kopiowaniem innowacji swoich bardziej twórczych sąsiadów. Projekt TRANSFORM pogłębił zrozumienie tego, co oznacza zmiana transformująca w tej sytuacji i zaowocował kilkoma wskazówkami dotyczącymi czynników, które przyczyniają się do takiej zmiany w warunkach regionalnych. W ramach projektu TRANSFORM zostały w szczególności przeanalizowane skutki, jakie tzw. regionalne kultury innowacyjności wywierają na sposoby i skuteczność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez regiony do osiągnięcia swoich celów. Analiza ta miała miejsce na trzech poziomach: na poziomie jednostki, na poziomie firmy/organizacji i na poziomie regionalnego sektora publicznego. Rezultatem projektu TRANSFORM było wypracowanie ram koncepcyjnych dla lepszego zrozumienia przekształcającego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i jego związku z rozwojem regionalnym; przegląd dostępnych dowodów z badań i literatury praktycznej; zebranie dostępnych wskaźników i podejść pomiarowych do badania zmian przekształcających związanych z ICT w regionach; przeprowadzenie dogłębnych badań pierwotnych w 12 regionach studiach przypadku w Europie; opracowanie i przetestowanie zestawu wskaźników dotyczących zmian przekształcających związanych z ICT na szczeblu regionalnym, a także opracowanie konkretnych propozycji wykorzystania zebranych danych w tworzeniu polityki regionalnej. 13

16 Projekt w dużej mierze koncentrował się na polityce, a zatem najważniejsze wyniki badań dotyczą rekomendacji politycznych. Rekomendacje te koncentrują się przede wszystkim na dostarczaniu informacji w procesie polityki i (w tym przygotowania kolejnej inicjatywy) i Wytycznych Wsparcia Wspólnotowego w sprawie funduszy strukturalnych. Zawierają one propozycje zmian oraz udoskonalenia tych dokumentów w taki sposób, by uwzględniały w większym stopniu różnice regionalne i szersze wpływy, które determinują przekształcające wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a nie tylko ich dostępność i absorpcję. Rekomendacje dotyczące polityki skierowane są głównie do twórców polityki zaangażowanych bezpośrednio w proces i2010 oraz zajmujących się polityką i zarządzaniem funduszami strukturalnymi na szczeblu europejskim i regionalnym lub polityką regionalną na szczeblu krajowym. Są to oczywiście instytucje UE, w tym Komisja i państwa członkowskie, a także Europejski System Statystyczny (krajowe urzędy statystyczne i Eurostat), z którym autorzy niniejszego raportu współpracowali w trakcie realizacji prac. Rekomendacje będą również przydatne dla szeregu innych podmiotów zaangażowanych w zagadnienia społeczeństwa informacyjnego i politykę regionalną, w szczególności dla twórców polityk działających na szczeblu regionalnym. Celem podkreślenia najważniejszego wniosku płynącego z niniejszej pracy, autorzy niniejszego raportu wskazują na fazę wstępną, a następnie twierdzą, że w procesie polityki i2010 konieczne jest podejście wieloskalowe, z udziałem podmiotów szczebla unijnego, krajowego, regionalnego i lokalnego oraz odpowiednich szczebli zarządzania. Zdaniem autorów niniejszego raportu, szczebel regionalny nie został odpowiednio ani w pełni uwzględniony w tym procesie a ponadto regiony europejskie nie dysponują narzędziami, ani nie są odpowiednio brane pod uwagę w opracowywaniu wskaźników i analizie porównawczej co jest niekorzystne dla samych regionów, ale również dla całego procesu. Proces polityki i2010 Proces polityki i2010 Europejska Przestrzeń Informacyjna Jednolita Europejska Przestrzeń Informacyjna Badania nad innowacyjnością i rozwojem ICT Badania innowacyjności i inwestycji w ICT Zintegrowane europejskie społeczeństwo informacyjne Integrujące europejskie społeczeństwo informacyjne Komisja Europejska Kraje członkowskie R R R R Komisja Europejska Kraje członkowskie Samorządy lokalne /regionalne Wykres 1: Potrzeba większego zaangażowania regionów w proces polityki i2010 R R R Regiony R R Źródło: Autorzy 1 i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2005) 229 final. 14

17 Obecnie, jak to zostało pokazane na lewej części wykresu 1, regiony i inne podmioty lokalne) mają możliwość wkładu i wpływu na proces rozwoju polityki i2010 wyłącznie poprzez państwa członkowskie i poprzez okazjonalne porozumienia ad hoc. Autorzy niniejszego raportu są przekonani, że szczebel lokalny i regionalny (oraz bardziej ogólnie społeczeństwo obywatelskie) powinny być bezpośrednio reprezentowane w debacie, tak jak to zostało zilustrowane na prawej części powyższego wykresu. Raport końcowy A zatem jeden z ważnych elementów rekomendacji dotyczy tego, w jaki sposób bardziej zaangażować regiony realizując postulaty ostatniego raportu Komitetu Regionów 2 i jak zbudować proces wieloskalowej (wielopoziomowej i wielopodmiotowej) współpracy i konsekwentnych interakcji i wymiany wiedzy. Wiąże się to z procesowym w swej istocie charakterem wielu rekomendacji niniejszego raportu. Rekomendacje autorów raportu można podzielić na trzy kategorie, których wzajemne relacje zostaną również pokazane. Te trzy kategorie są następujące: Pierwszy zestaw rekomendacji dotyczy konceptualizacji regionalnego społeczeństwa informacyjnego /społeczeństwa opartego na wiedzy. Jest to próba wywołania zmiany intelektualnej w myśleniu twórców polityk (a w rzeczy samej szerszej społeczności) o regionalnym społeczeństwie informacyjnym /społeczeństwie opartym na wiedzy, kierująca uwagę z wąsko mierzonych rezultatów w stronę głębszego zrozumienia i świadomości procesów, czynników sytuacyjnych i zmiennych wyjaśniających, które prowadzą lub wywołują sukces, konkurencyjność i spójność poprzez wykorzystanie ICT. Autorzy niniejszego raportu mają nadzieję, że ich rekomendacje wiele wyjaśnią. Drugi zestaw rekomendacji dotyczy wyboru wskaźników i procesów benchmarkingu, które należy zastosować do pomiaru zmian związanych z ICT na szczeblu regionalnym. Autorzy niniejszego raportu zaprojektowali System Analizy Porównawczej (Benchmarkingu) Regionalnego Społeczeństwa Informacyjnego, który bazuje na istniejących ramach wskaźników takich jak wskaźniki analizy porównawczej i2010, ale rozszerza je, by w większym stopniu uwzględnić wpływ wykorzystania technologii. Rekomendacje wyjaśniają, jak twórcy polityk mogą najlepiej wykorzystać ten system analizy porównawczej i jak włączyć istniejące narzędzia do nowego systemu. Przedstawione zostały również procesy, poprzez które działania te mogą zostać rozwinięte w miarę upływu czasu ponieważ żadnego systemu analizy porównawczej (benchmarkingu) nie można uznać za kompletny, bowiem musi on reagować na przyszłe zmiany społeczne. Wreszcie, trzeci zestaw rekomendacji skierowany jest do konkretnych grup polityki na szczeblu regionalnym. Zajmować się one będą m. in. (a) administracją i zarządzaniem, włączając w to przywództwo, (b) zdolnością innowacyjną obejmującą wsparcie sektora publicznego dla przedsiębiorstw i rolą przedsiębiorstw, w szczególności MSP, oraz (c) jednostkami jako konsumentami, rodzicami, studentami, pacjentami, pracownikami, itd. W trzech poniższych częściach przyjrzymy się trzem kategoriom rekomendacji wspomnianym powyżej, zostaną również zaprezentowane wnioski dotyczące rezultatów badań przeprowadzonych w ramach projektu. W tym znaczeniu, wcześniejsza analiza i wnioski, zarówno wstępne jak i końcowe, zadziałały jak iskra zapłonowa dla opracowania rekomendacji w zakresie polityki do przedyskutowania przez zespół projektu, ale również przez innych interesariuszy reprezentowanych m. in. przez dwie grupy eksperckie RICEG (Regional Innovation Culture Expert Group Grupę Ekspercką ds. Regionalnej Kultury Innowacyjności) i INDEG (Indicator Development Expert Group Grupę Ekspercką ds. Opracowania Wskaźników). Przedstawiając wnioski i płynące z nich rekomendacje dotyczące polityki, autorzy niniejszego raportu nie podejmą próby ponownego przeprowadzenia złożonej 2 Rozporządzenie Komitetu Regionów do przedłożenia na wiosennym szczycie Rady Europejskiej w 2008 r. Strategia na rzecz wzrostu i miejsc pracy działania w sprawie paradoksu lizbońskiego ( The Strategy for Growth and Jobs Handling the Lisbon paradox ) (2008/C 105/07), 25 kwietnia 2008 r. 15

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NAUCZYCIELI: STAN I PERSPEKTYWY SZKOLENIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W EUROPIE

NAUCZANIE NAUCZYCIELI: STAN I PERSPEKTYWY SZKOLENIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W EUROPIE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI KULTURA I EDUKACJA NAUCZANIE NAUCZYCIELI: STAN I PERSPEKTYWY SZKOLENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

SEMMERING projekt nakierowany na badanie kierunków rozwoju polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej UE. Zbadano instrumenty (finansowe i prawne) pobudzania i zaangaŝowania krajów członkowskich

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Okresowy plan ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na rok 2011

Okresowy plan ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na rok 2011 Okresowy plan Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na rok 2011 Krajowa Jednostka Oceny Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR Warszawa, styczeń 2011 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Arkadiusz Złotnicki Paweł Soczek SMWI, 2006 Co chcemy zrobić na Mazowszu? Dla kogo? I jak? Benficjenci na Mazowszu Władze samorządowe i placówki

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE Maciej Frączek PLAN PREZENTACJI Co to jest Europejska Strategia Zatrudnienia? Otwarta metoda koordynacji Ewolucja ESZ Obecny kształt ESZ Wytyczne dotyczące zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu

Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu Krzysztof Pawłowski Rektor WSB-NLU w Nowym Sączu Konferencja Polityka regionalna doświadczenia i perspektywy Kraków, 19-20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Marek W. Kozak Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce

Marek W. Kozak Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce Marek W. Kozak Ewaluacja i monitorowanie w systemie zarządzania polityką rozwoju w Polsce referat na konferencję pt OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYK PUBLICZNYCH doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Stanowisko z Odense Nasze ABC dla równości, edukacji i zdrowia. Tłumaczenie i opracowanie: Tomasz Wojtasik

Stanowisko z Odense Nasze ABC dla równości, edukacji i zdrowia. Tłumaczenie i opracowanie: Tomasz Wojtasik Stanowisko z Odense Nasze ABC dla równości, edukacji i zdrowia Tłumaczenie i opracowanie: Tomasz Wojtasik Warszawa 2014 W dniach 7 9 października 2013 r. w Odense w Danii odbyła się Czwarta Europejska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Internet przedmiotów oraz Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (2010/C 175/09)

Opinia Komitetu Regionów Internet przedmiotów oraz Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (2010/C 175/09) 1.7.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 175/35 Opinia Komitetu Regionów Internet przedmiotów oraz Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (2010/C 175/09) KOMITET REGIONÓW Z zadowoleniem

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1)

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Kraków, grudzień 2014 r.. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014 2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła nowe zasady i przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozprawy doktorskiej. Dorota Czyżewska. Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Poznań, 25.03.2010 r.

Koncepcja rozprawy doktorskiej. Dorota Czyżewska. Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Poznań, 25.03.2010 r. Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna w ujęciu koncepcji regionu uczącego się - przykład Francji Koncepcja rozprawy doktorskiej Dorota Czyżewska Opiekun naukowy: dr hab. Ewa Łaźniewska,

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

2015-07-15. PRZEPŁYWY Z UE DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN EUR) W L. 2000-2013 225,4 mld EUR ROZWÓJ REGIONALNY KRAJÓW EŚW - UWARUNKOWANIA

2015-07-15. PRZEPŁYWY Z UE DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN EUR) W L. 2000-2013 225,4 mld EUR ROZWÓJ REGIONALNY KRAJÓW EŚW - UWARUNKOWANIA "Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe weight of history and economic challenges Jean Monnet project, 212-215 POLITYKA SPÓJNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE W KRAJACH EUROPY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FINLANDII. dr inż. MBA Janusz Marszalec, Centrum Edisona

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FINLANDII. dr inż. MBA Janusz Marszalec, Centrum Edisona WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FINLANDII dr inż. MBA Janusz Marszalec, Centrum Edisona CELE WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wzrost gospodarczy. Kreowanie miejsc pracy.

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo