(Załącznik do Statutu Szkoły...)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Załącznik do Statutu Szkoły...)"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...) Dokument został opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 1999 Nr 41, poz. 413), z uwzględnieniem zmian z dn. 8 września 2006 (Dz. U. z 2006 Nr 100, poz. 694) oraz z dn. 20 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2010 Nr 158, poz. 1046) oraz z dn. 17 listopada 2010 (Dz. U. z 2010 Nr 288, poz. 1491). Niniejszy dokument zawiera jednak cały szereg szczegółowych rozwiązań, specyficznych dla GIMNAZJUM NR 3 w Konstancinie-Jeziornie. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania ocen. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 1

2 wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych zdolnościach ucznia, umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole, ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunków ich poprawiania, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Informacje o wymaganiach edukacyjnych przekazuje rodzicom i uczniom nauczyciel danego przedmiotu. 3. Informacji o wymaganiach jakie będą brane pod uwagę przy ocenianiu zachowania oraz zasadach oceniania udziela uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego. 4. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są dostępne dla rodziców i uczniów w bibliotece szkolnej. 5. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. 2

3 OCENIANIE I PROMOCJA 3 Lista zajęć edukacyjnych, z których wystawiana jest ocena w klasach Gimnazjum nr 3: język polski, język obce nowożytny (angielski), drugi język obcy nowożytny (francuski, rosyjski), historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka, plastyka, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, informatyka, wychowanie fizyczne, etyka/religia, edukacja dla bezpieczeństwa Rok szkolny składa się z dwóch semestrów o zbliżonej długości kalendarzowej. Każdy semestr zostaje zamknięty Radą Pedagogiczną wg harmonogramu posiedzeń Rad Pedagogicznych ustalonego na początku każdego roku szkolnego. 2. Oceny klasyfikacyjne, końcoworoczne i końcowe ustala się w stopniach wg następującej skali: stopień celujący 6 stopień bardzo dobry 5 stopień dobry 4 stopień dostateczny 3 stopień dopuszczający 2 stopień niedostateczny 1 3

4 3. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach wg następującej skali: stopień celujący 6 stopień celujący 6- stopień bardzo dobry plus 5+ stopień bardzo dobry 5 stopień bardzo dobry minus 5- stopień dobry plus 4+ stopień dobry 4 stopień dobry minus 4- stopień dostateczny plus 3+ stopień dostateczny 3 stopień dostateczny minus 3- stopień dopuszczający plus 2+ stopień dopuszczający 2 stopień dopuszczający minus 2- stopień niedostateczny 1+ stopień niedostateczny Zakres obowiązujących wymagań na poszczególne oceny szkolne: Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań wykraczających poza program realizowany przez nauczyciela, czyli umiejętności i wiadomości pozwalających samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia oraz rozwiązywać problemy i zadania programu nauczania danej lasy; ocenę celującą otrzymuje także uczeń, będący laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim laureatem czy finalistą olimpiady przedmiotowej. Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań rozszerzających, czyli w pełni opanował przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie umiejętności i wiadomości. Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań dopełniających, czyli umiejętności i wiadomości na poziomie średnio trudnym, pozwalających samodzielnie rozwiązywać (wykonywać) typowe zadania teoretyczne, ale nieprognozujących żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia. 4

5 Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań podstawowych wynikających z podstawy programowej, czyli umiejetności i wiadomości stosunkowo łatwych do opanowania, użytecznych w życiu codziennym, niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań dopuszczających (koniecznych), czyli takich umiejętności i wiadomości, które umożliwiają wykonanie zadań teoretycznych i praktycznych, typowych o niewielkim stopniu trudności. Pod znakiem zapytania stoją możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie. Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie zdołał osiągnąć poziomu wymagań koniecznych, a braki w wiadomościach i umiejętnościach określanych w programie nauczania uniemożliwiają dalszą kontynuację nauki w ramach danego przedmiotu. 2. Szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele uczący w danych klasach oraz zaznajamiają z nimi uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) na początku każdego roku szkolnego. 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy. 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą (semestralną) roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu (semestralnej) rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną Uczeń powinien być systematycznie oceniany. 2. Uczeń powinien być oceniany słownie, ze wskazaniem osiągnięć i braków wiadomości oraz umiejętności, a także pisemnie według przyjętej skali ocen. 5

6 3. Uczeń nie może mieć mniej niż trzy oceny cząstkowe w semestrze z poszczególnych zajęć edukacyjnych. W celu ustalania oceny śródrocznej rocznej, uczeń powinien mieć przynajmniej trzy oceny cząstkowe z różnych form działalności: pracy pisemnej, odpowiedzi ustnej, prac domowych innych prac specyficznych dla danych zajęć edukacyjnych. 4. Za obowiązkowe uznaje się oceny sprawdzające znajomość większych partii materiału. Prace klasowe powinny być przeprowadzane i oceniane zgodnie z programem nauczania danego przedmiotu. 5. Respektując wyżej podane zasady oceniania przyjmuje się następujący sposób przeliczania liczby punktów za pracę pisemną na ocenę szkolną: 0%-30% ocena niedostateczna (1) 31%-50% ocena dopuszczająca (2) 51%-75% ocena dostateczna (3) 76%-90% ocena dobra (4) 91%-100% ocena bardzo dobra (5) Ocenę celującą (6) uczeń otrzymuje za wykonanie dodatkowych zadań o wyższym stopniu trudności. 6. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne wyrażane są w stopniach wg 4 pkt Pisemne sprawdzanie bieżących wiadomości z trzech ostatnich lekcji może odbyć się bez zapowiedzi nauczyciela z każdego przedmiotu i na każdej lekcji. 8. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na max. 15 min.) z zakresu ostatnich trzech lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki zakończonej wystawieniem oceny. Dla kartkówek ni przewiduje się poprawiania stopnia. 9. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, wobec których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu, mogą zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego. 6

7 10. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu. 11. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych i/ udział w projekcie edukacyjnym nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą dobrą. Brak pracy niewłaściwe jej wykonanie nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej czy dostatecznej. 12. Nauczyciel przedmiotu powinien poinformować uczniów z wyprzedzeniem 7 dni o terminie pisemnego sprawdzenia wiadomości obejmującego dany dział materiału. Sprawdziany wiadomości powinny być poprzedzone lekcja powtórzeniową. 13. W ciągu tygodnia mogą odbyć sę najwyżej 3 sprawdziany wiadomości a w przypadku pracy semestralnej (rocznej) 2 sprawdziany. 14. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić uczniom wyniki sprawdzianu w ciągu 2 tygodni Oceny są jawne, zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców (opiekunów prawnych). 2. Na wniosek ucznia jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi jego rodzicom (opiekunom prawnym). 3. Na wniosek ucznia jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel stawiający ocenę powinien ją uzasadnić Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciel przedmiotu opracowuje dostosowane do możliwości tych uczniów wymagania i kryteria ocen. 7

8 2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi, należy w szczególności, brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć obowiązkowych, takich jak: wychowanie fizyczne i informatyka. 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanych przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 4. W przypadkach zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentach przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony, zwolniona Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określanych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w Klasyfikowanie śródroczne wszystkich uczniów szkoły przeprowadza się w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu I semestru. 3. Klasyfikowanie końcoworoczne, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym, zajęć edukacyjnych określonych w 3 i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 8

9 4. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na 5 dni roboczych przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 5. O przewidywanej ocenie niedostatecznej rodzice zawiadomieni są w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego (semestru). 6. Ustalona przez nauczyciela na zakończenie roku szkolnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego Uczeń Gimnazjum otrzymuje promocję do klas programowo wyższych, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne danym roku szkolnym oceniano pozytywnie. 2. Uczeń Gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 3 uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem 15 pkt 9 oraz 18 pkt 4. Ocena niedostateczna z religii oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie ma wpływu na promocję ucznia. 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1 2 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), z uwzględnieniem 5 pkt 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem 18 pkt 4 oraz przystąpił do sprawdzianu (egzaminu) zewnętrznego. 9

10 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 13 W ramach motywacyjnej funkcji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania istnieją następujące kryteria wyróżnień i nagród przyznawanych uczniom: a) świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który: uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, b) nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który: uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75, uzyskał wzorową ocenę zachowania, nie ma ocen dostatecznych i dopuszczających, c) inne formy nagród: za 100% frekwencji, za zaangażowanie się ucznia w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły środowiska, za szczególne osiągnięcia naukowe sportowe. EGZAMIN KOMISYJNY Uczeń jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą domagać się podwyższenia oceny w następującym trybie: na trzy dni robocze przed zebraniem klasyfikacyjnym mogą złożyć pisemny, umotywowany wniosek do dyrektora szkoły o sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w drodze egzaminu komisyjnego w celu podwyższenia oceny, komisyjne ustalenie oceny może dotyczyć nie więcej niż trzech przedmiotów. 2. O decyzji dopuszczenia do egzaminu komisyjnego dyrektor szkoły informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), wyznaczając jednocześnie skład komisji i termin egzaminu. 10

11 3. Egzamin komisyjny przeprowadza trzyosobowa komisja egzaminacyjna w składzie: dyrektor szkoły wicedyrektor przewodniczący, nauczyciel zajęć edukacyjnych egzaminator, nauczyciel tego samego pokrewnego przedmiotu członek komisji. 4. Egzamin komisyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 5. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien odpowiadać kryterium na daną ocenę, o jaką ubiega się uczeń, zgodnie z kryteriami ocen. Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły. 6. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisyjnego egzaminator ustala stopień wg skali z Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna. Z przeprowadzonego egzaminu komisyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Dokumentacja zostaje dołączona do arkusza ocen. 8. O egzamin komisyjny może ubiegać się uczeń, który uzyskał nie więcej niż dwie oceny niedostateczne z zastrzeżeniem 18 pkt 4. Uczeń ma prawo do zdawania najwyżej trzech egzaminów komisyjnych. EGZAMIN POPRAWKOWY Uczeń Gimnazjum, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem 18 pkt Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka, 11

12 wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły. 3. Termin egzaminu poprawkowego, który odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich, wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne egzaminator, nauczyciel prowadzący takie same pokrewne zajęcia edukacyjne członek komisji. 5. Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Dokumentacja zostaje dołączona do arkusza ocen. 7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, jeśli te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 12

13 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej zaliczenia z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń, w przypadku którego nie zostały spełnione warunki niezbędne do sklasyfikowania z przyczyn od niego niezależnych może w ciągu trzech dni od uzyskania informacji o nieklasyfikowaniu złożyć prośbę do dyrektora szkoły o egzamin klasyfikacyjny. 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego przedmiotu. 4. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok program nauki. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin obejmuje materiał programowy zrealizowany po semestrze (w roku szkolnym). Egzamin klasyfikacyjny powinien odbyć się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, po wcześniejszej konsultacji z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 6. Uczeń nieklasyfikowany po I semestrze może kontynuować naukę w semestrze II, ale jego klasyfikacja końcoworoczna obejmuje materiał całego roku nauczania z danego przedmiotu. Uczeń nieklasyfikowany do 31 sierpnia nie jest promowany i powtarza ostatnią programowo klasę, do której uzyskał promocję. 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela tego samego pokrewnego przedmiotu. 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, informatyka, zajęcia techniczne, 13

14 wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 9. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać ustalonym kryteriom ocen. Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły. 10. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień według skali ocen z Od oceny ustalonej przez komisję nie przysługuje odwołanie. 12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego w charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustalonych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany, nieklasyfikowana. ODWOŁANIA OD TRYBU USTALENIA OCENY ROCZNEJ (SEMESTRALNEJ) Uczeń jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone w formie pisemnej do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 14

15 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2a uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 4. W skład komisji wchodzą: a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor szkoły nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne, b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor szkoły nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. 5. Członek komisji będący nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 15

16 nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2a, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7a, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 10. Przepisy wyszczególnione w pkt 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. ZASADY OCENY ZACHOWANIA 16

17 18 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 2. semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym Publiczne Poradni Specjalistycznej. 4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: oceny zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej ukończenie szkoły z zastrzeżeniem, że Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 5. Ocenę zachowania ucznia (semestralną i roczną) ustala wychowawca klasy nie później niż 5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 6. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca zasięga opinii o uczniu od nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów z zespołu klasowego ocenianego ucznia oraz uwzględnia dokumentację szkolną (dziennik lekcyjny, zeszyt uwag klasowych). 7. Wychowawca jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu uwag klasowych. 17

18 8. Uczeń ma prawo znać odnotowane na jego temat uwagi i spostrzeżenia. Wpisu do zeszytu dokonuje wychowawca inny pracownik szkoły. 9. Wychowawca klasy na początku roku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach ustalenia oceny zachowania. O wszelkich zmianach dotyczących zasad ustalania oceny zachowania wychowawca klasy informuje uczniów na najbliższej godzinie wychowawczej po wprowadzeniu zmian, a rodziców (prawnych opiekunów) podczas najbliższego zebrania po dokonaniu zmian. 10. Wychowawca klasy informuje w formie pisemnej uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o obniżonej ocenie zachowania (dotyczy oceny nieodpowiedniej i nagannej) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 11. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 12. Kryteria na poszczególne oceny zachowania: Wzorowe Uczeń, który spełnia poniższe kryteria: nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, nie ma uwag pisemnych, jest taktowny, zachowuje kulturę słowa, jest stosownie i schludnie ubrany, nie stosuje makijażu, nie nosi przesadnej biżuterii, przestrzega zasad bezpieczeństwa, jest obowiązkowy, dotrzymuje ustalonych terminów (np.: oddaje książki na czas do biblioteki, usprawiedliwia godziny nieobecności na zajęciach, odrabia prace domowe, itp.), nie stwierdzono u ucznia przypadków zażywania środków uzależniających (papierosy, alkohol, narkotyki/środki odurzające), ani nie otrzymano żadnych sygnałów o uczestniczeniu w jakikolwiek inny sposób w procederze, wielokrotnie reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach w innej formie reprezentuje szkołę na zewnątrz bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, wielokrotnie wykonuje prace na rzecz społeczności szkolnej/lokalnej, aktywnie udziela się w organizacjach działających na terenie szkoły, często chętnie służy pomocą 18

19 innym, aktywnie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego. Bardzo dobre Uczeń, który spełnia poniższe kryteria: nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, jest taktowny, zachowuje kulturę słowa, zdarzyło się raz, że wygląd ucznia był niestosowny, jednak odpowiednio zareagował on na uwagę wychowawcy podobna sytuacja się więcej nie powtórzyła, zdarzyło się raz, że uczeń naruszył zasady bezpieczeństwa, jednak odpowiednio zareagował on na uwagę wychowawcy podobna sytuacja się więcej nie powtórzyła, jest obowiązkowy, dotrzymuje ustalonych terminów (np.: oddaje książki na czas do biblioteki, usprawiedliwia godziny nieobecności na zajęciach, odrabia prace domowe, itp.), nie stwierdzono u ucznia przypadków zażywania środków uzależniających (papierosy, alkohol, narkotyki/środki odurzające), ani nie otrzymano żadnych sygnałów o uczestniczeniu w jakikolwiek inny sposób w procederze, sporadycznie reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach w innej formie sporadycznie reprezentuje szkołę na zewnątrz (np. przedstawienia, pokazy itp.) bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, wykonuje prace na rzecz społeczności szkolnej/lokalnej, chętnie służy pomocą innym, aktywnie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego. Dobre Uczeń, który spełnia poniższe kryteria: zdarzy się, że nie dopełni formalności usprawiedliwienia nieobecności, jeśli zdarzyło się, że w momencie wzburzenia zachował się nietaktownie nie zachował kultury słowa, to był w stanie przeprosić, wyrazić skruchę za swoje nieodpowiednie zachowanie, zdarzyło się raz, że wygląd ucznia był niestosowny, po zwróceniu uwagi przez wychowawcę nastąpił krótkotrwała poprawa i podobna sytuacja się powtórzyła, sporadycznie narusza zasady bezpieczeństwa, odpowiednio reaguje na uwagi wychowawcy zauważa się poprawę zachowania, 19

20 bywa, że ma problemy z przestrzeganiem terminów (nie oddaje książek na czas do biblioteki, nie usprawiedliwia godzin nieobecności na zajęciach, nie odrabia prac domowych, itp.), nie stwierdzono u ucznia przypadków zażywania środków uzależniających (papierosy, alkohol, narkotyki/środki odurzające), ani nie otrzymano żadnych sygnałów o uczestniczeniu w jakikolwiek inny sposób w procederze, bierze udział w życiu klasy i szkoły, wykonuje prace na rzecz społeczności szkolnej/lokalnej, służy pomocą innym, uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego. Poprawne Uczeń, który spełnia poniższe kryteria: ma od 11 do 50 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności, często zdarza się, że w momentach wzburzenia nie jest taktowny nie zachowa kultury słowa, jednak jest w stanie przeprosić, wyrazić skruchę za swoje nieodpowiednie zachowanie, zdarzyło się, że wygląd ucznia był niestosowny, po zwróceniu uwagi przez wychowawcę następowała krótkotrwała/nietrwała poprawa i podobna sytuacja się powtarzała, często narusza zasady bezpieczeństwa, jednak jest w stanie przeprosić, wyrazić skruchę za swoje nieodpowiednie zachowanie, ma problemy z przestrzeganiem terminów (nie oddaje książek na czas do biblioteki, nie usprawiedliwia godzin nieobecności na zajęciach, nie odrabia prac domowych, itp.), nie stwierdzono u ucznia przypadków zażywania środków uzależniających (papierosy, alkohol, narkotyki/środki odurzające), sporadycznie wcale nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły, sporadycznie wcale nie wykonuje pracy na rzecz społeczności szkolnej/lokalnej, z własnej woli nie służy pomocą innym, postawa bierna sporadycznie wcale nie uczęszcza na konsultacje i kółka przedmiotowe, sporadycznie wcale nie udziela się w organizacjach działających na terenie szkoły, nie wywiązuje się w stopniu zadowalającym z powierzonych mu zadań podczas realizacji projektu edukacyjnego, wymaga ciągłych motywacji ze strony nauczyciela. Nieodpowiednie 20

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 sierpnia 2010 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W TRZEBINI Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

ANEKSU NR 1 do Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

ANEKSU NR 1 do Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ANEKSU NR 1 do Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu Na podstawie Uchwały Nr 18/11/2010 Rady Pedagogicznej II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu z dnia 30 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 8 opracowany na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH Lp. 1. Data wprowadzenia zmiany Numer uchwały RP Dotyczy zapisu w rozdziale, statutu 30.08.2010r. 9/2009/2010 Roz. IV 6, ust.2 Treść po zmianach Rozdział IV 6, ust.2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Wewnątrzszkolny system oceniania 1 1. Ocenianiu w Szkole podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących; 2) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 2013r. ze zmianami z

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Załącznik nr 1 do Statutu Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Rozdział pierwszy Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14.

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14. Aneks nr 2 Na podstawie Uchwały nr 8/2015 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 31 sierpnia 2015r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) jest stworzenie jednolitego, efektywnego i przejrzystego systemu oceniania. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE (Załącznik do Statutu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i HANDLOWO-USŁUGOWYCH W GDAŃSKU (załącznik nr 1 do Statutu ZSAKiH-U w Gdańsku) PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach Regulamin został opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA XXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Zespołu Szkół Ponadgimanazjalnych nr 4 w Inowrocławiu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Zespołu Szkół Ponadgimanazjalnych nr 4 w Inowrocławiu Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół Ponadgimanazjalnych nr 4 w Inowrocławiu Regulamin powstał na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie. f) zapewnienie uczniom z trudnościami fachowej pomocy.

Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie. f) zapewnienie uczniom z trudnościami fachowej pomocy. Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są: 1) osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚL. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIEMIANOWICE ŚL. 2008 r. CZĘŚĆ PIERWSZA USTALENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy system ustala zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Janusza Kusocińskiego GIMNAZJUM NR 51 w Bydgoszczy WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Bydgoszcz 2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r.

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. W 2. dodaje się ustęp 4 i 5 w brzmieniu: 4. Szkoła podejmuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Miastku

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Miastku Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Miastku Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 24.09.2015r. Ocenianie wewnątrzszkolne zostało określone

Bardziej szczegółowo

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku Tekst ujednolicony Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE. Rozdział 1. Przepisy ogólne WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA 2009 SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGÓLNE CELE OCENIANIA z PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 1. bieżące ocenianie, polegające na informowaniu ucznia o poziomie jego osiągnięć, jego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE I Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.(dz.u.nr83,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania Gimnazjum opracowany przez Radę Pedagogiczną na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW w Społecznym Gimnazjum nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie Art. 1 Zasady ogólne 1. Zasady zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rozogach. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rozogach. Rozdział 1. Przepisy ogólne Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rozogach Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA SP 8 KONIN

SYSTEM OCENIANIA SP 8 KONIN SYSTEM OCENIANIA SP 8 KONIN Obowiązuje od 1.09.2015 r. i obejmuje: 1 ) Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

i Promowania Uczniów

i Promowania Uczniów Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów X Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysła II w Poznaniu Podstawę niniejszego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM W HALINOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM W HALINOWIE WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM W HALINOWIE 0 Podstawą prawną opracowanych zasad oceniania jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty:

Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty: Wewnątrzszkolny system oceniania Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu rejestrowanie postępów uczniów w zdobywaniu wiedzy i motywowanie

Bardziej szczegółowo

WSO. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

WSO. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku WSO Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku Spis treści I. Założenia ogólne i pedagogiczne dokumentu... 3 II. Cele oceniania szkolnego...

Bardziej szczegółowo