(Załącznik do Statutu Szkoły...)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Załącznik do Statutu Szkoły...)"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...) Dokument został opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 1999 Nr 41, poz. 413), z uwzględnieniem zmian z dn. 8 września 2006 (Dz. U. z 2006 Nr 100, poz. 694) oraz z dn. 20 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2010 Nr 158, poz. 1046) oraz z dn. 17 listopada 2010 (Dz. U. z 2010 Nr 288, poz. 1491). Niniejszy dokument zawiera jednak cały szereg szczegółowych rozwiązań, specyficznych dla GIMNAZJUM NR 3 w Konstancinie-Jeziornie. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania ocen. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 1

2 wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych zdolnościach ucznia, umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole, ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunków ich poprawiania, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Informacje o wymaganiach edukacyjnych przekazuje rodzicom i uczniom nauczyciel danego przedmiotu. 3. Informacji o wymaganiach jakie będą brane pod uwagę przy ocenianiu zachowania oraz zasadach oceniania udziela uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego. 4. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są dostępne dla rodziców i uczniów w bibliotece szkolnej. 5. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. 2

3 OCENIANIE I PROMOCJA 3 Lista zajęć edukacyjnych, z których wystawiana jest ocena w klasach Gimnazjum nr 3: język polski, język obce nowożytny (angielski), drugi język obcy nowożytny (francuski, rosyjski), historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka, plastyka, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, informatyka, wychowanie fizyczne, etyka/religia, edukacja dla bezpieczeństwa Rok szkolny składa się z dwóch semestrów o zbliżonej długości kalendarzowej. Każdy semestr zostaje zamknięty Radą Pedagogiczną wg harmonogramu posiedzeń Rad Pedagogicznych ustalonego na początku każdego roku szkolnego. 2. Oceny klasyfikacyjne, końcoworoczne i końcowe ustala się w stopniach wg następującej skali: stopień celujący 6 stopień bardzo dobry 5 stopień dobry 4 stopień dostateczny 3 stopień dopuszczający 2 stopień niedostateczny 1 3

4 3. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach wg następującej skali: stopień celujący 6 stopień celujący 6- stopień bardzo dobry plus 5+ stopień bardzo dobry 5 stopień bardzo dobry minus 5- stopień dobry plus 4+ stopień dobry 4 stopień dobry minus 4- stopień dostateczny plus 3+ stopień dostateczny 3 stopień dostateczny minus 3- stopień dopuszczający plus 2+ stopień dopuszczający 2 stopień dopuszczający minus 2- stopień niedostateczny 1+ stopień niedostateczny Zakres obowiązujących wymagań na poszczególne oceny szkolne: Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań wykraczających poza program realizowany przez nauczyciela, czyli umiejętności i wiadomości pozwalających samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia oraz rozwiązywać problemy i zadania programu nauczania danej lasy; ocenę celującą otrzymuje także uczeń, będący laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim laureatem czy finalistą olimpiady przedmiotowej. Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań rozszerzających, czyli w pełni opanował przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie umiejętności i wiadomości. Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań dopełniających, czyli umiejętności i wiadomości na poziomie średnio trudnym, pozwalających samodzielnie rozwiązywać (wykonywać) typowe zadania teoretyczne, ale nieprognozujących żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia. 4

5 Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań podstawowych wynikających z podstawy programowej, czyli umiejetności i wiadomości stosunkowo łatwych do opanowania, użytecznych w życiu codziennym, niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań dopuszczających (koniecznych), czyli takich umiejętności i wiadomości, które umożliwiają wykonanie zadań teoretycznych i praktycznych, typowych o niewielkim stopniu trudności. Pod znakiem zapytania stoją możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie. Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie zdołał osiągnąć poziomu wymagań koniecznych, a braki w wiadomościach i umiejętnościach określanych w programie nauczania uniemożliwiają dalszą kontynuację nauki w ramach danego przedmiotu. 2. Szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele uczący w danych klasach oraz zaznajamiają z nimi uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) na początku każdego roku szkolnego. 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy. 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą (semestralną) roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu (semestralnej) rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną Uczeń powinien być systematycznie oceniany. 2. Uczeń powinien być oceniany słownie, ze wskazaniem osiągnięć i braków wiadomości oraz umiejętności, a także pisemnie według przyjętej skali ocen. 5

6 3. Uczeń nie może mieć mniej niż trzy oceny cząstkowe w semestrze z poszczególnych zajęć edukacyjnych. W celu ustalania oceny śródrocznej rocznej, uczeń powinien mieć przynajmniej trzy oceny cząstkowe z różnych form działalności: pracy pisemnej, odpowiedzi ustnej, prac domowych innych prac specyficznych dla danych zajęć edukacyjnych. 4. Za obowiązkowe uznaje się oceny sprawdzające znajomość większych partii materiału. Prace klasowe powinny być przeprowadzane i oceniane zgodnie z programem nauczania danego przedmiotu. 5. Respektując wyżej podane zasady oceniania przyjmuje się następujący sposób przeliczania liczby punktów za pracę pisemną na ocenę szkolną: 0%-30% ocena niedostateczna (1) 31%-50% ocena dopuszczająca (2) 51%-75% ocena dostateczna (3) 76%-90% ocena dobra (4) 91%-100% ocena bardzo dobra (5) Ocenę celującą (6) uczeń otrzymuje za wykonanie dodatkowych zadań o wyższym stopniu trudności. 6. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne wyrażane są w stopniach wg 4 pkt Pisemne sprawdzanie bieżących wiadomości z trzech ostatnich lekcji może odbyć się bez zapowiedzi nauczyciela z każdego przedmiotu i na każdej lekcji. 8. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na max. 15 min.) z zakresu ostatnich trzech lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki zakończonej wystawieniem oceny. Dla kartkówek ni przewiduje się poprawiania stopnia. 9. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, wobec których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu, mogą zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego. 6

7 10. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu. 11. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych i/ udział w projekcie edukacyjnym nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą dobrą. Brak pracy niewłaściwe jej wykonanie nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej czy dostatecznej. 12. Nauczyciel przedmiotu powinien poinformować uczniów z wyprzedzeniem 7 dni o terminie pisemnego sprawdzenia wiadomości obejmującego dany dział materiału. Sprawdziany wiadomości powinny być poprzedzone lekcja powtórzeniową. 13. W ciągu tygodnia mogą odbyć sę najwyżej 3 sprawdziany wiadomości a w przypadku pracy semestralnej (rocznej) 2 sprawdziany. 14. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić uczniom wyniki sprawdzianu w ciągu 2 tygodni Oceny są jawne, zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców (opiekunów prawnych). 2. Na wniosek ucznia jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi jego rodzicom (opiekunom prawnym). 3. Na wniosek ucznia jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel stawiający ocenę powinien ją uzasadnić Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciel przedmiotu opracowuje dostosowane do możliwości tych uczniów wymagania i kryteria ocen. 7

8 2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi, należy w szczególności, brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć obowiązkowych, takich jak: wychowanie fizyczne i informatyka. 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanych przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 4. W przypadkach zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentach przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony, zwolniona Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określanych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w Klasyfikowanie śródroczne wszystkich uczniów szkoły przeprowadza się w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu I semestru. 3. Klasyfikowanie końcoworoczne, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym, zajęć edukacyjnych określonych w 3 i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 8

9 4. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na 5 dni roboczych przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 5. O przewidywanej ocenie niedostatecznej rodzice zawiadomieni są w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego (semestru). 6. Ustalona przez nauczyciela na zakończenie roku szkolnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego Uczeń Gimnazjum otrzymuje promocję do klas programowo wyższych, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne danym roku szkolnym oceniano pozytywnie. 2. Uczeń Gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 3 uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem 15 pkt 9 oraz 18 pkt 4. Ocena niedostateczna z religii oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie ma wpływu na promocję ucznia. 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1 2 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), z uwzględnieniem 5 pkt 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem 18 pkt 4 oraz przystąpił do sprawdzianu (egzaminu) zewnętrznego. 9

10 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 13 W ramach motywacyjnej funkcji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania istnieją następujące kryteria wyróżnień i nagród przyznawanych uczniom: a) świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który: uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, b) nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który: uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75, uzyskał wzorową ocenę zachowania, nie ma ocen dostatecznych i dopuszczających, c) inne formy nagród: za 100% frekwencji, za zaangażowanie się ucznia w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły środowiska, za szczególne osiągnięcia naukowe sportowe. EGZAMIN KOMISYJNY Uczeń jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą domagać się podwyższenia oceny w następującym trybie: na trzy dni robocze przed zebraniem klasyfikacyjnym mogą złożyć pisemny, umotywowany wniosek do dyrektora szkoły o sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w drodze egzaminu komisyjnego w celu podwyższenia oceny, komisyjne ustalenie oceny może dotyczyć nie więcej niż trzech przedmiotów. 2. O decyzji dopuszczenia do egzaminu komisyjnego dyrektor szkoły informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), wyznaczając jednocześnie skład komisji i termin egzaminu. 10

11 3. Egzamin komisyjny przeprowadza trzyosobowa komisja egzaminacyjna w składzie: dyrektor szkoły wicedyrektor przewodniczący, nauczyciel zajęć edukacyjnych egzaminator, nauczyciel tego samego pokrewnego przedmiotu członek komisji. 4. Egzamin komisyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 5. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien odpowiadać kryterium na daną ocenę, o jaką ubiega się uczeń, zgodnie z kryteriami ocen. Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły. 6. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisyjnego egzaminator ustala stopień wg skali z Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna. Z przeprowadzonego egzaminu komisyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Dokumentacja zostaje dołączona do arkusza ocen. 8. O egzamin komisyjny może ubiegać się uczeń, który uzyskał nie więcej niż dwie oceny niedostateczne z zastrzeżeniem 18 pkt 4. Uczeń ma prawo do zdawania najwyżej trzech egzaminów komisyjnych. EGZAMIN POPRAWKOWY Uczeń Gimnazjum, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem 18 pkt Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka, 11

12 wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły. 3. Termin egzaminu poprawkowego, który odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich, wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne egzaminator, nauczyciel prowadzący takie same pokrewne zajęcia edukacyjne członek komisji. 5. Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Dokumentacja zostaje dołączona do arkusza ocen. 7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, jeśli te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 12

13 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej zaliczenia z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń, w przypadku którego nie zostały spełnione warunki niezbędne do sklasyfikowania z przyczyn od niego niezależnych może w ciągu trzech dni od uzyskania informacji o nieklasyfikowaniu złożyć prośbę do dyrektora szkoły o egzamin klasyfikacyjny. 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego przedmiotu. 4. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok program nauki. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin obejmuje materiał programowy zrealizowany po semestrze (w roku szkolnym). Egzamin klasyfikacyjny powinien odbyć się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, po wcześniejszej konsultacji z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 6. Uczeń nieklasyfikowany po I semestrze może kontynuować naukę w semestrze II, ale jego klasyfikacja końcoworoczna obejmuje materiał całego roku nauczania z danego przedmiotu. Uczeń nieklasyfikowany do 31 sierpnia nie jest promowany i powtarza ostatnią programowo klasę, do której uzyskał promocję. 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela tego samego pokrewnego przedmiotu. 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, informatyka, zajęcia techniczne, 13

14 wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 9. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać ustalonym kryteriom ocen. Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły. 10. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień według skali ocen z Od oceny ustalonej przez komisję nie przysługuje odwołanie. 12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego w charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustalonych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany, nieklasyfikowana. ODWOŁANIA OD TRYBU USTALENIA OCENY ROCZNEJ (SEMESTRALNEJ) Uczeń jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone w formie pisemnej do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 14

15 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2a uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 4. W skład komisji wchodzą: a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor szkoły nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne, b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor szkoły nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. 5. Członek komisji będący nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 15

16 nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2a, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7a, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 10. Przepisy wyszczególnione w pkt 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. ZASADY OCENY ZACHOWANIA 16

17 18 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 2. semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym Publiczne Poradni Specjalistycznej. 4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: oceny zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej ukończenie szkoły z zastrzeżeniem, że Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 5. Ocenę zachowania ucznia (semestralną i roczną) ustala wychowawca klasy nie później niż 5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 6. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca zasięga opinii o uczniu od nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów z zespołu klasowego ocenianego ucznia oraz uwzględnia dokumentację szkolną (dziennik lekcyjny, zeszyt uwag klasowych). 7. Wychowawca jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu uwag klasowych. 17

18 8. Uczeń ma prawo znać odnotowane na jego temat uwagi i spostrzeżenia. Wpisu do zeszytu dokonuje wychowawca inny pracownik szkoły. 9. Wychowawca klasy na początku roku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach ustalenia oceny zachowania. O wszelkich zmianach dotyczących zasad ustalania oceny zachowania wychowawca klasy informuje uczniów na najbliższej godzinie wychowawczej po wprowadzeniu zmian, a rodziców (prawnych opiekunów) podczas najbliższego zebrania po dokonaniu zmian. 10. Wychowawca klasy informuje w formie pisemnej uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o obniżonej ocenie zachowania (dotyczy oceny nieodpowiedniej i nagannej) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 11. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 12. Kryteria na poszczególne oceny zachowania: Wzorowe Uczeń, który spełnia poniższe kryteria: nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, nie ma uwag pisemnych, jest taktowny, zachowuje kulturę słowa, jest stosownie i schludnie ubrany, nie stosuje makijażu, nie nosi przesadnej biżuterii, przestrzega zasad bezpieczeństwa, jest obowiązkowy, dotrzymuje ustalonych terminów (np.: oddaje książki na czas do biblioteki, usprawiedliwia godziny nieobecności na zajęciach, odrabia prace domowe, itp.), nie stwierdzono u ucznia przypadków zażywania środków uzależniających (papierosy, alkohol, narkotyki/środki odurzające), ani nie otrzymano żadnych sygnałów o uczestniczeniu w jakikolwiek inny sposób w procederze, wielokrotnie reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach w innej formie reprezentuje szkołę na zewnątrz bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, wielokrotnie wykonuje prace na rzecz społeczności szkolnej/lokalnej, aktywnie udziela się w organizacjach działających na terenie szkoły, często chętnie służy pomocą 18

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo