Jak SZZG pomoże w realizacji wizji powiatu sztumskiego? Powiat sztumski - elastyczny, kreatywny, wyprzedzający zmianę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak SZZG pomoże w realizacji wizji powiatu sztumskiego? Powiat sztumski - elastyczny, kreatywny, wyprzedzający zmianę."

Transkrypt

1 Jak SZZG pomoże w realizacji wizji powiatu sztumskiego? Powiat sztumski - elastyczny, kreatywny, wyprzedzający zmianę. Cel 1: Budowanie wspólnoty lokalnej (mobilizacja osób pozostających na marginesie, budowanie solidarności w społeczności lokalnej). Problem: bierność społeczności mieszkającej w byłych PGR-ach. Jak osiągnąć spójność społeczną w powiecie oraz dbać o zacieśnianie więzi budowanie kapitału relacyjnego? Jaka rola pracowników GOPS, PUP, innych służb publicznych, administracji lokalnej, szkół, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń? Co przeszkadza współpracy? Zadania, wyzwania dla powiatu Redukcja bezrobocia wśród ludności wiejskiej Walka z uzależnieniami, patologiami w rodzinach zamieszkujących obszary byłych PGR-ów Kształtowanie polityki społecznej - integracja społeczności lokalnej, wzmacnianie Liderów Lokalnych nowych form aktywności w ramach ekonomii społecznej Budowanie świadomości zdrowotnej wśród ludności PGRowskiej. Wspieranie młodych pochodzących z rodzin patologicznych. Edukacja obywatelska Przykładowe działania Liderów Inicjowanie kształcenia nt. ekonomii społecznej Inicjowanie kształcenia nt. spółdzielni socjalnych Poszukiwanie nowych, efektywnych narzędzi socjalnych, promowanie kontraktów społecznych efektywnej diagnozy rodziny i jej środowiska opracowywanie indywidualnej ścieżki pomocy. Promocja stosowania Niebieskiej Karty. zatrudniania asystentów rodzin w miejsce innych, finansowych form pomocy asystent dla każdej potrzebującej rodziny. wspierania psychologicznego i działań budujących poczucie własnej wartości w ramach np. świetlic terapeutycznych ale i innych form warsztatowych. Pomoc w nauce angażowanie mentorów, organizacja domów kultury, gdzie młodzi mogą korzystać z pomocy osób starszych będących na emeryturze a chcących żyć aktywnie. Angażowanie w projekty rozwijające talenty. Inicjowanie działań lokalnych typu Lokalna Grupa Działania. postaw aktywnych, przedsiębiorczych organizacja spotkań z osobami, którym się powiodło. działań rozwijających talenty wśród osób biernych.

2 więzi wspólnotowych Rozwój gospodarczy Spójność społeczna kreowania popytu wewnętrznego, np. usług sąsiedzkich. Integracja instytucji i obywateli powiatu na rzecz spójności społecznej Kreowanie liderów zmian wśród mieszkańców powiatu dostarczanie okazji do wykazania się postawą aktywną, obywatelską konkursy, projekty. Edukacja w kierunku rozwijania świadomości społecznej godzę się płacić więcej aby zlikwidować bierność wśród ludności lokalnej a dzięki temu nie ponoszę kosztów związanych z wysokim bezrobociem i biernością. Pokazywanie przykładów usług sąsiedzkich. Inicjowanie spotkań przedstawicieli różnych instytucji mogących aktywnie włączyć się w działania na rzecz poprawy spójności społecznej w powiecie (współpraca starosty, burmistrzów, wójtów, sołtysów, szkół, przedszkoli, młodzieżowego centrum kariery, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, placówek służby zdrowia, PUP, stowarzyszeń, ośrodków szkoleniowych, pracodawców, powiatowej komisji ds. przeciwdziałania przemocy, kuratorów, kościołów, policji, gminnych zespołów interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy itd.). Lobbowanie na rzecz kształcenia w kierunku: zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, wiedzy nt. finansowania przedsięwzięć społecznych, otoczenia prawnego ekonomii społecznej. innowacji społecznych.

3 Cel 2: dostosowanie edukacji do potrzeb współczesnej gospodarki Problem: nieustannie zmieniający się, otwarty i wymagający rynek pracy; wysokie bezrobocie Jak osiągnąć wysoką jakość edukacji w powiecie oraz dbać o wyrównywanie szans edukacyjnych? Jaka rola dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, PUP, administracji lokalnej, przedsiębiorców, innych organizacji i stowarzyszeń. Co przeszkadza współpracy? polityki powiatowej (SZZG) - administracja Dopasowanie edukacji do potrzeb całożyciowego uczenia się. Wytyczanie kierunków polityki oświatowej w powiecie sztumskim. Liderów Lokalnych Udrażnianie kanałów komunikacji między partnerami sceny oświatowej w Promocja kształcenia według potrzeb i talentów. mapowania i weryfikacji powiatowych zasobów kapitału ludzkiego. Identyfikacja i informowanie o konieczności rozwoju kompetencji. opracowania i realizacji programów pracy z uczniami zdolnym. uczniów wybitnie uzdolnionych. rozwijania w uczniach zainteresowań przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi i technicznymi. Przykładowe Działania Liderów Poznanie wzajemnych oczekiwań uczniów, rodziców, nauczycieli organizacja cyklicznych spotkań i wymiana informacji. Kreowanie liderów zmian wśród rodziców, uczniów oraz twórczych nauczycieli. wprowadzenia systemu diagnozy uzdolnień i osiągnięć uczniów oraz właściwej pracy z uczniem zdolnym i z uczniem mającym trudności. Promocja wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w Analiza potrzeb przedsiębiorców (PUP może być aktywnym pośrednikiem między szkołą a biznesem). Promocja badania losów absolwentów szkół zawodowych. zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań dla uczniów zdolnych. i inicjowanie działań zmierzających do organizacji pracy z uczniem zdolnym w formie zajęć indywidualnych i zespołowych. wsparcia uczniów zdolnych za pośrednictwem stypendiów starosty, burmistrza, wójtów itp. stworzenia powiatowej sieci placówek rozwoju twórczego.

4 Podniesienie kształcenia Poprawa jakości i zarządzania oświatą w powiecie motywowania uczniów do reprezentowania powiatu na olimpiadach. Wspieranie młodzieży we właściwym wyborze ścieżki kariery (rozwoju kompetencji). Aktywizacja rodziców. Dążenie do programowania kształcenia w Dążenie do dopasowania dokształcania nauczycieli do potrzeb uczniów. Uświadamianie społeczne wzbudzenie wysokich oczekiwań względem systemu edukacji. tworzenia partnerstw na rzecz wspierania uzdolnień uczniów. Lobbowanie na rzecz utworzenia Powiatowego Centrum Rozwoju Kariery. doradztwa edukacyjnego, psychologicznego i zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych. Promocja współpracy biznesu, szkół, PUP, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucji na rzecz wsparcia młodzieży szkolnej w świadomym wyborze ścieżki kariery. Organizacja warsztatów dla rodziców w szkołach powiatowych wsparcie ich roli jako aktywnego uczestnika procesu kształcenia dziecka (np. w Radzie Rodziców). Organizacja wsparcia rodziców w obszarach problemowych. wprowadzenia we wszystkich szkołach pozalekcyjnych zajęć dydaktycznowyrównawczych z przedmiotów egzaminacyjnych. wdrożenia działań związanych z egzekwowaniem realizacji obowiązku nauki sprawdzania obecności i wyciągania z tego konsekwencji. Lobbowanie na rzecz publikacji informacji na temat zdawalności uczniów w poszczególnych szkołach. warsztatów komunikacyjnych dla nauczycieli. wzrostu doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego w Troska o racjonalizację wydatków oświatowych. Lobbowanie za powołaniem doradców metodycznych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i kształcenia zawodowego. szkolenia kadry pedagogicznej w zakresie wyposażenia uczniów w

5 Współpraca instytucji oświatowych z innymi instytucjami na rzecz rozwoju idei uczenia się przez całe życie Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie Sprostanie nadchodzącemu konfliktowi pokoleń Walka z nakładaniem się kompetencji wielu instytucji gminnych i powiatowych z jednej strony a bezwładnością administracji publicznej w pewnych sferach z drugiej strony Wyrównywanie szans edukacyjnych. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów realizacji systemowych projektów innowacyjnych na wszystkich szczeblach edukacji. dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. programowania kształcenia zawodowego. Promocja elastyczności w relacjach Poprawa wzajemnego komunikowania między instytucjami oświatowymi, edukacyjnymi, biznesowymi, administracyjnymi. Aktywizacja szerokiego grona partnerów powiatowych na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych. umiejętności skutecznego uczenia się. udziału w projektach typu: Pomorskie dobry kurs na edukację. współpracy szkół powiatowych z uczelniami wyższymi. współpracy w ramach takich przedsięwzięć, jak Lokalna Grupa Działania. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego w powiecie (kampanie medialne, konferencje, wizyty studyjne w firmach). Wspieranie opracowania standardu praktyk zawodowych i praktyk nauki zawodu dla uczniów. Wsparcie praktycznego przygotowania do zawodu poprzez organizacje warsztatów komunikacyjnych, asertywności. idei całożyciowego doradztwa zawodowego, wykorzystywania biografii edukacyjnej. nauki języków obcych w szkołach zawodowych. Informowanie o cechach pokolenia Y. Promocja szczerości, otwartości w relacjach zgodnie z Kodem Wartości SZZG. Poszukiwanie form aktywności dla osób starszych. Stworzenie jasnych zasad wzajemnego komunikowania się. Promocja Kodu Wartości Poszukiwanie metod wyrównywania szans edukacyjnych poprzez jak najlepsze dotarcie do potrzebujących dożywianie, poradnie PPP, zajęcia językowe, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia specjalne, zajęcia ruchowe.

6 niepełnosprawnych. wsparcia uczniów specjalnych ośrodków wychowawczych. Promocja projektów gimnazjalnych dla uczniów z terenów byłych PGRów. Cel 3: Tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości Problem: niski poziom przedsiębiorczości, Jak poprawić klimat dla przedsiębiorczości? Jak poprawić wzajemne zaufanie wśród lokalnych aktorów? Zadania dla powiatu oraz JST Lepsze komunikowanie Przejrzysta oraz stabilna polityka fiskalna Efektywna polityka edukacyjna Promocja powiatu Liderów Lokalnych Utworzenie platformy/platform dla współpracy przy podejmowaniu kluczowych decyzji gospodarczych (zwłaszcza w obszarze polityki inwestycyjnej) (przedsiębiorcy +samorządowcy) Uczestnictwo w wybranych posiedzeniach rady miasta/gminy (przedsiębiorcy) Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród lokalnej społeczności Analiza kierunków kształcenia wraz z analizą ścieżek absolwentów zmiana polityki edukacyjnej Promocja obszaru wśród inwestorów krajowych jak i zagranicznych (przedsiębiorcy, samorządowcy) Przykładowe działania Liderów Uczestnictwo w platformach współpracy Uczestnictwo i stymulowanie w procesach konsultacji dokumentów strategicznych Uczestnictwo w spotkaniach organizacji branżowych/informowanie o motywach decyzji władz samorządowych uczenia przedsiębiorczości w szkołach Organizowanie w szkołach spotkań uczniów, rodziców z przedsiębiorcami i prezentowanie dobrych praktyk bardziej ścisłej współpracy kierowników praktycznej nauki zawodu z przedsiębiorcami, a przede wszystkim przedstawienie oferty firm gimnazjalistom kształcenia zawodowego Informowanie poddostawców/kooperantów (przedsiębiorcy) o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej Obserwowanie działań promocyjnych podejmowanych

7 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu sztumskiego Wzrost polityki budżetowej wdrażanie elementów budżetowania zadaniowego Kreowanie liderów zmian wśród przedstawicieli biznesu Doradztwo w przygotowywaniu folderów inwestycyjnych Budowa oraz aktualizacja bazy informacji o ofertach inwestycyjnych (samorządowcy) Uczestnictwo w procesie tworzenia elementów budżetowania zadaniowego (przedsiębiorcy, samorządowcy) przez JST (przedsiębiorcy) oraz ocena ich skuteczności Budowanie spójnego przekazu, wizerunku na zewnątrz inne powiaty, województwo, Polska, świat (dobre kontakty z PAIIZ, wspieranie organizacji misji gospodarczych) Wyznaczenie Ambasadorów Powiatu osób charyzmatycznych spośród ludzi biznesu, edukacji itd. Promocja stworzenia wspólnego folderu turystycznego w różnych językach obcych Skuteczne informowanie społeczności lokalnej o podejmowanych działaniach

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim Publikacja stanowi podsumowanie prac w ramach projektu Wyprzedzić zmianę partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego powiatu sztumskiego.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wizja funkcjonowania placówki. Koncepcja pracy placówki

Wizja funkcjonowania placówki. Koncepcja pracy placówki Wizja funkcjonowania placówki Koncepcja pracy placówki GŁÓWNY KIERUNEK Czerpanie z tradycji obu placówek Tworzenie od nowa marki placówki Rozwój szkolnictwa zawodowego Misja placówki Model absolwenta Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego. Kraków, kwiecień 2015 Zintegrowana Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ Maria Rogaczewska PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW przygotowany w ramach projektu debat prezydenckich Ważne Sprawy Polskich Rodzin Poradnik opracowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012 załącznik do uchwały nr XLV/594/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2009 r. MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012 Zielona Góra, kwiecień 2009 rok To,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo