INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Liczba załączników 1) INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami Podstawa 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) prawna: 2. Uchwała Nr Rady m. st. Warszawy z dnia roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok (Dz.Urz.Woj.Mazow. Nr poz. z dnia roku) Termin 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego składania: lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku Miejsce składania: 1. Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy właściwej ze względu na miejsce połoŝenia nieruchomości. 2. W przypadku posiadania nieruchomości na terenie kilku dzielnic m.st. Warszawy informację naleŝy złoŝyć w Urzędzie m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, Warszawa. Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, uŝytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 3. Urząd m.st. Warszawy.. B. DANE PODATNIKA * dotyczy podatnika będącego przedsiębiorcą B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 4. Cel złoŝenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. uŝytkownik wieczysty 6. współuŝytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz 6. Nazwisko i imię 1. informacja składana po raz pierwszy 2. korekta informacji 7. Imię ojca, imię matki 8. Identyfikator REGON * 9. Numer PESEL 10. Symbol PKD * B.2. ADRES PODATNIKA (adres zamieszkania) 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta 1/5

2 C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 21. Miejsce (adres) połoŝenia przedmiotu opodatkowania 1) *(adres ulica, nr, lokal) 23. Numer działki 1) ; obręb 1) 22. Dzielnica m.st. Warszawy 1) 24. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 1) 25. Data powstania obowiązku podatkowego 1) 26. Data dokonania zmian 1) C.1. GRUNTY Wyszczególnienie 1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w zakresie handlu lub usług o powierzchni powyŝej m 2 2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków Podstawa opodatkowania 27. Powierzchnia 3. pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 29. Powierzchnia 28. Powierzchnia 4. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego C.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI 1. mieszkalne... ha 30. Powierzchnia związane z prowadzeniem w zakresie handlu lub usług, o powierzchni uŝytkowej powyŝej 1.000m związane z prowadzeniem 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym /5

3 5. związane z prowadzeniem uŝytkowej do m 2 6. związane z prowadzeniem uŝytkowej powyŝej m 2 7. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego C.1.3. BUDOWLE 1. budowle wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 4) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych D. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIONYCH PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 53. Podstawa prawna zwolnienia 1) zł 54. Miejsce (adres) połoŝenia przedmiotu opodatkowania 1) *(adres - ulica, nr, lokal) 55. Dzielnica m.st. Warszawy 1) 56. Numer działki 1) ; obręb 1) 57. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 1) 58. Data powstania obowiązku podatkowego 1) 59. Data dokonania zmian 1) Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania D.1. GRUNTY 1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w 60. Powierzchnia ewidencji gruntów i budynków w zakresie handlu lub usług o powierzchni powyŝej m 2 2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w 61. Powierzchnia ewidencji gruntów i budynków 3. pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 62. Powierzchnia 4. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego... ha 63. Powierzchnia 3/5

4 D.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI 1. mieszkalne 2. związane z prowadzeniem w zakresie handlu lub usług, o powierzchni uŝytkowej powyŝej 1.000m 2 3. związane z prowadzeniem 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 5. związane z prowadzeniem uŝytkowej do 2000m 2 6. związane z prowadzeniem uŝytkowej powyŝej 2000m 2 7. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego D.1.3. BUDOWLE 1. budowle wartość określona na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 4) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zł 4/5

5 E. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI, WSPÓŁPOSIADACZY SAMOISTNYCH, WSPÓŁUśYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH, WSPÓŁPOSIADACZY * dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną **dotyczy podatnika będącego przedsiębiorcą 86. Nazwisko i imię 87. Imię ojca, imię matki * Adres zamieszkania 89. NIP 90. PESEL * 91. Adres do korespondencji 92. PKD** 93. REGON** 94. Nazwisko i imię 95. Imię ojca, imię matki * Adres zamieszkania 99. Adres do korespondencji 97. NIP 98. PESEL ** 100. PKD** 101. REGON** 102. Nazwisko i imię 103. Imię ojca, imię matki * Adres zamieszkania 107. Adres do korespondencji 105. NIP 106. PESEL * 108. PKD** 109. REGON** F. OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ INFORMACJĘ O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (powierzchnia, sposób uŝytkowania) zawiadomię tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Zeznanie sporządzone jest zgodnie z moją wiedzą. Oświadczam, Ŝe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością Imię i nazwisko 111. Telefon 112. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 113. Podpis 5) G. ADRES DO KORESPONDENCJI 114. Adres do prowadzenia korespondencji z podatnikiem H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO Uwagi organu podatkowego Imię i nazwisko przyjmującego informację Data i podpis OBJAŚNIENIA 1. JeŜeli występuje więcej niŝ jeden przedmiot opodatkowania w poz. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 naleŝy wpisać WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA i dołączyć załącznik, w którym zostaną wykazane poszczególne dane. Jednocześnie w poz. 2 naleŝy podać liczbę załączników. 2. Za powierzchnię uŝytkową budynku lub jego części uwaŝa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uwaŝa się równieŝ garaŝe podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uŝytkowe. 3. Zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) posiadaczem rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jako uŝytkownik, zastawnik, najemca, dzierŝawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zaleŝny). 4. Podstawę opodatkowania zaokrąglić do pełnych złotych. 5. W przypadku składania informacji w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym nie wypełnia się. 5/5

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej** - - - 2. Liczba załączników 1) Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. Kod kreskowy DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, pola ciemne wypełnia Urząd, wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 1. Numer PESEL/REGON 2. Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- ---

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- --- POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, WYPEŁNIAJĄC KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI PESEL Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/167/13 NIP Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem.

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Załącznik do Uchwały Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 grudnia 2012 Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXI/200/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 11 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/471/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1. PESEL/REGON / / / / / / / / / / / / Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Formularz DO-1 1. PESEL/REGON DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/237/13 -WZÓR- Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Rady Gminy Sulików

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania deklaracji: Organ właściwy do złożenia deklaracji: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, KRS-W10 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1 Strona 1 z 4 UWAGA! WAŻNE! Przeczytać przed wypełnianiem deklaracji FPZ_f1! Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę, iż w przypadku podania w deklaracji FPZ_f1 fałszywych danych, zatajenia prawdy albo podania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczący licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

WNIOSEK dotyczący licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: Pieczęć kancelaryjna: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE 28 00-024 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc ...

1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc ... Dziennik Ustaw Nr 61 3666 Poz. 413 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (poz. 413) WZÓR FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIE/ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO. (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając 2 )

WSKAZANIE/ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO. (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając 2 ) WSKAZANIE/ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając 2 ) wskazanie osób uprawnionych dokonywane po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo