INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. Działanie: 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. Działanie: 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne A."

Transkrypt

1 A01i/02/4.3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Priorytet: 4 Inne działania Działanie: 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem Wniosku o dofinansowanie, zwanego dalej Wnioskiem, należy zapoznać się z zasadami udzielania dofinansowania dla Działania 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne i uregulowaniami/ustaleniami zawartymi w niniejszej instrukcji. 2. Koszty kwalifikowalne należy podać z dokładnością do pełnych złotych. Uwaga: Okres kwalifikowalności kosztów w ramach SPO określony jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (Dz.U nr 207, poz.2116 z późn. zm.). 3. Po wypełnieniu, Wniosek należy opatrzyć datą i podpisem pod częścią VIII. Załączniki Przed złożeniem Wniosku należy upewnić się, czy: a) Wypełnione zostały wszystkie wymagane pozycje. - Nie należy wypełniać zaciemnionych pól Wniosku; - W przypadku braku informacji - np. ubiegający się o dofinansowanie nie posiada adresu poczty elektronicznej pole należy zostawić niewypełnione; b) Zgromadzone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z wykazem załączników w części VIII). 4. Jeżeli w przepisach prawnych nie określono inaczej, za okres ważności dokumentów przyjmuje się 3 miesiące od daty ich wystawienia. W przypadku zaświadczeń dotyczących zobowiązań publiczno-prawnych za okres ważności uznaje się 1 miesiąc od daty ich wystawienia, jeżeli w treści zaświadczenia nie określono inaczej. Dokumenty te są oceniane jako aktualne, jeżeli były ważne na dzień wpłynięcia wniosku (rejestracji w ARiMR). 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego dla Działania 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne. 6. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w formie pisemnej należy przesłać za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą, pocztą kurierską bądź złożyć Strona 1 z 7

2 osobiście, lub przez pełnomocnika, w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę ubiegającego się o dofinansowanie. 7. W przypadku stwierdzenia braków/błędów w złożonej dokumentacji, wniosek wymagał będzie uzupełnienia/poprawienia w terminie oraz zakresie wskazanym przez ARiMR w pisemnym wezwaniu oraz zostanie podjęta próba powiadomienia telefonicznego lub pocztą elektroniczną. Ubiegający się o dofinansowanie ma możliwość zwrócenia się do właściwego Oddziału Regionalnego Agencji w wyznaczonym terminie z prośbą o wydłużenie terminu na dokonanie uzupełnień/poprawek, z przyczyn od niego niezależnych. Termin uzupełnienia/poprawienia nie może przekraczać 28 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez ubiegającego się o dofinansowanie wezwania. 8. Za datę złożenia poprawnego i kompletnego wniosku uważana jest data, kiedy Oddział Regionalny ARiMR otrzyma wniosek poprawnie wypełniony wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wniosek, który będzie wymagał uzupełnienia, rejestrowany jest w kolejności wynikającej z daty wpłynięcia do Oddziału Regionalnego ARiMR ostatniego z brakujących dokumentów. 9. Za datę wpływu wniosku uważana jest data, kiedy Oddział Regionalny ARiMR otrzyma wniosek o dofinansowanie projektu. Wpłynięcie wniosku o dofinansowanie potwierdza się pieczęcią z datą wpływu. B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA I. Informacje ogólne o projekcie 1. Tytuł projektu [POLE WYMAGALNE - WYPEŁNIA UBIEGAJĄCY SIĘ O Ubiegający się o dofinansowanie wpisuje nazwę projektu, która odzwierciedla zakres i charakter projektu np.: Promocja produktów rybnych o małej zawartości tłuszczu itp. Tytuł projektu powinien być jednobrzmiący we wszystkich dokumentach, w których jest do niego odwołanie. 2. Rodzaj projektu [POLA WYPEŁNIONE NA STAŁE] 3. Typ projektu [POLA WYPEŁNIONE NA STAŁE] 4. Identyfikacja interwencji [POLA WYPEŁNIONE NA STAŁE ZA WYJĄTKIEM POLA OPERACJA, KTÓRE WYPEŁNIA Ubiegający się o dofinansowanie wyróżnia znakiem w polu Operacja nazwę operacji w ramach której składany jest wniosek. 5. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska [POLA WYMAGALNE - WYPEŁNIA PRACOWNIK ARiMR] Wszystkie projekty w ramach Działania 4.3 są sklasyfikowane jako obojętne dla środowiska. 6. Zgodność projektu z polityką równych szans [POLA WYMAGALNE - WYPEŁNIA PRACOWNIK ARiMR] Wszystkie projekty w ramach tego działania są sklasyfikowane jako obojętne dla warunków równouprawnienia mężczyzn i kobiet Strona 2 z 7

3 II. Identyfikacja ubiegającego się o dofinansowanie. 1. Ubiegający się o dofinansowanie [POLE WYMAGALNE WYPEŁNIA UBIEGAJĄCY SIĘ O Należy zaznaczyć właściwe pole w zależności od formy prawnej podmiotu składającego wniosek poprzez wpisanie znaku x. Należy także podać w punkcie 1.3 lokalizację projektu oraz w punkcie 1.4 należy podać umiejscowienie w obszarze poprzez zakreślenie odpowiedniego kwadratu znakiem x. Jeżeli ze względu na charakter projektu nie jest możliwe podanie tych danych, pola te należy zostawić niewypełnione. 2. Osoba fizyczna [POLA WYMAGALNE W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH - WYPEŁNIA W przypadku Obcokrajowców w polu 2.5 Seria i numer dowodu należy podać numer paszportu. 3. Inna forma prawna ubiegającego się o dofinansowanie [POLA WYMAGALNE W PRZYPADKU FORMY PRAWNEJ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE WYPEŁNIA Należy podać nazwę zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem z właściwego Kuratorium Oświaty lub Ministerstwa Edukacji Narodowej 4. Dane ubiegającego się o dofinansowanie [POLA WYMAGALNE - WYPEŁNIA Ubiegający się o dofinansowanie będący osobami fizycznymi podają adres zamieszkania, natomiast pozostałe podmioty podają adres siedziby. Numery telefonu i faksu należy podać z numerem kierunkowym. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej pole 4.4 pozostawia się niewypełnione. 5. Podmiot reprezentujący ubiegającego się o dofinansowanie/pełnomocnik [POLA NIEWYMAGALNE - WYPEŁNIA Jeżeli ubiegający się o dofinansowanie jest osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej (z wyjątkiem spółki cywilnej), podmioty ją reprezentujące są określone w umowie, statucie, innym akcie konstytuującym (potwierdzone w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego) lub odpowiednich przepisach ustawowych (dla Szkół Wyższych jest to Rektor, dla Jednostek badawczo-rozwojowych jest to Dyrektor takiej jednostki itp.). W sprawach związanych z uzyskaniem dofinansowania, realizacją projektu oraz jego rozliczeniem może działać ustanowiony przez ubiegającego się o dofinansowanie pełnomocnik. Zakres pełnomocnictwa ustanawia się na piśmie poświadczonym notarialnie i jego oryginał załącza się do Wniosku o dofinansowanie. Jeżeli ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną, która nie ustanowiła pełnomocnika, pola w pkt.5 należy pozostawić niewypełnione. Numery telefonu i faksu należy podać z numerem kierunkowym. 6. Osoba uprawniona do kontaktu [POLA NIEWYMAGALNE - WYPEŁNIA Wskazanie przez ubiegającego się o dofinansowanie osoby upoważnionej do kontaktu następuje poprzez wpisanie we Wniosku o dofinansowanie danych identyfikujących osobę upoważnioną do kontaktu. Strona 3 z 7

4 Jeśli ubiegający się o dofinansowanie zamierza kontaktować się z ARiMR osobiście, pola w pkt. 6 należy pozostawić niewypełnione. Numery telefonu i faksu należy podać z numerem kierunkowym. III. Charakterystyka prowadzonej działalności 1. Wpływ projektu na stan zatrudnienia [POLA NIEWYMAGALNE WYPEŁNIA Należy podać stan zatrudnienia przed rozpoczęciem realizacji inwestycji i planowany stan zatrudnienia po jej zakończeniu. Jeżeli inwestycja nie ma wpływu na stan zatrudnienia, pola 1.1 i 1.2 Wpływ inwestycji na stan zatrudnienia należy pozostawić niewypełnione 2. Korzystanie przez ubiegającego się o dofinansowanie z pomocy publicznej [POLA NIEWYMAGALNE - WYPEŁNIA Pole wypełniają tylko ubiegający się o dofinansowanie korzystający wcześniej z pomocy publicznej, w tym z pomocy w ramach SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, podając: a) w polu Tytuł nazwę projektu i programu, w ramach którego był on realizowany, b) w polu Kwota kwotę/-ty (w przypadku projektów zrealizowanych - środki wypłacone, a dla projektów zakontraktowanych lub wypłaconych częściowo kwoty zapisane w umowie): W przypadku otrzymania wszystkich płatności w ramach danego projektu należy wpisać w polu Tytuł numer identyfikacyjny projektu, a w polu Kwota, sumę wszystkich wypłaconych środków finansowych (w zł.). W przypadku, gdy w ramach danego projektu nie zostały jeszcze dokonane płatności, należy wpisać w polu Tytuł numer identyfikacyjny projektu, a w polu Kwota, zakontraktowaną w umowie sumę (w zł.). W przypadku, gdy ubiegający się o dofinansowanie otrzymał część płatności w ramach danego projektu, należy wpisać w polu Tytuł numer identyfikacyjny projektu, a w polu Kwota sumę zakontraktowaną w umowie (w zł.). 3. Zakres i planowane efekty przedsięwzięcia [POLA WYMAGALNE WYPEŁNIA Należy podać liczbę planowanych przedsięwzięć w ramach danego projektu. 4. Dotychczasowe doświadczenie w zakresie marketingu i promocji [POLA NIEWYMAGALNE WYPEŁNIA Dotyczy tylko ubiegających się o dofinansowanie mających doświadczenie w zakresie marketingu i promocji. Należy wpisać ważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia z tego zakresu, posiadane certyfikaty, wyróżnienia, dyplomy itp. IV. Wskaźniki realizacji 1. Wskaźnik produktu [POLA WYMAGALNE - WYPEŁNIA UBIEGAJĄCY SIĘ O Należy uzupełnić prognozowaną wartość wskaźnika wg właściwej jednostki miary dla poszczególnych lat. 2. Wskaźnik rezultatu [POLA WYMAGALNE WYPEŁNIA UBIEGAJĄCY SIĘ O Należy uzupełnić prognozowaną wartość wskaźnika wg właściwej jednostki miary dla poszczególnych lat. Strona 4 z 7

5 3. Wskaźnik implementacji [POLA WYMAGALNE WYPEŁNIA UBIEGAJĄCY SIĘ O W polu Wartość należy wpisać liczbę np. kampanii promocyjnych, ilość uczestnictw w targach handlowych itp., których dotyczy projekt wg. wskaźników pod pozycjami V. Realizacja projektu 1. Opis planowanego projektu [POLA WYMAGALNE - WYPEŁNIA UBIEGAJĄCY SIĘ O Zakres projektu powinien być przedstawiony w sposób syntetyczny i powinien obejmować wszystkie główne elementy projektu oraz sposób, w jaki ubiegający się o dofinansowanie zamierza osiągnąć zamierzony cel. Należy opisać zakres planowanego projektu, w tym: - przedmiot projektu, - jeżeli przedmiot projektu jest złożony, należy określić kwotowo poszczególne jego elementy, - cel realizacji projektu, - wskazanie problemów, które zostaną rozwiązane poprzez realizację projektu. 2. Harmonogram rzeczowy [POLA WYMAGALNE - WYPEŁNIA UBIEGAJĄCY SIĘ O W harmonogramie należy podać zakres prac planowanych do wykonania w ramach etapu/etapów oraz podać planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia etapu/etapów realizacji projektu w układzie miesiąc i rok. W przypadku, gdy planowana inwestycja będzie zrealizowana w ramach jednego etapu należy wypełnić pola w tabeli dotyczące etapu pierwszego. W przypadku podziału inwestycji na większą liczbę etapów dane należy wpisywać w pole dotyczące Etapu (w razie konieczności należy dodać dodatkowe wiersze). 3. Harmonogram finansowy (planowane wydatki w ramach projektu w zł.) [POLA WYMAGALNE - WYPEŁNIA W polu 3.1 należy wpisać sumę pól 3.2 i 3.3. W polu 3.2 należy wpisać sumę pól i W przypadku podziału inwestycji na większą liczbę etapów należy wziąć pod uwagę również ewentualnie dodane kolejne wiersze 3.2.3, etc. w zależności od ilości etapów wykazanych w harmonogramie rzeczowym część V punkt 2. W polu 3.3 należy wpisać sumę pól i W przypadku podziału inwestycji na większą liczbę etapów należy wziąć pod uwagę również ewentualnie dodane kolejne wiersze 3.3.3, etc. w zależności od ilości etapów wykazanych w harmonogramie rzeczowym część V punkt Poziom współfinansowania projektu [POLA WYMAGALNE WYPEŁNIA W polu 4.1 dla projektów bez udziału prywatnych beneficjentów należy wpisać 100%, a dla reszty projektów 40%. W polu 4.2 wpisujemy kwotę będącą wynikiem mnożenia wartości z pól 3.2 i 4.1 W polu wpisujemy kwotę będącą wynikiem mnożenia wartości z pól i 4.1 W polu wpisujemy kwotę będącą wynikiem mnożenia wartości z pól i 4.1 Strona 5 z 7

6 W przypadku podziału inwestycji na większą liczbę etapów w polu wnioskowana kwota pomocy dla..etapu(w zł) należy wziąć pod uwagę również wiersze 3.2.2, etc. dotyczące kolejnych etapów w zależności od ilości etapów wykazanych w harmonogramie rzeczowym część V punkt Źródła finansowania projektu ( w zł) [ POLA WYMAGALNE - WYPEŁNIA W pozycji 5.1 należy wpisać kwotę wnioskowaną do refundacji. W pozycji należy wpisać środki pochodzące z Unii Europejskiej. W pozycji należy wpisać środki finansowe pochodzące z publicznych źródeł krajowych. W pozycji 5.2 należy wpisać całkowite wydatki kwalifikowalne ubiegającego się o dofinansowanie. VI. Zestawienie rzeczowo-finansowe realizacji.[pola WYMAGALNE - WYPEŁNIA. Zestawienie rzeczowo finansowe realizacji projektu powinno zostać wypełnione zgodnie z Harmonogramem finansowym. Terminy realizacji projektu należy podać w kolejności: dzień, miesiąc, rok. Dla projektów wieloetapowych datą rozpoczęcia realizacji projektu jest data rozpoczęcia realizacji I etapu, a datą zakończenia realizacji projektu data zakończenia realizacji kolejnego etapu. W przypadku inwestycji jednoetapowej dane należy wpisać w pola dotyczące etapu pierwszego. W kolumnie 2. należy określić zakres rzeczowy elementów składających się na realizację inwestycji (np. zakup materiałów reklamowych, montaż banera itp.). UWAGA! W przypadku, gdy podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, ostatnią pozycją w kolumnie 2. w danym etapie realizacji projektu, powinien być wyszczególniony podatek VAT dla każdego z elementów składowych zakresu rzeczowego np. VAT dla pozycji 1,2,,n. Wartość podatku VAT wpisujemy w kolumnie 4., natomiast w kolumnach 3., 5., 6. wstawiamy znak -. W kolumnie 3. należy podać wartość brutto kosztów elementów wyszczególnionych w kolumnie 2 wartość kolumny 3. stanowi sumę wartości kolumn 4. i 6. W kolumnie 4. należy podać wartość netto kosztów kwalifikowanych w kolumnie należy uwzględnić wartość z kolumny 5. w przypadku wystąpienia kosztów ogólnych kwalifikowanych. W kolumnie 5. należy podać wartość netto kosztów ogólnych kwalifikowanych. VII. Deklaracja ubiegającego się o dofinansowanie W punkcie pierwszym należy wpisać wartość z pozycji V Wnioskowana kwota pomocy dla projektu (w zł). VIII. Załączniki Do wniosku należy załączyć odpowiednie dla charakteru projektu załączniki wymienione w rozdziale VIII Wniosku o dofinansowanie. Strona 6 z 7

7 W przypadku dostarczenia wniosku osobiście załączone dokumenty do wniosku w formie oryginałów pracownik Oddziału Regionalnego ARiMR kseruje, poświadcza kopie za zgodność z oryginałem i oddaje oryginały załączonych dokumentów ubiegającemu się o dofinansowanie. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym bądź pocztą kurierską, załączone dokumenty do wniosku w formie oryginałów pracownik Oddziału Regionalnego ARiMR kseruje, poświadcza kopie za zgodność z oryginałem i odsyła listem poleconym. W przypadku składania kopii dowodu osobistego jako dokumentu tożsamości należy załączyć kopie stron 1 i 2 w przypadku nowego dwustronnego dowodu osobistego lub kopie stron 1-3 i 6-9 (zawierające informację o zameldowaniu) w przypadku starego dowodu osobistego. Pod częścią VIII. Załączniki obok bieżącej daty, składa podpis ubiegający się o dofinansowanie (w przypadku osób fizycznych) lub osoba reprezentująca ubiegającego się o dofinansowanie (w przypadku osób prawnych). Jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ustanowił pełnomocnika podpis w jego imieniu składa ustanowiony notarialnie jego pełnomocnik. Strona 7 z 7

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Rok 2015 o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1 Strona 1 z 4 UWAGA! WAŻNE! Przeczytać przed wypełnianiem deklaracji FPZ_f1! Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę, iż w przypadku podania w deklaracji FPZ_f1 fałszywych danych, zatajenia prawdy albo podania

Bardziej szczegółowo

Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność

Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność Przedsiębiorco, korzystając z niniejszej listy sprawdzającej, weryfikujesz swój wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji Projektu! Rzetelna i skrupulatna kontrola dokumentacji usprawni ocenę wniosku

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo