Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich"

Transkrypt

1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja zarządzająca programem: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Małe projekty Zasady wyboru projektów w LGD E.O.CENOMA - wprowadzenie Szkolenie dla mieszkańców obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. CENOMA r.

2 Program szkolenia Nadwiślańskia Grupa Działania E.O.CENOMA (LGD) podstawowe informacje o LGD Zasady wyboru wniosków/projektów do finansowania przez LGD (cele i przedsięwzięcia LSR, kryteria wyboru, proces oceny); Ogólne zasady przyznawania dofinansowania w ramach działania małe projekty: beneficjenci, zakres małych projektów, charakter pomocy, poziom dofinansowania, koszty podlegające refundacji, zobowiązania beneficjenta, realizacja i rozliczanie projektów, przygotowanie wniosku omówienie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek i załączniki);

3 Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA Obszar działania - gminy: Bochnia (powiat bocheński, woj. małopolskie); Drwinia (powiat bocheński, woj. małopolskie); Kazimierza Wielka (powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie); Koszyce (powiat proszowicki, woj. małopolskie); Nowe Brzesko (powiat proszowicki, woj. małopolskie); Rzezawa (powiat bocheński, woj. małopolskie); Szczurowa (powiat brzeski, woj. małopolskie). Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) dla obszaru obejmującego ww. gminy wskazuje cele i przedsięwzięcia do realizacji; Budżet na realizację zadań zapisanych w LSR (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich );

4 Środki finansowe przeznaczone na projekty mieszkańców/podmiotów na lata Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ,00 zł, w tym: Małe projekty ,26 zł Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ,50 zł Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ,99 zł Odnowa i rozwój wsi ,25 zł

5 Ogłoszenie o naborze wniosków 2013r. Ogłoszenie o naborze wniosków: w siedzibie LGD, na stronie: Termin składania wniosków Miejsce składania wniosków Limit środków w naborze 2013 r. Dokumenty do pobrania

6 Małe projekty nabór 2013 r. Termin naboru wniosków: od 03 lipca 2013 roku do 31 lipca 2013 roku Miejsce składania wniosków: siedziba Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA miejscowość: Szczurowa , ul. Rynek 4, od poniedziałku do piątku w godz. od Limit środków: ,82 zł Informacje: Biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA oraz pod numerem tel. 014 / lub

7 Dokumenty Wniosek może być wypełniony jedynie elektronicznie na udostępnionym aktywnym formularzu.pdf. składany w 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (CD/DVD) wraz z załącznikami; Dokumenty wewnętrzne LGD E.O.CENOMA : Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. Wykaz dokumentów dodatkowych: Ankieta monitorująca dla beneficjentów Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA. Ankieta dla wnioskodawców i osób korzystających z usług Biura LGD.

8 Złożenie wniosku Wniosek z pozostałymi dokumentami należy składać osobiście (albo przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD E.O. CENOMA o terminie decyduje data dostarczenia wniosku; Przyjęcie wniosku LGD potwierdza na jego kopii (pieczęć LGD, data wpływu oraz podpis osoby przyjmującej wniosek) Przy wypełnianiu wniosku wnioskodawca może korzystać z pomocy i konsultacji świadczonych przez pracowników biura LGD;

9 Ocena i wybór wniosków w LGD E.O. CENOMA Wybór wniosków (projektów) do finansowania przez LGD: I etap: Ocena czy projekt jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju LGD EO.CENOMA, tzn. czy przyczynia się do osiągnięcia zapisanych w strategii celów (ocena zgodności projektu z LSR), II etap: Ocena punktowa wg tzw. lokalnych kryteriów wyboru; LGD ustala listę rankingową wybranych projektów - kolejność na liście ustalana wg liczby uzyskanych punktów;

10 Cele w LSR EO.CENOMA W LSR przedstawione są: Cele ogólne (strategiczne) Cele szczegółowe Przedsięwzięcia - przyjęte do realizacji przez LGD EO.CENOMA

11 Zgodność projektu z LSR E.O. CENOMA I etap oceny w LGD Ocena zgodności ze strategią na podstawie: opisu wnioskodawcy we wniosku pkt Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD (należy pamiętać, że opisując we wniosku projekt musimy uzasadnić, że wpisuje się on przynajmniej w jedno Przedsięwzięcie opisane w LSR, tym samym wpisze się w cele LSR) Opis musi wskazywać cele i przedsięwzięcie, w ramach którego realizowany ma być projekt (wskaźniki produktu i rezultatu); Projekt jest uznany za zgodny z LSR, jeżeli jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR, celu szczegółowego LSR oraz Przedsięwzięcia planowanego w ramach LSR;

12 Ocena projektów wg kryteriów lokalnych LGD II etap oceny Tylko projekty zgodne z LSR podlegają dalszej ocenie wg lokalnych kryteriów (ocena punktowa); Lokalne kryteria wyboru projektów w LGD E.O. CENOMA : Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania Wdrażanie LSR małe projekty opisane w LSR (część IX dotycząca procedury oceny i wyboru wniosków) oraz w karcie zatytułowanej: Ocena merytoryczna karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami (tu przedstawiona punktacja, dokument nie jest składany przez Wnioskodawcę!!!)

13 Ocena projektów wg kryteriów lokalnych LGD II etap oceny Opis projektu w odniesieniu do kryteriów lokalnych należy przedstawić we wniosku o przyznanie pomocy: pkt Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD

14 Ocena projektów wg kryteriów lokalnych LGD II etap oceny W wyniku oceny projektu (wniosku) z lokalnymi kryteriami wyboru wniosek musi otrzymać co najmniej 40 % maksymalnej liczby punktów określonych dla małych projektów aby mógł być wybrany przez LGD EO.CENOMA, tj. co najmniej 34 pkt (na 85 możliwych do uzyskania).

15 Wybór wniosków w LGD E.O. CENOMA Ocena maksymalnie w ciągu 21 dni, licząc od dnia zakończenia naboru: Ustalenie listy rankingowej, informacja dla Wnioskodawców o wynikach oceny; Możliwość wniesienia odwołania (złożenie wniosku do Rady o rozpatrzenie swojej sprawy po raz drugi; wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wraz z listą ocenionych operacji); Ostateczny wybór projektów do finansowania - maksymalnie w ciągu 45 dni licząc od dnia zakończenia naboru (ostateczna lista rankingowa, poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny;

16 Przekazanie wniosków do Instytucji Wdrażającej (Urząd Marszałkowski) Po ocenie wniosków, LGD przekazuje je do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego tu dalsza weryfikacja wniosku przez pracowników UM i podjęcie decyzji o finansowaniu projektu przez Samorząd Województwa;

17 OCENA WNIOSKÓW W LGD Dzień zakończenia naboru wniosków Ocena w LGD, poinformowanie wnioskodawców Odwołania, PONOWNA OCENA WNIOSKÓW ostateczny wybór wniosków, poinformowanie wnioskodawców, przekazanie ich do UM 21 dni CZAS OCENY: 45 DNI

18 Podsumowanie Każda osoba/podmiot, która zamierza złożyć wniosek do LGD EO.CENOMA powinna się zapoznać: z Lokalną Strategią Rozwoju i celami oraz przedsięwzięciami opisanymi w tej strategii, Lokalnymi kryteriami wyboru dla omawianych działań; Pobrać niezbędną dokumentację konkursową Zapoznać się z Instrukcją wypełnienia wniosku WSZYSTKIE DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE LGD

19 Koniec części I

20 Część II Małe projekty Zasady przyznawania pomocy

21 Małe projekty Wnioskodawca może starać się o dofinansowanie w ramach tego działania tylko za pośrednictwem LGD E.O. CENOMA (nie ma drugiej ścieżki!!!)

22 CO TO SĄ MAŁE PROJEKTY? Nieduże przedsięwzięcia (projekty) mieszkańców obszarów wiejskich, które mogą dostać dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; oś 4 Leader); 22

23 CO TO SĄ MAŁE PROJEKTY? Małe projekty operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 PROW wdrażanych podejściem Leader ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD 23 23

24 Zasady wyboru małych projektów Projekt musi spełniać kryteria wyboru określone w przepisach dla małych projektów; musi realizować cele LSR LGD E.O. CENOMA (zgodna z LSR) musi uzyskać min. 40% punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określone w LSR, przyjętej przez LGD E.O. CENOMA (i mieścić się w limicie środków dostępnych w naborze)

25 BENEFICJENCI MP osoba fizyczna, która jest: obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkująca na obszarze objętym LSR lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: jeżeli posiadają siedzibę na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa; 25

26 1) PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR PRZEZ: a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, Internetowe okno na świat w miejscowości Biskupów, Sucha Kamienica, Markowice (OPOLSKIE) 26

27 1) PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR PRZEZ: b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, Np.: KONKURSY dla lokalnej społeczności (turystów) WARSZTATY edukacyjne (np. nauka pieczenia chleba) Warsztaty fotograficzne, teatralne itp.

28 Tematy szkoleń wyłączone ze wsparcia w ramach małych projektów minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych (tzw. cross-compliance); upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie; upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej, a w szczególności integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego; upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej; ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną; podejmowanie nowych, rynkowo zorientowanych kierunków produkcji rolnej; popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskiwania dodatkowych dochodów; poprawa jakości i higieny produkcji; prawidłowe warunki utrzymania zwierząt; ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw na Obszarach Szczególnie Narażonych; zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym; warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.

29 1) PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR PRZEZ: c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 29 Źródło: Publikacja Dobre praktyki w realizacji małych projektów PROW Publikacja wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi. Warszawa, 2011 r.,

30 Przestrzeń publiczna "obszar przestrzeni publicznej" - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

31 2) ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PRZEZ: a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów; 31 Źródło: Publikacja Dobre praktyki w realizacji małych projektów PROW Publikacja wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi. Warszawa, 2011 r.,

32 2) ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PRZEZ: c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów; Zakup wyposażenia do wiejskiego domy Kultury w Glichowie (małopolskie) 32

33 3) ROZWIJANIE TURYSTYKI LUB REKREACJI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR PRZEZ: a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, Źródło: Publikacja Dobre praktyki w realizacji małych projektów PROW Publikacja wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi. Warszawa, 2011 r., 33

34 3) ROZWIJANIE TURYSTYKI LUB REKREACJI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR PRZEZ: b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; Źródło:www.dunajecbiala.pl Źródło: Publikacja Dobre praktyki w realizacji małych projektów PROW Publikacja wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi. Warszawa, 2011 r.,

35 4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura

36 5) PROMOWANIE, ZACHOWANIE LUB OZNAKOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO PRZEZ: a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, Dąb w Szydłowcu 36 Źródło: Publikacja Dobre praktyki w realizacji małych projektów PROW Publikacja wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi. Warszawa, 2011 r.,

37 5) PROMOWANIE, ZACHOWANIE LUB OZNAKOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO PRZEZ: c) kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania Funkcjonowanie LGD e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego; f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację, albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich (np. pomniki, posągi, figury, wodotryski) Źródło: lgdpodbabiogorze.pl 37 Źródło: Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła

38 6) INICJOWANIE POWSTAWANIA, PRZETWARZANIA LUB WPROWADZANIA NA RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej produktami lub usługami lokalnymi, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, b) promocję produktów lub usług lokalnych, c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej; 38

39 Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej 39 Źródło: Publikacja Dobre praktyki w realizacji małych projektów PROW Publikacja wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi. Warszawa, 2011 r.,

40 OSOBA FIZYCZNA Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, jeżeli mały projekt jest związany z realizowaną przez nią działalnością gospodarczą, albo z działalnością gospodarczą, którą ta osoba planuje podjąć; Wyłączone z tego obowiązku są operacje realizowane w zakresie: 2a) Rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez promocję i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, 5c) kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

41 LIMITY POMOCY W MAŁYCH PROJEKTACH Forma pomocy: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych małego projektu: Refundacja wynosi nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu (przedsięwzięcia), Dofinansowanie: nie więcej niż 50 tys. zł na jedną operację (projekt); Limit pomocy na beneficjenta: 200 tys. zł; Beneficjenci działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 50 tys. zł 41 41

42 Uwaga Dla operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi maksymalna wysokość pomocy wynosi zł

43 POZOSTAŁE WARUNKI Projekt będzie realizowany w omówionym zakresie Całkowity planowany koszt małego projektu: co najmniej 4,5 tys. zł i nie więcej niż 100 tys. zł, 43 43

44 WARTOŚĆ WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO Wkład niepieniężny obejmuje wartość: pracy własnej oraz usług świadczonych nieodpłatnie oraz udostępnienie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, Koszt pracy w 2013 r. 20,23 zł/1godz. pracy (udokumentowaną) Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 r: 3399,52 zł /168 godz. 44

45 WARTOŚĆ WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO Wkład niepieniężny jest kosztem kwalifikowalnym na zasadach określonych w art. 54, ust. 2 Rozporządzenia Komisji (We) Nr 1974/2006, co oznacza, że kwota wypłaconej beneficjentowi pomocy nie może przekroczyć sumy kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego Zrezygnowano z określenia bezpośrednio limitu wartości wkładu niepieniężnego (odesłano do art.. 54 ust 2 rozporządzenia)

46 OPTYMALNY MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU Refundacja 80% kosztów kwalifikowalnych Wkład niepieniężny 20% kosztów kwalifikowalnych

47 Dofinansowanie podsumowanie Refundacja (zwrot wcześniej poniesionych kosztów kwalifikowalnych); Nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych Nie więcej niż zł/projekt Nie więcej niż koszty kwalifikowalne fakturowane (koszty kwalifikowalne-wkład niepieniężny) 80% koszty fakturowane /20% wkład niepieniężny najoptymalniejszy wariant 47

48 DOKUMENTACJA PRACY WŁASNEJ ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH NIEODPŁATNIE Praca własna i wolontariat udokumentowanie na etapie rozliczania wniosku (we wniosku o płatność po zakończeniu realizacji projektu) Karta wkładu niepieniężnego (Załącznik nr 16 do Wniosku o płatność)

49 WYCENA WKŁADU RZECZOWEGO Sprzęt i surowce zużycie, parametry (np.. komputery), jakość surowca (np. klasę drewna na budowę wieży widokowej); Nieruchomości i ziemia wycena rzeczoznawcy majątkowego, uprawnionego eksperta, uprawniony organ (np. udostępnienie łąki opinia niezależnego eksperta z dziedziny rolnictwa (doradca rolnośrodowiskowy), pomieszczenia w budynku gminy (należące do zasobu nieruchomości gminy) stawkę czynszu za wynajem ustala Rada Gminy (Uchwała Rady Gminy potwierdzająca wartość)

50 KOSZTY KWALIFIKOWALNE (1) Uzasadnione zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne: 1) Koszty ogólne - są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją małego projektu, obejmują koszty: przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych, sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 50

51 KOSZTY KWALIFIKOWALNE (2) 2) zakupu materiałów lub przedmiotów; 3) zakupu usług lub robót budowlanych; 4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.", 51

52 KOSZTY KWALIFIKOWALNE (3) Podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli nie ma możliwości jego odzyskania; Wkład niepieniężny na omówionych zasadach; 52

53 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT składany na etapie WOPP Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych albo Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych W zależności od rodzaju Wnioskodawcy należy wypełnić odpowiedni załącznik

54 Interpretacja indywidualna składana na etapie WOP Składana z WoP, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT; zwolnione osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej

55 Interpretacja indywidualna dokument: Interpretacja indywidualna w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego (formularz ORD IN, art. 14b 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005, nr 8, poz. 60, z późn. zm.) ; oczekiwanie na wydanie przez upoważniony organ Interpretacji może trwać do 3 miesięcy; z odpowiednim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek do właściwego organu o wydanie ww. interpretacji indywidualnej;

56 Interpretacja indywidualna Wnioski można składać osobiście w siedzibie właściwego Dyrektora Izby Skarbowej lub wysłać je pocztą: - województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, Bielsko-Biała

57 KOSZTY KWALIFIKOWALNE poniesione: Od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, Powyżej 1000 zł rozliczenie bezgotówkowe Wyłączony zakup rzeczy używanych (wyjątek muzea) Realizacja projektu może się rozpocząć od dnia złożenia wniosku do LGD na własne ryzyko Koszty ogólne są kwalifikowalne od 1.I.2007 r.

58 ZAKUP RZECZY UŻYWANYCH W przypadku operacji dotyczących zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego dopuszczalny jest zakup używanego sprzętu o charakterze zabytkowym albo historycznym, jeżeli cel i charakter operacji tego wymaga (przykład: wyposażenie muzeum, regionalne przedmioty, stroje); Beneficjent załącza Wycenę wraz z opinią biegłego rzeczoznawcy posiadającego uprawnienia do dokonywania wyceny (np. nadane przez NOT, SITR, SIMP itd.). W przypadku, gdy cena zakupu używanego sprzętu, wyposażenia lub zabytków z faktury jest wyższa od ich wartości rynkowej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę, koszt zakupu tego sprzętu może być uznany za kwalifikowalny jedynie do wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę.

59 OKRES REALIZACJI PROJEKTU max. 2 lata od podpisania Umowy przyznania pomocy; lecz nie później niż do dnia 31 XII 2014 r.; max. 2 etapy (transze) - przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy; 59

60 Złożenie małego projektu Konieczność dołączenia także wniosku w formie dokumentu elektronicznego (wnioskodawcy zobligowani są do korzystania z aktywnego formularza wniosku w formacie pdf.);

61 WSPÓŁFINANSOWANIE z Funduszu kościelnego z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej Środki publiczne- uzyskane z JST lub Funduszu Kościelnego- mogą zostać wykorzystane do finansowania wkładu własnego.

62 INNE WARUNKI C.D. Dochodowość projektów Inwestycyjnych nie ma znaczenia Nieinwestycyjnych do wysokości wkładu własnego; Obszar realizacji projektów: Inwestycyjnych obszar LSR nie inwestycyjnych może być na obszarze LSR i poza obszarem LSR

63 Zaliczka dotyczy części inwestycyjnej małego projektu; do 50% wnioskowanej kwoty pomocy Warunkiem wypłacenia zaliczki jest ustanowienie gwarancji odpowiadającej 110% kwoty zaliczki oraz jej złożenie w dniu podpisania umowy; Formy gwarancji wraz z wykazem gwarantów:

64 Wyprzedzające finansowanie Kwota nie może przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty pomocy; Warunkiem wypłaty jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; Nie dotyczy: Podmiotów sektora finansów publicznych: jst, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jst; Kościoła i związków wyznaniowych Organizacji pozarządowych o statusie OPP

65 Część III Małe projekty Najważniejsze zagadnienia dotyczące przygotowania dokumentacji

66 Cel operacji (pkt.v) zgodny z zakresem małych projektów nie zawiera dat, parametrów, jednostek miary, opisu operacji (zakresu rzeczowego) zwięzły Wskazujący zamierzony efekt i narzędzia służące do jego osiągnięcia, np.: Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi, przez remont połączony z modernizacją, wyposażenie oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej

67 Opis operacji (pkt.v) Uzasadnienie realizacji projektu (kontekst (tło), dlaczego projekt powinien być realizowany?) Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań w projekcie, organizacji całego przedsięwzięcia; Wskaźniki produktu - bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony określonymi wielkościami; rzeczy materialne lub usługi, które Wnioskodawca otrzyma w związku z realizacją projektu, dzięki zaangażowaniu środków finansowanych. Wskaźniki rezultatu Wskaźniki rezultatu - bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie uzyskany po jego zakończeniu; bezpośrednie efekty wynikające z dostarczenia produktu;

68 Opis operacji (pkt.v) sposób pomiaru wskaźników produktu i rezultatu (np. faktury, ankiety, listy obecności, liczba wejść na stronę); Informacja czy operacja zawiera koszty niekwalifikowalne (opisać jakie, uzasadnienie konieczności poniesienia, w jaki sposób wpływają na osiągnięcie celu operacji); informacje nt. wymaganych pozwoleń; informacje nt. współfinansowania operacji; informacje nt. generowanych przychodów w projekcie

69 Opis zadań (pkt. VI) Spójny z zestawieniem rzeczowo-finansowym Nazwy kosztów nie zawierają parametrów i specyfikacji; Szczegółówe informacje wykazywane w kol. 8 Uzasadnienie/uwagi Uzasadnienie racjonalności i wysokości kosztu wraz z kalkulacją, elementy składowe, źródło ceny, parametry charakterystyczne - w kol. 8 Uzasadnienie/uwagi Jednostki miary (sztuka, usługa, umowa, komplet (np.. Kosztorys);

70 Szkolenia i Szkolenia i imprezy tytuł, nazwa, temat, program termin, lokalizacja, czas, trwania grupa docelowa odbiorców (potencjalni uczestnicy, liczba) oraz zasady uczestnictwa (ogólna dostępność, zasady rekrutacji, kryteria selekcji w przypadku ograniczonej dostępności, odpłatność za uczestnictwo, dochodowość), program (wstępny harmonogram, zakres), kryteria (np. wymagane doświadczenie, kwalifikacje, cena) i sposób wyłonienia osób realizujących przedsięwzięcie np. wykładowców, prowadzących, koordynatorów, artystów, zapewniający zachowanie konkurencyjności tego wyboru, kryteria i sposób weryfikacji prawidłowego i rzetelnego wykonania usługi, rodzaj materiałów związanych z przygotowaniem, promocją oraz realizacją, np.: zaproszenia, plakaty, ogłoszenia, reklamy, materiały szkoleniowe, prezentacje, regulamin konkursu lub zasady przyznawania nagród Niezbędne zaplecze techniczno-organizacyjne

71 Szkolenia i Szkolenia i imprezy Brak możliwości finansowania szkoleń będących substytutami edukacji publicznej (np. standardowa nauka języka obcego); brak możliwości dofinansowania zadań nieodpowiadających zakresowi operacji (w ramach imprezy planowana budowa ogrodzenia); brak możliwości dofinansowania wydatków inwestycyjnych gdy koszt najmu jest niższy niż koszt zakupu; Realizacja szkolenia nie może być pretekstem do wyposażenia i unowocześnienia działalności gospodarczej i rolniczej;

72 Szkolenia i Szkolenia i imprezy Pozwolenie na organizację imprez masowych Wskazanie lokalnych walorów promowanych podczas imprezy; Wskazanie w jaki sposób szkolenie/warsztaty wpłyną na jakość życia lokalnej społeczności, zwłaszcza w przypadku przedsięwzięć organizowanych dla małych grup (5-10 osób) Brak możliwości wspierania bieżącej działalności wnioskodawcy; Brak możliwości dofinansowania imprezy, która jest częścią składową wiekszego przedsięwzięcia (np. rozgrywki ligowe PZPN)

73 Publikacje/promocja/strony internetowe Uzasadnienie z czego wynika potrzeba realizacji operacji Wartość dodana w kontekście innych podobnych publikacji Tytuł, nazwa, temat, zakres, Charakterysztyczne parametry (liczba egz., stron, format, rodzaj oprawy itp..) Grupa docelowa, potencjalni odbiorcy; Zasady udostępniania, ogólna dostępność, dystrybucja, miejsce przechowywania Odpłatność, dochodowość, Logotypy, Kryteria wyboru wykonawcy (zachowanie konkurencyjności); Brak możliwości promowania indywidualnego podmiotu gospodarczego, Niekwalifikowalność kosztów bieżących utrzymania strony internetowej, Promocja projektu (dofinansowanie z EFRROW)

74 Świetlica wiejska Informacja kto prowadzi świetlicę, Dokumenty potwierdzające funkcjonowanie (regulamin, oświadczenie wójta, zdjęcia, plakaty, listy obecności itp..); Ogólnodostępność (rozpowszechnianie informacji o funkcjonowaniu świetlicy, dni godziny udostępniania) Kto korzysta ze świetlicy (np. KGW, seniorzy, dzieci, zespoły, sołectwo itp.) Dochodowość (odpłatne udostępnianie np.. sprzętu); Koszty dotyczą tylko pomieszczeń świetlicy;

75 Zabytki/dziedzictwo kulturowe Dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków/ewidencji gminnej zabytków Obiekty sakralne dofinansowanie tylko i wyłącznie wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków bez względu na to kto jest wnioskodawcą; Jeśli obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków to wskazanie wartości historycznej obiektu: Pomnik osoby związanej z danym obszarem Upamiętnienie wydarzenia historycznego

76 Przestrzeń publiczna Brak możliwości dofinansowania operacji polegającej na zagospodarowaniu pasa drogowego (zakres ) Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art.. 34: odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art.. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych co najmniej 2 m

77 Dziedzictwo kulturowe Obowiązek wskazania kto jest prowadzącym zespół ludowy, orkiestrę Brak możliwości przyznania dofinansowania np.. Gminie, gdy prowadzącym orkiestrę jest OSP;

78 Wartość dodana Operacje muszą charakteryzować się tzw. wartością dodana projektu. Jest to tzw. zasada dodatkowości, która zakłada, że pozyskanie środków UE umożliwia realizację operacji, która bez tego wsparcia nie zostałaby zrealizowana, lub byłaby zrealizowana w mniejszym stopniu. Celem środków unijnych nie jest zastępowanie innych (np.. krajowych) środków publicznych: Imprezy cykliczne WWW i publikacje o podobnym chrakterze do już istniejących; Kolejne inwestycje w już powstałą infrastrukturę

79 Sztuczne dzielenie projektu Operacja musi stanowić zamkniętą całość, a nie być sztucznie wydzielonym elementem w celu uzyskania wyższej kwoty pomocy; Na sztuczne dzielenie operacji może wskazywać realizacja kilku projektów, które: prowadzą do osiągnięcia tego samego celu są elementem jednej, większej całości są od siebie zależne (opracowanie materiałów/wydanie publikacji) mają wspólną dokumentację projektową Stanowią ciąg zadań wykonywanych przez tego samego wnioskodawcę, w tym samym miejscu Brak możliwości dofinansowania imprezy będącej elementem składowym większego przedsięwzięcia

80 Część IV Małe projekty Realizacja projektu w kontekście rozliczenia najważniejsze zagadnienia

81 REALIZACJA PROJEKTU Wykonanie zakresu rzeczowego projektu Udokumentowanie wykonania projektu Poniesienie i dokumentacja kosztów; Osiągniecie celu projektu! Wypłata środków w oparciu o złożony wniosek o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie projektu w zakresie rzeczowo-finansowym; Zobowiązania w umowie przyznania pomocy

82 Uwaga Złożony Wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty nie może być zmieniany przez Wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem: zmian wynikających z wezwań samorządu województwa; jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, dokonanej za zgodą samorządu województwa, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy i wnioskowanej kwoty pomocy; Dokonanie przez wnioskodawcę takiej zmiany wydłuża o miesiąc termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy; 82

83 Realizacja projektu (etapu) 1/2 Wykonanie zakresu rzeczowego projektu zgodnie z planem, czyli Zestawieniem rzeczowofinansowym, stanowiącym załącznik do Umowy (zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, wykonanie budowy, remontu, organizacja imprezy, itp.) Udokumentowanie wykonania projektu (robót, dostaw, lub usług) w zakresie rzeczowym i finansowym (np. protokoły odbioru robót, Karta wkładu niepieniężnego (rozliczenia czasu pracy własnej/wolontariatu, wkładu rzeczowego), zdjęcia, listy obecności, listy odbioru nagród itd )

84 Realizacja projektu (etapu) 2/2 obejmuje: Poniesienie i udokumentowanie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych dokonanie płatności za dostawy, usługi, roboty budowlane nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność; Osiągnięcie zakładanego celu operacji a w przypadku inwestycji jego zachowanie przez 5 lat licząc od dnia przyznania pomocy;

85 Poniesienie kosztów Realizując operację, Beneficjent musi pamiętać o tym, iż poniesienie kosztów kwalifikowalnych wymaga właściwego udokumentowania, co wiąże się z koniecznością gromadzenia oryginałów faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej oraz dowodów zapłaty.

86 Dowody zapłaty bezgotówkowej wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający dokonanie płatności, lub zestawienie przelewów dokonanych przez bank Beneficjenta zawierające wartości i daty dokonania poszczególnych przelewów, tytuł, odbiorcę oraz stempel banku, wydruk z systemu e- bankowości;

87 Dowody zapłaty gotówkowej oświadczenie wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej o dokonaniu zapłaty przez Beneficjenta sporządzone w formie odrębnego dokumentu, lub adnotacja sprzedającego o dokonaniu zapłaty przez Beneficjenta na fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej, lub dokument KP (Kasa Przyjmie), lub rozliczenie pobranej przez pracownika zaliczki. Dowód zapłaty gotówkowej powinien być podpisany przez osobę przyjmującą wpłatę. W przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, jest dokonana za pomocą gotówki do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu, tj. do 1 tys. zł, Beneficjent jest zobowiązany dołączyć kopie raportów kasowych.

88 Odrębny system ewidencji 1/2 Beneficjent musi prowadzić: odrębny system księgowy albo korzystać z odpowiedniego kodu Uzupełnienie/poprawienie wniosku - 2 x 14 dni rachunkowego - dla oznaczenia wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji (projektu) Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkować pomniejszeniem refundacji tych kosztów o 10%

89 Odrębny system ewidencji 2/2 Beneficjenci: prowadzący pełną księgowość (na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) należy prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową (odpowiednie wyodrębnione konta syntetyczne, analityczne lub kod rachunkowy) pozostali należy sporządzić Zestawienie dokumentów księgowych dotyczących operacji na wzór Wykazu faktur (wg tabeli V Wniosku o płatność) Odniesienie do ewidencji lub zestawienia należy umieścić na opisie faktur;

90 Opis faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej Na odwrocie dokumentu powinien znajdować się opis z następującymi informacjami: 1. Numer umowy przyznanie pomocy, 2. Numer pozycji w Zestawieniu rzeczowo finansowym operacji, 3. Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu 4. Numer odrębnego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach danej operacji albo numer pozycji w zestawieniu faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, 5. Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia.

91 Odchylenia Większe lub mniejsze niż 10% w stosunku do pierwotnych założeń pisemne uzasadnienie zmian Odchylenia w granicach 10% - nie wymagają uzasadniania Zmiany tych kosztów wymagają zmian w Umowie

92 Wniosek o płatność Terminy składania Wniosku o płatność (WoP) podane w Umowie przyznania pomocy (dofinansowania) Prawidłowa realizacja projektu, zebranie dokumentów potwierdzających wykonanie projektu i prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność determinują wypłatę środków, Wypłata po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia

93 Zobowiązania zobowiązania beneficjenta w zakresie: okresu związania z celem, przeprowadzania kontroli, ograniczenia w zakresie przenoszenia własności/posiadania rzeczy nabytych w ramach małego projektu, sposobu ich wykorzystania, sposobu lub miejsca prowadzenia działalności informacje do SW o okolicznościach mających wpływ na realizację operacji i wykonanie zobowiązań z umowy - 5 lat od dnia przyznania pomocy przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej;

94 Promocja projektu obowiązek informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW; materiały informacyjne i promocyjne np. ulotki, plakaty, długopisy, kubki, torby itp. muszą zawierać odpowiednie logotypy UE, PROW, znaki towarzyszące oraz informacje o współfinansowaniu przez PROW, które zostały dokładnie określone w Księdze wizualizacji znaku PROW (www.minrol.gov.pl)

95 Publikacje Logotypy: UE, Leader, PROW slogan: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie. Informacja o współfinansowaniu materiału/publikacji ze środków UE Odesłanie do instytucji odpowiedzialnej za treść materiału informacyjnego Odesłanie do Instytucji Zarządzającej PROW (MRiRW) Przykad: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Publikacja opracowana w (nazwa Beneficjenta) Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

96 Gadżety przykłady

ania współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013

ania współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów w Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej j Grupy Działania ania współfinansowany

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r.

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r. Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Wrocław 8 września 2010 r. Oś 4. Leader podstawa prawna art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu w kontekście rozliczenia

Realizacja projektu w kontekście rozliczenia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Małe projekty jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu

Małe projekty jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu Małe projekty jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu Kamionka Wielka, 12.06.2013 Program szkolenia 09.00-09.15 Rejestracja uczestników 09.15-10.00 Ogólne zasady realizacji projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu

jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu Małe projekty jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu Chełmiec, 28.01.2014 Program szkolenia 08.00-08.15 Rejestracja uczestników 08.15-09.00 Ogólne zasady realizacji projektów w ramach Osi 4

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Beneficjencipomocy: osobafizyczna: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 9 gmin objętych

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Małe projekty Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

przez beneficjentów działań osi 4 Leader

przez beneficjentów działań osi 4 Leader Rozliczanie projektów przez beneficjentów działań osi 4 Leader Kamionka Wielka, 29.09.2014 Program szkolenia 08:00 09:30 Działanie Małe projekty Iczęść 09:30 09:45 Przerwa 09:45 11:15 Działanie Małe projekty

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku Wypełnia pracownik DIROW Numer identyfikacyjny z ARiMR terenowego Wybieramy rodzaj beneficjenta Po wyborze

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia Targanice, dnia 23 maja 2012 r. 1/12 Małe projekty w województwie małopolskim (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze Nr 3/2016 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR Zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie MAŁE PROJEKTY

Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie MAŁE PROJEKTY Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie MAŁE PROJEKTY Konkurs Nr 2/2014 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN.

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN. Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 Informacja dla beneficjentów działania ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw biorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 2/2017

Ogłoszenie nr 2/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 2/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PROW Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin Ireneusz Witkowski

PROW Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin Ireneusz Witkowski PROW 2014-2020 Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin 16.06.2016 Ireneusz Witkowski Lokalna Grupa Działania KOLD PROW 2014-2020 Ustawa z dnia 20 lutego 2015r o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla małych projektów

Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla małych projektów Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla małych projektów 1. Wydatki muszą być zgodne z zestawieniem rzeczowo finansowym operacji załączonym do Umowy przyznania pomocy w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów W-_41_MP WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów potwierdzenie przyjęcia przez SW (pieczęć) I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wniosków

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wniosków 1 Problematyczne zagadnienia przy weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wrocław, kwiecieo

Bardziej szczegółowo

3.1 NIP 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES DO DORĘCZEŃ LUB ADRES GŁÓWNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI / ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA. 4.

3.1 NIP 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES DO DORĘCZEŃ LUB ADRES GŁÓWNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI / ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA. 4. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ * W RAMACH DZIAŁANIA 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi, ale przyczyniają

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_4_

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę I. ORGANIZATOR zwane dalej Organizatorem II. III. CEL KONKURSU Celem Konkursu jest: 1) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 05/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie nr 05/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania Ogłoszenie nr 05/2016 Nowy Dwór Gdański, 25.09.2016 r. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW Możliwy zakres projektów: rozwój przedsiębiorczości zakładanie działalności gospodarczej lub rozwój istniejącej działalności poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej

Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr II/EFRROW/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister

Bardziej szczegółowo

Przebieg szkolenia. Podstawa prawna. Idea i rola małych projektów. Co to są małe projekty?

Przebieg szkolenia. Podstawa prawna. Idea i rola małych projektów. Co to są małe projekty? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Szkolenie dla beneficjentów z obszaru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 43 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja W-_43 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak sprawy (wypełnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTA PROJEKTOWA DLA MAŁYCH PROJEKTÓW NaleŜy podać dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Lepsze Jutro (naleŝy wpisać nazwę organizacji zgodnie z KRS) Adres Wołajowice

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM. Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM. Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW 2007-2013 Podstawy prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już działalność do aplikowania w ramach następujących działań: Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r.

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r. Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zmiany dotyczą: ZMIANY rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie 3 ust. 3 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji,

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów Załącznik do zarządzenia nr/010 r. Prezesa ARiMR z dnia..kwietnia 010 r. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla małych projektów

Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla małych projektów Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla małych projektów został przygotowany przez pracowników Oddziału Autoryzacji Wniosków o Płatność Osi 4 Leader Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury PROJEKTY GRANTOWE- PROCEDURA OCENY I KRYTERIA OCENY I WYBORU

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność I. DANE LGD (wypełnia LGD) I.1. Nazwa LGD potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi, a małe projekty w ramach Leadera Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Odnowa i rozwój wsi, a małe projekty w ramach Leadera Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i rozwój wsi, a małe projekty w ramach Leadera Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jarnołtówek, 13 listopada 2008r. Agnieszka Bielak, Aleksandra Czech Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik D.16 Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 06/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Ogłoszenie nr 06/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Ogłoszenie nr 06/2016 ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Nowy Dwór Gdański, 16.12.2016 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020 Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych S T O W A R Z Y S Z E N I E T U R Y S T Y C Z N E K A S Z U B

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR?

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR? . (miejscowość, data) Karta oceny operacji składanych w ramach projektów grantowych w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Dane dotyczące oceniającego Imię i nazwisko oceniającego

Bardziej szczegółowo

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 08/2017. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Ogłoszenie nr 08/2017. Żuławska Lokalna Grupa Działania. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Ogłoszenie nr 08/2017 ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Nowy Dwór Gdański, 09.02.2017 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Dz. 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw opr. Adam Gumularz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działania Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 204 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr I/EFRROW/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_1 Znak sprawy (wypełnia UM). Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON -

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania,, Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-0 znak sprawy W-_ /pieczęć/ data i godzina przyjęcia oraz podpis I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność

Bardziej szczegółowo