Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania."

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Art. 1. Zasady ogólne 1. Zasady zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku Dz. U. Nr 83/ Zasady mają zastosowanie do wszystkich zajęć objętych planem nauczania z wyjątkiem religii i etyki. 3. Z dniem roku religia jest przedmiotem wliczanym do średniej ocen Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu i mierzeniu przez nauczyciela stopnia, w jakim uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone odpowiednimi wymaganiami edukacyjnymi. 2. Celami oceniania wewnątrzszkolnego są ponadto: a) zwięzłe i trafne poinformowanie ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o jego postępach w tym zakresie; b) dostarczanie nauczycielom obiektywnej informacji o efektach ich pracy edukacyjnowychowawczej pomocnej dla doskonalenia tej pracy i dla racjonalizowania odpowiednich wymagań stawianych uczniom; c) przedmiotem oceny jest: zakres opanowanych wiadomości; rozumienie materiału naukowego; umiejętność w stosowaniu wiedzy; kultura przekazywania wiadomości; pomoc uczniom w rozwoju samodzielnej pracy, motywowania do dalszej pracy 3. Niezawisłym podmiotem oceniania uczniów jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w ocenianiu zachowania - wychowawca klasy. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne jest procesem, w którym wyróżnia się: a) ocenianie bieżące, polegające na ustaleniu ocen miarą cząstkowych osiągnięć edukacyjnych ucznia na bieżąco i systematycznie; przyjmuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: pisemne prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem (jedna w ciągu jednego dnia, trzy w tygodniu) obejmują materiał z całego działu ( trwają 1 do 2 godzin) celem podniesienia efektywności nauczania i systematyczności pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich tematów lekcji (20 min) są traktowane tak jak odpowiedzi ustne i nie muszą być zapowiadane i odnotowywane w dzienniku, mogą się odbywać 3 w danym dniu, a w dniu, w którym odbywa się praca klasowa może być tylko jeden. Strona 1

2 nauczyciele języków obcych mogą sprawdzać znajomość słówek na niezapowiedzianych 5 min sprawdzianach na każdej lekcji niezależnie od prac klasowych i innych sprawdzianów. pisemne prace klasowe odnotowywane są (z tygodniowym wyprzedzeniem ) w dzienniku lekcyjnym odpowiedzi ustne; zadania praktyczne (dotyczy to plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego) prace domowe (pisemne i ustne) aktywność na zajęciach lekcyjnych osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych b) ocenianie dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej, przeprowadzone na koniec pierwszego semestru, polegające na ustaleniu oceny wynikającej z ocen bieżących wystawionych uczniowi w danym semestrze, w tym z prac klasowych i sprawdzianów (dotyczy wszystkich przedmiotów nauczania) mających kluczowe znaczenie w ocenie wiadomości i umiejętności ucznia danego przedmiotu; najbardziej obiektywnym i rzetelnym miernikiem posiadanej przez ucznia wiedzy i umiejętności są sprawdziany pisemne; uczeń, który nie pisał w wyznaczonym terminie prac klasowych z danego przedmiotu, a ma usprawiedliwioną nieobecność, powinien tę pracę napisać w ciągu 1 tygodnia, o terminie pracy decyduje nauczyciel; w razie uporczywego opuszczania przez ucznia prac pisemnych (różne formy), co nie pozwala ocenić jego wiadomości i umiejętności realizowanych w ciągu semestru lub całego roku szkolnego otrzymuje on ocenę niższą od wynikającej z ocen cząstkowych; jeżeli uczeń nie spełnił obowiązku napisania pracy pisemnej w wyznaczonych terminach (jw), otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawienia jej; uczeń przyłapany na ściąganiu lub oszustwie (np. zmiana rzędu lub treści zadania) otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy; bez zgody nauczyciela uczniowi nie wolno korzystać z telefonu komórkowego na lekcji c) ocenianie dla potrzeb klasyfikacji końcoworocznej, polegające na analogicznym jak przy klasyfikacji śródrocznej ustalaniu oceny, powinno być obiektywną miarą odpowiednich osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym; d) nauczyciele języka polskiego zobowiązani są do przeprowadzenia w ciągu semestru dwóch prac klasowych; e) nauczyciele języków obcych sprawdzają osiągnięcia ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności: rozumienie tekstu czytanego; rozumienie tekstu słyszanego; sprawność językowo-gramatyczna; wypowiedź na zadany temat. f) sprawdzone prace pisemne uczeń winien otrzymać do wglądu do dwóch tygodni od daty pisania tej pracy (nauczyciel języka polskiego trzy tygodnie),w przypadku przekroczenia przez nauczyciela terminu oddania pracy uczeń ma prawo nie zgodzić się na wpisanie do dziennika otrzymanej oceny. g) sprawdzone i omówione prace pisemne winny być przez uczniów podpisane. Strona 2

3 h) nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania prac pisemnych do końca roku szkolnego. i) decyzję o tym, czy uczeń który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec pierwszego semestru, ma poprawić materiał programowy przed wystawieniem oceny na koniec roku szkolnego podejmuje nauczyciel danego przedmiotu. 5. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej: Zakres wymagań Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające STOPIEŃ Niedostateczny (1) Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) Bardzo dobry (5) Wykraczające Celujący (6) a) Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Oceny śródroczne i końcoworoczne winny być wyrażone pełnym stopniem stosowanej skali. b) Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania opracowanych przez zespoły przedmiotowe. 6. Ustalone przez nauczyciela oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia mogą być zmienione tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego - możliwość, którego określa art. 6 i art Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali: Zachowanie wzorowe; Zachowanie bardzo dobre; Zachowanie dobre; Zachowanie poprawne; Zachowanie nieodpowiednie; Zachowanie naganne; 8. Ocena z zachowania ustalana jest dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej; 9. Ocena z zachowania powinna przede wszystkim uwzględniać: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; b) jego respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych c) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia gimnazjum, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Strona 3

4 10. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych; 11. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca po konsultacji z zespołem klasowym, nauczycielami uczącymi ucznia, innymi pracownikami szkoły oraz opiekunami organizacji uczniowskich. Art. 3. Zasady klasyfikowania uczniów 1. Zarówno w gimnazjum, jak i liceum wprowadza się: a) klasyfikację śródroczną przed zakończeniem zajęć edukacyjnych pierwszego semestru. Za koniec pierwszego semestru uznajemy ostatni tydzień stycznia chyba, że przerwa między semestralna będzie w styczniu. Dotyczy to również klas maturalnych; b) klasyfikację końcoworoczną przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym; c) klasyfikacja klas maturalnych połowa semestru jak dla pozostałych klas i przed zakończeniem roku szkolnego dla klas maturalnych. 2. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia odpowiednio w skali pierwszego semestru i całego roku oraz sprowadza się do ustalenia zgodnie z art. 2 pkt 4 lit b i c właściwych ocen klasyfikacyjnych. 3. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna jest przeprowadzona odrębnie i niezależnie dla każdego z zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania, a oceną klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia z uwzględnieniem art.3 pkt Uczeń, który w określonym semestrze opuścił więcej niż połowę zajęć edukacyjnych nie może być klasyfikowany z tych zajęć według zasad art.3 pkt 2 i Uczeń, który nie jest klasyfikowany na koniec pierwszego lub drugiego semestru, nie może być także klasyfikowany na koniec roku szkolnego i może zdawać egzamin klasyfikacyjny obejmujący materiał programowy danego semestru. 6. Uczeń, nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego. 7. W razie nieobecności nieusprawiedliwionych zgodę na egzamin klasyfikacyjny może wyrazić Rada Pedagogiczna, jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) o taką zgodę proszą. 8. Egzamin klasyfikacyjny zdają również uczniowie, którzy: a) realizują indywidualny tok nauczania określony odrębnymi przepisami; b) spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie i terminie określonym w art Uczeń gimnazjum i liceum, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 11. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z tych przedmiotów, które są określone w szkolnym planie nauczania. 12. Tryb i termin egzaminów określone są w art. 5. Strona 4

5 13. Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum i trzeciej klasy liceum przystępują do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Zasady przeprowadzania egzaminu określa Centralna Komisja Egzaminacyjna zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 08 września 2006 roku Dz.U. Nr 199/2004 poz. Art. 4. Warunki promowania uczniów 1. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który: a) był na koniec roku szkolnego klasyfikowany ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania; b) uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej. Zapisane w art. 4 pkt 1 warunki odnoszą się także do uczniów kończących szkołę. 2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy wyższej a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum i liceum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są zgodne ze szkolnym planem nauczania, i realizowane w klasie programowo wyższej. 4. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał w nauce średnią co najmniej 4,75 i otrzymał ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą. Art.5. Egzamin poprawkowy 1. Egzamin lub egzaminy poprawkowe, których możliwość zdawania określa art.3,pkt 10, składają się z części pisemnej i części ustnej. Wyjątkiem są egzaminy poprawkowe z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) i wychowania fizycznego, które są jednoczęściowe i mają formę ćwiczeń praktycznych. 2. Szczegółowy tryb przeprowadzania określonego egzaminu ustala właściwa komisja egzaminacyjna. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel przedmiotu. 3. Komisja egzaminacyjna jest powoływana przez dyrektora szkoły w składzie: a) przewodniczący komisji, którym jest dyrektor szkoły lub jego zastępca, b) egzaminator, którym jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) członek komisji, którym jest nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub z innych zasadnych przyczyn. 5. W uzasadnionych przypadkach w skład komisji egzaminu poprawkowego może być powołany nauczyciel zatrudniony w innej szkole. Powołanie takie odbywa się w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły. 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który musi zawierać: Strona 5

6 a) przedmiot egzaminu i nazwisko egzaminowanego ucznia; b) termin egzaminu i czas jego trwania; c) skład komisji egzaminacyjnej; d) wynik egzaminu z podkreśleniem oceny ustalonej przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia wraz z pytaniami egzaminacyjnymi 7. Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego, jest jego ostateczną oceną klasyfikacyjną. 8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Termin ten powinien przypadać w ostatnim tygodniu ferii letnich i musi być ogłoszony co najmniej dwa tygodnie wcześniej z potwierdzeniem przyjęcia wiadomości przez zainteresowanego ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna). 9. Uczeń, który z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona choroba zaświadczenie lekarskie) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do 30 września. Art. 6. Egzamin klasyfikacyjny 1. Egzamin klasyfikacyjny z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych przeprowadza się w sytuacjach określonych w art. 3 pkt i Termin lub terminy egzaminów klasyfikacyjnych ustala dyrektor szkoły, uzgadniając to z zainteresowanym uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 3. Przed egzaminem klasyfikacyjnym określonym w art.3 pkt 7 uczeń powinien otrzymać, co najmniej na miesiąc przed terminem egzaminu, pisemnie sformułowany zakres zagadnień (tematów) egzaminacyjnych. 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i części ustnej. Wyjątkiem są egzaminy klasyfikacyjne z plastyki, muzyki i informatyki (techniki) i wychowania fizycznego, które są jednoczęściowe i mają formę ćwiczeń praktycznych. 5. Szczegółowy tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala komisja egzaminacyjna powołana prze dyrektora szkoły w trzyosobowym składzie: przewodniczący komisji, którym jest dyrektor szkoły lub jego zastępca; egzaminator oraz członek komisji, którymi są nauczyciele prowadzący w szkole odpowiednie zajęcia edukacyjne. 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który musi zawierać: a) przedmiot egzaminu i nazwisko egzaminowanego ucznia; b) termin egzaminu i czas jego trwania; c) skład komisji egzaminacyjnej; d) wynik egzaminu z podkreśleniem oceny ustalonej przez komisje. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o ustalonych odpowiedziach ucznia oraz zakres zagadnień (tematów) egzaminacyjnych przekazanych uczniom, zgodnie z art. 6 pkt Uczeń, który uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego w trybie i terminie określonym w art. 5. Strona 6

7 8. Uczeń, który z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym w wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 9. Uczeń ma prawo do obecności rodziców lub prawnych opiekunów ( w charakterze obserwatorów) w trakcie zdawania egzaminu klasyfikacyjnego Art. 7. Egzamin sprawdzający 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają ze końcoworoczna ( śródroczna ) ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane najpóźniej w dniu posiedzenia Rady Klasyfikacyjnej. 2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (śródroczna) ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: a) w przypadku końcoworocznej (śródrocznej) oceny z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala końcoworoczna (śródroczną) oceną z zajęć edukacyjnych; b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 3. W skład komisji w przypadku końcoworocznej (śródrocznej) oceny z zajęć edukacyjnych wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. 4. Nauczyciel, o którym mowa w ust.1 ppkt. c może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 5. Ustalona przez komisję końcoworoczna (śródroczna) ocena jest ostateczna. 6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności, w przypadku końcoworocznej (śródrocznej) oceny z zajęć edukacyjnych: skład komisji; termin sprawdzianu; zadania sprawdzające; wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 7. Do protokołu, o którym mowa w ust. 6 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Strona 7

8 Art. 8. Okoliczności procesu oceniania i klasyfikowania 1. Wszystkie oceny wystawione uczniom są jawne zarówno dla niego, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów): a) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, a także protokoły egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na ich prośbę. b) Na miesiąc przed wystawieniem śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel informuje uczniów, a wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie o przewidzianych ocenach niedostatecznych. Rodzice zobowiązani są do osobistego stawienia się u wychowawcy i podpisania informacji o grożącej ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu. c) Jeżeli nauczyciel w wyznaczonym terminie przed klasyfikacją nie wystawił przewidywanej oceny niedostatecznej, a uczeń w ciągu tego miesiąca wykazał się lekceważącym stosunkiem do przedmiotu i otrzymywał oceny niedostateczne, to nauczyciel ma prawo wstawić ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku szkolnego. d) Na zakończenie semestru i roku szkolnego nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany poinformować uczniów o wystawionej ocenie końcowej ze swojego przedmiotu, a wychowawca o ocenie z zachowania. e) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel powinien uzasadnić każdą ocenę, jaką wystawił temu uczniowi. Uzasadnione i skomentowane powinny być w szczególności śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne, oceny pisemnych prac kontrolnych oraz oceny zachowania. f) Wszelkie wątpliwości rodziców dotyczące wystawianych ocen mogą być wyjaśniane tylko w obecności nauczyciela uczącego. g) Jeżeli klasyfikacja śródroczna wskazuje, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub istotnie utrudnia kontynuowanie nauki w klasie, szkoła stwarza uczniowi, w miarę swoich możliwości i po rozpoznaniu celowości pomocy, szansę uzupełnienia braków. h) Wychowawcy są zobowiązani do poinformowania rodziców o notorycznym unikaniu przez ucznia prac klasowych i sprawdzianów pisemnych, co zgodnie z regulaminem WSO może być główną przyczyną uzyskania tylko oceny dopuszczającej. 2. Na podstawie orzeczenia PPP uczeń może otrzymać pomoc w takich formach jak: a) doraźne konsultacje z nauczycielem poszczególnych zajęć edukacyjnych; b) uwzględnianie w procesie nauczania uczenia się jego potrzeb wynikających z dysfunkcji c) pomoc koleżeńską organizowaną przez wychowawców w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych; d) zespoły wyrównawcze, w których uczestnictwo ucznia jest obowiązkowe; e) udział w zajęciach wyrównujących braki edukacyjne; 3. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o: a) wymaganiach edukacyjnych związanych z realizowanym programem nauczania; b) sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; c) kryteriach oceniania tych osiągnięć; d) zasadach klasyfikacji i promocji. Odpowiedniej informacji o wymogach i zasadach oceniania zachowania udziela wychowawca klasy. 4. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których poradnia psychologiczno pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna Strona 8

9 stwierdziła pisemnie specyficzną trudność uczenia się i określony deficyt rozwojowy. Dotyczy to także tych uczniów, którzy zakwalifikowani zostali do zespołów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 5. Wychowawca i pedagog szkolny powinni informować nauczycieli poszczególnych przedmiotów o przyczynach niepowodzeń dydaktyczno-wychowawczych uczniów. 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki-jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi-należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Same osiągnięcia ucznia i ich bezwzględny poziom mają dla oceny znacznie drugoplanowe. 7. W przypadku opuszczenia przez ucznia ponad 50% zajęć w semestrze z danego przedmiotu wychowawca klasy na wniosek nauczyciela uczącego informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności zdawania egzaminu klasyfikacyjnego. 8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być, na czas określony, zwolniony z zajęć wychowania fizycznego: a) decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnej opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach; b) w razie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony ; c) zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego nie ma negatywnego wpływu na promocję ucznia. 9. Uczeń może być w semestrze jeden lub dwa razy nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Fakt ten nie ma wpływu na ocenę końcową. 10. Zgłoszenie nieprzygotowania po wywołaniu do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej. 11. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji: a) raz w semestrze, gdy zajęcia z danego przedmiotu są realizowane w wymiarze jednej godziny tygodniowo, b) dwa razy w semestrze, gdy zajęcia z danego przedmiotu są realizowane w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo. 12. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i czerwcu. 13. W klasach pierwszych (liceum i gimnazjum) we wrześniu stosuje się 2 tygodniowy okres ochronny nie stawia się ocen niedostatecznych. W tym okresie nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzenia testów diagnozujących 14. Na tydzień przed roczną klasyfikacją nie przeprowadza się prac klasowych. 15. Jeżeli przedmiot realizowany jest jedną godzinę w tygodniu ocenę semestralną wpisujemy co najmniej z czterech ocen cząstkowych (minimum dwie prace pisemne). 16. Oceny cząstkowe wystawiane są rytmicznie z uwzględnieniem wszystkich form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. 17. Wyklucza się tzw. poprawianie oceny z przedmiotów na koniec semestrów. 18. Uczeń reprezentujący szkołę w olimpiadach i konkursach ma prawo do zwolnienia z zajęć lekcyjnych (ilość dni ustala wychowawca klasy i nauczyciel prowadzący). 19. Uczeń taki nie zalicza prac klasowych, sprawdzianów, które odbyły się podczas jego nieobecności. 20. Uczeń ma prawo poprawić tylko raz ocenę niedostateczną z prac klasowych zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej w pierwszym terminie, pisze w terminie uzgodnionym z nauczycielem, bez możliwości poprawy. W ciągu tygodnia po powrocie do szkoły, uczeń uzgadnia termin z nauczycielem Strona 9

10 Art.9. Tryb wystawiania i kryteria ocen z zachowania 1. Ocena z zachowania wyraża opinię o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i środowiska, postaw wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób. 1a. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010roku uczniowie gimnazjum mają obowiązek uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest uwzględniany przy wystawieniu oceny z zachowania. Działania projektowe zawarte są w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 4 2. Uczeń gimnazjum i liceum powinien: a) godnie i z szacunkiem odnosić się do hymnu i symboli narodowych; b) swoim zachowaniem nie przeszkadzać i nie szkodzić innym; c) nie hałasować, do szkoły wchodzić i wychodzić z niej spokojnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa; d) w drodze do szkoły i ze szkoły przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i bezpiecznego poruszania się po jezdni; e) w sposób odpowiedzialny korzystać z mienia szkoły, dbając o wspólne dobro (książki z biblioteki, sprzęt klasowy, pomoce naukowe, urządzenia szkolne itp.); f) dbać o dobrą opinię szkoły, nie tylko na jej terenie; g) troszczyć się o środowisko naturalne człowieka i nie przyczyniać się do jego dewastacji; h) zapracować na pozytywną opinię o sobie oraz nigdy nie zapominać o tym, że wymaga to stałej samokontroli i wewnętrznej dyscypliny, np. systematyczne odrabianie prac domowych; i) szanować zdrowie swoje i innych, nie palić papierosów, nie spożywać napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych, dbać o higienę osobistą; j) dążyć do osiągania lepszych ocen i poszerzania swojej wiedzy (np. w kołach zainteresowań); k) pomagać uczniom, którzy tej pomocy potrzebują; l) nie narażać siebie na negatywne uwagi nauczycieli, pracowników szkoły, podczas rozmowy z osobami dorosłymi nie trzyma rąk w kieszeniach i nie podpiera się i nie prowokować kolegów do niewłaściwych zachowań; m) na terenie szkoły i poza nią zachowywać się kulturalnie, pamiętając np. o nie używaniu wulgarnych słów; n) usprawiedliwiać nieobecności i spóźnienia w ciągu tygodnia; o) uczestniczyć aktywnie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych; p) być współpartnerem wychowawcy i nauczycieli, chętnie pomagać w organizowaniu lekcji i innych wspólnych zajęć; q) odważnie wyrażać swoje opinie na temat spraw dziejących się wokół niego i włączać się w życie szkoły; r) respektować decyzje dyrekcji i Rady Pedagogicznej; s) szanować innych, swoich kolegów oraz samego siebie, postępując zawsze godnie, honorowo i zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami; t) obowiązkiem ucznia jest nosić identyfikator szkolny; u) zabrania się używania na zajęciach lekcyjnych telefonów komórkowych; v) zabrania się uczniom leżenia pod ścianami na podłodze, siadania na schodach. Strona 10

11 3. Obowiązkiem każdego ucznia gimnazjum i liceum jest uczęszczanie do szkoły w stroju szkolnym kompletnym. a) Uczniowie noszą stórj skromny, schludny i estetyczny, bluzki dziewcząt zasłaniają: piersi, ramiona i brzuch. Spódniczki i spodenki mają przyzwoitą długość b) uczniowie gimnazjum i liceum zobowiązani są do noszenia identyfikatora ze zdjęciem; c) uczniowie na terenie szkoły nie zakładają kapturów i czapek; d) strojem galowym uczniów Zespołu Szkół Nr 4 in. K. K. Baczyńskiego we Włocławku jest: dla dziewcząt biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica dla chłopców biała koszula, granatowe lub czarne spodnie bądź garnitur e) strój na zajęcia w-f oraz zajęcia laboratoryjne określają przepisy BHP; f) nie noszenie stroju szkolnego jest podstawą do obniżenia uczniowi oceny ze sprawowania zgodnie z art. 9 WSO oraz 31 pkt 4 Statutu Szkoły 4. Obowiązkiem ucznia jest noszenie zmiennego obuwia (klapki, papcie). 5. Na początku roku szkolnego wychowawca jest zobowiązany jasno przedstawić uczniowi: a) kto i w jaki sposób proponuje ocenę z zachowania; b) jakie są kryteria poszczególnych ocen z zachowania; c) jakie są skutki ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania d) jaka jest możliwość poprawienia ustalonej oceny zachowania. 6. Ocenę z zachowania ustala wychowawca (uwzględniając samoocenę ucznia) wspólnie z zespołem uczniowskim na dwa tygodnie przed klasyfikacją. Jego obowiązkiem jest zasięgnięcie i uwzględnienie opinii nauczycieli uczących w danej klasie oraz opinii innych nauczycieli, pedagogów i pracowników szkoły. 7. Na ustalenie oceny z zachowania ogromny wpływ ma frekwencja ucznia. Honorowane będą jedynie usprawiedliwienia dostarczone przez ucznia do wychowawcy klasy w ciągu tygodnia. W przypadku nieprzestrzegania tego terminu nieobecności uważa się za nieusprawiedliwione. 8. Uczniowie niepełnoletni nie będą indywidualnie zwalniani z lekcji. W sytuacjach wyjątkowych uczeń opuszcza szkołę pod opieką rodzica (opiekuna). Uczniowie pełnoletni mogą być zwolnieni z lekcji za okazaniem pisemnej prośby rodziców (opiekunów). 9. Spóźnienia na pierwszą lekcję powyżej 15 minut traktowane jest jako nieobecność. 10. Szczegółowe kryteria śródrocznych i końcoworocznych ocen z zachowania dla przyjętej w art. 2 pkt. 7 skali oceniania są następujące: ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe warunki: a) podporządkowuje się zarządzeniom i zaleceniom dyrekcji szkoły; b) szanuje symbole narodowe; c) jest w bardzo dużym stopniu zaangażowany w prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska; d) jest pilny w nauce, systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych i aktywnie w nich uczestniczy; e) jest sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków; systematycznie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się na zajęcia, usprawiedliwia wszystkie nieobecności w wyznaczonym terminie; f) cechuje go wysoka kultura osobista zarówno w szkole jak i poza nią, zawsze jest taktowny w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły; g) okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły; Strona 11

12 h) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów; i) dba o zdrowie i higienę, nie ulega nałogom; j) nie używa wulgarnego słownictwa; k) nosi strój szkolny (art.9 pkt.3) i zmienne obuwie (art.9 pkt.4) oraz identyfikator l) aktywnie pracuje w Samorządzie Uczniowskim lub innych organizacjach i kołach zainteresowań działających na terenie szkoły m) ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, nie spóźnia się na lekcje. n) podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń w gimnazjum aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji, wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością, wspomagał członków zespołu, wykazał się umiejętnością dokonania samooceny i wyciągania wniosków. ocenę bardzo dobrą: otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie z poniższych warunków: a) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w ppkt a - k na ocenę wzorową; b) zachowuje się kulturalnie wobec osób dorosłych i kolegów, otrzymał nie więcej niż jedną uwagę za niestosowną postawę; c) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 6 godzin lekcyjnych; d) w ciągu semestru spóźnił się na zajęcia nie więcej niż 3 razy. e) podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń gimnazjum był aktywnym uczestnikiem zespołu, a jego współpraca z pozostałymi uczniami zespołu i nauczycielem była rzeczowa. ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do ustalania innych ocen z zachowania otrzymuje uczeń, który : a) przestrzega zarządzeń dyrekcji i wypełnia polecenia wychowawcy; b) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów; c) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków; d) nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i minia kolegów; e) nie prowokuje konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; f) nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych kolegów; g) w ciągu okresu nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 5 razy i nie ma więcej niż 12 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych; h) szanuje symbole narodowe, i) ubiera się w kompletny strój szkolny, j) podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń gimnazjum właściwie wypełniał swoje zadania, pozytywnie reagował na uwagi opiekuna projektu, współpracował z pozostałymi członkami zespołu. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w ciągu roku szkolnego w sposób częściowy realizuje kryteria na ocenę,,dobrą zawarte w podp. a i, ale zdarzają mu się pojedyncze uchybienia w odniesieniu do tych wymagań; może mieć więcej niż 5 spóźnień i liczbę nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych do 18 i trzykrotny brak kompletnego stroju szkolnego. Podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń gimnazjum wypełniał swoje obowiązki, zdarzało mu się jednak nie wywiązywać z przyjętych zadań. Strona 12

13 ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który dopuścił się przynajmniej jednego z wykroczeń z ppkt. a-g a) opuścił do 35 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia; b) często i celowo spóźnia się na lekcje; c) lekceważy obowiązki szkolne; d) jest niegrzeczny, arogancki wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów; e) dewastuje mienie szkolne lub społeczne; f) na skutek własnego zaniedbania nie wykorzystuje swoich uzdolnień i możliwości; g) lekceważąco odnosi się do symboli narodowych; h) uczeń nie może mieć więcej niż 5 razy brak kompletnego stroju szkolnego i) podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń gimnazjum często zaniedbywał swoje obowiązki, odmawiał współpracy z członkami zespołu, jego wkład w realizację projektu był minimalny. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych, a przy tym cechuje go chociażby jedna spośród poniższych sytuacji: a) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska; b) bierze udział w bójkach, kradzieżach; c) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; d) dewastuje mienie szkolne lub społeczne za w/w czyny pobierane będą od uczniów świadczenia pieniężne; e) stosuje wyłudzenia, zastraszenia; f) działa w nieformalnych grupach gangach, sektach; g) wchodzi w kolizje z prawem; h) w okresie ma więcej niż 35 godzin nieusprawiedliwionych. i) notorycznie nie nosi kompletnego stroju szkolnego j) uczeń gimnazjum nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego lub nie brał udziału w jego realizacji. 11. Oceny z zachowania końcoworoczne są ocenami uwzględniającymi zachowanie ucznia w całym roku szkolnym. 12. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z zajęć edukacyjnych 13. Tryb odwołania od oceny z zachowania a) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane najpóźniej w dniu posiedzenia Rady Klasyfikacyjnej. b) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny z zachowania ustala roczną ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równowagi głosów decydujący głos ma przewodniczący komisji. Strona 13

14 c) W skład komisji w przypadku rocznej oceny z zachowania wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, pedagog, psycholog przedstawiciel samorządu uczniowskiego przedstawiciel rady rodziców, ustalona przez komisję roczna ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Art. 10. Postanowienia końcowe: 1. Wychowawcy są zobowiązani na początku roku szkolnego do zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2. Regulamin znajduje się w czytelni, bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły, u wychowawcy. Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespół Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku w dniu 15 kwietnia 2011 roku. Strona 14

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie I. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Załącznik nr 3 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Spis treści: Załącznik nr 3... 1 I. Zasady ustalania oceny... 2 II. Ogólne kryteria ustalania oceny

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW w Społecznym Gimnazjum nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie Art. 1 Zasady ogólne 1. Zasady zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚL. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIEMIANOWICE ŚL. 2008 r. CZĘŚĆ PIERWSZA USTALENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

4. Statut Szkoły deleguje do WSO zagadnienia z tego obszaru.

4. Statut Szkoły deleguje do WSO zagadnienia z tego obszaru. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 1 1. Podstawę prawną WSO stanowi Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia, w tym ucznia o specyficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Kryteria ustalania ocen zachowania uczniów. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 73. Zasady i tryb ustalania oceny zachowania ucznia.

Kryteria ustalania ocen zachowania uczniów. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 73. Zasady i tryb ustalania oceny zachowania ucznia. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 73 Wewnątrzszkolny System Oceniania /podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i sposobu ocenia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W KROTOSZYNIE SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W KROTOSZYNIE SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W KROTOSZYNIE SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Niepublicznego Gimnazjum w Krotoszynie 2 SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania 1) stworzenie jasnych, sprawiedliwych,

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W POZNANIU Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 sierpnia 2010 w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM Wewnątrzszkolny system oceniania Gimnazjum nr1 im.m.kopernika Strona 1 z 7 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Gimnazjum nr 1 im.mikołaja Kopernika w Kruszwicy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Miastku

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Miastku Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Miastku Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 24.09.2015r. Ocenianie wewnątrzszkolne zostało określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGÓLNE CELE OCENIANIA z PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 1. bieżące ocenianie, polegające na informowaniu ucznia o poziomie jego osiągnięć, jego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania

I. Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Wlkp. I. Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie (jako załącznik nr 7 do Statutu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie im. mjr

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na językach obcych ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). V. REGULAMIN SYSTEMU OCENIANIA Z ZACHOWANIA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. Dziennik Ustaw z 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zmianami 1. Ocenianie zachowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W TRZEBINI Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII. Wewnątrzszkolny System Oceniania

ROZDZIAŁ VIII. Wewnątrzszkolny System Oceniania ROZDZIAŁ VIII Wewnątrzszkolny System Oceniania 67. 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. 1a. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. DRUHA WACŁAWA MILKE W PŁOCKU Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobów

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SUWAŁKACH

Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SUWAŁKACH Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SUWAŁKACH SPIS TREŚCI Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14.

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14. Aneks nr 2 Na podstawie Uchwały nr 8/2015 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 31 sierpnia 2015r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE I Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.(dz.u.nr83,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Zespołu Szkół Gminy Izbicko PG im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Zespołu Szkół Gminy Izbicko PG im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Zespołu Szkół Gminy Izbicko PG im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku 1. Każdy uczeń jest oceniany obiektywnie. Wymagania edukacyjne dostosowane

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Zespołu Szkół Ponadgimanazjalnych nr 4 w Inowrocławiu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Zespołu Szkół Ponadgimanazjalnych nr 4 w Inowrocławiu Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół Ponadgimanazjalnych nr 4 w Inowrocławiu Regulamin powstał na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i Regulamin oceniania zachowania Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie biologia ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie biologia ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie biologia ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy regulamin opracowany został w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA W GDAŃSKU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ BUDOWNICTWA W GDAŃSKU I Rok szkolny składa się z dwóch części: z semestrów zimowego (I) i letniego (II). Klasyfikowanie śródroczne uczniów

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie Podstawy prawne opracowanego Zasad oceniania wewnątrzszkolnego: - Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć szkolnych uczniów w Zespole Szkół w Bystrzycy Oławskiej.

Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć szkolnych uczniów w Zespole Szkół w Bystrzycy Oławskiej. Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć szkolnych uczniów w Zespole Szkół w Bystrzycy Oławskiej. Opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 41

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. / Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz 2572, Nr 273,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie. f) zapewnienie uczniom z trudnościami fachowej pomocy.

Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie. f) zapewnienie uczniom z trudnościami fachowej pomocy. Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

Rozdział III. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego Rozdział III Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 1. Ocenianiu podlegają: 14 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia/słuchacza, 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia/słuchacza polega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo