Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania."

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Art. 1. Zasady ogólne 1. Zasady zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku Dz. U. Nr 83/ Zasady mają zastosowanie do wszystkich zajęć objętych planem nauczania z wyjątkiem religii i etyki. 3. Z dniem roku religia jest przedmiotem wliczanym do średniej ocen Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu i mierzeniu przez nauczyciela stopnia, w jakim uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone odpowiednimi wymaganiami edukacyjnymi. 2. Celami oceniania wewnątrzszkolnego są ponadto: a) zwięzłe i trafne poinformowanie ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o jego postępach w tym zakresie; b) dostarczanie nauczycielom obiektywnej informacji o efektach ich pracy edukacyjnowychowawczej pomocnej dla doskonalenia tej pracy i dla racjonalizowania odpowiednich wymagań stawianych uczniom; c) przedmiotem oceny jest: zakres opanowanych wiadomości; rozumienie materiału naukowego; umiejętność w stosowaniu wiedzy; kultura przekazywania wiadomości; pomoc uczniom w rozwoju samodzielnej pracy, motywowania do dalszej pracy 3. Niezawisłym podmiotem oceniania uczniów jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w ocenianiu zachowania - wychowawca klasy. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne jest procesem, w którym wyróżnia się: a) ocenianie bieżące, polegające na ustaleniu ocen miarą cząstkowych osiągnięć edukacyjnych ucznia na bieżąco i systematycznie; przyjmuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: pisemne prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem (jedna w ciągu jednego dnia, trzy w tygodniu) obejmują materiał z całego działu ( trwają 1 do 2 godzin) celem podniesienia efektywności nauczania i systematyczności pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich tematów lekcji (20 min) są traktowane tak jak odpowiedzi ustne i nie muszą być zapowiadane i odnotowywane w dzienniku, mogą się odbywać 3 w danym dniu, a w dniu, w którym odbywa się praca klasowa może być tylko jeden. Strona 1

2 nauczyciele języków obcych mogą sprawdzać znajomość słówek na niezapowiedzianych 5 min sprawdzianach na każdej lekcji niezależnie od prac klasowych i innych sprawdzianów. pisemne prace klasowe odnotowywane są (z tygodniowym wyprzedzeniem ) w dzienniku lekcyjnym odpowiedzi ustne; zadania praktyczne (dotyczy to plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego) prace domowe (pisemne i ustne) aktywność na zajęciach lekcyjnych osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych b) ocenianie dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej, przeprowadzone na koniec pierwszego semestru, polegające na ustaleniu oceny wynikającej z ocen bieżących wystawionych uczniowi w danym semestrze, w tym z prac klasowych i sprawdzianów (dotyczy wszystkich przedmiotów nauczania) mających kluczowe znaczenie w ocenie wiadomości i umiejętności ucznia danego przedmiotu; najbardziej obiektywnym i rzetelnym miernikiem posiadanej przez ucznia wiedzy i umiejętności są sprawdziany pisemne; uczeń, który nie pisał w wyznaczonym terminie prac klasowych z danego przedmiotu, a ma usprawiedliwioną nieobecność, powinien tę pracę napisać w ciągu 1 tygodnia, o terminie pracy decyduje nauczyciel; w razie uporczywego opuszczania przez ucznia prac pisemnych (różne formy), co nie pozwala ocenić jego wiadomości i umiejętności realizowanych w ciągu semestru lub całego roku szkolnego otrzymuje on ocenę niższą od wynikającej z ocen cząstkowych; jeżeli uczeń nie spełnił obowiązku napisania pracy pisemnej w wyznaczonych terminach (jw), otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawienia jej; uczeń przyłapany na ściąganiu lub oszustwie (np. zmiana rzędu lub treści zadania) otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy; bez zgody nauczyciela uczniowi nie wolno korzystać z telefonu komórkowego na lekcji c) ocenianie dla potrzeb klasyfikacji końcoworocznej, polegające na analogicznym jak przy klasyfikacji śródrocznej ustalaniu oceny, powinno być obiektywną miarą odpowiednich osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym; d) nauczyciele języka polskiego zobowiązani są do przeprowadzenia w ciągu semestru dwóch prac klasowych; e) nauczyciele języków obcych sprawdzają osiągnięcia ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności: rozumienie tekstu czytanego; rozumienie tekstu słyszanego; sprawność językowo-gramatyczna; wypowiedź na zadany temat. f) sprawdzone prace pisemne uczeń winien otrzymać do wglądu do dwóch tygodni od daty pisania tej pracy (nauczyciel języka polskiego trzy tygodnie),w przypadku przekroczenia przez nauczyciela terminu oddania pracy uczeń ma prawo nie zgodzić się na wpisanie do dziennika otrzymanej oceny. g) sprawdzone i omówione prace pisemne winny być przez uczniów podpisane. Strona 2

3 h) nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania prac pisemnych do końca roku szkolnego. i) decyzję o tym, czy uczeń który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec pierwszego semestru, ma poprawić materiał programowy przed wystawieniem oceny na koniec roku szkolnego podejmuje nauczyciel danego przedmiotu. 5. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej: Zakres wymagań Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające STOPIEŃ Niedostateczny (1) Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) Bardzo dobry (5) Wykraczające Celujący (6) a) Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Oceny śródroczne i końcoworoczne winny być wyrażone pełnym stopniem stosowanej skali. b) Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania opracowanych przez zespoły przedmiotowe. 6. Ustalone przez nauczyciela oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia mogą być zmienione tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego - możliwość, którego określa art. 6 i art Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali: Zachowanie wzorowe; Zachowanie bardzo dobre; Zachowanie dobre; Zachowanie poprawne; Zachowanie nieodpowiednie; Zachowanie naganne; 8. Ocena z zachowania ustalana jest dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej; 9. Ocena z zachowania powinna przede wszystkim uwzględniać: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; b) jego respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych c) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia gimnazjum, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Strona 3

4 10. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych; 11. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca po konsultacji z zespołem klasowym, nauczycielami uczącymi ucznia, innymi pracownikami szkoły oraz opiekunami organizacji uczniowskich. Art. 3. Zasady klasyfikowania uczniów 1. Zarówno w gimnazjum, jak i liceum wprowadza się: a) klasyfikację śródroczną przed zakończeniem zajęć edukacyjnych pierwszego semestru. Za koniec pierwszego semestru uznajemy ostatni tydzień stycznia chyba, że przerwa między semestralna będzie w styczniu. Dotyczy to również klas maturalnych; b) klasyfikację końcoworoczną przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym; c) klasyfikacja klas maturalnych połowa semestru jak dla pozostałych klas i przed zakończeniem roku szkolnego dla klas maturalnych. 2. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia odpowiednio w skali pierwszego semestru i całego roku oraz sprowadza się do ustalenia zgodnie z art. 2 pkt 4 lit b i c właściwych ocen klasyfikacyjnych. 3. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna jest przeprowadzona odrębnie i niezależnie dla każdego z zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania, a oceną klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia z uwzględnieniem art.3 pkt Uczeń, który w określonym semestrze opuścił więcej niż połowę zajęć edukacyjnych nie może być klasyfikowany z tych zajęć według zasad art.3 pkt 2 i Uczeń, który nie jest klasyfikowany na koniec pierwszego lub drugiego semestru, nie może być także klasyfikowany na koniec roku szkolnego i może zdawać egzamin klasyfikacyjny obejmujący materiał programowy danego semestru. 6. Uczeń, nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego. 7. W razie nieobecności nieusprawiedliwionych zgodę na egzamin klasyfikacyjny może wyrazić Rada Pedagogiczna, jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) o taką zgodę proszą. 8. Egzamin klasyfikacyjny zdają również uczniowie, którzy: a) realizują indywidualny tok nauczania określony odrębnymi przepisami; b) spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie i terminie określonym w art Uczeń gimnazjum i liceum, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 11. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z tych przedmiotów, które są określone w szkolnym planie nauczania. 12. Tryb i termin egzaminów określone są w art. 5. Strona 4

5 13. Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum i trzeciej klasy liceum przystępują do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Zasady przeprowadzania egzaminu określa Centralna Komisja Egzaminacyjna zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 08 września 2006 roku Dz.U. Nr 199/2004 poz. Art. 4. Warunki promowania uczniów 1. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który: a) był na koniec roku szkolnego klasyfikowany ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania; b) uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej. Zapisane w art. 4 pkt 1 warunki odnoszą się także do uczniów kończących szkołę. 2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy wyższej a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum i liceum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są zgodne ze szkolnym planem nauczania, i realizowane w klasie programowo wyższej. 4. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał w nauce średnią co najmniej 4,75 i otrzymał ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą. Art.5. Egzamin poprawkowy 1. Egzamin lub egzaminy poprawkowe, których możliwość zdawania określa art.3,pkt 10, składają się z części pisemnej i części ustnej. Wyjątkiem są egzaminy poprawkowe z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) i wychowania fizycznego, które są jednoczęściowe i mają formę ćwiczeń praktycznych. 2. Szczegółowy tryb przeprowadzania określonego egzaminu ustala właściwa komisja egzaminacyjna. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel przedmiotu. 3. Komisja egzaminacyjna jest powoływana przez dyrektora szkoły w składzie: a) przewodniczący komisji, którym jest dyrektor szkoły lub jego zastępca, b) egzaminator, którym jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) członek komisji, którym jest nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub z innych zasadnych przyczyn. 5. W uzasadnionych przypadkach w skład komisji egzaminu poprawkowego może być powołany nauczyciel zatrudniony w innej szkole. Powołanie takie odbywa się w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły. 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który musi zawierać: Strona 5

6 a) przedmiot egzaminu i nazwisko egzaminowanego ucznia; b) termin egzaminu i czas jego trwania; c) skład komisji egzaminacyjnej; d) wynik egzaminu z podkreśleniem oceny ustalonej przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia wraz z pytaniami egzaminacyjnymi 7. Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego, jest jego ostateczną oceną klasyfikacyjną. 8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Termin ten powinien przypadać w ostatnim tygodniu ferii letnich i musi być ogłoszony co najmniej dwa tygodnie wcześniej z potwierdzeniem przyjęcia wiadomości przez zainteresowanego ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna). 9. Uczeń, który z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona choroba zaświadczenie lekarskie) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do 30 września. Art. 6. Egzamin klasyfikacyjny 1. Egzamin klasyfikacyjny z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych przeprowadza się w sytuacjach określonych w art. 3 pkt i Termin lub terminy egzaminów klasyfikacyjnych ustala dyrektor szkoły, uzgadniając to z zainteresowanym uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 3. Przed egzaminem klasyfikacyjnym określonym w art.3 pkt 7 uczeń powinien otrzymać, co najmniej na miesiąc przed terminem egzaminu, pisemnie sformułowany zakres zagadnień (tematów) egzaminacyjnych. 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i części ustnej. Wyjątkiem są egzaminy klasyfikacyjne z plastyki, muzyki i informatyki (techniki) i wychowania fizycznego, które są jednoczęściowe i mają formę ćwiczeń praktycznych. 5. Szczegółowy tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala komisja egzaminacyjna powołana prze dyrektora szkoły w trzyosobowym składzie: przewodniczący komisji, którym jest dyrektor szkoły lub jego zastępca; egzaminator oraz członek komisji, którymi są nauczyciele prowadzący w szkole odpowiednie zajęcia edukacyjne. 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który musi zawierać: a) przedmiot egzaminu i nazwisko egzaminowanego ucznia; b) termin egzaminu i czas jego trwania; c) skład komisji egzaminacyjnej; d) wynik egzaminu z podkreśleniem oceny ustalonej przez komisje. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o ustalonych odpowiedziach ucznia oraz zakres zagadnień (tematów) egzaminacyjnych przekazanych uczniom, zgodnie z art. 6 pkt Uczeń, który uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego w trybie i terminie określonym w art. 5. Strona 6

7 8. Uczeń, który z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym w wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 9. Uczeń ma prawo do obecności rodziców lub prawnych opiekunów ( w charakterze obserwatorów) w trakcie zdawania egzaminu klasyfikacyjnego Art. 7. Egzamin sprawdzający 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają ze końcoworoczna ( śródroczna ) ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane najpóźniej w dniu posiedzenia Rady Klasyfikacyjnej. 2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (śródroczna) ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: a) w przypadku końcoworocznej (śródrocznej) oceny z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala końcoworoczna (śródroczną) oceną z zajęć edukacyjnych; b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 3. W skład komisji w przypadku końcoworocznej (śródrocznej) oceny z zajęć edukacyjnych wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. 4. Nauczyciel, o którym mowa w ust.1 ppkt. c może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 5. Ustalona przez komisję końcoworoczna (śródroczna) ocena jest ostateczna. 6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności, w przypadku końcoworocznej (śródrocznej) oceny z zajęć edukacyjnych: skład komisji; termin sprawdzianu; zadania sprawdzające; wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 7. Do protokołu, o którym mowa w ust. 6 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Strona 7

8 Art. 8. Okoliczności procesu oceniania i klasyfikowania 1. Wszystkie oceny wystawione uczniom są jawne zarówno dla niego, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów): a) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, a także protokoły egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na ich prośbę. b) Na miesiąc przed wystawieniem śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel informuje uczniów, a wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie o przewidzianych ocenach niedostatecznych. Rodzice zobowiązani są do osobistego stawienia się u wychowawcy i podpisania informacji o grożącej ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu. c) Jeżeli nauczyciel w wyznaczonym terminie przed klasyfikacją nie wystawił przewidywanej oceny niedostatecznej, a uczeń w ciągu tego miesiąca wykazał się lekceważącym stosunkiem do przedmiotu i otrzymywał oceny niedostateczne, to nauczyciel ma prawo wstawić ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku szkolnego. d) Na zakończenie semestru i roku szkolnego nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany poinformować uczniów o wystawionej ocenie końcowej ze swojego przedmiotu, a wychowawca o ocenie z zachowania. e) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel powinien uzasadnić każdą ocenę, jaką wystawił temu uczniowi. Uzasadnione i skomentowane powinny być w szczególności śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne, oceny pisemnych prac kontrolnych oraz oceny zachowania. f) Wszelkie wątpliwości rodziców dotyczące wystawianych ocen mogą być wyjaśniane tylko w obecności nauczyciela uczącego. g) Jeżeli klasyfikacja śródroczna wskazuje, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub istotnie utrudnia kontynuowanie nauki w klasie, szkoła stwarza uczniowi, w miarę swoich możliwości i po rozpoznaniu celowości pomocy, szansę uzupełnienia braków. h) Wychowawcy są zobowiązani do poinformowania rodziców o notorycznym unikaniu przez ucznia prac klasowych i sprawdzianów pisemnych, co zgodnie z regulaminem WSO może być główną przyczyną uzyskania tylko oceny dopuszczającej. 2. Na podstawie orzeczenia PPP uczeń może otrzymać pomoc w takich formach jak: a) doraźne konsultacje z nauczycielem poszczególnych zajęć edukacyjnych; b) uwzględnianie w procesie nauczania uczenia się jego potrzeb wynikających z dysfunkcji c) pomoc koleżeńską organizowaną przez wychowawców w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych; d) zespoły wyrównawcze, w których uczestnictwo ucznia jest obowiązkowe; e) udział w zajęciach wyrównujących braki edukacyjne; 3. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o: a) wymaganiach edukacyjnych związanych z realizowanym programem nauczania; b) sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; c) kryteriach oceniania tych osiągnięć; d) zasadach klasyfikacji i promocji. Odpowiedniej informacji o wymogach i zasadach oceniania zachowania udziela wychowawca klasy. 4. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których poradnia psychologiczno pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna Strona 8

9 stwierdziła pisemnie specyficzną trudność uczenia się i określony deficyt rozwojowy. Dotyczy to także tych uczniów, którzy zakwalifikowani zostali do zespołów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 5. Wychowawca i pedagog szkolny powinni informować nauczycieli poszczególnych przedmiotów o przyczynach niepowodzeń dydaktyczno-wychowawczych uczniów. 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki-jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi-należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Same osiągnięcia ucznia i ich bezwzględny poziom mają dla oceny znacznie drugoplanowe. 7. W przypadku opuszczenia przez ucznia ponad 50% zajęć w semestrze z danego przedmiotu wychowawca klasy na wniosek nauczyciela uczącego informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności zdawania egzaminu klasyfikacyjnego. 8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być, na czas określony, zwolniony z zajęć wychowania fizycznego: a) decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnej opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach; b) w razie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony ; c) zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego nie ma negatywnego wpływu na promocję ucznia. 9. Uczeń może być w semestrze jeden lub dwa razy nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Fakt ten nie ma wpływu na ocenę końcową. 10. Zgłoszenie nieprzygotowania po wywołaniu do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej. 11. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji: a) raz w semestrze, gdy zajęcia z danego przedmiotu są realizowane w wymiarze jednej godziny tygodniowo, b) dwa razy w semestrze, gdy zajęcia z danego przedmiotu są realizowane w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo. 12. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i czerwcu. 13. W klasach pierwszych (liceum i gimnazjum) we wrześniu stosuje się 2 tygodniowy okres ochronny nie stawia się ocen niedostatecznych. W tym okresie nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzenia testów diagnozujących 14. Na tydzień przed roczną klasyfikacją nie przeprowadza się prac klasowych. 15. Jeżeli przedmiot realizowany jest jedną godzinę w tygodniu ocenę semestralną wpisujemy co najmniej z czterech ocen cząstkowych (minimum dwie prace pisemne). 16. Oceny cząstkowe wystawiane są rytmicznie z uwzględnieniem wszystkich form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. 17. Wyklucza się tzw. poprawianie oceny z przedmiotów na koniec semestrów. 18. Uczeń reprezentujący szkołę w olimpiadach i konkursach ma prawo do zwolnienia z zajęć lekcyjnych (ilość dni ustala wychowawca klasy i nauczyciel prowadzący). 19. Uczeń taki nie zalicza prac klasowych, sprawdzianów, które odbyły się podczas jego nieobecności. 20. Uczeń ma prawo poprawić tylko raz ocenę niedostateczną z prac klasowych zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej w pierwszym terminie, pisze w terminie uzgodnionym z nauczycielem, bez możliwości poprawy. W ciągu tygodnia po powrocie do szkoły, uczeń uzgadnia termin z nauczycielem Strona 9

10 Art.9. Tryb wystawiania i kryteria ocen z zachowania 1. Ocena z zachowania wyraża opinię o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i środowiska, postaw wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób. 1a. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010roku uczniowie gimnazjum mają obowiązek uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest uwzględniany przy wystawieniu oceny z zachowania. Działania projektowe zawarte są w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 4 2. Uczeń gimnazjum i liceum powinien: a) godnie i z szacunkiem odnosić się do hymnu i symboli narodowych; b) swoim zachowaniem nie przeszkadzać i nie szkodzić innym; c) nie hałasować, do szkoły wchodzić i wychodzić z niej spokojnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa; d) w drodze do szkoły i ze szkoły przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i bezpiecznego poruszania się po jezdni; e) w sposób odpowiedzialny korzystać z mienia szkoły, dbając o wspólne dobro (książki z biblioteki, sprzęt klasowy, pomoce naukowe, urządzenia szkolne itp.); f) dbać o dobrą opinię szkoły, nie tylko na jej terenie; g) troszczyć się o środowisko naturalne człowieka i nie przyczyniać się do jego dewastacji; h) zapracować na pozytywną opinię o sobie oraz nigdy nie zapominać o tym, że wymaga to stałej samokontroli i wewnętrznej dyscypliny, np. systematyczne odrabianie prac domowych; i) szanować zdrowie swoje i innych, nie palić papierosów, nie spożywać napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych, dbać o higienę osobistą; j) dążyć do osiągania lepszych ocen i poszerzania swojej wiedzy (np. w kołach zainteresowań); k) pomagać uczniom, którzy tej pomocy potrzebują; l) nie narażać siebie na negatywne uwagi nauczycieli, pracowników szkoły, podczas rozmowy z osobami dorosłymi nie trzyma rąk w kieszeniach i nie podpiera się i nie prowokować kolegów do niewłaściwych zachowań; m) na terenie szkoły i poza nią zachowywać się kulturalnie, pamiętając np. o nie używaniu wulgarnych słów; n) usprawiedliwiać nieobecności i spóźnienia w ciągu tygodnia; o) uczestniczyć aktywnie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych; p) być współpartnerem wychowawcy i nauczycieli, chętnie pomagać w organizowaniu lekcji i innych wspólnych zajęć; q) odważnie wyrażać swoje opinie na temat spraw dziejących się wokół niego i włączać się w życie szkoły; r) respektować decyzje dyrekcji i Rady Pedagogicznej; s) szanować innych, swoich kolegów oraz samego siebie, postępując zawsze godnie, honorowo i zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami; t) obowiązkiem ucznia jest nosić identyfikator szkolny; u) zabrania się używania na zajęciach lekcyjnych telefonów komórkowych; v) zabrania się uczniom leżenia pod ścianami na podłodze, siadania na schodach. Strona 10

11 3. Obowiązkiem każdego ucznia gimnazjum i liceum jest uczęszczanie do szkoły w stroju szkolnym kompletnym. a) Uczniowie noszą stórj skromny, schludny i estetyczny, bluzki dziewcząt zasłaniają: piersi, ramiona i brzuch. Spódniczki i spodenki mają przyzwoitą długość b) uczniowie gimnazjum i liceum zobowiązani są do noszenia identyfikatora ze zdjęciem; c) uczniowie na terenie szkoły nie zakładają kapturów i czapek; d) strojem galowym uczniów Zespołu Szkół Nr 4 in. K. K. Baczyńskiego we Włocławku jest: dla dziewcząt biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica dla chłopców biała koszula, granatowe lub czarne spodnie bądź garnitur e) strój na zajęcia w-f oraz zajęcia laboratoryjne określają przepisy BHP; f) nie noszenie stroju szkolnego jest podstawą do obniżenia uczniowi oceny ze sprawowania zgodnie z art. 9 WSO oraz 31 pkt 4 Statutu Szkoły 4. Obowiązkiem ucznia jest noszenie zmiennego obuwia (klapki, papcie). 5. Na początku roku szkolnego wychowawca jest zobowiązany jasno przedstawić uczniowi: a) kto i w jaki sposób proponuje ocenę z zachowania; b) jakie są kryteria poszczególnych ocen z zachowania; c) jakie są skutki ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania d) jaka jest możliwość poprawienia ustalonej oceny zachowania. 6. Ocenę z zachowania ustala wychowawca (uwzględniając samoocenę ucznia) wspólnie z zespołem uczniowskim na dwa tygodnie przed klasyfikacją. Jego obowiązkiem jest zasięgnięcie i uwzględnienie opinii nauczycieli uczących w danej klasie oraz opinii innych nauczycieli, pedagogów i pracowników szkoły. 7. Na ustalenie oceny z zachowania ogromny wpływ ma frekwencja ucznia. Honorowane będą jedynie usprawiedliwienia dostarczone przez ucznia do wychowawcy klasy w ciągu tygodnia. W przypadku nieprzestrzegania tego terminu nieobecności uważa się za nieusprawiedliwione. 8. Uczniowie niepełnoletni nie będą indywidualnie zwalniani z lekcji. W sytuacjach wyjątkowych uczeń opuszcza szkołę pod opieką rodzica (opiekuna). Uczniowie pełnoletni mogą być zwolnieni z lekcji za okazaniem pisemnej prośby rodziców (opiekunów). 9. Spóźnienia na pierwszą lekcję powyżej 15 minut traktowane jest jako nieobecność. 10. Szczegółowe kryteria śródrocznych i końcoworocznych ocen z zachowania dla przyjętej w art. 2 pkt. 7 skali oceniania są następujące: ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe warunki: a) podporządkowuje się zarządzeniom i zaleceniom dyrekcji szkoły; b) szanuje symbole narodowe; c) jest w bardzo dużym stopniu zaangażowany w prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska; d) jest pilny w nauce, systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych i aktywnie w nich uczestniczy; e) jest sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków; systematycznie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się na zajęcia, usprawiedliwia wszystkie nieobecności w wyznaczonym terminie; f) cechuje go wysoka kultura osobista zarówno w szkole jak i poza nią, zawsze jest taktowny w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły; g) okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły; Strona 11

12 h) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów; i) dba o zdrowie i higienę, nie ulega nałogom; j) nie używa wulgarnego słownictwa; k) nosi strój szkolny (art.9 pkt.3) i zmienne obuwie (art.9 pkt.4) oraz identyfikator l) aktywnie pracuje w Samorządzie Uczniowskim lub innych organizacjach i kołach zainteresowań działających na terenie szkoły m) ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione, nie spóźnia się na lekcje. n) podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń w gimnazjum aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji, wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością, wspomagał członków zespołu, wykazał się umiejętnością dokonania samooceny i wyciągania wniosków. ocenę bardzo dobrą: otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie z poniższych warunków: a) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w ppkt a - k na ocenę wzorową; b) zachowuje się kulturalnie wobec osób dorosłych i kolegów, otrzymał nie więcej niż jedną uwagę za niestosowną postawę; c) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 6 godzin lekcyjnych; d) w ciągu semestru spóźnił się na zajęcia nie więcej niż 3 razy. e) podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń gimnazjum był aktywnym uczestnikiem zespołu, a jego współpraca z pozostałymi uczniami zespołu i nauczycielem była rzeczowa. ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do ustalania innych ocen z zachowania otrzymuje uczeń, który : a) przestrzega zarządzeń dyrekcji i wypełnia polecenia wychowawcy; b) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów; c) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków; d) nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i minia kolegów; e) nie prowokuje konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; f) nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych kolegów; g) w ciągu okresu nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 5 razy i nie ma więcej niż 12 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych; h) szanuje symbole narodowe, i) ubiera się w kompletny strój szkolny, j) podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń gimnazjum właściwie wypełniał swoje zadania, pozytywnie reagował na uwagi opiekuna projektu, współpracował z pozostałymi członkami zespołu. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w ciągu roku szkolnego w sposób częściowy realizuje kryteria na ocenę,,dobrą zawarte w podp. a i, ale zdarzają mu się pojedyncze uchybienia w odniesieniu do tych wymagań; może mieć więcej niż 5 spóźnień i liczbę nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych do 18 i trzykrotny brak kompletnego stroju szkolnego. Podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń gimnazjum wypełniał swoje obowiązki, zdarzało mu się jednak nie wywiązywać z przyjętych zadań. Strona 12

13 ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który dopuścił się przynajmniej jednego z wykroczeń z ppkt. a-g a) opuścił do 35 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia; b) często i celowo spóźnia się na lekcje; c) lekceważy obowiązki szkolne; d) jest niegrzeczny, arogancki wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów; e) dewastuje mienie szkolne lub społeczne; f) na skutek własnego zaniedbania nie wykorzystuje swoich uzdolnień i możliwości; g) lekceważąco odnosi się do symboli narodowych; h) uczeń nie może mieć więcej niż 5 razy brak kompletnego stroju szkolnego i) podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń gimnazjum często zaniedbywał swoje obowiązki, odmawiał współpracy z członkami zespołu, jego wkład w realizację projektu był minimalny. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych, a przy tym cechuje go chociażby jedna spośród poniższych sytuacji: a) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska; b) bierze udział w bójkach, kradzieżach; c) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; d) dewastuje mienie szkolne lub społeczne za w/w czyny pobierane będą od uczniów świadczenia pieniężne; e) stosuje wyłudzenia, zastraszenia; f) działa w nieformalnych grupach gangach, sektach; g) wchodzi w kolizje z prawem; h) w okresie ma więcej niż 35 godzin nieusprawiedliwionych. i) notorycznie nie nosi kompletnego stroju szkolnego j) uczeń gimnazjum nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego lub nie brał udziału w jego realizacji. 11. Oceny z zachowania końcoworoczne są ocenami uwzględniającymi zachowanie ucznia w całym roku szkolnym. 12. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z zajęć edukacyjnych 13. Tryb odwołania od oceny z zachowania a) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane najpóźniej w dniu posiedzenia Rady Klasyfikacyjnej. b) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny z zachowania ustala roczną ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równowagi głosów decydujący głos ma przewodniczący komisji. Strona 13

14 c) W skład komisji w przypadku rocznej oceny z zachowania wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, pedagog, psycholog przedstawiciel samorządu uczniowskiego przedstawiciel rady rodziców, ustalona przez komisję roczna ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Art. 10. Postanowienia końcowe: 1. Wychowawcy są zobowiązani na początku roku szkolnego do zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2. Regulamin znajduje się w czytelni, bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły, u wychowawcy. Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespół Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku w dniu 15 kwietnia 2011 roku. Strona 14

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo