SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

2 Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły, jak również po uwzględnieniu zaleceń z raportu pracy pedagogów w Szkolnym Programie Profilaktyki w roku szkolnym 2014/2015 szczególny nacisk położono na: przeciwdziałanie uzależnieniom, zwłaszcza na uzależnienie od palenia papierosów (m.in. realizacja programu Znajdź właściwe rozwiązanie, happening Witaminy zamiast nikotyny ). Mając na uwadze walkę z nałogiem palenia wśród uczniów oraz z powodu częstego nieradzenia sobie w sytuacjach trudnych działania profilaktyczne będą również zmierzały do budowania silnej osobowości wychowanka, bo tylko uczeń o silnej osobowości będzie potrafił oprzeć się negatywnym wpływom środowiska np. używki,wagary, itp. (realizacja m.in. programu Nasze spotkania ). Uwzględniając wytyczne Ministra Edukacji w szkole nadal prowadzona będzie profilaktyka agresji i przemocy. Rok został również nazwany Rokiem Szkoły Zawodowców, więc już na etapie gimnazjum powinniśmy zacząć budzić aspiracje życiowe naszych wychowanków, poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych służących samopoznaniu ( jaki jestem, moje mocne i słabe strony, moja rola w grupie, moje talenty i marzenia, jaki mam temperament, moje zainteresowania ) oraz poznaniu własnego potencjału edukacyjnego i zawodowego. Jedynie człowiek dobrze znający siebie może osiągnąć szczęście- bo wie, do czego dąży i czego potrzebuje- oraz sukces- bo zna swoje silne i słabe strony, możliwości i aspiracje. (Magdalena Goetz- Jak dobrze znam siebie? w: Głos Pedagogiczny wrzesień 2014).

3 Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielenia wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Działania profilaktyczne prowadzą do ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych młodzieży oraz wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i tworzy spójną całość z programem wychowawczym szkoły. Jego realizacja jest zadaniem dla każdego nauczyciela. Cele Szkolnego Programu Profilaktyki Zapobieganie patologiom w zachowaniu uczniów tj. przemocy, agresji, wagarowaniu i właściwe reagowanie w chwili pojawiania się takich zachowań. Ochrona uczniów przed uzależnieniami (kontaktem z używkami), które hamują bądź zakłócają ich rozwój. Promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Motywowanie uczniów do nauki. Ukształtowanie jednostki dojrzałej i odpowiedzialnej za swoje czyny. Nabywanie umiejętności właściwego reagowania w kontaktach z osobami obcymi, nieznajomymi oraz przedmiotami niebezpiecznym Spodziewane efekty: uczniowie nauczą się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia siebie i innych ludzi, wzrośnie wiedza wśród uczniów na temat uzależnień oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zetknięcia się z używkami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami, uczniowie będą sami promować zdrowy i aktywny styl życia w środowisku, młodzi ludzie będą mieli większą motywację do nauki oraz będą uzyskiwać lepsze wyniki w nauce.

4 Treści Szkolnego Programu Profilaktyki Dział I- Przemoc, agresja, niska kultura osobista. Zapobieganie działaniom autodestrukcyjnym u uczniów. Dział II- Alkohol, nikotyna, narkotyki, substancje psychoaktywne. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Dział III- Bezpieczeństwo moje i innych. Dział IV- Słabe wyniki w nauce Dział V- Problemy związane z wczesną inicjacją seksualną wśród młodzieży

5 Dział I PRZEMOC, AGRESJA, NISKA KULTURA OSOBISTA ZAPOBIEGANIE DZIAŁANIOM AUTODESTRUKCYJNYM U UCZNIÓW Czynniki ryzyka: nacisk kolegów, uległość wobec grupy, niskie poczucie własnej wartości, zachowania autodestrukcyjne u uczniów agresja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne. Cel główny: Działania wychowawczo- opiekuńcze związane z zapobieganiem zachowaniom agresywnym i aktom przemocy oraz podniesieniem kultury osobistej ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowa Zadania: przeciwdziałanie zjawiskom przemocy psychicznej i fizycznej w grupie rówieśniczej, od dorosłych i w rodzinie; uczenie sposobów obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną, agresją słowną czy izolowaniem; zwiększenie poczucia własnej wartości ucznia oraz kształtowanie szacunku dla własnego życia i zdrowia; radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi; kształtowanie postaw empatii, reagowania na akty przemocy; stworzenie właściwego klimatu szkoły zaufania w klasie, szkole; uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi, nauczenie ich tolerancji, poszanowania praw i godności człowieka; rozwijanie w uczniach przynależności do grupy, która kieruje się normami i zasadami uważanymi powszechnie za etyczne; przeciwdziałanie dyskryminacji jednostki. Formy realizacji: Działania Jasne formułowanie zasad zachowania w społeczności uczniowskiej- opracowanie klasowych kontraktów dotyczących eliminacji zachowań agresywnych Wyciąganie konsekwencji za postępowanie niezgodne z zapisami zawartymi w WSO zachowania. Zajęcia wychowawcze na temat radzenia sobie z agresją własną i cudzą, stresem, konfliktami i sytuacjami trudnymi, dyskryminacji jednostki. Wulgaryzmy...- czy na pewno bez konsekwencji? - pogadanka Konkurs plastyczny- Stop przemocy! Wskazywanie uczniom miejsc wsparcia poza szkołą (m. in. telefony zaufania, punkty

6 konsultacyjno- psychologiczne i psychoterapeutyczne) Zorganizowanie spotkania uczniów ze specjalistą ds. postępowania w sprawach nieletnich- ukazanie konsekwencji zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami. Bieżąca analiza nieodpowiednich zachowań uczniów i przypadków dyskryminacji jednostki (w ramach prac zespołu wychowawczego). Szkolenie RP w ramach WDN lub warsztaty w ramach zespołów przedmiotowych na temat zjawiska przemocy i agresji wśród młodzieży. Mobilizowanie do skutecznej i efektywnej współpracy w celu jak najszybszego przepływu informacji dotyczącej uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej. Zapoznanie rodziców ze Szkolnym Programem Profilaktyki. Ścisła współpraca z rodzicami w celu jak najszybszego zdiagnozowania stanów emocjonalnych uczniów, przejawów społecznego wykluczenia. Zapoznanie rodziców z możliwością uzyskania pomocy i wsparcia przez instytucje wspierające rodzinę. Dział II ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI, SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE, PROMOWANIE AKTYWNEGO I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Czynniki ryzyka: moda na branie, palenie i picie; brak umiejętności zachowań asertywnych; łatwość dostępu do środków uzależniających i psychoaktywnych tzw dopalaczy. Cel główny: Działania wychowawczo- opiekuńcze związane z zapobieganiem uzależnieniom oraz propagowaniem zdrowego stylu życia. Zadania: Wspomaganie rozwoju osobowości młodego człowieka poprzez m. in. tworzenie pozytywnego obrazu siebie, bo tylko jednostka o silnej osobowości będzie mogła skutecznie oprzeć się negatywnym wpływom środowiska. Rozwijanie umiejętności asertywnych zachowań, uczenie asertywnej odmowy. Promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów, wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu. Stawianie sobie pozytywnych celów życiowych i konsekwentne dążenie do nich. Zachęcanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu do czasu pełnoletności. Dostarczenie informacji o zgubnym wpływie alkoholu, nikotyny i innych środków uzależniających. Formy realizacji: Działania Przeprowadzenie lekcji wychowawczych wspomagających rozwój osobowości ucznia oraz uczących sztuki asertywnego odmawiania. Dostarczenie uczniom wiedzy na temat konsekwencji brania, picia, zażywania dopalaczy. Przeciwdziałanie uzależnieniu od palenia papierosów (realizacja programu Znajdź właściwe rozwiązanie ) Zorganizowanie kampanii informacyjnej dotyczącej problemu uzależnienia od

7 papierosów (happening Witaminy zamiast nikotyny ) Obserwowanie zachowań uczniów podczas przerw, lekcji, zajęć pozalekcyjnych, dyskotek szkolnych. Zachęcanie uczniów do szeroko rozumianej aktywności- udziału w konkursach, zawodach sportowych, wolontariatu, rozwijania własnych zainteresowań, uczestnictwa w codziennym życiu szkoły. Prowadzenie zajęć na temat zdrowego stylu życia -realizacja zadań Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, programu edukacyjnego Trzymaj Formę!. Zachęcanie uczniów do codziennej aktywności fizycznej. Gromadzenie i udostępnianie nauczycielom materiałów nt. profilaktyki uzależnień. Mobilizowanie nauczycieli i rodziców do bycia wzorem zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Uświadomienie rodzicom konsekwencji, picia, palenia, zażywania substancji psychoaktywnych. Czynniki ryzyka: codzienny kontakt z osobami obcymi; Dział III BEZPIECZEŃSTWO MOJE I INNYCH przedmioty i substancje niebezpieczne w naszym otoczeniu; brak dostatecznej wiedzy nt. konieczności bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły, na lekcjach, przerwach itp.; Cel główny: Działania wychowawczo- opiekuńcze, których celem jest nabycie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktów z osobami obcymi lub niebezpiecznymi przedmiotami oraz rozumienie negatywnych skutków wagarowania. Zadania: Uczulenie na sprawy związane z bezpieczeństwem własnym i innych. Nabywanie umiejętności właściwego reagowania w kontaktach z osobami obcymi, nieznajomymi oraz właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach i umiejętność szukania pomocy u właściwych służb ratunkowych. Uczulanie na zachowanie bezpieczeństwa na drodze, w szkole, na zajęciach lekcyjnych oraz poznanie wybranych zasad udzielania pierwszej pomocy. Formy realizacji: Działania Rozmowy z uczniami na temat bezpiecznego zachowania się: na drodze, w budynku szkolnym, podczas przerw międzylekcyjnych, podczas gier i zabaw, na wypadek burzy, pożaru, nawałnicy, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi i środkami trującymi. Przekazywanie wiedzy na temat zachowania i właściwego reagowania na w sytuacjach niebezpiecznych dotyczących siebie i innych. Pogadanki na temat zachowania ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych.

8 Poznanie wybranych zasad udzielania pierwszej pomocy (nauka pierwszej pomocy osobie poszkodowanej). Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Przypomnienie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Uczulenie rodziców na istnienie zagrożeń występujących w najbliższym środowisku dziecka. Dział IV SŁABE WYNIKI W NAUCE Czynniki ryzyka: lenistwo; niska samoocena uczniów. wysoki poziom absencji. wagary. brak zainteresowania lekcjami niedostateczny nadzór ze strony rodziców, prawnych opiekunów Cel główny: Intensyfikowanie działań wychowawczo- profilaktycznych motywujących uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce oraz poprawiających frekwencję w szkole. Zadania: Ukształtowanie jednostki dążącej do osiągania coraz lepszych wyników w nauce. Zwiększenie motywacji do nauki oraz osiągania postawionego sobie celu. Uatrakcyjnianie lekcji poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania. Uświadomienie rodzicom i opiekunom ich znaczącej roli w procesie dydaktycznowychowawczym Pomoc w radzeniu sobie z trudnościami w nauce. Zapobieganie takim zjawiskom jak: wagary, awersja szkolna, uchylanie się od realizacji obowiązku szkolnego Formy realizacji: Działania Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach przedmiotowych, czytelniczych, sportowych, artystycznych. Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach kół zainteresowań umożliwiających zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Zamieszczenie w holu szkoły informacji o zajęciach pozalekcyjnych, czasie trwania, terminie spotkań. Stwarzanie okazji do zaprezentowania własnych umiejętności i zainteresowań (angażowanie w imprezach klasowych i szkolnych) Prezentowanie osiągnięć i dorobku artystycznego uczniów na szkolnych wystawach prac, dyplomów, pucharów itp. Monitorowanie absencji uczniów. Nagradzanie uczniów za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności. Budzenie aspiracji życiowych wychowanków poprzez prowadzenie zajęć służących samopoznaniu (np. Jaki jestem, moje silne i słabe strony, moje talenty i marzenia, jaki mam temperament, moje zainteresowania, moja rola w grupie ).

9 Dostarczenie materiałów na lekcje wychowawcze z cyklu Jak dobrze znam siebie? (m.in. Głos Pedagogiczny wrzesień 2014 s. 51) Poinformowanie rodziców o konsekwencji wagarowania oraz procedurach działania w przypadku uczniów wagarujących. Uczulenie rodziców na korzyści płynące z bliskiego kontaktu z dziećmi ( rozmowy, zainteresowanie problemami szkolnymi dziecka, zauważenie nawet drobnych sukcesów, właściwa motywacja, angażowanie w życie domowe). Dział V PROBLEMY ZWIĄZANE Z WCZESNĄ INICJACJĄ SEKSUALNĄ WŚRÓD MŁODZIEŻY Czynniki ryzyka: problemy związane z okresem dojrzewania; wczesna inicjacja seksualna- presja otoczenia w tym względzie; problemy związane z okresem dojrzewania; negatywne wzorce w mediach- ukazywanie miłości w krzywym zwierciadle. Cel główny: Działania wychowawczo- opiekuńcze związane z zapobieganiem wczesnej inicjacji seksualnej wśród młodzieży oraz uświadamianie konsekwencji z podejmowania takich zachowań. Zadania: Ukształtowanie jednostki dojrzałej i odpowiedzialnej za skutki wszelkiego działania oraz umiejącej oprzeć się naciskom otoczenia Uwrażliwienie na to, iż przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka w dziedzinie seksualnej jest krzywdzące. Pomoc w znalezieniu sposobów radzenia sobie z trudnościami okresu dojrzewania. Ukazywanie pozytywnych wzorców miłości dwojga ludzi ( film, literatura, sztuka) Formy realizacji: Działania 2. Pogadanka Dojrzewanie- jak sobie z tym radzić? 3. Lekcje wychowawcze na temat odpowiedzialności za drugą bliską osobę. 4. Warsztaty mające na celu kształtowanie umiejętności obrony wyznawanych wartościuczenie postawy asertywności i nie ulegania presji otoczenia 5. Gromadzenie ulotek i innych materiałów na zajęcia z uczniami. 6. Nasze dzieci dojrzewają- problemy z tym związane -warsztaty dla rodziców. Sposoby realizacji Treści Szkolnego Programu Profilaktyki w większości realizuje się na godzinach wychowawczych i poszczególnych przedmiotach. Można je realizować podczas szkolnego festynu, zajęć pozalekcyjnych, na wycieczkach i zajęciach terenowych. Nauczyciel sam decyduje o metodzie służącej do realizacji celu, przeważnie będą to zajęcia warsztatowe, pogadanki, dyskusje, burze mózgów. Formą realizacji będzie też propaganda wizualna, czyli gazetki informacyjne, plakaty, ulotki informacyjne, wystawy. Ewaluacja Ocenie poddawane będą następujące elementy:

10 realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych; występowanie czynników chroniących: więź z rodzicami, opieka dorosłych, zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, aktywność, ciekawość poznawcza, praktyki religijne, konstruktywna grupa rówieśnicza, autorytety. Oceny efektów realizacji SPP, obok bieżącego monitorowania, ankiet oraz samooceny przeprowadzanej przez zainteresowane podmioty dokonuje się w trakcie posiedzeń RP- podsumowujących.

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE 1. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572),

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo