Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny system oceniania Zasady oceniania i promowania uczniów Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia Nr 3/2010/2011

2 R o z d z i a ł 1. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umoŝliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. strona 2 / 22

3 4. 1. Nauczyciele na początku kaŝdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyŝszej niŝ przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku kaŝdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 2) warunkach i trybie uzyskania wyŝszej niŝ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Wszelkie wymagane prawem powiadomienia rodziców odbywają się w zasadzie na ogólnych zebraniach rodziców. 2. Powiadomienie uwaŝa się za skuteczne nawet wtedy, gdy rodzic nie stawił się na zebranie i nie skontaktował się ze szkołą przed zebraniem lub w przeciągu tygodnia od daty zebrania. 3. W szczególnych przypadkach nauczyciel moŝe podjąć decyzję o powiadomieniu pisemnym. Powiadomienie to przekazuje się uczniowi (wtedy rodzic ma obowiązek potwierdzenia odebrania powiadomienia własnoręcznym podpisem), wysyła pocztą lub dostarcza w inny sposób. 4. Gdy nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia powiadomienia rodziców odnotowuje ten fakt w dzienniku strona 3 / 22

4 6. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 7. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemoŝliwiające sprostanie tym wymaganiom Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych moŝliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/zwolniona. strona 4 / 22

5 9. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzęŝonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. 2. Zwolnienie moŝe dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania, tj. dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen, na świadectwie zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/zwolniona. strona 5 / 22

6 R o z d z i a ł 2. P R Z E D M I O T O W E O C E N I A N I E B I E ś Ą C E Ocenianie bieŝące ucznia obejmuje róŝne formy jego aktywności, w tym szczególnie: 1) odpowiedzi ustne, 2) zadania domowe, 3) prace klasowe, 4) sprawdziany 5) kartkówki, 6) aktywność, 7) prace zlecone przez nauczyciela 8) własne projekty uczniowskie. 2. Nauczyciel przedmiotu moŝe ustalić wagę oceny z kaŝdej z form aktywności ucznia. 3. Poziom opanowania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów określonych programem nauczania ocenia się w stopniach według następującej skali: STOPIEŃ SKRÓT LITEROWY OCENA CYFROWA celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst Skala ta moŝe być rozszerzona o dodatkowe znaki + lub przy ocenie. strona 6 / 22

7 5. Szczegółowe zasady oceniania bieŝącego ustala nauczyciel przedmiotu. 6. W klasach I-III szkoły podstawowej powyŝszej skali nie stosuje się, nauczycielwychowawca ustala w klasie indywidualną metodę oceniania postępów ucznia RozróŜnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 1) praca klasowa (sprawdzian) - obejmuje duŝe partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę klasyfikacyjną. Zasady przeprowadzania: a) uczeń ma prawo znać, z tygodniowym wyprzedzeniem, terminy prac klasowych, b) w ciągu jednego dnia moŝna przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niŝ trzy. PowyŜsza zasada nie obowiązuje, gdy praca klasowa została z przyczyn losowych lub za zgodą uczniów przeniesiona z wcześniej ustalonego terminu. 2) kartkówki - kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z jednej lub kilku stanowiących spójność tematyczną lekcji lub pracy domowej, wystawiane na ich podstawie oceny mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej, przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w ciągu 14 dni od ich napisania przez uczniów. 4. W przypadku nie przystąpienia do pracy klasowej z powodu nieobecności w szkole uczeń ma prawo (w razie nieobecności usprawiedliwionej) i - jeŝeli tak postanowi nauczyciel obowiązek (w razie nieobecności nieusprawiedliwionej) przystąpienia do analogicznego strona 7 / 22

8 sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia w inny sposób w ciągu dwóch najbliŝszych lekcji po zakończeniu okresu przewidzianego na uzupełnienie braków. 5. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zaleŝności od czasu trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie: 1) w pierwszym dniu po nieobecności, trwającej co najmniej tydzień, nie odrobić pisemnych prac domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości i uzupełniać materiał (wiadomości, zeszyty itp.) - w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości, 2) w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niŝ tydzień, uczeń jest zwolniony z odrobienia pisemnej pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału - wprowadzonego w trakcie tej nieobecności. 6. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godziny 18.00) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej / całodziennym wyjeździe. strona 8 / 22

9 R o z d z i a ł 3. K L A S Y F I K O W A N I E P R Z E D M I O T O W E Ustala się dla celów klasyfikacji podział roku szkolnego na semestry. 2. Klasyfikacja śródroczna oraz roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 3. Klasyfikacja śródroczna oraz roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ustalonej w paragrafie następnym. 4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w styczniu. Klasyfikację końcową przeprowadza się w czerwcu. Szczegółową datę posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej ustala dyrektor najpóźniej na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej w danym semestrze. W uzasadnionych przypadkach data ta moŝe być zmieniona za zgodą rady pedagogicznej Poziom opanowania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów określonych programem nauczania ocenia się w stopniach według następującej skali: STOPIEŃ SKRÓT LITEROWY OCENA CYFROWA celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 strona 9 / 22

10 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 3. Ocenę klasyfikacyjną wystawia nauczyciel przedmiotu Do 13 grudnia (klasyfikacja śródroczna) oraz do 13 maja (klasyfikacja roczna) nauczyciele przedmiotu informują wychowawcę o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. 2. Do 15 grudnia (klasyfikacja śródroczna) oraz do 15 maja (klasyfikacja roczna) wychowawca przekazuje informację rodzicom o ocenach z przedmiotów. 3. PowyŜsze terminy obowiązują takŝe w stosunku do oceny klasyfikacyjnej zachowania. 4. JeŜeli rodzic nie potwierdził podpisem otrzymania informacji o przewidywanych ocenach wychowawca zaznacza ten fakt w dzienniku. 4. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym: 1) na ocenę celująca: a) zakres wiadomości i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niŝ wymagania programowe, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ; b) zgodnie z wymaganiami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi treściami; wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela; c) samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób; strona 10 / 22

11 d) poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi; e) uczestniczenie i odnoszenie sukcesów pozaszkolnych w formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe); f) z wychowania fizycznego - wysoki, ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej, duŝe umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych; g) z przedmiotów plastyka i muzyka -poza wykraczającymi poza program wiadomościami i umiejętnościami uczeń powinien wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej twórczości (plastycznej lub muzycznej) 2) na ocenę bardzo dobrą: a) właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, samodzielne wyjaśnianie zjawisk, wykorzystywanie posiadanej wiedzy w praktyce, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie problemów (o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób; b) poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość wypowiedzi ustnych i pisemnych 3) na ocenę dobrą: a) poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz przy inspiracji nauczyciela - wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja; b) stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela; c) podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadowalającym, nieliczne usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana 4) na ocenę dostateczną: a) uczeń rozumie tylko najwaŝniejsze związki i powiązania logiczne między treściami; strona 11 / 22

12 b) poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych); c) przeciętny zasób słownictwa, język zbliŝony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi, niewielkie nieliczne błędy 5) na ocenę dopuszczającą: a) uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień; b) słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk; stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela; c) nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli; 6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie umoŝliwiają osiągnięcia sukcesu w dalszych etapach kształcenia, który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności Przy wystawianiu oceny nauczyciel kieruje się następującymi kryteriami ogólnymi: 1) zakres i jakość wiadomości, 2) rozumienie materiału naukowego, 3) posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami, 4) kultura przekazywania wiadomości, 2. Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki, informatyki brany jest pod uwagę w szczególności wysiłek ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. strona 12 / 22

13 6. Liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną, nie powinna być mniejsza niŝ Klasyfikacji rocznej moŝna dokonać równieŝ w przypadku nie przeprowadzenia klasyfikacji okresowej za pierwszy semestr (np. z powodu zmiany szkoły, licznych nieobecności), jeŝeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim semestrze, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego semestru zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyŝszej lub ukończenia szkoły. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin nadrobienia, a następnie zaliczenia materiału pierwszego okresu Uczeń moŝe nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeŝeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŝe zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna moŝe wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). strona 13 / 22

14 9. 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, moŝe zdawać egzamin poprawkowy. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna moŝe wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeŝeniem paragrafu następnego. 10. Uwzględniając moŝliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna moŝe jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyŝszej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem Ŝe te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyŝszej. 11. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum: 1) jeŝeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyŝszej roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niŝszych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyŝsze od oceny niedostatecznej. 2) jeŝeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu. strona 14 / 22

15 R o z d z i a ł 4. B I E ś Ą C E O C E N I A N I E Z A C H O W A N I A 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współŝycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły BieŜące ocenianie zachowania odbywa się co najmniej raz w ciągu semestru. 2. Dla ocenienia bieŝącego stosuje się punktację i skalę analogiczną, jak przy ocenieniu klasyfikacyjnym. strona 15 / 22

16 R o z d z i a ł 5. K L A S Y F I K A C J A Z A C H O W A N I A 1. Ocenę zachowania wystawia wychowawca. Ocena wystawiona przez wychowawcę klasy jest ostateczna, z zastrzeŝeniem przepisów dotyczących postępowania odwoławczego Zasadniczy wpływ na ocenę z zachowania mają kultura osobista ucznia, jego stosunek do obowiązków szkolnych oraz zaangaŝowanie społeczne. Wpływ na ocenę zachowania ucznia gimnazjum ma takŝe udział w realizowanym przez niego w danym roku projekcie edukacyjnym. 2. W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania decydują głównie: 1) uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło, 2) sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych osób, 3) stosunek do nauczycieli, innych osób pracujących w szkole i kolegów, 4) dbałość o kulturę słowa, taktowność, 5) dbałość o zdrowie swoje i innych, nie uleganie nałogom, 6) dbałość o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu ucznia, 7) poszanowanie mienia szkolnego. 3. W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych o ocenie z zachowania decydują przede wszystkim: 1) sumienność w nauce, pilność, samodzielność i wytrwałość w przezwycięŝaniu napotykanych trudności, 2) systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji, 3) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, 4) regularność uczęszczania na zajęcia szkolne, strona 16 / 22

17 5) troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych, 6) wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, 7) przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń, w tym regulaminów pracowni przedmiotowych. 4. W zakresie zangaŝowania społecznego o ocenie z zachowania decydują przede wszystkim: 1) uczestnictwo w pracach samorządu klasowego i szkolnego, 2) zaangaŝowanie w pracy organizacji społecznych działających na terenie szkoły oraz poza nią, 3) zaangaŝowanie w organizacji imprez i akcji organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią Ocena zachowania ucznia nie moŝe mieć wpływu na: 1) oceny z zajęć edukacyjnych, 2) promocję ucznia do klasy programowo wyŝszej lub ukończenie szkoły z zastrzeŝeniem punktu Rada pedagogiczna moŝe podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyŝszej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 3. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyŝszej, a uczeń klasy programowo najwyŝszej w danym typie szkoły nie kończy szkoły Zachowanie ucznia jest oceniane wg następującej skali: STOPIEŃ SKRÓT LITEROWY strona 17 / 22

18 wzorowy bardzo dobry dobry poprawny nieodpowiedni naganny wz bdb db pop ndp ng 2. W stosunku do uczniów klas I-III szkoły podstawowej stosuje się ocenę opisową. 3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po dokonaniu samooceny przez ucznia, konsultacji z innymi uczniami oraz nauczycielami. 4. Pomocniczą rolę przy wystawieniu oceny zachowania pełnić moŝe zestaw następujących kryteriów: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: a) zadowalająca frekwencja; od 0 do 4 punktów; b) ilość spóźnień; od 0 do 2 punktów; c) systematyka w odrabianiu zadań domowych; od 0 do 4 punktów; d) stopień przygotowania do zajęć; od 0 do 4 punktów; e) dbałość o przybory, sprzęt i rzeczy osobiste; od 0 do 4 punktów; f) uczestnictwo w kołach zainteresowań lub inne formy aktywności naukowej; od 0 do 4 punktów 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; a) wywiązywanie się z przydzielonych zadań; od 0 do 4 punktów; b) wykazywanie inicjatywy w podejmowaniu działań na rzecz klasy i szkoły; od 0 do 4 punktów; c) pełnienie funkcji w SU; od 0 do 4 punktów; d) praca w sekcjach SU; od 0 do 4 punktów; e) podejmowanie działań zmierzających do udzielenie pomocy innym; od 0 do 4 punktów; f) uczestnictwo w organizacja społecznych (PCK, ZHP, zespoły taneczne, muzyczne, kluby sportowe itp.) ; od 0 do 4 punktów; 3) dbałość o honor i tradycje szkoły; godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz; od 0 do 4 punktów; 4) dbałość o piękno mowy ojczystej; dbałość o kulturę słowa; od 0 do 4 punktów; strona 18 / 22

19 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; a) odpowiednie zachowanie podczas przerw; od 0 do 4 punktów; b) odpowiednie zachowanie na drodze do i ze szkoły; od 0 do 4 punktów; c) troska o stan własnego zdrowia; od 0 do 4 punktów; d) higiena osobista; od 0 do 4 punktów; 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; a) odpowiedni strój i wygląd do sytuacji; od 0 do 4 punktów; b) uczciwość w codziennym postępowaniu; od 0 do 4 punktów; c) zachowanie świadczące o poszanowaniu przyrody i wytworów pracy ludzkiej; od 0 do 4 punktów; 7) okazywanie szacunku innym osobom; a) odpowiednia postawa w stosunku do dorosłych; od 0 do 4 punktów; b) odpowiednia postawa w stosunku do rówieśników; od 0 do 4 punktów; 5. Wychowawca klasy dysponuje dodatkowo 6 punktami, które moŝe dodać lub odjąć. 6. ustalona suma punktów ulega konwersji na ocenę wg następującej skali: Liczba punktów Ocena zachowania 0-16 naganne nieodpowiednie p poprawne dobre bardzo dobre powyŝej 84 wzorowe 7. Uczniowie realizujący w danym roku (semestrze) projekt edukacyjny oceniani są dodatkowo przy zastosowaniu następujących kryteriów: 1) Wybranie tematu projektu od 0 do 5 punktów 2) Określenie celów i zaplanowanie etapów jego realizacji od 0 do 5 punktów 3) Wykonanie zaplanowanych działań od 0 do 10 punktów 4) Publiczne przedstawienie rezultatów projektu od 0 do 10 punktów 8. Uczeń otrzymuje ocenę za projekt tylko wtedy, gdy otrzyma chociaŝ 1 punkt za kaŝdą część realizacji. strona 19 / 22

20 9. Uczniowie realizujący w danym roku (semestrze) projekt edukacyjny oceniani są wg następującej skali: Liczba punktów Ocena zachowania 0-21 naganne nieodpowiednie p poprawne dobre bardzo dobre powyŝej 109 wzorowe 5. PowyŜsze kryteria stanowią pomoc przy wystawieniu oceny. Ostateczna ocena kaŝdorazowo jest wystawiana przez wychowawcę i moŝe się róŝnić od oceny wynikającej z przeliczenia wg powyŝszej tabeli. strona 20 / 22

21 R o z d z i a ł 6. W Y R Ó ś N I E N I A I N A G R O D Y Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyŝszej z wyróŝnieniem. 2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróŝnieniem, jeŝeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się takŝe roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 2. Uczniów gimnazjum osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji rocznej i frekwencji rada pedagogiczna moŝe dodatkowo wyróŝnić: 1) przyznając nagrodę ksiąŝkową lub rzeczową, 2) przyznając, w ramach posiadanych środków, jednorazowe stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. 3. Na wniosek nauczyciela prowadzącego przedmiot nagrodą moŝe zostać uhonorowany uczeń, który wyróŝnił się szczególnie pracą dodatkową w ramach danego przedmiotu (np. reprezentował szkołę na prezentacjach przedmiotowych, zawodach, konkursach itp.) strona 21 / 22

22 4. 1. Ucznia, który kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróŝnieniem oraz w czasie trwania nauki na danym etapie edukacyjnym kończył wszystkie klasy z wyróŝnieniem, honoruje się odznaką Złotej Tarczy. Fakt wręczenia złotej tarczy umieszcza się w księdze pamiątkowej. 2. Ucznia, który kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróŝnieniem oraz w czasie trwania nauki na danym etapie edukacyjnym ukończył jedną klasę z wyróŝnieniem, honoruje się odznaką Srebrnej Tarczy. Fakt wręczenia tarczy umieszcza się w księdze pamiątkowej. 3. Rodzice uczniów odznaczonych Złotą lub Srebrną Tarczą otrzymują od Dyrektora Zespołu list gratulacyjny. strona 22 / 22

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo