Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski"

Transkrypt

1 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna Pietras, Maciej Nowicki Tomasz Bergier, Jakub Kronenberg, Wojciech Rośkiewicz

2 Spis treści

3 Wprowadzenie Poniższy raport został przygotowany przez uczestników szkoły letniej Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju przeprowadzonej w Łodzi przez Funadcję Sendzimira, pomiędzy 3. a 23. lipca 2011 r. Jest on częścią większego projektu dotyczącego zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich, pokazującego praktyczne podejście do tej kwestii. Głównym celem Fundacji przy nawiązywaniu współpracy z partnerami biznesowymi było zapewnienie praktycznej nauki uczestnikom szkoły. Współpraca ta jest korzystna dla obu stron, ponieważ umożliwia uczestnikom zebranie odpowiedniego doświadczenia, a firmom uzyskanie świezego spojrzenia na swoją działalność. Głównym celem tego raportu jest dostarczenie Rekopolowi wskazówek dotyczących ulepszenia jego działań w sferze promowania i rozpowszechniania segregacji odpadów w małych miastach. Ponadto, dokonuje on pomiaru i wskazuje najważniejsze przyczyny obecnego stanu rzeczy oraz wskazuje działania możliwe do wykorzystania przy wdrażaniu strategi promocyjnej.

4 1. Opis działalności Rekopolu Organizacji Odzysku S.A Rekopol został założony 24 października 2000 r. przez polskich i zagranicznych producentów opakowań w celu realizacji ich celów statutowych wynikających z prawa krajowego oraz dyrektywy Unii Europejskiej nr 94/62/EC. Są to (od stycznia 2002): ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. W celu realizacji obowiązków wynikających z powyższych aktów prawnych, Rekopol koncentruje się na rozwijaniu ogólnokrajowego systemu zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych. Jest przy tym jedną z największych organizacji tego typu w Polsce. Jego udziałowcami jest 25 wiodących na rynku producentów produktów w opakowaniach, producentów opakowań oraz firm zajmujących się gospodarką odpadami, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Najważniejszym zadaniem Rekopolu jest zabezpieczenie interesów przedsiębiorców objętych ustawowym obowiązkiem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Usługi Organizacji są dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw zobowiązanych do recyklingu opakowań, w których wprowadzają swoje produkty do obrotu gospodarczego (z wyłączeniem opakowań substancji niebezpiecznych). REKOPOL aby zrealizować wspomniany obowiązek pozyskuje odpady z trzech systemów: współfinansuje zbiórkę selektywną (współpracuje z ponad 1000 gmin na terenie kraju) pozyskuje odpady generowane przez Przedsiębiorców współpracuje bezpośrednio z recyklerami i firmami zbierającymi odpady (ponad 200 firm). Organizacja dodatkowo zapewnia doradztwo w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi i współpacę przy programach z zakresu edukacji ekologicznej.

5 Rekopol wspiera również firmy komunalne prowadzące selektywną zbiórkę odpadów. Współpraca opiera się na porozumieniach zawartych z samorządami lokalnymi i zakładami komunalnymi i dotyczy wsparcia finansowego (Organizacja oferuje dopłaty do każdej tony selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych) oraz działań edukacyjnych. Współpraca ta zakłada: dodatkowe opłaty za dostarczone surowce recyklingowe, doradztwo odnośnie gospodarki odpadami i możliwości ich sprzedaży, wsparcie w zakresie edukacji ekologicznej i kampaniach zwiększających świadomość ekologiczną obywateli.

6 2. Prawodawstwo Unii Europejskiej dot. gospodarki odpadami Najważniejsze zasady europejskiego podejścia do gospodarki odpadami: 1. Zmniejszanie ilości opakowań polega na poprawie metod produkcji i nakłanianie konsumentów do wyboru produktów bardziej zielonych o mniejszej ilości opakowań. 2. Ponowne użycie - polega na wielokrotnym wykorzystywaniu opakowań do tych samych lub podobnych celów. 3. Recykling jeśli odpady nie mogą lub nie nadają się do ponownego użycia należy je przetworzyć. 4. Ulepszenie procesu składowania i monitoring jeśli to możliwe, odpady niezdatne do recyklingu lub ponownego użycia powinny zostać spalone przy jednoczesnym odzysku energii cieplnej. Wywóz i składowanie odpadów na wysypiskach może być zastosowany jedynie w ostateczności. W celu ulepszenia ochrony środowiska państwa członkowskie powinny podjąć środki w celu spełnienia powyższych wymogów w następującej kolejności: zmniejszanie ilości opakowań, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, odzyskiwanie energii cieplnej, składowanie. Niestety, dominujące w Polsce podejście do gospodarki odpadami powoduje, że są one powszechnie składowanie. Natomiast zmniejszanie liczby opakowań jest najrzadziej spotykaną praktyką, co stoi w sprzeczności z unijnymi dyrektywami. Dlatego też celem długookresowym jest zmniejszenie zużycia opakowań. Europejska Agencja Ochrony Środowiska określa redukcję źródłową, jako takie projektowanie, produkowanie, nabywanie i używanie materiałów, które przyczynia się do zmniejszenia ich ilości i toksyczności zanim zostaną uznane za odpady.

7 Aby zmniejszyć ilość odpadów w obiegu, Unia Europejska proponuje nowe zasady ich redukcji i selekcji: - do 2015 r. zbiórka selektywna powinna zostać upowszechniona przynajmniej dla takich materiałów jak: papier, metale, plastik,szkło, stal i aluminium, - do 2020 r. odsetek odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz innych źródeł, o ile nie różnią się od nich znacznie, przygotowanych do ponownego użycia powinien wzrosnąć do co najmniej 50% pod względem masy; - do 2020 r. odsetek odpadów przeznaczonych do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku, włączając w to ponowne napełnianie oraz używanie odpadów do zastępowania innych materiałów, powinien wzrosnąć do co najmniej 70% pod względem wagi.

8 3. Poruszana problematyka i analiza SWOT Obecnie Rekopol współpracuje z ok. 200 firmami komunalnymi działającymi na terenie ponad 1000 gmin. W tym rozdziale zostaną przedstawione najważniejsze przeszkody stojące na drodze rozpowszechnieniu segregacji odpadów w analizowanej klasie małych miast. Poniższy opis oraz analiza barier opiera się na informacjach dostarczonych przez Rekopol oraz wywiadzie przeprowadzonym wśród mieszkańców tych miejscowości. Głównym prolemem jest niska świadomość mieszkańców obszarów prowincjonalnych o sposobach odzysku odpadów. Zazwyczaj nie widzą oni sensu takich działań, podkreślając, że nikt nie dostarcza im odpowiednich informacji na ten temat ani też racjonalnych argumentów skłaniających do odzysku odpadów. Co gorsza, nawet ci, którzy zdają sobie sprawę z istotności tej kwestii, często nie wiedzą w jaki sposób odzyskiwać odpady. Źle je segregują lub też wrzucają do pojemników odpady niezdatne do odzyku. Kolejną ważną kwestią są negatywne przyzwyczajenia. Wiele osób po prostu nie zdaje sobie sprawy np. z konieczności zgniatania plastikowych butelek przed wyrzuceniem. W efekcie pojemniki na odpady zbyt szybko się zapełniają, a mieszkańcy narzekają na niską dostępność do nich. Bezwlędnie należy także oporać się z mitemjednej śmieciarki 1 i rozwinąć długookresowe programy edukacyjne, wpierające osoby segregujące i odzyskujące odpady. Dzięki temu wzmocniony zostanie także już istniejący potencjał ekologiczny. Analiza SWOT obecnej sytuacji gospodarki odpadami w małych polskich miastach Poniższa tabela przedstawia ocenę silnych i słabych stron programu segregacji odpadów w małych polskich miastach oraz opis szans i zagrożeń, które mogę mieć na niego znaczący wpływ. 1 Mit jednej śmieciarki przekonanie, że sortowane i niesortowalne śmieci trafiają do jednej śmieciarki i ulegają ponownemu zmieszaniu, w związku z tym sortowanie śmieci nie ma sensu.

9 Tabela 1: Analiza SWOT ANALIZA SWOT CECHY POZYTYWNE CECHY NEGATYWNE CECHYY WEWNĘTRZNE silne strony: dobrze rozwinięta sieć lokalnych partnerów (zakłady komunalne, przedsiębiorstwa recyklingowe), optymalizacja kosztów, długoterminowe zabezpieczenie wykonania programu, współpraca w tworzeniu lokalnego system zarządzania odpadami. słabe strony: wysokie koszty transportu (z uwagi na niską gęstość zaludnienia), mit jednej śmieciarki, pojedyncze działania edukacyjne zamiast długofalowych kampanii, słaba dostępność gospodarstw domowych do infrastruktury niezbędnej do segregacji odpadów, słaba promocja zasad zmniejszania zużycia i ponownego użycia opakowań. CECHY ZEWNĘTRZNE szanse: zachęty finansowe (publiczne i prywatne), poparcie władz i mediów, oparcie swych działań na regulacjach UE, pozytywne stosunek Polaków do idei recyklingu. zagrożenia: brak środków w budżetach samorządów terytorialnych, niska świadomość ekologiczna Polaków, niska znajomość metod zarządzania odpadami w społeczeństwie.

10 4.Grupy docelowe Analizując problem recyklingu w małych miastach i gminach, potencjalnie zainteresowane strony zostały podzielone na kilka grup. W stosunku do omawianego zagadnienia, członkowie społeczeństwa mogą zachowywać się odmiennie i w związku z tym sposoby wpływania na nich także się różnią. Podział został przedstawiony w poniższej tabeli. Tabela 2. Podział zainteresowanych stron względem projektu. Grupa docelowa Cechy charakterystyczne Mieszkańcy Dorośli Dzieci - odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczących gospodarstwa domowego (w tym dotyczące segregacji śmieci i domowego budżetu) - najważniejsza grupa pod względem wprowadzania zmian - wpływ na gospodarstwo domowe poprzez przenoszenie dobrych praktyk np. ze szkoły - łatwe do zaangażowania w projekt - grupa o specjalnym potencjale dla przyszłości - mogą ogrywać rolę w zachęcaniu mieszkańców do udziału w Władze lokalne i autorytety projekcie - możliwi sponsorzy imprez/kampanii - mogą ogrywać rolę w przekonywaniu mieszkańców o sensowności i istotności redukcji odpadów i recyklingu Firmy zajmujące się recyklingiem - najważniejszy organ zajmujący się recyklingiem - możliwi sponsorzy imprez/kampanii - organizatorzy recyklingu w regionie - możliwi organizatorzy segregacji odpadów i recyklingu w firmach Lokalne firmy - mogą odgrywać rolę w zachęcaniu mieszkańców - możliwi sponsorzy imprez/kampanii

11 - organizacja segregacji odpadów i recyklingu w gminie/mieście Zakłady komunalne - ogrywają rolę w przekonywaniu mieszkańców do zmniejszenia produkcji odpadów i ich segregacji - ważne źródło informacji, pomysłów, doświadczeń, dobrych Organizacje pozarządowe praktyk w edukacji ekologicznej - możliwa współpraca przy tworzeniu i realizacji projektów - pomoc w realizacji projektu poprzez rozprzestrzenianie informacji Lokalne media - rola edukacyjna (np. poprzez serię artykułów o segregacji odpadów i recyklingu) Rekopol pełni rolę głównego organizatora projektu i ma za zadanie ułatwić współpracę wyżej opisanych grup. Poniższy wykres przedstawia strukturę podmiotów w projekcie mającym na celu promowanie i rozpowszechnianie redukcji odpadów i segregacji w małych miejscowościach. Rycina 1 Intersariusze projektu promocji i zwiększania redukcji odpadów ich segregacji w małych polskich miastach.

12 Tabela 3 Interesariusze i ich role w projekcie redukcji ilości odpadów I ich segregacji. Na powyższym wykresie można łatwo zauważyć, że w podejmowanie decyzji dotyczących problemu odpadów zaangażowane są głównie władze lokalne, które mogą współdziałać z zakładami recyklingu i przedsiębiorstwami komunalnymi. Są to podmioty, z którymi Rekopol powinien współpracować w przypadku przepisów gospodarki odpadami/regulacjami na szczeblu lokalnym. W zakresie współpracy finansowej należałoby wziąć pod uwagę władze lokalne, firmy recyklingowe oraz przedsiębiorstwa komunalne, a także inne lokalne firmy, które chciałyby promować swój wizerunek jako firmy, które uznają znaczenie zrównoważonego rozwoju. Te firmy, które mogą zaoferować wsparcie finansowe, mogą stać się ważnymi partnerami w kampanii. Obok nich znajdują się dwie inne kategorie podmiotów - organizacje pozarządowe i lokalne media, które mogą ogrywać istotną rolę w podnoszeniu świadomości obywateli. Wszystkie te zainteresowane strony, wraz ze pozostałymi mieszkańcami, mają praktyczny wkład w projekcie. Wszyscy oni muszą rozumieć cel i znaczenie swoich działań, aby wspólnie działać na rzecz miasta bez odpadów.

13 5. Cele projektu segregacji odpadów w małych polskich miastach Głównym celem projektu jest zapewnienie długoterminowej edukacji dla społeczności małego polskiego miasta w okresie 12 miesięcy, w celu zwiększenia skuteczności kampanii. Jedynie długoterminowe działania mają szansę spowodować trwałe zmiany we wzorcu zachowań w społeczności. Świadomość mieszkańców i poziom ich wiedzy o segregacji odpadów wpływają na poziom selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych u źródła przez co mają wpływ na realizację obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizowanego przez Rekopol w imieniu przedsiębiorców. Cele szczegółowe promocja zmniejszenia generowania odpadów oraz ponownego ich użycia - ma to na celu zmniejszenie całkowitej ilości odpadów; podniesienie świadomości o konieczności sortowania odpadów; dostarczenie rzetelnych informacji na temat korzyści płynących z odzysku; poszerzenie wiedzy i umiejętności mieszkańców o sposobach segregacji odpadów zachęcenie ludzi do systematycznego sortowania; poprawa dostępności do infrastruktury selekcji odpadów w gospodarstwach domowych.

14 6. Kampania Proponowany program obejmuje zajęcia dla wszystkich grup interesariuszy i sugeruje sposób realizacji projektu. Po pierwsze muszą zostać przygotowane podstawy do jego realizacji. Obejmują one zaangażowanie lokalnych mediów i władz, a także poinformowanie społeczeństwa o nadchodzących wydarzeniach. Następnie, można przystąpić do realizowania imprez dla dorosłych mieszkańców oraz dzieci w szkołach. Projekt przewiduje również współpracę z lokalnymi firmami w celu wprowadzenia segregacji odpadów w przedsiębiorstwach, a także organizacji planu gospodarki odpadami z zakładem komunalnym. W poniższych podrozdziałach opisano proponowane działania i imprezy dla każdej z grup. 6.1 Back casting Back casting jest metodą planowania rozwoju. Początkowo, musi być zdefiniowana wizja - określanie celu. Następnie, następuje powrót do aktualnej sytuacji poprzez planowanie krok po kroku misji - co należy zrobić, aby zrealizować wizję. Tabela 4. Back casting 4) Co jest obecnie możliwe? <<<< 3) Jak można to osiągnąć? <<< 2) Opis idealnej przyszłości z wyobrażonymi przykładami << START 1) Wizja idealnej przyszłości < 1.Nawiązanie partnerstwa/ współpracy z władzami lokalnymi, zakładem komunalnym, szkołami itp. 2. Spotkania z partnerami. 3. Okrągły stół, spotkania z interesariuszami. 1. Zachęty finansowe i niefinansowe mogą wspierać zmianę obecnych nawyków. Niektóre bodźce mogą wspierać proces wprowadzenia wiedzy o segregacji do codziennej praktyki. 2.Byłoby łatwiej gdyby 1.Kontenery do segregacji odpadów rozmieszczone są w odległości maksymalnie 500 m od gospodarstwa domowego. 2. Mieszkańcy jako konsumenci zachowują się odpowiedzialnie. Świadoma społeczność lokalna, która zmniejsza całkowitą ilość odpadów i starannie sortuje śmieci - społeczność z przyjaznym dla użytkownika i skutecznym systemem zbiórki,

15 4. Badanie odpowiedniego rozmieszczenia kontenerów na segregowane odpady. 5. Zapewnienie większej liczby kontenerów. 6. Wprowadzenie zniżek dla mieszkańców segregujących odpady. 7. 3R warsztaty i kursy dla nauczycieli. 8. 3R warsztaty dla uczniów. 9. Konkursy dla uczniów. 10.Zajęcia terenowe dla uczniów. 11. Kampania od drzwi do drzwi. 12.Kampania publiczna Śmieć to pieniądz, Weź ze sobą lunch. 13. Imprezy rodzinne (pikniki, gry). 14. Imprezy otwarte - koncerty, wystawy ( Weekend mody ). 15 3R warsztaty edukacyjne dla pracodawców i menadżerów lokalnych firm. istniało nieformalne partnerstwo lokalnych podmiotów (władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi, szkołami, firmami oraz mediami. 3.Szkoły jako liderzy zmian powinny być mocno zaangażowane w projekt. Powinny prowadzać we własnej gospodarce odpadami zasadę 3R, przygotowywać nauczycieli by byli w tej dziedzinie lokalnymi liderami. Nauczyciel może przenieść swoją wiedzę i umiejętności na uczniów, a następnie uczniowie mogą wpływać na członków swoich rodzin. 4. Dorośli jako decydenci w gospodarstwie domowym powinni być objęci edukacją 3R w pracy, sąsiedztwie i w domu. Redukują ilość zużywanych opakowań oraz całkowitą ilość odpadów. 3. Mieszkańcy używają produktów w sposób zrównoważony - naprawiają stare, jeśli to tylko możliwe; dzielą niepotrzebne rzeczy z potrzebującymi ich ludźmi. 4. Odpady są poprawnie sortowane. Największa część odpadów podlega recyklingowi. sortowania i recyklingu odpadów. 6.2 Rozpoczęcie kampanii tworzenie środowiska zrównoważonego Celem Rekopolu jest znalezienie dowolnego kanału dostępu do lokalnych społeczności. Droga do osiągnięcia tego celu zależy od specyficznych warunków i okoliczności. Jednak niektóre ogólne postawy są wysoce zalecane.

16 Przy wprowadzaniu wszelkich projektów, ważne jest by mieć nie tylko ciekawą i dobrze przygotowaną treść, ale również by nawiązać współpracę z wydajną siecią partnerów. Ich głównym zadaniem jest pomoc w szerzeniu idei wśród grup docelowych, jak również tworzenie pozytywnej atmosfery wokół działań projektu. Ta technika prowadzi do ciepłego przyjęcia tych działań i ułatwia ich prowadzenie minimalizując niepotrzebne ryzyko. Na początku ważne jest nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami. Dzięki temu projekt uzyska stały kontakt ze społeczeństwem. Lokalne gazety są zazwyczaj często czytane w polskich miasteczkach, traktowane jako powszechne, tradycyjne formy komunikacji. Organizowanie kampanii informacyjnej we współpracy z mediami pozwala na wykorzystanie sprawdzonych kanałów komunikacji. Umieszczanie artykułów, raportów o konieczności segregacji odpadów w lokalnych gazetach jest niezbędne. Jednak informacje te powinny być wspierane przez zewnętrzne działania. Powinny być intrygujące, zachęcające do pogłębienia wiedzy. Lokalne media posiadają ogromny potencjał do wykorzystania. Przeprowadzenie konkursów dla czytelników angażujących ich wrażliwość na stan środowiska jest bardzo wskazane. Inny pomysł, który wydaje się doskonale pasować do projektu to zorganizowanie cyklicznego tygodnia zrównoważonego rozwoju. Warsztaty, dyskusje, wymiana odpadów na gadżety ekologiczne przejawiają tendencję do wdrażania metody nauki poprzez zabawę. Po drugie, jest wysoce zalecane, aby angażować w projekt lokalne informacyjne strony internetowe i portale społecznościowe. Tego typu media stanowią część codziennego życia młodych mieszkańców małych miasteczek. W ten sposób można upowszechniać nowe nawyki. Nawiązywanie bliskich stosunków, nawet jeśli mają się one rozwijać głównie w wirtualnym świecie, jest bardzo istotne. Aby mieć wpływ na kolejne pokolenia i zmianę ich zachowań na bardziej zrównoważone, oczywistym jest utrzymywanie z nimi ciągłego kontaktu.

17 Ponadto, Rekopol powinien ściśle współpracować z osobami publicznymi. W małych miastach i gminach najważniejsze z nich to: urzędnicy, księża, właścicieli sklepów itp. Są to ważne punkty lokalnej sieci kontaktów i są zazwyczaj czymś w rodzaju wzorca czy autorytetu, który mieszkańcy starają się naśladować. Zachęcanie ich do rozprzestrzeniania pomysłów Rekopolu może okazać się bardzo skuteczne. 6.3 Kampania w szkołach Projekt dla szkół podzielony jest na dwie części. W ramach pierwszej z nich, organizatorzy powinni zapewnić szkolenia dla nauczycieli, którzy mogą stać się partnerami i koordynatorami projektu w ich szkołach. Po utworzeniu sieci ekspertów, edukacja dzieci może być lepiej zorganizowana i efektywna. Zajęcia dla uczniów przygotowywane są według grup wiekowych i składają się z wykładów, warsztatów, zajęć w terenie i konkursów. Proponowana kampania dla szkół została oparta na dobrych praktykach kilku organizacji, takich jak Polska Zielona Sieć we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej Źródła ( Akademia 3R ), Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska ( Obiad wolny od śmieci ) czy też projekt Krakowskiego Zarządu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej ( Czysty Kraków- lepsze życie ). Przykłady dobrych praktyk opisano w załączniku. A. Szkolenia dla nauczycieli Założenia Grupa nauczycieli ze wszystkich szkół w gminie/regionie weźmie udział w szkoleniu w zakresie gospodarki odpadami, zmniejszenia produkcji odpadów, ich ponownego wykorzystania i recyklingu, ekologicznej świadomości i sposobów na kształcenie uczniów w swoich szkołach. Szkolenie składa się z wykładów na temat podstawowych zasad recyklingu, warsztatów na temat segregacji odpadów, organizacji zielonych punktów w szkołach i propozycji przykładowych scenariuszy lekcji.

18 Ogólny zarys szkolenia 1. Definicje i ogólne informacje na temat gospodarki odpadami w Polsce, polskiego i unijnego prawa, organizacji segregacji odpadów, ponownego ich wykorzystania oraz recykligu. 2. Warsztaty - 3R: jak zmniejszyć produkcję odpadów, zwiększyć ponowne ich wykorzystanie i recykling. 3. Opis programu edukacyjnego ( pakiety startowe ) B. Szkolenia dla uczniów Ta część opiera się na prowadzeniu wykładów, podczas których nauczyciele i przedstawiciele Rekopolu będą wyjaśniać dzieciom, czym jest recykling, dlaczego jest ważny, oraz co wszyscy ludzie mogą robić. Szkolenie obejmuje również zajęcia praktyczne - warsztaty, gry, konkursy, wycieczki. Ćwiczenia i wykłady tematyczne podzielone są na trzy grupy wiekowe: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną różne instrumenty, takie jak: ekologiczne gadżety (maskotki, breloki z surowców wtórnych, modele z papieru), zdjęcia, komiksy, gry planszowe. Program szkolenia z podziałem na grupy wiekowe. Szkoła podstawowa I Lekcje definicja odpadu; cykl życia odpadu (plansze, ekologiczny zegar - pokazujący czas rozkładu kilku rodzajów odpadów); wpływ odpadów na środowisko - zdjęcia zwierząt wplątanych w śmieci, dzikie wysypiska śmieci, itp.; zasada 3R - redukcji, ponownego wykorzystania, recyklingu odpadów;

19 recykling i segregacja. II Warsztaty segregacja odpadów Co do którego kosza (segregacja odpadów do prawdziwych kontenerów wykonana przez dzieci); zielona sztuka - drugie życie śmiecia. Dzieci będą wykonywały obrazy, rzeźby, trójwymiarowe modele ze zużytych materiałów przyniesionych z ich domów. Głównym celem tych warsztatów jest pokazanie, że odpady nie muszą być bezużyteczne i można je zmienić w piękne dekoracje. Warsztaty mogą być zakończone konkursem na najładniejszą pracę; ręcznie wykonane ulotki o 3R dla rodziców - dzieci będą tworzyć własny papier czerpany z odpadów makulaturowych i zapisywać informacje na temat recyklingu dla swoich rodziców. III Zajęcia w terenie wycieczka do lokalnej sortowani lub wysypiska śmieci - celem zajęć jest pokazanie dzieciom w jaki sposób zarządza się odpadami; wycieczka wokół szkoły polowanie na śmiecia" - podczas spaceru dzieci zostaną poproszone o obserwowanie okolicy i polowanie na porzucone śmieci i dzikie wysypiska; śniadanie na trawie te zajęcia mogą być zorganizowane na podwórku szkolnym. Dzieci zostaną zaproszone na drugie śniadanie. Wcześniej będą poproszone o przyniesienie o talerzy, sztućców z domu. Śniadanie może być początkiem dyskusji, jak można unikać wytwarzania odpadów w codziennym życiu. Gimnazjum I Lekcja definicja odpadu; cykl życia odpadu (plansze, ekologiczny zegar - pokazujący czas rozkładu kilku rodzajów odpadów);

20 wpływ odpadów na środowisko odpowiedzialność zanieczyszczających środowisko, ekologiczne i środowiskowe problemy związane z odpadami; zasada 3R - redukcji, ponownego wykorzystania, recyklingu odpadów; recykling i segregacja. II Warsztaty segregacja odpadów co do którego kosza (segregacja odpadów do prawdziwych kontenerów wykonana przez uczniów); quiz na temat segregacji i recyklingu; malowanie toreb - zrób własną wyjątkową torbę na zakupy zadanie na celu promować torby wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych plastikowych reklamówek. III Zajęcia terenowe wycieczka do lokalnej sortowani lub wysypiska śmieci - celem zajęć jest pokazanie dzieciom w jaki sposób zarządza się odpadami; śniadanie na trawie te zajęcia mogą być zorganizowane na podwórku szkolnym. Uczniowie zostaną zaproszeni na drugie śniadanie. Wcześniej będą poproszeni o przyniesienie o talerzy, sztućców z domu. Śniadanie może być początkiem dyskusji, jak można unikać wytwarzania odpadów w codziennym życiu. IV Konkurs Uczniowie mogą rywalizować w zbieraniu makulatury, zużytych baterii, butelek PET i wymieniać je na ekogadżety. Liceum I Lekcja definicja odpadu; cykl życia odpadu (plansze, ekologiczny zegar - pokazujący czas rozkładu kilku rodzajów odpadów);

21 wpływ odpadów na środowisko odpowiedzialność zanieczyszczających środowisko, ekologiczne i środowiskowe problemy związane z odpadami (moderowana dyskusja); zasada 3R - redukcji, ponownego wykorzystania, recyklingu odpadów; recykling i segregacja. II Warsztaty segregacja odpadów co do którego kosza? (segregacja odpadów do prawdziwych kontenerów wykonana przez uczniów); quiz na temat segregacji i recyklingu; malowanie toreb - zrób własną wyjątkową torbę na zakupy zadanie na celu promować torby wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych plastikowych reklamówek. szkolna debata Jakie są problemy z recyklingiem w Twojej gminie? III Zajęcia terenowe wycieczka do lokalnej sortowani lub wysypiska śmieci - celem zajęć jest pokazanie dzieciom w jaki sposób zarządza się odpadami; gra terenowa Strażnicy 3R - gra odbywa się w terenie. Polega na rozwiązywaniu w punktach kontrolnych zadań związanych z zasadą 3R, podczas przemieszczania się na oznaczonym obszarze. Niektóre z zadań mogą być związane z segregacją odpadów (punkty przy kontenerach do segregowanych odpadów), podejmowaniem decyzji w sklepie (jaki produkt wybrać by nie produkować zbyt dużo odpadów), rozwiązywanie rebusów itd. IV Konkursy Uczniowie mogą rywalizować w zbieraniu makulatury, zużytych baterii, butelek PET i wymieniać je na Eko- gadżety. Konkurs literacki: Mój pomysł na organizacje recyklingu w moim domu/gminie W edukacji i promocji recyklingu wśród dzieci bardzo ważne jest, aby podjęte działania były długoterminowe i różnorodne. Pojedyncze wykłady nie wystarczą, aby się zaszczepić

22 u dzieci świadomość ekologiczną. Konieczne uczenie w praktyce, czasem poprzez zabawę. Jeżeli recykling nie będzie się wiązał z nudą i nieprzyjemnym obowiązkiem, szanse na utworzenie poprawnych zachowań w przyszłości na pewno wzrosną. 6.4 Dorośli mieszkańcy Dorośli mieszkańcy stanowią ważną grupę docelową, głównie dlatego, że są to ci, których działania mogą być odzwierciedlone w selekcji odpadów w krótkim okresie. Podnoszenie świadomości dorosłych i zmiany ich nawyków dotyczących ograniczania, właściwej segregacji i recyklingu odpadów można zrobić na kilka sposobów. Niektóre z nich, które okazały się najbardziej skuteczne, to: Okrągły stół w oparciu o różne narzędzia Dla zwiększenia odpowiedzialności interesariuszy za dobro wspólne, odpowiedzialne użytkowanie i recykling, okrągły stół może być w społecznościach lokalnych skutecznym narzędziem, który może zwiększyć dostęp do informacji i partycypację społeczną w podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Okrągły stół może być używany jako dobra metoda poprzedzająca rozpoczęcie nowych programów odpowiedniej gospodarki odpadami. Można to osiągnąć w prostszy sposób, jeśli narzędzia współpracy były już zastosowane (np. metoda Kompas ISIS opierająca się o podejście systemowe). Okrągły stół może ułatwić również włączenie programów gospodarki odpadami do nowych planów rozwoju. Kampania od drzwi do drzwi Od drzwi do drzwi jest bezpośrednią metodą marketingową realizowaną za pomocą kontaktu twarzą w twarz z mieszkańcami przed ich własnym domem. Może to być bardzo skuteczna metoda zwiększenia działań na rzecz recyklingu w gospodarstwie domowym. Kampania od drzwi do drzwi może podnieść świadomość mieszkańców o potrzebie redukcji ilości produkowanych odpadów, możliwościach ponownego ich wykorzystania i recyklingu, może zachęcić do działania, dostarczyć dodatkowych

23 informacji o zanieczyszczeniach. Ponieważ informacja jest przekazywana poprzez bezpośredni kontakt, łatwiej jest zebrać dodatkowe informacje i opinie mieszkańców na temat aktualnej gospodarki odpadami w ich społeczności. Wykazano, że tego rodzaju kampanie mogą prowadzić do zwiększenia uczestnictwa w recyklingu, jak również przynieść zmniejszenie wytwarzania odpadów. Kampania Od drzwi do drzwi idealnie nadaje się do małych miast / wsi o dużym zagęszczeniu zabudowy, gdzie odległości między gospodarstwami domowymi są ograniczone. Kampania Śmieć to pieniądz, Zapakuj swój lunch Kampanie mogą realizować wiele tematów, przekazywanych wiadomości i haseł. Może to przyciągnąć uwagę ludzi, jeśli zostaną one połączone z praktyką lub bezpośrednimi korzyściami. Na przykład dobrym pomysłem może być kampania na rzecz zmniejszenia wydatków domu - poprzez zmniejszenie odpadów produkowanych w gospodarstwie i opłaty za wywóz śmieci. Może to być bardzo przydatne przy promowaniu sposobów planowania posiłków, list zakupów i innowacyjnych sposobów na wykorzystanie resztek. Ilość odpadów zostanie zmniejszona, zasoby oszczędzone, a więcej pieniędzy pozostanie w kieszeniach ludzi. (patrz: Załącznik - Przykłady Dobrych praktyk 1,5). Imprezy rodzinne (pikniki, gry) Dorośli mogą być zaangażowani w działania edukacyjne całymi rodzinami np. poprzez uczestnictwo w grach edukacyjnych (np. gra Wrzuć śmiecia d odpowiedniego pojemnika wygrana rodzina otrzymuje drobne gadżety, prezenty). Takie zabawy nie tylko podnoszą świadomość, ale są również praktyczną nauką sortowania śmieci. Rodziny mogą być również poproszone o przyniesienie talerzy i kubków wielokrotnego użytku na piknik by promować zasadę ograniczania odpadów i slogan, że śmieci to pieniądze. Imprezy publiczne koncerty, wystawy (Tydzień mody, wystawa rzeczy niepotrzebnych), Rekopol współpracując z wielkimi organizatorami imprez masowych może zachęcić ich do uwzględniania działań związanych ze zbieraniem i sortowaniem odpadów, przez co

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Zabrzu w sposób zrównoważony? Studium przypadku

Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Zabrzu w sposób zrównoważony? Studium przypadku Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Zabrzu w sposób zrównoważony? Studium przypadku Autorzy: Bernice Charles, Cornelia Moser, Chihiro Sawaki, Caroline Steinvig pod kierownictwem: Mikael Backman Prezentuje:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Kryteria realizacji standardu zrównoważonego rozwoju Biuro organizacji Organizacja posiadająca swoje biuro lub korzystająca z dowolnego lokalu stara się zapewnić warunki sprzyjające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom

PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom realizowany w ramach V edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój Ziemia dla wszystkich Program zawiera: PROJEKT EKOLOGICZNY... 1 Moja Ziemia mój dom...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min

Scenariusz zajęć - 45 min Scenariusz zajęć - 45 min Grupa wiekowa: Szkoła ponadgimnazjalna Temat: ODZYSKAJ - KORZYSTAJ Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 Małgorzata Małochleb Związek Stowarzyszeń Polska Zielona

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami

Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami Komplet warsztatów z zarządzania odpadami ma na celu rozwój profesjonalnych zarządczych kompetencji dla właścicieli i kadry zarządzającej micro,

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

mgr Joanna Michalak koordynator projektu

mgr Joanna Michalak koordynator projektu mgr Joanna Michalak koordynator projektu WŁOCŁAWSKIE C E N T R U M EKOLOGICZNEJ Program w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno edukacyjne przygotowany w ramach konkursu ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów. Scenariusz zajęć - 45 min. Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa Temat: Jak zostać ekobohaterem? Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Bardziej szczegółowo

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Główne problemy i możliwości sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013 1 Nowe aspekty systemu zbierania i zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych w świetle polskich zmian legislacyjnych -rola i odpowiedzialnośćproducenta w organizacji zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej, szkół w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa.

Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej, szkół w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa. Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej, szkół w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa. dr Maria Palińska Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu Dofinansowano

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Szczecin, marzec 2011 Krzysztof Kawczyński POLSKA GOSPODARKA ODPADAMI ad. 2010 GDZIE JESTEŚMY I

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH

POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH - ustawa z 13 czerwca 2013 r. Krzysztof Kawczyński - Komitet Ochrony Środowiska KIG Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działania ekologicznego. ,, Robiąc tak niewiele możesz pomóc innym i przyrodzie

Sprawozdanie z realizacji działania ekologicznego. ,, Robiąc tak niewiele możesz pomóc innym i przyrodzie Sprawozdanie z realizacji działania ekologicznego,, Robiąc tak niewiele możesz pomóc innym i przyrodzie Działanie ekologiczne pt.,, Robiąc tak niewiele możesz pomóc innym i przyrodzie było zespołem zadań

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI

METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI Patrycja Płonka Kierownik Projektów www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii. temat ŚWIADOMY KONSUMENT. Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni. rok szkolny 2014/2015

Projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii. temat ŚWIADOMY KONSUMENT. Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni. rok szkolny 2014/2015 Projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii temat ŚWIADOMY KONSUMENT Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni koordynator projektu mgr Agata Jurewicz rok szkolny 2014/2015 dyrektor szkoły mgr Sabina Dawidowska Plan

Bardziej szczegółowo

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Lokalny ekorozwój. Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska

Lokalny ekorozwój. Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska Lokalny ekorozwój { Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska Spis treści 1. Charakterystyka środowiska Gminy Adamów 2. Ekorozwój w naszej Gminie: Segregacja śmieci Zbiórki makulatury Sprzątanie świata Zbiórka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Kinga Majewska Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Oddolne projekty uczniów

Oddolne projekty uczniów Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej Oddolne projekty uczniów Olga Napiontek, Joanna Pietrasik projekt Szkolenie jest częścią projektu Samorząd uczniowski jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

Polskie Konsorcjum ELEKTRYCZNE ŚMIECI partner w budowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Polskie Konsorcjum ELEKTRYCZNE ŚMIECI partner w budowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Polskie Konsorcjum ELEKTRYCZNE ŚMIECI partner w budowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) W Polsce jest 2479 gmin* 1586 gmin wiejskich 587 gminy wiejsko-miejskie 306 gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do żywności płynnej

Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do żywności płynnej Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do żywności płynnej (Szczecin 24 marca 2011 r.) 1 Dobrowolne Porozumienie Strony Porozumienia:

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ZASADY EKOLOGICZNE: Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty, które nie

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I WDRAŻANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI EDYCJA XII

PROGRAM PROMOCJI I WDRAŻANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI EDYCJA XII URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PROGRAM PROMOCJI I WDRAŻANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI EDYCJA XII REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Ekologia i Oszczędności

Ekologia i Oszczędności Ekologia i Oszczędności B E L O W N I C E Dlaczego warto w pełni angażować się w recykling odpadów? Chronimy nasze otoczenie i własne zdrowie. Utrzymujemy naturalny stan przyrody. Obniżamy zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach JAKIE ZNACZENIE MAJĄ ZNAKI UMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH Opakowanie

Bardziej szczegółowo

CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II

CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II 5 CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II CELE OGÓLNE: zrozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym poznanie zagrożeń dla środowiska ze strony człowieka uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa czyli zielony CSR. Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Warszawa 2012

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa czyli zielony CSR. Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Warszawa 2012 Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa czyli zielony CSR Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Warszawa 2012 Stan faktyczny Edukacja ekologiczna Polacy Badanie TNS OBOP na zlecenie przedstawicielstwa Komisji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty edukacyjne. Planeta EGOS. Ekologiczna Gospodarka Odpadami dla Szczecina

Warsztaty edukacyjne. Planeta EGOS. Ekologiczna Gospodarka Odpadami dla Szczecina Warsztaty edukacyjne Planeta EGOS Ekologiczna Gospodarka Odpadami dla Szczecina 1 Wykształcenie jest czymś, Co prawie wszyscy otrzymują, Wielu przekazuje dalej A tylko nieliczni posiadają Karl Kraus 2

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMY KONSUMENT DOBRE ZAKUPY. W projekcie wzięło udział: 230 dzieci. (3-, 4-, 5-latki) z ośmiu grup

ŚWIADOMY KONSUMENT DOBRE ZAKUPY. W projekcie wzięło udział: 230 dzieci. (3-, 4-, 5-latki) z ośmiu grup ŚWIADOMY KONSUMENT DOBRE ZAKUPY W projekcie wzięło udział: 230 dzieci (3-, 4-, 5-latki) z ośmiu grup Najaktywniejsze były grupy starszaków: Biedronki i Motylki Przedszkole nr 46 Jaś i Małgosia Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE

Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa Dominik Sudoł Członek Zarządu, Koordynator kampanii

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Opis Obecnie projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmiany ustawy o obowiązkach

Bardziej szczegółowo

LIDER LOKALNEJ EKOLOGII

LIDER LOKALNEJ EKOLOGII LIDER LOKALNEJ EKOLOGII Temat w edycji 2014/2015 ŚWIADOMY KONSUMENT prowadzony przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Zespół Szkół nr 9 Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Chylońska 227 Gdynia Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Okresy przejściowe W 2014 zakończył się dla Polski kolejny okres przejściowy w realizacji poziomów odzysku i recyklingu określonych zmienioną

Bardziej szczegółowo

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r.

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Światowe trendy: trash art, moda recyklingowa i upcycling Fakty Każdy mieszkaniec Polski

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Edukacja i informacja społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Edukacja i informacja społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach ogólnopolskiego projektu pn. Bliżej śmieci dalej od nieporządku realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne: Cele szczegółowe:

Cele ogólne: Cele szczegółowe: PROJEKT EDUKACYJNY 'NIE DAJMY SIĘ ZAFOLIOWAĆ' Żyjemy w świecie ogromnego rozwoju cywilizacyjnego oraz postępującego uprzemysłowienia i urbanizacji. Naszą codziennością są ulice miast, hipermarkety i duże

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Opiekunowie środowiska w moim przedszkolu Rok szkolny 2007/2008

Opiekunowie środowiska w moim przedszkolu Rok szkolny 2007/2008 Opiekunowie środowiska w moim przedszkolu Rok szkolny 2007/2008 Regulamin konkursu Cele konkursu tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

dyrektywa z dnia 19 kwietnia 2008 r. 2008/98/WE w sprawie odpadów, tzw. dyrektywa ramowa dyrektywa z dnia 16 lipca 1999 r. 999/31/WE w sprawie składowania odpadów, tzw. dyrektywa składowiskowa Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OPAKOWANIE - chroni towar przed niekorzystnymi wpływami z zewnątrz, uszkodzeniami, rozsypywaniem, rozlewaniem.

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy

Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy Jak nauczyć dzieci tego, by dbały o przyrodę, by myślały odpowiedzialnie i globalnie o przyszłości świata, jak chronić dalsze

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Interaktywna. w kontekście nowoczesnego odbiorcy

Interaktywna. w kontekście nowoczesnego odbiorcy Interaktywna edukacja ekologiczna w kontekście nowoczesnego odbiorcy Karolina Kulicka dyrektor Departament Edukacji Ekologicznej Misja Ministerstwa Środowiska Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami szanse i zagrożenia. Michał Korkozowicz Forum Recyklingu Poznań, 15 października 2014r.

Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami szanse i zagrożenia. Michał Korkozowicz Forum Recyklingu Poznań, 15 października 2014r. Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami szanse i zagrożenia Michał Korkozowicz Forum Recyklingu Poznań, 15 października 2014r. Treść prezentacji Obraz krajowego rynku baterii i akumulatorów w świetle

Bardziej szczegółowo

CZY TY TEŻ SEGREGUJESZ ODPADY?

CZY TY TEŻ SEGREGUJESZ ODPADY? CZY TY TEŻ SEGREGUJESZ ODPADY? Zeszyt ćwiczeń wspomagających edukację ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami w gimnazjum SUCHE MOKRE Projekt pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych

Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych Opis Na nową ustawę o odpadach czekaliśmy od ponad 2 lat. Nowa ustawa o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r., reguluje obowiązki wytwórców

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla. O STOWARZYSZENIU Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org Stowarzyszenie ODE Źródła od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją

Bardziej szczegółowo

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Co jeszcze można zrobić?

Co jeszcze można zrobić? Co jeszcze można zrobić? Ekologia?? Ekologia- mądre słowo, Co to znaczy? powiedz sowo. Sowa chwilę pomyślała I odpowiedź taką dała. -To nauka o zwierzakach, Lasach, rzekach, ludziach, ptakach. Mówiąc krótko

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo