SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz, 2012

2 dzięki pasjom poznajemy prawdziwy wymiar wiedzy, a dzięki niej doceniamy znaczenie nauki

3 Spis treści I. Charakterystyka programu. str. 1 II. Podstawa prawna Prawo oświatowe Prawo szkolne III. Zasoby i potrzeby szkoły....3 IV. Cele programu V. Działania podejmowane w celu rozpoznania ucznia zdolnego....5 VI. Opieka nad uczniem zdolnym realizatorzy programu i ich zadania podmioty uczestniczące w programie szkolne obszary uzdolnień i zainteresowań....6 powołanie Zespołu ds. Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań...6 zadania i obowiązki uczestników programu oraz sposoby ich realizacji....7 VII. VIII. IX. Formy pracy z uczniem zdolnym Ewaluacja działań pracy z uczniami zdolnymi.14 Narzędzia badawcze X. Promocja osiągnięć ucznia XI. Doskonalenie nauczycieli...16 XII. XIII. XIV. XV. Zajęcia pozalekcyjne w naszych szkołach...16 Konkursy, przeglądy, zawody i inne uroczystości...18 Ewaluacja programu pracy z uczniem zdolnym..18 Nasze oczekiwania...18

4 I. Charakterystyka programu Szkolny Pogram Wspierania Uzdolnień i Rozwijania zainteresowań skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 27 w Bydgoszczy tzn.: Szkoły Podstawowej nr 64 im. 650-lecia Bydgoszczy, Gimnazjum nr 32 im. Roberta Schumana. Program przeznaczony jest dla tych uczniów, którzy objawiają szczególne uzdolnienia wyróżniające ich spośród rówieśników. Zgodnie z określonym poziomem kształcenia program obejmuje cykl sześcioletni na poziomie szkoły podstawowej i trzyletni w gimnazjum. Jego założenia idą w parze z celami i zadaniami programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, uwzględniając jednocześnie specyfikę środowiska szkolnego. Program ma na celu wyłonienie uczniów o ponadprzeciętnych zdolnościach oraz rozwijanie, rozbudzanie pasji na każdym etapie kształcenia. Zakłada również szeroko pojętą współpracę i zaangażowanie uczących nauczycieli wszystkich przedmiotów, uczniów zrzeszonych w samorządzie uczniowskim, rodziców a także wszystkich podmiotów zainteresowanych pracą nad rozwijaniem uzdolnień dzieci i młodzieży. Priorytety programu: ukierunkowanie na szukanie talentów, budzenie motywacji uczniów do rozwijania własnych pasji i uzdolnień, promowanie indywidualnego sposobu uczenia się, dostosowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego do potrzeb jednostek uzdolnionych (indywidualizacja pracy z uczniem, innowacje pedagogiczne procesu kształcenia), promowanie absolwentów w kolejnym etapie kształcenia poprzez efektywne przygotowanie do podjęcia nauki i podejmowania nowych wyzwań, eksponowanie ich wcześniejszych osiągnięć w konkursach, zawodach, olimpiadach. Działania dydaktyczno-wychowawczych objęte programem: stwarzanie sytuacji pobudzających kreatywność i aktywność intelektualną uczniów, dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do sfer zainteresowań uczniów, doskonalenie umiejętności koncentracji, motywowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów w oparciu o posiadaną wiedzę i wykorzystywanie własnych zdolności, promowanie działań twórczych i samodzielności działań, zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach, dobre i wszechstronne przygotowanie uczniów do konfrontacji zdobytej wiedzy i umiejętności, prezentacja osiągnięć uczniów, upowszechnianie ich sukcesów.

5 II. Podstawa prawna prawo oświatowe 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony w Dz. U. Nr 111, poz.1194 z 2001r.) 2. Rozporządzenie MEN i S z r. w sprawie warunków działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U.2011Nr 176, poz.1051, z późniejszymi zmianami ). 3. Zarządzenie MEN i S z dnia r. w sprawie warunków i trybu zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. Nr 3, poz.28). 4. Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola lub publicznych szkół (Dz. U. 2007, Nr 35, poz.222). 5. Zarządzenie Nr 28 MEN i S z dnia r.. w sprawie organizacji oraz sposobie przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych (Dz.U.2002 Nr13,poz.125) 6. Rozporządzenie MEN z r. w sprawach szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2010, Nr 228, poz. 1492). 7. Rozporządzenie MEN z r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz. U. 2010, Nr 222, poz.1487) 8. Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.2009 Nr4, poz.17) 9. Konwencja o Prawach Dziecka, art. 29. prawo szkolne - Statut Szkoły Podstawowej nr 64 oraz Gimnazjum nr 32 wraz z załącznikami. - Wewnętrzny System Oceniania SP 64 i G 32 wraz z załącznikami, - Przedmiotowe Systemy Oceniania, - Szkolne Programy Wychowawcze SP i G, - Programy Profilaktyczne SP i G, - Plany Nadzoru Pedagogicznego SP i G, - Koncepcja rozwoju i funkcjonowania Zespołu Szkół nr 27 na lata , - Plan WDN, - Plan pracy SP 64 i G 32.

6 III. Zasoby i potrzeby szkoły Zasoby szkoły W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół nr 27 są 43 oddziały klasowe, które korzystają z 31 sal lekcyjnych. Zajęcia sportowe odbywają się: w dwóch salach gimnastycznych, na szkolnej pływalni Sardynka, na zespole boisk Orlik 2012, na korcie tenisowym, w salach gimnastyki na pływalni. W szkole funkcjonuje: biblioteka z ponad 19 tys. woluminami oraz 3 stanowiskami ze stałym dostępem do Internetu, czytelnia, świetlica, pracownie pedagogów, psychologa i logopedy, 2 pracownie komputerowe ( 20 stanowisk) ze stałym dostępem do Internetu, biblioteka multimedialna z 3 stanowiskami, aula szkolna, sale lekcyjne z telewizorem, 12 sal lekcyjnych z tablicami multimedialnymi, radiomagnetofony do wykorzystania na różnych zajęciach. Potrzeby szkoły W kolejnych latach planuje się: 1. Cyfryzację szkoły (wyposażenie pracowni w tablice interaktywne, sprzęt komputerowy, Internet, e dziennik, elektroniczny katalog bibliotecznego księgozbioru). 2. Systematyczne doposażanie klasopracowni przedmiotowych w pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny. 3. Utworzenie pracowni multimedialnej do nauki języków obcych. 4. Pozyskiwanie nowego sprzętu sportowego. 5. Systematyczne uzupełnianie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze i prasę dla uczniów i nauczycieli oraz komputeryzację zbiorów. 6. Pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie uzdolnionej młodzieży od lokalnych instytucji i sponsorów oraz fundacji krajowych. 7. Stworzenie placu zabaw przy szkole. 8. Rozszerzenie monitoringu pomieszczeń szkoły i jej otoczenia.

7 IV. CELE PROGRAMU Cel nadrzędny: Nadrzędnym celem programu jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie sfer zainteresowań uczniów oraz ich pasji, aby wyłonić jednostki szczególnie uzdolnione w określonych dziedzinach oraz dbałość o wszechstronny rozwój uczniów poprzez stwarzanie im warunków sprzyjających rozwijaniu zdolności, osiąganiu sukcesów, promowanie ich w środowisku szkolnym i lokalnym. Cele szczegółowe: stwarzanie warunków pozwalających uczniom odkryć ich mocne strony, rozbudzenie zainteresowań i pogłębianie uzdolnień w różnych dziedzinach, motywowanie uczniów do twórczej aktywności na wszelkich obszarach edukacji szkolnej, kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi uzdolnień: poznawczych, badawczych min. przez udział w kołach zainteresowań, konkursach, akcjach, organizowanie dni aktywności ( np. Dnia wesołej matmy, Dnia Europejskiego, Gali talentów, plenerów malarskich), redagowanie szkolnych gazetek, indywidualizacja nauczania, zachęcanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy, rozbudzanie ciekawości poznawczej pozwalającej na budowanie osobowości ucznia zdolnego, zachęcanie do działań w ramach samorządności (Międzygimnazjalny Sejmik Uczniowski) rozbudzanie wrażliwości poprzez działalność w ramach wolontariatu, WOŚP, akcje charytatywne przy współpracy z organizacją Caritas i PCK, prezentowanie osiągnięć uczniów na forum szkoły, w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych placówki, stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań i pasji poprzez uczestniczenie w kołach międzyszkolna polsko-niemiecka wymiana młodzieży z R. Schuman Gimnazjum w Cham, odkrywanie walorów własnego regionu działalność w Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy, współpraca z różnymi instytucjami : PCK, Caritas, Młodzieżową Rada Miasta Bydgoszczy, Policją, Strażą Miejską, stowarzyszeniem Przyjazna szkoła, budowanie sprawności poprzez działalność w drużynie pożarniczej współpraca z OSP Unilever Bydgoszcz Współpraca z Radami Rodziców.

8 V. Działania podejmowane w celu rozpoznania ucznia uzdolnionego Szkolna definicja ucznia uzdolnionego Uczeń określany mianem zdolnego to taki, który posiada predyspozycje poznawcze oraz uzdolnienia w różnych dziedzinach, którego wiadomości i umiejętności wykraczają poza ramy ujęte w programie nauczania. Uczeń uzdolniony to także ten, który pomimo przeciętnych lub słabszych wyników w nauce wykazuje zdolności w określonych dziedzinach ludzkiej aktywności, posiadający pasję oraz pragnący ją rozwijać. Ucznia szczególnie uzdolnionego cechuje dociekliwość, kreatywność. Swoja postawą potrafi pobudzić innych do aktywności poznawczej. Uczeń może rozwijać zainteresowania również poza obszarem edukacji szkolnej - wolontariat, drużyny pożarnicze. Procedury diagnozowania uzdolnień i zainteresowań uczniów: 1. Obserwacja ucznia na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych. 2. Zapoznanie się z dotychczasowymi osiągnięciami uczniów. 3. Analiza wyników testów diagnozujących przeprowadzonych dla uczniów rozpoczynających naukę na danym etapie kształcenia. 4. Rozmowy z uczniem, ankieta dla uczniów w celu określenia profilu uzdolnień i zainteresowań. 5. Współpraca z rodzicami, wymiana informacji pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie. 6. Przygotowanie i udział uczniów w konkursach, zawodach oraz innych przedsięwzięciach umożliwiających prezentacje uzdolnień. 7. Semestralna analiza osiągnięć każdego ucznia pod kątem zainteresowań, uzdolnień i osiągnięć. 9. Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu zdiagnozowania uzdolnień kierunkowych, a także uzyskania opinii o potrzebie indywidualnego programu lub toku nauki.

9 VI. Opieka nad uczniem uzdolnionym realizatorzy programu i ich zadania Podmioty uczestniczące w programie: dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna, uczniowie, Samorząd Uczniowski, pedagodzy szkolni, psycholog, biblioteka szkolna, świetlica szkolna, rodzice, Rada Rodziców organ prowadzący szkołę, wszyscy pracownicy szkoły. Szkolne obszary uzdolnień i zainteresowań: Przedmiotowy- wszystkie przedmioty nauczania, Językowy (j. niemiecki i j. angielski), Artystyczny (teatralne, muzyczne, plastyczne), Krajoznawczo-turystyczny, Sportowy, Społeczny (wolontariusz, organizator, działacz, lider), Dziennikarski (redaktor gazetki szkolnej), Przyrodniczo-ekologiczny, Inne. Powołanie Zespołu ds. Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań: Dyrektor ZS nr 27, wicedyrektor koordynator ds. wspierania uzdolnień, liderzy Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań - SP nr 64 (kl. I-III oraz IV-VI), lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań zespołu - G nr 32, przewodniczący zespołów przedmiotowych, nauczyciele opiekunowie uczniów zdolnych, pedagog szkolny i psycholog, nauczyciel biblioteki, nauczyciel informatyki.

10 Zadania i obowiązki uczestników programu oraz sposoby ich realizacji: Obowiązkiem pracowników szkoły jest zachęcanie uczniów do dzielenia się swoimi pasjami, zainteresowaniami poprzez wspieranie ich kreatywności. Ma to na celu ułatwienie drogi do sukcesu, jakim jest ponadprzeciętny rozwój wychowanków. ROLA SZKOŁY Zadania i obowiązki 1.Opracowanie i realizacja Szkolnego Programu Wspierania Zdolnych i Rozwijania Zainteresowań. 2.Zidentyfikowanie i zdiagnozowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie kształcenia. 3.Stwarzanie warunków pobudzających kreatywność i aktywność uczniów. 4.Dostosowanie i doskonalenie procesu dydaktyczno- wychowawczego do potrzeb uczniów uzdolnionych. 5.Doskonalenie nauczycielskiego warsztatu pracy z uczniem zdolnym. 6.Promowanie osiągnięć uczniów zdolnych. Sposoby realizacji efektywne wdrożenie szkolnego programu wspierania zdolnych i rozwijania zainteresowań, koordynowanie działań wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji programu. dostosowanie dokumentów prawa szkolnego do wymogów nowego programu, systematyczna identyfikacja uzdolnień i zainteresowań uczniów, korzystanie z pomocy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz profili klas gimnazjalnych do wyników prowadzonej identyfikacji i diagnozy, organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych, zapewnienie optymalnych warunków pracy z uczniem zdolnym i rozwijającym zainteresowania, monitorowanie przebiegu programu wspierania zdolnych i jego ewaluacja, szkolenia rady pedagogicznej dotyczące pracy z uczniem zdolnym, aktywne uczestnictwo w wymianie doświadczeń pomiędzy szkołami wspierającymi uzdolnionych, promocja programu w środowisku, pozyskiwanie sponsorów i środków dla przedsięwzięć wymagających dofinansowania, promowanie uczniów osiągających sukcesy w szkole, środowisku oraz poza nim.

11 LIDER SZKOLNEGO ZESPOŁU WSPIERANIA I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Zadania i obowiązki Sposoby realizacji 1. Organizacja i koordynowanie prac zespołu wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań. 2. Stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów. 3. Indywidualizacja nauczania mająca na celu wspomaganie szybszego rozwoju ucznia. 4. Promowanie osiągnięć uczniów zdolnych. 5. Doskonalenie nauczycielskiego warsztatu pracy z uczniem zdolnym. koordynacja przedsięwzięć podejmowanych przez Zespół ds. Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań, opracowanie projektu SPWU i RZ oraz doprowadzenie do przyjęcia go do realizacji przez Radę Pedagogiczną, współpraca ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w realizacji programu, koordynowanie działań SPWU i RZ i tworzenie klimatu sprzyjającego aktywnemu wspieraniu uzdolnień, wspomaganie pracy nauczycieli przedmiotowych z uczniami objętymi SPWU i RZ, gromadzenie materiałów dotyczących osiągnięć uczniów, nawiązanie szeroko pojętej współpracy z placówkami oświatowymi i innymi wspierającymi rozwój uzdolnień ucznia, nawiązanie współpracy z liderami innych szkół i wymiana doświadczeń na temat pracy z uczniem zdolnym, promowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły i poza nią. organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej na tematy związane z problematyką ucznia zdolnego

12 ZESPÓŁ DS. WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Zadania i obowiązki Sposoby realizacji 1.Opracowanie i realizacja Szkolnego Programu Wspierania Zdolnych i Rozwijania Zainteresowań. 2.Stała, systematyczna identyfikacja uzdolnień i indywidualnego stylu uczenia się. 3.Indywidualizacja nauczania w celu szybszego rozwoju ucznia. 4.Promowanie osiągnięć uczniów zdolnych. 5.Doskonalenie nauczycieli. opracowanie projektu SPWU i RZ i jego realizacja, aktywny udział w pracach zespołu, monitorowanie przebiegu programu, ewaluacja, zbierania dokumentacji dotyczącej zainteresowań i osiągnięć uczniów, rejestrowanie osiągnięć i sukcesów szkolnych i pozaszkolnych uczniów, opracowanie, ulepszanie i gromadzenie narzędzi do rozpoznawania i diagnozy uzdolnień i zainteresowań, realizacja na zajęciach szkolnych form pracy ujętych w programie, promowanie uczniów zdolnych w szkole i poza nią, opracowanie systemu nagradzania uczniów zdolnych, występowanie z wnioskiem o stypendia naukowe i inne nagrody dla uczniów uzdolnionych, nawiązanie współpracy ze szkołami i innymi placówkami wspierającymi rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży, udział w szkoleniach związanych z pracą z uczniem zdolnym, wymiana doświadczeń, prowadzenie i udział w zajęciach otwartych.

13 NAUCZYCIEL OPIEKUN UCZNIA ZDOLNEGO Zadania i obowiązki Sposoby realizacji 1.Wyszukiwanie młodych talentów. Stała, systematyczna identyfikacja uzdolnień i indywidualnego systemu uczenia się. 2.Opracowanie odpowiednich narzędzi do pracy z uczniem zdolnym. 3.Indywidualizacja nauczania. 4.Promowanie uczniów zdolnych. 5.Doskonalenie nauczycielskiego warsztatu pracy z uczniem zdolnym. poszukiwanie uczniów przejawiających zainteresowania i zdolności przedmiotowe lub społeczne, tworzenie i gromadzenie narzędzi przeznaczonych do rozwijania uzdolnień przedmiotowych uczniów, opracowanie programu pracy z uczniem zdolnym, ustalenie celów, metod, form i terminów realizacji programu rozwoju ucznia zdolnego, współpraca ze wszystkimi członkami Zespołu Wspierania Uzdolnień w celu harmonijnego rozwoju uczniów, wspieranie i motywowanie ucznia do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, przekazywanie informacji o podjętych i zrealizowanych zadaniach oraz sukcesach liderowi SZWU i RZ, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, zawodach, przeglądach itp., zgodnie z nauczanym przedmiotem, organizowanie konkursów, zawodów oraz innych form konfrontacji wiedzy i umiejętności na etapie szkolnym, promowanie ucznia w szkole i poza nią, typowanie uczniów osiągających sukcesy do nagród i wyróżnień. udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia, przeprowadzenie własnej ewaluacji realizacji programu i osiągnięć ucznia.

14 PEDAGOG SZKOLNY I PSYCHOLOG Zadania i obowiązki 1.Analiza sytuacji socjalnej i materialnej uczniów biorących udział w programie. 2.Systematyczne monitorowanie przedsięwzięcia. Sposoby realizacji rozpoznanie sytuacji i potrzeb socjalnych uczniów zdolnych, otoczenie opieką psychologicznopedagogiczną i w miarę potrzeb zorganizowanie pomocy materialnej, współpraca z PP-P oraz Szkolnym Zespołem ds. Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań, pomoc w uzyskaniu stypendium (finansowanego w ramach projektów unijnych, przez Radę Rodziców lub z innych źródeł). NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI Zadania i obowiązki 1.Monitoruje i systematycznie aktualizuje potrzeby uczniów w zakresie rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień. Sposoby realizacji wzbogacanie księgozbioru o pozycje niezbędne dla uzdolnionych uczniów, gromadzenie literatury metodycznej dla nauczycieli, udostępnienie Internetu dla uczniów w celu zaspakajania ciekawości poznawczych i rozwijania zainteresowań.

15 WYCHOWAWCA UCZNIA UZDOLNIONEGO Zadania i obowiązki Sposoby realizacji 1. Czuwa nad każdym uczniem uzdolnionym. 2. Prowadzi dokumentację osiągnięć ucznia zdolnego systematyczne gromadzi i uzupełnia dokumentację osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych ucznia w czasie nauki w naszej szkole, sprawuje nadzór nad każdym uczniem zdolnym, przekazuje liderowi ważne informacje dotyczące ucznia zdolnego, współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego klasie, utrzymuje systematyczny kontakt i współpracuje z rodzicami ucznia, gromadzi i przekazuje dokumenty ucznia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. NAUCZYCIEL INFORMATYKI Zadania i obowiązki Sposoby realizacji 1. Systematyczna promocja osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły. aktualizuje stronę internetową w zakresie dotyczącym osiągnięć uczniów uzdolnionych.

16 VII. Formy pracy z uczniem uzdolnionym 1. Indywidualna: indywidualne studiowanie przez ucznia zagadnień pozaprogramowych, indywidualizacja nauki podczas zajęć lekcyjnych (dodatkowe zadania, prace domowe lub prace długoterminowe o charakterze problemowym lub badawczym), dzielenie się przez uczniów zdolnych wiedza z zespołem klasowym samodzielne opracowanie zagadnień i prowadzenie zajęć dla rówieśników, patronat indywidualny nad uczniem zdolnym, motywowanie ucznia do samodzielnego uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych, pomoc w doborze indywidualnego stylu uczenia się, przyznawanie indywidualnego toku lub programu nauki, nawiązanie współpracy z instytucjami lub stowarzyszeniami opiekującymi się uczniami uzdolnionymi. 2. Grupowa systematyczna: dostosowanie oferty zajęć szkolnych i pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów oraz ich uzdolnień, indywidualna praca z uczniami w ramach przygotowań do wszelkich form konfrontacji wiedzy i umiejętności, celowe kierowanie uczniów na zajęcia organizowane przez placówki pozaszkolne, koła zainteresowań o charakterze interdyscyplinarnym, działalność w ramach wolontariatu, działalność samorządowa ( Międzygimnazjalny Sejmik Uczniowski, Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy), systematyczne spotkania drużyny pożarniczej. 3. Grupowa doraźna: warsztaty, debaty dotyczące zainteresowań uczniów wszelkie formy konfrontacji wiedzy i sprawdzania umiejętności (szkolne i pozaszkolne): konkursy, zawody i olimpiady, pokazy i prezentacje, prowadzenie zajęć dla innych uczniów, spotkania z ekspertami, działania o charakterze charytatywnym ( koncerty, akcje).

17 VIII. Ewaluacja działań pracy z uczniami uzdolnionymi Ewaluacja działań pracy z uczniami uzdolnionymi zbiegać się będzie przede wszystkim z diagnozowaniem zespołów klasowych przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów; jest to także badanie skuteczności narzędzi wypracowanych przez Radę Pedagogiczną, zespołu do spraw SPWU i RZ oraz rodziców uczniów zdolnych. 1. Ewaluacja wstępna (wrzesień październik) ankieta wstępna wśród uczniów, rodziców, nauczycieli (na każdym etapie kształcenia), wnikliwa obserwacja i dokumentowanie uzdolnień uczniów, analiza wyników pracy z uczniem zdolnym i jego sukcesów. 2. Ewaluacja śródroczna (luty) sprawozdanie nauczycieli realizujących SPWU i RZ, wyłonienie i promowanie uczniów z uzdolnieniami w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności, bieżąca analiza bazy danych o uczniach zdolnych, przeprowadzenie sprawdzianów wiedzy i umiejętności na trzech poziomach edukacji szkolnej: kl. III i VI szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum- analiza wyników. 3. Ewaluacja końcoworoczna (maj czerwiec): otwarta ankieta na temat realizacji SPWU i RZ (uczeń-rodzic-nauczyciel), testy mierzące przyrost wiedzy, analiza wszelkich osiągnięć uczniów zdolnych, prezentacja sukcesów uczniów, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych.

18 IX. Narzędzia badawcze 1. Narzędzia identyfikacji i diagnozy uzdolnień Pedagog szkolny: zapoznanie się z sytuacją rodzinna dziecka (na każdym poziomie edukacji szkolnej), pozyskanie informacji na temat uzdolnień uczniów od rodziców oraz samych uczniów ankiety, wywiady, wnioskowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej o badania predyspozycji wytypowanych uczniów. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów : testy diagnozujące osiągnięcia po ukończeniu poszczególnych klas, testy diagnozujące osiągnięcia na poszczególnych etapach kształcenia w szkole podstawowej i w gimnazjum, test diagnozujący,,na wejściu (egzamin gimnazjalne: próbny oraz końcowy). 2. Narzędzia monitorujące wdrażanie i przebiegu programu : nadzór nad prowadzoną dokumentacją (plany, harmonogramy, inne dowodów realizacji), indywidualne spotkania z nauczycielami, uczniami, rodzicami, obserwacje zespołu nadzorującego działanie SPWU i RZ, hospitacje (diagnozujące, kontrolno-doradcze). 3. Narzędzia diagnozowania osiągnięć uczniów: testy diagnozujące osiągnięcia po każdej klasie na każdym poziomie kształcenia, kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, testy, wypowiedzi ustne, projekty uczniowskie, wystąpienia, wystawy, testy sprawnościowe, pokazy, koncerty, spektakle i inne formy prezentujące wyniki pracy uczniów zdolnych, sprawozdania podsumowujące trzyletnią pracę uczniów, opiekunów-nauczycieli i rodziców, diagnoza uczniów oraz rodziców na wyjściu ze szkoły, wyniki egzaminów po klasie szóstej i gimnazjum oraz Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, informator dotyczący losów absolwentów w kontekście objawionych wcześniej uzdolnień.

19 X. Promocja osiągnięć uczniów wystawienie prac uczniów w salach lekcyjnych i w auli szkolnej, prezentacje osiągnięć uczniów w czasie uroczystości szkolnych, spotkań z rodzicami, publikacje osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły, różnorodne pokazy w ramach imprez upowszechniających sukcesy uczniów, nagradzanie uczniów dyplomami, książkami po klasyfikacji końcoworocznej, typowanie uczniów osiągających szczególne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych do stypendiów naukowych i informowanie ich o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej, listy pochwalne dla rodziców, artykuły o uczniach zdolnych na stronie internetowej szkoły. XI. Doskonalenie nauczycieli szkolenia w ramach WDN, udział w różnorodnych formach doskonalenia zewnętrznego, korzystanie z najnowszej literatury metodycznej, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół wspierających uczniów uzdolnionych. XII. Zajęcia pozalekcyjne w naszych szkołach 1. Szkoła Podstawowa nr 64: klasy I III Gromada zuchowa Przyjaciele Puchatka, koło: plastyczne, komputerowo-plastyczne, komputerowo-matematyczne, teatralne, matematyczne, plastyczne, ortograficzne, j, angielskiego, muzyczne zajęcia z arteterapii, warsztaty artystyczne, koła: Mali artyści, Myślę, tworzę, Wiem, co jem, Sprawne ręce, warsztaty Art, warsztaty rewalidacyjne, zajęcia rozwijające mowę 5, 6-latków, Oaza Dzieci Bożych, Zajęcia artystyczne świetlicowa akademia plastyczna, W krainie baśni zajęcia czytelnicze, zajęcia rozwijające zdolności plastyczne i techniczne, warsztaty komputerowe, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowo-rekreacyjne, Zabawy ruchowe dawniej i dziś.

20 klasy IV VI Grupa teatralna 115, koło: regionalne, polonistyczno-kulturalne, przyrodnicze, plastyczno-kulturalne, ewangeliczne, matematyczne, regionalno-historyczne, j. angielskiego, turystyczne, koło redakcyjne gazetki Prymus, koło rękodzieła artystycznego, Mały artysta, Zajęcia muzyczne, Szkolne Ognisko Misyjne, Krąg biblijny, Oaza Dzieci Bożych, Trzymaj formę e-twinning, Klub Profilaktyka, Socjoterapia, Terapia dysleksji, Klub Filmowy koło j. angielskiego, Wiem, co jem w zdrowym ciele, Odnowa biologiczna, promocja zdrowia, zajęcia sportowo-rekreacyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, tenis stołowy, pływanie sportowe, piłka siatkowa dziewcząt, gimnastyka korekcyjna, trening pływacki, zajęcia taneczno-gimnastyczne, zajęcia sportowe o profilu LA, piłka nożna, Gry i zabawy ruchowe, pływanie synchroniczne, 12 Gromada Zuchowa Przyjaciele Puchatka, Zabawy ruchowe dawniej i dziś, W krainie baśni zajęcia czytelnicze, Świetlicowa Akademia Plastyczna, zajęcia plastyczne. 2. Gimnazjum nr 32: Odnowa biologiczna, trening pływacki, zajęcia logopedyczne, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz konkursów z: biologii, geografii, historii, j. niemieckiego, j. angielskiego, j. polskiego, chemii, fizyki, matematyki, plastyki, Edukacja regionalna, koło ekonomiczne, matematyczne, zajęcia z nauki ortografii, Klub kreatywnych, Drużyna Strażacka, Sejmik Uczniowski, zajęcia sportowe z: tenisa stołowego, unihokeja, piłki nożnej, piłki siatkowej, Trening pisania, Odnowa biologiczna, Warsztaty dziennikarskie, Szkolny Klub Kultury i Sportu, Oaza Młodzieżowa, Warsztaty informatyczne, chemiczne, fizyczne, plastyczne, Kultura francuska z elementami języka, Szkolny Klub Tolerancji, Zajęcia z kaligrafii?? wizyty w muzeach i galeriach.

21 XIII. Konkursy, przeglądy, zawody i inne uroczystości Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Papieski, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, Sprzątanie świata, pasowanie pierwszaków, Święto Szkoły, festyny osiedlowe, Jasełka, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, klasowe Wigilie, Bal karnawałowy, Walentynki, Dzień Wesołej Matmy, Dzień Europejski, Tydzień kolorów, Dzień Brytyjski, Spotkania z ekspertami, Konkursy matematyczne Liczydełko, Kangur, Bawimy się matematyką, Alfik, Sezam, Liga zadaniowa, Miejska olimpiada Matematyczna, Miejskie konkursy grafiki komputerowej, Konkursy przedmiotowe, Konkursy recytatorskie, plastyczne, czytelnicze, krasomówcze, Różnorodne zawody sportowe, w tym pływackie. XIV. Ewaluacja programu pracy z uczniami uzdolnionymi wywiady z nauczycielami,uczniami i rodzicami celu zdiagnozowania uczniowskich uzdolnień i zainteresowań, diagnozowanie zespołów klasowych przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów (wykorzystanie metod aktywizujących i obserwacji w celu wychwycenia uczniów szczególnie uzdolnionych), nadzór dyrektora szkoły oraz wicedyrektorów nad członkami zespołu wspierającego uzdolnienia, kontrola dokumentacji, ankiety, karty samooceny skierowane do uczniów, przegląd sukcesów i dokonań (prezentacje), sprawozdania i raporty nauczycieli oraz dyrektora szkoły.

22 XV. Nasze oczekiwania wspieranie talentów u dzieci, promowanie uczniów uzdolnionych, zachęcanie uczniów do pogłębiania zainteresowań, odkrywanie nowych metod i technik pracy z uczniem zdolnym, dzielenie się wszelkimi sposobami pracy z uczniem zdolnym- wzbogacanie warsztatu pracy, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z innymi szkołami wspierającymi uzdolnienia, międzyszkolna integracja uczniów szkolnych (warsztaty, wyjazdy integracyjne), polepszenie wyników w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, podnoszenie jakości pracy szkoły, wypromowanie szkoły w lokalnym środowisku. Załączniki: 1.Wykaz zajęć pozalekcyjnych w SP 64 i G nr Roczne plany wychowawcze SP 64 i G nr 32 z harmonogramem uroczystości szkolnych. Program podpisany: Dyrektor Szkoły Lider

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Powinniśmy poświęcić mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEO ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W WĄGROWCU

SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEO ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W WĄGROWCU 62-100 Wągrowiec, ul. T. Kościuszki 49 tel./fax 067 262-03-47, 067 262-09-79 e-mail: zsp2@wagrowiec.pl www.zsp2wagrowiec.pl SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEO ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM.KS. STANISAŁAWA ORMIŃSKIEGO W RUMI

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM.KS. STANISAŁAWA ORMIŃSKIEGO W RUMI SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM.KS. STANISAŁAWA ORMIŃSKIEGO W RUMI Dzieci przychodzą na świat, każde z własną niepowtarzalną iskierką. My, ich rodzice, nauczyciele

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach 2015/2016 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMI N REALIZ ACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie metod nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH Cel ogólny. Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tak aby tworzyć warunki do odniesienia sukcesu na miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna planu: PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002 roku oraz z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 2 1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole. Budowanie pozytywnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Podnoszenie przeprowadzanie i analizowanie testów na Zespoły wyników kształcenia i jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna:

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach 2014/2015

Plan pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach 2014/2015 Plan pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach 2014/2015 Plan pracy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach w roku szkolnym 2014/2015 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie. rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie. rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie rok szkolny 2014/2015 I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA (KSZTAŁCENIE) 1. Programy nauczania 1. Skompletowanie szkolnego zestawu zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

I. Kim jest uczeń zdolny?

I. Kim jest uczeń zdolny? Dokładajcie wszelkich starań kształcąc serce cnotami, umysł naukami, ciało ćwiczeniami! ks. Stanisław Konarski ZAGADNIENIA OGÓLNE I. Kim jest uczeń zdolny? UCZEŃ ZDOLNY to każdy uczeń, przejawiający wysoki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Procedura pracy z uczniem zdolnym

Procedura pracy z uczniem zdolnym Procedura pracy z uczniem zdolnym KaŜde dziecko jest zdolne. Szkoła ma obowiązek odkryć te zdolności i je rozwijać Uczniowie uzdolnieni to tacy, którzy przejawiają moŝliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele ogólne: 1. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i humanistycznych 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko odbywającego staż: mgr Monika Bochen Nazwa : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW Zespół Szkół Technicznych ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 39-300 Mielec Centrala:017 788 13 10 zst@zstmielec.pl SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW Rok szkolny 2009/2010 AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na lata 2014-2017 Podstawa prawna planu: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY DYDAKTYKA ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO Przygotowanie do realizacji zadań związanych z organizacją II panelu

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA I MISJA SZKOŁY 1.września 1990 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoją działalność. Koncepcja szkoły to pomysł P. Ligii Krajewskiej, pierwszego dyrektora szkoły. 1 września 1998 r. Dzieci rozpoczęły naukę

Bardziej szczegółowo