Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r."

Transkrypt

1 ISSN Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. Społeczna Europa Komisja Europejska

2 Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej Progress ( ). Program ten jest zarządzany przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej. Celem programu jest wspieranie realizacji celów Unii Europejskiej w obszarze zatrudnienia i spraw społecznych, określonych w agendzie społecznej, i w ten sposób przyczynianie się do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 w tych dziedzinach. Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w ukształtowaniu odpowiednich i skutecznych przepisów i polityki społecznej w całej UE-27, na obszarze EFTA EOG oraz w krajach kandydujących do członkostwa w UE. Misją programu Progress jest zwiększenie wsparcia ze strony Unii Europejskiej dla wysiłków podejmowanych przez państwa członkowskie w celu stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zbudowania bardziej spójnego społeczeństwa. Zgodnie z powyższymi założeniami program Progress przyczynia się do: zapewnienia analizy i doradztwa strategicznego w obszarze polityk programu Progress ; monitorowania procesu wdrażania prawodawstwa i polityki UE w obszarach objętych programem Progress oraz zapewnienia sprawozdawczości na ten temat; promowania dzielenia się wiedzą na temat polityki, uczenia się i wzajemnego wspierania państw członkowskich w zakresie celów i priorytetów UE; przekazywania opinii zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości. Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującym adresem internetowym:

3 Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Dział G.4 Tekst ukończono w czerwcu 2010 r.

4 Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Zdjęcie na okładce: istockphoto Zdjęcie s. 3: Unia Europejska Zdjęcia s. 9, 10, 11, 13, 14, 19, 23, 25, 27, 29, 30: JPH.Woodland Unia Europejska Zdjęcie s. 17: Nathalie Geerlandt Unia Europejska Zdjęcie s. 20: Jock Fistick Unia Europejska Używanie i kopiowanie zdjęć nieobjętych prawami autorskimi Unii Europejskiej jest możliwe po uzyskaniu zgody bezpośrednio od właścicieli tych praw. Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii*: * Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają połączeń z numerami lub pobierają za nie opłaty. Wiele informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe oraz streszczenie znajdują się na końcu niniejszej publikacji. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010 ISBN doi: /15692 Unia Europejska, 2010 Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.

5 Słowo wstępne Unia Europejska walczy z dyskryminacją już od wielu lat. Traktat lizboński, który niedawno wszedł w życie, wzmacnia nasze zobowiązania poprzez stwierdzenie w punkcie 10, że Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Włączenie Karty praw podstawowych do traktatu dodatkowo wzmocniło tę misję. Naszym wspólnym zadaniem jest urzeczywistnienie powyższego zobowiązania w europejskim społeczeństwie. Dzięki nieodzownemu wsparciu partnerów działania UE w ostatnich latach stanowią kolejny ważny krok na drodze do zapewnienia większej równości w Europie. W niniejszym raporcie opisano szereg działań podjętych w ramach artykułu 19 traktatu lizbońskiego. Autorzy przyznają, że do dalszej poprawy niezbędne jest, aby UE kontynuowała współpracę i dbała o dalsze rozpowszechnianie działań wśród władz publicznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, mediów i firm. Wymienione podmioty to tylko niektórzy z ważnych partnerów w dziedzinie walki z dyskryminacją. Jako wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa jestem przekonana, że zasada równości leży u podstaw nowoczesnego społeczeństwa. Jeśli jakiekolwiek prawa mają mieć charakter prawdziwie podstawowy, nie mogą być traktowane jako odizolowany obszar polityki. Moją osobistą ambicją jest zapewnienie, że zasada niedyskryminacji stanie się kamieniem węgielnym wszystkich polityk i działań Unii Europejskiej. W przyszłości będziemy musieli ukierunkować nasze działania na obszary wymagające szczególnej uwagi. Wierzę, że wysiłki na szczeblu europejskim mogą się przyczynić do poprawy sytuacji Romów, największej i najbardziej dyskryminowanej mniejszości etnicznej w UE. Nie wolno nam nie doceniać skali wyzwań stojących przed nami; badania Eurobarometru nieustannie pokazują, że dyskryminacja stanowi duży problem dla społeczeństwa europejskiego. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego mamy doskonałą okazję do odnowienia naszego podejścia do kwestii równości i umieszczenia obywateli w centrum tego procesu. Dyskryminacja jest ciężarem, na który społeczeństwo i nasze przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić w czasie rozkwitu, a co dopiero w okresie spowolnienia gospodarczego. Wszyscy znajdujemy się pod wpływem społeczeństwa, w którym żyjemy. Jesteś my także za nie odpowiedzialni. Mam nadzieję, że wszyscy możemy się przyczynić do dalszych działań na rzecz Europy pełnej prawdziwej równości i wolnej od dyskryminacji. Viviane Reding Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo 3

6

7 Spis treści Słowo wstępne Kalendarium wybranych działań UE na rzecz zwalczania dyskryminacji w 2009 r Równość w 2010 r.: przegląd planowanych wydarzeń UE Wprowadzenie Europejczycy a równość Część I: Najnowsze zmiany polityczne Partnerstwa z władzami krajowymi Współpraca z innymi interesariuszami Sytuacja Romów Część II: Informowanie o równości Zwiększanie świadomości Zrozumieć dyskryminację, różnorodność i równość Różnorodność a biznes Dziedzictwo Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich Część III: Stosowanie przepisów prawa w praktyce Traktat lizboński a walka z dyskryminacją Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w 2009 r Wybrane orzecznictwo w zakresie równości w 2009 r W przygotowaniu: nowa dyrektywa antydyskryminacyjna Wnioski Załącznik Publikacje

8

9 Kalendarium wybranych działań UE na rzecz zwalczania dyskryminacji w 2009 r. 5 6 lutego Seminarium Media4Diversity, Praga, Republika Czeska 26 marca Publikacja ewaluacji zewnętrznej na temat Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich kwietnia Sprawozdanie EU-MIDIS na temat Romów, opublikowane przez Agencję Praw Podstawowych 24 kwietnia Pierwsze spotkanie Platformy Europejskiej na rzecz Integracji Romów, Praga, Republika Czeska 11 i 12 maja Pierwsze z sześciu rocznych seminariów szkoleniowych na temat zwalczania dyskryminacji dla sędziów i prokuratorów, prawników, profesorów akademickich i wykładowców prawa, organizowane przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA). 14 maja Publikacja badania na temat międzynarodowych perspektyw dotyczących działań pozytywnych 8 czerwca Spotkanie unijnych ministrów w Luksemburgu w celu dalszego omówienia zobowiązań politycznych dotyczących poprawy sytuacji Romów 12 czerwca Inauguracja szóstej edycji nagrody dziennikarskiej Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji 19 czerwca Przyjęcie komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich 23 czerwca Publikacja badania Media4Diversity czerwca Konferencja z udziałem organizacji pozarządowych i związków zawodowych zajmujących się walką z dyskryminacją, Budapeszt, Węgry 7 8 września Seminarium służące wymianie dobrych praktyk w dziedzinie włączania kwestii równości do głównego nurtu polityki, Helsinki, Finlandia 28 września Drugie spotkanie Platformy Europejskiej na rzecz Integracji Romów poświęcone edukacji, Bruksela, Belgia 3 października Pierwszy Dzień Różnorodności na Cyprze w ramach kampanii Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji w Nikozji października Dni Różnorodności w Lizbonie, Portugalia października Dni Różnorodności w Sztokholmie, Szwecja 7 listopada Dzień Różnorodności, Luksemburg 9 listopada Eurobarometr publikuje najnowsze badania na temat walki z dyskryminacją w państwach członkowskich UE i krajach kandydujących 13 listopada Nowa publikacja Komisji pt. Znaczenie organizacji pozarządowych i związków zawodowych w walce z dyskryminacją 16 i 17 listopada Spotkanie wysokiego szczebla w sprawie walki z dyskryminacją podczas unijnego Szczytu Równości w Sztokholmie, Szwecja 1 grudnia Wejście w życie traktatu lizbońskiego; tym samym w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać Karta praw podstawowych 3 4 grudnia Konferencja na temat tworzenia warunków do samodzielnego życia zorganizowana przez Komisję i Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF), Bruksela, Belgia 7

10 Promowanie równości: działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. Równość w 2010 r.: przegląd planowanych wydarzeń UE Oto niektóre z działań planowanych na 2010 r.: więcej aktualnych informacji na temat bieżących wydarzeń znajduje się na stronie Komisji Europejskiej Działania przeciwko dyskryminacji, społeczeństwo obywatelskie ( 1 ). 1 marca Seminarium poświęcone wstępnym wynikom badania pt. Działania na rzecz poprawy oddziaływania polityk, programów i projektów służących integracji społecznej i niedyskryminacji Romów w UE, Budapeszt, Węgry marca Seminarium służące wymianie dobrych praktyk na temat polityk w sprawie walki z dyskryminacją i promocji równości osób LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transseksualne), Haga, Niderlandy marca Seminarium poświęcone pośrednim wynikom badania na temat działań związków zawodowych na rzecz walki z dyskryminacją i promowania różnorodności, Madryt, Hiszpania 8 9 kwietnia Drugi Europejski Szczyt Romów w Kordowie, Hiszpanii, zorganizowany wspólnie z hiszpańską prezydencją w UE 29 kwietnia Ceremonia wręczenia nagród w konkursie dla dziennikarzy Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji 2009, oraz inauguracja edycji 2010 w Brukseli, Belgia 30 października Grecja będzie gospodarzem Dnia Różnorodności w Atenach 15 i 16 listopada 2010 Czwarty Szczyt Równości, współorganizowany z belgijską prezydencją w UE, poświęcony dyskryminacji w kontekście zatrudnienia, Bruksela, Belgia 8 maja Dzień Różnorodności na Węgrzech 4 5 października Seminarium służące wymianie dobrych praktyk w dziedzinie dyskryminacji w kontekście zatrudnienia, Berlin, Niemcy 2 3 grudnia 2010 Coroczna konferencja organizowana przez Komisję Europejską w ścisłej współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF) z okazji Europejskiego dnia osób niepełnosprawnych, Bruksela, Belgia 16 października Przygraniczny Dzień Różnorodności Grande Région w Metz, Francja 17 października Dzień Różnorodności odbędzie się również w Warszawie, w Polsce 9 grudnia Spotkanie wysokiego szczebla na temat zarządzania różnorodnością, Bruksela, Belgia ( 1 ) 8

11 Promowanie równości: działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. Wprowadzenie Zmiana sposobu myślenia oraz rozwiązanie problemu dyskryminacji w miejscu pracy i we wszystkich dziedzinach życia społecznego to trudne zadanie. Dlatego też logiczne jest, że walka z dyskryminacją przybiera formę niezwykle różnorodnych działań, w które angażuje się wielu różnych interesariuszy. Poszczególne rodzaje działań służą jednak wspólnemu celowi i dotyczą nieustannie powtarzających się tematów. Działania UE w 2009 r. były ściśle powiązane z priorytetami politycznymi i praktycznymi: współpracą pomiędzy interesariuszami, włączeniem kwestii równości do głównego nurtu polityki, zapewnieniem zrozumienia zjawiska dyskryminacji oraz opracowaniem i egzekwowaniem przepisów prawa. Współpraca pomiędzy interesariuszami Oczywiste jest, że walka z dyskryminacją i promowanie różnorodności wymaga zaangażowania wielu różnych aktorów na szczeblach europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Sformułowanie działania UE w rzeczywistości zawsze oznacza współpracę na wielu poziomach. Niniejszy raport opisuje działania podejmowane przez Komisję Europejską wspólnie z państwami członkowskimi, np. podczas najważniejszych wydarzeń, takich jak unijny Szczyt Równości, czy też w ramach bieżącej pracy, jak w przypadku rządowej grupy ekspertów ds. niedyskryminacji (s. 14). Współpraca jest kluczem do zrealizowania głównych celów, takich jak włączenie równości do głównego nurtu polityki. Unia Europejska odgrywa również ważną rolę w ułatwianiu komunikacji pomiędzy interesariuszami. Dobrym przykładem takich działań w 2009 r. było promowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi. Wspólne oświadczenie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) oraz Platformy Społecznej wyraża chęć współpracy oraz zbieżne stanowisko w kwestii przyszłych polityk równości. W 2009 r. Unia kontynuowała badania nad różnorodnością w miejscu pracy i opublikowała broszurę pt. Różnorodność w pracy, skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw (s. 22). Wypracowanie zrozumienia Niniejszy raport otwiera streszczenie wyników najnowszego badania Eurobarometru na temat niedyskryminacji. Poglądy obywateli stanowią dobry punkt wyjścia, ponieważ ich opinie i postawy są niezwykle istotne dla dalszych rozważań na temat przyszłej polityki UE w dziedzinie dyskryminacji (s. 10). Inne badania opublikowane w 2009 r. ukazały kolejne obszary 9

12 Promowanie równości: działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. mające istotne znaczenie dla zmian w polityce wspólnotowej. Wśród ważnych opracowań należy wymienić raport Media4Diversity (s. 21) oraz badanie pt. Międzynarodowe perspektywy działań pozytywnych (s. 22). Zmiany w przepisach Podczas gdy większość przypadków dyskryminacji nigdy nie trafia na wokandę, te, które kończą się w sądzie, służą ustanowieniu zakresu obowiązywania przepisów i pomagają oddać sprawiedliwość ofiarom. Precedensowe przypadki opisano na s. 27. Wejście w życie traktatu lizbońskiego 1 grudnia 2009 r. miało ogromne znaczenie dla wszystkich obszarów działalności UE. Traktat wzmocnił ponadto podstawę prawną w dziedzinie niedyskryminacji (s. 26). Podobnie jak w latach ubiegłych, unijna sieć ekspertów ds. niedyskryminacji nadal publikuje aktualne informacje na temat wdrożenia przepisów w sprawie równości w Unii Europejskiej (s. 31). Europejczycy a równość Podejście Europejczyków do kwestii równości i dyskryminacji ma zasadnicze znaczenie w ocenie sytuacji i kształtowaniu polityki przyszłości. Od 2006 r. badania Eurobarometru na temat dyskryminacji obejmowały określony zestaw pytań na temat niepokojów i opinii dotyczących dyskryminacji: takie podejście umożliwia dokonywanie porównań i przeanalizowanie zmian poglądów i doświadczeń w tym zakresie. Ankiety Eurobarometru bazują na danych otrzymywanych od państw członkowskich i krajów kandydujących, dzięki czemu możliwe jest przedstawienie sytuacji ogólnoeuropejskiej. Pomimo istnienia rozbudowanych aktów prawnych wiele osób żyjących w Europie jest ofiarą lub świadkiem dyskryminacji i/lub uważa, że w kraju zamieszkania dyskryminacja jest zjawiskiem powszechnym. 16% Europejczyków twierdzi, że padło w ostatnim roku ofiarą dyskryminacji. Ponad jedna czwarta (26%) była świadkiem dyskryminacji lub molestowania. Najczęstszą wymienianą przyczyną dyskryminacji zarówno jeśli chodzi o bycie świadkiem, jak i o ogólną percepcję jest pochodzenie etniczne: średnio 61% respondentów w UE uważa, że dyskryminacja ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne jest powszechna. Dyskryminacja ze względu na wiek rosnący niepokój Podczas gdy wyniki dotyczące postrzegania dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne nie zmieniły się istotnie z biegiem lat, w 2009 r. znacząco wzrósł odsetek respondentów zauważających dyskryminację ze względu na wiek i niepełnosprawność. 58% pytanych jest zdania, że dyskryminacja ze względu na wiek jest powszechnym zjawiskiem w ich kraju, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 16%. Jednocześnie 53% respondentów, tj. o osiem punktów procentowych więcej niż rok wcześniej, uznało dyskryminację ze względu na niepełnosprawność za powszechną. Badanie Eurobarometru 2009: dyskryminacja pozostaje problemem Specjalne badanie Eurobarometru w sprawie dyskryminacji w 2009 r. ( 2 ) opublikowano w listopadzie 2009 r. na podstawie danych zebranych w maju i czerwcu. Badanie dotyczyło sposobu postrzegania i doświadczania dyskryminacji. Ponadto służyło ono zebraniu opinii na temat działań antydyskryminacyjnych oraz poglądów dotyczących równych praw, w szczególności w miejscu pracy. Autorzy badania uważnie przyjrzeli się różnym przyczynom dyskryminacji ujętym w przepisach wspólnotowych: dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, religię lub światopogląd. ( 2 ) 10

13 Promowanie równości: działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. Bardziej ogólna percepcja tendencji w zakresie dyskryminacji jest bardziej optymistyczna. Respondenci, poproszeni o porównanie sytuacji obecnej ze stanem sprzed pięciu lat, w większości stwierdzili, że dyskryminacja ze względu na wszystkie sześć przyczyn jest mniej powszechna. Wsparcie dla działań antydyskryminacyjnych, obawa przed skutkami kryzysu Wsparcie publiczne dla środków zapewniających równość szans w obszarze zatrudnienia jest duże: od 87% (najwyższy wynik) w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność do 66% w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Ocena całokształtu działań poszczególnych państw na rzecz wyeliminowania dyskryminacji była bardzo różna. 49% respondentów twierdzi, że wysiłki są wystarczające, podczas gdy 44% było odmiennego zdania. Ankietowani pesymistycznie ocenili możliwy wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego na dyskryminację i działania służące jej zwalczaniu. 64% Europejczyków wskazało, że kryzys ekonomiczny może spowodować wzrost dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy. Niemal połowa mieszkańców Europy twierdzi, że kryzys ma negatywny wpływ na znaczenie i finansowanie polityk promujących równość i różnorodność. Tylko jedna trzecia Europejczyków zna swoje prawa w dziedzinie równości Lepsza ochrona prawna przed dyskryminacją obowiązuje w Unii Europejskiej od kilku lat. Niemniej jednak tylko niewielka grupa respondentów twierdzi, że zna swoje prawa w tej dziedzinie. Średnio 33% osób deklaruje, że jest świadomych swoich praw; 52% odpowiedziało przecząco, a pozostałe 12% stwierdziło, że znajomość przepisów zależy od sytuacji. Odpowiedzi znacząco różniły się w zależności od kraju. I tak twierdzącej odpowiedzi na pytanie udzieliło 63% Finów i zaledwie 16% Austriaków. To pokazuje, że podobnie jak w latach ubiegłych zwiększanie świadomości pozostaje ważnym wyzwaniem na przyszłość. Biorąc pod uwagę, że badanie Eurobarometru wykazało, iż poziom edukacji bardziej niż przynależność do mniejszości stanowi kluczowy czynnik decydujący o znajomości przysługujących praw, należy ponowić wysiłki, tak aby kampanie informacyjne trafiły do osób, które są w największym stopniu narażone na dyskryminację. Różnorodność w społeczeństwie i życiu społecznym Podczas gdy zasadnicze znaczenie mają rządowe polityki w dziedzinie zwalczania dyskryminacji, należy pamiętać, że najlepszym inicjatorem przemian są zmiany wzorców społecznych. Różnorodność społeczeństwa jest sama w sobie najbardziej skutecznym czynnikiem pozwalającym ograniczyć dyskryminację. Należy także wspomnieć o znaczących różnicach pomiędzy poszczególnymi krajami oraz różnicach w przyczynach dyskryminacji. Poniższe zdanie dobrze obrazuje tę sytuację: podczas gdy 68% Holendrów deklaruje, że ma znajomych z grupy LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transseksualne), tak samo twierdzi tylko 3% Rumunów. Badanie Eurobarometru 2009 pokazało, że coraz więcej osób ma znajomych o innym pochodzeniu etnicznym lub orientacji seksualnej. Ponadto co może nie jest niespodzianką okazało się, że ludzie ci częściej dostrzegają problem dyskryminacji i są mniej podatni na uprzedzenia. Gdy bezpośrednie otoczenie mieszkańców Europy będzie coraz lepiej odzwierciedlać różnorodność społeczeństwa, można oczekiwać, że problem dyskryminacji będzie się zmniejszał. Nadal najważniejszym czynnikiem determinującym wrażliwość na dyskryminację oraz tolerancję dla mniejszości, jest stopień różnorodności kręgu społecznego danej osoby. Badanie Eurobarometru

14

15 Część I Najnowsze zmiany polityczne

16 Promowanie równości: działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r Partnerstwa z władzami krajowymi Szczyt Równości w Sztokholmie Unijny Szczyt Równości zorganizowany w Sztokholmie w dniach listopada 2009 r. był trzecim wydarzeniem tego typu, służącym ułatwieniu interakcji pomiędzy aktorami najwyższego szczebla w celu Głównym wątkiem spotkania była współpraca. Jeden z najważniejszych wniosków szczytu głosi, że współpraca odgrywa centralną rolę w procesie włączania równości do głównego nurtu polityki i pełnego wdrożenia istniejących unijnych dyrektyw w sprawie równego traktowania. Wezwano do tworzenia silniejszych partnerstw łączących świat biznesu i media. Wspomniano o potrzebie dalszych spotkań w celu omówienia praktycznych doświadczeń związanych z włączaniem kwestii równości do głównego nurtu polityki. Szczyt był również okazją do zwrócenia uwagi na dyskryminację spowodowaną różnymi przyczynami jednocześnie. Wielu delegatów uznało, że problem ten powinien stanowić priorytet dla dalszych badań. Patrząc w przyszłość, Komisja Europejska i szwedzka prezydencja w UE gospodarze szczytu wezwali do wykorzystania nadchodzącego roku do pogłębienia procesu włączania równości do głównego nurtu polityki we wszystkich obszarach. Rynek pracy jest jednym z celów dalszych działań. Czwarty Szczyt Równości, który się odbędzie w czasie belgijskiej prezydencji w UE w 2010 r., skupi się na dyskryminacji w kontekście zatrudnienia. omówienia i wdrażania polityki równości. Spotkanie zgromadziło ponad 300 wysokich rangą delegatów reprezentujących państwa członkowskie Unii Europejskiej, kraje kandydujące oraz kraje EOG, organizacje międzynarodowe, europejskie organizacje pozarządowe, partnerów społecznych, sektor biznesu, media, świat akademicki, organy ds. równości, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Uczestnicy rozmawiali na temat praktycznych zastosowań polityki równości. Dyskusję uzupełniła prezentacja szeregu przykładów dyskryminacji. Podczas warsztatów zastanawiano się, jak skutecznie współpracować w dziedzinie równości w różnych sytuacjach w sektorach publicznym i prywatnym, analizowano proces tworzenia prawa oraz omawiano, w jaki sposób poszczególni interesariusze mogą wdrażać obowiązujące przepisy. Rola mediów w kontekście równości i niedyskryminacji została przedyskutowana ze szczególnym uwzględnieniem wniosków projektu Media4Diversity (s. 21). Szczególną uwagę poświęcono również sytuacji Romów i osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych), ze względu na liczne przypadki dyskryminacji wobec tych grup Grupa ekspertów rządowych W 2008 r. Komisja Europejska powołała grupę ekspertów rządowych. Zakres obowiązków grupy obejmuje analizę oddziaływania krajowych i unijnych środków w dziedzinie niedyskryminacji, wyróżnianie dobrych praktyk i ocenę skuteczności polityk w sprawie niedyskryminacji. Bazując na komunikacie Komisji Europejskiej z 2008 r. i wnioskach Szczytu Równości w Paryżu, w 2009 r. grupa skupia się przede wszystkim na dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie oraz na włączeniu problemu dyskryminacji do głównego nurtu polityki Pierwsze seminarium wymiany dobrych praktyk w Finlandii Seminarium wymiany dobrych praktyk w dziedzinie włączania niedyskryminacji do głównego nurtu polityki odbyło się w dniach 7 8 września 2009 r. w Helsinkach. Na szczeblu Unii Europejskiej kwestia włączania niedyskryminacji do głównego nurtu polityki jest stosunkowo nowym zjawiskiem. W komunikacie opublikowanym w lipcu 2008 r. Komisja Europejska zobowiązała się do systematycznego uwzględniania 14

17 Promowanie równości: działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. kwestii związanych z niedyskryminacją i równością szans we wszystkich obszarach polityki. W czasie spotkania przedstawiono studia przypadku poświęcone temu tematowi z Irlandii, Finlandii i Zjednoczonego Królestwa; te prezentacje, a także inne wystąpienia, pozwoliły zidentyfikować czynniki warunkujące powodzenie, takie jak wsparcie ze strony społeczeństwa obywatelskiego i przywódców politycznych, a także dostępność danych w zakresie równości. Omówiono również typowe przeszkody, przede wszystkim ograniczenia finansowe, brak wsparcia politycznego lub brak kultury równości w szeroko pojętej administracji publicznej. Wymiana doświadczeń jest ważna, lecz jak stwierdzono w sprawozdaniu z seminarium uczenie się przez działanie to najlepszy sposób na włączenie niedyskryminacji do głównego nurtu polityki. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie grupy ekspertów rządowych oraz sieci ekspertów z dziedziny nauk ekonomiczno-społecznych z 15 państw członkowskich ( 3 ). Prezentacje oraz wnioski z helsińskiego seminarium opisano w raporcie ( 4 ). Komisja pragnie wspierać dalsze działania na szczeblu krajowym poprzez opublikowanie corocznego zaproszenia do składania wniosków skierowanego do władz państw członkowskich Współpraca z innymi interesariuszami Unia Europejska współpracuje z licznymi interesariuszami w celu poznania i wymiany opinii oraz wdrażania pozytywnych rozwiązań w dziedzinie równości. Kluczowym instrumentem w tym kontekście jest Progress ( 5 ), unijny program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej, zainaugurowany w 2007 r. Komisja zacieśnia również współpracę z mediami (s. 21) i światem biznesu (s. 22). Niniejsza część raportu skupia się na relacjach z wieloletnimi partnerami, społeczeństwem obywatelskim i związkami zawodowymi, które były tematem ważnego wydarzenia w 2009 r Konferencja budapeszteńska na temat organizacji pozarządowych i związków zawodowych zajmujących się niedyskryminacją Organizacje pozarządowe i związki zawodowe odgrywają ważną rolę w walce z dyskryminacją: wyrażają opinie w trakcie tworzenia polityk, współpracują ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) z administracją publiczną i często bezpośrednio wspierają ofiary lub osoby narażone na dyskryminację. Coroczna konferencja tematyczna Komisji Europejskiej, zorganizowana w Budapeszcie (Węgry) w dniach czerwca, była okazją do przeanalizowania tej funkcji. Ponad 180 uczestników reprezentowało organizacje pozarządowe i związki zawodowe, a także innych czołowych interesariuszy, w tym organy ds. równości i rządy krajowe. Na początku spotkania delegaci zastanawiali się, w jaki sposób organizacje pozarządowe i związki zawodowe mogą egzekwować prawo. Organizacje pozarządowe i związki zawodowe często bardzo angażują się w działania: odpowiadają na skargi dotyczące dyskryminacji i wspierają strony sporu. Podczas konferencji wyszczególniono potrzeby organizacji; przede wszystkim zastanowiono się, w jaki sposób współpraca może zwiększyć skuteczność działań. Organizacje pozarządowe i związki zawodowe, działające na pierwszej linii frontu walki z dyskryminacją, mają istotny wpływ na rozwój polityk i przepisów w sprawie równości. Uczestnicy konferencji podkreślali cenną niezależność swoich organizacji oraz znaczenie wsparcia rządowego poprzez udostępnienie mechanizmów niezbędnych do właściwego pełnienia powierzonych funkcji. Wsparcie obejmuje finansowanie np. szkoleń. Rządy mogą także odgrywać ważną rolę w procesie tworzenia struktur na potrzeby dialogu pomiędzy administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi na szczeblu krajowym. Współpraca jest ważna nie tylko na linii organizacje pozarządowe administracja publiczna, lecz również w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy konferencji podkreślali korzyści płynące z wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz nawiązywania relacji na szczeblu międzynarodowym. Organizacje pozarządowe nadzorują także właściwe wdrożenie przepisów w sprawie niedyskryminacji. Kwestię tę omówiono w kontekście działań na szczeblu krajowym. Organizacje pozarządowe mogą również zgłaszać uwagi na temat wdrożenia unijnych dyrektyw. Podczas warsztatów omówiono konkretne przykłady udanej współpracy związków zawodowych z organizacjami pozarządowymi. Antyrasistowski tydzień w Irlandii Północnej spotkał się z szerokim zainteresowaniem. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Lesbijek i Gejów Oddział Europejski (ILGA-Europe) współpracowały na rzecz lepszego zrozumienia i rozwiązania problemów dotykających pracowników z grupy LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transseksualne). Litewski Instytut monitorowania praw człowieka współpracował z innymi podmiotami nad procedurami strategicznymi w kwestii dyskryminacji Romów. 15

18 Promowanie równości: działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. W wyniku konferencji sformułowano szereg wniosków dotyczących potencjalnych obszarów dalszej współpracy związków zawodowych z organizacjami pozarządowymi. Związkom zawodowym polecono organizowanie regularnych sesji szkoleniowych i seminariów poświęconych niedyskryminacji, a także innych spotkań dotyczących równości, wzmocnienie współpracy pomiędzy związkami (także na płaszczyźnie międzynarodowej) oraz utworzenie bazy wymiany dobrych praktyk i informacji. Organizacje pozarządowe zachęcono do promowania procesu włączania równości do głównego nurtu polityki oraz do ułatwiania regionalnym organizacjom pozarządowym dostępu do administracji państwowej. Organizacjom pozarządowym zalecono również rozpowszechnianie informacji dotyczących równości dostosowanych do potrzeb grupy docelowej. Jeden z głównych prelegentów wezwał organizacje pozarządowe do przemyślenia sposobu działania i ponownego zdefiniowania grup docelowych. Wspólne oświadczenie ETUC i Platformy Społecznej Podczas konferencji w Budapeszcie Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) i Platforma Społeczna przedstawiły projekt wspólnego oświadczenia: ostateczna wersja, złożona w czasie Szczytu Równości w Sztokholmie, posłuży jako wytyczne dla dalszych działań na szczeblu unijnym i krajowym. Oświadczenie w sześciu punktach wzywa decydentów do podejmowania działań: zapewnienia przyjęcia przez Radę Europejską proponowanego artykułu 13 dyrektywy chroniącego przed dyskryminacją ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię lub wyznanie oraz orientację seksualną we wszystkich dziedzinach życia; rozwiązania pozostałych problemów z nierównością płci w politykach i przepisach poświęconych tej kwestii oraz zapewnienia skutecznego uwzględniania aspektu płci we wszystkich politykach UE; włączenia kwestii równości do głównego nurtu wszystkich polityk UE; inwestowania w odpowiednie polityki społeczne i usługi publiczne wspierające równość; opracowania opartych na przepisach prawa polityk w dziedzinie migracji i integracji; współpracy w ramach silnego partnerstwa ze związkami zawodowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim i krajowym. Publikacja pokonferencyjna W dniu 13 listopada 2009 r. Komisja Europejska opublikowała dokument pt. Rola organizacji pozarządowych i związków zawodowych w walce z dyskryminacją. W opracowaniu przedstawiono główne tematy konferencji, w tym współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami działającymi w obszarze równości Komisja Europejska wspiera sieci W ramach programu Progress Komisja kontynuowała wsparcie finansowe dla kluczowych, ogólnowspólnotowych sieci patronackich zajmujących się zwalczaniem dyskryminacji, reprezentujących setki organizacji i stowarzyszeń członkowskich w całej Europie. Finansowanie pomaga sieciom kontynuować wyjątkową i cenną działalność, przy pełnym poszanowaniu prawa do niezależności. Wspomniane sieci obejmują pięć organizacji odpowiedzialnych za zwalczanie dyskryminacji ze względu na przyczyny wymienione w przepisach antydyskryminacyjnych: Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi (ENAR), reprezentująca ponad 600 organizacji działających na rzecz zwalczania rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i islamofobii w Europie; Europejskie Forum Niepełnosprawności (EDF) i siedem mniejszych organizacji, które bronią praw 50 milionów osób niepełnosprawnych w Europie; Międzynarodowe Stowarzyszenie Lesbijek i Gejów Oddział Europejski (ILGA-Europe), łączące ponad 350 krajowych i lokalnych grup walczących o równe prawa dla lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów; Europejska Platforma AGE zajmująca się promowaniem interesów osób starszych w UE oraz zwiększaniem świadomości na temat najbardziej dotykających ich problemów; Europejskie Centrum Praw Romów (European Roma Information Office (ERIO)), międzynarodowa organizacja promująca dyskusje polityczne i publiczne na tematy dotyczące Romów. Oprócz pomagania organizacjom pozarządowym walczącym z dyskryminacją Komisja wspiera dalszy rozwój Equinet, europejskiej sieci organów ds. rów- 16

19 Promowanie równości: działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. ności. Equinet ułatwia współpracę i wymianę informacji pomiędzy organizacjami członkowskimi. Sieć liczy obecnie 33 podmioty z 28 państw Europy. Więcej informacji znajduje się na stronie Szkolenie prawników W praktyce skuteczność unijnych dyrektyw w sprawie równości zależy, w pewnym stopniu, od prawników zajmujących się daną sprawą. Od 2003 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, Akademia Prawa Europejskiego (ERA) ( 6 ) z siedzibą w Trewirze w Niemczech organizuje dla tych osób seminaria szkoleniowe. W 2009 r. ERA zorganizowała trzy seminaria dla sędziów i prokuratorów (11 12 maja, maja i listopada), dwa seminaria dla adwokatów (27 28 kwietnia i 30 listopada 1 grudnia) oraz jedno seminarium dla wykładowców uniwersyteckich i nauczycieli prawa (5 6 października). Skupiono się na niektórych istotnych kwestiach, takich jak pojęcie dyskryminacji pośredniej/bezpośredniej i molestowania, podział ciężaru dowodu oraz środki zaradcze i sankcje Sytuacja Romów Romowie stanowią największą mniejszość etniczną w UE. Poszczególne grupy zawierające się w ogólnym określeniu Romowie niezmiennie padają ofiarą częstej dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Według badania Eurobarometru z 2006 r. 77% Europejczyków sądzi, że bycie Romem oznacza niekorzyst ną pozycję w społeczeństwie. Podczas grudniowego szczytu w 2007 r. przywódcy unijni wyrazili poparcie polityczne dla działań służących zmianie tej sytuacji. W sprawozdaniu Komisji opublikowanym w czerwcu 2008 r. przedstawiono istniejące polityki i instrumenty na rzecz Romów. We wrześniu 2008 r. pierwszy w historii Szczyt Romów na szczeblu europejskim nadał niekorzystnej sytuacji Romów najwyższe znaczenie polityczne w UE. W kontekście powyższych wydarzeń rok 2009 miał zasadnicze znaczenie z punktu widzenia dalszych działań i wprowadzania prawdziwych zmian w sytuacji Romów w społeczeństwie Badanie EU-MIDIS Agencji Praw Podstawowych W dniu 22 kwietnia 2009 r. unijna Agencja Praw Podstawowych (FRA), mieszcząca się w Wiedniu, opublikowała wyniki badania UE na temat mniejszości i dyskryminacji (EU-MIDIS) ( 7 ), obejmujące najważniejsze dane dotyczące sytuacji Romów w siedmiu państwach członkowskich. Podczas gdy poprzednie badania FRA skupiały się na kwestiach związanych z mieszkaniem i opieką zdrowotną Romów, najnowsze opracowanie jest poświęcone doświadczaniu dyskryminacji i przestępczej wiktymizacji w życiu codziennym. Badanie ujawniło ponurą rzeczywistość. Ponad połowa respondentów narodowości romskiej stwierdziła, że w ostatnich 12 miesiącach przynajmniej raz doświadczyła dyskryminacji. Średnio co piąty ankietowany powiedział, że w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz padł ofiarą przestępstwa na tle rasowym. W zależności od kraju 66 92% Romów nie zgłosiło ostatnich przypadków dyskryminacji jakimkolwiek Drugie spotkanie platformy Romów, Bruksela ( 6 ) ( 7 ) 17

20 An initiative of the European Union Promowanie równości: działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. kompetentnym władzom, a % Romów zgłosiło brak zaufania do struktur wymiaru sprawiedliwości Platforma Europejska na rzecz Integracji Romów Bezpośrednim wynikiem pierwszego Szczytu Romów w 2008 r. było wdrożenie zalecenia zakładającego utworzenie Platformy Europejskiej na rzecz Integracji Romów. Celem platformy jest ułatwienie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi, zapewnienie wsparcia analitycznego i promowanie współpracy pomiędzy wszystkimi stronami, których dotyczy problematyka romska, w tym organizacjami reprezentującymi Romów. Pierwsze spotkanie: dziesięć wspólnych, podstawowych zasad integracji Romów Pierwsze spotkanie Platformy Europejskiej na rzecz Integracji Romów odbyło się 24 kwietnia 2009 r. w Pradze, w ramach czeskiej prezydencji w UE. Podczas konferencji zastanawiano się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć polityki na rzecz integracji Romów i dostosować je do ogólnych polityk w zakresie edukacji, zatrudnienia, integracji społecznej, zdrowia publicznego i infrastruktury. Mając na uwadze powyższe cele, opracowano dziesięć wspólnych podstawowych zasad umożliwiających skuteczne rozwiązanie problemu integracji Romów. Unijni ministrowie ds. zatrudnienia i spraw społecznych dołączyli te zasady do wniosków ze spotkania z 8 czerwca 2009 r., poświęconego integracji Romów. Dziesięć wspólnych podstawowych zasad integracji Romów Zasady mają stanowić wskazówkę dla instytucji unijnych i państw członkowskich oraz krajów (potencjalnie) kandydujących podczas tworzenia i wdrażania nowych polityk lub działań. Dziesięć wspólnych podstawowych zasad integracji Romów to: konstruktywne, pragmatyczne i niedyskryminacyjne polityki, jednoznaczne, ale niewyłączające ukierunkowanie, podejście międzykulturowe, ukierunkowanie na główny nurt, świadomość wymiaru związanego z płcią, transfer udokumentowanych strategii, wykorzystywanie instrumentów wspólnotowych, zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych, udział społeczeństwa obywatelskiego, aktywne uczestnictwo Romów. Drugie spotkanie poświęcone edukacji Drugie spotkanie Platformy odbyło się w Brukseli 28 września 2009 r. i dotyczyło edukacji Romów. Edukacja ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia wszystkich pozostałych warunków społecznych, stwierdził komisarz Vladimir Špidla. Podkreślił on potrzebę całościowego podejścia, mówiąc: Brak odpowiedniej edukacji może prowadzić do zaklętego kręgu bezrobocia, ubóstwa, złej sytuacji mieszkaniowej i problemów zdrowotnych. Podczas spotkania poruszono wiele utrzymujących się od lat problemów, m.in. segregacji uczniów narodowości romskiej w szkołach. Zidentyfikowano szereg dodatkowych czynników utrudniających sytuację w oświacie, m.in. brak odpowiednich zasobów. Wymienione czynniki były analizowane łącznie z uprzedzeniami społecznymi i socjoekonomicznym kontekstem życia romskich uczniów, obejmującym takie kwestie, jak niedożywienie i stan zdrowia, bezrobocie rodziców oraz darmowych dostęp do edukacji. Podczas spotkania państwa członkowskie i władze lokalne zaprezentowały szereg dobrych praktyk i możliwych modeli postępowania. Przedstawiciel szwedzkiej prezydencji w UE stwierdził na koniec, że sytuacja, w której nieproporcjonalnie wysoki odsetek dzieci romskich uczęszcza do szkół specjalnych, jest niedopuszczalna. Dalsze informacje W 2009 r. Komisja opublikowała ulotkę na The temat Działań UE na rzecz Romów, skierowaną do osób zajmujących się proble- for Roma 10 Common Inclusion Basic Principles Contacts These principles aim at guiding the EU institutions and Member States when they design and implement new European Commission Roma Portal policies or projects for Roma inclusion. They represent a legally non-binding political declaration. European Commission, DG Employment, However, Member States have shown their commitment to Anti-discrimination Unit basing future initiatives on these principles. matyką romską i zawierającą informacje na 1. Constructive, pragmatic and non-discriminatory policies For Diversity. Against Discrimination. 2. Explicit but not exclusive targeting information campaign 3. Inter-cultural approach 4. Aiming for the mainstream temat unijnego prawodawstwa 5. Awareness of the gender dimension oraz instrumentów finansowych 9. Involvement of civil i society politycznych promu- 6. Transfer of evidence-based policies 7. Use of Community instruments 8. Involvement of regional and local authorities 10. Active participation of the Roma jących Romów ( 8 Some of the Principles are issues that are well-established, while others are very innovative, such as: ). Wymienione cele wspiera Explicit but not exclusive targeting which, instead of również unijny portal Romów ( 9 singling out the Roma as distinct group, aims at improving the living standards and environment of all those living in similar conditions ). The inter-cultural approach which stresses that both the Roma and mainstream society have much to learn from each other and that inter-cultural learning and skills deserve to be promoted alongside combating prejudices and stereotypes Aiming for the mainstream which emphasises that policies should support the Roma to participate fully in mainstream society, rather than developing separate Roma settlements or labour markets. ( 8 ) ( 9 ) KE EN-D Pictures: JPH Woodland European Communities; Reporters EU Action for the Roma 18

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY Zatrudnienie i sprawy społeczne Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Prawa i Administracji PODYPLOMOWE STUDIUM EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I MARKETINGU Dominika Stelmachowicz-Pawyza ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Poradnik szkoleniowy. Zarządzanie różnorodnością

Poradnik szkoleniowy. Zarządzanie różnorodnością Poradnik szkoleniowy Zarządzanie różnorodnością autorzy Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett i Kailash von Unruh (International Society

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny. Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych

Dialog społeczny. Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych Dialog społeczny Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych Niniejszy dokument został opracowany w ramach Współpracy EC-ILO w obszarze Dialogu Społecznego i Stosunków Przemysłowych przy pomocy finansowe

Bardziej szczegółowo

EIGE 1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE

EIGE 1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE Magdalena Półtorak * EIGE 1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE Misja Instytutu: stać się europejskim centrum wiedzy w kwestii równości płci. I. CHARAKTER I

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2013

Sprawozdanie roczne 2013 ISSN 1831-0583 Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europejski Inspektor ochrony danych Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

Zatrudniając niepełnosprawnych

Zatrudniając niepełnosprawnych Zatrudniając niepełnosprawnych Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy pod redakcją Ewy Giermanowskiej Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Komisja Europejska EURYDICE Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Niniejsze opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. SEK(2010) 964 wersja ostateczna DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r.

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo