Sprawozdanie Stenograficzne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Stenograficzne"

Transkrypt

1 Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6i7sierpnia 2008 r. Warszawa 2008 r.

2 Porz¹dek obrad 17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r. 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw. 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o op³acie skarbowej. 6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie wspó³pracy w ramach Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta, sporz¹dzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. 7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowieñ Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej oraz Protoko³u z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku. 8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o upowa nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do z³o enia oœwiadczenia o uznaniu w³aœciwoœci Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. 10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. 11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zniesieniu G³ównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw. 12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo o notariacie. 13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo spó³dzielcze. 14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. 15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach. 16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo arowej oraz niektórych innych ustaw.

3 17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 19. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Oœwiadczenia senatorów s¹ sk³adane na koñcu posiedzenia, po wyczerpaniu porz¹dku obrad. Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci. Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospoitej Polskiej Narodowy Bank Polski Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ministerstwo Finansów Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Skarbu Pañstwa Ministerstwo Sprawiedliwoœci Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Œrodowiska Ministerstwo Zdrowia podsekretarz stanu Andrzej Duda pierwszy zastêpca prezesa Piotr Wiesio³ek wiceprezes Ma³gorzata Kozak podsekretarz Stanu Ludwik Kotecki podsekretarz stanu Zbigniew Rapciak podsekretarz stanu Gra yna Prawelska-Skrzypek podsekretarz stanu Rados³aw Mleczko podsekretarz stanu Artur awniczak podsekretarz stanu Krzysztof uk podsekretarz stanu ukasz Rêdziniak podsekretarz stanu Antoni Podolski podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski podsekretarz stanu Andrzej Kremer podsekretarz stanu Janusz Zaleski podsekretarz stanu Marek Twardowski

4

5 (Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 01) (Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Krystyna Bochenek, Marek Zió³kowski i Zbigniew Romaszewski) Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Otwieram siedemnaste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji. (Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ marsza³kowsk¹) Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatorów Ma³gorzatê Adamczak oraz Tadeusza Gruszkê. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator Ma³gorzata Adamczak. Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc przy stole prezydialnym. Informujê, e Sejm na dwudziestym posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, do ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o S³u bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u bie Wywiadu Wojskowego oraz ustawê o s³u bie funkcjonariuszy S³u by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u by Wywiadu Wojskowego, przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci, a tak e do ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach dla podatników uzyskuj¹cych niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec niewniesienia zastrze eñ do protoko³u czternastego posiedzenia stwierdzam, e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przyjêty. Informujê, e protokó³ piêtnastego posiedzenia Senatu zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu jest przygotowany do udostêpnienia senatorom. Je eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi do niego zastrze eñ, to zostanie on przyjêty na kolejnym posiedzeniu. Dorêczony pañstwu projekt porz¹dku obrad siedemnastego posiedzenia obejmuje: 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw. 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zniesieniu G³ównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw. 6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo o notariacie. 7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo spó³dzielcze. 8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. 9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach. 10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo arowej oraz niektórych innych ustaw. 11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o op³acie skarbowej. 12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

6 17. posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2008 r. 6 Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu (marsza³ek B. Borusewicz) 14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie wspó³pracy w ramach Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta, sporz¹dzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. 15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowieñ Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej oraz Protoko³u z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku. 16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o upowa nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do z³o enia oœwiadczenia o uznaniu w³aœciwoœci Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. 18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. Proponujê rozpatrzenie punktów: pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, szóstego, siódmego, ósmego, dziesi¹tego, jedenastego, dwunastego, czternastego, siedemnastego oraz osiemnastego, projektu porz¹dku obrad, pomimo e druki do nich zosta³y dorêczone w terminie póÿniejszym ni okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Je eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê. Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, e Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³. Panie i Panowie Senatorowie! W zwi¹zku z proœb¹, jak¹ otrzyma³em z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, proponujê zmianê kolejnoœci rozpatrywania punktu jedenastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o op³acie skarbowej, i rozpatrzenie go jako punktu pi¹tego porz¹dku obrad. Ponadto, w zwi¹zku z proœb¹ Ministerstwa Spraw Zagranicznych, proponujê zmianê kolejnoœci rozpatrywania dotychczasowych punktów: czternastego, piêtnastego, szesnastego, siedemnastego oraz osiemnastego, projektu porz¹dku obrad i rozpatrzenie ich kolejno jako punktów: pi¹tego, szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewi¹tego porz¹dku obrad. (Rozmowy na sali) Jeszcze raz to przeczytam. Dobrze, jest pomy³ka, jeszcze raz to przeczytam. W zwi¹zku z proœb¹ Ministerstwa Spraw Zagranicznych proponujê zmianê kolejnoœci rozpatrywania dotychczasowych punktów: czternastego, piêtnastego, szesnastego, siedemnastego oraz osiemnastego, projektu porz¹dku obrad i rozpatrzenie ich kolejno jako punktów: pi¹tego, szóstego (G³osy z sali: Szóstego, szóstego ) Bez pi¹tego, tak? Przepraszam bardzo, pomy³ka. No dobrze i rozpatrzenie ich jako punktów: szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewi¹tego porz¹dku obrad. (G³os z sali: I dziesi¹tego.) I jako punktu dziesi¹tego porz¹dku obrad. Dobrze. Je eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê. Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, e Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³. Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ g³os w sprawie omawianego porz¹dku obrad? (G³os z sali: Jest g³os przeciw.) Proszê bardzo, Panie Senatorze. Senator Marek Trzciñski: Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Senatu wnoszê o przeprowadzenie ³¹cznej debaty nad punktami: pierwszym, drugim oraz trzecim, porz¹dku obrad, to jest nad punktem dotycz¹cym stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw; nastêpnie nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw oraz nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dziêkujê. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê. Czy jest sprzeciw wobec propozycji senatora Trzciñskiego? Nie widzê zg³oszeñ. Dobrze, wiêc wprowadzamy to do porz¹dku obrad. Proszê bardzo, pan senator Kwiatkowski. Senator Krzysztof Kwiatkowski: Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmia-

7 17. posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2008 r. L¹czne rozpatrzenie punktów: 1., 2. i 3. porz¹dku obrad Senatu 7 (senator K. Kwiatkowski) nie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego porz¹dku obrad. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Czy ktoœ zg³asza sprzeciw wobec tego wniosku? (G³osy z sali: Nie.) Nie ma sprzeciwu, tak? To dziêkujê, uzupe³niamy, i bêdzie to punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad. Stwierdzam, e Senat zatwierdzi³ porz¹dek obrad siedemnastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji. Informujê, e g³osowania w sprawie rozpatrywanych ustaw zostan¹ przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu. Informujê te, e obradujemy dzisiaj do godziny 18.00, potem bêdzie przerwa i jutro kontynuujemy o godzinie (G³os z sali: Godzinê wczeœniej.) (G³os z sali: Do 9.00?) Jutro kontynuujemy od godziny 9.00, Panie Senatorze, a nie do (G³os z sali: A dzisiaj, a dzisiaj?) Do 18.00, przed chwil¹ to powiedzia³em. Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia punktów pierwszego, drugiego oraz trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przypominam, e rozpatrywane ustawy zosta³y uchwalone przez Sejm na dwudziestym posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. Do Senatu zosta³y przekazane w dniu 29 lipca 2008 r. Marsza³ek Senatu w dniu 29 lipca 2008 r. zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu skierowa³ je do Komisji Gospodarki Narodowej. Komisja po rozpatrzeniu ustaw przygotowa³a swoje sprawozdania w tej sprawie. Przypominam ponadto, e teksty ustaw zawarte s¹ w drukach nr 227, 228 oraz 229, a sprawozdania komisji w drukach nr 227A, 228A i 229A. Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Marka Trzciñskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie kolejno sprawozdañ komisji w sprawie rozpatrywanych ustaw. Senator Marek Trzciñski: Dziêkujê bardzo. Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senatorowie! Zaproszeni Goœcie! Mam przyjemnoœæ w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej, obraduj¹cej w dniu wczorajszym, przedstawiæ sprawozdanie o rz¹dowym projekcie zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych, zwanej dalej ustaw¹ o ofercie publicznej, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, przedstawionym w druku nr 227A. Zasadniczym celem nowelizacji jest wdro enie do polskiego porz¹dku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejêcia, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotycz¹cych przejrzystoœci informacji o emitentach, których papiery wartoœciowe dopuszczone s¹ do obrotu na rynku regulowanym, zmieniaj¹cej dyrektywê 201/34/WE, oraz dyrektywy komisji z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiaj¹cej szczegó³owe zasady wdro enia niektórych przepisów dyrektywy w sprawie harmonizacji wymogów dotycz¹cych przejrzystoœci informacji o emitentach, których papiery wartoœciowe dopuszczone s¹ do obrotu na rynku regulowanym. Ponadto projekt doprecyzowuje niektóre przepisy nasuwaj¹ce w¹tpliwoœci interpretacyjne b¹dÿ te te, które nie do koñca prawid³owo wdra- a³y przepisy wspólnotowe, a tak e eliminuje luki w systemie prawnym. Ustawa nowelizuj¹ca harmonizuje równie ustawê o ofercie publicznej z innymi ustawami reguluj¹cymi, ogólnie rzecz ujmuj¹c, zasady obrotu papierami wartoœciowymi. W zakresie ustawy o ofercie publicznej nowelizacja w szczególnoœci uzupe³nia zakres przedmiotowy ustawy o zasady i warunki prowadzenia subskrypcji lub sprzeda y papierów wartoœciowych jako czynnoœci zwi¹zanych z ofert¹ publiczn¹. Definiuje albo doprecyzowuje niektóre pojêcia, miêdzy innymi takie, jak instytucja kredytowa, poœrednie nabycie akcji, pañstwo macierzyste, wprowadzaj¹cy, spó³ka publiczna, publiczna oferta papierów wartoœciowych czy te dni sesyjne. Dokonuje zmian w ramach przepisów dotycz¹cych postêpowania z dokumentami informacyjnymi zwi¹zanymi z ofert¹ publiczn¹ lub ubieganiem siê o dopuszczenie papierów wartoœciowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, w tym w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z wymogami dotycz¹cymi

8 17. posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2008 r. 8 L¹czne rozpatrzenie punktów: 1., 2. i 3. porz¹dku obrad Senatu (senator M. Trzciñski) dokumentów emisyjnych, prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego i innych dokumentów informacyjnych. Zmienia przepisy dotycz¹ce zadañ nadzorczych wykonywanych przez Komisjê Nadzoru Finansowego. Wskazuje jednoznacznie, kto ponosi odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ, rzetelnoœæ i kompletnoœæ informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym oraz w warunkach obrotu. Przyjmuje zasadê, e stron¹ postêpowania wszczêtego na wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego mo e byæ wy³¹cznie emitent lub wprowadzaj¹cy. Zwalnia z obowi¹zku poœrednictwa firmy inwestycyjnej przy ubieganiu siê o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w przypadkach okreœlonych w ustawie. Przyjmuje zasadê, e dokument rejestracyjny mo e mieæ wielokrotne zastosowanie w okresie jego wa noœci. Okreœla procedurê stwierdzania równowa noœci pod wzglêdem formy i treœci informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym oraz procedurê sporz¹dzania aneksu do memorandum. Uznaje zamieszczenie prospektu emisyjnego na stronie internetowej organu nadzoru pañstwa za jego publiczne udostêpnienie. Okreœla na nowo termin wa noœci prospektu emisyjnego i dokumentu rejestracji. Doprecyzowuje przepisy dotycz¹ce uchylania siê od skutków prawnych zapisów. Wskazuje jêzyki w³aœciwe do wykonywania obowi¹zków informacyjnych przez emitentów, dla których Polska jest pañstwem przyjmuj¹cym. Formu³uje przepisy dotycz¹ce publicznych dostêpnoœci rocznych i pó³rocznych informacji okresowych. Dokonuje zmian w zakresie przepisów dotycz¹cych ujawniania stanu posiadania znacznych pakietów akcji spó³ek publicznych. Wskazuje jednoznacznie, e obowi¹zek og³oszenia wezwania do zapisywania siê na sprzeda lub zamianê akcji w sytuacji przekroczenia progu 33% lub 66% ogólnej liczby g³osów powstaje równie w przypadku objêcia akcji w ofercie prywatnej. Rozszerza katalog przypadków, w których powstaje mo liwoœæ ubiegania siê o zmianê ceny og- ³aszanej w wezwaniu, jednoczeœnie zapewniaj¹c utrzymanie ceny na poziomie nie ni szym ni wartoœæ godziwa akcji. Przewiduje, e prawo dokonania przymusowego wykupu pozosta³ych akcji mo e zostaæ zrealizowane jedynie w okresie trzech miesiêcy od osi¹gniêcia lub przekroczenia progu 90% ogólnej liczby g³osów w spó³ce. Wprowadza uregulowania, które pozwol¹ ustaliæ w³aœciwe dla spraw nadzoru prawo i organ w sytuacji, gdy papiery wartoœciowe spó³ki dopuszczone s¹ do obrotu w wiêcej ni jednym pañstwie cz³onkowskim. Precyzuje zasadê odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przez udostêpnienie do publicznej wiadomoœci nierzetelnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji lub przemilczenie informacji. Porz¹dkuje i uœciœla przepisy karne. Wyd³u a z trzech do siedmiu lat okres przejœciowy, w którym sporz¹dzanie, zatwierdzanie oraz udostêpnianie do publicznej wiadomoœci prospektu emisyjnego nie jest wymagane w przypadku ofert publicznych spe³niaj¹cych warunki okreœlone w zmienianym przepisie, prowadzonych przez Skarb Pañstwa w procesie prywatyzacji dokonywanym na podstawie odrêbnych przepisów. Zmiana w ustawie Kodeks postêpowania cywilnego zmierza do wy³¹czenia obowi¹zku sporz¹dzania, zatwierdzania przez komisjê oraz udostêpniania do publicznej wiadomoœci prospektu emisyjnego w zwi¹zku z ofert¹ publiczn¹ sprzeda- y papierów wartoœciowych przeprowadzan¹ w postêpowaniu egzekucyjnym, a tak e zniesienia przymusu poœrednictwa firmy inwestycyjnej w przeprowadzeniu takiej oferty oraz obowi¹zku wpisu do ewidencji papierów wartoœciowych. Nowelizacja kodeksu spó³ek handlowych zmierza miêdzy innymi do utrudnienia przejmowania spó³ek publicznych bez udzia³u rozproszonego akcjonariatu oraz wprowadzenia elastycznoœci w okreœlaniu jednego z parametrów emisji akcji, jakim jest liczba akcji w przypadku spó³ki dokonuj¹cej oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Zmiana w ustawie o obligacjach ma na celu zliberalizowanie obowi¹zków sprawozdawczych dla emitentów obligacji kierowanych do obrotu na rynku prywatnym. Komisja Gospodarki Narodowej po przeprowadzeniu debaty proponuje przyjêcie szesnastu poprawek o charakterze doprecyzowuj¹cym, redakcyjnym lub porz¹dkowym. Wysoka Izbo, projekt ustawy, poza jednym wyj¹tkiem, objêtym wnioskiem mniejszoœci, który dotyczy skreœlenia lit. b w art. 1 pkt 68, nie wzbudzi³ wiêkszych kontrowersji podczas prac w komisji, która po przeprowadzeniu pierwszego czytania wnosi o jego uchwalenie. Dziêkujê bardzo. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, Panie Senatorze. Poproszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Grzegorza Banasia, o zabranie g³osu i przedstawienie wniosku mniejszoœci komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw. Proszê bardzo, Panie Senatorze.

9 17. posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2008 r. L¹czne rozpatrzenie punktów: 1., 2. i 3. porz¹dku obrad Senatu 9 Senator Grzegorz Banaœ: Dziêkujê bardzo. Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Pañstwo! W zapisach ustawy, tej, która zosta³a przed³o- ona Wysokiej Izbie, dopuszcza siê mo liwoœæ stosowania tak zwanej ceny godziwej przy transakcji wykupu akcji przez inwestora, który zamierza przekroczyæ 33% lub 66% udzia³ów w akcjach spó³ki i oczywiœcie chce mieæ prawo do wykonywania g³osów z tych akcji. Naszym zdaniem, zdaniem mniejszoœci, zapisy okreœlone w art. 1 pkt 68 lit. b mog¹ prowadziæ do naruszenia interesu inwestorów indywidualnych i mniejszoœciowych poprzez rezygnacjê z zagwarantowania im œredniej ceny z ostatnich szeœciu miesiêcy. Wed³ug mniejszoœci Komisji Gospodarki Narodowej ustalanie ceny tych akcji w drodze ich wyceny, mimo i prowadzone by³oby pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, mo e jednak budziæ kontrowersje. St¹d wniosek mniejszoœci polegaj¹cy na pozostawieniu dotychczasowych przepisów tej ustawy poprzez skreœlenie lit. b w art. 1 pkt 68. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Dziêkujê pañstwu. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, Panie Senatorze. Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u ej ni minutê zapytania do senatorów sprawozdawców. Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ takie pytanie? Pan senator Misiak, proszê bardzo. Senator Tomasz Misiak: Ja mam pytanie do pana senatora Banasia w sprawie tej w³aœnie poprawki mniejszoœci. Panie Senatorze, czy ja móg³bym poprosiæ, eby pan powiedzia³, jaka w pañstwa opinii jest definicja s³ów cena godziwa? Bo wed³ug mojej wiedzy cena godziwa bywa lepsza od œredniej w przypadku wahañ cen rynkowych, z jakimi czêsto mamy do czynienia. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo, Panie Senatorze. Senator Grzegorz Banaœ: Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Szanowny Panie Poœle (G³osy z sali: Senatorze!) Przepraszam bardzo. Szanowny Panie Senatorze Ale ka dy senator nosi (G³os z sali: Pos³a w sobie.) (Weso³oœæ na sali) Chcia³em powiedzieæ: bu³awê marsza³kowsk¹ w plecaku. W ka dym razie yczê panu, by pan pe³ni³ w swoim yciu równie i mandat pos³a, wiêc proszê wybaczyæ tê pomy³kê. Otó mniejszoœæ komisji i ja osobiœcie nie twierdzimy, i stanie siê tak, e ta cena godziwa bêdzie permanentnie inna ni na przyk³ad cena wynikaj¹ca z ostatnich szeœciu miesiêcy. Po prostu przewidujemy pewne mo liwe zachowania, bo przecie ta wycena nie bêdzie podlega³a adnym rygorom, ona co prawda bêdzie prowadzona pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, ale mimo to bêdzie wolna w tym sensie, e dowolnie ustalana. Czy s³owo godziwy jest wystarczaj¹co mocne? Nie jesteœmy do koñca o tym przekonani i st¹d ten wniosek i próba pozostawienia dotychczasowych zapisów, które w tej sprawie siê sprawdzi³y i dlatego nie potrzeba, przynajmniej naszym zdaniem, tutaj niczego zmieniaæ. Dziêkujê bardzo. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, Panie Senatorze. Przypominam, e rozpatrywane ustawy by³y rz¹dowymi projektami ustaw. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa niony minister finansów. Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel rz¹du. Jest nim pan minister Kotecki. Czy pan chce zabraæ g³os, Panie Ministrze? (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki: Je eli mo na, to tak.) Oczywiœcie, e mo na, dlatego pytam. Proszê bardzo, Panie Ministrze. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki: Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Ja bym chcia³ tak e siê odnieœæ do wniosku mniejszoœci dotycz¹cego skreœlenia lit. b w art. 1 pkt 68. Chcia³bym podkreœliæ przes³anki wprowadzenia tego przepisu. Po pierwsze, wprowadzenie tego przepisu ma na celu implementacjê dyrektywy w sprawie oferty przejêcia. Po drugie, naszym zdaniem, to poszerza katalog przypadków, w których powstaje mo liwoœæ ubiegania siê o zmianê ceny og³aszanej w wezwaniu, zapewniaj¹c jednoczeœnie itotrzeba podkreœliæ utrzymanie jej na poziomie nie ni szym ni wartoœæ godziwa i w tym sensie ochraniaj¹c interes akcjonariusza, tak e o takie przypadki jak przyznanie prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spó³ki przejmuj¹cej w zwi¹zku z podzia³em spó³ki publicznej przez wydzielenie lub przyznanie innych praw maj¹tkowych zwi¹zanych z posiadaniem akcji spó³ki publicznej. Kolejna przes³anka to umo liwienie dokonania przejêæ spó³ek w pogarszaj¹cej siê sytuacji, co pozwoli na podjêcie prób ratowania sytuacji w spó-

10 17. posiedzenie Senatu w dniu 6 sierpnia 2008 r. 10 L¹czne rozpatrzenie punktów: 1., 2. i 3. porz¹dku obrad Senatu (podsekretarz stanu L. Kotecki) ³kach, a tym samym podniesie poziom ochrony inwestorów. W innym przypadku, gdyby wykreœlono ten przepis, mog³oby dojœæ do upadku firmy i utraty zainwestowanego kapita³u. I na koniec chcia³bym jeszcze podkreœliæ, e bardzo wa n¹ przes³ank¹ czy uzasadnieniem, a jednoczeœnie zabezpieczeniem w pewnym sensie, jest procedura poddania tej zmiany ceny œcis- ³ej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Ona zawsze mo e nie wyraziæ zgody na tak¹ zmianê. Dziêkujê bardzo. Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, Panie Ministrze. Sygnalizowa³ mi chêæ zabrania g³osu pierwszy zastêpca prezesa Narodowego Banku Polskiego, pan Piotr Wiesio³ek. Proszê bardzo. Pierwszy Zastêpca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Piotr Wiesio³ek: Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pragnê zwróciæ siê z wnioskiem o wprowadzenie przez Senat RP zmian w ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przyjêtej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r., zaproponowanych w sprawozdaniu Komisji Gospodarki Narodowej w poprawkach drugiej, trzeciej oraz dziewi¹tej. 1 sierpnia 2008 r. przes³a³em do pana marsza³ka oraz do pañ senator i panów senatorów list, w którym szczegó³owo przedstawi³em problem. Sejm w trzecim czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw wprowadzi³ do niej poprawkê, zgodnie z któr¹ Narodowy Bank Polski ma zostaæ wykluczony ze sk³adu akcjonariatu Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych SA i zmuszony do zbycia posiadanych obecnie akcji KDPW SA w terminie osiemnastu miesiêcy pod rygorem utraty prawa g³osu z tych akcji. Narodowy Bank Polski konsekwentnie na ca³ym etapie postêpowania legislacyjnego opowiada³ siê przeciw temu rozwi¹zaniu jako naruszaj¹cemu zasadê niezale noœci banku centralnego wynikaj¹c¹ z Konstytucji RP i Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹. Jednym z podanych przez wnioskodawców poprawki oraz przedstawicieli rz¹du podstawowych powodów wykorzystania ustawy jako œrodka do przymuszenia NBP do zbycia posiadanych przez niego akcji KDPW SA by³ fakt rzekomej sprzecznoœci art. 46 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wymieniaj¹cego NBP jako jednego z potencjalnych akcjonariuszy KDPW SA, z art. 5 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim zakazuj¹cym NBP posiadania akcji okreœlonych spó- ³ek. Tymczasem zgodnie z podstawowymi zasadami wyk³adni prawa art. 46 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ma charakter przepisu szczególnego w stosunku do art. 5 ust. 2 ustawy o NBP. Tym samy miêdzy przepisami obu ustaw w przedmiotowym zakresie nie zachodzi adna sprzecznoœæ lub kolizja. Potwierdza to fakt, i dotychczas w toku kolejnych prac nad ustawami reguluj¹cymi funkcjonowanie rynku kapita³owego przepis ten nie budzi³ w¹tpliwoœci ustawodawcy, a NBP naby³o akcje KDPW SA w roku 1999, a wiêc ju w okresie obowi¹zywania art. 5 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim. Ponadto przedstawiciele rz¹du w toku prac w Sejmie b³êdnie przedstawiali opiniê Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 maja 2008 r., wydan¹ na wniosek ministra finansów Rzeczypospolitej Polskiej. Opinia ta jednoznacznie stwierdza, i projektowana ustawa, obecnie art. 19 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pozostaje w sprzecznoœci z zasad¹ niezale noœci banku centralnego, poniewa zobowi¹zuje ona NBP do zbycia sk³adników swojego maj¹tku, a mianowicie posiadanych przez niego akcji KDPW. Opinia ta ani nie zosta³a uwzglêdniona w treœci projektu ustawy, ani w uzasadnieniu do niego nie zawarto informacji o jej wydaniu oraz treœci, a Sejm by³ b³êdnie informowany przez wnioskodawców i przedstawicieli rz¹du o braku sprzecznoœci ustawowego obowi¹zku zbycia akcji KDPW przez NBP z opini¹ Europejskiego Banku Centralnego. W toku prac legislacyjnych przedstawiciele rz¹du wielokrotnie podkreœlali, i wyjœcie NBP z akcjonariatu KDPW SA jest konieczne, gdy projektowana ustawa przewiduje przyznanie bankowi centralnemu uprawnieñ nadzorczych typu over side wzglêdem Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych SA. Zdaniem przedstawicieli rz¹du jednoczesne sprawowanie przez NBP nadzoru w³aœcicielskiego i ustawowego prowadzi³oby do konfliktu interesów i jako takie nie jest dopuszczalne. Twierdzenie to nie jest zasadne. Jak bowiem wskazuje doœwiadczenie innych pañstw cz³onkowskich w Unii Europejskiej jednoczesne sprawowanie nadzoru w³aœcicielskiego i nadzoru ustawowego jest stosowane, a niekiedy wrêcz popierane przez uczestników rynku. Ponadto, ze wzglêdu na swój w¹ski zakres, przyznane NBP w uchwalonej przez Sejm ustawie uprawnienia nadzorcze nie zapewniaj¹ bankowi centralnemu porównywalnych z nadzorem w³aœcicielskim narzêdzi nadzorczych nad strategicznie wa n¹ dla operacji polityki pieniê nej oraz bezpieczeñstwa i efektywnego funkcjonowania polskiego systemu p³atniczego spó³k¹, jak¹ jest KDPW SA. Te banki

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5 i 6 marca 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 paÿdziernika 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16 i 17 marca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 72. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7i8lipca 2010 r. Warszawa 2010 r. Porz¹dek obrad 59.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r. Warszawa 2007 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 28. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21 i 22 lutego 2007 r. Warszawa 2007 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE DWUDZIESTE ÓSME POSIEDZENIE SZÓSTEJ KADENCJI dzieñ pierwszy SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE WERSJA ROBOCZA Warszawa, dnia 21 lutego 2007 r. Jest to robocza wersja stenogramu z posiedzenia. Poprawki do tej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 80. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6i7lipca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 80. posiedzenia Senatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Senator Andrzej Wielowieyski: Senator Genowefa Ferenc:

Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Senator Andrzej Wielowieyski: Senator Genowefa Ferenc: (Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 00) (Posiedzeniu przewodniczy wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski) Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Dzieñ dobry pañstwu. Wznawiam posiedzenie. Widzê, e senatorowie

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo