SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o."

Transkrypt

1 1/19 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o Płock ul. Przemysłowa 17, tel , fax ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z dnia r. SPORZĄDZIŁ... podpis i pieczęć imienna... d a t a... d a t a KOMISJA PRZETARGOWA 1. Przewodniczący - Robert Pawłowski.. 2. Członek - Krzysztof Krysiak.. 3. Członek - Krzysztof Olszewski.. 4. Sekretarz - Jacek Woźnicki.. ZATWIERDZIŁ DO STOSOWANIA w dniu podpis i pieczęć imienna

2 2/19 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o Płock ul. Przemysłowa 17, tel , fax Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z dnia r. Rozdział III Opis przedmiot zamówienia Ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o. ( ) obejmuje : I. Ochronę mienia zgodnie z instrukcją ochrony stanowiącej załącznik nr 1 do umowy przez pracowników ochrony umundurowanych i wyposażonych w środki łączności (telefony komórkowe przypisane do poszczególnych posterunków zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy): 1) ochrona mienia w dni robocze w wymiarze 42 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę ( 3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu: 8 godzin zmiana I: brama pomocnicza (8) 16 godzin zmiana II; plac postojowy (8), brama pomocnicza (8) 18 godzin zmiana III; brama wjazdowa (8+2 (od 4:00 do 6:00)), plac postojowy(8) 2) ochrona mienia w dni wolne i soboty w wymiarze 56 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu: 24 godzin zmiana I; brama wjazdowa (8), brama pomocnicza (8), plac postojowy (8), 16 godzin zmiana II; brama wjazdowa (8), plac postojowy (8), 16 godzin zmiana III; brama wjazdowa (8), plac postojowy (8). 3) ochrona mienia w niedziele i święta w wymiarze 48 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 2 łączone posterunki), według następującego rozkładu: 16 godzin zmiana I; brama wjazdowa(8), plac postojowy(8) 16 godzin zmiana II; brama wjazdowa(8), plac postojowy(8) 16 godzin zmiana III; brama wjazdowa(8), plac postojowy(8) Do wyliczeń przyjęto następujące założenia: - dni robocze dni wolne oraz soboty niedziele i święta - 60 ( ilość dni roboczych dla pracowników ochrony może ulec zmianie) Posterunki podlegające ochronie: - brama wjazdowa, - brama pomocnicza, - plac postojowy, (ilość posterunków może ulec zmianie) Do głównych zadań pracowników ochrony należy : - ochrona mienia przed kradzieżą i zniszczeniem, - ochrona przed pożarem i innymi zagrożeniami związanymi z działalnością zakładu, - prowadzenie książki służby dozoru i wydarzeń łącznie z dokumentacją uzupełniającą, - patrolowanie w/w terenów i obiektów, - niedopuszczenie do przebywania na terenie zakładu niepowołanych osób i środków transportu, 2

3 3/19 Szczegółowy zakres czynności pracownika ochrony określa projekt umowy oraz Instrukcja Ochrony na poszczególnych posterunkach. Instrukcja ochrony zostanie uzgodniona z Wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki wykonania ochrony. Rozdział IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Rozdział VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia Począwszy od dnia od godziny 6:00 do do godziny 6:00. Rozdział VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają wiedzę i doświadczenie; - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, - posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, - wykonali minimum 2 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy, - są ubezpieczeni w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej zł. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunków udziału postępowaniu. 1) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków. 2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia 3) Wykonawca, który nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych) podlega wykluczeniu z postępowania. Rozdział IX Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Wymagane dokumenty 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu 3

4 4/19 do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 4) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat minimum 2 zadań w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy 5) wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (licencje), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. 6) Oświadczenie o akceptacji projektu umowy. 7) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej , 00 zł. 8) Koncesja 9) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 2. Forma dokumentów 1) Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 2) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pk1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 5) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Rozdział X SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w sposób uniemożliwiający bezśladowe usunięcie lub zmianę zapisanych w niej informacji. Dla zachowania poprawnej formy pisemnej oferty wymagane jest, aby wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w ofercie były podpisane przez osobę lub osoby posiadające zdolność do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować upełnomocnienie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania podmiotu oferenta, o ile nie wynika z dokumentów, których przedłożenie jest wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków wynikających z treści złożonych - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczeń np. odpisu z rejestru, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Wszystkie strony lub kartki oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby upełnomocnione ze strony oferenta i ponumerowane, przy czym ilość stron lub kartek, z których składa się oferta wraz z załącznikami należy wpisać na FORMULARZU OFERTOWYM. 4

5 5/19 3. W przypadku pomyłki należy słowo, cyfrę lub liczbę przekreślić - parafując przez osobę upełnomocnioną i napisać poprawnie tak, aby nie budziło żadnych wątpliwości jaka treść, cyfra, liczba została poprawiona, a którą należy przyjąć za właściwą. 4. Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego (tak jak kopertę zwrotną!), którą następnie umieścić w kopercie zewnętrznej opatrzonej tytułem: Komunikacja Miejska -Płock Sp. z o.o Płock ul. Przemysłowa 17 PRZETARG- ochrona mienia 5. Oferta winna być zabezpieczona tak, aby nie budziło żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia jej treści. Koperty powinny być nieprzezroczyste!!! 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Zmiana albo wycofanie oferty dokonane przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wykonawca może również przed upływem terminu do składania ofert uzupełnić dokumentację wymaganą dla potwierdzenia spełnienia warunków wynikających z treści złożonych oświadczeń. Treść zmiany lub dokumenty uzupełniające należy umieścić w kopercie w sposób opisany w punkcie 4 odpowiednio z dopiskiem ZMIANA lub UZUPEŁNIENIE. W przypadku zmiany wiążącą dla oferenta jest treść zawarta w kopercie oznaczonej dopiskiem ZMIANA w zakresie, jakim zmiana ta obejmuje. Wycofanie oferty może nastąpić jedynie na pisemny wniosek wykonawcy. 8. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania przez zamawiającego lub wykonawcę stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych i przepisach odrębnych, przepisy kodeksu cywilnego. 9. Oferta oraz załączone dokumenty po zakończeniu postępowania nie podlegają zwrotowi. 10. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Rozdział XI Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 1. W toku przygotowania ofert wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zapytanie należy kierować pisemnie, na adres zamawiającego. 3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przesyła treść wyjaśnienia wszystkim dostawcom i wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania. 4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania oferentów w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień ze strony zamawiającego w toku przygotowania ofert jest: Krzysztof Krysiak tel sprawy merytoryczne Jacek Woźnicki tel sprawy formalno prawne. Rozdział XII Wadium 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: zł (słownie: cztery tysiące złotych), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu 5

6 6/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007,Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy przelać na konto Zamawiającego: KM- Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17 lub na konto PEKAO S.A/ I oddział Płock , z dopiskiem Wadium ochrona. Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Rozdział XIII Termin związania ofertą. 30 dni od terminu składania ofert. Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, Płock, pok. 217 do dn r. do godz Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych w dniu r. godzinie w siedzibie zamawiającego, pok ) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4) Informacje, o których mowa powyżej, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Rozdział XV Sposób obliczania ceny 1. Cena oferty winna być przedstawiona w PLN 2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN Rozdział XVI Kryteria ocen ofert Rozdział XV Kryteria ocen ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 1) cena 80% = 80 pkt cena najniższa brutto ocena punktowa = x 80 pkt. cena badana brutto 2) odpis na PFRON 20% = 20 pkt a) 0-50% - 0 pkt. b) 51% - 60% - 4 pkt. c) 61% - 75 % - 10 pkt d) powyżej 75% - 20 pkt. 6

7 7/19 2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową maksymalnie 100 pkt. ROZDZIAŁ XVII Zawarcie umowy 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta umowa, której treść, zawierającą wszystkie istotne dla zamawiającego postanowienia stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego. Rozdział XVIII Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XIX Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Protest przysługuje od momentu wszczęcia postępowania na następujące czynności zamawiającego: 1) na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji lub zaproszeniu; 2) na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia, 3) na wykluczenie wykonawcy z postępowania, 4) na odrzucenie oferty, 5) na wybór wykonawcy w postępowaniu. 2. Protest wnosi się w terminie 4 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 3. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia. 6. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 7. O złożeniu protestu zamawiający powiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu. 8. Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się też wykonawcy, którzy w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przystąpili do protestu. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 9. Protest rozpatruje Kierownik Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 10. Rozstrzygnięcie protestu następuje w formie decyzji, która jest ostateczna. 11. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia protestu zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny rozstrzygnięcia. 12. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub unieważnia postępowanie. Rozdział XX- Rozliczenie finansowe Zgodnie z zapisami określonymi w projekcie umowy Rozdział XXI. Dopuszczalność zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego i warunki ich wprowadzenia 1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1.1. Zmiany podwykonawcy, na wiedzy i doświadczeniu którego opierał się Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu ( w oparciu o art. 26 ust.2a upzp). Zmiana podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania 7

8 8/19 o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca oraz brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia Zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa. b) Zmiana organizacji pracy Zamawiającego Zmiany organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego tj: Zmiana harmonogramu lub innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany godzinowej stawki wynagrodzenia Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za zrealizowaną część umowy oraz wszystkie spełnione świadczenia. 2. Postanowienia z niniejszego rozdziału stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach: a) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na usługi objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadą, że do ceny netto zostanie doliczona aktualna stawka podatku VAT; b) jeżeli wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy dopuszcza się zmianę terminu i ceny realizacji przedmiotu zamówienia; c) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie; d) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie. 4.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między mi. Rozdział XXII Załączniki 1) Formularz ofertowy załącznik nr 1 2) Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 2 3) Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 3 4) Wykaz usług załącznik nr 4 5) Informacja wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2 d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 5 6) Umowa załącznik nr 6 8

9 9/19 Załącznik nr 1... pieczęć wykonawcy Formularz ofertowy PRZETARG NIEOGRANICZONY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na ochronę mienia KM- Płock Sp. z o.o. świadczoną na rzecz Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o Płock ul. Przemysłowa 17 Nazwa wykonawca Adres województwo... Adres korespondencyjny województwo... Numer identyfikacji podatkowej (NIP)... REGON... Numer telefonu... Numer faksu... Konto bankowe upełnomocniony przedstawiciel wykonawca OFERTA ZAWIERA... ponumerowanych STRON / KARTEK... podpis i pieczęć imienna... data 9

10 10/19 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy... pieczęć oferenta 1. Składając niniejszą ofertę na ochronę mienia KM- Płock Sp. z o.o. przez zamawiającego Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. wyrażamy chęć ubiegania się o udzielenie nam zamówienia w postępowaniu prowadzonym na warunkach zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z dnia r. Zakres usługi Ochrona mienia (godz.) Cena jednostkowa netto (zł) Ilość godzin w czasie trwania umowy Wartość netto (zł) Podatek VAT (zł) Wartość brutto (zł) 2. Deklarujemy, że realizacja zamówienia, o którym mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz naszej ofercie przetargowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającymi z ustawy prawo zamówieniach publicznych i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 4. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w naszej ofercie przetargowej są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, która jest dla nas zrozumiała i w przypadku wybrania naszej oferty (uznania jej za najkorzystniejszą) zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych postanowieniami wzoru umowy załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i naszej oferty przetargowej w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu 6. Zapoznaliśmy się oraz uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje o warunkach, ( w tym dokonaliśmy wizji lokalnej) w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty. 7. Oświadczam, że jestem zakładem pracy chronionej/ nie jestem zakładem pracy chronionej i z tego tytułu przysługuje Zamawiającemu odpis na PFRON w wysokości minimum. % wartości netto wynagrodzenia miesięcznego* * (UWAGA : brak zadeklarowanej wysokości odpisu skutkuje odrzuceniem oferty) upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy... data, podpis i pieczęć imienna 10

11 11/19 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer tel./fax, ... Przystępując do przetargu nieograniczonego na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o oświadczam, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dnia ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 11

12 12/19 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer tel./fax, ... Przystępując do przetargu nieograniczonego na: Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. oświadczam, że brak jest podstaw, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Dnia ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24. ust. 1 ustawy w przypadku oferty przedstawionej przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej składa każdy z Partnerów oddzielnie lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno. 12

13 13/19 Załącznik nr 4 WYKAZ USŁUG Dot. przetargu nieograniczonego na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Lp. Przedmiot Data wykonania Zamawiający Wartość zamówienia brutto Dnia ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 13

14 14/19 Załącznik Nr 5 INFORMACJA WYKONAWCY o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2 d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer tel./ fax... Przystępując do przetargu nieograniczonego na: Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. oświadczam, iż nie przynależę do grupy kapitałowej. data: ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) * Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 14

15 15/19 Załącznik nr 6 U M O W A zawarta w dniu...r. w Płocku, pomiędzy Komunikacją Miejska-Płock sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : a z siedzibą w..., ul... działającym na podstawie posiadającym NIP..., wpisanym do... pod nr... reprezentowanym przez : zwanym dalej Zleceniodawca a 1 Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje świadczenie usług w zakresie ochrony mienia Zleceniodawcy, które zostało szczegółowo określone 2 niniejszej umowy Ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o. obejmuje : Ochronę mienia zgodnie z instrukcją ochrony stanowiącej załącznik nr 1 do umowy przez pracowników ochrony umundurowanych i wyposażonych w środki łączności (telefony komórkowe przypisane do poszczególnych posterunków zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy): 4) ochrona mienia w dni robocze w wymiarze 42 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę ( 3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu: 8 godzin zmiana I: brama pomocnicza (8) 16godzin zmiana II; plac postojowy (8), brama pomocnicza (8) 18 godzin zmiana III; brama wjazdowa (8+2 (od 4:00 do 6:00)), plac postojowy(8) 5) ochrona mienia w dni wolne i soboty w wymiarze 56 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu: 24 godzin zmiana I; brama wjazdowa (8), brama pomocnicza (8), plac postojowy (8), 16 godzin zmiana II; brama wjazdowa (8), plac postojowy (8), 16 godzin zmiana III; brama wjazdowa (8), plac postojowy (8). 6) ochrona mienia w niedziele i święta w wymiarze 48 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 2 łączone posterunki), według następującego rozkładu: 16 godzin zmiana I; brama wjazdowa(8), plac postojowy(8) 16 godzin zmiana II; brama wjazdowa(8), plac postojowy(8) 16 godzin zmiana III; brama wjazdowa(8), plac postojowy(8) Dodatkowy wymiar 2 godzin ochrony, o którym mowa w ust. 1) winien być realizowany począwszy od niedzieli do czwartku (z wyłączeniem dni powszednich poprzedzających święta) oraz w święta poprzedzające dzień powszedni na zmianie III w godzinach (dla rozliczeń Zamawiającego doba kończy się o godzinie 6.00) Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić ochronę obiektów na posterunkach wymienionych 2 niniejszej umowy zgodnie z instrukcją ochrony, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W terminie 30 dni od podpisania umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany przeprowadzić, w uzgodnieniu z Zleceniodawcą, aktualizację Instrukcji Ochrony, która winna być zatwierdzona przez Zamawiającego. 15

16 16/19 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić ciągłość ochrony w przypadku nieobecności w pracy pracowników Zleceniodawcy pracujących wspólnie z pracownikami ochrony: w przypadku niespodziewanej nieobecności w pracy pracowników Zamawiającego (urlop na żądanie, zwolnienie lekarskie) ciągłość ochrony musi być zachowana na wszystkich posterunkach, w przypadku nieobecności planowej pracowników Zamawiającego (urlop wypoczynkowy, oddelegowanie, itp.) Zleceniobiorca zostanie o tym poinformowany z 24 godzinnym wyprzedzeniem. 3. Osoba pełniąca ochronę winna: być umundurowana w strój kompletny (spodnie, bluza, koszula, kamizelka ostrzegawcza) z widocznym oznaczeniem identyfikacyjnym agencji ochrony mienia ( elementy odblaskowe na bluzie i kamizelce ostrzegawczej), być wyposażona w środki łączności bezpośredniej (telefony komórkowe - numery przypisane do poszczególnych posterunków zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy) oraz latarkę posiadać widoczny identyfikator z nazwiskiem, imieniem, zdjęciem agenta ochrony oraz nazwą firmy. 4. Zleceniobiorca zamieści na czas trwania umowy czytelne oznakowanie iż obiekt jest strzeżony na: ogrodzeniu, przy bramach wjazdowych i wyjazdowych, przy wejściach do obiektów. Oznakowanie zostanie usunięte przez Zleceniobiorcę po zakończeniu umowy. 4 Do głównych zadań pracowników ochrony należy: 1. ochrona mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, dewastacją, 2. ochrona mienia przed pożarem i innymi zagrożeniami związanymi z działalnością zakładu, 3. prowadzenie ewidencji pojazdów Zleceniodawcy wjeżdżających i wyjeżdżających z zajezdni (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym) 4. prowadzenie książki służby dozoru i wydarzeń dla każdego posterunku odrębnie 5. patrolowanie obiektów i terenów Zleceniodawcy zgodnie z Instrukcją Ochrony i grafikiem służb Wykonawca zainstaluje system do kontroli pobytu w punktach kontrolnych rozlokowanych na terenie zajezdni: 5-6 punktów w miejscach ustalonych z Zamawiającym. 6. kontrolowanie wnętrz pojazdów w sposób zgodny z Instrukcją Ochrony, 7. wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń i obiektów, przechowywanie kluczy w należytym porządku, prowadzenie rejestru kluczy, 8. niedopuszczenie do przebywania na terenie zakładu niepowołanych osób i środków transportu, 9. udzielanie informacji w sposób kulturalny i grzeczny, 10. kontrola dopełniania do pełna zbiorników autobusów tankujących po zjeździe do zajezdni i dozór autobusów w miejscu ich zaparkowania, 11. ochrona autobusów wraz z wyposażeniem, 12. kontrola bagażu podręcznego (toreb, teczek, walizek, worków, itp.) a w razie wątpliwości także nakazania rozpięcia odzieży wierzchniej osób opuszczających teren Spółki zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 2/2001 Prezesa KM- Płock Sp. z o.o. z dnia r. Kontroli dodatkowej będą podlegały wszystkie bagaże podręczne, w stosunku do których występuje podejrzenie wynoszenia w nich własności Zamawiającego, 13. wydawanie i przyjmowanie tablic kierunkowych z numerami linii i kolejnymi nazwami przystanków, przechowywanie ich w należytym porządku oraz ich okresowe czyszczenie, 14. utrzymanie czystości w pomieszczeniach portierni, na chodnikach przyległych do portierni oraz schodach wejściowych do budynku administracyjnego przy dyspozytorni w tym odśnieżanie i usuwanie śliskości w okresie zimowym szczególnie w dni wolne od pracy, 15. kontrolowanie przestrzegania zakazu palenia obowiązującego na terenie KM-Płock Sp. z o.o. oraz raportowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu przez pracowników Spółki oraz osoby przebywające na terenie KM. 5 W razie zaistnienia jakichkolwiek okoliczności powodujących narażenie Zleceniodawcy na straty obowiązuje następujący tryb postępowania: 1. Powzięcie wszelkich niezbędnych czynności w celu przeciwdziałania zagrożeniom. 2. Powiadomienie i wezwanie w razie potrzeby Policji, Straży Pożarnej lub innych właściwych służb. 3. Niezwłocznie zawiadomienie Dyspozytora i/lub Kierownictwa Spółki o zaistniałej sytuacji. 4. Sporządzenie raportu bądź notatki służbowej z zaistniałego zdarzenia. 16

17 17/ Zleceniobiorca odpowiada za szkodę spowodowaną kradzieżą z włamaniem, kradzieżą, pożarem lub innymi żywiołami i wszelkie szkody wyrządzone przez agentów do pełnej wysokości powstałej szkody w sytuacji wyrządzenia jej z powodu zaniedbania i/lub lekkomyślności pracowników Zleceniobiorcy. 2. Zleceniobiorca przyjmuje odpowiedzialność za ubytki paliwa w autobusach Zleceniodawcy pozostawionych na placu zajezdni autobusowej przy ul. Przemysłowej 17. (wyciek lub kradzież) 3. W razie powstania szkody określonej w 6 ust.1 i 2 Zleceniodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania lub zwrotu kosztów od Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od daty zdarzenia. 4. Wykazanie braku odpowiedzialności za szkodę ciąży na Zleceniobiorcy Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia do 30% wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za usługi w skali miesiąca za zaniedbanie lub naruszenie warunków umowy a w szczególności za: a) wcześniejsze opuszczenie stanowiska pracy i pozostawienie obiektów bez ochrony, b) nie zgłoszenie się pracowników do pracy, c) podjęcie pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz spożywanie alkoholu w miejscu wykonywania czynności, d) palenie tytoniu na terenie Spółki, e) rażące zaniedbanie obowiązków na stanowisku pracy wynikających z Umowy i Instrukcji Ochrony, f) wykroczenie przeciw mieniu Zamawiającego i osobom będących jego przedstawicielem 2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Zleceniodawcę prawidłowego pełnienia służby przez pracowników Zleceniobiorcy łącznie z kontrolą trzeźwości pracowników Zleceniobiorcy na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 2/2001Prezesa KM- Płock z dnia r. 3. Uprawnionymi do kontroli ogólnej są członkowie Zarządu, Główny Księgowy, Dyrektor ds. Technicznych oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Zleceniodawcy, a do kontroli trzeźwości członkowie Zarządu, Główny Księgowy, Dyrektor ds. Technicznych i Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Zleceniodawcy, a po godz także Dyspozytor Zleceniodawcy Za wykonywanie usług określonych w 2 ust. 1 umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto... zł +należny podatek VAT za jedną godzinę pracy pracownika ochrony pomnożoną przez rzeczywistą ilość godzin ochrony w danym w okresie rozliczeniowym. 2. Do każdej faktury Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty uprawniające do dokonania przez Zamawiającego odpisu z funduszu PFRON w wysokości minimum.. % wynagrodzenia miesięcznego netto (W) wynikającego z ust W przypadku, jeżeli wystawiony dokument uprawniający do odpisu będzie uprawniał Zamawiającego do odpisu PFRON (P) w wysokości niższej niż % wynagrodzenia netto (W), wynikającego z ust. 1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu rabatu (R) w wysokości stanowiącej wartość obliczoną według następującego wzoru: R = W P R - % rabatu W -.. % wynagrodzenia miesięcznego netto P - % odpis PFRON 9 1. Regulowanie należności za wykonane usługi określone w 2 umowy dokonywane będzie po zakończeniu danego miesiąca w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 2. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia konta Zleceniodawcy Zleceniodawca umożliwi pracownikom Zleceniobiorcy korzystanie z pomieszczeń sanitarnych oraz w ramach dostępności, możliwość korzystania z skrytkowych szafek osobistych. Specyfikację wyposażenia pomieszczeń portierni i rzeczy użyczonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Zleceniodawca nie zapewnia pomieszczeń przeznaczonych na szatnię i przebieralnię dla pracowników Zleceniobiorcy. 3. Zleceniobiorca zorganizuje pomieszczenia, o których mowa w ust. 2 w ramach pomieszczeń wynajmowanych od Zleceniodawcy. Gromadzenie i przechowywanie odzieży ochronnej pracowników Zleceniodawcy w pomieszczeniach portierni jest zabronione. 17

18 18/19 4. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z rygorów sanitarnych w zajmowanych i użytkowanych pomieszczeniach i zobowiązuje się je wypełnić na własny koszt i własnym staraniem. 11. Zleceniobiorca oświadcza, że: 1. Posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac. 2. Posiada pracowników i niezbędny sprzęt do wykonania zadania. 3. Pracownicy wyposażeni są w sprzęt oraz odzież ochronną (środki ochrony) zabezpieczający pracowników przy tego rodzaju pracach zgodnie z wymaganiami prawnymi i normami w tym zakresie i są zobowiązani do jego stosowania. (odzież z elementami odblaskowymi) 4. Pracownicy posiadają wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniami lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych oraz aktualne szkolenia bhp w zakresie wykonywanych prac potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami Zleceniobiorca oświadcza, że usługa ochrony wykonywana będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, w tym w szczególności bhp, ppoż oraz ochrony środowiska. 2. Do obowiązków wykonawcy należy również zabezpieczenie wykonywanej usługi przez właściwą organizację w zakresie bhp i p.poż. oraz nadzór nad jej wykonywaniem. 3. Zleceniobiorca będzie przestrzegał przepisów prawnych oraz zasad BHP i PPOŻ obowiązujących u Zleceniodawcy 4. Zleceniobiorca oraz jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania Instrukcji dla podwykonawców stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 5. Przed przystąpieniem do wykonania zadania, pracownicy Zleceniobiorcy zobowiązani są do udziału w szkoleniu przeprowadzonym przez służbę BHP Zleceniodawcy Zleceniodawca do bezpośrednich kontaktów ze Zleceniobiorcą wyznacza Kierownika Działu Utrzymania Infrastruktury każdorazowo dyżurnego dyspozytora ruchu oraz mistrza zmianowego. 2. Zleceniodawca zastrzega prawo kontrolowania przebiegu ochrony i wglądu do dokumentacji pracy portierni przez członków Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych i Kierownika Działu Utrzymania Infrastruktury. 3. Zleceniobiorca w ramach wykonywanej usługi zapewni książki pracy pracowników ochrony oraz rejestry niezbędne do wykonywania usługi (np. książki wydawania kluczy), które po zakończeniu usługi zostaną przekazane Zleceniodawcy. 14 Zleceniobiorca oświadcza iż działalność firmy jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej na kwotę... w... i zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia w okresie ważności niniejszej umowy. (...) Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony począwszy od r. do r. 5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy, bez konsekwencji prawno finansowych, ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy. 6. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu świadczeń umowy opisanego w 2 umowy bez sankcji prawno finansowych dla Zleceniodawcy. Z tego tytułu Zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe. 16 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy: 1) Kodeksu Cywilnego. 2) Ustawy z dnia r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 145 poz. 1221, z późniejszymi zmianami 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego Dz. U. Nr 89,poz

19 19/19 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów - Dz. U. Nr 144 poz W przypadku sporów związanych z realizacją niniejszej umowy Strony będą dążyć do ich polubownego rozwiązania. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Płocku. 18 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Załącznik nr 1 Instrukcja Ochrony Załącznik nr 2 Wykaz przedmiotów w pomieszczeniach portierni Załącznik nr 3 Umowa najmu pomieszczeń Załącznik nr 4 Wykaz telefonów komórkowych dla poszczególnych posterunków ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/9 Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z dnia 29.01.2010r. KOMISJA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock. 5515 Strona 1/5 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 243675114. www.kmplock.eu Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Strona 1/10. podpis i pieczęć imienna ... podpis i pieczęć imienna

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Strona 1/10. podpis i pieczęć imienna ... podpis i pieczęć imienna 1/10 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie przetargowe związanych z realizacją z eksploatacją System biletu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa hali obsługowo naprawczej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa hali obsługowo naprawczej wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa hali 1/10 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51- 14 ogłasza postępowanie przetargowe

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: 47/SR/GJ/2012 Poznań, dnia 10 grudnia 2012 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługa ochrony i dozoru mienia Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Poznań: Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. Numer ogłoszenia: 296454-2015; data zamieszczenia: 04.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50. Warszawa: Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Numer ogłoszenia: 255916-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC i NNW kierowców i pasażerów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Wybudowanie placów zabaw w ramach turystycznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1380 Mikołów: Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piaseczno.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piaseczno.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piaseczno.eu Piaseczno: Odławianie, przygotowanie do adopcji oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice. Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm/ Świebodzice: Remont dachu dachówkowego w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo