SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o."

Transkrypt

1 1/19 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o Płock ul. Przemysłowa 17, tel , fax ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z dnia r. SPORZĄDZIŁ... podpis i pieczęć imienna... d a t a... d a t a KOMISJA PRZETARGOWA 1. Przewodniczący - Robert Pawłowski.. 2. Członek - Krzysztof Krysiak.. 3. Członek - Krzysztof Olszewski.. 4. Sekretarz - Jacek Woźnicki.. ZATWIERDZIŁ DO STOSOWANIA w dniu podpis i pieczęć imienna

2 2/19 Rozdział I. Zamawiający Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o Płock ul. Przemysłowa 17, tel , fax Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z dnia r. Rozdział III Opis przedmiot zamówienia Ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o. ( ) obejmuje : I. Ochronę mienia zgodnie z instrukcją ochrony stanowiącej załącznik nr 1 do umowy przez pracowników ochrony umundurowanych i wyposażonych w środki łączności (telefony komórkowe przypisane do poszczególnych posterunków zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy): 1) ochrona mienia w dni robocze w wymiarze 42 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę ( 3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu: 8 godzin zmiana I: brama pomocnicza (8) 16 godzin zmiana II; plac postojowy (8), brama pomocnicza (8) 18 godzin zmiana III; brama wjazdowa (8+2 (od 4:00 do 6:00)), plac postojowy(8) 2) ochrona mienia w dni wolne i soboty w wymiarze 56 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu: 24 godzin zmiana I; brama wjazdowa (8), brama pomocnicza (8), plac postojowy (8), 16 godzin zmiana II; brama wjazdowa (8), plac postojowy (8), 16 godzin zmiana III; brama wjazdowa (8), plac postojowy (8). 3) ochrona mienia w niedziele i święta w wymiarze 48 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 2 łączone posterunki), według następującego rozkładu: 16 godzin zmiana I; brama wjazdowa(8), plac postojowy(8) 16 godzin zmiana II; brama wjazdowa(8), plac postojowy(8) 16 godzin zmiana III; brama wjazdowa(8), plac postojowy(8) Do wyliczeń przyjęto następujące założenia: - dni robocze dni wolne oraz soboty niedziele i święta - 60 ( ilość dni roboczych dla pracowników ochrony może ulec zmianie) Posterunki podlegające ochronie: - brama wjazdowa, - brama pomocnicza, - plac postojowy, (ilość posterunków może ulec zmianie) Do głównych zadań pracowników ochrony należy : - ochrona mienia przed kradzieżą i zniszczeniem, - ochrona przed pożarem i innymi zagrożeniami związanymi z działalnością zakładu, - prowadzenie książki służby dozoru i wydarzeń łącznie z dokumentacją uzupełniającą, - patrolowanie w/w terenów i obiektów, - niedopuszczenie do przebywania na terenie zakładu niepowołanych osób i środków transportu, 2

3 3/19 Szczegółowy zakres czynności pracownika ochrony określa projekt umowy oraz Instrukcja Ochrony na poszczególnych posterunkach. Instrukcja ochrony zostanie uzgodniona z Wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki wykonania ochrony. Rozdział IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Rozdział VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia Począwszy od dnia od godziny 6:00 do do godziny 6:00. Rozdział VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają wiedzę i doświadczenie; - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, - posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, - wykonali minimum 2 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy, - są ubezpieczeni w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej zł. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunków udziału postępowaniu. 1) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków. 2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia 3) Wykonawca, który nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych) podlega wykluczeniu z postępowania. Rozdział IX Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Wymagane dokumenty 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu 3

4 4/19 do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 4) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat minimum 2 zadań w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy 5) wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (licencje), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. 6) Oświadczenie o akceptacji projektu umowy. 7) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej , 00 zł. 8) Koncesja 9) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 2. Forma dokumentów 1) Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 2) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pk1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 5) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Rozdział X SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w sposób uniemożliwiający bezśladowe usunięcie lub zmianę zapisanych w niej informacji. Dla zachowania poprawnej formy pisemnej oferty wymagane jest, aby wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w ofercie były podpisane przez osobę lub osoby posiadające zdolność do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować upełnomocnienie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania podmiotu oferenta, o ile nie wynika z dokumentów, których przedłożenie jest wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków wynikających z treści złożonych - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczeń np. odpisu z rejestru, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Wszystkie strony lub kartki oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby upełnomocnione ze strony oferenta i ponumerowane, przy czym ilość stron lub kartek, z których składa się oferta wraz z załącznikami należy wpisać na FORMULARZU OFERTOWYM. 4

5 5/19 3. W przypadku pomyłki należy słowo, cyfrę lub liczbę przekreślić - parafując przez osobę upełnomocnioną i napisać poprawnie tak, aby nie budziło żadnych wątpliwości jaka treść, cyfra, liczba została poprawiona, a którą należy przyjąć za właściwą. 4. Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego (tak jak kopertę zwrotną!), którą następnie umieścić w kopercie zewnętrznej opatrzonej tytułem: Komunikacja Miejska -Płock Sp. z o.o Płock ul. Przemysłowa 17 PRZETARG- ochrona mienia 5. Oferta winna być zabezpieczona tak, aby nie budziło żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia jej treści. Koperty powinny być nieprzezroczyste!!! 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Zmiana albo wycofanie oferty dokonane przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wykonawca może również przed upływem terminu do składania ofert uzupełnić dokumentację wymaganą dla potwierdzenia spełnienia warunków wynikających z treści złożonych oświadczeń. Treść zmiany lub dokumenty uzupełniające należy umieścić w kopercie w sposób opisany w punkcie 4 odpowiednio z dopiskiem ZMIANA lub UZUPEŁNIENIE. W przypadku zmiany wiążącą dla oferenta jest treść zawarta w kopercie oznaczonej dopiskiem ZMIANA w zakresie, jakim zmiana ta obejmuje. Wycofanie oferty może nastąpić jedynie na pisemny wniosek wykonawcy. 8. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania przez zamawiającego lub wykonawcę stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych i przepisach odrębnych, przepisy kodeksu cywilnego. 9. Oferta oraz załączone dokumenty po zakończeniu postępowania nie podlegają zwrotowi. 10. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Rozdział XI Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 1. W toku przygotowania ofert wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zapytanie należy kierować pisemnie, na adres zamawiającego. 3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przesyła treść wyjaśnienia wszystkim dostawcom i wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania. 4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania oferentów w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień ze strony zamawiającego w toku przygotowania ofert jest: Krzysztof Krysiak tel sprawy merytoryczne Jacek Woźnicki tel sprawy formalno prawne. Rozdział XII Wadium 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: zł (słownie: cztery tysiące złotych), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu 5

6 6/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007,Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy przelać na konto Zamawiającego: KM- Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17 lub na konto PEKAO S.A/ I oddział Płock , z dopiskiem Wadium ochrona. Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Rozdział XIII Termin związania ofertą. 30 dni od terminu składania ofert. Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, Płock, pok. 217 do dn r. do godz Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych w dniu r. godzinie w siedzibie zamawiającego, pok ) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4) Informacje, o których mowa powyżej, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Rozdział XV Sposób obliczania ceny 1. Cena oferty winna być przedstawiona w PLN 2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN Rozdział XVI Kryteria ocen ofert Rozdział XV Kryteria ocen ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 1) cena 80% = 80 pkt cena najniższa brutto ocena punktowa = x 80 pkt. cena badana brutto 2) odpis na PFRON 20% = 20 pkt a) 0-50% - 0 pkt. b) 51% - 60% - 4 pkt. c) 61% - 75 % - 10 pkt d) powyżej 75% - 20 pkt. 6

7 7/19 2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową maksymalnie 100 pkt. ROZDZIAŁ XVII Zawarcie umowy 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta umowa, której treść, zawierającą wszystkie istotne dla zamawiającego postanowienia stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego. Rozdział XVIII Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XIX Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Protest przysługuje od momentu wszczęcia postępowania na następujące czynności zamawiającego: 1) na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji lub zaproszeniu; 2) na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia, 3) na wykluczenie wykonawcy z postępowania, 4) na odrzucenie oferty, 5) na wybór wykonawcy w postępowaniu. 2. Protest wnosi się w terminie 4 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 3. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia. 6. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 7. O złożeniu protestu zamawiający powiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu. 8. Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się też wykonawcy, którzy w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przystąpili do protestu. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 9. Protest rozpatruje Kierownik Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 10. Rozstrzygnięcie protestu następuje w formie decyzji, która jest ostateczna. 11. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia protestu zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny rozstrzygnięcia. 12. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub unieważnia postępowanie. Rozdział XX- Rozliczenie finansowe Zgodnie z zapisami określonymi w projekcie umowy Rozdział XXI. Dopuszczalność zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego i warunki ich wprowadzenia 1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1.1. Zmiany podwykonawcy, na wiedzy i doświadczeniu którego opierał się Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu ( w oparciu o art. 26 ust.2a upzp). Zmiana podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania 7

8 8/19 o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca oraz brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia Zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa. b) Zmiana organizacji pracy Zamawiającego Zmiany organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego tj: Zmiana harmonogramu lub innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany godzinowej stawki wynagrodzenia Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za zrealizowaną część umowy oraz wszystkie spełnione świadczenia. 2. Postanowienia z niniejszego rozdziału stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach: a) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na usługi objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadą, że do ceny netto zostanie doliczona aktualna stawka podatku VAT; b) jeżeli wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy dopuszcza się zmianę terminu i ceny realizacji przedmiotu zamówienia; c) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie; d) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie. 4.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między mi. Rozdział XXII Załączniki 1) Formularz ofertowy załącznik nr 1 2) Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 2 3) Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 3 4) Wykaz usług załącznik nr 4 5) Informacja wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2 d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 5 6) Umowa załącznik nr 6 8

9 9/19 Załącznik nr 1... pieczęć wykonawcy Formularz ofertowy PRZETARG NIEOGRANICZONY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na ochronę mienia KM- Płock Sp. z o.o. świadczoną na rzecz Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o Płock ul. Przemysłowa 17 Nazwa wykonawca Adres województwo... Adres korespondencyjny województwo... Numer identyfikacji podatkowej (NIP)... REGON... Numer telefonu... Numer faksu... Konto bankowe upełnomocniony przedstawiciel wykonawca OFERTA ZAWIERA... ponumerowanych STRON / KARTEK... podpis i pieczęć imienna... data 9

10 10/19 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy... pieczęć oferenta 1. Składając niniejszą ofertę na ochronę mienia KM- Płock Sp. z o.o. przez zamawiającego Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. wyrażamy chęć ubiegania się o udzielenie nam zamówienia w postępowaniu prowadzonym na warunkach zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z dnia r. Zakres usługi Ochrona mienia (godz.) Cena jednostkowa netto (zł) Ilość godzin w czasie trwania umowy Wartość netto (zł) Podatek VAT (zł) Wartość brutto (zł) 2. Deklarujemy, że realizacja zamówienia, o którym mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz naszej ofercie przetargowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającymi z ustawy prawo zamówieniach publicznych i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 4. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w naszej ofercie przetargowej są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, która jest dla nas zrozumiała i w przypadku wybrania naszej oferty (uznania jej za najkorzystniejszą) zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych postanowieniami wzoru umowy załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i naszej oferty przetargowej w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu 6. Zapoznaliśmy się oraz uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje o warunkach, ( w tym dokonaliśmy wizji lokalnej) w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty. 7. Oświadczam, że jestem zakładem pracy chronionej/ nie jestem zakładem pracy chronionej i z tego tytułu przysługuje Zamawiającemu odpis na PFRON w wysokości minimum. % wartości netto wynagrodzenia miesięcznego* * (UWAGA : brak zadeklarowanej wysokości odpisu skutkuje odrzuceniem oferty) upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy... data, podpis i pieczęć imienna 10

11 11/19 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer tel./fax, ... Przystępując do przetargu nieograniczonego na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o oświadczam, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dnia ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 11

12 12/19 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer tel./fax, ... Przystępując do przetargu nieograniczonego na: Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. oświadczam, że brak jest podstaw, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Dnia ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24. ust. 1 ustawy w przypadku oferty przedstawionej przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej składa każdy z Partnerów oddzielnie lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno. 12

13 13/19 Załącznik nr 4 WYKAZ USŁUG Dot. przetargu nieograniczonego na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Lp. Przedmiot Data wykonania Zamawiający Wartość zamówienia brutto Dnia ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 13

14 14/19 Załącznik Nr 5 INFORMACJA WYKONAWCY o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2 d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer tel./ fax... Przystępując do przetargu nieograniczonego na: Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. oświadczam, iż nie przynależę do grupy kapitałowej. data: ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) * Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 14

15 15/19 Załącznik nr 6 U M O W A zawarta w dniu...r. w Płocku, pomiędzy Komunikacją Miejska-Płock sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : a z siedzibą w..., ul... działającym na podstawie posiadającym NIP..., wpisanym do... pod nr... reprezentowanym przez : zwanym dalej Zleceniodawca a 1 Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje świadczenie usług w zakresie ochrony mienia Zleceniodawcy, które zostało szczegółowo określone 2 niniejszej umowy Ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o. obejmuje : Ochronę mienia zgodnie z instrukcją ochrony stanowiącej załącznik nr 1 do umowy przez pracowników ochrony umundurowanych i wyposażonych w środki łączności (telefony komórkowe przypisane do poszczególnych posterunków zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy): 4) ochrona mienia w dni robocze w wymiarze 42 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę ( 3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu: 8 godzin zmiana I: brama pomocnicza (8) 16godzin zmiana II; plac postojowy (8), brama pomocnicza (8) 18 godzin zmiana III; brama wjazdowa (8+2 (od 4:00 do 6:00)), plac postojowy(8) 5) ochrona mienia w dni wolne i soboty w wymiarze 56 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu: 24 godzin zmiana I; brama wjazdowa (8), brama pomocnicza (8), plac postojowy (8), 16 godzin zmiana II; brama wjazdowa (8), plac postojowy (8), 16 godzin zmiana III; brama wjazdowa (8), plac postojowy (8). 6) ochrona mienia w niedziele i święta w wymiarze 48 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 2 łączone posterunki), według następującego rozkładu: 16 godzin zmiana I; brama wjazdowa(8), plac postojowy(8) 16 godzin zmiana II; brama wjazdowa(8), plac postojowy(8) 16 godzin zmiana III; brama wjazdowa(8), plac postojowy(8) Dodatkowy wymiar 2 godzin ochrony, o którym mowa w ust. 1) winien być realizowany począwszy od niedzieli do czwartku (z wyłączeniem dni powszednich poprzedzających święta) oraz w święta poprzedzające dzień powszedni na zmianie III w godzinach (dla rozliczeń Zamawiającego doba kończy się o godzinie 6.00) Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić ochronę obiektów na posterunkach wymienionych 2 niniejszej umowy zgodnie z instrukcją ochrony, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W terminie 30 dni od podpisania umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany przeprowadzić, w uzgodnieniu z Zleceniodawcą, aktualizację Instrukcji Ochrony, która winna być zatwierdzona przez Zamawiającego. 15

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo