Dostawy chlorku cynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawy chlorku cynku"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty EURO Legnica, lipiec 2015 r. ZATWIERDZAM str. 1 z 24

2 1. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy Adres: ul. Złotoryjska 89, Legnica Telefon: (0-76) faks: (0-76) ; Godziny urzędowania od 07:15 do 15:15 Godziny otwarcia kasy od 08:00 do 14:00 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S.A. Lubin Nr NIP: Regon: Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na internetowej stronie Zamawiającego 2. Oznaczenie postępowania Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest znakiem: TC/02/2015 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa powyżej. 4. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa chlorku cynku 100% (krystalicznego), ZnCl 2. Zawartość głównego składnika ZnCl 2 wynosi min. 95%, ZnO - max. 2%, SO 4 - max. 0,01%, Fe - 0,005%, Pb - 0,005%. Przewidywana ilość to kg w ciągu całego okresu trwania umowy, dostarczane po kg miesięcznie. Sposób transportu: chlorek winien być przewożony na paletach o wadze 1 tony, w jednostkowych workach po 25 kg. Preferowana wielkość jednego transportu 5 10 ton. Miejsce dostawy Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy Zakład Doświadczalny Chemii ul. Złotoryjska 194, Legnica (teren Huty Miedzi Legnica). Wykonawca zrealizuje każdorazową dostawę w ciągu 48 godzin od daty przesłania zamówienia lub telefonicznego zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Dopuszcza się realizację dostaw na mocy wcześniej określonego i zatwierdzonego obustronnie harmonogramu. str. 2 z 24

3 Realizacja dostaw następować będzie na koszt Wykonawcy przy użyciu jego własnych środków transportu lub będących w jego dyspozycji. Koszt załadunku, przewozu i ubezpieczenia za czas przewozu chlorku cynku ponosi Wykonawca. Rozładunek chlorku cynku należy do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport chlorku cynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przewozu substancji niebezpiecznych. Produkt będzie dostarczany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składniki preparatów lub w wyrobach. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy atest oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wraz z załącznikami, sporządzonej zgodnie z przepisami Rozporządzenia REACH. Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): chlorki cynk. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych; Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej; Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wcześniejszego zrealizowania wartości umowy. 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 6.2 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. str. 3 z 24

4 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać. Za spełnienie warunku określonego w pkt SIWZ, Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o którym mowa w pkt SIWZ Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać. Za spełnienie warunku określonego w pkt SIWZ, Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o którym mowa w pkt SIWZ Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać. Za spełnienie warunku określonego w pkt SIWZ, Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o którym mowa w pkt SIWZ Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać. Za spełnienie warunku określonego w pkt SIWZ, Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o którym mowa w pkt SIWZ Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt SIWZ muszą spełniać łącznie. 7. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 7.1. Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 SIWZ należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do SIWZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie); str. 4 z 24

5 7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć następujące dokumenty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców); oświadczenie zgodne z art. 5 rozporządzenia REACH na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców); aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo oświadczenie/ informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców); 7.3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 7.2.3, 7.2.4, SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, dokumenty, o których mowa w ppkt powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. str. 5 z 24

6 7.3.3 jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ppkt stosuje się odpowiednio w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów: Dokumenty wymienione w pkt. 7 SIWZ, muszą zostać złożone w formie pisemnej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Poleganie na innych podmiotach 1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, str. 6 z 24

7 b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie wymienione w pkt SIWZ powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; oświadczenia oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2 SIWZ albo odpowiadające im określone w pkt 7.3 SIWZ powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. Opis sposobu przygotowania ofert. 8.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 8.2 Oferta winna zawierać wypełniony formularz ofertowy (zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty: Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, wymienione w Rozdziale Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. str. 7 z 24

8 8.4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8.5 Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 8.6 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. Dokumentem pełnomocnictwa nie jest wpis do KRS potwierdzający ustanowienie prokury. Z uwagi na zapis art ust. 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r.nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie, Wykonawca musi załączyć do oferty odpowiedni dokument ustanowienie prokury. 8.7 Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8.8 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 8.9 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów, zawarte w formularzu ofertowym Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na siedzibę Zamawiającego: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, Legnica oraz opisane: Przetarg TC/02/2015 OFERTA Nie otwierać przed wyznaczonym terminem!. str. 8 z 24

9 8.12 W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 9. Miejsce i termin składania ofert. 9.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy przy ulicy Złotoryjskiej 89, w sekretariacie (I piętro), w terminie do dnia r. do godziny Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu na numer wskazany w pkt SIWZ. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2 SIWZ, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Pytania należy kierować na adres: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, Legnica str. 9 z 24

10 fax: (76) Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu Wszelkie zmiany, uzupełnienia, modyfikacje treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający upubliczni na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania. 11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Miejsce i termin otwarcia ofert. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Legnica, ul. Złotoryjska 89, sala konferencyjna (I piętro), w dniu r., o godzinie Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny i pozostałych kryteriów wyboru oferty. 13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. str. 10 z 24

11 13.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanym formularzu ofertowym. Formularz ofertowy powinien zawierać cenę jednostkową brutto dla 1 kg dostarczonego chlorku cynku oraz łączną wartość brutto zamówienia Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty załadunku, przewozu, ubezpieczenia i wyładunku Wszystkie ceny i wartości kwotowe należy przedstawić z dokładnością do 2 miejsc po przecinku Cena może być tylko jedna Ceny określone przez Wykonawcę nie będą podnoszone w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Nazwa kryterium Waga Cena łączna wartość zamówienia brutto (C) 98% Termin dostawy (D) 2% Zastosowane wzory do obliczenia punktowego Cena (C) = (najniższa oferowana wartość z wszystkich ofert / wartość badanej oferty) x 100 Termin dostawy (D) = (najkorzystniejsze warunki dostawy/ warunki dostawy badanej oferty) x Ostateczny wynik oceny oferty zostanie ustalony w następujący sposób: Liczba punktów = 0,98 x C + 0,02 x G Ocena ofert będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy str. 11 z 24

12 do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. Unieważnienie postępowania. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 16. Udzielenie zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, spośród złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu i spełniających wszystkie wymagania określone w SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. Istotne warunki umowy zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ. 17. Wymagania dotyczące wadium Wadium za całość zamówienia wynosi 2 000,00 zł Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Raiffeisen Bank Polska S.A. konto nr: , z adnotacją: "Wadium TC/02/2015. W przypadku wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. str. 12 z 24

13 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.) Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wykonawcy Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Utrata wadium Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. str. 13 z 24

14 19. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy I. Na podstawie regulacji art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy na zasadach i warunkach określonych w SIWZ i Ustawie PZP. Zmiana umowy może obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo: 1. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu; 2. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany; 3. zmianę sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy; 4. zmianę terminu realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu umowy II. Warunkami dokonania zmian wskazanych w pkt. I mogą być: 1. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę przedmiot umowy zmodyfikowany bądź udoskonalony, 2. wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z uwagi na zaprzestanie jego produkcji przez producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy, 3. nastąpi zmiana organizacyjna leżąca po stronie Zamawiającego, 4. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń działalności podstawowej (statutowej), 5. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości działalności prowadzonej przez Zamawiającego albo/lub w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości działalności statutowej Zamawiającego, 6. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 7. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 21. Załączniki: 21.1 Załącznik Nr 1 Formularz Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 24 ustawy Pzp, 21.2 Załącznik Nr 2 Formularz Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ustawy Pzp, 21.3 Załącznik Nr 3 Formularz Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, 21.4 Załącznik Nr 4 Formularz ofertowy, 21.5 Załącznik Nr 5 Formularz Oświadczenia zgodny z rozporządzeniem REACH, 21.6 Załącznik Nr 6 Istotne warunki umowy. str. 14 z 24

15 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ (pieczątka wykonawcy) OŚWIADCZENIE ( zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Dostawy chlorku cynku (sygn. TC/02/2015) oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. dnia 2015 roku. (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy) str. 15 z 24

16 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ (pieczątka wykonawcy) OŚWIADCZENIE ( zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Dostawy chlorku cynku (sygn. TC/02/2015) oświadczam, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): 1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. dnia 2015 roku. (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy) str. 16 z 24

17 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ (pieczątka wykonawcy) OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Dostawy chlorku cynku (sygn. TC/02/2015) oświadczam, że zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 1 : Nie należymy do grupy kapitałowej, Należymy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty: L.p. Nazwa podmiotu Siedziba podmiotu dnia 2015 roku (czytelny podpis i pieczątka wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu 1 Wybrać właściwe. str. 17 z 24

18 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ (pieczątka wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym na stronie internetowej zamawiającego (www.imn.legnica.pl), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia Dostawy chlorku cynku (sygn. TC/02/2015) zgodnie ze specyfikacją, przy następujących warunkach: Cena jednostkowa: cena jednostkowa brutto:. zł/1 kg. Słownie:.. Wartość zamówienia brutto tj. za kg:. Słownie:.. Termin realizacji dostawy: maksymalnie.. dni roboczych. tj. maksymalna ilość dni roboczych niezbędnych do zrealizowania zamówienia (liczona od dnia złożenia zamówienia do dnia dostawy towaru w miejsce dostawy) 4. Zgadzam się na płatność w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i załącznikami do niej, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest. tel.:, faks:, .. NIP Wykonawcy Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia w przypadku podpisania umowy:..., nr tel.... Osoby uprawnione do podpisania umowy ze strony Wykonawcy: str. 18 z 24

19 9. Wyrażamy zgodę na przekazywanie wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem pod adresy wskazane w punkcie 8, w tym w szczególności wezwań do złożenia wyjaśnień, wezwań do uzupełnienia dokumentacji, dokonywania poprawienia omyłek, przekazania informacji o wyniku postępowania. Data przekazania pisma ze strony Zamawiającego w formie /fax. będzie uważana za wiążącą. 10. OFERTĘ niniejszą składamy na stronach. 11. Zastrzegam następujące informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Składając podpis pod niniejszą ofertą potwierdzam zgodność zawartych w niej i załączonych do niej dokumentach informacji ze stanem faktycznym, z pełną świadomością konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy w obrocie gospodarczym. Zgadzam się na przetwarzanie przez Zamawiającego danych zawartych w ofercie w zakresie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie Cywilnym. dnia 2015 roku... (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy) str. 19 z 24

20 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ (pieczątka wykonawcy) OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 5 rozporządzenia REACH) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Dostawy chlorku cynku (sygn. TC/02/2015) oświadczam, iż zgodnie z rozporządzeniem REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z z późn.zm.): podlega on rejestracji i został zarejestrowany wstępnie / właściwie 2 jako: substancja jednoskładnikowa substancja wieloskładnikowa półprodukt pod nazwą:. Nr CAS.. NR WE.. nie podlega on rejestracji, ponieważ:. Jednocześnie oświadczam iż dla danej substancji: wymagana jest karta charakterystyki, która zostanie dostarczona wraz z pierwsza dostawą nie jest wymagana karta charakterystyki a wszelkie informacje, o których mowa w art. 32 rozporządzenia REACH, tj.: a) numery rejestracji, jeśli są dostępne; b) informacje o tym, czy substancja wymaga zezwolenia i szczegóły związane z każdym udzieleniem lub odmową udzielenia zezwolenia w tym łańcuchu dostaw; c) szczegóły dotyczące każdego przypadku zastosowania ograniczenia; d) wszelkie inne dostępne i stosowne informacje dotyczące substancji, niezbędne do umożliwienia określenia i zastosowania odpowiednich środków kontroli ryzyka. zostaną przekazane wraz z pierwszą dostawą. dnia 2015 roku... (podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy) 2 Niewłaściwe skreślić str. 20 z 24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo