OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości ul. Szczęśliwicka Warszawa Tel.: +48 (22) Fax: +48 (22) Znak postępowania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPRACOWANIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ, KONSTRUKCYJNEJ DWORCA KOLEJOWEGO WARSZAWA CENTRALNA WRAZ Z EKSPERTYZAMI TECHNICZNYMI w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz procedur wewnętrznych obowiązujących w PKP S.A. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy XII Wydz. Gosp., REGON ; o kapitale zakładowym spółki: zł, w całości wpłaconym, w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa, NIP , REGON Nr konta bankowego: Dokładny adres do korespondencji: Polskie Koleje Państwowe S.A. Departament Eksploatacji Nieruchomości Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62 Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (22) Strona internetowa w sprawie Zamówienia: II. TRYB I PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznej Procedury prowadzenia postępowań w sprawie przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez PKP S.A., stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 127 Zarządu PKP S.A z dnia 19 marca 2013 r. (zwana dalej Procedurą ) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ). 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.

2 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne dla uczestników postępowania z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa. 2 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna wraz ekspertyzami technicznymi Inwentaryzacja zawierać będzie m.in.: rzuty wszystkich kondygnacji budynków, bilans powierzchni wszystkich kondygnacji, charakterystyczne przekroje poprzeczne, rzuty dachu, rzuty elewacje budynków, pomiar wysokości, zwymiarowanie elementów konstrukcyjnych, rzuty kompleksu obiektu (zagospodarowanie). instalacje: elektryczną, wentylacyjną, sanitarną, wodociągową, c.o sieci strukturalne (komputerowe, teletechniczne), instalacji ppoż: SAP, DSO. Ekspertyzy i opinie techniczne wraz z opracowaniem na ich podstawie projektów naprawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Orientacyjnie podaje się dane budynku: Rok budowy 1975 Konstrukcja/technologia budynku: szkieletowa, lekka, słupowa, żelbetowo-stalowa Budynek podpiwniczony Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Powierzchnia zabudowy 6 002,20 m 2 Powierzchnia netto budynku: ok. 66 tys. m 2 Kubatura budynku ,20 m 2 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wymogami Zamawiającego, specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

3 wymaganiami aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń wykonawczych oraz zasadami wiedzy technicznej, 3. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni świadomy wszystkich ograniczeń odnoszących się do terenu objętego wykonaniem przedmiotu umowy, dostępu 3 do pomieszczeń, jak również funkcjonowania dworca. Dostęp do poszczególnych pomieszczeń będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. 4. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest równocześnie wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Załącznik Nr 4. W przypadku braku wskazania, Zamawiający uzna, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. IV. OFERTY CZĘSCIOWE I WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. VII. INFORMACJE O WARUKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi: A. Spełniać następujące warunki określone poniżej, tj.: a. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie c. posiadać potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e. nie podlegać wykluczeniu na podstawie postanowień niniejszej SIWZ, B. wykazać, że:

4 a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykazał się należytym wykonaniem co najmniej dwóch zamówień w zakresie wykonania 4 inwentaryzacji budowlanych o wartości co najmniej ,00 (trzysta tysięcy) zł każde, w tym jednym zamówieniem obejmującym wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu o powierzchni użytkowej równej co najmniej ,00 (trzydzieści tysięcy 00/100) zł b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co najmniej ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100) zł, c) dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. dysponuje osobą lub osobami posiadającymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektonicznej - w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 2-3 (Pb) konstrukcyjno-budowlanej telekomunikacyjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) 1. Nie podlegać wykluczeniu na podstawie postanowień niniejszej SIWZ, określonych poniżej: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców: a. którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona przed wszczęciem postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

5 b. których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po ich stronie w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, c. wobec których zamawiający odstąpił od umowy lub którym wypowiedział umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli odstąpienie albo wypowiedzenie nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, d. którzy nie złożyli oświadczeń wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ albo mimo wezwania do złożenia uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień, nie uzupełnili oferty lub nie złożyli wymaganych wyjaśnień,, e. którzy złożyli nieprawdziwe informacje mając wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, f. którzy nie wnieśli wadium w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, g. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; h. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; i. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. VII pkt 1 lit. A i B. j. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; k. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; l. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 5

6 przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; m. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; n. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; o. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 6 Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w pkt. określonych powyżej również stanowi podstawę wykluczenia, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego wykonawcę wskazując podstawę wykluczenia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt. VII 1. SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych dostaw, o których mowa w pkt. VII.1.B.a)) SIWZ,, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane należycie wzór wykazu określony został w Załączniku nr 2. b) wykaz osób posiadających określone w pkt. VII.1.B.c) uprawnienia, z podaniem imienia i nazwiska, rodzaju kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia według wzoru określonego w Załączniku nr 3. c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż określoną w pkt VII.1.B.b)

7 d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII.1.A SIWZ (wzór załącznik nr 9 do siwz) 3. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt. VII.1.A ppkt e) SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór załącznik nr 10 do SIWZ), b) oświadczenie, że Wykonawca nie jest w stanie likwidacji, upadłości oraz nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie układowe c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo wpisu do CEIDG wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osób wchodzących w skład organów Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu nie spełniania przesłanek określonych w niniejszej SIWZ na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VII.3-4 SIWZ na podstawie przedłożonych dokumentów. 5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. VII. SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 7

8 8. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 9. Zamawiający w przypadku wybory oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia oryginału umowy regulującej współpracę tych Wykonawców lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 10. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. 11. W przypadku, gdy dokumenty składane przez wykonawców będą zawierały kwoty w walutach obcych, ich wartość zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień zamieszczenia ogłoszenia w na stronie internetowej Zamawiającego. 12. W przypadku braku któregokolwiek z ww. dokumentów, Zamawiający wezwie Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu do uzupełnienia lub wyjaśnień. 13. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją wzorów dokumentów, na podstawie których zostanie zawarta umowa 8 VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Do wykonawców, o których mowa w pkt 1 stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Wykonawcy. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poszczególne warunki określone w pkt. VII.1.A a)- d) SIWZ powinny zostać spełnione przez co najmniej jednego z Wykonawców. Warunek określony w pkt. VII.1.A e) SIWZ oraz dokumenty określone w pkt. VII.3 SIWZ muszą zostać spełnione/ złożone przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawca dołączy do oferty. 6. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawca dołączy do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem. 8. Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:

9 a) wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy oraz wskazanie podmiotów występujących wspólnie wraz z wymienieniem ich nazwy i adresu (siedziby) tych podmiotów, b) pełnomocnictwo musi być podpisane (wystawione) przez uprawnionych wszystkich wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa 9 IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami na stronie internetowej W tym samym miejscu na stronie internetowej Zamawiający zamieści informację o zmianie SIWZ, złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych wyjaśnieniach. 2. Oferta wraz z załącznikami, zmiana oferty lub wycofanie oferty może zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej. W odniesieniu do innych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dopuszcza się możliwość przekazywania korespondencji za pomocą faksu. Adresat zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faxu. 3. Dokładny adres do korespondencji: PKP S.A. Departament Eksploatacji Nieruchomości, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62. Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: +48 (22) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania: X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące 00/100 złotych). 2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego podany w punkcie I SIWZ, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego PKP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62, Warszawa ), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,

10 b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta względem Zamawiającego do nieodwołalnego, bezwarunkowego i na pierwsze pisemne żądanie wypłacenia kwoty wadium gdy zaistnieją przesłanki:, a. wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. c. wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Konto bankowe: Citibank handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr Na dowodzie wpłaty wadium należy zamieścić adnotację Wadium w postępowaniu przetargowym nr Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą. a) Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. b) Jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć oryginał dokumentu. 7. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie będzie decydować moment rejestracji wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. X ppkt.5 8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia postępowania w przypadku braku przesłanek do zatrzymania wadium określonych w pkt W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium. 10. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10 XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11 3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium ale powoduje odrzucenie oferty. 4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 11 XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa dnia 29 sierpnia 2013 roku godz. 11:30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: PKP S.A., Departament Eksploatacji Nieruchomości, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62 p.34d (kancelaria ogólna) 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego: PKP S.A., Departament Eksploatacji Nieruchomości Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62, SALA 103 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. XIII. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty jest Cena ofertowa brutto waga 100% Ilość punktów ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: najniższa łączna cena ofertowa brutto C = łączna cena oferty badanej brutto 100 pkt 2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z największą ilością punktów spośród ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców niewykluczonych z postępowania. 3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te

12 oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacja o licytacji elektronicznej: 5. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem licytacji elektronicznej. W trakcie licytacji elektronicznej Wykonawca będzie składał ofertę na łączną wartość zadania w cenie brutto. 6. Po dokonaniu badania złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie licytacja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej trzy oferty nie podlegające odrzuceniu. 7. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie testowej licytacji elektronicznej. Wykonawcy zostaną zawiadomieni o terminie licytacji testowej z odpowiednim wyprzedzeniem. 8. W toku licytacji elektronicznej stosowane będzie kryterium ceny. 9. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazywać będzie każdemu Wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz wartości i punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikacje Wykonawców. Wykonawca może złożyć jedynie ofertę, która jest w danej chwili najkorzystniejsza - tylko taka zostanie zaakceptowana przez system. 10. Adres strony internetowej na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: https://eb2b.pl/. 11. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy za pomocą Formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składać będą kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia wprowadzane przez Wykonawcę na platformie aukcyjnej będą dotyczyły łącznej wartości brutto oferty. Przed złożeniem postąpienia Wykonawcy winni wypełnić na własnych komputerach formularz, zgodny z Załącznikiem nr 1 do Formularza Oferty, który będzie uprzednio przekazany wszystkim uczestnikom aukcji elektronicznej w formie pliku w formacie Microsoft Office. W formularzu tym Wykonawcy wprowadzać będą dla poszczególnych pozycji ceny netto/brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozwiązanie takie pozwoli na uniknięcie rozbieżności wynikających z 12 zaokrągleń na etapie wprowadzania do umowy cen. Wykonawca, który w trakcie licytacji elektronicznej złoży ofertę najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu faksem lub elektronicznie w ciągu 2 godzin od zakończenia aukcji skan podpisanego przez umocowanego przedstawiciela

13 wykonawcy wypełnionego Załącznika nr 1, o którym mowa powyżej (z ceną, którą przyjął przy składaniu najkorzystniejszej w trakcie licytacji oferty). Dokument ten Wykonawca będzie zobowiązany przekazać niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej. Tak podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe zostaną wprowadzone do Umowy. Szczegóły dotyczące licytacji zostaną określone w zaproszeniu do aukcji. 12. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców: 1) Wykonawcy nie rejestrują się sami konta dla Wykonawców uczestniczących w licytacji tworzy Zamawiający. 2) Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną (na adres Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym) za pośrednictwem Platformy Aukcji Elektronicznej do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 3) Login i hasło Wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a następnie przekazywane wraz z zaproszeniem do aukcji. 4) Termin otwarcia licytacji elektronicznej nie może być krótszy niż dwa dni robocze od dnia przekazania zaproszenia. 5) Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia obowiązani są do zalogowania się na platformie, potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego. 13. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) komputer klasy PC, 2) system operacyjny: Windows lub Linux, 3) sprawne łącze internetowe (zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s), 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany Acrobat Reader; 6) zalecane przeglądarki internetowe w najnowszych wersjach: a) Mozilla Firefox, b) Opera, c) Google Chrome, d) Internet Explorer 7) urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego, 8) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. 14. Administrator Systemu eb2b Sp. z o.o. - zastrzega, że nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z innymi przeglądarkami i nie gwarantuje prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane. 15. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże następnie taki wzór podpisu do administratora systemu. 16. W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje się, aby w licytacji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż wskazane w złożonej ofercie, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu 13

14 odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) co najmniej na dzień przed otwarciem aukcji. 17. Wykonawca zakwalifikowany do aukcji zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu Elektronicznego Systemu Aukcyjnego. Zapoznanie się z Regulaminem możliwe jest po zalogowaniu się do systemu lub uzyskaniu go od Administratora systemu Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać w dni powszednie w godz. 8:00 16:30 pod numerem telefonu , lub pod adresem 14 XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca którego oferta została wybrana i którego Zamawiający wezwał do podpisania umowy wniesie przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku następujących formach - wg. jego (Wykonawcy) wyboru: a) pieniądza wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego Nr , c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wniesienie przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego określony w piśmie zawiadamiającym o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy. O jego wniesieniu w terminie decydował będzie moment rejestracji środków na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego PKP S.A. Centrala Departament Eksploatacji Nieruchomości. O jego wniesieniu w terminie decydować będzie moment rejestracji złożenia dokumentu w siedzibie Zamawiającego. 4. Z dokumentu gwarancji winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia (zarówno etapu pierwszego jak i etapu drugiego przedmiotu zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 7. Wykonawca ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na inną przewidzianą postanowieniami niniejszej SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany umowy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 8. W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę w/w zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności.

15 9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy i ewentualne potrącenia tytułem nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 15 XV. ZMIANA SIWZ 1. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia lub zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ będzie wymagać dodatkowego czasu, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 2. Przedłużenie terminu składania ofert możliwe jest tylko przed jego upływem. Przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadamia wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację o zmianie terminu na stronie internetowej Zamawiającego. XVI. ODRZUCENIE OFERTY Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1. jest niezgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem Rozdz. XVIII SIWZ 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny których nie można poprawić zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, 7. wykonawca w terminie trzech dni nie wyraził zgody się na poprawienie omyłki o której mowa w XVIII pkt 2 lit. c) SIWZ, 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XVII. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty w sytuacjach, gdy: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

16 b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; c) gdy złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie, d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, 2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty także wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż w ust. 1 lub bez podawania przyczyny w szczególności, gdy jest ona związana z tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego lub ma charakter poufny. 3. Zamawiający zawiadamia Wykonawców o zamknięciu w sposób przyjęty w SIWZ oraz zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej. 16

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo