SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika Świdnica, ul. Sikorskiego 41 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU pisemnego nieograniczonego na: Najem zaplecza kuchennego i prowadzenie stołówki dla młodzieŝy w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy -1-

2 I. NAZWA I ADRES WYNAJMUJĄCEGO Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy ul. Sikorskiego 41 Tel Fax REGON: NIP : II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na podstawie: Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 46 poz. 741 z 2000 r. z późn. zm.). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz z późn. zm.). III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Najem pomieszczeń zaplecza kuchennego mieszczących się w budynku Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy ul. Sikorskiego 41. Minimalna stawka czynszu miesięcznego za najem pomieszczeń zaplecza (251,19 m 2 ) nie moŝe być niŝsza niŝ 5,30 zł za m 2. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych pod najem stanowi Załącznik Nr 1do SWP. 2. WydzierŜawienie na czas trwania umowy sprzętu będącego na wyposaŝeniu zaplecza kuchennego oraz stołówki wyszczególnionego w Załączniku Nr 2 do SWP. Minimalna stawka czynszu miesięcznego za dzierŝawę sprzętu nie moŝe być niŝsza niŝ 200,00 zł. Opłata ta nie zwalnia Najemcy od systematycznego uzupełniania ubytków w naczyniach kuchennych, jak teŝ od odkupienia kaŝdej z uŝytkowanych pozycji nowej lub tej samej klasy w przypadku zniszczenia, zgubienia czy teŝ kradzieŝy. 3. Czynsz wymieniony w pkt 1 będzie waloryzowany w oparciu o wskaźnik uchwalony przez Zarząd Powiatu Świdnickiego na dany rok. 4. Przygotowywanie i wydawanie posiłków przez cały okres trwania umowy dla uczniów mieszkających w Internacie składających się z trzech posiłków (śniadanie, obiad składający się z 2 dań, kolacja). Cena całodziennego wyŝywienia dla ucznia mieszkańca Internatu nie moŝe być wyŝsza niŝ 16,00 zł brutto, przynajmniej do końca roku szkolnego 2013/14 z uwzględnieniem norm Ŝywieniowych stosowanych w zbiorowym Ŝywieniu dzieci i młodzieŝy w wieku lat. Zmianę dziennej stawki Ŝywieniowej dla uczniów mieszkających w Internacie dopuszcza się nie częściej niŝ 1 raz w roku po uzgodnieniu z Wynajmującym. 5. Wydawanie posiłków na stołówce: śniadania od godz do godz (od poniedziałku do piątku) obiady od godz do godz (od poniedziałku do piątku) kolacje od godz do godz (od poniedziałku do czwartku) Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia stron. -2-

3 6. Zabezpieczenie obsługi gastronomicznej podczas szkolnych uroczystości okolicznościowych i innych zgłaszanych przez Dyrektora szkoły. Płatność regulowana oddzielną umową. 7. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie stołówki oraz zaplecza kuchennego zgodnie z wymogami odpowiednich słuŝb. 8. Przeprowadzanie na własny koszt konserwacji, jak teŝ remontów bieŝących urządzeń wydzierŝawionych z częstotliwością zgodną z technologią uŝytkowania tych urządzeń oraz naprawy i remonty dzierŝawionych pomieszczeń zawsze w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły. 9. Opłaty za: media tj. energię elektryczną, wodę i ścieki pobierane będą wg wskazań podliczników znajdujących się w pomieszczeniach. media tj. gaz na podstawie faktury wystawianej na Zespół Szkół Mechanicznych. energię cieplną (ogrzewanie) oraz podgrzanie wody pobierane będzie wg wskaźnika zuŝycia ciepła wyliczonego dla 1m 2 powierzchni, obliczonego na podstawie kosztów zuŝycia ciepła za poprzedni sezon grzewczy powierzchni dzierŝawionej związanej z prowadzeniem działalności gastronomicznej. wywóz nieczystości stałych Oferent będzie opłacał na podstawie samodzielnie zawartej na własne nazwisko umowy z odbiorcą nieczystości. 10. Wynajmowane pomieszczenia będą mogły być wykorzystywane przez Oferenta na cele związane z działalnością gastronomiczną, przede wszystkim prowadzenie stołówki szkolnej z moŝliwością świadczenia usług dla ludności. 11. Wynajmujący udostępni wjazd na teren internatu oraz miejsce do parkowania dla pojazdów Oferenta i Dostawców. 12. Oferent zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 13. Podpisanie umowy najmu nastąpi w ciągu 14 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu. Oferent zobowiązany jest w terminie do r. na własny koszt przystosować pomieszczenia do uŝytkowania. 14. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. IV. TERMIN REALIZACJI UMOWY. Termin realizacji umowy : r r. V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Wynajmujący Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 300,00 zł. (słownie: trzysta zł.), które powinno znaleźć się na koncie szkoły najpóźniej do dnia r. do godz BZ WBK SA ŚWIDNICA

4 Wadium oferenta, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet czynszu, jeŝeli w terminie i miejscu wskazanym przez Wynajmującego podpisze umowę w przeciwnym wypadku wadium przepada. Pozostałym oferentom, wadium zostanie przelane na wskazane przez nich konto bankowe, w następnym dniu po zawiadomieniu o wyniku przetargu. VI. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przetargu: Wynajmujący przy ocenie złoŝonych ofert kierować się będzie następującymi zasadami: oceni, czy Oferent spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 na podstawie złoŝonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SWP. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU. Oferent załącza do oferty następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej. 2. Zaakceptowany projekt umowy wg Załącznika Nr 3 do SWP. 3. Oświadczenie Oferenta wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWP. 4. Kopię dowodu wniesienia wadium. 5. Przykładowy jadłospis z 10-dniowym harmonogramem (śniadanie, obiad składający się z dwóch dań, kolacja) dla uczniów mieszkających w Internacie, dzienna kaloryczność posiłków zgodna z normami Ŝywieniowymi dla młodzieŝy w wieku lat. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SWP. -4-

5 2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez Oferenta składającego dokumenty przetargowe. 3. ZłoŜenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego przetargu, spowoduje wykluczenie Oferenta z dalszego przetargu. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ WYNAJMUJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z OFERENTAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Wynajmującego winny być przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. NaleŜy je przekazywać na adres Wynajmującego lub faksem na nr podany w punkcie I SWP. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uwaŝać się będzie za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotrze do adresata do dnia r. i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Oferent moŝe zwrócić się do Wynajmującego o wyjaśnienie treści SWP. 4. Nazwisko i imię osoby upowaŝnionej do porozumiewania się z przedstawicielem Wynajmującego: Magdalena Korczak Samodzielny Referent ds. Ogólnokancelaryjnych i Kadr (tel ) - Małgorzata Mika Główny Księgowy (tel ) - w godz IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferent ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta winna być złoŝona wg wzoru Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWP oraz dokumenty wymienione w rozdziale VII SWP. 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. 4. Ofertę naleŝy przekazać w kopertach zewnętrznej i wewnętrznej, zaadresowanych na Wynajmującego oraz posiadających oznaczenie Oferta przetargowa - Najem zaplecza kuchennego i prowadzenie stołówki w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy nie otwierać przed r. godz Poza oznaczeniami podanymi wyŝej koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta. -5-

6 X. MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach w siedzibie Wynajmującego - w sekretariacie ogólnym. 2. Termin składania ofert upływa dnia 15 lipca 2013 r. o godz Oferty złoŝone po terminie podanym w pkt 2 nie będą rozpatrywane oraz będą zwrócone Oferentowi niezwłocznie bez otwierania. 4. Oferty, które zostaną dostarczone do Wynajmującego w stanie uszkodzonym wskazującym na moŝliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zostaną zwrócone Oferentowi z adnotacją o treści dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym - nie podlega rozpatrzeniu. 5. Oferty, które nie będą spełniać wymogów Szczegółowych Warunków Przetargu zostaną przez Wynajmującego odrzucone. 6. Przetarg ma charakter publiczny. Wynajmujący otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć, w dniu 15 lipca o godz w siedzibie Wynajmującego w pokoju 114 wejście przez sekretariat ogólny. XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI WYNAJMUJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu następujących elementów: wysokość czynszu za najem pomieszczeń maksimum 40 pkt wysokość czynszu za dzierŝawę urządzeń i wyposaŝenia maksimum 20 pkt najniŝsza cena całodziennego wyŝywienia ucznia ZSM i mieszkańca Internatu maksimum 30 pkt doświadczenie w prowadzeniu stołówki szkolnej maksimum 10 pkt Sposób oceny ofert: najkorzystniejsza wysokość czynszu za najem zaplecza wg wzoru i Ci Cbad Cmax ICpkt Ci = (Cbad / Cmax) x ICpkt - numer oferty - liczba punktów przyznanych i-tej ofercie (za najem) - wysokość czynszu za najem badanej oferty - najwyŝsza oferowana wysokość czynszu za najem - maksymalna ilość punktów za czynsz najmu (40 pkt) -6-

7 najkorzystniejsza wysokość czynszu za dzierŝawę urządzeń i wyposaŝenia wg wzoru CDi = (CDbad /CDmax) x ICDpkt i CDi CDbad CDmax ICDpkt - numer oferty - liczba punktów przyznanych i-tej ofercie (za dzierŝawę) - wysokość czynszu za dzierŝawę badanej oferty - najwyŝsza oferowana wysokość czynszu za dzierŝawę - maksymalna ilość punktów za czynsz dzierŝawy (20 pkt) najkorzystniejsza cena całodziennego wyŝywienia ucznia ZSM i mieszkańca Internatu wg wzoru KWi = (KWmin / KWbad) x IKWpkt i - numer oferty KWi - liczba punktów przyznanych i-tej ofercie (za cenę wyŝywienia) KWmin - najniŝsza oferowana cena całodziennego wyŝywienia ucznia- mieszkańca Internatu KWbad - oferowana cena całodziennego wyŝywienia badanej oferty IKWpkt - maksymalna ilość punktów (30pkt) najkorzystniejsze doświadczenie w prowadzeniu stołówki szkolnej wg wzoru i Di Dbad Dmax IDpkt Di = (Dbad / Dmax) x IDpkt - numer oferty - liczba punktów przyznanych i-tej ofercie (za najem) - doświadczenie w latach w prowadzeniu stołówki szkolnej badanej oferty - najdłuŝsze doświadczenie w latach w prowadzeniu stołówki szkolnej - maksymalna ilość punktów za doświadczenie w prowadzeniu stołówki szkolnej (10 pkt) obliczenie liczby punktów przyznanych kaŝdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniŝszego wzoru: Si Si = Ci + CDi + KWi + Di - łączna liczba punktów przyznanych i-tej ofercie Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeŝeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje róŝnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej róŝnicy zaoferowanych cen. Wynajmujący udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i będzie ofertą, która otrzyma największą liczbę punktów Si. -7-

8 XII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU I TRYB ZAWARCIA UMOWY Wynajmujący podpisze umowę z Oferentem, który przedłoŝył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i podanych w rozdziale X SWP 1. Ogłoszenie wyników przetargu. o wyborze oferty Wynajmujący zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano, ilości punktów przyznanych poszczególnym ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert oraz punktację łączną. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie bezzwłocznie powiadomiony pismem akceptującym. 2. Zawarcie umowy. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Wynajmującego. JeŜeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Wynajmujący wybiera ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 1. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWP. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a takŝe zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego uniewaŝnienia bez podania przyczyn. XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWP mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Integralną częścią niniejszych SWP są następujące Załączniki: Załącznik Nr 1 Wykaz zaplecza kuchennego przeznaczonego do wynajmu Załącznik Nr 2 Wykaz wyposaŝenia zaplecza kuchennego przeznaczonego do dzierŝawy Załącznik Nr 3 Projekt umowy. Załącznik Nr 4 Oświadczenie Oferenta wg wzoru Załącznik Nr 5 Formularz ofertowy -8-

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: ZP/12/OTI/10 Nr zamówienia w ewidencji centralnej: ZP/ 328 /047/R/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp271waw.edu.pl w dniu 25

Bardziej szczegółowo

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul.

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w budynku przy ul. Hożej 11/15 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 Konkurs ogłoszono: na stronie

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich.

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. KONKURS OFERT Przedmiot: Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał ul. Wieczorka 7a 41-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo