SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sztumie Zad. Sztum I Strona 1 z 15

2 SPIS TREŚCI I. Nazwa, adres zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia. 3 II. Opis przedmiotu zamówienia. 3 III. Termin wykonania zamówienia. 5 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 7 VIII. Wymagania dotyczące wadium. 7 IX. Termin związania ofertą. 8 X. Opis sposobu przygotowania ofert. 8 XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 10 XII. Opis sposobu obliczania ceny. 10 XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 11 XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12 XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 12 XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 13 XVII. Lista załączników. 14 Strona 2 z 15

3 I. Nazwa, adres zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia. Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa RENAWA ul. Warszawska 1, Kwidzyn tel. (0-55) adres godziny pracy: od 7 do 15 NIP: , REGON: Konta bankowe: PBS Kwidzyn PKO BP Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający oświadcza, Ŝe w części posiada wystarczające środki finansowe dla realizacji przedmiotu umowy (w środkach własnych) oraz pozyskuje je ze źródeł przewidzianych ustawą z r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz z późn. zm.) - Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe w przypadku gdyby kredytu z BGK nie otrzymał umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania ulega rozwiązaniu - bez moŝliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę w stosunku do Zamawiającego. W przypadku gdy Zamawiający otrzyma kredyt, z chwilą oficjalnego potwierdzenia tego faktu rozpocznie się realizacja inwestycji -Wykonawcy zostanie przekazany teren budowy. Zamawiający oczekuje czasowego zaangaŝowania środków finansowych w wysokości co najmniej 40 % wartości Zamówienia pozwalających na rozpoczęcie realizacji przedmiotowej inwestycji. II. Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielorodzinnego murowanego w technologii tradycyjnej składającego się z 9 klatek, częściowo podpiwniczonego z dachem dwuspadowym czterokondygnacyjnym. Instalacje wewnętrzne: wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej, c.o. wraz z węzłem cieplnym, elektrycznej. Wybudowanie sieci i przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia terenu i małej architektury, 84 mieszkania dwu i trzy pokojowe w segmentach A, B, C i D o łącznej powierzchni uŝytkowej 4.192,38 m². Budynek jest wyposaŝony w komplet instalacji wewnętrznych zgodnie z dokumentacją techniczną. Strona 3 z 15

4 Zestawienie mieszkań: pow. mieszkań minimum 32 m² minimum 44 m² minimum 52 m² minimum 63 m² 34,48 34,65 34,77 34,96 43,17 43,36 43,46 43,57 43,65 43,76 43, ,05 44,66 44,85 44,94 45,14 45,23 45,42 45,52 45,65 46,22 46,41 46,51 46,70 47,82 48,01 48,11 48, ,54 52,73 52,81 52,83 53,00 53,02 53,09 53,29 56,08 56,27 56,37 56,56 62,32 62,52 62,67 62, ,02 68,33 68,53 68,65 68,71 68,85 69,04 69, wszystko zgodnie z dokumentacją. Strona 4 z 15

5 2. Wykonawca wybuduje chodniki i parkingi w sposób i w miejscu określonym w załączonej dokumentacji. 3. Wykonawca wykona geodezyjne pomiary powykonawcze. 4. Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót, dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego, projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowę. 5. Zamawiający poniesie koszty zaprojektowania i budowy przyłącza do sieci energetycznej zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a dostawcą energii elektrycznej oraz zaprojektowanie i budowę przyłącza do sieci cieplnej zgodnie z umową zawartą z dostawcą. Zobowiązuje się Wykonawcę do umieszczenia przyłącza do sieci energetycznej oraz cieplnej w protokóle wykonawczym odbioru robót. 6. Wszystkie materiały budowlane oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. 7. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wyłącznie z materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. Znaku Bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz z póź. zmianami). 8. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. III. Termin wykonania zamówienia. 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy. 2. Zakres robót przypisanych do poszczególnych etapów, terminy ich realizacji oraz warunki kolejnych płatności na podstawie faktur częściowych będą następowały zgodnie z harmonogramem określającym terminy i wysokości transz wykorzystania kredytu określone w Strona 5 z 15

6 umowie o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno budowlane, zawartej przez Zamawiającego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, c) posiadają uprawnienia budowlane pozwalające wybudować budynek wielorodzinny w wymaganych branŝach niezbędnych do wykonania roboty budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane ( Dz.U nr 207 poz. 2016), d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wybudowaniu co najmniej 200 mieszkań w budynkach wielorodzinnych w okresie ostatnich pięciu lat oraz zatrudniać średnio w roku co najmniej 80 osób pracujących bezpośrednio w wykonawstwie w okresie ostatnich trzech lat, e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykonawca przedstawi w sprawozdaniu finansowym dodatni wynik finansowy za ostatni rok i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, f) złoŝą pisemną ofertę na zał. druku, g) akceptują wzór umowy przedstawiony w zał. nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana w/g formuły spełnia/nie spełnia. V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 roku nr 19 poz. 177 z póź. zm.), 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie z właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległości płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawianych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŝycie, potwierdzone referencjami od poprzednich Zamawiających oraz protokołem odbioru końcowego wykonanych robót, Strona 6 z 15

7 5. wykaz osób, które będą sprawować funkcje kierownicze przy wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakres wykonywanych przez nich czynności potwierdzony niezbędnymi w realizacji niniejszego zamówienia uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenia tych osób o przynaleŝności do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa, 6. informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, 7. wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, 8. sprawozdania finansowego za okres nie dłuŝszy niŝ ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, jeŝeli podlegało badaniu, w przypadku wykonawcy nie zobowiązanego do składania sprawozdań finansowych innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i naleŝności. W przypadku krótszego okresu działalności odpowiednie dokumenty za okres prowadzenia tej działalności, 9. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 10. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub oświadczenie, Ŝe Oferent dokona ubezpieczenia kontraktu przed podpisaniem umowy, 11. oświadczenie o podpisaniu umowy zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszej SIWZ (zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), 12. oświadczenie o akceptowaniu związania ofertą przez okres wskazany w Rozdziale IX (zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ). VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w formie pisemnej w terminie 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 2. Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji. 3. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale V pkt od 1 do 12 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Strona 7 z 15

8 VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Marek Botwicz Arkadiusz Rutkowski w siedzibie Zamawiającego, tel. (0-55) VIII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: ,00 zł., słownie: sto tysięcy złotych, przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na jedno z kont Zamawiającego podanych w SIWZ; b) w poręczeniach bankowych; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; W przypadku wadium wniesionego: w pieniądzu, w formie polecenia przelewu, rachunek Zamawiającego musi być uznany najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, właściwie potwierdzoną kopię przelewu nale- Ŝy złoŝyć w ofercie. w formie innej niŝ pienięŝna oryginał dokumentu lub właściwie potwierdzoną kopię naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 3. Oferty niezawierające dowodu wniesienia wadium będą ofertami niewaŝnymi. 4. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszo- Strona 8 z 15

9 ne o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Ofertę naleŝy sporządzić w oparciu o dokumentację techniczną na podstawie której wydano pozwolenie na budowę, stanowiącą załącznik nr 1, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (pozostałe przekazane materiały naleŝy traktować pomocniczo) 2. KaŜdy oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 3. Dopuszcza się moŝliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, Ŝe taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) oferenci przedłoŝą wraz z ofertą umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie; b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego kaŝdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie warunków; c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; Strona 9 z 15

10 d) oferenci występujący wspólnie muszą upowaŝnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych, a jego upowaŝnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. 4. Oferta winna być napisana w języku polskim, na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, wszystkie strony zawierające treść parafowane i ponumerowane w kolejności. 5. Oferta powinna być podpisana przez upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie strony ofert, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. UpowaŜnienie do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów zawartych w ofercie. 7. Wykonawca złoŝy ofertę w 1 egzemplarzu. 8. Wykonawca winien umieścić ofertę w jednym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem: OFERTA NA REALIZACJĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r., godz. 09ºº. 2. Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego. 3. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa. Strona 10 z 15

11 XII. Opis sposobu obliczania ceny. 1. Podstawę do określenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane stanowi kosztorys inwestorski. 2. Cena za realizację niniejszego zamówienia musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, oraz oferowane upusty. 3. Cena zadeklarowana w ofercie zostanie wprowadzona do umowy jako wynagrodzenie, które przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegało zmianom (ryczałt), z zastrze- Ŝeniem prawa Zamawiającego do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości kosztorysowej robót niewykonanych, a ujętych w cenie i w kosztorysie ofertowym zawartym w ofercie Wykonawcy. 4. Sposób punktacji ofert jest oparty o kryteria określone w niniejszej instrukcji w części dotyczącej kryteriów oceny ofert. 5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. W przypadku uzyskania jednakowej ilość punktów (wartości współczynnika K) przez oferty najkorzystniejsze, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niŝszą ceną. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. CENA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 80 % 2. OKRES GWARANCJI 20 % Ocena ofert będzie przeprowadzona w oparciu o w/w kryteria według poniŝszego wzoru: K = C m in G of 0, ,20 C of G 10 m ax K współczynnik oceny oferty = łączna liczba punktów przyznana ofercie przez kaŝdego z członków Komisji przetargowej, liczony z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, Strona 11 z 15

12 C min najniŝsza cena spośród wszystkich ocenianych ofert (cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302)), C of cena ocenianej oferty (cena w rozumieniu jak w Cmin ) G max Gof najdłuŝszy proponowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia określonego w Rozdziale II SIWZ a w szczególności: na konstrukcję budynku na elewację na stolarkę okienną na pokrycie dachu na roboty wykończeniowe nie krótszy niŝ 48 miesięcy, liczony co 1 pełny miesiąc = 1 pkt. WydłuŜenie okresu gwarancji musi następować jednocześnie dla wszystkich elementów z wyłączeniem tych dla których producenci poszczególnych urządzeń przewidzieli własne warunki i czasookresy. okres gwarancji proponowany w ocenianej ofercie na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II SIWZ a w szczególności: jak w G nax, liczony co 1 pełny miesiąc = 1 pkt. Oferta, która uzyska największą wartość współczynnika K (największą liczbę punków), liczonego według powyŝszego wzoru, zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający informuje, Ŝe w przypadku, gdy najwyŝszą wartość współczynnika oceny oferty K uzyskają dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niŝszą ceną. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę. Strona 12 z 15

13 XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości: 8% ceny ofertowej w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu na jedno z kont Zamawiającego podanych w SIWZ, b) w poręczeniach bankowych, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, na pisemny wniosek wykonawcy po podpisaniu umowy, kwota wadium zostanie zaliczona na poczet zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŝycie wykonane. Uznanie, przez zamawiającego za naleŝycie wykonane, zamówienia nastąpi po bezusterkowym odbiorze końcowym, tj. po dacie przekazania zamawiającemu dzieła budowlanego, stanowiącego przedmiot zamówienia, w stanie gotowym. 5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub w przypadku dłuŝszego okresu gwarancji jakości, gwarancji, zostanie pozostawiona kwota stanowiąca 50 % wysokości zabezpieczenia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wniesionego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Strona 13 z 15

14 XVI. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących oferentom w toku postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Działu V Rozdziału 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 117). 1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść pisemny protest do zamawiającego. 2. Protest moŝna wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 3. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niŝ 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 8. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 9. Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się teŝ wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne, którzy przystąpią do postępowania protestacyjnego w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt Dostawca lub wykonawca, który nie przystąpił do postępowania protestacyjnego, nie moŝe następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności. Strona 14 z 15

15 11. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niŝ w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 12. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu. 13. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. 14. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. XVII. Lista załączników. 1. Załącznik nr 1 - dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót, wdg. załączonego wykazu (w formie elektronicznej); 2. Załącznik nr 2 - wzór umowy wraz z załącznikami; 3. Załącznik nr 3 - Formularz oferty; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera XVII rozdziałów i została sporządzona na 14 stronach ponumerowanych od nr 1 do nr 15. podpis Strona 15 z 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Sprawa nr 44/2010/EEZP/AP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego 44/2010/EEZP/AP - Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo