Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju"

Transkrypt

1 Nr sprawy: NE / 2010 TRYB POSTĘPOWANIA Nazwa postępowania: CPV Zamawiający : Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju Ul. Kościuszki 103, Biłgoraj tel. (084) , fax. (084) NIP Z A T W I E R D Z A M: ZASTĘPCA DYREKTORA Zofia Utkała SPIS TREŚCI Biłgoraj, grudzień 2010

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW... str. 3 1 Informacje ogólne... str. 3 2 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków... str. 3 3 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu... str. 5 4 Sposób przygotowania oferty wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.. str. 7 5 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów... str. 9 6 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami... str. 9 7 Wyjaśnianie Instrukcji i opisu przedmiotu zamówienia... str Modyfikacja ogłoszenia i opisu przedmiotu zamówienia... str Zmiana i wycofanie wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej... str Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych. str Informacja o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania... str Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej... str Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. str Termin wykonania zamówienia... str Termin związania ofertą... str Opis sposobu wypełnienia szczegółowego formularza cenowego po wykonaniu najkorzystniejszego postąpienia w licytacji elektronicznej... str Formalności dopełniające po zamknięciu licytacji elektronicznej w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne... str. 14 CZĘŚĆ II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... str. 15 CZĘŚĆ III: WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO INSTRUKCJI... str. 16 Nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji... str. 17 Nr 2 Formularz cenowy (szczegółowy)... str. 18 Nr 3 Istotne postanowienia umowy... str. 20 Nr 4 Formularz oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp str. 26 Nr 5 Formularz oświadczenia z art. 24 ust.1 Pzp... str. 27 CZĘŚĆ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE... str. 28 Strona 2 z 29

3 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1 Informacje ogólne 1. Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, Biłgoraj, telefon: (084) , fax. (084) , NIP: , REGON zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 2. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, niniejszą Instrukcją przystąpienia do licytacji elektronicznej wraz z opisem przedmiotu zamówienia zwaną dalej Instrukcją oraz wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zwanej dalej Pzp. 3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia będą miały zastosowanie przepisy dotyczące dostaw. 4. Zamówienie nie przekracza wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 2 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 1.1 którzy spełniają na podstawie art. 22. ust 1, pkt 1-4 Pzp warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek. Strona 3 z 29

4 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej ; Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania w/w warunków zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. 1.2 wobec których brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Pzp złoży stosowne oświadczenie na formularzu stanowiącym zał. nr 5 do niniejszej instrukcji oraz przedłoży na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego określonym w cz.i 3 instrukcji dokumenty że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania w/w warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 24 ust. 1 Pzp oraz dokumentów określonych w cz.i 3 ust.1.ppkt 1.2 instrukcji. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej oświadczeń i dokumentów jak również ustali czy wniosek wraz z załącznikami został prawidłowo podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji. 4. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu jak również Ci, których wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie będą zawierały wszystkich wymaganych w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oświadczeń i dokumentów lub stosownych pełnomocnictw, albo złożone dokumenty zawierać będą błędy lub będą wadliwe pełnomocnictwa, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich wnioski zostaną uznane za odrzucone jeśli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnią na wezwanie stosownych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. Uzupełnianie nie będzie możliwe jeżeli mimo uzupełnienia wniosek wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Warunki o których mowa w art.22 ust.1 Pzp ( 2 ust.1 pkt 1.1 instrukcji) oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp ( 2 ust.1 pkt 1.2 instrukcji) oraz złożone na ich potwierdzenie oświadczenia i dokumenty musi spełniać wykonawca nie później niż na wyznaczony w ogłoszeniu i instrukcji dzień składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Po dokonaniu w/w czynności Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej Wykonawców spełniających postawione w ogłoszeniu i niniejszej instrukcji warunki udziału w postępowaniu kierując do tych Wykonawców stosowne zaproszenia. Strona 4 z 29

5 7. Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego na podany we wniosku o dopuszczenie do licytacji nr fax lub adres oraz potwierdzona pisemnie na podany adres do korespondencji. 3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca składając wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji obowiązany jest do wniosku (zał. Nr 1 do niniejszej instrukcji) dostępnego na stronie www. zus.pl w linku zamówienia publiczne po wybraniu właściwego Oddziału ZUS i trybu postępowania) załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1, pkt 1-4 Pzp oraz ogłoszeniu: 1.1. ) Warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: a) Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do instrukcji. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: a) Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do instrukcji. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do instrukcji. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do instrukcji ) Braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Pzp a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 5 do siwz. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp; c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert; d) Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych Strona 5 z 29

6 płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. e) Aktualna specyfikacja techniczno jakościowa producenta papieru zawierająca nazwę handlową oraz parametry techniczno-jakościowe oferowanego przez Wykonawcę rodzaju papieru kserograficznego (zawierająca w szczególności parametry wymagane przez Zamawiającego ujęte w cz. II Instrukcji). 2) Inne wymagane dokumenty do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: a) Pełnomocnictwo w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika w formie określonej w 4 ust.9 instrukcji 2. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w 3: Ust. 1 pkt 2 a) i b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek, na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust.2 Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z datą stosowną dla tych (ust.2) dokumentów. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku oświadczeń i dokumentów jak również ustali czy oferty wraz z załącznikami zostały prawidłowo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. 5. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu jak również Ci, których wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oświadczeń i dokumentów lub złożone dokumenty zawierać będą błędy, zostaną wykluczeni z postępowania jeśli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnią na wezwanie stosownych oświadczeń lub dokumentów. Uzupełnianie nie będzie możliwe jeżeli mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych ogłoszeniem i niniejszą instrukcją, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Strona 6 z 29

7 7. Po dokonaniu w/w czynności Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej wykonawców spełniających postawione w ogłoszeniu i niniejszej instrukcji warunki udziału w postępowaniu kierując do tych wykonawców stosowne zaproszenia. 8. Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego na podany we wniosku o dopuszczenie do licytacji nr fax lub adres oraz potwierdzona pisemnie na podany adres do korespondencji. UWAGA: Po terminie zamknięcia licytacji elektronicznej Wykonawca, który zaoferował najkorzystniejsze postąpienie cenowe brutto zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania zgodnie z reprezentacją i dostarczenia szczegółowego formularza cenowego (zał. Nr 2 do niniejszej instrukcji) najpóźniej 1 dzień przed zawarciem umowy. 4 Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz ze stosownymi dokumentami oraz późniejszy pisemny potwierdzający najkorzystniejsze (najtańsze) postąpienie formularz cenowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Dokumenty wymagane przez zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy; 3. Poświadczenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w ten sposób, że każda strona poświadczanego dokumentu winna być opatrzona formułą za zgodność z oryginałem oraz podpisem uprawnionej do poświadczenia osoby. Podpis poświadczającej osoby winien umożliwiać identyfikację osoby (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu lub czytelna forma podpisu); 4. Uprawnienie do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, powinno być udokumentowane dołączonym stosownym pełnomocnictwem. 5. Pełnomocnictwo wystawione przez Wykonawcę powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy, jako pełnomocnik występuje radca prawny lub adwokat wówczas pełnomocnictwo jeżeli nie jest złożone w formie oryginału może być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, tego umocowanego radcę prawnego lub adwokata. 6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie (na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej) nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych ogłoszeniem i niniejszą instrukcją lub którzy złożyli żądane dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, chyba że mimo uzupełnienia wykonawca podlega wykluczeniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Strona 7 z 29

8 7. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 8. Nie złożenie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie stosownych dokumentów lub oświadczeń potraktowane zostanie jak nie złożenie w ogóle oświadczeń lub dokumentów i spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 9. W przypadku gdy oświadczenia lub dokumenty dostarczone przez Wykonawcę zawierają w swej treści niejasności lub są nieczytelne, Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących przedstawionych dokumentów lub oświadczeń. 10. Treść złożonego wniosku o dopuszczenie do licytacji w tym dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia (szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego papieru kserograficznego) musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w ogłoszeniu i niniejszej instrukcji. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 12. Szczegółowy formularz cenowy (potwierdzający elektroniczne najkorzystniejsze postąpienie) powinien być napisany w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisany przez osobę(y) upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty. 13. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu była ponumerowana kolejnymi numerami. 14. Zamawiający zaleca, aby wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu były zestawione w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. Wykonawca może przesznurować składane dokumenty, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub w inny sposób trwale zszyć. 15. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz późniejszego szczegółowego formularza cenowego potwierdzającego elektroniczne najkorzystniejsze postąpienie mogą być naniesione poprzez przekreślenie jedną poziomą linią treści zmienianej w sposób umożliwiający jej odczytanie. Tak anulowana treść musi być parafowana (lub podpisana) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej/podpisującej (np. podpis czytelny albo parafka wraz z imienną pieczątką). 16. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do niniejszej instrukcji. Dopuszczalne jest złożenie formularzy opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 17. Udostępnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na poniższych zasadach: 1) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści dokumentów, Strona 8 z 29

9 2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu. 18. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp. 5 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów faksem pod numer: (0-84) oraz drogą elektroniczną na adres z wyłączeniem: złożenia wniosku o dopuszczenie do licytacji oraz dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu oraz formularza oferty potwierdzającego najkorzystniejsze elektroniczne postąpienie, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w trybie art. 26 ust.3 i 4 oraz w stosunku do których obowiązuje wyłącznie forma pisemna. 2. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub pocztą elektroniczną, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania tą samą drogą oraz do niezwłocznego przekazania tych dokumentów w formie pisemnej w oryginale. 3. Zgodnie z art. 27 ust. 3 Pzp zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, ul. Kościuszki 103, Biłgoraj. 4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. 5. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. Tak przekazywane stosownie wykonawcy lub zamawiającemu wiadomości będą widoczne w zakładce MOJE WIADOMOŚCI. 6 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Jacek Blicharz Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Inwestycji i Remontów, tel. (084) , W sprawach proceduralnych: Strona 9 z 29

10 Dariusz Cios Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (084) , Biłgoraj, ul. Kościuszki Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami udzielają informacji w godz do w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 7 Wyjaśnianie instrukcji i opisu przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca do momentu otwarcia licytacji elektronicznej może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z ogłoszeniem, niniejszą instrukcją i opisem przedmiotu zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożenia oferty elektronicznej kierując swoje zapytania faksem pod numer: (084) lub pocztą elektroniczną na adres: lub pisemnie. 8 Modyfikacja ogłoszenia i przedmiotu zamówienia 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może zmodyfikować ogłoszenie lub treść opisu przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku, gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian, Zamawiający przedłuży termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. 3. O przedłużeniu terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców poprzez umieszczenie stosownej informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, własnej stronie internetowej oraz stronie na której będzie prowadzona licytacja. 9 Zmiana i wycofywanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonego wniosku o dopuszczenie do licytacji pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składany wniosek wraz dokumentami (patrz Część I 13 instrukcji) tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte jako pierwsze. Po otworzeniu wniosku zmienianego i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do odpowiednich kopert. 4. Wykonawca, który uprzednio złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji ma prawo przed upływem wyznaczonego terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego Strona 10 z 29

11 powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) umieszczając na kopercie napis WYCOFANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE. 5. Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE. będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty wskazane jako wycofane nie będą otwierane i zostaną odesłane na adres nadawcy. 10 Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1. Wymagania formalne: 1) W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2) Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, musi on zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i niniejszej instrukcji). 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 1) Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w Samouczku w pkt. 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2) W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej. Strona 11 z 29

12 11 Informacja o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania 1. Niniejsza licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego jest licytacją jednoetapową. 2. Termin otwarcia licytacji 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 09:00:00 3. Czas trwania licytacji minut począwszy od godz. 09:00:00 4. Termin zamknięcia licytacji - Upływ 120 minut od terminu otwarcia licytacji. 12 Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą cenę przebicia oferty najkorzystniejszej tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie dopytuje się o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po kliknięciu przycisku potwierdź. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 zł. brutto. 6. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po kliknięciu na zakładkę lista postąpień 7. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji wykonawców nawzajem. 8. PO DOKONANIU KAŻDEGO POSTĄPIENIA CENOWEGO lub na bieżąco WYKONAWCA WINIEN DOKONYWAĆ ODŚWIEŻANIA STRONY celem aktualizacji listy postąpień tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Zamawiający określa KWOTĘ WYWOŁAWCZĄ którą Wykonawcy mogą licytować w dół ,14 zł. brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. 12. Wykonawca, najkorzystniejszego (najtańszego) postąpienia elektronicznego przed podpisaniem umowy ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA CENOWEGO (stanowiącego zał. nr 2 do instrukcji wraz z opisem przedmiotu zamówienia) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych poszczególnych Strona 12 z 29

13 asortymentów, określeniu wartości wszystkich asortymentów i określeniu wartości brutto całego przedmiotu zamówienia w PLN. Wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji formularz będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy. 13. UWAGA: Cena brutto za wszystkie asortymenty wynikająca z licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną ceną potwierdzaną pisemnie w formularzu cenowym za realizację całego zamówienia określonego w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia. 13 Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętych kopertach, stosując kopertę zewnętrzną i wewnętrzną. Koperta zewnętrzna powinna być opisana w następujący sposób: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych ul. Kościuszki 103, Biłgoraj Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup papieru kserograficznego Nie otwierać przed r., godz Koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana pieczęciami Wykonawcy zawierającymi nazwę i adres Wykonawcy i oznakowana jw. 3. Wniosek o dopuszczenie wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Oddział ZUS w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, Biłgoraj - w terminie do dnia r. do godz a) w przypadku osobistego składania wniosku o dopuszczenie wraz ze stosownymi dokumentami lub przesyłania kurierem należy go złożyć na sali obsługi klienta w okienku INFORMACJA OGÓLNA - dziennik podawczy. b) w przypadku przesyłania wniosku drogą pocztową należy kierować ją na adres określony w ust Wniosek o dopuszczenie wraz ze stosownymi dokumentami przygotowany w sposób opisany w 13 ust. 1, 2 można złożyć także za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej z tym, że liczy się data wpływu do Zamawiającego określona w 13 ust Wykonawca składający wniosek osobiście lub za pośrednictwem kuriera otrzyma potwierdzenie jego złożenia. 6. Wnioski, które wpłyną po terminie wyznaczonym w 13 ust. 3 będą odsyłane bez otwierania kopert wewnętrznych po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, natomiast wnioski przesyłane w innej formie niż opisane w 13 nie będą rozpatrywane. 14 Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strona 13 z 29

14 15 Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu na składanie elektronicznych postąpień (zamknięciem licytacji). 16 Opis sposobu wypełnienia szczegółowego formularza cenowego po wykonaniu najkorzystniejszego postąpienia w licytacji elektronicznej 1. Cenę brutto za oferowany papier kserograficzny (za wszystkie asortymenty) należy podać najpierw w sposób całkowity w formie najkorzystniejszego elektronicznego postąpienia na stronie platformy licytacyjnej https://licytacje.uzp.gov.pl zgodnie z zasadami określonymi ogłoszeniem, niniejszą instrukcją i pzp. 2. Wykonawca który jako ostatni złoży przed zamknięciem licytacji najkorzystniejsze postąpienie cenowe brutto zobowiązany będzie do wypełnienia i pisemnego złożenia (na co najmniej 1 dzień przed zawarciem umowy) formularza cenowego którego wzór stanowi zał. Nr 2 do niniejszej instrukcji. Wykonawca najpierw w pkt.1 tabeli formularza określa cenę jednej ryzy w kol. 4 i następnie mnożąc ilość ryz z kolumny 3 przez cenę brutto jednej ryzy z kolumny 4 otrzymuje w ten sposób w kolumnie 5 wartość ogółem brutto poszczególnych asortymentów. Cenę łączną za wszystkie asortymenty papieru otrzymujemy poprzez zsumowanie wszystkich otrzymanych cen za poszczególne asortymenty w kolumnie 5 w prawym dolnym rogu tabeli w pozycji Razem wartość brutto. Pozycja Razem wartość brutto w prawym dolnym rogu tabeli musi stanowić dokładnie cenę zaproponowaną w trakcie ostatniego najkorzystniejszego postąpienia elektronicznego w trakcie licytacji elektronicznej. 3. Wartość cenową z pozycji Razem wartość brutto za wszystkie asortymenty otrzymaną w trakcie licytacji elektronicznej należy przenieść poniżej tabeli formularza cenowego wpisując ją także słownie a następnie podając ją jako wartość netto bez podatku VAT oraz wyszczególniając wielkość i wartość podatku VAT cyfrowo i słownie. 4. Cena ofertowa brutto i ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów papieru są niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. 5. Cena brutto zaproponowana jako najkorzystniejsze postąpienie cenowe winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. w cenę oferowanego papieru kserograficznego winny być wliczone udzielone przez Wykonawcę wszelkie upusty oraz wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności podatek VAT, wszelkie koszty związane z zakupem, transportem do zamawiającego, rozładunkiem do magazynu zamawiającego i ubezpieczeniem w czasie transportu. 6. Cenę należy podać w PLN (nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając wartość zgodnie z zasadami matematycznymi ( np. wartość podaje się jako albo wartość podaje się jako 20.05). Strona 14 z 29

15 17 Formalności dopełniające po zamknięciu licytacji elektronicznej w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne 1. Po zamknięciu licytacji automatycznie wykonawca, który zaoferował najkorzystniejsze postąpienie w dół zostanie uwidoczniony na stronie platformy licytacyjnej https://licytacje.uzp.gov.pl jako zwycięzca licytacji. 2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, który zaoferował najkorzystniejsze postąpienie cenowe o miejscu i terminie podpisania umowy z tym, że termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 3. Wykonawca (zwycięzca) który zaproponował najkorzystniejsze (najtańsze) postąpienie cenowe w licytacji zobowiązany będzie do złożenia pisemnego szczegółowego formularza cenowego zgodnie z treścią niniejszej instrukcji przyjmując za ostateczną cenę brutto zadeklarowaną w elektronicznym ostatnim najkorzystniejszym postąpieniu. 4. Szczegółowy formularz cenowy (potwierdzający i uściślający ceny w poszczególnych asortymentach dostarczony po zakończonej licytacji) wg. wzoru określonego zał. Nr 2 do niniejszej instrukcji powinien być wypełniony i podpisany zgodnie ze wskazówkami w nim określonymi i dostarczony na co najmniej 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy. 5. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 Pzp. 6. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę oferującego najkorzystniejsze postąpienie cenowe w toku licytacji Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą oferującym kolejne najkorzystniejsze postąpienie cenowe (bez przeprowadzania ponownej licytacji) zgodnie z odpowiednio stosowanym art. 94 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyznaczając mu termin na złożenie pisemnego szczegółowego formularza cenowego (na co najmniej 1 dzień przed zawarciem umowy) którego wzór stanowi zał. Nr 2 do niniejszej instrukcji. 7. Okolicznością uniemożliwiającą zawarcie umowy z kolejnym wykonawcą oferującym najkorzystniejsze postąpienie cenowe będzie wystąpienie co najmniej jednej przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zbada upoważnienie do reprezentacji firmy osób podpisujących umowę ze strony Wykonawcy. Weryfikacja będzie odbywać się wg następujących zasad: 1) sprawdzenie tożsamości osób podpisujących umowę 2) sprawdzenie upoważnienia ww. osób do reprezentowania Wykonawcy w oparciu o zapisy Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej (ewentualnie również w oparciu o treść przedstawionych pełnomocnictw). Strona 15 z 29

16 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego (kod CPV ) w asortymencie i ilości określonej poniżej: 1) Papier kserograficzny, biały, matowy, przeznaczony do dwustronnego powielania o parametrach: - format A-3, - gramatura 80 +/- 3 g/m², - białość - min /- 3 CIE, - wilgotność 3,8-5,0 %, - grubość 103 +/- 3 um, - 1 ryza = 500 szt. Wielkość zamówienia w ryzach 20 2) Papier kserograficzny, biały matowy, przeznaczony do dwustronnego powielania o parametrach: - format A -4, - gramatura 80 +/- 2 g/m², - białość - min /- 2 CIE, - wilgotność 3,8-5,0 %, - grubość 108 +/- 3 um, - 1 ryza = 500 szt., Wielkość zamówienia w ryzach UWAGA: W celu potwierdzenia, że oferowany papier spełnia parametry techniczno jakościowe WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ AKTUALNĄ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNO - JAKOŚCIOWĄ producenta papieru zawierającą nazwę handlową oraz parametry techniczno - jakościowe oferowanego papieru kserograficznego (zawierającą w szczególności parametry wymagane przez Zamawiającego opisane w pkt 1 cz.ii Instrukcji). Parametry oferowanego papieru kserograficznego zawarte w załączanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej (dotyczące obu asortymentów) winny się mieścić w granicach zakreślonej przez Zamawiającego dopuszczalnej tolerancji +/- w odniesieniu do każdego z wymaganych parametrów. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionego papieru kserograficznego oraz zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb. 4. Przy zmianach ilościowych obowiązują ceny jednostkowe podane w ofercie. Zmiana ilości papieru w poszczególnych asortymentach nie może wpłynąć na przekroczenie maksymalnej wartości umowy. 5. Wykonawca w okresie wykonywania zamówienia zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów. Strona 16 z 29

17 CZĘŚĆ III WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO INSTRUKCJI Nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji Nr 2 Formularz cenowy (szczegółowy) Nr 3. Istotne postanowienia umowy Nr 4 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp Nr 5 Oświadczenie z art. 24 ust 1 Pzp Strona 17 z 29

18 Zał. Nr 1 do ogłoszenia i instrukcji Nazwa i adres Wykonawcy /pieczęć firmowa/ /miejscowość data/ Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju ul. Kościuszki Biłgoraj 1. W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, której przedmiotem jest zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju składamy wniosek o dopuszczenie naszej firmy do udziału w licytacji. 2. Oficjalne dane do kontaktu z Zamawiającym: Nazwa Wykonawcy: Siedziba Wykonawcy: (podać dokładnie) Województwo:... tel.... fax , Strona internetowa:... LOGIN WYKONAWCY... UWAGA: Należy podać login dokładnie taki jaki został podany przy rejestracji na stronie platformy licytacyjnej https://licytacje.uzp.gov.pl (z uwzględnieniem wielkości użytych znaków) 3. Osoba(y) upoważniona(e) do kontaktów z Zamawiającym w zakresie przedmiotowego postępowania:...tel tel Załącznikami do wniosku są dokumenty wymagane w ogłoszeniu. / wymienić /: (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) UWAGA: pola wykropkowane należy wypełnić Strona 18 z 29

19 Zał. nr 2 do ogłoszenia i Instrukcji Nazwa i adres Wykonawcy /pieczęć firmowa/ /miejscowość data/ SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki Biłgoraj składany po zakończeniu (zamknięciu) licytacji elektronicznej 1. W związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty (najkorzystniejszego postąpienia cenowego) w trakcie licytacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą składamy formularz cenowy określający szczegółowo ceny oferowanych poszczególnych asortymentów papieru kserograficznego. Jednocześnie zobowiązujemy się wykonać powyższe zamówienie zgodnie z ogłoszeniem i opisem przedmiotu zamówienia po cenie całkowitej brutto wynikającej z licytacji tj.... zł. według poniższego zestawienia tj.: Lp. Nazwa i parametry papieru Ilość ryz Cena jednej ryzy brutto Wartość ogółem brutto (kol.3x4) Papier kserograficzny, biały, matowy, 1. przeznaczony do dwustronnego powielania o parametrach: format A-3, gramatura 80 +/- 3 g/m², białość - min /- 3 CIE, wilgotność 3,8-5,0 %, grubość 103 +/- 3 μm 20 Ryza = 500 szt. Producent. Nazwa handlowa Papier kserograficzny, biały matowy, 3. przeznaczony do dwustronnego powielania o parametrach: format A -4, gramatura 80 +/- 2 g/m², białość - min /- 2 CIE, wilgotność 3,8-5,0 %, grubość 108 +/- 3 μm Ryza = 500 szt. Producent. Nazwa handlowa RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO stanowiąca dokładnie najkorzystniejszą wartość określoną w postąpieniu licytacyjnym (Słownie wartość brutto razem:......zł.) UWAGA: * Wszystkie ceny należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi; Strona 19 z 29

20 2. Oświadczamy, że ceny podane w ust.1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności należny podatek VAT, koszty transportu do siedziby Zamawiającego i ubezpieczenia. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem oraz instrukcją wraz opisem przedmiotu zamówienia na postępowanie pod nazwą Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju, akceptujemy warunki w nich określone oraz zobowiązujemy się do ich stosowania i przestrzegania. 4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ogłoszeniu, instrukcji wraz opisem przedmiotu zamówienia, i złożonej elektronicznie ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą elektroniczną przez czas wskazany w ogłoszeniu oraz instrukcji wraz opisem przedmiotu zamówienia. 6. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia publicznego: a) Umowa z naszej strony będzie podpisywana zgodnie z reprezentacją przez ( podać imiona, nazwisko i stanowisko): b) Należności z tytułu wykonania umowy należy przekazywać na Bank... Nr Konta... c) Posiadamy Nr NIP:... d) Posiadamy Nr REGON... e) Upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty elektronicznej jest : ( podać imię i nazwisko, stanowisko oraz tel. do kontaktu ):... f) Upoważnionym do kontaktów ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy będzie ( podać imię i nazwisko, stanowisko oraz tel. do kontaktu ):... * niepotrzebne wykreślić 7. Zamówienie zrealizujemy: przy udziale podwykonawców /samodzielnie * Brak odniesienia się do pkt. 7 formularza poprzez skreślenie jednej z opcji Zamawiający uzna jako oświadczenie wykonawcy w zakresie samodzielnej realizacji zamówienia... (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) UWAGA: Pola wykropkowane należy wypełnić Strona 20 z 29

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj Nr sprawy: 420000-ILGW-253-14/09/BK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Licytacja L-38-2015 - Zakup wraz z dostawą kopert

Licytacja L-38-2015 - Zakup wraz z dostawą kopert Licytacja L-38-2015 - Zakup wraz z dostawą kopert Ogłoszenie o zamówieniu L-38-2015 - Zakup wraz z dostawą kopert I. Dane zamawiającego Nazwa: KRUSCentrala - Biuro Zamówień Publicznych, Kasa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Licytacja L Dostawa artykułów biurowych

Licytacja L Dostawa artykułów biurowych Licytacja L-274-2016 - Dostawa artykułów biurowych Ogłoszenie o zamówieniu L-274-2016 - Dostawa artykułów biurowych I. Dane zamawiającego Nazwa: 47D - Powiat Wołomiński, Powiat Wołomiński Adres pocztowy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Licytacja L Dostawa ubrań treningowych (dresy)

Licytacja L Dostawa ubrań treningowych (dresy) Licytacja L-22-2013 - Dostawa ubrań treningowych (dresy) Ogłoszenie o zamówieniu L-22-2013 - Dostawa ubrań treningowych (dresy) I. Dane zamawiającego Nazwa: kspwzp - Wydział Zamówień Publicznych, Komenda

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Licytacja L-148-2015 - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Licytacja L-148-2015 - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Licytacja L-148-2015 - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Ogłoszenie o zamówieniu L-148-2015 - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ I. Dane zamawiającego Nazwa: GmLukow - Gmina Łuków, Gmina Łuków Adres pocztowy: Świderska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego A4 i A5 na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR Numer ogłoszenia: 61756-2011; data zamieszczenia: 01.04.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul.szpitalna 2, attn: Andrzej Bonczek, POLSKA-41-800Zabrze. Tel. +48 323733668. E-mail: przetargi@sccs.pl. Fax

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto powyżej 5 000 zł, a nie przekraczających wartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

2 z 5 2015-10-09 15:01

2 z 5 2015-10-09 15:01 1 z 5 2015-10-09 15:01 Kluki: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 268592-2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Licytacja L-171-2015 - Druk wizytówek dla IZ RPOWL

Licytacja L-171-2015 - Druk wizytówek dla IZ RPOWL Licytacja L-171-2015 - Druk wizytówek dla IZ RPOWL Ogłoszenie o zamówieniu L-171-2015 - Druk wizytówek dla IZ RPOWL I. Dane zamawiającego Nazwa: Lubelskie05 - Piotr Dąbek, Województwo Lubelskie Adres pocztowy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp. 28.01.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 39-120 Sędziszów Młp.,

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań.

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne. 1. Zamawiający: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45, 32 650 Kęty. Tel. 33/845-20-36 Fax 33/845-27-12 www.gzoz-kety.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Secemin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Secemin

Gmina Secemin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Secemin Gmina Secemin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Secemin Tryb postępowania: Licytacja elektroniczna. Wartość szacunkowa: poniżej kwot określonych w

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r. Kcynia, dnia 02 lutego 2015 r. Znak: ZSOKcynia / 271-3 /2015 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów, dnia 02.01.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ROBOOTY DODATKOWE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ZAŁADU LABORATORYJNO PRODUKCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN BUDOWA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-02-01 10:36 Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 44218-2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Wrocław: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NR 10 NA POTRZEBY MAGAZYNU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: 95716-2012;

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo