Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju"

Transkrypt

1 Nr sprawy: NE / 2010 TRYB POSTĘPOWANIA Nazwa postępowania: CPV Zamawiający : Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju Ul. Kościuszki 103, Biłgoraj tel. (084) , fax. (084) NIP Z A T W I E R D Z A M: ZASTĘPCA DYREKTORA Zofia Utkała SPIS TREŚCI Biłgoraj, grudzień 2010

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW... str. 3 1 Informacje ogólne... str. 3 2 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków... str. 3 3 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu... str. 5 4 Sposób przygotowania oferty wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.. str. 7 5 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów... str. 9 6 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami... str. 9 7 Wyjaśnianie Instrukcji i opisu przedmiotu zamówienia... str Modyfikacja ogłoszenia i opisu przedmiotu zamówienia... str Zmiana i wycofanie wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej... str Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych. str Informacja o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania... str Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej... str Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. str Termin wykonania zamówienia... str Termin związania ofertą... str Opis sposobu wypełnienia szczegółowego formularza cenowego po wykonaniu najkorzystniejszego postąpienia w licytacji elektronicznej... str Formalności dopełniające po zamknięciu licytacji elektronicznej w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne... str. 14 CZĘŚĆ II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... str. 15 CZĘŚĆ III: WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO INSTRUKCJI... str. 16 Nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji... str. 17 Nr 2 Formularz cenowy (szczegółowy)... str. 18 Nr 3 Istotne postanowienia umowy... str. 20 Nr 4 Formularz oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp str. 26 Nr 5 Formularz oświadczenia z art. 24 ust.1 Pzp... str. 27 CZĘŚĆ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE... str. 28 Strona 2 z 29

3 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1 Informacje ogólne 1. Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, Biłgoraj, telefon: (084) , fax. (084) , NIP: , REGON zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 2. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, niniejszą Instrukcją przystąpienia do licytacji elektronicznej wraz z opisem przedmiotu zamówienia zwaną dalej Instrukcją oraz wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zwanej dalej Pzp. 3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia będą miały zastosowanie przepisy dotyczące dostaw. 4. Zamówienie nie przekracza wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 2 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 1.1 którzy spełniają na podstawie art. 22. ust 1, pkt 1-4 Pzp warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek. Strona 3 z 29

4 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej ; Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania w/w warunków zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp. 1.2 wobec których brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Pzp złoży stosowne oświadczenie na formularzu stanowiącym zał. nr 5 do niniejszej instrukcji oraz przedłoży na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego określonym w cz.i 3 instrukcji dokumenty że spełnia w/w warunek. Ocena spełniania w/w warunku zostanie przeprowadzona metodą spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 24 ust. 1 Pzp oraz dokumentów określonych w cz.i 3 ust.1.ppkt 1.2 instrukcji. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej oświadczeń i dokumentów jak również ustali czy wniosek wraz z załącznikami został prawidłowo podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji. 4. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu jak również Ci, których wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie będą zawierały wszystkich wymaganych w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oświadczeń i dokumentów lub stosownych pełnomocnictw, albo złożone dokumenty zawierać będą błędy lub będą wadliwe pełnomocnictwa, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich wnioski zostaną uznane za odrzucone jeśli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnią na wezwanie stosownych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. Uzupełnianie nie będzie możliwe jeżeli mimo uzupełnienia wniosek wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Warunki o których mowa w art.22 ust.1 Pzp ( 2 ust.1 pkt 1.1 instrukcji) oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp ( 2 ust.1 pkt 1.2 instrukcji) oraz złożone na ich potwierdzenie oświadczenia i dokumenty musi spełniać wykonawca nie później niż na wyznaczony w ogłoszeniu i instrukcji dzień składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Po dokonaniu w/w czynności Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej Wykonawców spełniających postawione w ogłoszeniu i niniejszej instrukcji warunki udziału w postępowaniu kierując do tych Wykonawców stosowne zaproszenia. Strona 4 z 29

5 7. Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego na podany we wniosku o dopuszczenie do licytacji nr fax lub adres oraz potwierdzona pisemnie na podany adres do korespondencji. 3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca składając wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji obowiązany jest do wniosku (zał. Nr 1 do niniejszej instrukcji) dostępnego na stronie www. zus.pl w linku zamówienia publiczne po wybraniu właściwego Oddziału ZUS i trybu postępowania) załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1, pkt 1-4 Pzp oraz ogłoszeniu: 1.1. ) Warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: a) Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do instrukcji. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: a) Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do instrukcji. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do instrukcji. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do instrukcji ) Braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Pzp a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp na formularzu stanowiącym zał. nr 5 do siwz. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp; c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert; d) Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych Strona 5 z 29

6 płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. e) Aktualna specyfikacja techniczno jakościowa producenta papieru zawierająca nazwę handlową oraz parametry techniczno-jakościowe oferowanego przez Wykonawcę rodzaju papieru kserograficznego (zawierająca w szczególności parametry wymagane przez Zamawiającego ujęte w cz. II Instrukcji). 2) Inne wymagane dokumenty do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: a) Pełnomocnictwo w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika w formie określonej w 4 ust.9 instrukcji 2. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w 3: Ust. 1 pkt 2 a) i b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek, na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust.2 Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z datą stosowną dla tych (ust.2) dokumentów. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku oświadczeń i dokumentów jak również ustali czy oferty wraz z załącznikami zostały prawidłowo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. 5. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu jak również Ci, których wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oświadczeń i dokumentów lub złożone dokumenty zawierać będą błędy, zostaną wykluczeni z postępowania jeśli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnią na wezwanie stosownych oświadczeń lub dokumentów. Uzupełnianie nie będzie możliwe jeżeli mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych ogłoszeniem i niniejszą instrukcją, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Strona 6 z 29

7 7. Po dokonaniu w/w czynności Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej wykonawców spełniających postawione w ogłoszeniu i niniejszej instrukcji warunki udziału w postępowaniu kierując do tych wykonawców stosowne zaproszenia. 8. Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego na podany we wniosku o dopuszczenie do licytacji nr fax lub adres oraz potwierdzona pisemnie na podany adres do korespondencji. UWAGA: Po terminie zamknięcia licytacji elektronicznej Wykonawca, który zaoferował najkorzystniejsze postąpienie cenowe brutto zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania zgodnie z reprezentacją i dostarczenia szczegółowego formularza cenowego (zał. Nr 2 do niniejszej instrukcji) najpóźniej 1 dzień przed zawarciem umowy. 4 Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz ze stosownymi dokumentami oraz późniejszy pisemny potwierdzający najkorzystniejsze (najtańsze) postąpienie formularz cenowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Dokumenty wymagane przez zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy; 3. Poświadczenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w ten sposób, że każda strona poświadczanego dokumentu winna być opatrzona formułą za zgodność z oryginałem oraz podpisem uprawnionej do poświadczenia osoby. Podpis poświadczającej osoby winien umożliwiać identyfikację osoby (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu lub czytelna forma podpisu); 4. Uprawnienie do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, powinno być udokumentowane dołączonym stosownym pełnomocnictwem. 5. Pełnomocnictwo wystawione przez Wykonawcę powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy, jako pełnomocnik występuje radca prawny lub adwokat wówczas pełnomocnictwo jeżeli nie jest złożone w formie oryginału może być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, tego umocowanego radcę prawnego lub adwokata. 6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie (na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej) nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych ogłoszeniem i niniejszą instrukcją lub którzy złożyli żądane dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, chyba że mimo uzupełnienia wykonawca podlega wykluczeniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Strona 7 z 29

8 7. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 8. Nie złożenie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie stosownych dokumentów lub oświadczeń potraktowane zostanie jak nie złożenie w ogóle oświadczeń lub dokumentów i spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 9. W przypadku gdy oświadczenia lub dokumenty dostarczone przez Wykonawcę zawierają w swej treści niejasności lub są nieczytelne, Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących przedstawionych dokumentów lub oświadczeń. 10. Treść złożonego wniosku o dopuszczenie do licytacji w tym dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia (szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego papieru kserograficznego) musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w ogłoszeniu i niniejszej instrukcji. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 12. Szczegółowy formularz cenowy (potwierdzający elektroniczne najkorzystniejsze postąpienie) powinien być napisany w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisany przez osobę(y) upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty. 13. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu była ponumerowana kolejnymi numerami. 14. Zamawiający zaleca, aby wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu były zestawione w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. Wykonawca może przesznurować składane dokumenty, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub w inny sposób trwale zszyć. 15. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz późniejszego szczegółowego formularza cenowego potwierdzającego elektroniczne najkorzystniejsze postąpienie mogą być naniesione poprzez przekreślenie jedną poziomą linią treści zmienianej w sposób umożliwiający jej odczytanie. Tak anulowana treść musi być parafowana (lub podpisana) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej/podpisującej (np. podpis czytelny albo parafka wraz z imienną pieczątką). 16. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do niniejszej instrukcji. Dopuszczalne jest złożenie formularzy opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 17. Udostępnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na poniższych zasadach: 1) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści dokumentów, Strona 8 z 29

9 2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu. 18. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp. 5 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów faksem pod numer: (0-84) oraz drogą elektroniczną na adres z wyłączeniem: złożenia wniosku o dopuszczenie do licytacji oraz dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu oraz formularza oferty potwierdzającego najkorzystniejsze elektroniczne postąpienie, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w trybie art. 26 ust.3 i 4 oraz w stosunku do których obowiązuje wyłącznie forma pisemna. 2. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub pocztą elektroniczną, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania tą samą drogą oraz do niezwłocznego przekazania tych dokumentów w formie pisemnej w oryginale. 3. Zgodnie z art. 27 ust. 3 Pzp zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, ul. Kościuszki 103, Biłgoraj. 4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. 5. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. Tak przekazywane stosownie wykonawcy lub zamawiającemu wiadomości będą widoczne w zakładce MOJE WIADOMOŚCI. 6 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Jacek Blicharz Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Inwestycji i Remontów, tel. (084) , W sprawach proceduralnych: Strona 9 z 29

10 Dariusz Cios Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (084) , Biłgoraj, ul. Kościuszki Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami udzielają informacji w godz do w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 7 Wyjaśnianie instrukcji i opisu przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca do momentu otwarcia licytacji elektronicznej może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z ogłoszeniem, niniejszą instrukcją i opisem przedmiotu zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożenia oferty elektronicznej kierując swoje zapytania faksem pod numer: (084) lub pocztą elektroniczną na adres: lub pisemnie. 8 Modyfikacja ogłoszenia i przedmiotu zamówienia 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może zmodyfikować ogłoszenie lub treść opisu przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku, gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian, Zamawiający przedłuży termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. 3. O przedłużeniu terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców poprzez umieszczenie stosownej informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, własnej stronie internetowej oraz stronie na której będzie prowadzona licytacja. 9 Zmiana i wycofywanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonego wniosku o dopuszczenie do licytacji pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składany wniosek wraz dokumentami (patrz Część I 13 instrukcji) tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte jako pierwsze. Po otworzeniu wniosku zmienianego i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do odpowiednich kopert. 4. Wykonawca, który uprzednio złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji ma prawo przed upływem wyznaczonego terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego Strona 10 z 29

11 powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) umieszczając na kopercie napis WYCOFANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE. 5. Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE. będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty wskazane jako wycofane nie będą otwierane i zostaną odesłane na adres nadawcy. 10 Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1. Wymagania formalne: 1) W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2) Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, musi on zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i niniejszej instrukcji). 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 1) Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w Samouczku w pkt. 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2) W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej. Strona 11 z 29

12 11 Informacja o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania 1. Niniejsza licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego jest licytacją jednoetapową. 2. Termin otwarcia licytacji 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 09:00:00 3. Czas trwania licytacji minut począwszy od godz. 09:00:00 4. Termin zamknięcia licytacji - Upływ 120 minut od terminu otwarcia licytacji. 12 Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą cenę przebicia oferty najkorzystniejszej tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie dopytuje się o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po kliknięciu przycisku potwierdź. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 zł. brutto. 6. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po kliknięciu na zakładkę lista postąpień 7. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji wykonawców nawzajem. 8. PO DOKONANIU KAŻDEGO POSTĄPIENIA CENOWEGO lub na bieżąco WYKONAWCA WINIEN DOKONYWAĆ ODŚWIEŻANIA STRONY celem aktualizacji listy postąpień tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Zamawiający określa KWOTĘ WYWOŁAWCZĄ którą Wykonawcy mogą licytować w dół ,14 zł. brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. 12. Wykonawca, najkorzystniejszego (najtańszego) postąpienia elektronicznego przed podpisaniem umowy ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA CENOWEGO (stanowiącego zał. nr 2 do instrukcji wraz z opisem przedmiotu zamówienia) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych poszczególnych Strona 12 z 29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo