Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie"

Transkrypt

1 Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieŝy do 18 roku Ŝycia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie. II. Podstawa prawna konkursu określona jest w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U z późn. zm.), oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592). III. Oferta na wykonywanie świadczeń objętych warunkami niniejszego konkursu moŝe być złoŝona wyłącznie przez osobę wykonującą zawód lekarza w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, z zastrzeŝeniem wymogów kwalifikacyjnych określonych w punkcie VIII, IV. Świadczenia udzielane będą w SP ZOZ w Pilawie od poniedziałku do piątku, co najmniej 22 godz tygodniowo, zgodnie z harmonogramem przyjęć oraz zgodnie z wymogami stawianymi w tym zakresie przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyjmujący zamówienie otrzyma do dyspozycji od Udzielającego zamówienie lokal, aparaturę, sprzęt medyczny i leki potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zasady korzystania z w/w środków określone zostaną szczegółowo w zawartej z oferentem umowie. V. Zakres świadczeń będących przedmiotem niniejszego konkursu obejmuje w szczególności: 1) udzielanie kompleksowych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Pilawie dla dzieci do 18 roku Ŝycia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U ), 2) prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej wymaganej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 3) wydawanie orzeczeń i opinii oraz zaświadczeń lekarskich, w tym równieŝ orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy.

2 VI. Zasady ogólne składania ofert: a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienie i zawierać załączniki wymienione w pkt IX. b) ofertę naleŝy złoŝyć w pojedynczej zaklejonej kopercie, odpowiednio opisanej zgodnie ze wzorem określonym w pkt. VII, w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert. VII. Zasady opisu koperty zawierającej ofertę: 1. w lewym górnym rogu naleŝy podać dane identyfikacyjne podmiotu składającego ofertę, 2. poniŝej danych identyfikacyjnych tytuł: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieŝy do 18 roku Ŝycia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie. VIII. Wymogi dotyczące kwalifikacji lekarzy uprawnionych do świadczenia usług wchodzących w zakres objęty postępowaniem konkursowym: 1. ukończenie Akademii Medycznej, 2. posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza, 3. wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, 4. przynajmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub tytuł specjalisty medycyny rodzinnej. IX. Do formularza ofertowego naleŝy dołączyć jako załączniki: 1. kserokopię dyplomu ukończenia Akademii Medycznej przez lekarza świadczącego usługi wchodzące w zakres objęty postępowaniem konkursowym; 2. kserokopię dokumentów stwierdzających prawo wykonywania zawodu przez lekarza świadczącego usługi wchodzące w zakres objęty postępowaniem konkursowym; 3. kserokopię dokumentu(-ów) potwierdzających posiadaną specjalizację przez lekarza świadczącego usługi wchodzące w zakres objęty postępowaniem konkursowym; 4. kserokopię dokumentów potwierdzających prowadzenie indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej wpis do rejestru praktyk lekarskich

3 zezwolenie na prowadzenie praktyki lekarskiej wpis do ewidencji działalności gospodarczej 5. oświadczenie o dostarczeniu w terminie do dnia 30 września 2010 roku uwierzytelnionej kopii aktualnej umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (okres ubezpieczenia nie moŝe być krótszy niŝ do dnia 31 grudnia 2010 roku). X. Preferencje: Przy wyborze preferowane będą oferty kandydatów aktualnie współpracujących z Samodzielnym Publicznym Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pilawie. XI. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wymagania określone w niniejszych warunkach konkursu. Proponowany projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym konkursem stanowi załącznik do niniejszych warunków. XII. Oferty ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów: a) kryterium nr 1 - zaproponowana cena brutto za wykonanie usługi w danym miesiącu; b) kryterium nr 2: - aktualna współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pilawie punktów ocennych; - brak współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pilawie - 0 punktów ocennych; XIII. Opis sposobu dokonywania oceny merytorycznej ofert: a) oferty zostaną ocenione w systemie punktowym; b) do wyliczenia ilości punktów zastosowany będzie następujący wzór: najniŝsza cena brutto X = x liczba punktów z kryterium nr 2 cena brutto z badanej oferty XIV. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają największą liczbę punktów. XV. Umowy zostaną podpisane wyłącznie z oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu jeśli oferent nie dostarczy do dnia 30 września 2010r do siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie uwierzytelnionej aktualnej kopii umowy ubezpieczenia

4 OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z okresem ubezpieczenia nie krótszym niŝ do dnia 31 grudnia 2010 roku.

5 FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym przedkładam ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieŝy do 18 roku Ŝycia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie. I. Dane oferenta: 1. imię i nazwisko, adres 2. numer wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich 3. Telefon 4. NIP REGON 6. Nazwa banku obsługującego 7. Nr konta bankowego II. Załączniki: Do przedmiotowej oferty załączam: 1. kserokopię dyplomu ukończenia Akademii Medycznej; 2. kserokopię dokumentu stwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza; 3. kserokopię dokumentu(-ów) potwierdzającego posiadaną specjalizację; 4. kserokopię zaświadczenia o wpisie oferenta do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich; 5. kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

6 III. Oświadczenia i zobowiązania I. Oświadczam, iŝ zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie, szczegółowymi warunkami konkursu i projektem umowy, akceptuję je w pełnym zakresie i nie wnoszę do nich jakichkolwiek zastrzeŝeń. II. Zobowiązuję się do dostarczenia do siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie, w terminie do dnia 30 września 2010 roku uwierzytelnionej kopii aktualnej umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z okresem ubezpieczenia nie krótszym niŝ do dnia 31 grudnia 2010 roku. Proponowana stawka godzinowa za realizację przedmiotu konkursu: 1 godzina świadczenia usług: zł brutto (słownie:./100), (czytelny podpis oferenta)

7 Umowa nr /2010 z dnia września 2010 roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pilawie, w imieniu którego działa Kierownik Tomasz Sygnowski, zwany dalej UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE a: lek. med. zam. legitymującym(-ą) się prawem wykonywania zawodu nr i zezwoleniem na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej wydanym przez Okręgową Izbę Lekarską w, zwanym(-ą) w dalszej części umowy PRZYJMUJACYM ZAMÓWIENIE. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592) oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie zawartych w protokole komisji konkursowej z dnia lipca 2010 roku, w/w strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę na następujących warunkach: Przedmiot umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w imieniu i na rzecz Udzielającego zamówienie do udzielania kompleksowych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieŝy do 18 roku Ŝycia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie, zgodnie ze złoŝoną ofertą w postępowaniu konkursowym. 2. Świadczenia wykonywane będą w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U ). 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 1 i Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w przypadku zaniechania przez Świadczeniodawcę realizacji obowiązku, o którym mowa w ust Realizacja postanowień niniejszej umowy nie jest świadczeniem pracy w ramach stosunku pracy. Przyjmujący zamówienie oświadcza, Ŝe wykonuje niniejszą umowę w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i dentysty (tj. Dz.U. z 2008 roku nr 136, poz. 857 z późn. zm.) Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń, o których mowa w l są osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, legitymujące się aktualnym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń.

8 2. W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia albo stanu zagroŝenia Ŝycia, Przyjmujący zamówienie udziela pomocy doraźnej kaŝdej osobie, która zgłosi taką potrzebę. 3. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do kontroli uprawnień pacjenta w zakresie korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 4. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i uprawnionych do świadczeń przez Udzielającego zamówienia wynosi osoby, w tym 1393 dzieci i młodzieŝy do 18 roku Ŝycia. Zakres i obowiązki PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE 3. Przyjmujący zamówienie kieruje ubezpieczonego na leczenie szpitalne, jeŝeli cel leczenia nie moŝe być osiągnięty ambulatoryjnie. 4. Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przewidzianej przez Udzielającego zamówienia, NFZ - w tym kontroli przez uprawnione do tego osoby, w zakresie wykonywania umowy, a w szczególności: a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, b) gospodarowania przekazanymi środkami, c) prowadzonej i wymaganej dokumentacji medycznej Przyjmujący zamówienie współpracuje z personelem średnim i niŝszym SP ZOZ w Pilawie, kontroluje wykonanie wydanych przez siebie zleceń. 2. Przyjmujący zamówienie w wykonaniu swoich czynności konsultuje się z Kierownikiem lub zastępcą Kierownika SP ZOZ w Pilawie Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń będących przedmiotem umowy w dniach i godzinach określonych w harmonogramie udzielania świadczeń określonym przez Udzielającego zamówienia, zgodnie z wymogami stawianymi w tym zakresie przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. 2. Przyjmujący zamówienie wykonuje przedmiot umowy osobiście. W razie nieprzewidzianych okoliczności uniemoŝliwiających jego osobiste stawiennictwo, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Udzielającego zamówienie. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poinformować pacjenta o diagnostycznej lub terapeutycznej metodzie leczenia. 8. l. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych. 2. Rejestracja pacjentów odbywa się w kaŝdej formie tj. osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, z wyznaczeniem godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

9 3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dniu zgłoszenia lub w innym uzgodnionym terminie. 9. l. Przyjmujący zamówienie ponosi na zasadach ryzyka pełną odpowiedzialność za ordynowanie leków, materiałów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uwzględnieniem zasady nie przekraczania granicy koniecznej potrzeby. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany, jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych i do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 3. Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 4. W razie niedotrzymania powyŝszych warunków Udzielający Zamówienia moŝe rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia Przyjmujący zamówienie ma prawo do przerwy urlopowej w wykonywaniu świadczeń nie większej niŝ 26 dni w roku kalendarzowym po uzyskaniu zgody Udzielającego zamówienie. 2. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone za kaŝdy dzień nieobecności proporcjonalnie do liczby dni nieobecnych. Wynagrodzenie za udzielanie świadczeń zdrowotnych Strony ustalają, Ŝe z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem niniejszej umowy, Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: /100) za kaŝdą godzinę pracy w SPZOZ 2. Rozliczanie naleŝności za zrealizowane przez Przyjmującego zamówienie świadczenia, następować będzie w okresie miesięcznym. Przysługujące Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie jest iloczynem ilości godzin udzielania świadczeń w miesiącu i stawki godzinowej określonej w pkt Wypłata naleŝności za świadczenia określone w 11 pkt 1 i 2 następować będzie na konto bankowe Przyjmującego zamówienie wskazane w rachunku. 4. Realizacja przez Udzielającego zamówienie naleŝności wynikających z rachunku nastąpi w terminie 7 dni od daty przyjęcia rachunku przez słuŝby finansowe SPZOZ w Pilawie i sprawdzeniu jej pod względem formalno-rachunkowym.

10 12. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do : a) prowadzenia imiennej dokumentacji medycznej zawierającej datę zgłoszenia się pacjenta, opis choroby i jej przebiegu, zlecone środki lecznicze i inne świadczenia, na zasadach obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej, b) uŝywania na receptach i skierowaniach pieczęci Udzielającego Zamówienie, które zostaną mu przekazane na czas wykonywania niniejszej umowy. Rozwiązanie i zmiany umowy Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 września 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku. 2. KaŜda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Propozycja zmiany warunków umowy zgłaszana przez jedną ze stron powinna być przedłoŝona drugiej stronie na piśmie, co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed proponowanym terminem zmiany warunków umowy Niniejsza umowa moŝe być rozwiązana w całości lub w części przez kaŝdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca. 2. Przyczyną wypowiedzenia umowy moŝe być naruszenie postanowień umowy polegające na: a) ograniczeniu dostępności świadczeń, zawęŝeniu ich zakresu lub ich nieodpowiednia jakość, b) nie realizowanie zaleceń pokontrolnych. 15. Udzielający zamówienie moŝe rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień koniecznych do realizacji świadczeń zdrowotnych lub naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień umowy w szczególności poprzez: a) przedstawianie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji będących dla Udzielającego zamówienie podstawą do ustalania kwoty finansowania świadczeń objętych umową, b) zaistnienia przerwy w realizacji świadczeń zdrowotnych objętych umową, uniemoŝliwiającej Udzielającemu zamówienie terminowo i całkowicie wykonać zobowiązania wynikające z kontraktu zawartego z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, c) naruszenia praw pacjenta, d) odmowy poddania się kontroli Udzielającego zamówienia lub osób przez niego upowaŝnionych, e) nie usunięcie w oznaczonym terminie uchybień i nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym.

11 16. O ile strony nie postanowią inaczej umowa ulega rozwiązaniu w razie wystąpienia siły wyŝszej, za którą Ŝadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a która uniemoŝliwia dalsze wykonywanie umowy przez którąkolwiek ze stron przez okres dłuŝszy niŝ 7 dni. Strona dotknięta siłą wyŝszą, powiadomi niezwłocznie drugą stronę umowy o jej wystąpieniu i podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu ograniczenia negatywnych skutków jej wystąpienia. 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa adekwatne do treści umowy. 18. Strony będą dąŝyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją umowy. W razie niemoŝności polubownego rozwiązania sporu będzie on poddany rozstrzygnięciu właściwego miejscowo i rzeczowo Sądu powszechnego. 19. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie:

Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Zał. nr 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI LEKARSKICH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE PSYCHIATRA Dane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna L.dz: D/4604/2014 Spr.10/2014/KO Zagórze, dnia 12.11.2014r. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy RO/OZ/1634/1/09

Nr sprawy RO/OZ/1634/1/09 Grębocice, dnia 13.10.2009r.. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RO/OZ/1634/1/09 1. Zamawiający Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice zaprasza do złoŝenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia: na

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom.

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom. Umowa Nr 42..2015 P Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:................ - Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* - Wpis do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo