SEP Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach SEP Departament Polityki Regionalnej POZNAŃ

2 Spis treści I. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EWIDENCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (SEP) CEL SYSTEMU DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMU...4 II. FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU SEP...4 III. ZASADY OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU POZOSTAŁE ZASADY...6 IV. ROLE W SYSTEMIE ADMINISTRATOR SYSTEMU ADMINISTRATOR I ADMINISTRATOR II PODMIOT ZGŁASZAJĄCY...7 V. HARMONOGRAM I ETAPY REALIZACJI ETAP I WSTĘPNA KONCEPCJA GRAFICZNO-FUNKCJONALNA ETAP II MODUŁ REJESTROWANIE POTENCJALNEGO BENEFICJENTA ETAP III MODUŁ REJESTROWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ETAP IV MODUŁ PANEL ADMINISTRACYJNY ETAP V TESTY KOŃCOWE CAŁEGO SYSTEMU...9 VI. OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU REJESTROWANIE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO: REJESTROWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ: PANEL ADMINISTRACYJNY:...26 VII. SZKICE WYGLĄDU EKRANÓW SZKICE EKRANÓW DLA ADMINISTRATORA SZKICE EKRANÓW DLA UŻYTKOWNIKA/PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO...44 VIII. BEZPIECZEŃSTWO, AUDYT SYSTEMU, KODY ŹRÓDŁOWE I LICENCJE BEZPIECZEŃSTWO I AUDYT KODY ŹRÓDŁOWE I LICENCJE...53 IX. WDROŻENIE SYSTEMU I SZKOLENIA WDROŻENIE

3 9.2 SZKOLENIA...54 X. SERWISOWANIE I HOSTING SYSTEMU HOSTING SERWISOWANIE

4 I. ZAŁOśENIA SYSTEMU EWIDENCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (SEP) 1.1 Cel systemu Głównym celem systemu jest ewidencja przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów w przyszłym okresie programowania Podmioty zgłaszające (zwane takŝe w dalszej części uŝytkownikami systemu) będą mogły wpisywać do systemu przedsięwzięcia, które planują realizować z pomocą środków unijnych (dotacji lub innych form wsparcia) w najbliŝszych latach. Dane z SEP będą miały wyłącznie charakter informacyjny i posłuŝą jako materiał pomocniczy przy opracowaniu programu operacyjnego. System ma pozwolić na rozpoznanie oczekiwań i planów inwestycyjnych podmiotów publicznych, gospodarczych i organizacji społecznych, które mają być realizowane w przyszłości na terenie naszego województwa i na które będzie moŝna pozyskać dofinansowanie unijne. 1.2 Dostępność systemu SEP będzie dostępny w sieci Internet za pomocą połączenia szyfrowanego SSL po uprzednim zalogowaniu się. System będzie obsługiwany przez najnowsze stabilne wersje przeglądarek Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. II. FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU SEP a) rejestracja podmiotów zgłaszających przedsięwzięcia w systemie b) rejestracja planowanych przedsięwzięć c) administrowanie systemem przez pracowników Zamawiającego, w tym nadawanie statusów wpisanym przedsięwzięciom d) generowanie raportów, eksport do formatu DBF i XLS zawartości całej bazy danych SEP e) zarządzanie zasobami poprzez panel administracyjny III. ZASADY OGÓLNE 3.1 Wymagania dotyczące Wykonawcy a) Wykonawca udostępnia infrastrukturę techniczną (serwery, łącza do Internetu, systemy kopii zapasowych, LAN i inne niezbędne urządzenia i oprogramowanie) gwarantującą naleŝyte wykonanie i uŝytkowanie bazy SEP spełniającą poniŝsze warunki; 4

5 b) Wykonawca zapewnia Ŝe System jest zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z późn. zm.) oraz spełnia wymagania na poziomie wysokim określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U ). c) Wykonawca przygotuje projekt graficzny i funkcjonalny systemu (w tym projekt logiczny szczegółowy schemat blokowy procesów); d) Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dotyczącą szczegółowego projektu graficznego i funkcjonalności systemu; e) Wykonawca przedstawi do odbioru kolejne etapy systemu zgodnie z harmonogramem realizacji punkt V Harmonogram i etapy realizacji ; f) Wykonawca moŝe zaproponować dodatkowe funkcjonalności, jednak Zamawiający ma prawo je odrzucić; g) Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania i hostingu systemu przez okres 2 lat (z moŝliwością przedłuŝenia na osobnych zasadach) od daty podpisania protokołu końcowego. Zakres serwisowania opisany został w punkcie X Serwisowanie i hosting systemu ; h) Wykonawca po ustaniu okresu serwisowania i hostingu zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zarchiwizowanej wersji całego systemu łącznie z bazami danych oraz do udzielenia gwarancji na dostarczone oprogramowanie (system) na okres 2 lat od dnia jego przekazania; 3.2 Wymagania dotyczące systemu a) System musi posiadać funkcje określone przez Zamawiającego oraz zgodne z przepisami prawa wymienionymi w akapicie 2; b) System musi posiadać funkcję tzw. autozapisu c) System musi pozwalać na pracę jednocześnie wielu podmiotom (minimalna liczba wypełniających jednocześnie karty przedsięwzięć = 250 osób). Wykonawca przeprowadzi testy obciąŝeniowe systemu i wyniki przekaŝe Zamawiającemu; d) System będzie odbierany przez Zamawiającego etapami. KaŜdy z etapów musi być zakończony protokołem odbioru; e) Po zakończeniu wszystkich etapów pracy nad systemem zostanie podpisany protokół 5

6 odbioru całego systemu zwany protokołem końcowym ; f) Dostarczony system musi być autorskim projektem Wykonawcy zlecenia, 3.3 Pozostałe zasady a) Pojęcie System Ewidencji Przedsięwzięć nazywane jest zamiennie jako SEP lub system. IV. ROLE W SYSTEMIE 4.1 Administrator Systemu Administrator z pełnymi uprawnieniami od strony technicznej, posiadający następujące uprawnienia / funkcje: a) zarządzanie techniczne, b) nadawanie uprawnień Administratora I, c) serwis i hosting ze strony Wykonawcy. 4.2 Administrator I Administrator I to uŝytkownik mający nieograniczone uprawnienia do wszystkich funkcji systemu. KaŜdy uŝytkownik typu Administrator I moŝe: a) dodawać uŝytkowników z uprawnieniami Administrator I i II, b) edytować wszystkie dane w kartach przedsięwzięć składanych przez podmioty zgłaszające, c) edytować wszystkie dane uŝytkowników podawane przy rejestracji, d) odblokować do edycji wszystkie lub wybrane karty przedsięwzięć zatwierdzone przez podmioty zgłaszające, e) usuwać karty przedsięwzięć zatwierdzone przez podmioty zgłaszające, f) usuwać konta zarejestrowanych uŝytkowników, g) edytować, dodawać listy słownikowe dla pól wybieranych z listy, h) edytować/dodawać pozycje na listach wybieralnych dotyczących nadawania statusów związanych z kwalifikowaniem się do nowego programu, i) nadawać i zmieniać statusy przedsięwzięć, j) filtrować i wyszukiwać dane przedsięwzięcia w widoku panelu administracyjnego, k) generować raporty, l) eksportować do formatu DBF i XLS zawartość całej bazy danych SEP, 6

7 m) zresetować / wygenerować hasło konkretnego uŝytkownika. 4.3 Administrator II Administrator II to uŝytkownik posiadający uprawnienia do: a) edytowania wszystkich danych w kartach przedsięwzięć zatwierdzonych przez podmioty zgłaszające, b) edytowania wszystkich danych uŝytkowników podawanych przy rejestracji, c) nadawania i zmiany statusów, d) filtrowania i wyszukiwania danych przedsięwzięć w widoku panelu administracyjnego, e) generowania raportów, f) eksportowania do formatu DBF i XLS zawartości całej bazy danych SEP, g) wyszukiwania uŝytkowników i przedsięwzięć. 4.4 Podmiot zgłaszający UŜytkownik (nie mający uprawnień administratora) rejestrujący się za pomocą formularza online. Ma moŝliwość: a) wypełnienia i edycji danych rejestracyjnych, b) wypełnienia karty przedsięwzięcia (dowolnej liczby), c) zapisywania wersji roboczej karty przedsięwzięcia w dowolnym momencie (maksymalna liczba kart w wersji roboczej dla jednego uŝytkownika = 20), d) zatwierdzenia końcowych wersji karty przedsięwzięcia, co oznacza zarejestrowanie jej w systemie, e) przeglądania karty przedsięwzięcia, f) edytowania danych w karcie przedsięwzięcia przed zatwierdzeniem wersji końcowej karty przedsięwzięcia lub po odblokowaniu karty do edycji przez Administratora I. V. HARMONOGRAM I ETAPY REALIZACJI Wszystkie etapy opracowania SEP muszą zostać sporządzone na podstawie wskazówek, szkiców przekazanych przez Zamawiającego oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. 5.1 Etap I Wstępna koncepcja graficzno-funkcjonalna. a) Realizacja do 12 dni od daty podpisania umowy, w tym do 4 dni od daty podpisania 7

8 umowy na przedstawienie Zamawiającemu listy osób które będą odpowiedzialne za realizację systemu (w tym: Kierownika projektu, minimum 2 programistów w tym jednego specjalisty ds. baz danych, webmastera/grafika odpowiedzialnego za warstwę prezentacji systemu - Wykonawca załączy CV zawodowe członków zespołu oraz portfolio webmastera/grafika) oraz wstępnej koncepcji systemu i 8 dni na uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich zmian wliczając w to okres do 4 dni (dwa razy po maksymalnie 2 dni) potrzebnych Zamawiającemu na weryfikację. b) Wykonawca przedstawi do akceptacji wygląd graficzny formularza rejestracyjnego. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnych projektów formularza aŝ do uzyskania akceptacji Zamawiającego zgodnie z zachowaniem powyŝszych terminów. 5.2 Etap II Moduł Rejestrowanie potencjalnego beneficjenta a) Funkcjonalność ta musi zostać zrealizowana do 16 dni od daty odebrania etapu I, w tym do 8 dni na przedstawienie Zamawiającemu wersji testowej modułu etapu II i 8 dni na uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich zmian wliczając w to okres do 4 dni (dwa razy po maksymalnie 2 dni) potrzebnych Zamawiającemu na weryfikację i testowanie. b) Szczegółowe rozwiązania mogą się róŝnić od wstępnej koncepcji etapu I. 5.3 Etap III Moduł Rejestrowanie przedsięwzięć a) Funkcjonalność ta musi zostać zrealizowana do 20 dni od daty odebrania etapu II, w tym do 10 dni na przedstawienie Zamawiającemu wersji testowej modułu etapu III i 10 dni na uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich zmian wliczając w to okres do 6 dni (dwa razy po maksymalnie 3 dni) potrzebnych Zamawiającemu na weryfikację i testowanie. b) Szczegółowe rozwiązania mogą się róŝnić od wstępnej koncepcji etapu I. 5.4 Etap IV Moduł Panel administracyjny a) Funkcjonalność ta musi zostać zrealizowana do 20 dni od daty odebrania etapu III, w tym do 10 dni na przedstawienie Zamawiającemu wersji testowej modułu etapu IV i 10 dni na uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich zmian wliczając w to okres do 6 dni (dwa razy po maksymalnie 3 dni) potrzebnych Zamawiającemu na weryfikację i testowanie. 8

9 b) Szczegółowe rozwiązania mogą się róŝnić od wstępnej koncepcji etapu I. 5.5 Etap V Testy końcowe całego systemu a) 10 dni na uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich zmian wliczając w to okres do 6 dni (dwa razy po maksymalnie 3 dni) potrzebnych Zamawiającemu na weryfikację i testowanie. b) 10 dni na audyt systemu (w tym trzy razy po 2 dni na test audytora oraz 2 razy po 2 dni na wprowadzenie poprawek przez Wykonawcę). c) Etap V jest zakończony protokołem końcowym odbierającym cały system. System moŝe być uruchomiony produkcyjnie jedynie w wypadku pozytywnej opinii audytora. Łącznie na opracowanie całego systemu wraz z uwzględnieniem uwag Zamawiającego Wykonawca ma 88 dni od daty podpisania umowy. Przekroczenie terminów wskazanych w poszczególnych etapach oraz niezastosowanie się do zaleceń audytora skutkuje sankcjami finansowymi. VI. OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU 6.1 Rejestrowanie podmiotu zgłaszającego: Moduł pozwalający na rejestrację online. Po wpisaniu adresu strony SEP w przeglądarce pojawia się formularz rejestracyjny, który naleŝy wypełnić elektronicznie. Po jego wypełnieniu przez podmiot rejestrujący na podany przez niego adres zostanie wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość z danymi umoŝliwiającymi zalogowanie w systemie. 9

10 Schemat blokowy rejestracji podmiotu zgłaszającego Wejście na stronę www SEP Czy uŝytkownik posiada konto? NIE TAK UŜycie funkcji przypomnienia hasła NIE Czy uŝytkownik pamięta dane logowania? ZałoŜenie konta za pomocą formularza rejestracyjnego (przycisk rejestracja) Otrzymanie na wygenerowanego przez system hasła Otrzymanie na potwierdzenia załoŝenia z loginem i hasłem konta z linkiem aktywacyjnym TAK Zalogowanie do systemu (login SEP0000x kontynuacja 00001) 10

11 Cel główny Celem głównym tego etapu jest zarejestrowanie podmiotu zgłaszającego w systemie SEP. Moduł ten musi posiadać takŝe opcję przypomnienia hasła Warunki początkowe UŜytkownik musi posiadać dostęp do internetu, zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome oraz adres poczty elektronicznej ( ) Scenariusz podstawowy UŜytkownik otwiera stronę internetową SEP i wypełnia formularz rejestracyjny Scenariusz szczegółowy UŜytkownik posiadający dostęp do internetu i przeglądarki internetowej (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) otwiera stronę internetową SEP Następnie uŝywa przycisku REJESTRACJA. Na początku pojawia się komunikat zgodny z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych określony w pkt ppkt 3, podmiot musi zaznaczyć, Ŝe zapoznał się z tym komunikatem, aby przejść do formularza rejestracyjnego. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól uŝytkownik wciska przycisk Rejestruj. JeŜeli jakieś pole nie zostało wypełnione lub zostało wypełnione niepoprawnie 1 system wyświetli odpowiedni komunikat ze wskazaniem pola do poprawy w takim przypadku naleŝy poprawić/uzupełnić wskazane pole i ponownie wcisnąć przycisk Rejestruj. Na konto podane przy rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym konto. NaleŜy kliknąć link zawarty w wiadomości uŝytkownik zostanie przeniesiony na stronę www systemu SEP, gdzie wyświetlona zostanie informacja o aktywacji konta. Od tej pory za pomocą przycisku Logowanie uŝytkownik moŝe zalogować się do systemu i przystąpić do wypełniania karty przedsięwzięcia. Loginem jest adres podany podczas rejestracji. 1 System automatycznie blokuje rejestrację w przypadku braku bądź błędnego formatu wypełnienia pól (np. za krótkiego numeru telefonu, kodu, nieodpowiedniego formatu itp.) 11

12 Warunki końcowe Konto uŝytkownika zostaje zarejestrowane i aktywowane. System automatycznie powinien prowadzić historię zmian wraz z loginem i datą zapisu oraz edycji zmian gromadzonych danych osobowych. System powinien umoŝliwić równieŝ wprowadzenie informacji dotyczących wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych przez ich właścicieli oraz jego daty jak równieŝ ewidencjonować udostępnienia danych osobowych osobom trzecim. Hasła do systemu przechowywane w bazie są szyfrowane w sposób uniemoŝliwiający ich podglądnięcie przez osoby trzecie (w tym administratorów). Administratorzy posiadają moŝliwość wygenerowania nowego hasła dla uŝytkowników Przykładowa zawartość formularza rejestracyjnego: Formularz rejestracyjny podmiotu zgłaszającego propozycje przedsięwzięć musi zawierać takie pola jak: a) Blok dotyczący uŝytkownika podmiotu zgłaszającego Typ podmiotu zgłaszającego; Obowiązkowość: Tak; Pozycje listy: 1. JST; 2. Inne; W przypadku wyboru pozycji 1 wyświetlone zostaje pole z listą jednostek JST do wyboru. W przypadku wyboru pozycji 2 wyświetlone zostaje pole nazwa podmiotu zgłaszającego do uzupełnienia przez podmiot zgłaszający. Nazwa JST; Obowiązkowość: Tak w przypadku wybrania pozycji 1 w polu Typ podmiotu zgłaszającego Nazwa podmiotu zgłaszającego; Obowiązkowość: Tak, w przypadku wybrania pozycji 2 w polu Typ podmiotu zgłaszającego ; Liczba znaków: 256; Miejscowość; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 256; Kod pocztowy; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 6; Dodatkowe uwagi: maska wprowadzania: xx-xxx (2cyfry-3cyfry) Ulica, nr; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 256; Adres podmiotu zgłaszającego; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 256; Dodatkowe uwagi: weryfikacja poprawności adresu . Nr tel.; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 256; Dodatkowe uwagi: weryfikacja 12

13 ilości znaków min. 7 znaków. Nr faksu; Obowiązkowość: Nie; Liczba znaków: 256; Województwo; Obowiązkowość: Tak; Dodatkowe uwagi: Lista województw Polski Powiat; Obowiązkowość: Tak; Dodatkowe uwagi: Lista powiatów zawęŝona w zaleŝności od wyboru województwa ; Gmina; Obowiązkowość: Tak; Dodatkowe uwagi: Lista gmin zawęŝona w zaleŝności od wyboru powiatu ; Nr NIP; Obowiązkowość: Tak; Dodatkowe uwagi: ustawiona maska wprowadzania, sprawdzanie poprawności NIP. b) Blok dotyczący danych kontaktowych 2; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 40; Dodatkowe uwagi: weryfikacja poprawności adresu . Telefon; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 25 c) Blok dotyczący klauzuli o ochronie danych osobowych Administratorem Danych Osobowych gromadzonych danych w systemie SEP jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 18. Dane gromadzone w systemie SEP są gromadzone w celu ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów w przyszłym okresie programowania Dane z SEP będą miały wyłącznie charakter informacyjny i posłuŝą jako materiał pomocniczy przy opracowaniu programu operacyjnego. System ma pozwolić na rozpoznanie oczekiwań i planów inwestycyjnych podmiotów publicznych, gospodarczych i organizacji społecznych, które mają być realizowane w przyszłości na terenie naszego województwa i na które będzie moŝna pozyskać dofinansowanie unijne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest niezbędne przy rejestracji konta w systemie SEP KaŜdy z Państwa ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się z 2 Na poniŝszy adres zostanie wysłany aktywujący dane konto. 13

14 systemu. [Akceptacja przez pole wyboru] WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb i czynności niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i pozyskiwania danych o planowanych przedsięwzięciach przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 2007 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). W przypadku braku akceptacji przez pole wyboru uŝytkownik nie moŝe pozytywnie zakończyć procesu rejestracji. 6.2 Rejestrowanie przedsięwzięć: Po zalogowaniu do systemu podmiot zgłaszający ma moŝliwość rejestracji przedsięwzięcia. 14

15 Schemat blokowy rejestracji przedsięwzięcia. Zalogowanie do systemu Tak Czy tworzona będzie nowa karta? Nie Dodanie nowego przedsięwzięcia (przycisk), wypełnienie karty z przedsięwzięciem Wybranie karty przedsięwzięcia z listy kart wersji roboczych i kontynuowanie wypełniania Nie Zapisanie wersji roboczej karty przedsięwzięcia Tak Czy zapisać wersję roboczą? Czy chcesz zatwierdzić wersję końcową? Tak Zatwierdzenie wersji końcowej przedsięwzięcia Nie Wydruk PDF Zakończ pracę 15

16 Cel główny Celem tego etapu jest zarejestrowanie w systemie przedsięwzięcia, które dany podmiot zamierza zrealizować Warunki początkowe został zalogowany. Podmiot zgłaszający posiada: połączenie z Internetem, aktywne konto w systemie i Scenariusz podstawowy Po uzyskaniu loginu i hasła podmiot zgłaszający wchodzi na stronę SEP, loguje się i po wciśnięciu przycisku Nowe przedsięwzięcie ma moŝliwość rozpoczęcia wypełniania karty przedsięwzięcia lub po wciśnięciu przycisku Zapisane Przedsięwzięcia ma moŝliwość przeglądania wszystkich zapisanych przez siebie wersji roboczych i zatwierdzonych wersji końcowych przedsięwzięć oraz edycji zapisanych wersji roboczych przedsięwzięć uŝytkownika jeszcze niezatwierdzonych. UŜytkownik moŝe w dowolnej chwili zapisać wprowadzone w karcie dane w wersji roboczej karty za pomocą przycisku Zapisz wersję roboczą, a w terminie późniejszym powrócić do wypełniania karty przedsięwzięcia. Wciśnięcie przycisku Zatwierdź wersję końcową skutkuje zatwierdzeniem 3 przez podmiot zgłaszający wypełnionej karty przedsięwzięcia w systemie. Następnie system rejestruje przedsięwzięcie (karta pojawia się na liście przedsięwzięć w widoku administratora). Jeśli uŝytkownik nie wypełnił wszystkich pól, przy próbie zatwierdzenia karty przedsięwzięcia system wyświetli informację, jakie pola naleŝy uzupełnić. Przed zatwierdzeniem przedsięwzięcia uŝytkownik moŝe edytować kartę przedsięwzięcia. Po zatwierdzeniu karty przedsięwzięcia uŝytkownik ma moŝliwość eksportu pliku do PDF i jego wydruku, jednak edycja karty przedsięwzięcia zostaje zablokowana Scenariusz szczegółowy a) Procedura rejestracji przedsięwzięcia przez podmiot zgłaszający: Podmiot zgłaszający zainteresowany zgłoszeniem planowanego do realizacji 3 Ilekroć w tekście jest mowa o zatwierdzeniu, statusie wersja końcowa, przycisku zatwierdź chodzi o zatwierdzenie i zaakceptowanie wersji końcowej przedsięwzięcia zgłaszanego przez uŝytkownika do systemu w formie karty przedsięwzięcia. 16

17 przedsięwzięcia powinien otworzyć stronę internetową SEP. Po zalogowaniu się i wciśnięciu przycisku Nowe przedsięwzięcie generowana jest karta przedsięwzięcia do wypełnienia w tym samym oknie przeglądarki (nie dopuszcza się wykorzystywania nowego okna przeglądarki z formularzem karty przedsięwzięcia). Podmiot zgłaszający moŝe wprowadzić dowolną liczbę przedsięwzięć. Podmiot zgłaszający moŝe mieć jednocześnie do 20 kart przedsięwzięć w wersji roboczej. Podmiot zgłaszający moŝe w dowolnej chwili zapisać wprowadzone do karty dane w wersji roboczej karty przedsięwzięcia korzystając z przycisku Zapisz wersję roboczą, a następnie w późniejszym terminie powrócić do wypełniania/edytowania karty przedsięwzięcia. W dowolnym momencie wypełniania karty przedsięwzięcia uŝytkownik ma moŝliwość eksportu pliku do PDF i jego wydruku. Podmiot zgłaszający moŝe w kaŝdej chwili anulować wypełnianie karty przedsięwzięcia lub anulować wprowadzanie zmian, co spowoduje usunięcie wszystkich wpisanych danych. Po wciśnięciu przycisku anuluj wyświetlany jest komunikat Czy jesteś pewien Ŝe chcesz anulować wypełnianie? Wszystkie wprowadzone zmiany/dane będą utracone. W dowolnym momencie wypełniania karty przedsięwzięcia przed wciśnięciem przycisku Zatwierdź wersję końcową podmiot zgłaszający ma moŝliwość usunięcia karty przedsięwzięcia. Po wciśnięciu przycisku usuń pojawia się komunikat: Czy jesteś pewien, Ŝe chcesz usunąć przedsięwzięcie nr SEP0000x?. Podmiot zgłaszający ma dostęp do danej karty przedsięwzięcia w wersji roboczej wchodząc w Zapisane przedsięwzięcia w wersji roboczej i wybierając numer karty. Wciśnięcie przycisku Zatwierdź wersję końcową skutkuje zatwierdzeniem wypełnionej karty przedsięwzięcia przez podmiot zgłaszający i jej rejestracją w systemie. System automatycznie na pierwszej stronie karty w odpowiednim polu nadaje numer wprowadzanemu przedsięwzięciu (5 cyfr SEP0000x). System nie dopuszcza zatwierdzenia przedsięwzięcia z niewypełnionymi wszystkimi polami obowiązkowymi lub błędnie wypełnionymi polami obowiązkowymi. Jeśli uŝytkownik nie wypełnił wszystkich obowiązkowych pól lub wypełnił je błędnie (nie zachowując odpowiedniego formatu) w karcie przedsięwzięcia, przy próbie wciśnięcia Zatwierdź wersję końcową system wyświetli informację, jakie pola naleŝy uzupełnić. System 17

18 oznaczy błędnie wypełnione i/lub niewypełnione pola i strony karty przedsięwzięcia. Po wciśnięciu przycisku Zatwierdź wersję końcową wyświetlany jest komunikat Czy jesteś pewien, Ŝe chcesz zatwierdzić przedsięwzięcie? operacja zablokuje kartę przedsięwzięcia do edycji. Po zatwierdzeniu przedsięwzięcie otrzymuje status wersja końcowa, a karta przedsięwzięcia zostaje zablokowana do edycji dla uŝytkownika (tylko Administrator I moŝe odblokować kartę do edycji dla uŝytkownika). Podmiot zgłaszający ma zablokowaną moŝliwość usunięcia kart przedsięwzięcia w wersji końcowej. Po zatwierdzeniu karty przedsięwzięcia uŝytkownik ma moŝliwość eksportu pliku do PDF i jego wydruku. Podmiot zgłaszający ma dostęp do danej karty przedsięwzięcia w wersji końcowej wchodząc w listę przedsięwzięć w wersji końcowej i wybierając numer karty. b) Procedura przeglądania przedsięwzięć w wersji roboczej przez podmiot zgłaszający: Podmiot zgłaszający loguje się do systemu. Podmiot zgłaszający uŝywa przycisku Zapisane Przedsięwzięcia w wersji roboczej, po czym wyświetla się lista z zapisanymi przez niego kartami przedsięwzięć (wersjami roboczymi przedsięwzięć). Po wyborze danego przedsięwzięcia uŝytkownik ma moŝliwość przeglądania wybranego przedsięwzięcia. W przypadku wersji roboczej przedsięwzięcia uŝytkownik ma moŝliwość wprowadzania zmian, usunięcia karty przedsięwzięcia oraz eksportu pliku do PDF i jego wydruku. c) Procedura przeglądania przedsięwzięć w wersji końcowej przez podmiot zgłaszający: Podmiot zgłaszający loguje się do systemu. Podmiot zgłaszający uŝywa przycisku Zapisane Przedsięwzięcia w wersji końcowej, po czym wyświetla się lista z zapisanymi przez niego kartami przedsięwzięć (wersjami końcowymi przedsięwzięć). Po kliknięciu w dane przedsięwzięcie uŝytkownika ma moŝliwość przeglądania wybranego przedsięwzięcia. W przypadku wersji końcowej przedsięwzięcia uŝytkownik ma jedynie moŝliwość przeglądania karty przedsięwzięcia oraz eksportu pliku do PDF i jego wydruku. Uwaga: System musi posiadać funkcję tzw. autozapisu: Podczas przechodzenia pomiędzy 18

19 stronami edytowanego przedsięwzięcia system automatycznie będzie zapisywał dane Zakres danych w karcie przedsięwzięcia Przykładowy wygląd karty przedsięwzięcia zamieszczony jest w punkcie VII Szkice wyglądu ekranów. Przykładowy wygląd karty przedsięwzięcia znajduje się w załączniku nr 1 do SOPZ Karta przedsięwzięcia. Zamawiający zastrzega, Ŝe wygląd karty przedsięwzięcia oraz zakres danych moŝe ulec zmianie. Kolejne pola karty będą odpowiednio sformatowane co zostanie określone dokładnie podczas budowy systemu. Przykładowy zakres danych: LP Nazwa Pola Wymagalność Rodzaj danych Opis Panel administracyjny, pola widoczne jedynie dla Administratorów I i II 0.1 Login Tak automat tekst 0.2 Status kwalifikowalności Nie tekst Status kwalifikowalności - priorytet Nie tekst Status kwalifkowalności - działanie Nie tekst 0.3 Status zaawansowania Nie tekst 0.4 Status istotności Nie tekst Pole uzupełniane automatycznie przez system login beneficjenta słuŝący do logowania Administratora I lub II: lista rozwijalna Administratora I lub II: lista rozwijalna Administratora I lub II: lista rozwijalna Administratora I lub II: lista rozwijalna Administratora I lub II: lista rozwijalna 0.5 Główna dziedzina realizacji przedsięwzięcia Nie tekst Administratora I lub II: lista rozwijalna (w tym na końcu pole projekt zintegrowany) Dodatkowa dziedzina realizacji przedsięwzięcia Nie tekst Administratora I lub II: lista rozwijalna Dodatkowa dziedzina realizacji przedsięwzięcia Nie tekst Administratora I lub II: lista rozwijalna Dodatkowa dziedzina realizacji przedsięwzięcia Nie tekst Administratora I lub II: lista rozwijalna 0.6 Oznaczenie karty Tak automat tekst Pole uzupełniane automatycznie przez system moŝliwości N, Z, M, G. 19

20 0.7 Uwagi Nie tekst do 300 znaków Administratora I lub II 0.8 Pole_dodatkowe Nie tekst? Karta przedsięwzięcia 1.1 Data wpływu Tak automat data Pole uzupełniane automatycznie przez system po wciśnięciu przez uŝytkownika Zatwierdź wersję końcową ; data wyświetla się w panelu administracyjnym w widoku listy przedsięwzięć format dd.mm.rrrr 1.2 Numer przedsięwzięcia Tak automat Tekst (8 znaków) Pole uzupełniane automatycznie przez system po wciśnięciu przez uŝytkownika Zatwierdź wersję końcową. Numer składa się z SEPXXXXX np. SEP Identyfikacja podmiotu zgłaszającego 2.1 Rodzaj beneficjenta (forma prawna) Tak tekst 2.2 JST Tak tekst 2.3 Nazwa podmiotu zgłaszającego Tak tekst uŝytkownika: lista rozwijalna uŝytkownika: lista rozwijalna, w tym na końcu nie dotyczy uŝytkownika 2.4 Adres podmiotu zgłaszającego Tak tekst uŝytkownika (wymagany format adresu owego) 2.5 Nr tel. Tak tekst Siedziba podmiotu zgłaszającego 2.6 Nr faksu Nie tekst 2.7 Województwo Tak tekst 2.8 Powiat Tak tekst uŝytkownika (wymagany format numeru telefonu) uŝytkownika (wymagany format numeru faksu) uŝytkownika: lista rozwijalna uŝytkownika: lista rozwijalna w ramach danego województwa wybranego powyŝej 2.9 Gmina Tak tekst uŝytkownika: lista rozwijalna w ramach 20

21 danego powiatu wybranego powyŝej 2.10 Miejscowość Tak tekst 2.11 Ulica Tak tekst 2.12 Nr domu/ nr lokalu Tak tekst 2.13 Kod pocztowy Tak tekst uŝytkownika uŝytkownika uŝytkownika uŝytkownika. Maska: 2 cyfry- 3cyfry) Osoba do kontaktu / koordynująca przedsięwzięcie 3.1 Imię i nazwisko Tak Tekst 3.2 Miejsce pracy Tak Tekst 3.3 Stanowisko Tak Tekst 3.4 Tel. / faks Tak Tekst 3.5 Adres Tak Tekst uŝytkownika: uŝytkownika: uŝytkownika: uŝytkownika: uŝytkownika: Inne instytucje zaangaŝowane w realizację przedsięwzięcia (partnerzy) 3.6 Nazwa partnera Nie Tekst (40 znaków) uŝytkownika 3.7 Forma prawna Nie Tekst 3.8 Typ partnera Nie Tekst uŝytkownika: lista rozwijalna uŝytkownika: lista rozwijalna 3.9 Nr telefonu, nr faksu, , miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, NIP, REGON, sposób współpracy, role poszczególnych partnerów w realizacji przedsięwzięcia, montaŝ finansowy Nie Tekst (256 znaków) uŝytkownika Informacje o przedsięwzięciu 4.1 Tytuł przedsięwzięcia Tak Tekst (200 znaków) uŝytkownika 21

22 4.2 Lokalizacja przedsięwzięcia (komentarz: Formularz musi umoŝliwiać wpisanie więcej niŝ jednego miejsca realizacji) Powiat Tak Tekst Gmina Tak Tekst Miejscowość Tak Tekst Obszar realizacji Tak Tekst uŝytkownika z listy rozwijalnej w ramach woj. wlkp. uŝytkownika z listy rozwijalnej z danego powiatu uŝytkownika Lista rozwijalna miejski; wiejski; miejsko/wiejski Okres realizacji przedsięwzięcia: 5.1 Planowany okres realizacji przedsięwzięcia (liczba lat) Tak Data uŝytkownika. Dostępne wartości: cyfry 5.2 Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji przedsięwzięcia Tak Data uŝytkownika Dostępne wartości: rrrr 5.3 Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji przedsięwzięcia Tak Data uŝytkownika. Dostępne wartości: rrrr Opis przedmiotu przedsięwzięcia 6.1 Opis tak Tekst (2000 znaków) uŝytkownika 6.2 Cel przedsięwzięcia, uzasadnienie realizacji tak Tekst (1500 znaków) uŝytkownika 6.3 Rozwiązania techniczne tak Tekst (1500 znaków) uŝytkownika 6.4 Czy przedsięwzięcie wynika z dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym/regionalnym? tak/nie Tekst Lista rozwijalna: Nie Tak z jakich? (opis) Opis Tak jeŝeli wybrano powyŝej Tak Tekst (300 znaków) uŝytkownika Wskaźniki osiągnięć 7.1 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji przedsięwzięcia 22

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE Instrukcje złożenia wniosku o dofinansowanie działań Mobilność-konsorcja w programie Erasmus na rok akademicki 2013/14 Dotyczy: wyjazdów studentów na praktykę realizowanych przez konsorcja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu:

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu: Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS Autorzy Programu: mł. chor. sztab. rez. Piotr WOŹNICA p.woznica@wp.pl CA MON 511-644 kpt. Szymon KOZDĘBA szymkoz@poczta.fm CA MON

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER Wymagania systemowe Aby zalogować się do systemu http://online.frse.org.pl (lub https://online.frse.org.pl) niezbędne jest posiadanie przegladarki Mozilla Firefox w wersji 3.0.* oraz wtyczki Mozilla XForms

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania Data modyfikacji : 01-11-2015 r. wersja dokumentu 1.1 Spis treści 1. Funkcjonalność w panelu Beneficjenta...3 2. Strona główna...4 3. Rejestracja...6 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) Status: Wersja zatwierdzona Ostatnia modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY SYSTEM INFORMATYCZNY. Generator Karty Projektu

REGIONALNY SYSTEM INFORMATYCZNY. Generator Karty Projektu REGIONALNY SYSTEM INFORMATYCZNY Generator Karty Projektu RSI informacje ogólne RSI Wnioskodawca konto uŝytkownika generator kart projektu generator wniosków aplikacyjnych rejestr kart oraz wniosków RSI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Cel dokumentu Wymagania techniczne

WPROWADZENIE Cel dokumentu Wymagania techniczne WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie użytkownika z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą? Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą? RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Management Information Systems Systemy wspierające zarządzanie dokumentami, zarządzenie wiedzą i zarządzanie procesami

Management Information Systems Systemy wspierające zarządzanie dokumentami, zarządzenie wiedzą i zarządzanie procesami Management Information Systems Systemy wspierające zarządzanie dokumentami, zarządzenie wiedzą i zarządzanie procesami SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny systemu...3 1.1. Architektura systemu...3 1.2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB. https://bilanspotrzeb.poznan.uw.gov.pl. Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rysunek 0.

BILANS POTRZEB. https://bilanspotrzeb.poznan.uw.gov.pl. Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rysunek 0. BILANS POTRZEB https://bilanspotrzeb.poznan.uw.gov.pl Rysunek 0.1 Ekran logowania Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 1. Rejestracja. Aby zarejestrować się do systemu (utworzyć uŝytkownika

Bardziej szczegółowo