SEP Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach SEP Departament Polityki Regionalnej POZNAŃ

2 Spis treści I. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EWIDENCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (SEP) CEL SYSTEMU DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMU...4 II. FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU SEP...4 III. ZASADY OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU POZOSTAŁE ZASADY...6 IV. ROLE W SYSTEMIE ADMINISTRATOR SYSTEMU ADMINISTRATOR I ADMINISTRATOR II PODMIOT ZGŁASZAJĄCY...7 V. HARMONOGRAM I ETAPY REALIZACJI ETAP I WSTĘPNA KONCEPCJA GRAFICZNO-FUNKCJONALNA ETAP II MODUŁ REJESTROWANIE POTENCJALNEGO BENEFICJENTA ETAP III MODUŁ REJESTROWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ETAP IV MODUŁ PANEL ADMINISTRACYJNY ETAP V TESTY KOŃCOWE CAŁEGO SYSTEMU...9 VI. OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU REJESTROWANIE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO: REJESTROWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ: PANEL ADMINISTRACYJNY:...26 VII. SZKICE WYGLĄDU EKRANÓW SZKICE EKRANÓW DLA ADMINISTRATORA SZKICE EKRANÓW DLA UŻYTKOWNIKA/PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO...44 VIII. BEZPIECZEŃSTWO, AUDYT SYSTEMU, KODY ŹRÓDŁOWE I LICENCJE BEZPIECZEŃSTWO I AUDYT KODY ŹRÓDŁOWE I LICENCJE...53 IX. WDROŻENIE SYSTEMU I SZKOLENIA WDROŻENIE

3 9.2 SZKOLENIA...54 X. SERWISOWANIE I HOSTING SYSTEMU HOSTING SERWISOWANIE

4 I. ZAŁOśENIA SYSTEMU EWIDENCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (SEP) 1.1 Cel systemu Głównym celem systemu jest ewidencja przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów w przyszłym okresie programowania Podmioty zgłaszające (zwane takŝe w dalszej części uŝytkownikami systemu) będą mogły wpisywać do systemu przedsięwzięcia, które planują realizować z pomocą środków unijnych (dotacji lub innych form wsparcia) w najbliŝszych latach. Dane z SEP będą miały wyłącznie charakter informacyjny i posłuŝą jako materiał pomocniczy przy opracowaniu programu operacyjnego. System ma pozwolić na rozpoznanie oczekiwań i planów inwestycyjnych podmiotów publicznych, gospodarczych i organizacji społecznych, które mają być realizowane w przyszłości na terenie naszego województwa i na które będzie moŝna pozyskać dofinansowanie unijne. 1.2 Dostępność systemu SEP będzie dostępny w sieci Internet za pomocą połączenia szyfrowanego SSL po uprzednim zalogowaniu się. System będzie obsługiwany przez najnowsze stabilne wersje przeglądarek Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. II. FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU SEP a) rejestracja podmiotów zgłaszających przedsięwzięcia w systemie b) rejestracja planowanych przedsięwzięć c) administrowanie systemem przez pracowników Zamawiającego, w tym nadawanie statusów wpisanym przedsięwzięciom d) generowanie raportów, eksport do formatu DBF i XLS zawartości całej bazy danych SEP e) zarządzanie zasobami poprzez panel administracyjny III. ZASADY OGÓLNE 3.1 Wymagania dotyczące Wykonawcy a) Wykonawca udostępnia infrastrukturę techniczną (serwery, łącza do Internetu, systemy kopii zapasowych, LAN i inne niezbędne urządzenia i oprogramowanie) gwarantującą naleŝyte wykonanie i uŝytkowanie bazy SEP spełniającą poniŝsze warunki; 4

5 b) Wykonawca zapewnia Ŝe System jest zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z późn. zm.) oraz spełnia wymagania na poziomie wysokim określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U ). c) Wykonawca przygotuje projekt graficzny i funkcjonalny systemu (w tym projekt logiczny szczegółowy schemat blokowy procesów); d) Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dotyczącą szczegółowego projektu graficznego i funkcjonalności systemu; e) Wykonawca przedstawi do odbioru kolejne etapy systemu zgodnie z harmonogramem realizacji punkt V Harmonogram i etapy realizacji ; f) Wykonawca moŝe zaproponować dodatkowe funkcjonalności, jednak Zamawiający ma prawo je odrzucić; g) Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania i hostingu systemu przez okres 2 lat (z moŝliwością przedłuŝenia na osobnych zasadach) od daty podpisania protokołu końcowego. Zakres serwisowania opisany został w punkcie X Serwisowanie i hosting systemu ; h) Wykonawca po ustaniu okresu serwisowania i hostingu zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zarchiwizowanej wersji całego systemu łącznie z bazami danych oraz do udzielenia gwarancji na dostarczone oprogramowanie (system) na okres 2 lat od dnia jego przekazania; 3.2 Wymagania dotyczące systemu a) System musi posiadać funkcje określone przez Zamawiającego oraz zgodne z przepisami prawa wymienionymi w akapicie 2; b) System musi posiadać funkcję tzw. autozapisu c) System musi pozwalać na pracę jednocześnie wielu podmiotom (minimalna liczba wypełniających jednocześnie karty przedsięwzięć = 250 osób). Wykonawca przeprowadzi testy obciąŝeniowe systemu i wyniki przekaŝe Zamawiającemu; d) System będzie odbierany przez Zamawiającego etapami. KaŜdy z etapów musi być zakończony protokołem odbioru; e) Po zakończeniu wszystkich etapów pracy nad systemem zostanie podpisany protokół 5

6 odbioru całego systemu zwany protokołem końcowym ; f) Dostarczony system musi być autorskim projektem Wykonawcy zlecenia, 3.3 Pozostałe zasady a) Pojęcie System Ewidencji Przedsięwzięć nazywane jest zamiennie jako SEP lub system. IV. ROLE W SYSTEMIE 4.1 Administrator Systemu Administrator z pełnymi uprawnieniami od strony technicznej, posiadający następujące uprawnienia / funkcje: a) zarządzanie techniczne, b) nadawanie uprawnień Administratora I, c) serwis i hosting ze strony Wykonawcy. 4.2 Administrator I Administrator I to uŝytkownik mający nieograniczone uprawnienia do wszystkich funkcji systemu. KaŜdy uŝytkownik typu Administrator I moŝe: a) dodawać uŝytkowników z uprawnieniami Administrator I i II, b) edytować wszystkie dane w kartach przedsięwzięć składanych przez podmioty zgłaszające, c) edytować wszystkie dane uŝytkowników podawane przy rejestracji, d) odblokować do edycji wszystkie lub wybrane karty przedsięwzięć zatwierdzone przez podmioty zgłaszające, e) usuwać karty przedsięwzięć zatwierdzone przez podmioty zgłaszające, f) usuwać konta zarejestrowanych uŝytkowników, g) edytować, dodawać listy słownikowe dla pól wybieranych z listy, h) edytować/dodawać pozycje na listach wybieralnych dotyczących nadawania statusów związanych z kwalifikowaniem się do nowego programu, i) nadawać i zmieniać statusy przedsięwzięć, j) filtrować i wyszukiwać dane przedsięwzięcia w widoku panelu administracyjnego, k) generować raporty, l) eksportować do formatu DBF i XLS zawartość całej bazy danych SEP, 6

7 m) zresetować / wygenerować hasło konkretnego uŝytkownika. 4.3 Administrator II Administrator II to uŝytkownik posiadający uprawnienia do: a) edytowania wszystkich danych w kartach przedsięwzięć zatwierdzonych przez podmioty zgłaszające, b) edytowania wszystkich danych uŝytkowników podawanych przy rejestracji, c) nadawania i zmiany statusów, d) filtrowania i wyszukiwania danych przedsięwzięć w widoku panelu administracyjnego, e) generowania raportów, f) eksportowania do formatu DBF i XLS zawartości całej bazy danych SEP, g) wyszukiwania uŝytkowników i przedsięwzięć. 4.4 Podmiot zgłaszający UŜytkownik (nie mający uprawnień administratora) rejestrujący się za pomocą formularza online. Ma moŝliwość: a) wypełnienia i edycji danych rejestracyjnych, b) wypełnienia karty przedsięwzięcia (dowolnej liczby), c) zapisywania wersji roboczej karty przedsięwzięcia w dowolnym momencie (maksymalna liczba kart w wersji roboczej dla jednego uŝytkownika = 20), d) zatwierdzenia końcowych wersji karty przedsięwzięcia, co oznacza zarejestrowanie jej w systemie, e) przeglądania karty przedsięwzięcia, f) edytowania danych w karcie przedsięwzięcia przed zatwierdzeniem wersji końcowej karty przedsięwzięcia lub po odblokowaniu karty do edycji przez Administratora I. V. HARMONOGRAM I ETAPY REALIZACJI Wszystkie etapy opracowania SEP muszą zostać sporządzone na podstawie wskazówek, szkiców przekazanych przez Zamawiającego oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. 5.1 Etap I Wstępna koncepcja graficzno-funkcjonalna. a) Realizacja do 12 dni od daty podpisania umowy, w tym do 4 dni od daty podpisania 7

8 umowy na przedstawienie Zamawiającemu listy osób które będą odpowiedzialne za realizację systemu (w tym: Kierownika projektu, minimum 2 programistów w tym jednego specjalisty ds. baz danych, webmastera/grafika odpowiedzialnego za warstwę prezentacji systemu - Wykonawca załączy CV zawodowe członków zespołu oraz portfolio webmastera/grafika) oraz wstępnej koncepcji systemu i 8 dni na uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich zmian wliczając w to okres do 4 dni (dwa razy po maksymalnie 2 dni) potrzebnych Zamawiającemu na weryfikację. b) Wykonawca przedstawi do akceptacji wygląd graficzny formularza rejestracyjnego. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnych projektów formularza aŝ do uzyskania akceptacji Zamawiającego zgodnie z zachowaniem powyŝszych terminów. 5.2 Etap II Moduł Rejestrowanie potencjalnego beneficjenta a) Funkcjonalność ta musi zostać zrealizowana do 16 dni od daty odebrania etapu I, w tym do 8 dni na przedstawienie Zamawiającemu wersji testowej modułu etapu II i 8 dni na uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich zmian wliczając w to okres do 4 dni (dwa razy po maksymalnie 2 dni) potrzebnych Zamawiającemu na weryfikację i testowanie. b) Szczegółowe rozwiązania mogą się róŝnić od wstępnej koncepcji etapu I. 5.3 Etap III Moduł Rejestrowanie przedsięwzięć a) Funkcjonalność ta musi zostać zrealizowana do 20 dni od daty odebrania etapu II, w tym do 10 dni na przedstawienie Zamawiającemu wersji testowej modułu etapu III i 10 dni na uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich zmian wliczając w to okres do 6 dni (dwa razy po maksymalnie 3 dni) potrzebnych Zamawiającemu na weryfikację i testowanie. b) Szczegółowe rozwiązania mogą się róŝnić od wstępnej koncepcji etapu I. 5.4 Etap IV Moduł Panel administracyjny a) Funkcjonalność ta musi zostać zrealizowana do 20 dni od daty odebrania etapu III, w tym do 10 dni na przedstawienie Zamawiającemu wersji testowej modułu etapu IV i 10 dni na uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich zmian wliczając w to okres do 6 dni (dwa razy po maksymalnie 3 dni) potrzebnych Zamawiającemu na weryfikację i testowanie. 8

9 b) Szczegółowe rozwiązania mogą się róŝnić od wstępnej koncepcji etapu I. 5.5 Etap V Testy końcowe całego systemu a) 10 dni na uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich zmian wliczając w to okres do 6 dni (dwa razy po maksymalnie 3 dni) potrzebnych Zamawiającemu na weryfikację i testowanie. b) 10 dni na audyt systemu (w tym trzy razy po 2 dni na test audytora oraz 2 razy po 2 dni na wprowadzenie poprawek przez Wykonawcę). c) Etap V jest zakończony protokołem końcowym odbierającym cały system. System moŝe być uruchomiony produkcyjnie jedynie w wypadku pozytywnej opinii audytora. Łącznie na opracowanie całego systemu wraz z uwzględnieniem uwag Zamawiającego Wykonawca ma 88 dni od daty podpisania umowy. Przekroczenie terminów wskazanych w poszczególnych etapach oraz niezastosowanie się do zaleceń audytora skutkuje sankcjami finansowymi. VI. OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU 6.1 Rejestrowanie podmiotu zgłaszającego: Moduł pozwalający na rejestrację online. Po wpisaniu adresu strony SEP w przeglądarce pojawia się formularz rejestracyjny, który naleŝy wypełnić elektronicznie. Po jego wypełnieniu przez podmiot rejestrujący na podany przez niego adres zostanie wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość z danymi umoŝliwiającymi zalogowanie w systemie. 9

10 Schemat blokowy rejestracji podmiotu zgłaszającego Wejście na stronę www SEP Czy uŝytkownik posiada konto? NIE TAK UŜycie funkcji przypomnienia hasła NIE Czy uŝytkownik pamięta dane logowania? ZałoŜenie konta za pomocą formularza rejestracyjnego (przycisk rejestracja) Otrzymanie na wygenerowanego przez system hasła Otrzymanie na potwierdzenia załoŝenia z loginem i hasłem konta z linkiem aktywacyjnym TAK Zalogowanie do systemu (login SEP0000x kontynuacja 00001) 10

11 Cel główny Celem głównym tego etapu jest zarejestrowanie podmiotu zgłaszającego w systemie SEP. Moduł ten musi posiadać takŝe opcję przypomnienia hasła Warunki początkowe UŜytkownik musi posiadać dostęp do internetu, zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome oraz adres poczty elektronicznej ( ) Scenariusz podstawowy UŜytkownik otwiera stronę internetową SEP i wypełnia formularz rejestracyjny Scenariusz szczegółowy UŜytkownik posiadający dostęp do internetu i przeglądarki internetowej (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) otwiera stronę internetową SEP Następnie uŝywa przycisku REJESTRACJA. Na początku pojawia się komunikat zgodny z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych określony w pkt ppkt 3, podmiot musi zaznaczyć, Ŝe zapoznał się z tym komunikatem, aby przejść do formularza rejestracyjnego. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól uŝytkownik wciska przycisk Rejestruj. JeŜeli jakieś pole nie zostało wypełnione lub zostało wypełnione niepoprawnie 1 system wyświetli odpowiedni komunikat ze wskazaniem pola do poprawy w takim przypadku naleŝy poprawić/uzupełnić wskazane pole i ponownie wcisnąć przycisk Rejestruj. Na konto podane przy rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym konto. NaleŜy kliknąć link zawarty w wiadomości uŝytkownik zostanie przeniesiony na stronę www systemu SEP, gdzie wyświetlona zostanie informacja o aktywacji konta. Od tej pory za pomocą przycisku Logowanie uŝytkownik moŝe zalogować się do systemu i przystąpić do wypełniania karty przedsięwzięcia. Loginem jest adres podany podczas rejestracji. 1 System automatycznie blokuje rejestrację w przypadku braku bądź błędnego formatu wypełnienia pól (np. za krótkiego numeru telefonu, kodu, nieodpowiedniego formatu itp.) 11

12 Warunki końcowe Konto uŝytkownika zostaje zarejestrowane i aktywowane. System automatycznie powinien prowadzić historię zmian wraz z loginem i datą zapisu oraz edycji zmian gromadzonych danych osobowych. System powinien umoŝliwić równieŝ wprowadzenie informacji dotyczących wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych przez ich właścicieli oraz jego daty jak równieŝ ewidencjonować udostępnienia danych osobowych osobom trzecim. Hasła do systemu przechowywane w bazie są szyfrowane w sposób uniemoŝliwiający ich podglądnięcie przez osoby trzecie (w tym administratorów). Administratorzy posiadają moŝliwość wygenerowania nowego hasła dla uŝytkowników Przykładowa zawartość formularza rejestracyjnego: Formularz rejestracyjny podmiotu zgłaszającego propozycje przedsięwzięć musi zawierać takie pola jak: a) Blok dotyczący uŝytkownika podmiotu zgłaszającego Typ podmiotu zgłaszającego; Obowiązkowość: Tak; Pozycje listy: 1. JST; 2. Inne; W przypadku wyboru pozycji 1 wyświetlone zostaje pole z listą jednostek JST do wyboru. W przypadku wyboru pozycji 2 wyświetlone zostaje pole nazwa podmiotu zgłaszającego do uzupełnienia przez podmiot zgłaszający. Nazwa JST; Obowiązkowość: Tak w przypadku wybrania pozycji 1 w polu Typ podmiotu zgłaszającego Nazwa podmiotu zgłaszającego; Obowiązkowość: Tak, w przypadku wybrania pozycji 2 w polu Typ podmiotu zgłaszającego ; Liczba znaków: 256; Miejscowość; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 256; Kod pocztowy; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 6; Dodatkowe uwagi: maska wprowadzania: xx-xxx (2cyfry-3cyfry) Ulica, nr; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 256; Adres podmiotu zgłaszającego; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 256; Dodatkowe uwagi: weryfikacja poprawności adresu . Nr tel.; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 256; Dodatkowe uwagi: weryfikacja 12

13 ilości znaków min. 7 znaków. Nr faksu; Obowiązkowość: Nie; Liczba znaków: 256; Województwo; Obowiązkowość: Tak; Dodatkowe uwagi: Lista województw Polski Powiat; Obowiązkowość: Tak; Dodatkowe uwagi: Lista powiatów zawęŝona w zaleŝności od wyboru województwa ; Gmina; Obowiązkowość: Tak; Dodatkowe uwagi: Lista gmin zawęŝona w zaleŝności od wyboru powiatu ; Nr NIP; Obowiązkowość: Tak; Dodatkowe uwagi: ustawiona maska wprowadzania, sprawdzanie poprawności NIP. b) Blok dotyczący danych kontaktowych 2; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 40; Dodatkowe uwagi: weryfikacja poprawności adresu . Telefon; Obowiązkowość: Tak; Liczba znaków: 25 c) Blok dotyczący klauzuli o ochronie danych osobowych Administratorem Danych Osobowych gromadzonych danych w systemie SEP jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 18. Dane gromadzone w systemie SEP są gromadzone w celu ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów w przyszłym okresie programowania Dane z SEP będą miały wyłącznie charakter informacyjny i posłuŝą jako materiał pomocniczy przy opracowaniu programu operacyjnego. System ma pozwolić na rozpoznanie oczekiwań i planów inwestycyjnych podmiotów publicznych, gospodarczych i organizacji społecznych, które mają być realizowane w przyszłości na terenie naszego województwa i na które będzie moŝna pozyskać dofinansowanie unijne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest niezbędne przy rejestracji konta w systemie SEP KaŜdy z Państwa ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się z 2 Na poniŝszy adres zostanie wysłany aktywujący dane konto. 13

14 systemu. [Akceptacja przez pole wyboru] WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb i czynności niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i pozyskiwania danych o planowanych przedsięwzięciach przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 2007 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). W przypadku braku akceptacji przez pole wyboru uŝytkownik nie moŝe pozytywnie zakończyć procesu rejestracji. 6.2 Rejestrowanie przedsięwzięć: Po zalogowaniu do systemu podmiot zgłaszający ma moŝliwość rejestracji przedsięwzięcia. 14

15 Schemat blokowy rejestracji przedsięwzięcia. Zalogowanie do systemu Tak Czy tworzona będzie nowa karta? Nie Dodanie nowego przedsięwzięcia (przycisk), wypełnienie karty z przedsięwzięciem Wybranie karty przedsięwzięcia z listy kart wersji roboczych i kontynuowanie wypełniania Nie Zapisanie wersji roboczej karty przedsięwzięcia Tak Czy zapisać wersję roboczą? Czy chcesz zatwierdzić wersję końcową? Tak Zatwierdzenie wersji końcowej przedsięwzięcia Nie Wydruk PDF Zakończ pracę 15

16 Cel główny Celem tego etapu jest zarejestrowanie w systemie przedsięwzięcia, które dany podmiot zamierza zrealizować Warunki początkowe został zalogowany. Podmiot zgłaszający posiada: połączenie z Internetem, aktywne konto w systemie i Scenariusz podstawowy Po uzyskaniu loginu i hasła podmiot zgłaszający wchodzi na stronę SEP, loguje się i po wciśnięciu przycisku Nowe przedsięwzięcie ma moŝliwość rozpoczęcia wypełniania karty przedsięwzięcia lub po wciśnięciu przycisku Zapisane Przedsięwzięcia ma moŝliwość przeglądania wszystkich zapisanych przez siebie wersji roboczych i zatwierdzonych wersji końcowych przedsięwzięć oraz edycji zapisanych wersji roboczych przedsięwzięć uŝytkownika jeszcze niezatwierdzonych. UŜytkownik moŝe w dowolnej chwili zapisać wprowadzone w karcie dane w wersji roboczej karty za pomocą przycisku Zapisz wersję roboczą, a w terminie późniejszym powrócić do wypełniania karty przedsięwzięcia. Wciśnięcie przycisku Zatwierdź wersję końcową skutkuje zatwierdzeniem 3 przez podmiot zgłaszający wypełnionej karty przedsięwzięcia w systemie. Następnie system rejestruje przedsięwzięcie (karta pojawia się na liście przedsięwzięć w widoku administratora). Jeśli uŝytkownik nie wypełnił wszystkich pól, przy próbie zatwierdzenia karty przedsięwzięcia system wyświetli informację, jakie pola naleŝy uzupełnić. Przed zatwierdzeniem przedsięwzięcia uŝytkownik moŝe edytować kartę przedsięwzięcia. Po zatwierdzeniu karty przedsięwzięcia uŝytkownik ma moŝliwość eksportu pliku do PDF i jego wydruku, jednak edycja karty przedsięwzięcia zostaje zablokowana Scenariusz szczegółowy a) Procedura rejestracji przedsięwzięcia przez podmiot zgłaszający: Podmiot zgłaszający zainteresowany zgłoszeniem planowanego do realizacji 3 Ilekroć w tekście jest mowa o zatwierdzeniu, statusie wersja końcowa, przycisku zatwierdź chodzi o zatwierdzenie i zaakceptowanie wersji końcowej przedsięwzięcia zgłaszanego przez uŝytkownika do systemu w formie karty przedsięwzięcia. 16

17 przedsięwzięcia powinien otworzyć stronę internetową SEP. Po zalogowaniu się i wciśnięciu przycisku Nowe przedsięwzięcie generowana jest karta przedsięwzięcia do wypełnienia w tym samym oknie przeglądarki (nie dopuszcza się wykorzystywania nowego okna przeglądarki z formularzem karty przedsięwzięcia). Podmiot zgłaszający moŝe wprowadzić dowolną liczbę przedsięwzięć. Podmiot zgłaszający moŝe mieć jednocześnie do 20 kart przedsięwzięć w wersji roboczej. Podmiot zgłaszający moŝe w dowolnej chwili zapisać wprowadzone do karty dane w wersji roboczej karty przedsięwzięcia korzystając z przycisku Zapisz wersję roboczą, a następnie w późniejszym terminie powrócić do wypełniania/edytowania karty przedsięwzięcia. W dowolnym momencie wypełniania karty przedsięwzięcia uŝytkownik ma moŝliwość eksportu pliku do PDF i jego wydruku. Podmiot zgłaszający moŝe w kaŝdej chwili anulować wypełnianie karty przedsięwzięcia lub anulować wprowadzanie zmian, co spowoduje usunięcie wszystkich wpisanych danych. Po wciśnięciu przycisku anuluj wyświetlany jest komunikat Czy jesteś pewien Ŝe chcesz anulować wypełnianie? Wszystkie wprowadzone zmiany/dane będą utracone. W dowolnym momencie wypełniania karty przedsięwzięcia przed wciśnięciem przycisku Zatwierdź wersję końcową podmiot zgłaszający ma moŝliwość usunięcia karty przedsięwzięcia. Po wciśnięciu przycisku usuń pojawia się komunikat: Czy jesteś pewien, Ŝe chcesz usunąć przedsięwzięcie nr SEP0000x?. Podmiot zgłaszający ma dostęp do danej karty przedsięwzięcia w wersji roboczej wchodząc w Zapisane przedsięwzięcia w wersji roboczej i wybierając numer karty. Wciśnięcie przycisku Zatwierdź wersję końcową skutkuje zatwierdzeniem wypełnionej karty przedsięwzięcia przez podmiot zgłaszający i jej rejestracją w systemie. System automatycznie na pierwszej stronie karty w odpowiednim polu nadaje numer wprowadzanemu przedsięwzięciu (5 cyfr SEP0000x). System nie dopuszcza zatwierdzenia przedsięwzięcia z niewypełnionymi wszystkimi polami obowiązkowymi lub błędnie wypełnionymi polami obowiązkowymi. Jeśli uŝytkownik nie wypełnił wszystkich obowiązkowych pól lub wypełnił je błędnie (nie zachowując odpowiedniego formatu) w karcie przedsięwzięcia, przy próbie wciśnięcia Zatwierdź wersję końcową system wyświetli informację, jakie pola naleŝy uzupełnić. System 17

18 oznaczy błędnie wypełnione i/lub niewypełnione pola i strony karty przedsięwzięcia. Po wciśnięciu przycisku Zatwierdź wersję końcową wyświetlany jest komunikat Czy jesteś pewien, Ŝe chcesz zatwierdzić przedsięwzięcie? operacja zablokuje kartę przedsięwzięcia do edycji. Po zatwierdzeniu przedsięwzięcie otrzymuje status wersja końcowa, a karta przedsięwzięcia zostaje zablokowana do edycji dla uŝytkownika (tylko Administrator I moŝe odblokować kartę do edycji dla uŝytkownika). Podmiot zgłaszający ma zablokowaną moŝliwość usunięcia kart przedsięwzięcia w wersji końcowej. Po zatwierdzeniu karty przedsięwzięcia uŝytkownik ma moŝliwość eksportu pliku do PDF i jego wydruku. Podmiot zgłaszający ma dostęp do danej karty przedsięwzięcia w wersji końcowej wchodząc w listę przedsięwzięć w wersji końcowej i wybierając numer karty. b) Procedura przeglądania przedsięwzięć w wersji roboczej przez podmiot zgłaszający: Podmiot zgłaszający loguje się do systemu. Podmiot zgłaszający uŝywa przycisku Zapisane Przedsięwzięcia w wersji roboczej, po czym wyświetla się lista z zapisanymi przez niego kartami przedsięwzięć (wersjami roboczymi przedsięwzięć). Po wyborze danego przedsięwzięcia uŝytkownik ma moŝliwość przeglądania wybranego przedsięwzięcia. W przypadku wersji roboczej przedsięwzięcia uŝytkownik ma moŝliwość wprowadzania zmian, usunięcia karty przedsięwzięcia oraz eksportu pliku do PDF i jego wydruku. c) Procedura przeglądania przedsięwzięć w wersji końcowej przez podmiot zgłaszający: Podmiot zgłaszający loguje się do systemu. Podmiot zgłaszający uŝywa przycisku Zapisane Przedsięwzięcia w wersji końcowej, po czym wyświetla się lista z zapisanymi przez niego kartami przedsięwzięć (wersjami końcowymi przedsięwzięć). Po kliknięciu w dane przedsięwzięcie uŝytkownika ma moŝliwość przeglądania wybranego przedsięwzięcia. W przypadku wersji końcowej przedsięwzięcia uŝytkownik ma jedynie moŝliwość przeglądania karty przedsięwzięcia oraz eksportu pliku do PDF i jego wydruku. Uwaga: System musi posiadać funkcję tzw. autozapisu: Podczas przechodzenia pomiędzy 18

19 stronami edytowanego przedsięwzięcia system automatycznie będzie zapisywał dane Zakres danych w karcie przedsięwzięcia Przykładowy wygląd karty przedsięwzięcia zamieszczony jest w punkcie VII Szkice wyglądu ekranów. Przykładowy wygląd karty przedsięwzięcia znajduje się w załączniku nr 1 do SOPZ Karta przedsięwzięcia. Zamawiający zastrzega, Ŝe wygląd karty przedsięwzięcia oraz zakres danych moŝe ulec zmianie. Kolejne pola karty będą odpowiednio sformatowane co zostanie określone dokładnie podczas budowy systemu. Przykładowy zakres danych: LP Nazwa Pola Wymagalność Rodzaj danych Opis Panel administracyjny, pola widoczne jedynie dla Administratorów I i II 0.1 Login Tak automat tekst 0.2 Status kwalifikowalności Nie tekst Status kwalifikowalności - priorytet Nie tekst Status kwalifkowalności - działanie Nie tekst 0.3 Status zaawansowania Nie tekst 0.4 Status istotności Nie tekst Pole uzupełniane automatycznie przez system login beneficjenta słuŝący do logowania Administratora I lub II: lista rozwijalna Administratora I lub II: lista rozwijalna Administratora I lub II: lista rozwijalna Administratora I lub II: lista rozwijalna Administratora I lub II: lista rozwijalna 0.5 Główna dziedzina realizacji przedsięwzięcia Nie tekst Administratora I lub II: lista rozwijalna (w tym na końcu pole projekt zintegrowany) Dodatkowa dziedzina realizacji przedsięwzięcia Nie tekst Administratora I lub II: lista rozwijalna Dodatkowa dziedzina realizacji przedsięwzięcia Nie tekst Administratora I lub II: lista rozwijalna Dodatkowa dziedzina realizacji przedsięwzięcia Nie tekst Administratora I lub II: lista rozwijalna 0.6 Oznaczenie karty Tak automat tekst Pole uzupełniane automatycznie przez system moŝliwości N, Z, M, G. 19

20 0.7 Uwagi Nie tekst do 300 znaków Administratora I lub II 0.8 Pole_dodatkowe Nie tekst? Karta przedsięwzięcia 1.1 Data wpływu Tak automat data Pole uzupełniane automatycznie przez system po wciśnięciu przez uŝytkownika Zatwierdź wersję końcową ; data wyświetla się w panelu administracyjnym w widoku listy przedsięwzięć format dd.mm.rrrr 1.2 Numer przedsięwzięcia Tak automat Tekst (8 znaków) Pole uzupełniane automatycznie przez system po wciśnięciu przez uŝytkownika Zatwierdź wersję końcową. Numer składa się z SEPXXXXX np. SEP Identyfikacja podmiotu zgłaszającego 2.1 Rodzaj beneficjenta (forma prawna) Tak tekst 2.2 JST Tak tekst 2.3 Nazwa podmiotu zgłaszającego Tak tekst uŝytkownika: lista rozwijalna uŝytkownika: lista rozwijalna, w tym na końcu nie dotyczy uŝytkownika 2.4 Adres podmiotu zgłaszającego Tak tekst uŝytkownika (wymagany format adresu owego) 2.5 Nr tel. Tak tekst Siedziba podmiotu zgłaszającego 2.6 Nr faksu Nie tekst 2.7 Województwo Tak tekst 2.8 Powiat Tak tekst uŝytkownika (wymagany format numeru telefonu) uŝytkownika (wymagany format numeru faksu) uŝytkownika: lista rozwijalna uŝytkownika: lista rozwijalna w ramach danego województwa wybranego powyŝej 2.9 Gmina Tak tekst uŝytkownika: lista rozwijalna w ramach 20

21 danego powiatu wybranego powyŝej 2.10 Miejscowość Tak tekst 2.11 Ulica Tak tekst 2.12 Nr domu/ nr lokalu Tak tekst 2.13 Kod pocztowy Tak tekst uŝytkownika uŝytkownika uŝytkownika uŝytkownika. Maska: 2 cyfry- 3cyfry) Osoba do kontaktu / koordynująca przedsięwzięcie 3.1 Imię i nazwisko Tak Tekst 3.2 Miejsce pracy Tak Tekst 3.3 Stanowisko Tak Tekst 3.4 Tel. / faks Tak Tekst 3.5 Adres Tak Tekst uŝytkownika: uŝytkownika: uŝytkownika: uŝytkownika: uŝytkownika: Inne instytucje zaangaŝowane w realizację przedsięwzięcia (partnerzy) 3.6 Nazwa partnera Nie Tekst (40 znaków) uŝytkownika 3.7 Forma prawna Nie Tekst 3.8 Typ partnera Nie Tekst uŝytkownika: lista rozwijalna uŝytkownika: lista rozwijalna 3.9 Nr telefonu, nr faksu, , miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, NIP, REGON, sposób współpracy, role poszczególnych partnerów w realizacji przedsięwzięcia, montaŝ finansowy Nie Tekst (256 znaków) uŝytkownika Informacje o przedsięwzięciu 4.1 Tytuł przedsięwzięcia Tak Tekst (200 znaków) uŝytkownika 21

22 4.2 Lokalizacja przedsięwzięcia (komentarz: Formularz musi umoŝliwiać wpisanie więcej niŝ jednego miejsca realizacji) Powiat Tak Tekst Gmina Tak Tekst Miejscowość Tak Tekst Obszar realizacji Tak Tekst uŝytkownika z listy rozwijalnej w ramach woj. wlkp. uŝytkownika z listy rozwijalnej z danego powiatu uŝytkownika Lista rozwijalna miejski; wiejski; miejsko/wiejski Okres realizacji przedsięwzięcia: 5.1 Planowany okres realizacji przedsięwzięcia (liczba lat) Tak Data uŝytkownika. Dostępne wartości: cyfry 5.2 Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji przedsięwzięcia Tak Data uŝytkownika Dostępne wartości: rrrr 5.3 Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji przedsięwzięcia Tak Data uŝytkownika. Dostępne wartości: rrrr Opis przedmiotu przedsięwzięcia 6.1 Opis tak Tekst (2000 znaków) uŝytkownika 6.2 Cel przedsięwzięcia, uzasadnienie realizacji tak Tekst (1500 znaków) uŝytkownika 6.3 Rozwiązania techniczne tak Tekst (1500 znaków) uŝytkownika 6.4 Czy przedsięwzięcie wynika z dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym/regionalnym? tak/nie Tekst Lista rozwijalna: Nie Tak z jakich? (opis) Opis Tak jeŝeli wybrano powyŝej Tak Tekst (300 znaków) uŝytkownika Wskaźniki osiągnięć 7.1 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji przedsięwzięcia 22

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ W KS-AOW PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA 1 Spis treści 1. Wprowadzenie apteka w OSOZ... 3 2. Konfiguracja systemu KS-AOW z OSOZ... 3 2.1. Program

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Katowice, Sierpień 2015r. Wersja 1.1 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymagania techniczne i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

BADANIE OFERTY RYNKOWEJ nr 1/WROT/2015

BADANIE OFERTY RYNKOWEJ nr 1/WROT/2015 DPR-I-3.052.7.5.2015 BADANIE OFERTY RYNKOWEJ nr 1/WROT/2015 NAZWA ZADANIA Przeprowadzenie badania pn. Analiza stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo